Bài tập Xã Hội Học. Tìm hiểu nhận thức và thực hiện Điều 24 (quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo), Hiến pháp 2013 của sinh viên trường Đại học Luật Hà Nội”.

45 87 0
  • Loading ...
1/45 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/07/2019, 12:55

Tìm hiểu nhận thức và thực hiện Điều 24 (quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo), Hiến pháp 2013 của sinh viên trường Đại học Luật Hà Nội”.Thực hiện điều tra bằng phiếu điều tra khảo sát trên 100 bạn sinh viên các khóa của trường Đại học Luật Hà Nội MỤC LỤC I MỞ ĐẦU II NỘI DUNG Một số vấn đề lí luận liên quan đến đề tài Thực trạng vấn đề nghiên cứu .9 Nguyên nhân thực trạng 17 Một số giải pháp 25 III KẾT LUẬN 29 IV PHỤ LỤC 31 TÀI LIỆU THAM KHẢO .45 I MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Việt Nam quốc gia đa dân tộc, tôn giáo Trong suốt trình lãnh đạo đất nước, Đảng ta Chủ tịch Hồ Chí Minh ln qn sách tôn trọng bảo vệ quyền tự người, có quyền tự tín ngưỡng, tơn giáo Trên sở nội luật hóa pháp luật quốc tế thể chế quan điểm, chủ trương Đảng quyền tự tín ngưỡng, tôn giáo, Hiến pháp năm 2013 khẳng định: “Mọi người có quyền tự tín ngưỡng, tơn giáo, theo khơng theo tơn giáo nào” Tơn giáo, tín ngưỡng vấn đề lực thù địch triệt để lợi dụng nhằm kích động, gây rối, phá hoại, làm ổn định trị - xã hội, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, chống Đảng chế độ ta Cho nên hiểu tự tín ngưỡng, tơn giáo sở để nhận diện đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn Đặc biệt mơi trường đại học nói chung đại học luật Hà Nội nói riêng, việc sinh viên nhận thức đắn quyền tự tín ngưỡng tơn giáo điều quan trọng hệ sinh viên người góp phần vào cơng đổi mới, xây dựng đất nước sau Vì vậy, nhóm 03 chúng em xin trình bày đề tài: “Tìm hiểu nhận thức thực Điều 24 (quyền tự tín ngưỡng, tơn giáo), Hiến pháp 2013 sinh viên trường Đại học Luật Hà Nội” Mục đích, nhiệm vụ nghiên cứu đề tài a, Mục đích nghiên cứu Việc tiến hành nghiên cứu, tìm hiểu nhận thức thực Điều 24 Hiến pháp 2013, “Quyền tự tín ngưỡng, tơn giáo” sinh viên trường Đại học Luật Hà Nội từ phân tích, đánh giá thực trạng, ngun nhân tìm giải pháp cho vấn đề nâng cao nhận thức thực Điều 24 Hiến pháp 2013 “Quyền tự tín ngưỡng tơn giáo” cộng đồng, đẩy lùi tiêu cực thiếu hiểu biết tự tín ngưỡng tơn giáo người b, Nhiệm vụ nghiên cứu - Đánh giá tình hình nhận thức việc thực “Quyền tự tín ngưỡng, tôn giáo” sinh viên trường Đại học Luật Hà Nội - Xác định nguyên nhân dẫn đến thực trạng - Đưa số dự báo tình hình, thực trạng tương lai - Đề xuất ý kiến để khắc phục tình trạng Giả thuyết nghiên cứu Trường Đại học Luật Hà Nội trường đại học có định hướng nghiên cứu, có sứ mạng cung cấp nguồn nhân lực pháp luật chất lượng cao cho đất nước Do vậy, sinh viên trường Đại học Luật Hà Nội có nhận thức đầy đủ quyền tự do người, công dân pháp luật bảo vệ Do tính chất đăc thù chuyên ngành đào tạo nên sinh viên trường Đại học Luật Hà Nội có ý thức tự giác chấp hành toota pháp luật có ý thức tơn trọng bảo vệ quyền lợi người khác đói với quyền tự tín ngưỡng người Phương pháp nghiên cứu - Phương pháp chung: Trong trình nghiên cứu làm báo cáo, chúng em có sử dụng phương pháp như: Phương pháp phân tích tổng hợp, phương pháp quy nạp diễn dịch, phương pháp so sánh, phương thống kê phương pháp phân tích số liệu - Phương pháp thu thập thông tin: Phương pháp Ankét Ankét phương pháp thu thập thong tin xã hội sơ cấp sử dụng rộng rãi điều tra xã hội học Phương pháp Ankét, thực chất, hình thức hỏi-đáp gián tiếp dựa bảng câu hỏi soạn thảo trước Điều tra viên tiến hành bảng hỏi, hướng dẫn thống cách trả lời câu hỏi; người hỏi tự đọc câu hỏi ghi bảng ghi cách trả lời vào phiếu hỏi gửi lại cho điều tra viên Trong nghiên cứu lần này, nhóm chúng em sử dụng phương pháp Ankét để thu thập thông tin Chọn mẫu điều tra - Phương pháp chọn mẫu: Ngẫu nhiên - Những người tham gia trả lời bảng hỏi: Là sinh viên - người trực tiếp học tập trường Đại học Luật Hà Nội khoá 40, 41, 42, 43 - Dung lượng mẫu: 100 người - Số lượng phiếu phát ra: 100 phiếu - Số lượng phiếu thu về: 100 phiếu - Cách xử lý thông tin thu được: Tính tốn trình bày dạng bảng biểu đồ * Thông tin sinh viên tham gia khảo sát: 1, Giới tính anh chị gì? Mã số Phương án trả lời Số lượng Tỷ lệ Nam 25 25.00 Nữ 75 75.00 Khác 0.00 100 100.0 Tổng cộng 2, Anh chị sinh viên năm năm thứ trường Đại học Luật Hà Nội? Mã số Phương án trả lời Số lượng Tỷ lệ Năm thứ 8.00 Năm thứ hai Năm thứ ba 77 12 77.00 12.00 Năm thứ tư 3.00 100 100.00 Tổng cộng II.NỘI DUNG Một số vấn đề lí luận liên quan đến đề tài: 1.1 Các khái niệm liên quan đến đề tài: Tín ngưỡng, Theo khoản 1, điều 2, Luật tín ngưỡng, tơn giáo 2016: “Tín ngưỡng niềm tin người thể thông qua lễ nghi gắn liền với phong tục, tập quán truyền thống để mang lại bình an tinh thần cho cá nhân cộng đồng.” Tôn giáo, Theo khoản 5, điều 2, Luật tín ngưỡng, tơn giáo 2016: “Tơn giáo niềm tin người tồn với hệ thống quan niệm hoạt động bao gồm đối tượng tôn thờ, giáo lý, giáo luật, lễ nghi tổ chức.” Tự tín ngưỡng hay tự tơn giáo thường coi nguyên tắc ủng hộ quyền tự cá nhân hay cộng đồng việc công khai bí mật thực hành, thờ phụng, rao giảng, hay tu tập tơn giáo hay tín ngưỡng Khái niệm thường thừa nhận có bao gồm việc tự thay đổi tôn giáo tự không theo tôn giáo Tại nhiều quốc gia, tự tín ngưỡng nhiều người coi quyền người Quyền tự tín ngưỡng, tôn giáo hiểu quyền cơng dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam quy định Hiến pháp luật 1.2 Nội dung pháp luật liên quan đến đề tài: Quyền tự tín ngưỡng, tơn giáo quyền người, Chủ tịch Hồ Chí Minh sớm ý thức tầm quan trọng vấn đề nghiệp đại đồn kết dân tộc mục tiêu chung phát triển bảo vệ Tổ quốc Quán triệt, kế thừa, phát triển quan điểm tôn trọng quyền tự tín ngưỡng, tơn giáo Người, Đảng Nhà nước ta khơng ngừng hồn thiện chủ chương, chế, sách, pháp luật tơn giáo, tạo điều kiện tốt cho nhân dân thực hành quyền tự tín ngưỡng, tơn giáo Nhà nước ban hành văn pháp luật quy định quyền tự tín ngưỡng tơn giáo người dân: Hiến pháp 2013 quy định điều 24: “1 Mọi người có quyền tự tín ngưỡng, tơn giáo, theo không theo tôn giáo Các tôn giáo bình đẳng trước pháp luật Nhà nước tơn trọng bảo hộ quyền tự tín ngưỡng, tơn giáo Khơng xâm phạm tự tín ngưỡng, tơn giáo lợi dụng tín ngưỡng, tơn giáo để vi phạm pháp luật.” Có thể thấy rằng, Hiến pháp 2013 bước tiến quan trọng, kế thừa phát triển thời kỳ đất nước ta "Đổi hội nhập sâu" với giới Theo đó, Hiến pháp 2013 cho thấy thái độ sách dân chủ Nhà nước ta quyền tự tín ngưỡng tơn giáo, coi nhu cầu quyền tất yếu người dân cần phải tôn trọng, bảo vệ tạo điều kiện để họ thực tốt quyền - Ngày 18/11/2016 Quốc hội thơng qua Luật tín ngưỡng, tơn giáo 2016 Luật quy định quyền tự tín ngưỡng, tơn giáo; hoạt động tín ngưỡng, hoạt động tôn giáo; tổ chức tôn giáo; quyền nghĩa vụ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động tín ngưỡng, hoạt động tôn giáo Luật áp dụng quan, tổ chức, cá nhân việc bảo đảm thực quyền tự tín ngưỡng, tơn giáo - Cùng với việc ban hành Luật tín ngưỡng tơn giáo 2016, nghị định Số: 162/2017/NĐ-CP quy định chi tiết số điều biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng tơn giáo - Bộ luật hình 2015 đưa chế tài xử phạt hành vi vi phạm đến quyền tự tín ngưỡng, tơn giáo người khác điều 164: “1 Người dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực dùng thủ đoạn khác ngăn cản ép buộc người khác thực quyền tự tín ngưỡng, tơn giáo, theo không theo tôn giáo nào, bị xử lý kỷ luật xử phạt vi phạm hành hành vi mà vi phạm, bị phạt cải tạo khơng giam giữ đến 01 năm phạt tù từ 03 tháng đến 01 năm Phạm tội thuộc trường hợp sau đây, bị phạt tù từ 01 năm đến 03 năm: a) Có tổ chức; b) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn; c) Phạm tội 02 lần trở lên; d) Dẫn đến biểu tình; đ) Gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội Người phạm tội bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề làm công việc định từ 01 năm đến 05 năm.” Căn vào quy định trên, người có hành vi xâm phạm quyền tự do, tín ngưỡng người khác phạm tội xâm phạm quyền tự tín ngưỡng, tơn giáo người khác phải chịu hình phạt lên đến ba năm tù Ngồi ra, bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề làm công việc định từ 01 năm đến 05 năm Pháp luật hoạt động tín ngưỡng, tơn giáo trở thành phận thiếu hệ thống pháp luật nước Cộng hòa XHCN Việt Nam Chính sách tự tín ngưỡng, tơn giáo Nhà nước đáp ứng nguyện vọng đông đảo nhân dân, củng cố niềm tin, tạo động lực để đồng bào tơn giáo đồng hành dân tộc, góp phần xây dựng bảo vệ Tổ quốc 1.3 Nhận thức thực pháp luật liên quan đến đề tài Những năm qua, tôn giáo nước ta phát triển nhanh số lượng tín đồ sở thờ tự, mở rộng quan hệ với tổ chức, cá nhân tơn giáo nước ngồi; hoạt động tín ngưỡng, tơn giáo nhân dân quyền tơn trọng, tạo điều kiện thuận lợi; đời sống vật chất tinh thần đồng bào tôn giáo ngày cải thiện, nâng cao Đồng bào theo đạo nước ta chiếm khoảng 1/4 dân số nước Đại đa số tín đồ tơn giáo nhân dân lao động, có tinh thần yêu nước, chống giặc ngoại xâm, sống tốt đời đẹp đạo, có nhiều đóng góp cho nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc Hoạt động tôn giáo nước ta, bên cạnh xu hướng tuân thủ pháp luật chủ yếu, thời gian qua xảy số vụ lợi dụng tự tín ngưỡng, tơn giáo để gây rối trật tự công cộng, ngược lại lợi ích cộng đồng; muốn tách khỏi quản lý nhà nước lĩnh vực: Xây dựng, sửa nơi thờ tự, hoạt động lễ hội, tranh chấp, khiếu kiện đòi lại nhà, đất sở thờ tự Một số hoạt động tượng tôn giáo xuất hiện, phát triển đạo Tin lành trái pháp luật vùng đồng bào dân tộc thiểu số, thành lập hội đồn, dòng tu khơng xin phép quan nhà nước có thẩm quyền Một số địa phương, vùng dân tộc thiểu số, số đối tượng lợi dụng tín ngưỡng, tơn giáo để tiến hành hoạt động chống đối, kích động tín đồ, nhằm phá hoại khối đại đồn kết tồn dân tộc, gây ổn định trị Điển hình, địa bàn Tây Nguyên, qua đấu tranh, lực lượng chức ta làm rõ “Tin lành Đề ga” thực chất tổ chức phản động đội lốt tôn giáo để lừa bịp, tập hợp lực lượng, phục vụ âm mưu thành lập “Nhà nước Đề ga” xâm nhập số tín đồ “Hội Đức thánh Chúa trời Mẹ” vào trường học, quan nhằm lôi kéo người tham gia gây hoang mang xã hội Thời gian tới, cần đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng để quần chúng nhân dân, chức sắc, tín đồ tơn giáo nắm hiểu rõ quan điểm, sách, pháp luật tín ngưỡng, tơn giáo Đảng, Nhà nước; thấy rõ quyền tự tín ngưỡng, tơn giáo tự khơng tín ngưỡng, tơn giáo nhân dân không ghi nhận Hiến pháp văn pháp luật mà tơn trọng, bảo đảm thực sống Trong công tác tuyên truyền cần rõ âm mưu, hoạt động lợi dụng tôn giáo lực thù địch nhằm phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc công đổi đất nước Đảng lãnh đạo; đồng thời giáo dục để chức sắc, tín đồ thấy rõ trách nhiệm công dân, chủ động đấu tranh với hoạt động sai trái, vi phạm pháp luật Thực trạng vấn đề nghiên cứu Trong phần chúng em tiến hành nghiên cứu, tìm hiểu nhận thức thực Điều 24 (quyền tự do, tín ngưỡng, tơn giáo) sâu vấn đề bảo đảm quyền tự tín ngưỡng, tơn giáo (bao gồm nhận thức, thực trạng, cảm nhận, suy nghĩ cá nhận sinh viên Trường Đại học Luật Hà Nội vấn đề này) Vấn đề tín ngưỡng, tơn giáo vấn đề phổ biến, gần gũi với đa số người khơng theo tơn giáo nên người tìm hiểu Để thu thập thơng tin tình hình thực trạng theo tôn giáo sinh viên trường Đại học Luật Hà Nội, chúng em có đặt câu hỏi: “Anh/chị có theo tơn giáo khơng?” Với câu hỏi này, kết thu sau: Mã số Phương án trả lời Có Khơng Tổng cộng Số lượng 96 100 Tỷ lệ 4.00 96.00 100.00 BIỂU ĐỒ THỂ HIỆN THỰC TRẠNG TỶ LỆ THEO TÔN GIÁO CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI theo tôn giáo không theo tôn giáo 4.00% 96.00% Qua kết cho thấy, số lượng sinh viên Trường Đại học Luật Hà Nội theo tôn giáo Trong số 100 sinh viên tham gia điều tra, có 96 sinh viên khơng theo tơn giáo chiếm 96%, số lớn Chỉ có sinh viên (chiếm 4%) tham gia tôn giáo Điều chứng tỏ việc quan tâm quy - Thường xuyên kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc thực pháp luật quyền tự tín ngưỡng, tôn giáo xử lý vi phạm pháp luật cách kịp thời, nghiêm minh, nhanh chóng - Cần nâng cao ý thức cá nhân, tự bảo vệ lấy thân người khác quyền cá nhân bị xâm phạm IV PHỤ LỤC PHIẾU THU THẬP Ý KIẾN (Dành cho sinh viên trường Đại học Luật Hà Nội) Kính thưa anh/chị sinh viên Trường Đại học Luật Hà Nội thân mến! Quyền tự tín ngưỡng, tôn giáo quyền quy định Điều 24, Hiến pháp 2013 Để tìm hiểu rõ, nhóm 03 – Lớp NO3-TL3 triển thực đề tài: “Tìm hiểu nhận thức thực Điều 24 (quyền tự tín ngưỡng, tơn giáo), Hiến pháp 2013 sinh viên Trường Đại học Luật Hà Nội” 30 Để tìm hiểu rõ vấn đề trên, chúng tơi xây dựng hệ thống câu hỏi có nội dung liên quan tới vấn đề cần nghiên cứu Kính đề nghị anh/chị trả lời câu hỏi Với câu hỏi có sẵn phương án trả lời, anh/chị đồng ý lựa chọn phương án xin vui lòng đánh dấu x vào ô trống tương ứng () Với câu hỏi chưa có sẵn phương án trả lời, xin anh/chị vui lòng ghi rõ ý kiến, quan điểm cá nhân vào dòng để trống Trân trọng cảm ơn hợp tác anh/chị! Câu Anh/chị có quan tâm tìm hiểu quyền tự tín ngưỡng tơn giáo quy định Điều 24 Hiến Pháp năm 2013 không? (Chỉ chọn phương án trả lời)  Có  Khơng Mã số Phương án trả lời Có Khơng Tổng cộng Số lượng 92 100 Tỷ lệ 92.00 8.00 100.0 Câu Ở câu 1, anh/chị chọn “Có” vui lòng cho biết pháp luật bảo đảm, bảo vệ quyền tự tín ngưỡng, tơn giáo quy định văn pháp luật nào? (Có thể chọn nhiều phương án trả lời)  Hiến pháp 2013  Luật tín ngưỡng, tơn giáo năm 2016  Bộ Luật Dân 2015  Bộ Luật hình 2015 31  Nghị định 162/2017/NĐ-CP hướng dẫn Luật tín ngưỡng tơn giáo  Nghị số 42/2016/QH14 xử phạt vi phạm quyền tự tín ngưỡng tơn giáo  Văn khác (nếu có đề nghị ghi rõ) …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… Mã số Phương án trả lời Hiến pháp 2013 Luật tín ngưỡng, tơn giáo năm 2016 Bộ Luật Dân 2015 Bộ Luật hình 2015 Nghị định 162/2017/NĐ-CP hướng dẫn Luật tín ngưỡng tơn giáo Nghị số 42/2016/QH14 xử phạt vi phạm quyền tự tín ngưỡng tơn giáo Văn khác Trên tổng số Số lượng 77 69 30 19 Tỷ lệ 77.00 69.00 30.00 19.00 54 54.00 47 47.00 0.00 100.0 100 Câu Những kiến thức, hiểu biết pháp luật mà anh/chị có xuất phát từ nguồn thơng tin nào? (Có thể chọn nhiều phương án trả lời)  Được học tập chương trình đào tạo trường Đại học Luật Hà Nội  Qua phương tiện thông tin đại chúng  Qua giao tiếp hàng ngày  Tự nghiên cứu, tìm hiểu  Nguồn khác (nếu có đề nghị ghi rõ) …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… 32 Mã số Phương án trả lời Được học tập chương trình đào tạo Số lượng trường Đại học Luật Hà Nội Qua phương tiện thông tin đại chúng Qua giao tiếp hàng ngày Tự nghiên cứu, tìm hiểu Nguồn khác Trên tổng số Tỷ lệ 80 80.00 71 28 27 71.00 28.00 27.00 1.00 100.0 100 Câu Anh/chị tham gia hoạt động tín ngưỡng nào? (Có thể chọn nhiều phương án trả lời)  Đi lễ chùa  Thờ cúng tổ tiên  Đốt vàng mã  Tham gia rửa tội Nhà thờ  Tham gia lễ hội truyền thống địa phương  Hoạt động khác (nếu có đề nghị ghi rõ) ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… Mã số Phương hướng trả lời Đi lễ chùa Thờ cúng tổ tiên Đốt vàng mã Tham gia rửa tội Nhà thờ Tham gia lễ hội truyền thống địa phương Hoạt động khác Trên tổng số Số lượng 85 82 55 44 100 Tỷ lệ 85.00 82.00 55.00 8.00 44.00 4.00 100.00 Câu Gần đây, tổ chức có tên “Hội Thánh đức Chúa trời Mẹ” kêu gọi người từ bỏ gia đình, cơng việc, từ bỏ thờ cúng tổ tiên, chí đập vỡ đồ 33 thờ cúng gia đình phỉ báng tổ tiên ma, quỷ nên không thờ phụng Sau tham gia “Hội Thánh đức Chúa Trời Mẹ” nhiều người sống vô trách nhiệm với người thân, ruồng rẫy ơng bà, cha mẹ cho Đức Chúa trời sinh ra, cung phụng tiền bạc với niềm tin Chúa trời che chở, cứu rỗi,… Nếu người thân, bạn bè tham gia vào hoạt động Hội này, Anh/chị làm gì? (Có thể chọn nhiều phương án trả lời)  Đó quyền tự họ, nên tôn trọng  Khuyên bảo, nhắc nhở nhẹ nhàng, nghe hay không  Khơng quan tâm nghĩ khơng gây thiệt hại  Liên lạc với gia đình, nhà trường người  Báo với quan quyền địa phương Mã số Phương án trả lời Đó quyền tự họ, nên tôn trọng Khuyên bảo, nhắc nhở nhẹ nhàng, nghe hay Số lượng Tỷ lệ 12 12.00 30 30.00 không Không quan tâm nghĩ khơng gây thiệt 05.00 hại Liên lạc với gia đình, nhà trường người Báo với quan quyền địa phương Trên tổng số 45 58 100 45.00 58.00 100.0 Câu Theo Anh/chị, hành vi hành vi xâm phạm đến quyền tự tín ngưỡng, tơn giáo quy định Điều 24 Hiến pháp 2013? (Có thể chọn nhiều phương án trả lời)  Phân biệt đối xử, kỳ thị lý tín ngưỡng, tơn giáo 34  Ép buộc, mua chuộc cản trở người khác theo không theo tín ngưỡng, tơn giáo  Khơng theo tín ngưỡng, tơn giáo  Lợi dụng hoạt động tín ngưỡng, hoạt động tơn giáo để trục lợi, kích động quần chúng nhân dân, gây bạo loạn  Ngăn cấm người khác bày tỏ niềm tin tín ngưỡng, tơn giáo; tham gia học tập, thực hành lễ nghi tín ngưỡng, tôn giáo Mã số Phương án trả lời Phân biệt đối xử, kỳ thị lý tín ngưỡng, tôn giáo Ép buộc, mua chuộc cản trở người Số lượng Tỷ lệ 76 76.00 khác theo khơng theo tín ngưỡng, tơn 75 75.00 giáo Khơng theo tín ngưỡng, tơn giáo Lợi dụng hoạt động tín ngưỡng, hoạt động 4.00 tơn giáo để trục lợi, kích động quần chúng 70 70.00 67 67.00 100 100.00 nhân dân, gây bạo loạn Ngăn cấm người khác bày tỏ niềm tin tín ngưỡng, tơn giáo; tham gia học tập, thực hành lễ nghi tín ngưỡng, tơn giáo Trên tổng số Câu Theo Anh/chị, tính chất mức độ nghiêm trọng việc xâm phạm quyền tự tín ngưỡng, tơn giáo nước ta nào? (Chỉ chọn phương án trả lời)  Không nghiêm trọng  Khá nghiêm trọng  Nghiêm trọng  Rất nghiêm trọng 35  Đặc biệt nghiêm trọng Mã số Phương án trả lời Không nghiêm trọng Khá nghiêm trọng Nghiêm trọng Rất nghiêm trọng Đặc biệt nghiêm trọng Tổng cộng Số lượng Tỷ lệ 7.00 33 33.00 39 39.00 17 17.00 4.00 100 100.00 Câu Theo Anh/chị, nguyên nhân dẫn đến xâm hại quyền tự tín ngưỡng tơn giáo nước ta gì? (Có thể chọn nhiều phương án trả lời)  Hệ thống pháp luật nhiều hạn chế, bất cập, quy định pháp luật liên quan đến quyền tự tín ngưỡng chưa phổ biến rộng rãi cho người dân  Sự buông lỏng, tác trách thực nhiệm vụ quan chức nhà nước  Người dân thiếu kiến thức bảo đảm, bảo vệ quyền tự tín ngưỡng tơn giáo  Do người dân ham muốn lợi ích vật chất kèm theo lời dụ dỗ, kích động  Nguyên nhân khác (nếu có đề nghị ghi rõ) ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… Mã số Phương án trả lời Hệ thống pháp luật nhiều hạn chế, bất cập, quy định pháp luật liên quan đến quyền tự tín ngưỡng chưa phổ biến rộng rãi cho người dân Sự buông lỏng, tác trách thực nhiệm 36 Số lượng Tỷ lệ 75 75.00 51 51.00 vụ quan chức nhà nước Người dân thiếu kiến thức bảo đảm, bảo vệ quyền tự tín ngưỡng tơn giáo Do người dân ham muốn lợi ích vật chất kèm theo lời dụ dỗ, kích động Nguyên nhân khác Trên tổng số 74 74.00 50 50.00 2.00 100.0 100 Câu Theo Anh/chị, hậu việc xâm hại đến quyền tự tín ngưỡng, tơn giáo gì? (Có thể chọn nhiều phương án trả lời)  Mất ổn định trị - xã hội  Ảnh hưởng đến quyền lợi của người dân  Tổn thất kinh tế  Không ảnh hưởng  Có ảnh hưởng khơng đáng kể  Ý kiến khác (nếu có đề nghị ghi rõ) ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… Mã số Phương án trả lời Mất ổn định trị - xã hội Ảnh hưởng đến quyền lợi của người dân Tổn thất kinh tế Khơng ảnh hưởng Có ảnh hưởng không đáng kể Ý kiến khác Trên tổng số Số lượng 89 79 40 4 100 Tỷ lệ 89.00 24.00 72.00 4.00 4.00 1.00 100.0 37 Câu 10 Theo Anh/chị, hệ thống pháp luật Việt Nam đảm bảo quyền tự tín ngưỡng, tôn giáo chưa? (Chỉ chọn phương án trả lời)  Rất đảm bảo  Đảm bảo  Ít đảm bảo  Khơng đảm bảo Mã số Phương án trả lời Rất đảm bảo Đảm bảo Ít đảm bảo Khơng đảm bảo Tổng cộng Số lượng Tỷ lệ 5.00 56 56.00 38 38.00 1.00 100 100.00 Câu 11 Theo Anh/chị, có hạn chế bất cập quy định pháp luật để bảo đảm quyền tự tín ngưỡng tơn giáo? (Có thể chọn nhiều phương án trả lời)  Pháp luật đầy đủ, hoàn thiện, khơng có bất cập  Sự can thiệp q sâu Chính phủ vào hoạt động tơn giáo trái quyền tự tín ngưỡng tơn giáo  Chưa có quy định rõ ràng hành vi bị cho mê tín dị đoan  Một số vấn đề hạn chế việc đưa tôn giáo VN gia nhập tổ chức Tôn Giáo TG  Chưa có quy định cụ thể TH ngồi nước ngồi gia nhập vào tơn giáo VN  Ý kiến khác (nếu có đề nghị ghi rõ) …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… 38 Mã số Phương án trả lời Pháp luật đầy đủ, hoàn thiện, khơng có bất Số lượng Tỷ lệ 8.00 cập Sự can thiệp sâu Chính phủ vào hoạt 24 24.00 ngưỡng tơn giáo Chưa có quy định rõ ràng hành vi bị cho 72 72.00 mê tín dị đoan Một số vấn đề hạn chế việc đưa tôn giáo 38 38.00 Việt Nam gia nhập tổ chức Tôn Giáo Thế giới Chưa có quy định cụ thể trường hợp ngồi 37 37.00 nước ngồi gia nhập vào tơn giáo Việt Nam Ý kiến khác Trên tổng số 100 1.00 100.0 động tơn giáo trái quyền tự tín Câu 12 Theo Anh/chị, cần có giải pháp để nâng cao nhận thức hiệu thực quyền tự tín ngưỡng, tơn giáo? (Có thể chọn nhiều phương án trả lời)  Cần hoàn thiện hệ thống pháp luật để đảm bảo quyền tự tín ngưỡng tơn giáo  Tăng cường công tác giáo dục thuyết phục, tuyên truyền để người thực tốt quyền tự tín ngưỡng tơn giáo  Tăng cường vai trò trách nhiệm quan chức việc bảo đảm quyền tự tín ngưỡng tơn giáo người dân  Mỗi cá nhân tự nâng cao hiểu biết để không vi phạm tự bảo vệ quyền tự tín ngưỡng tơn giáo  Áp dụng chế tài xử phạt nghiêm khắc hành vi xâm phạm đến quyền tự tín ngưỡng, tơn giáo 39  Giải pháp khác (nếu có đề nghị ghi rõ) ………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… Mã số Phương án trả lời Cần hoàn thiện hệ thống pháp luật để đảm bảo quyền tự tín ngưỡng tơn giáo Tăng cường công tác giáo dục thuyết phục, tuyên truyền để người thực tốt quyền tự tín Số lượng Tỷ lệ 67 67.00 82 82.00 59 59.00 70 70.00 53 53.00 ngưỡng tôn giáo Tăng cường vai trò trách nhiệm quan chức việc bảo đảm quyền tự tín ngưỡng tơn giáo người dân Mỗi cá nhân tự nâng cao hiểu biết để không vi phạm tự bảo vệ quyền tự tín ngưỡng tơn giáo Áp dụng chế tài xử phạt nghiêm khắc hành vi xâm phạm đến quyền tự tín ngưỡng, tôn giáo Khác Trên tổng số 0.00 100 100.00 Câu 13 Anh/chị có đề xuất kiến nghị giải pháp để nâng cao hiệu nhận thức hiệu pháp luật bảo đảm, bảo vệ quyền tự tín ngưỡng tơn giáo? ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… - Tăng hình phạt chế tài, xử lí hành hành vi xâm phạm tín ngưỡng tơn giáo 40 - Giáo dục nâng cao ý thức, trách nhiệm bảo đảm, bảo vệ quyền tự tín ngưỡng, tôn giáo - Nhà trường tổ chức buổi ngoại khóa cho sinh viên (mở thi tìm hiểu quyền tự tín ngưỡng tơn giáo, tổ chức buổi tọa đàm) - Hoàn thiện kiến thức pháp luật cho thân - Tăng cường công tác tuyên truyền thông qua thông tin đại chúng - Các cán đảm nhiệm việc tuyên truyền cần tác động tới gia đình, đặc biệt đồng bào dân tộc thiểu số chưa có nhiều kiến thức - Giới thiệu, đề cập nêu vấn đề đưa vào chương trình học từ trung học phổ thơng qua đài phát tới làng xã nhỏ - Có điều luật cụ thể chặt chẽ việc xử lý sai phạm vấn đề lợi dụng tín ngưỡng, tơn giáo Tiếp theo, Anh/chị vui lòng cung cấp số thơng tin cá nhân Giới tính:  Nam  Nữ Mã số Phương án trả lời Số lượng Tỷ lệ Nam 25 25.00 Nữ 75 75.00 Khác 0.00 100 100.0 Tổng cộng Là sinh viên: 41  Năm thứ  Năm thứ hai  Năm thứ ba  Năm thứ tư  Khác (nếu có đề nghị ghi rõ) …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… Mã số Phương án trả lời Số lượng Tỷ lệ Năm thứ 8.00 Năm thứ hai Năm thứ ba 77 12 77.00 12.00 Năm thứ tư 3.00 Khác 0.00 100 100.00 Tổng cộng Nơi tại:  Nhà riêng  Kí túc xá  Ở trọ  Khác (nếu có đề nghị ghi rõ) …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… Mã số Phương án trả lời Số lượng Tỷ lệ Nhà riêng 16 16.00 Kí túc xá Ở trọ 20 60 20.00 60.00 42 Khác Tổng cộng 4.00 100 100.00 Khác bao gồm: trường hợp Học viện sĩ quan Lục quân, trường hợp chùa Anh/chị có theo tơn giáo khơng?  Có  Khơng Mã số Phương án trả lời Có Khơng Tổng cộng Số lượng 96 100 Tỷ lệ 4.00 96.00 100.00 Những thơng tin anh/chị cung cấp thực hữu ích với việc điều tra, nghiên cứu Chúng trân thành cảm ơn giúp đỡ quý anh/chị xin gửi lời chào trân trọng nhất! Người thực phiếu Người làm phiếu (Kí ghi rõ họ tên) TÀI LIỆU THAM KHẢO 43 Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam năm 2013 Bộ luật Hình năm 2015 sửa đổi năm 2017 Nghị số 42/2016/QH14 xử phạt vi phạm quyền tự tín ngưỡng tơn giáo Nghị định 162/2017/NĐ-CP hướng dẫn Luật tín ngưỡng tơn giáo Luật tín ngưỡng, tôn giáo năm 2016 “Truyền đạo kiểu 'Hội thánh Đức Chúa trời' tự xưng, bị xử lý sao?” – Tác giả Phan Thương báo Thanh niên “Những hoạt động trái pháp luật tổ chức Tâm linh Hồ Chí Minh (Đạo Hồng Thiên Long, đạo Bác Hồ, đạo Nguyễn Điền)” – Phòng nghiệp vụ – Ban tôn giáo – Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc, 21/12/2015 44
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài tập Xã Hội Học. Tìm hiểu nhận thức và thực hiện Điều 24 (quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo), Hiến pháp 2013 của sinh viên trường Đại học Luật Hà Nội”., Bài tập Xã Hội Học. Tìm hiểu nhận thức và thực hiện Điều 24 (quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo), Hiến pháp 2013 của sinh viên trường Đại học Luật Hà Nội”.

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn