C0101 khái niệm và biểu diễn dao động cơ điều hòa

5 33 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/07/2019, 14:41

C0101 - Khái niệm Biểu diễn dao động điều hòa Câu Một lắc lò xo gồm lò xo có độ cứng 50 N/m gắn với vật nhỏ có khối lượng 50 g Kích thích để vật dao động quanh vị trí cân bằng, phương nằm ngang không ma sát Biết quãng thời gian 0,4 s vật nhỏ tổng quãng đường 80 cm Và thời điểm t = 0, vật vị trí cân theo chiều dương Lấy gần π2 = 10 Phương trình dao động vật A x = 10cos(10πt + π) cm B x = 8cos(10πt) cm C x = 8cos(10πt - π) cm D x = 10cos(10πt – π/2) cm Câu Cho lắc đơn lý tưởng gồm dây treo có độ dài 25 cm treo vị trí có gia tốc trọng trường g = 10 m/s2 Kéo lắc phía dương tới vị trí dây treo lệch với phương thẳng đứng góc 6o Tại thời điểm t = 0, buông nhẹ cho lắc dao động với vận tốc ban đầu không Phương trình ly độ góc ly độ dài lắc A α = (π/30).cos(2√10t) rad; x = (5π/6)cos(2√10t) cm B α = 6o.cos(20t); x = (5π/6)cos(20t + π) cm C α = (π/30).cos(2√10t + π) rad; x = (0,83π)cos(2√10t + π) cm D α = 6o.cos(20t + π) rad; x = (0,83π)cos(20t) cm Câu Cho lắc đơn lý tưởng gồm dây treo có độ dài 30 cm treo vị trí có gia tốc trọng trường g = 10 m/s2 Kéo lắc phía dương tới vị trí dây treo lệch với phương thẳng đứng góc 8o Tại thời điểm t = 0, buông nhẹ cho lắc dao động với vận tốc ban đầu khơng Phương trình ly độ góc ly độ dài lắc A α = (π/30).cos(2√10t) rad; x = (5π/6)cos(2√10t) cm B α = 8o.cos(10t); x = (5π/6)cos(10t + π) cm C α = (2π/45).cos(10/√3t) rad; x = (π/75)cos(10/√3t) cm D α = 8o.cos(10t + π) rad; x = (0,83π)cos(20t) cm Câu Cho chất điểm dao động điều hòa với tần số Hz Tốc độ cực đại trình dao động 30π cm/s Khi ngang qua vị trí có li độ cm, tốc độ chuyển động chất điểm A 8π cm/s B 18π cm/s C 6π√3 cm/s D 4π√3 cm/s Câu Một lắc lò xo dao động điều hòa theo phương ngang với biên độ 1,5 cm Vật nhỏ lắc có khối lượng 50 g, lò xo có độ cứng 20 N/m Khi vật nhỏ có vận tốc 18 cm/s gia tốc chuyển động vật có độ lớn A 24 m/ s² B 2,4 m/ s² C 4,8 m/ s² D 48 m/ s² Câu Một lắc đơn lý tưởng có độ dài dây treo 20 cm, treo nơi có gia tốc trọng trường 10 m/s2, dao động điều hòa Tại thời điểm, vận tốc gia tốc tức thời nặng 20 cm/s 2√3 m/s² Tốc độ cực đại nặng trình dao động A 20,59 cm/s B 0,785 m/s C 0,765 m/s D 0,529 m/s Câu Cho chất điểm dao động điều hòa với tần số Hz Tốc độ cực đại trình dao động 16π cm/s Khi ngang qua vị trí có li độ cm, gia tốc chuyển động chất điểm có độ lớn A 8π2 cm/s2 B 64π2 cm/s2 C 8π2√3 cm/s2 D 32π2 cm/s2 Câu Cho chất điểm dao động điều hòa với tần số Hz Tốc độ cực đại trình dao động 24π cm/s Khi ngang qua vị trí có li độ 2√3 cm, tốc độ chuyển động chất điểm A 12π cm/s B 4π cm/s C 8π cm/s D 4π√3 cm/s Câu Một lắc lò xo dao động điều hòa theo phương ngang với biên độ √2 cm Vật nhỏ lắc có khối lượng 100 g, lò xo có độ cứng 100 N/m Khi vật nhỏ có gia tốc 1000 cm/s2 vận tốc chuyển động vật có độ lớn A 10√10 cm/ s B 10 cm/ s C 40 cm/ s D 50 m/ s Câu 10 Một lắc đơn lý tưởng có độ dài dây treo 20 cm, treo nơi có gia tốc trọng trường 10 m/s2, dao động điều hòa Tại thời điểm, vận tốc gia tốc tức thời nặng 30 cm/s 3√3 m/s² Tốc độ cực đại nặng trình dao động A 0,84 m/s B 0,793 m/s C 0,765 m/s D 0,85 m/s Câu 11 Một chất điểm dao động điều hòa trục Ox với chu kỳ 0,4 s biên độ cm quanh vị trí cân gốc tọa độ O Tại thời điểm ban đầu, t = 0, chất điểm tọa độ 3/√2 cm chuyển động theo chiều dương Phương trình dao động chất điểm A x = 3cos(5πt + π/6) cm B x = 3cos(5πt − π/4) cm C x = 3cos(5πt − π/6) cm D x = 3cos(5πt + π/4) cm Câu 12 Một chất điểm dao động điều hòa trục Ox với tần số Hz biên độ cm quanh vị trí cân gốc tọa độ O Tại thời điểm ban đầu, t = 0, chất điểm tọa độ cm chuyển động theo chiều dương Phương trình dao động chất điểm A x = 4cos(4πt + π/3) cm B x = 2cos(4πt − π/3) cm C x = 4cos(4πt − π/3) cm D x = 4cos(πt + π/3) cm Câu 13 Một chất điểm dao động điều hòa trục Ox với tần số Hz biên độ cm quanh vị trí cân gốc tọa độ O Tại thời điểm ban đầu, t = 0, chất điểm tọa độ 2,5√3 cm chuyển động theo chiều âm Phương trình dao động chất điểm A x = 5cos(5πt + π/3) cm B x = 5cos(5πt − π/6) cm C x = 5cos(6πt − π/3) cm D x = 5cos(6πt + π/6) cm Câu 14 Một vật nhỏ dao động điều hòa dọc theo trục Ox với biên độ cm, chu kì s Tại thời điểm t = 0, vật qua vị trí cân O theo chiều dương Phương trình dao động vật là: A x = 5cos(2πt – π/2) cm B x = 5cos(2πt + π/2) cm C x = 5cos(πt + π/2) cm D x = 5cos(πt – π/2) cm Câu 15 Một vật nhỏ dao động điều hòa dọc theo trục Ox với biên độ cm, chu kì s Tại thời điểm t = 0, vật qua vị trí cân O theo chiều âm Phương trình dao động vật A x = 5cos(2πt – π/2) cm B x = 5cos(2πt + π/2) cm C x = 5cos(πt - π/2) cm D x = 5cos(πt + π/2) cm Câu 16 Trên trục Ox có điểm D, P, I, Q, C tương ứng tọa độ 2, 4, 6, 8, 10 (đơn vị trục Ox cm) Một chất điểm dao động điều hòa trục Ox quanh vị trí cân I, khoảng từ C đến D Biết chất điểm chuyển động từ điểm C tới điểm D hết 0, s Thời điểm ban đầu, t = 0, chọn lúc chất điểm ngang qua P chuyển động theo chiều dương trục Ox Phương trình dao động chất điểm A x = 4cos(2πt – 2π/3) − cm B x = 4cos(4πt – π/3) cm C x = 4cos(2πt – 2π/3) + cm D x = 4cos(2πt + 2π/3) + cm Câu 17 Trên trục Ox có điểm D, P, I, Q, C tương ứng tọa độ 1, 2, 3, 4, (đơn vị trục Ox cm) Một chất điểm dao động điều hòa trục Ox quanh vị trí cân I, khoảng từ C đến D Biết chất điểm chuyển động từ điểm C tới điểm D hết 0,25 s Thời điểm ban đầu, t = 0, chọn lúc chất điểm ngang qua Q chuyển động theo chiều âm trục Ox Phương trình dao động chất điểm A x = 2cos(4πt – π/3) + cm B x = 2cos(2πt – π/3) cm C x = 4cos(2πt – π/3) + cm D x = 2cos(4πt + π/3) + cm Câu 18 Trên trục Ox có điểm D, P, I, Q, C tương ứng tọa độ 1, 2, 3, 4, (đơn vị trục Ox cm) Một chất điểm dao động điều hòa trục Ox quanh vị trí cân I, khoảng từ C đến D Biết chất điểm chuyển động từ điểm C tới điểm D hết 0,25 s Thời điểm ban đầu, t = 0, chọn lúc chất điểm ngang qua P chuyển động theo chiều dương trục Ox Phương trình dao động chất điểm A x = 2cos(4πt + 2π/3) + cm B x = 2cos(4πt – π/3) cm C x = 2cos(4πt – 2π/3) + cm D x = 2cos(2πt – π/3) + cm Câu 19 Trên trục Ox có điểm D, P, I, Q, C tương ứng tọa độ 2, 4, 6, 8, 10 Một vật dao động điều hòa phương Ox quanh vị trí cân I, khoảng từ C đến D Biết vật chuyển động từ điểm C tới điểm D hết 0,2 s Nếu vị trí ban đầu (khi t = 0) vật điểm P, vật chuyển động theo chiều dương trục Ox Phương trình dao động vật A x = 8cos(5πt – 2π/3) B x = 4cos(5πt – 2π/3) + C x = 8cos(5πt – 2π/3) + D x = 4cos(4πt + 2π/3) + Câu 20 Trên trục Ox có điểm D, P, O, Q, C tương ứng tọa độ –2, –1, 0, +1, +2 Một vật dao động điều hòa trục Ox quanh vị trí cân gốc tọa độ O Vị trí vật dao động nằm khoảng từ C đến D Biết vật chuyển động từ C tới D hết 0,25 s Gốc thời gian chọn lúc vật qua điểm Q theo chiều dương trục tọa độ Phương trình dao động vật A x = 2cos(4πt – π/3) cm B x = 4cos(4πt + π/3) cm C x = 4cos(8πt – π/3) cm D x = 2cos(4πt – π/4) cm blackonyx/Captur ... m/s2, dao động điều hòa Tại thời điểm, vận tốc gia tốc tức thời nặng 20 cm/s 2√3 m/s² Tốc độ cực đại nặng trình dao động A 20,59 cm/s B 0,785 m/s C 0,765 m/s D 0,529 m/s Câu Cho chất điểm dao động. .. m/s2, dao động điều hòa Tại thời điểm, vận tốc gia tốc tức thời nặng 30 cm/s 3√3 m/s² Tốc độ cực đại nặng trình dao động A 0,84 m/s B 0,793 m/s C 0,765 m/s D 0,85 m/s Câu 11 Một chất điểm dao động. .. cm/s2 D 32π2 cm/s2 Câu Cho chất điểm dao động điều hòa với tần số Hz Tốc độ cực đại trình dao động 24π cm/s Khi ngang qua vị trí có li độ 2√3 cm, tốc độ chuyển động chất điểm A 12π cm/s B 4π cm/s
- Xem thêm -

Xem thêm: C0101 khái niệm và biểu diễn dao động cơ điều hòa , C0101 khái niệm và biểu diễn dao động cơ điều hòa

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn