C0102 giải toán dao động điều hòa bằng chuyển động tròn đều

7 74 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/07/2019, 14:41

Giải tốn dao động điều hòa chuyển động tròn Câu Cho chất điểm dao động điều hòa theo phương trình x = 4cos(πt + π/3), với x tính cm t tính giây Tính từ lúc t = 0, vật qua vị trí li độ x = 2√3 cm lần thứ thời điểm A 5,5 s B s C 6,5 s D 4,5 s Câu Một chất điểm dao động điều hòa theo phương trình x = 5cos(2πt/3), với x tính cm t tính s Kể từ t = 0, chất điểm qua vị trí có li độ x = -2,5 cm lần thứ 2013 thời điểm A 3018 s B 6039s C 3019 s D 6038 s Câu Cho chất điểm dao động điều hòa với phương trình vận tốc v = 15πcos(3πt + π/3) cm/s Tính từ thời điểm ban đầu, t = 0, chất điểm qua vị trí ly độ 2,5 cm lần thứ thời điểm A 20/13 s B 23/18 s C 15/13 s D 10/3 s Câu Cho chất điểm dao động điều hòa theo phương trình vận tốc v = πcos(πt/2 + π), với x tính cm t tính giây Tính từ lúc t = 0, vật qua vị trí li độ x = -√2 cm lần thứ thời điểm A 5,5 s B 19 s C 9,5 s D 1,5 s Câu Cho chất điểm dao động điều hòa theo phương trình x = 2cos(πt/2 + π/2), với x tính cm t tính giây Tính từ lúc t = 0, vật qua vị trí li độ x = √2 cm lần thứ thời điểm A 5,5 s B 19 s C 9,5 s D 11,5 s Câu Một chất điểm dao động điều hòa theo phương trình x = 4cos(2πt/3), với x tính cm t tính s Kể từ t = 0, chất điểm qua vị trí có li độ x = cm lần thứ 2011 thời điểm A 3015,5 s B 3016 s C 3017,5 s D 6031 s Câu Một chất điểm dao động điều hòa theo phương trình x = 4cos(2πt/3 + π), với x tính cm t tính s Kể từ t = 0, chất điểm qua vị trí có li độ x = cm lần thứ 2011 thời điểm A 3015 s B 6030 s C 3016 s D 3002 s Câu Một vật dao động điều hòa với biểu thức li độ x = 4cos(0,5πt – π/3) cm Vật qua vị trí x = 2√3 cm theo chiều âm lần vào thời điểm A t = 4/3 s B t = s C t = s D t = 1/3 s Câu Cho chất điểm dao động điều hòa theo phương trình x = 2cos(0,5πt – 0,5π), x tính cm t tính giây Kể từ lúc t = 0, vật qua vị trí li độ x = –√2 lần thứ thời điểm A 10,5 s B s C 9,5 s D 1,5 s Câu 10 Một chất điểm dao động điều hòa theo phương trình x = 2cos(πt/2) (x tính cm; t tính s) Kể từ t = 0, chất điểm qua vị trí có li độ x = +√2 cm lần thứ 2013 thời điểm A 2012 s B 3018,5 s C 4024,5 s D 4027,5 s Câu 11 Cho chất điểm dao động điều hòa theo phương trình x = 2cos(0,5πt + π/3), với t tính s x tính cm Trong quãng thời gian 11 s tính từ thời điểm ban đầu vật qua vị trí ly độ √2 cm lần ? A B C D Câu 12 Cho chất điểm dao động điều hòa theo phương trình x = 3cos(πt + π/4), với t tính s x tính cm Trong quãng thời gian s tính từ thời điểm ban đầu vật qua vị trí ly độ cm lần ? A lần B lần C lần D lần Câu 13 Cho chất điểm dao động điều hòa theo phương trình x = 3cos(πt + π/3), với t tính s x tính cm Trong quãng thời gian 5,5 s tính từ thời điểm ban đầu vật qua vị trí ly độ cm lần ? A lần B lần C lần D lần Câu 14 Cho chất điểm dao động điều hòa với biên độ cm tần số Hz Thời điểm ban đầu chất điểm qua vị trí có li độ -2 cm theo chiều âm Hỏi sau 1,375 s chuyển động, chất điểm qua vị trí ly độ 3,5 cm lần ? A lần B lần C lần D lần Câu 15 Cho chất điểm dao động điều hòa theo phương trình x = 4cos(πt + π/2), với t tính s x tính cm Trong quãng thời gian s tính từ thời điểm ban đầu vật qua vị trí ly độ cm lần ? A lần B lần C lần D lần Câu 16 Một chất điểm dao động điều hòa với gia tốc cực đại 8π2 cm/s2 chu kỳ s Thời điểm ban đầu, t = 0, chất điểm có vận tốc 4√3π cm/s tăng Trong quãng thời gian 5,5 s tính từ thời điểm ban đầu, chất điểm qua vị trí cách VTCB khoảng cm lần ? A lần B 10 lần C 11 lần D 12 lần Câu 17 Cho chất điểm dao động điều hòa với chu kỳ s biên độ cm Trong chu kỳ dao động, tổng thời gian mà khoảng cách từ chất điểm tới vị trí cân lớn 3√2 cm A 0,5 s B 2/3 s C s D 1,5 s Câu 18 Cho chất điểm dao động điều hòa với chu kỳ s biên độ cm Trong chu kỳ dao động, tổng thời gian mà khoảng cách từ chất điểm tới vị trí cân nhỏ 3√3 cm A 4/3 s B 2/3 s C s D 3/4 s Câu 19 Cho chất điểm dao động điều hòa với chu kỳ s Trong chu kỳ dao động, tổng thời gian mà khoảng cách từ chất điểm tới vị trí cân lớn 2√3 cm 2/3 s Biên độ dao động chất điểm là; A cm B cm C cm D cm Câu 20 Một chất điểm dao động điều hòa trục Ox quanh vị trí cân gốc tọa độ O, với chu kỳ s Biết chu kỳ, tổng thời gian mà chất điểm có li độ lớn 3√3 cm 0,5 s Tốc độ cực đại chất điểm trình dao động A 8π/3 cm/s B 8π cm/s C 4π cm/s D 16π cm/s Câu 21 Một chất điểm dao động điều hòa trục Ox quanh vị trí cân gốc tọa độ O, với chu kỳ s Tốc độ cực đại chất điểm trình dao động 8π/3 Tổng thời gian mà chất điểm có li độ nhỏ cm A 0,5 s B 1s C s D s Câu 22 Một chất điểm dao động điều hòa với chu kỳ s, quỹ đạo đoạn thẳng trục Ox quanh vị trí cân gốc tọa độ O Biết chu kỳ, khoảng thời gian để li độ chất điểm lớn √3 cm 0,5 s Tốc độ cực đại vật trình dao động A 2π/3 cm/s B 3π/2 cm/s C 4π/3 cm/s D 8/3 cm/s Câu 23 Cho chất điểm dao động điều hòa với chu kỳ s biên độ cm Trong chu kỳ, khoảng thời gian để khoảng cách từ vật tới vị trí cân bé √3 cm A 4/3 s B 2/3 s C s D s Câu 24 Một lắc đơn dao động với chu kì s biên độ cm Trong chu kì, khoảng thời gian mà lắc có li độ ≤ x ≤ cm A (s) B 0,5 (s) C 1,5 (s) D 0,25 (s) Câu 25 Cho chất điẻm dao động điều hòa trục Ox quanh vị trí cân gốc tọa độ O với phương trình ly độ x = 4cos(2πt - π/3) cm Tính từ thời điểm ban đầu, thời gian để chất điểm quãng đường 14 cm A 11/12 s B 5/6 s C 2/3 s D 6/7 s Câu 26 Một chất điểm dao động điều hòa với biên độ cm chu kỳ s Quãng đường dài ngắn mà vật quãng thời gian 2,75 s A 20+2√2 cm; 20–2√2 cm B 20+2√2 cm; 24–2√2 cm C 16+2√2 cm; 20–2√2 cm D 16+2√2 cm; 16–2√2 cm Câu 27 Một chất điểm dao động điều hòa với biên độ cm Xét độ dài thời gian nhau, chất điểm quãng đường dài 4√3 cm quãng đường ngắn mà chất điểm trình dao động A 4√3 cm B 8−4√3 cm C 8−4√2 cm D cm Câu 28 Một chất điểm dao động điều hòa với biên độ cm chu kỳ s Quãng đường dài ngắn mà vật quãng thời gian 5,5 s A 50+5√2 cm; 60–5√2 cm B 32+4√2 cm; 48–5√2 cm C 32+5√2 cm; 40–5√2 cm D 40+4√2 cm; 48–5√2 cm Câu 29 Một chất điểm dao động điều hòa với biên độ cm chu kỳ s Quãng đường dài ngắn mà vật quãng thời gian 5,5 s A 40+6√2 cm; 40–6√2 cm B 36+6√3 cm; 42 cm C 32+6√3 cm; 40–6√3 cm D 40+4√2 cm; 42 cm Câu 30 Một vật nhỏ dao động điều hòa với chu kỳ 0,30 s gia tốc cực đại trình dao động 2π2 m/s2 Quãng thời gian ngắn quãng thời gian dài để vật quãng đường 13,5 cm A 0,15 s 0,25 s B 0,25 s 0,30 s C 0,30 s 0,60 s D 0,20 s 0,25 s blackonyx/Captur ... điểm dao động điều hòa với chu kỳ s biên độ cm Trong chu kỳ dao động, tổng thời gian mà khoảng cách từ chất điểm tới vị trí cân lớn 3√2 cm A 0,5 s B 2/3 s C s D 1,5 s Câu 18 Cho chất điểm dao động. .. động điều hòa với chu kỳ s biên độ cm Trong chu kỳ dao động, tổng thời gian mà khoảng cách từ chất điểm tới vị trí cân nhỏ 3√3 cm A 4/3 s B 2/3 s C s D 3/4 s Câu 19 Cho chất điểm dao động điều hòa. .. Trong chu kỳ dao động, tổng thời gian mà khoảng cách từ chất điểm tới vị trí cân lớn 2√3 cm 2/3 s Biên độ dao động chất điểm là; A cm B cm C cm D cm Câu 20 Một chất điểm dao động điều hòa trục Ox
- Xem thêm -

Xem thêm: C0102 giải toán dao động điều hòa bằng chuyển động tròn đều , C0102 giải toán dao động điều hòa bằng chuyển động tròn đều

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn