Ý NGHĨA CAO TRÀO CÁCH MẠNG 19361939

8 128 0
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/07/2019, 14:00

Ý NGHĨA CAO TRÀO CÁCH MẠNG 1936-1939 I II III Kiến thức cần đạt - Nắm ý nghĩa cao trào cách mạng 1936-1939 Kỹ - Liên kết kiến thức với học trước - Phân biệt điểm khác so với giai đoạn cách mạng trước Thái độ - Có cách nhìn nhận đắn ý nghĩa cao trào cách mạng giai đoạn 1936- V 1939 Phương tiện phương pháp dạy học Phương tiện dạy học - Máy chiếu - Bảng viết - Giáo trình lịch sử Đảng số tài liệu tham khảo khác Phương pháp dạy học - Vấn đáp - Đàm thoại - Thuyết minh - Trò chơi Bài Ổn định tổ chức lớp Khởi động IV GV cho SV chơi trò chơi: “ Ai nhanh hơn” nhằm nhắc lại kiến thức tiết trước phục vụ cho tiết học GV chia lớp thành nhóm lớn, thảo luận để đưa câu trả lời cho câu hỏi mà GV đưa Nhóm có câu trả lời đúng, nhanh 2/3 câu trả lời nhóm chiến thắng nhận phần thưởng nhỏ vào cuối tiết học Câu hỏi 1: Cuộc mít tinh lớn vận động dân chủ 1936 - 1939, diễn ngày 1/5/1938 đâu? A Tại Quáng trường Ba Đình (Hà Nội) B Tại Bến Thủy (Vinh) C Tại thủ đô Hà Nội D Tại nhà Đấu Xảo (Hà Nội) Câu hỏi 2: Nhiệm vụ cách mạng Việt Nam Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương (tháng 7/1936) xác định, A.đánh đuổi đế quốc Pháp, giành độc lập dân tộc B đánh đuổi đế quốc Pháp phong kiến tay sai C.chống phát xít, chống chiến tranh, giành độc lập dân tộc D.chống chế độ phản động thuộc địa, chống phát xít, chống chiến tranh Câu hỏi 3: Đáp án sau không phản ánh kết vận động dân chủ19361939? A Uy tín ánh hưởng Đảng mở rộng quần chúng nhân dân B Chính quyền thực dân phải nhượng số yêu sách quần chúng C Giành quyền thành lập quyền Xơ Viết địa phương D Đảng tập hợp lực lượng trị quần chúng đơng đảo Bài mới: Đặt vấn đề: Ở tiết trước học chủ đề cao trào cách mạng 1936-1939 Chúng ta học bối cảnh lịch sử chủ trương Đảng phong trào đấu tranh đòi dân sinh dân chủ Tiết tiếp tục đến với phần kết chủ đề ý nghĩa cao trào cách mạng 1936-1939 Hoạt động GV SV Hoạt động 1: Vấn đáp rút ý nghĩa cao trào cách mạng 1936-1939 GV hỏi: Sau học xong Nội dung ghi bảng phần trước bạn nêu hình thức đấu tranh cao trào cách mạng 1936-1939 SV đáp: GV kết luận: hình thức đấu tranh đa dạng: biểu tình, mít tinh, chủ yếu đấu tranh trị khơng có đấu tranh vũ trang đấu tranh nghị trường, đấu tranh lĩnh vực báo chí, kết hợp hình thức hợp pháp, nửa hợp pháp: công khai nửa công khai GV hỏi: anh chị nêu chủ trương đấu tranh đảng giai đoạn SV đáp: GV kết luận: chủ trương đòi quyền dân chủ, dân sinh GV hỏi: chủ trương có ý nghĩa cách mạng nước ta nào? SV đáp: GV kết luận: chủ trương đảng giải đắn mối quan hệ vấn đề dân tộc dân chủ, xác định mục tiêu trước mắt cách mạng từ đề hình thức tổ chức đấu tranh linh hoạt, thích hợp hướng dẫn quần chúng đấu tranh giành quyền, chuẩn bị cho đấu tranh sau GV hỏi: Anh chị phân tích khác cao trào CM 30-31 36-39? SV đáp: GV kết luận: GV hỏi: Bài học kinh nghiệm mà giai đoạn mang lại gì? SV đáp: GV kết luận: Dạy cho rằng: việc với nguyện vọng quần chúng nhân dân quần chúng nhân dân ủng hộ hăng hái đấu tranh thật phong trào quần chúng Nó dạy cho : phải tránh bệnh chủ quan, hẹp hòi, GV dẫn dắt: thông qua phần hỏi trả lời đúc kết ý nghĩa cao trào cách mạng 1936-1939 Cao trào đấu tranh giành dân chủ 1936 - 1939 nổ nước tồn Đơng Dương Đó tập dượt thứ hai, bước Hoạt động 2: Luyện tập SV nhớ lại liên kết kiến thức chuẩn bị cho khởi nghĩa vũ trang giành học, qua giải câu hỏi quyền nước ta (cho cách mạng tháng Tám 1945) Sự lãnh đạo Đảng mà GV đưa Câu 1: Sự trưởng thành Đảng việc lãnh đạo cách mạng thể nào? Vì có trưởng thành đó? Câu 2: Phân tích, làm rõ hình thức đấu tranh giai đoạn Câu 3: Vì nói Đảng dùng phương pháp cơng khai nửa công khai? Câu 4: Thành lớn phong trào cách mạng giai đoạn gì? đấu tranh chứng tỏ Đảng trưởng thành việc đạo sách lược cách mạng Đây lần phong trào đấu tranh thu hút đông đảo nhân dân tham gia với nhiều hình thức đấu tranh, nhiều hình thức tổ chức, nhiều hình thức hoạt động phong phú, có nước thuộc địa Qua đó, Đảng ta xây dựng đội qn trị hùng hậu cho cách mạng Hoạt động 3: Củng cố GV chia lớp thành nhóm lớn tham gia trả lời câu hỏi trò chơi “LUCKY NUMBER”, hai đội chơi cử đại diện bốc thăm số số slide chứa câu hỏi Mỗi câu trả lời 10đ, sai đáp án công bố quyền trả lời Trong số có số may mắn gọi LUCKY NUMBER bốc trúng không cần phải trả lời câu hỏi cộng điểm Sau tổng kết, phần thưởng tặng cho đội thắng vào cuối tiết (xem phụ lục câu hỏi) Hoạt động 4: Mở rộng GV cung cấp thêm số kiến thức cho SV nhận thức Đảng thời kì này: Trong đề chủ trương đề lãnh đạo nhân dân ta đấu tranh nhằm thực quyền dân chủ, dân sinh, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đặt vấn đề nhận thức lại mối quan hệ hai nhiệm vụ dân tộc dân chủ, phản đế điền địa cách mạng Đông Dương Trong văn kiện Chung quanh vấn đề chiến sách công bố tháng 10-1936, Đảng nêu quan điểm mới: "Cuộc dân tộc giải phóng không định phải kết chặt với cách mạng điền địa Nghĩa khơng thể nói muốn đánh đổ đế quốc cần phải phát triển cách mạng điền địa, muốn giải vấn đề điền địa cần phải đánh đổ đế quốc Lý thuyết có chỗ khơng xác đáng".Vì vậy, hồn cảnh thực bắt buộc, nhiệm vụ chống đế quốc cần kíp cho lúc thời, vấn đề giải điền địa quan trọng chưa phải trực tiếp bắt buộc, trước tập trung đánh đổ đế quốc sau giải vấn đề điền địa Nhưng có vấn đề điền địa phản đế phải liên tiếp giải quyết, vấn đề giúp cho vấn đề làm xong mục đích vận động Nghĩa là, phản đế phát triển tới trình độ võ trang tranh đấu kịch liệt, đồng thời, muốn tăng thêm lực lượng tranh đấu chống đế quốc, cần phải phát triển cách mạng điền địa ''Nói tóm lại, phát triển đấu, tranh chia đất mà ngăn trở tranh đấu phản đế phải iựa chọn vấn đề quan trọng mà giải trước Nghĩa chọn địch nhân chính, nguy hiểm nhất, để tập trung lực lượng dân tộc mà đánh cho toàn thắng" Đây nhận thức Ban Chấp hành Trung ương, phù hợp với tinh thần cương lĩnh trị Đảng bước đầu khắc phục hạn chế Luận cương trị tháng 10-1930 VI Phụ lục Câu hỏi cho phần trò chơi “LUCKY NUMBER” Câu 1: Những kiện sau có liên quan đến vận động dân chủ 1936 1939? A Nghị Đại hội lần thứ VII Quốc tế Cộng sản B Thực dân đàn áp dã man Xô Viết - Nghệ Tĩnh, C Thắng lợi Mặt trận nhân dân Pháp năm 1936 D Câu A C Câu 2: Nhiệm vụ cách mạng Đảng ta xác định thời kì 1936 - 1939 gì? A Đánh đuổi đế quốc Pháp, Đơng Dương hồn tồn độc lập B Tịch thu ruộng đất địa chủ phong kiến chia cho dân cày C Chống phát xít, chống chiến tranh đế quốc, chống bọn phản động thuộc địa, đòi tự do, dân chủ, cơm áo, hòa bình D Tất Câu 3: Về hình thức phương pháp đấu tranh thời kì 1936 - 1939 diễn nào? A Hợp pháp nửa hợp pháp, công khai nửa công khai B Kết hợp đấu tranh chỉnh trị với đấu tranh vù trang C Lợi dụng tình hình giới nước đấu tranh công khai đối mặt với kẻ thù D Đấu tranh lĩnh vực nghị trường chủ yếu Câu 4: Nét bật vận động dân chủ 1936 - 1939 gì? A Uy tín ảnh hưởng Đảng mở rộng ăn sâu quần chúng nhân dân B Tư tưởng chủ trương Đàng phổ biến, trình độ trị công tác đảng viên nâng cao C Tập hợp lực lượng công - nông hùng mạnh D Đảng tập hợp lực lượng trị quần chúng đơng đảo sử dụng hình thức, phương pháp đấu tranh phong phú Câu 5: Khẩu hiệu đấu tranh thời kì cách mạng 1936-1939 gì? A “Đánh đổ đế quốc Pháp- Đơng Dương hồn tồn độc lập” B “Tịch thu ruộng đất địa chù chia cho dân cày”, C “Độc lập dân tộc” “Người cày có ruộng” D “Chống phát xít chống chiến tranh, đòi tự dân chủ, cơm áo hòa bình” Câu 6: Vì cao trào dân chủ 1936-1939 xem tổng diễn tập lần thứ hai chuẩn bị cho thắng lợi Cách mạng tháng 8-1945? A Uy tín ảnh hưởng Đảng mở rộng, trình độ Đảng viên nâng cao B Tư tưởng chủ trương Đảng phổ biến rộng rãi C Tập dượt cho quần chúng đấu tranh trị, thành lập đội quân trị rộng lớn tập hợp xung quanh Đảng D Tất ... chủ đề cao trào cách mạng 1936-1939 Chúng ta học bối cảnh lịch sử chủ trương Đảng phong trào đấu tranh đòi dân sinh dân chủ Tiết tiếp tục đến với phần kết chủ đề ý nghĩa cao trào cách mạng 1936-1939... GV SV Hoạt động 1: Vấn đáp rút ý nghĩa cao trào cách mạng 1936-1939 GV hỏi: Sau học xong Nội dung ghi bảng phần trước bạn nêu hình thức đấu tranh cao trào cách mạng 1936-1939 SV đáp: GV kết... đấu tranh thật phong trào quần chúng Nó dạy cho : phải tránh bệnh chủ quan, hẹp hòi, GV dẫn dắt: thơng qua phần hỏi trả lời đúc kết ý nghĩa cao trào cách mạng 1936-1939 Cao trào đấu tranh giành
- Xem thêm -

Xem thêm: Ý NGHĨA CAO TRÀO CÁCH MẠNG 19361939, Ý NGHĨA CAO TRÀO CÁCH MẠNG 19361939

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn