Bài giảng dung sai lắp ghép

109 254 0
  • Loading ...
1/109 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/07/2019, 14:00

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT BÀI GIẢNG DUNG SAI LẮP GHÉP Biên soạn: ThS Nguyễn Thái Dương ĐÀ NẴNG - 2019 DUNG SAI – LẮP GHÉP MỤC LỤC BÀI MỞ ĐẦU GIỚI THIỆU I II MỘT SỐ KÝ HIỆU THƯỜNG DÙNG TRONG MÔN DUNG SAI LẮP GHÉP CHƯƠNG CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ DUNG SAI VÀ LẮP GHÉP I KHÁI NIỆM VỀ SAI SỐ GIA CÔNG II KHÁI NIỆM VỀ TÍNH ĐỔI LẪN CHỨC NĂNG II.1 Bản chất tính đỗi lẫn chức II.2 Ý nghĩa tính đỗi lẫn chức III CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ DUNG SAI LẮP GHÉP III.1 Kích thước III.2 Sai lệch giới hạn II.3 Dung sai 10 II.4 Lắp ghép 10 II.5 Sơ đồ phân bố miền dung sai lắp ghép 13 CÂU HỎI ÔN TẬP CHƯƠNG 14 CHƯƠNG 15 DUNG SAI LẮP GHÉP BỀ MẶT TRƠN 15 I HỆ THỐNG DUNG SAI 15 II HỆ THỐNG LẮP GHÉP 16 II.1 Quy luật hệ thống lỗ 17 II.2 Quy luật hệ thống trục 17 II.3 Sai lệch 18 II.4 Lắp ghép tiêu chuẩn 20 III GHI KÝ HIỆU SAI LÊCH VÀ LẮP GHÉP TRÊN BẢN VẼ 21 III.1 Đối với vẽ chi tiết 21 III.2 Đối với vẽ lắp 22 IV PHẠM VI ỨNG DỤNG CỦA CÁC LẮP GHÉP TIÊU CHUẨN 23 IV.1 Phạm vi ứng dụng kiểu lắp lỏng 23 IV.2 Phạm vi ứng dụng kiểu lắp trung gian 24 IV.3 Phạm vi ứng dụng kiểu lắp chặt 24 CÂU HỎI ÔN TẬP CHƯƠNG 25 CHƯƠNG 26 NGUYỄN THÁI DƯƠNG DUNG SAI – LẮP GHÉP SAI LỆCH HÌNH DẠNG, VỊ TRÍ – NHÁM BỀ MẶT 26 I SAI LỆCH VÀ DUNG SAI HÌNH DẠNG 26 I.1 Khái niệm chung 26 I.2 Sai lệch hình dạng bề mặt phẳng 26 I.3 Sai lệch hình dạng bề mặt trụ 27 II SAI LỆCH VÀ DUNG SAI VỊ TRÍ CÁC BỀ MẶT 29 II.1 Sai lệch độ song song mặt phẳng 29 II.2 Sai lệch độ vng góc mặt phẳng 30 II.3 Sai lệch độ đồng tâm 30 II.4 Sai lệch độ đối xứng 30 II.5 Sai lệch độ đảo mặt đầu 31 II.6 Sai lệch độ đảo hướng kính 31 III CÁCH GHI KÝ HIỆU TRÊN BẢN VẼ 31 IV XÁC ĐỊNH DUNG SAI HÌNH DẠNG VÀ VỊ TRÍ BỀ MẶT 33 V NHÁM BỀ MẶT 34 V.1 Bản chất nhám bề mặt 34 V.2 Các tiêu đánh giá nhám bề mặt 35 V.3 Xác định giá trị thông số cho phép nhám bề mặt 35 V.4 Ghi ký hiệu thông số nhám bề mặt vẽ 36 CÂU HỎI ÔN TẬP CHƯƠNG 38 CHƯƠNG 39 DUNG SAI KÍCH THƯỚC VÀ LẮP GHÉP 39 CÁC MỐI GHÉP THÔNG DỤNG 39 I DUNG SAI LẮP GHÉP REN HỆ MÉT 39 I.1 Các thơng số kích thước 39 I.2 Ảnh hưởng sai số yếu tố đến tính đổi lẫn ren 40 I.3 Cấp xác chế tạo ren 40 I.4 Lắp ghép ren hệ Mét 41 II DUNG SAI LẮP GHÉP CỦA CÁC CHI TIẾT LẮP VỚI Ổ LĂN 43 II.1 Cấp xác chế tạo kích thước ổ lăn 44 II.2 Đặc tính lắp ghép ổ 44 II.3 Chọn kiểu lắp 45 III DUNG SAI LẮP GHÉP THEN 47 III.1 Kích thước lắp ghép 48 III.2 Chọn kiểu lắp 48 NGUYỄN THÁI DƯƠNG DUNG SAI – LẮP GHÉP IV DUNG SAI LẮP GHÉP THEN HOA 49 IV.1 Dung sai lắp ghép then hoa chữ nhật 50 IV.2 Ghi ký hiệu lắp ghép then hoa vẽ 53 V DUNG SAI TRUYỀN ĐỘNG BÁNH RĂNG 54 V.1 Các thơng số kích thước truyền động bánh 55 V.2 Các yêu cầu kỹ thuật truyền động bánh 55 V.3 Đánh giá mức xác truyền động bánh 56 CÂU HỎI ÔN TẬP CHƯƠNG 62 CHƯƠNG 63 CHUỖI KÍCH THƯỚC 63 I CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN 63 I.1 Chuỗi kích thước 63 I.2 Khâu 64 II GIẢI CHUỖI KÍCH THƯỚC 64 II.1 Bài toán thuận 64 II.2 Bài toán nghịch 65 III GHI KÍCH THƯỚC CHO BẢN VẼ CHI TIẾT 71 III.1 Yêu cầu nguyên tắc ghi kích thước 71 III.2 Chọn phương án ghi kích thước chiều dài cho chi tiết 73 CÂU HỎI ÔN TẬP CHƯƠNG 75 PHỤ LỤC – DUNG SAI LẮP GHÉP BỀ MẶT TRƠN 76 PHỤ LỤC – DUNG SAI HÌNH DẠNG VÀ VỊ TRÍ BỀ MẶT – NHÁM BỀ MẶT 96 PHỤ LỤC – DUNG SAI KÍCH THƯỚC VÀ LẮP GHÉP CÁC MỐI GHÉP THÔNG DỤNG 101 NGUYỄN THÁI DƯƠNG DUNG SAI – LẮP GHÉP BÀI MỞ ĐẦU I GIỚI THIỆU Dung sai lắp ghép môn học sở chương trình đào tạo kỹ sư khí Mơn học trang bị cho sinh viên kiến thức để thiết kế chi tiết máy, mối ghép cuối thiết lập vẽ khí Trong ngành khí, nhiệm vụ quan trọng trình thiết kế sản phẩm hay hồn thiện lại sản phẩm cũ chuẩn bị tốt vẽ thiết kế công nghệ, nhằm tạo khả đảm bảo tính cơng nghệ cần thiết chất lượng cao sản phẩm Để giải công việc đó, nhà thiết kế cần phải nắm vững nguyên tắc để lựa chọn dung sai cho thơng số hình học chi tiết lắp ghép cho mối ghép tiêu chuẩn nhà nước Việt Nam ban hành, nội dung mơn học Nội dung mơn học trình bày 05 chương: Chương 1: Các khái niệm dung sai lắp ghép Giới thiệu chất ý nghĩa tính đỗi lẫn chức chi tiết máy Trình bày khái niệm kích thước, sai lệch giới hạn, dung sai loại lắp ghép Chương 2: Dung sai lắp ghép bề mặt trơn Nghiên cứu dung sai kích thước dạng trục kích thước dạng lỗ chi tiết máy Chọn sai lệch giới hạn trên, sai lệch giới hạn kích thước lỗ, kích thước trục, để đảm bảo mối ghép có đặc tính theo u cầu Cách ghi kiểu lắp vẽ kỹ thuât Chương 3: Sai lệch hình dạng, vị trí – Nhám bề mặt Trình bày sai lệch hình dạng: độ thẳng đường thẳng, độ phẳng mặt phẳng; độ tròn, sai lệch profin mặt cắt dọc, độ trụ mặt trụ Các sai lệch vị trí tương quan: độ song song, độ vng góc, độ đồng tâm, độ giao nhau, độ đối xứng, độ đảo hướng tâm, độ đảo mặt đầu Sai lệch chất lượng bề mặt, độ nhám bề mặt Hướng dẫn cách chọn giá trị cho phép loại sai lệch trên, cách biểu diễn sai lệch, giá trị cho phép loại sai lệch vẽ kỹ thuật Chương 4: Dung sai kích thước lắp ghép mối ghép thơng dụng Nghiên cứu dung sai mối ghép then bằng, then hoa, mối ghép ổ lăn trục bạc; mối ghép ren Hướng dẫn cách chọn kiểu lắp biểu diễn kiểu lắp vẽ Giới thiệu dung sai truyền động bánh Nguyên nhân dẫn đến sai số, thông số đánh giá sai lệch truyền động bánh răng, cách chọn giá trị sai lệch cho phép cà cách biểu diễn dung sai truyền động bánh vẽ Chương 5: Chuỗi kích thước Thiết lập chuỗi kích thước tính tốn dung sai cho khâu chuỗi kích thước Trình bày cách ghi kích thước vẽ lắp phận máy vẽ chi tiết máy, đảm bảo thuận lợi cho việc gia công NGUYỄN THÁI DƯƠNG DUNG SAI – LẮP GHÉP Tài liệu dùng để giảng dạy cho sinh viên chuyên ngành khí trường đại học cao đẳng II MỘT SỐ KÝ HIỆU THƯỜNG DÙNG TRONG MÔN DUNG SAI LẮP GHÉP Ai kích thước khâu thứ i chuỗi kích thước d kích thước (danh nghĩa) khâu dạng trục D kích thước (danh nghĩa) khâu dạng lỗ ei sai lệch (giới hạn) kích thước dạng trục es sai lệch (giới hạn) kích thước dạng trục EI sai lệch (giới hạn) kích thước dạng lỗ ES sai lệch (giới hạn) kích thước dạng lỗ Td dung sai kích thước dạng trục TD dung sai kích thước dạng lỗ N độ dôi mối ghép S độ hở mối ghép NGUYỄN THÁI DƯƠNG DUNG SAI – LẮP GHÉP CHƯƠNG CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ DUNG SAI VÀ LẮP GHÉP I KHÁI NIỆM VỀ SAI SỐ GIA CƠNG Khi gia cơng, khơng thể đảm bảo chi tiết có thơng số hình học thơng số khác xác Sở dĩ có sai khác tác động sai số xuất q trình gia cơng, sai số gia công Sự xuất chúng loạt nguyên nhân sau:  Máy dùng để gia cơng khơng xác, chẳng hạn trục máy tiện bị đảo làm cho vật gia cơng khơng tròn v.v…  Dụng cụ cắt khơng xác, chẳng hạn dao doa có đường kính sai kích thước lỗ gia cơng dao doa bị sai theo, v.v…  Lực cắt làm biến dạng hệ thống máy, dao, đồ gá, chi tiết gia cơng, gây thay đổi vị trí tương quan phận hệ thống gia cơng làm cho kích thước, hình dạng chi tiết gia công bị sai lệch  Sự thay đỗi chiều sâu lớp kim loại cắt làm cho lực cắt thay đổi, lượng biến dạng hệ thống máy, dao, đồ gá, chi tiết thay đổi theo gây thay đổi kích thước hình dạng chi tiết gia cơng  Sự rung động máy chấn động bên bên máy gây sai số thơng số hình học chi tiết gia công  Nhiệt độ môi trường xung quanh thay đổi thay đổi khác tác động đến trình gia cơng gây sai số thơng số hình học chi tiết gia cơng … II KHÁI NIỆM VỀ TÍNH ĐỔI LẪN CHỨC NĂNG II.1 Bản chất tính đỗi lẫn chức Mỗi chi tiết phận máy phận máy máy thực chức xác định, ví dụ: đai ốc vặn vào bu lơng có chức bắt chặt (hình 1.1) Khi ta chế tạo hàng loạt đai ốc loại, lấy đai ốc loạt vừa chế tạo lắp vào phận máy (bu lông) mà phận máy thực chức u cầu loạt đai ốc chế tạo đạt tính đổi lẫn chức Vậy tính đỗi lẫn chức nguyên tắc thiết kế chế tạo để đảm bảo cho máy chi tiết máy loại, cỡ thay cho mà không cần phải sửa chữa lựa chọn đảm bảo yêu cầu kỹ thuật kinh tế Hình 1.1 – Bu lơng đai ốc NGUYỄN THÁI DƯƠNG DUNG SAI – LẮP GHÉP Tính đỗi lẫn chức thỏa mãn theo hai hình thức sau: a Đỗi lẫn hồn tồn Khi lắp ráp, chi tiết chọn loạt, hồn tồn có tính ngẫu nhiên Sở dĩ chi tiết đạt tính đỗi lẫn hồn tồn chúng chế tạo giống nhau, tất nhiên khơng thể giống tuyệt đối mà chúng có sai khác phạm vi cho phép Chẳng hạn thơng số hình học chi tiết kích thước, hình dạng, … sai khác phạm vi cho phép gọi dung sai Các chi tiết tiêu chuẩn hóa hay chi tiết phụ tùng dự trữ thường chế tạo có tính đỗi lẫn chức tạo điều kiện thuận lợi cho trình thay sửa chữa sau b Đỗi lẫn khơng hồn tồn Nếu có một vài chi tiết loạt không đạt tính đỗi lẫn chức loạt chi tiết đạt tính đỗi lẫn chức khơng hồn tồn Đỗi lẫn khơng hồn tồn sử dụng dung sai chế tạo thỏa mãn yêu cầu thiết kế Phương pháp cho phép mở rộng phạm vi dung sai khâu thành phần để dễ chế tạo Sau chi tiết phân thành nhóm theo kích thước thật chúng chi tiết máy nhóm tương ứng lắp ráp với II.2 Ý nghĩa tính đỗi lẫn chức Nếu chi tiết máy thiết kế, chế tạo theo ngun tắc đỗi lẫn chức chúng khơng phụ thuộc vào địa điểm sản xuất Đó điều kiện để ta hợp tác chun mơn hóa sản xuất Sự hợp tác chun mơn hóa sản xuất dẫn đến sản xuất tập trung quy mô lớn, tạo khả áp dụng kỹ thuật tiên tiến, trang bị máy móc đại dây chuyền sản xuất suất cao Nhờ mà vừa đảm bảo chất lượng lại giảm giá thành sản phẩm Mặt khác thiết kế, chế tạo chi tiết theo nguyên tắc đỗi lẫn chức tạo điều kiện thuận lợi cho việc sản xuất chi tiết dự trữ thay Nhờ mà q trình sử dụng sản phẩm công nghiệp tiện lợi nhiều Trong đời sống: ta dễ dàng thay bóng đèn hỏng bóng đèn với đui đèn, dễ dàng thay ổ bi mòn hỏng xe máy ổ bi loại Trong sản xuất, giả dụ bánh máy bị gãy hỏng, ta có bánh dự trữ loại thay máy làm việc lại Do giảm thời gian chết phải dừng lại máy để sửa chữa, sử dụng máy triệt để hơn, mang lại lợi ích lớn kinh tế quản lý sản xuất III CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ DUNG SAI LẮP GHÉP III.1 Kích thước Kích thước giá trị số đại lượng đo chiều dài (đường kính, chiều dài, bề rộng,…) theo đơn vị đo lựa chọn Trong công nghệ chế tạo khí, đơn vị đo thường dùng milimet quy ước không ghi chữ “mm” vẽ NGUYỄN THÁI DƯƠNG DUNG SAI – LẮP GHÉP a Kích thước danh nghĩa Kích thước danh nghĩa kích thước xác định tính tốn dựa vào chức điều kiện làm việc chi tiết, sau quy tròn (về phía lớn lên) với số gần kích thước có bảng tiêu chuẩn Kích thước danh nghĩa chi tiết lỗ kí D, chi tiết trục kí hiệu d Ví dụ: tính tốn theo sức bền vật liệu ta xác định đường kính chi tiết trục 24,732mm Theo giá trị dãy kích thước thẳng tiêu chuẩn ta quy tròn 25mm Vậy kích thước danh nghĩa trục d = 25mm a) Trục b) Lỗ Hình 1.2 – Kích thước danh nghĩa trục lỗ Kích thước danh nghĩa dùng để xác định kích thước giới hạn tính sai lệch b Kích thước thực Kích thước thực kích thước nhận từ kết đo với sai số cho phép Ví dụ: đo kích thước chi tiết trục thước kẹp có giá trị vạch chia 0,02mm, kết đo nhận 24,98mm, kích thước thực chi tiết trục dt = 24,98mm với sai số cho phép ± 0,02mm Hình 1.3 – Đo kích thước thực chi tiết Kích thước thực chi tiết lỗ kí hiệu Dt, chi tiết trục dt c Kích thước giới hạn NGUYỄN THÁI DƯƠNG DUNG SAI – LẮP GHÉP Để xác định phạm vi cho phép sai số gia cơng kích thước người ta quy định hai kích thước giới hạn: + Kích thước giới hạn lớn Kí hiệu: Dmax, dmax + Kích thước giới hạn nhỏ Kí hiệu: Dmin, dmin Kích thước chi tiết chế tạo (kích thước thực) nằm phạm vi cho phép đạt u cầu Như chi tiết có kích thước đạt u cầu kích thước thực thỏa mãn bất đẳng thức sau: + Trục: dmin ≤ dt ≤ dmax + Lỗ: Dmin ≤ Dt ≤ Dmax III.2 Sai lệch giới hạn Sai lệch giới hạn hiệu đại số kích thước giới hạn kích thước danh nghĩa (hình 1.4) Hiệu đại số kích thước giới hạn lớn kích thước danh nghĩa sai lệch giới hạn trên, kí hiệu es kích thước trục, ES kích thước lỗ es = dmax – d ES = Dmax – D Hiệu đại số kích thước giới hạn nhỏ kích thước danh nghĩa sai lệch giới hạn dưới, kí hiệu ei kích thước trục, EI kích thước lỗ ei = dmin – d EI = Dmin – D Hình 1.4 Sai lệch giới hạn có giá trị dương (khi kích thước giới hạn lớn danh nghĩa) giá trị âm (khi kích thước giới hạn nhỏ kích thước danh nghĩa) khơng (khi chúng kích thước danh nghĩa) Sai lệch giới hạn lớn sai lệch giới hạn NGUYỄN THÁI DƯƠNG DUNG SAI – LẮP GHÉP Bảng 2.12 – ĐỘ DÔI GIỚI HẠN CỦA CÁC LẮP GHÉP CHẶT CĨ KÍCH THƯỚC ĐẾN 500mm NGUYỄN THÁI DƯƠNG 94 Bảng 2.13 – ĐỘ DƠI GIỚI HẠN CỦA CÁC LẮP GHÉP TRUNG GIAN CĨ KÍCH THƯỚC ĐÊN 500mm DUNG SAI – LẮP GHÉP NGUYỄN THÁI DƯƠNG 95 DUNG SAI – LẮP GHÉP Bảng 3.1 – DUNG SAI ĐỘ PHẲNG VÀ ĐỘ THẲNG TCVN 384 - 93 PHỤ LỤC – DUNG SAI HÌNH DẠNG VÀ VỊ TRÍ BỀ MẶT – NHÁM BỀ MẶT NGUYỄN THÁI DƯƠNG 96 Bảng 3.2 – DUNG SAI ĐỘ TRỤ, ĐỘ TRÒN VÀ PROFIN MẶT CẮT DỌC TCVN 384 93 DUNG SAI – LẮP GHÉP NGUYỄN THÁI DƯƠNG 97 Bảng 3.3 – DUNG SAI ĐỘ SONG SONG, ĐỘ VNG GĨC, ĐỘ ĐẢO MẶT ĐẦU TCVN 384 - 93 DUNG SAI – LẮP GHÉP NGUYỄN THÁI DƯƠNG 98 Bảng 3.4 – DUNG SAI ĐỘ ĐẢO HƯỚNG KÍNH, ĐỘ ĐỒNG TÂM, ĐỘ ĐỐI XỨNG TÍNH THEO ĐƯỜNG KÍNH TCVN 384 - 93 DUNG SAI – LẮP GHÉP NGUYỄN THÁI DƯƠNG 99 DUNG SAI – LẮP GHÉP Bảng 3.5 – NHÁM BỀ MẶT ỨNG VỚI DUNG SAI KÍCH THƯỚC VÀ HÌNH DẠNG Chú thích: Nếu dung sai tương đối hình dạng nhỏ giá trị dẫn bảng giá trị Ra không lớn 0,15 giá trị dung sai hình dạng Trong trường hợp cần thiết, theo yêu cầu chức chi tiết lấy giá trị Ra nhỏ dẫn bảng NGUYỄN THÁI DƯƠNG 100 DUNG SAI – LẮP GHÉP PHỤ LỤC – DUNG SAI KÍCH THƯỚC VÀ LẮP GHÉP CÁC MỐI GHÉP THƠNG DỤNG Bảng 4.2 – ĐƯỜNG KÍNH TRUNG BÌNH VÀ TRONG CỦA REN HỆ MÉT – mm (TCVN 2248 – 77) Đường kính ren (bu lơng đai ốc) Bước ren P Đường kính trung bình d2, D2 Đường kính d1, D1 0,075 d – + 0,951 d – + 0,919 0,08 d – + 0,948 0,09 Đường kính ren (bu lơng đai ốc) Bước ren P Đường kính trung bình d2, D2 Đường kính d1, D1 0,7 d – + 0,546 d – + 0,242 d – + 0,913 0,75 d – + 0,513 d – + 0,118 d – + 0,942 d – + 0,903 0,8 d – + 0,480 d – + 0,134 0,1 d – + 0,935 d – + 0,892 d – + 0,350 d – + 0,918 0,125 d – + 0,919 d – + 0,865 1,25 d – + 0,188 d – + 0,647 0,15 d – + 0,903 d – + 0,838 1,5 d – + 0,026 d – + 0,376 0,175 d – + 0,886 d – + 0,811 1,75 d – + 0,863 d – + 0,106 0,2 d – + 0,870 d – + 0,783 d – + 0,701 d – + 0,835 0,225 d – + 0,854 d – + 0,756 2,5 d – + 0,376 d – + 0,294 0,25 d – + 0,838 d – + 0,730 d – + 0,051 d – + 0,752 0,3 d – + 0,805 d – + 0,675 3,5 d – + 0,727 d – + 0,211 0,35 d – + 0,773 d – + 0,621 d – + 0,402 d – + 0,670 0,4 d – + 0,740 d – + 0,567 4,5 d – + 0,077 d – + 0,129 0,45 d – + 0,708 d – + 0,513 d – + 0,752 d – + 0,587 0,5 d – + 0,675 d – + 0,459 5,5 d – + 0,428 d – + 0,046 0,6 d – + 0,610 d – + 0,350 d – + 0,9103 d – + 0,505 Ví dụ: Đối với ren M16 bước P = mm d (D) = 16mm, d2 (D2) = 14,701mm, d1 (D1) = 13,835 mm NGUYỄN THÁI DƯƠNG 101 DUNG SAI – LẮP GHÉP Bảng 4.3 – SAI LỆCH GIỚI HẠN KÍCH THƯỚC REN TRONG TCVN 1917 – 93 Đường kính danh nghĩa ren d, mm Trên 2,8 Đến 5,6 Trên 5,6 Đến 11,2 Trên 11,2 Đến 22,4 Trên 22,4 Đến 45 Trên 45 Đến 90 Miền dung sai ren Bước ren p, mm 0,25 0,35 0,5 0,6 0,7 0,75 0,8 0,25 0,35 0,5 0,75 1,25 1,5 0,35 0,5 0,75 1,25 1,5 1,75 2,5 0,5 0,75 1,5 3,5 4,5 0,5 0,75 1,5 5,5 6H D EI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 D2 ES + 75 + 90 + 100 + 112 + 116 + 118 + 125 + 85 + 95 + 112 + 132 + 156 + 160 + 180 + 100 + 118 + 140 + 160 + 180 + 190 + 200 + 212 + 224 + 125 + 150 + 170 + 200 + 224 + 265 + 280 + 300 + 345 + 132 + 160 + 190 + 212 + 236 + 280 + 315 + 335 + 355 + 375 NGUYỄN THÁI DƯƠNG EI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7H Đường kính ren, mm D1 D D2 Sai lệch giới hạn, µm ES EI EI ES + 15 + 100 + 140 0 + 125 + 160 0 + 140 + 180 0 + 150 + 190 0 + 150 + 200 0 + 160 + 71 + 100 + 140 0 + 140 + 190 0 + 170 + 236 0 + 190 + 265 0 + 200 + 300 0 + 224 + 100 + 110 0 + 150 + 190 0 + 180 + 236 0 + 200 + 265 0 + 224 + 300 0 + 236 + 335 0 + 250 + 357 0 + 265 + 450 0 + 280 + 140 + 190 0 + 190 + 238 0 + 212 + 300 0 + 250 + 375 0 + 280 + 500 0 + 335 + 560 0 + 355 + 600 0 + 375 + 670 0 + 400 + 140 + 190 + 236 0 + 236 + 375 0 + 265 + 375 0 + 300 + 500 0 + 355 + 600 0 + 400 + 710 0 + 425 + 758 0 + 450 + 800 0 + 475 D1 EI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ES + 180 + 200 + 224 + 238 + 250 + 180 + 236 + 300 + 335 + 375 + 180 + 236 + 300 + 335 + 375 + 425 + 475 + 560 + 239 + 300 + 375 + 475 + 630 + 630 + 750 + 850 + 300 + 375 + 475 + 630 + 730 + 900 + 950 + 1000 EI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 102 DUNG SAI – LẮP GHÉP Bảng 4.4 – SAI LỆCH GIỚI HẠN KÍCH THƯỚC REN NGỒI TCVN 1917 – 93 Đường kính danh nghĩa ren d, mm Trên 2,8 Đến 5,6 Trên 5,6 Đến 11,2 Trên 11,2 Đến 22,4 Trên 22,4 Đến 45 Trên 45 Đến 90 Miền dung sai ren 6e Bước ren p, mm 0,25 0,35 0,5 0,6 0,7 0,75 0,8 0,25 0,35 0,5 0,75 1,25 1,5 0,35 0,5 0,75 1,25 1,5 1,75 2,5 0,5 0,75 1,5 3,5 4,5 0,5 0,75 1,5 5,5 d es - 50 - 53 - 56 - 56 - 60 - 50 - 56 - 60 - 63 - 67 - 50 - 56 - 60 - 63 - 67 - 71 - 71 - 80 - 50 - 56 - 60 - 67 - 71 - 85 - 90 - 95 - 100 - 50 - 56 - 60 - 67 - 71 - 85 - 95 - 106 - 112 - 118 ei - 156 - 178 - 196 - 196 - 210 - 156 - 196 - 210 - 275 - 303 - 156 - 196 - 240 - 275 - 303 - 336 - 351 - 415 - 156 - 196 - 240 - 303 - 351 - 460 - 515 - 570 - 600 - 156 - 196 - 240 - 303 - 351 - 460 - 570 - 636 - 672 - 718 NGUYỄN THÁI DƯƠNG Đường kính ren, mm d2 d1 d Sai lệch giới hạn, µm es ei es es ei - 18 - 85 - 19 - 104 - 50 - 125 - 50 - 20 - 126 - 53 - 138 - 53 - 21 - 146 - 56 - 146 - 56 - 22 - 162 - 56 - 146 - 56 - 22 - 162 - 60 - 155 - 60 - 24 - 174 - 18 - 85 - 19 - 101 - 50 - 135 - 50 - 20 - 126 - 56 - 156 - 56 - 22 - 162 - 60 - 172 - 60 - 26 - 206 - 63 - 181 - 63 - 28 - 240 - 67 - 199 - 67 - 32 - 268 - 19 - 104 - 50 - 140 - 50 - 20 - 126 - 56 - 162 - 56 - 22 - 162 - 60 - 178 - 60 - 26 - 206 - 63 - 195 - 63 - 28 - 240 - 67 - 207 - 67 - 32 - 268 - 71 - 221 - 71 - 34 - 290 - 71 - 231 - 71 - 38 - 318 - 80 - 250 - 80 - 42 - 377 - 50 - 145 - 50 - 20 - 126 - 56 - 168 - 56 - 22 - 162 - 60 - 185 - 60 - 26 - 206 - 67 - 217 - 67 - 28 - 268 - 71 - 241 - 71 - 38 - 318 - 85 - 285 - 85 - 48 - 423 - 90 - 302 - 90 - 53 - 478 - 95 - 319 - 95 - 60 - 535 - 100 - 336 - 100 - 63 - 563 - 50 - 150 - 50 - 20 - 126 - 56 - 174 - 56 - 22 - 162 - 60 - 200 - 60 - 26 - 206 - 67 - 227 - 67 - 32 - 268 - 71 - 251 - 71 - 38 - 318 - 85 - 297 - 85 - 48 - 423 - 95 - 331 - 95 - 60 - 535 - 106 - 356 - 106 - 71 - 601 - 112 - 377 - 112 - 75 - 635 - 118 - 398 - 118 - 80 - 680 7g d2 es - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 22 - 24 - 18 - 19 - 20 - 22 - 26 - 28 - 32 - 19 - 20 - 22 - 26 - 28 - 32 - 34 - 38 - 42 - 20 - 22 - 26 - 28 - 38 - 48 - 53 - 60 - 63 - 20 - 22 - 26 - 32 - 38 - 48 - 60 - 71 - 75 - 80 d1 ei - 74 - 86 - 95 - 102 - 112 - 112 - 119 - 81 - 90 - 105 - 122 - 138 - 146 - 164 - 91 - 110 - 128 - 144 - 160 - 172 - 184 - 198 - 212 - 115 - 134 - 151 - 182 - 208 - 248 - 265 - 284 - 299 - 120 - 140 - 166 - 192 - 218 - 260 - 290 - 321 - 340 - 360 es - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 22 - 24 - 18 - 19 - 20 - 22 - 26 - 28 - 32 - 19 - 20 - 22 - 26 - 28 - 32 - 34 - 38 - 42 - 20 - 22 - 26 - 28 - 38 - 48 - 53 - 60 - 63 - 20 - 22 - 26 - 32 - 38 - 48 - 60 - 71 - 75 - 80 103 DUNG SAI – LẮP GHÉP (Tiếp theo Bảng 4.4) Đường kính danh nghĩa ren d, mm Trên 2,8 Đến 5,6 Trên 5,6 Đến 11,2 Trên 11,2 Đến 22,4 Trên 22,4 Đến 45 Trên 45 Đến 90 Miền dung sai ren 6h Bước ren p, mm 0,25 0,35 0,5 0,6 0,7 0,75 0,8 0,25 0,35 0,5 0,75 1,25 1,5 0,35 0,5 0,75 1,25 1,5 1,75 2,5 0,5 0,75 1,5 3,5 4,5 0,5 0,75 1,5 5,5 d es 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ei - 67 - 85 - 106 - 125 - 140 - 140 - 150 - 67 - 85 - 106 - 140 - 180 - 212 - 236 - 85 - 106 - 140 - 180 - 212 - 236 - 265 - 280 - 335 - 106 - 140 - 180 - 236 - 280 - 375 - 425 - 475 - 500 - 106 - 140 - 180 - 236 - 280 - 375 - 475 - 530 - 560 NGUYỄN THÁI DƯƠNG es 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8g Đường kính ren, mm d2 d1 d Sai lệch giới hạn, µm ei es es ei - 56 - 67 - 75 - 85 - 90 - 90 - 95 - 24 - 260 - 63 - 71 - 85 - 100 - 112 - 26 - 306 - 118 - 28 - 363 - 132 - 32 - 407 - 75 - 90 - 106 - 118 - 26 - 306 - 132 - 28 - 363 - 140 - 32 - 407 - 150 - 34 - 459 - 160 - 38 - 488 - 170 - 42 - 572 - 95 - 112 - 125 - 26 - 306 - 150 - 28 - 407 - 170 - 38 - 488 - 200 - 48 - 618 - 212 - 53 - 723 - 224 - 60 - 810 - 236 - 63 - 863 - 100 - 118 - 140 - 26 - 306 - 160 - 32 - 407 - 180 - 38 - 488 - 212 - 48 - 618 - 236 - 60 - 810 - 250 - 71 - 921 - 265 - 75 - 975 d2 es - 24 - 26 - 28 - 32 - 26 - 28 - 32 - 34 - 38 - 42 - 26 - 28 - 38 - 48 - 53 - 60 - 63 - 26 - 32 - 38 - 48 - 60 - 71 - 75 d1 ei - 174 - 206 - 218 - 244 - 216 - 240 - 256 - 270 - 288 - 307 - 226 - 288 - 303 - 363 - 388 - 415 - 438 - 250 - 282 - 318 - 383 - 435 - 471 - 500 es - 24 - 26 - 28 - 32 - 26 - 28 - 32 - 34 - 38 - 42 - 26 - 28 - 38 - 48 - 53 - 60 - 63 - 26 - 32 - 38 - 48 - 60 - 71 - 75 104 DUNG SAI – LẮP GHÉP Bảng 4.5 – KÍCH THƯỚC CƠ BẢN CỦA Ổ LĂN NGUYỄN THÁI DƯƠNG 105 DUNG SAI – LẮP GHÉP Bảng 4.8 – CÁC THÔNG SỐ CỦA MỐI GHÉP THEN HOA CHỮ NHẬT Kích thước danh nghĩa mối ghép ZxdxD Kích thước tính tốn dtb NGUYỄN THÁI DƯƠNG h b Kích thước danh nghĩa mối ghép ZxdxD Kích thước tính toán dtb h b 106 DUNG SAI – LẮP GHÉP Bảng 4.11 – LẮP GHÉP THEO ĐƯỜNG KÍNH ĐỊNH TÂM d Bảng 4.12 – LẮP GHÉP THEO CHIỀU RỘNG b (KHI ĐỊNH TÂM THEO d) Bảng 4.13 – LẮP GHÉP THEO ĐƯỜNG KÍNH ĐỊNH TÂM D Miền dung sai lỗ SAI LỆCH CƠ BẢN CỦA TRỤC e H7 H8 NGUYỄN THÁI DƯƠNG f g h js n H7 f7 H7 g6 H7 h6 H8 h7 H7 js H7 n6 107 DUNG SAI – LẮP GHÉP Bảng 4.14 – LẮP GHÉP THEO CHIỀU RỘNG b (KHI ĐỊNH TÂM THEO D) NGUYỄN THÁI DƯƠNG 108 ... trơn  Lắp ghép trụ trơn, bề mặt lắp ghép bề mặt trụ trơn (ví dụ: lắp ghép lỗ bạc với trục) NGUYỄN THÁI DƯƠNG 10 DUNG SAI – LẮP GHÉP  Lắp ghép phẳng, bề mặt lắp ghép bề mặt phẳng (ví dụ: lắp ghép. .. hạn, dung sai trục lỗ - Với lắp ghép  40 H7 , thay miền dung sai lỗ G7 miền dung sai g6 trục h6 đặc tính lắp ghép có thay đổi khơng? - Với lắp ghép 60 K6 , so sánh đặc tính lắp ghép mối ghép. .. Nmin)/2 + Dung sai độ dôi (dung sai lắp ghép) : TN = Nmax – Nmin = TD + Td c Lắp ghép trung gian Trong nhóm lắp ghép này, miền dung sai kích thước bề mặt bao bố trí xen lẫn miền dung sai kích thước
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng dung sai lắp ghép, Bài giảng dung sai lắp ghép

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn