Bài tập lớn NNLCB của CNMLN HP2 “ lý luận địa tô của c mác và sự vận dụng lý luận này trong việc giao quyền sử dụng đất nông nghiệp ở việt nam hiện nay

14 51 0
  • Loading ...
1/14 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/07/2019, 12:49

Lý luận địa tô của C. Mác và sự vận dụng lý luận này trong việc giao quyền sử dụng đất nông nghiệp ở Việt Nam hiện nay.Giao quyền sử dụng đất là một trong những vấn đề trong chính sách đất đai. Người viết chỉ đê cập tới vấn đề giao quyền sử dụng đất MỤC LỤC MỞ ĐẦU NỘI DUNG 10 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 11 PHỤ LỤC 12 MỞ ĐẦU Đất đai nguồn tài nguyên thiên nhiên quý giá Trong đất nước phát triển ngành nông nghiệp Việt Nam việc làm để khai thác, quản lí sử dụng đất nơng nghiệp cho hiệu kinh tế cao, phát triển lâu dài bền vững mối quan tâm Đảng Nhà nước Để người nơng dân, tư nhân thuận lợi việc canh tác, sản xuất đầu tư, vấn đề quyền sở hữu đất nông nghiệp pháp luật Việt Nam quy định rõ ràng Để tìm hiểu, nghiên cứu sâu hệu quả, vận dụng quyền này, em xin lựa chọn đề tài “ Lý luận địa tô C Mác vận dụng lý luận việc giao quyền sử dụng đất nông nghiệp Việt Nam nay” Sau phần trình bày em NỘI DUNG I Lý luận địa tô C.Mác Bản chất địa tô tư chủ nghĩa Giống nhà tư kinh doanh công nghiệp, nhà tư kinh doanh nông nghiệp phải thu lợi nhuận bình quân Nhưng phải thuê ruộng địa chủ nên ngồi lợi nhuận bình qn nhà tư kinh doanh nơng nghiệp phải thu thêm phần giá trị thặng dư dôi - tức lợi nhuận siêu ngạch Lợi nhuận siêu ngạch tương đối ổn định lâu dài nhà tư kinh doanh nông nghiệp phải trả cho địa chủ hình thái địa tơ xã hội chủ nghĩa Vậy, địa tô tư chủ nghĩa phần giá trị thặng dư lại sau khấu trừ phần lợi nhuận bình quân mà nhà tư kinh doanh nông nghiệp phải nột cho địa chủ Để làm rõ chất địa tô xã hội chủ nghĩa, Mác tiến hành so sánh địa tô xã hội chủ nghĩa địa tô phong kiến Điểm giống nhau: hai thực mặt kinh tế quyền sở hữu ruộng đất Cả hai kết bọc lột sức lao động người lao động nông nghiệp Điểm khác nhau: Về mặt chất, địa tô phong kiến phản ánh quan hệ sản xuất hai giai cấp: địa chủ nông dân, địa chủ trực tiếp bóc lột nơng dân; địa tô tư chủ nghĩa phản ánh quan hệ sản xuất ba giai cấp: địa chủ, nhà tư kinh doanh nông nghiệp nông dân nông nghiệp làm thuê, đó, địa chủ gián tiếp bóc lột công nhân lao động thông qua nhà tư kinh doanh nông nghiệp Về mặt lượng, địa tô phong kiến bao gồm toàn phần sản phẩm thặng dư nơng dân tạo ra, có lấn sang phần sản phẩm cần thiết; địa tơ tư chủ nghĩa phần sản phẩm thặng dư, phần sản phẩm tương ứng với phần giá trị thặng dư dơi ngồi lợi nhuận bình quân nhà tư kinh doanh nông nghiệp Các hình thức địa tơ tư chủ nghĩa: 2.1 Địa tô chênh lệch Địa tô chênh lệch phần lợi nhận siêu ngạch ngồi lợi nhuận bình qn thu ruộng đất có điều kiện sản xuất thuận lợi Nó số chênh lệch giá sản xuất chung (được định điều kiện sản xuất ruộng đất xấu nhất) giá sản xuất cá biệt ruộng đất tốt trung bình Có hai loại địa tơ chênh lệch địa tơ chênh lệch I địa tô chênh lệch II - Địa tô chênh lệch I địa tô thu ruộng đất có điều kiện tự nhiên thuận lợi ( trung bình tốt) có giá trị địa lý gần nơi tiêu thụ hay gần đường giao thông - Địa tô chênh lệch loại II loại địa tô thu gắn liền với thâm canh tăng suất, kết tư đầu tư thêm đơn vị diện tích 2.2 Địa tô tuyệt đối Địa tô tuyệt đối loại địa tô mà nhà tư kinh doanh nông ngiệp tuyệt đối phải nộp cho địa chủ, dù ruộng đất tốt hay xấu, xa hay gần Địa tơ tuyệt đối số lợi nhuận siêu ngạch dôi ngồi lợi nhuận bình qn, hình thành nên chênh lệch giá trị nông sản với giá sản xuất chung nơng phẩm Ngồi hai loại địa tơ chủ yếu thực tế tồn số loại địa tô khác như: địa tô đất xây dựng, địa tô hầm mỏ, địa tô độc quyền, v.v Theo C.Mác, loại địa tô “đều địa tô nông nghiệp theo nghĩa danh từ này” , có nghĩa địa tơ nơng nghiệp điều tiết 2.3 Giá ruộng đất Ruộng đất tư xã hội tư không thuê mà dùng để bán Giá ruộng đất phạm trù bất hợp lí, ẩn dấu quan hệ kinh tế thực Giá ruộng đất hình thức địa tơ tư hóa Bởi ruộng đất đem lại địa tô, tức đem lại thu nhập ổn định tiền nên đuwọc xem loại tư đặc biệt Còn địa tơ lợi tức tư Do giá ruộng đất giá mua địa tô ruộng đất mang lại theo tỷ suất lợi tức hành tỷ lệ thuận với địa tơ tỉ lệ nghịch với tỉ suất lợi tức tư gửi vào ngân hàng Ví dụ: mảnh đất hàng năm đem lại địa tô 200 USA, tỉ suất lợi tức tiền gửi ngân hàng 5%, giá mảnh đất 200 * 100 = 4000USD Vì với số tiền 4000USD đem gửi ngân hàng với lãi suất 5%/Năm thu lợi tức 200USD ngang địa tô thu cho thuê ruộng đất Lý luận địa tô tư nghĩa C Mác không vạch rõ chất quan hệ sản xuất tư chủ nghĩa nơng nghiệp mà sở khoa học để xây dựng sách thuế nơng nghiệp ngành khác có liên quan đến đất đai có hiệu II Vận dụng lý luận vào việc giao quyền sử dụng đất nông nghiệp Việt Nam Đối với nước ta, nghiên cứu vấn địa tô C.Mác, vấn để địa tơ có ý nghĩa sâu sắc Việc hồn thiện đất đai kinh tế thị trường dựa học thuyết kinh tế trị C.Mác bảo vệ lợi ích người nơng dân phân phối đất đai nông nghiệp cho đối tượng khác nhau, với mục đích khác nhau, đặc biệt thu hồi đất nông nghiệp phục vụ cho mục đích phát triển cơng nghiệp, dịch vụ nâng cao hiệu quả, hạn chế lãng phí nhiễm đất đai Khái quát vấn đề Nhà nước giao quyền sử dụng đất Theo khoản 7,8 Điều Luật Đất đai năm 2013, số khái niệm thuộc vấn đề giao quyền sử dụng đất quy định sau: “- Nhà nước giao quyền sử dụng đất (sau gọi Nhà nước giao đất) việc Nhà nước ban hành định giao đất để trao quyền sử dụng đất cho đối tượng có nhu cầu sử dụng đất - Nhà nước cho thuê quyền sử dụng đất ( sau gọi Nhà nước cho thuê đất) việc Nhà nước định trao quyền sử dụng đất cho đối tượng có nhu cầu sử dụng đất thông qua hợp đồng cho thuê quyền sử dụng đất.” Các định nghĩa cho thấy, giao đất cho th đất có điểm chung hình thức “ trao QSDĐ” Nhà nước cho người sử dụng, hoạt động điều phối đất đai nói chung Như vậy, việc nhà nước giao quyền sử dụng đất nơng nghiệp ( hay nhóm đất nơng nghiệp theo Luật đất đai 2013) việc nhà nước giao đất nông nghiệp cho chủ sở hữu Theo quy định khoản điều 10 Luật đất đai năm 2013, nhóm đất nơng nghiệp gồm loại đất sau: “Đất trồng hàng năm gồm đất trồng lúa đất trồng hàng năm khác; đất trồng lâu năm; đất rừng sản xuất; đất rừng phòng hộ; đất rừng đặc dụng; đất nuôi trồng thủy sản; đất làm muối loại đất nông nghiệp khác.” Các quy định sách giao quyền sử dụng nhóm đất nơng nghiệp Việt Nam Với việc vận dụng cách sáng tạo lí luận địa tô Mac ,nhà nước ta ban hành luật đất đai để quy định cách rõ ràng quyền nghĩa vụ người dân 2.1 Về hình thức giao đất nông nghiệp Theo quy định điều 54, 55, 56 Luật đất đai năm 2013, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu sử dụng nhóm đất nơng nghiệp quan nhà nước có thẩm quyền giao đất nơng nghiệp khơng thu tiền th đất theo hai hình thức giao đất không thu tiền sử dụng đất cho thuê đất nông nghiệp 2.2 Về thời hạn sử dụng nhóm đất nơng nghiệp Hạn mức giao đất quy định điều 125 tới điều 128 Luật đất đai năm 2013 loại đất Trong đó, Nhà nước cho phép loại đất sử dụng lâu dài đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng, đất rừng sản xuất rừng tự nhiên, đất nông nghiệp cộng đồng dân cư sử dụng Loại đất sử dụng có thời hạn loại đất hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp 50 năm, thời hạn cho th đất nơng nghiệp hộ gia đình, cá nhân không 50 năm, tổ chức không 50 không tới 70 năm, quỹ đất nơng nghiệp sử dụng vào cơng ích xã, phường, thị trấn không năm thời hạn sử dụng đất chuyển mục đích sử dụng đất nơng nghiệp 2.3 Về hạn mức đất nông nghiệp Hạn mức đất quy định điều 129 Luật đất đai năm 2013 khống chế diện tích đất giao cho hộ gia đình, cá nhân sử dụng để tránh tượng giao đất cách tùy tiện với diện tích lớn, sở pháp lí để giới hạn diện tích đất phép sử dụng hộ gia đình, cá nhân mà quyền sử dụng đất hình thành (Điều 130) Trong đó, cá nhân khơng q 10 lần hạn mức giao đất nơng nghiệp hộ gia đình, cá nhân theo quy định điều 129 Luật đất đai Ý nghĩa việc quy định hạn mức đất đai Việt Nam sở pháp lý: thứ nhất, để tránh tình trạng tích tụ, tập trung đất đai với mục đích đầu đất dẫn tới phân hóa giai cấp nơng thơn, việc quy định hạn mức đất để tạo hài hòa phát triển kinh tế với ổn định xã hội; thứ hai, việc quy định cho phép tích tụ đất đai cách hợp lí, khuyến khích lao động giỏi làm giàu đáng phạm vi hạn mức đất mà nhà nước cho phép; thứ ba, khuyến khích mơ hình kinh tế trang trại phát triển, góp phần giải việc làm cho người lao động nông thôn Tuy vậy, bất cập vấn đề nêu phần Thực trạng hạn chế sách giao quyền sử dụng đất nông nghiệp Việt Nam Thể chế hóa sách đất đai Đảng, cụ thể hóa quy định Hiến pháp năm 1980, 1992, 2013, hệ thống pháp luật đất đai hình thành bước phát triển (Luật Đất đai năm 1987; Luật Đất đai năm 1993; Luật Sửa đổi, bổ sung số điều Luật Đất đai năm 1998, năm 2001; Luật Đất đai năm 2003, Luật Đất đai năm 2013) Nhưng nhu cầu kinh tế thị trường ngày cao, thực tế thay đổi nên tồn chế định hạn chế phát triển nơng nghiệp hàng hóa Thứ nhất, khó tích tụ, tập trung ruộng đất khiến việc phát triển, đầu tư vào nơng nghiệp khó khăn Thực trạng quy mô sử dụng đất nông nghiệp diễn với quy mô nhỏ Sử dụng đất nông nghiệp manh mún theo quy mô hộ tiểu nông sản xuất tự cấp, tự túc chiếm ưu làm cho việc sử dụng đất bền vững hiệu Việc doanh nghiệp tư nhân muốn triển khai dự án đầu tư lớn vướng số quy định Luật Đất đai năm 2013 Điều 179 điều 190 quy định hộ gia đình, cá nhân chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp xã, phường, thị trấn với hộ gia đình, cá nhân khác Như vậy, nhà đầu tư khó tiếp cận ruộng đất với diện tích lớn, cản trở tích tụ, tập trung ruộng đất nhỏ lẻ, khơng thể tạo vùng chun canh quy mô lớn, áp dụng khoa học công nghệ Bên cạnh đó, Quyền sử dụng đất nơng nghiệp vượt hạn mức quy định chưa có chế bảo vệ thỏa đáng Luật Đất đai cấm nhận chuyển quyền sử dụng đất vượt hạn mức quy định (Khoản 5, Điều 12) thu hồi đất Nhà nước khơng bồi thường diện tích đất ngồi hạn mức (bồi thường tài sản đầu tư đất) Tổ chức kinh tế không nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng hộ gia đình, trừ trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất (Điều 191) Điều ảnh hưởng trực tiếp nhu cầu sử dụng đất tổ chức kinh tế có điều kiện tài chính, kỹ thuật, mong muốn đầu tư lâu dài vào lĩnh vực nông nghiệp.1 Hơn nữa, Điều 62 quy định kiểm soát chặt trường hợp Nhà nước thu hồi đất để thực dự án đầu tư phát triển kinh tế - xã hội Tuy có đền bù với dự án đầu tư thực tế, khó có đồng thuận tất hộ gia đình, tạo nên khó khăn việc giao đất cho nhà đầu tư, nhiều phức tạp, khó khăn Do vậy, manh mún, nhỏ lẻ khiến việc tích tụ đất để doanh nghiệp đầu tư vơ khó khăn, khơng thể có đất hàng với diện tích lớn Trong khi, doanh nghiệp lại mong muốn có tới hàng nghìn, chí hàng vạn nghìn để phát triển sản xuất “Doanh nghiệp muốn đầu tư vào nông nghiệp phải tự thương lượng, đền bù đất đai với nông dân Sau đó, Nhà nước thu hồi lại phần đất cho doanh nghiệp thuê lại Như vậy, doanh nghiệp phải hai lần tiền có đất “sạch” để sản xuất”2 Thứ hai, vấn đề tồn khác “khoảng trống”, thiếu chế pháp lý để điều chỉnh số vấn đề phát sinh thực tiễn Pháp luật đất đai chưa hình thành khung pháp lý cần thiết việc quyền thuê đất TS HỒ QUANG HUY ( Bộ t pháp), Nhân di ện “rào c ản” l ĩnh v ực nơng nghi ệp Trích lời ơng Võ Quang Huy, Giám đốc Công ty Huy Long An - Mỹ Bình hộ gia đình, cá nhân Điều dễ dẫn đến rủi ro cao hộ gia đình, cá nhân có khiếu nại, thắc mắc vấn đề Thứ ba, Thị trường QSDĐ nông nghiệp, nông thôn thị trường tiềm năng, nhiên, thị trường chưa phát triển: thị trường QSDĐ sơ cấp (Nhà nước giao đất cho hộ gia đình, cá nhân) hoạt động hiệu quả, thị trường QSDĐ thứ cấp (chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, chấp, bảo lãnh góp vốn QSDĐ) “đóng băng” Trong quyền pháp luật cho phép, người sử dụng đất thực số quyền, chuyển đổi, thừa kế, chấp; quyền khác, quyền chuyển nhượng, quyền cho th, cho th lại góp vốn QSDĐ sử dụng Một số đề xuất sách giao quyền sử dụng đất nơng nghiệp Theo quan điểm ông Lê Văn Tam3, cho biết: “Luật Đất đai rào cản thật với doanh nghiệp muốn đầu tư vào nơng nghiệp Vì đất đai hồn tồn sở hữu cơng, nơng dân khơng có quyền chuyển đổi, bán… Vì vậy, doanh nghiệp khó để tích tụ ruộng đất để sản xuất lớn Do vậy, để giải vấn đề này, phải sửa đổi từ Luật Đất đai” Để giải vấn đề sản xuất nhỏ lẻ, manh bún hộ gia đình, cá nhân, thu hút doanh nghiệp vào đầu tư, việc phát triển khuyến khích tập trung ruộng đất, hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư sản xuất nơng nghiệp hàng hóa tập trung, quy mơ lớn vấn đề ưu tiên Mà theo Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Hà Công Tuấn, hướng tháo gỡ trước mắt Bộ NN&PTNT phải dành quy mô đất “sạch” cho doanh nghiệp đầu tư lĩnh vực chế biến, ưu tiên công nghệ cao theo hướng thúc đẩy liên kết nông dân với doanh nghiệp người dân góp đất doanh Ơng Lê Văn Tam, Chủ tịch HĐQT Cơng ty Mía đường Lam Sơn (Thanh Hóa) nghiệp Bên cạnh đó, xây dựng, phát triển hình thức cánh đồng mẫu lớn hướng làm khả thi, phải điều chỉnh số vấn đề để đảm bảo lợi ích hài hòa doanh nghiệp người dân Trên sở củng cố chế độ sở hữu toàn dân đất đai Nhà nước đại diện chủ sở hữu, bước mở rộng QSDĐ cho người sử dụng đất; xác định QSDĐ hàng hóa lưu thơng thị trường bất động sản; khuyến khích tích tụ ruộng đất (dồn điền, đổi thửa, phát triển kinh tế trang trại, xây dựng cánh đồng lớn), xây dựng nông thôn triển khai thực với bước thận trọng, thích hợp phát huy tác dụng Trên sở khẳng định chế độ sở hữu toàn dân đất đai, bước mở rộng quyền người sử dụng đất nông nghiệp, quy định QSDĐ tham gia thị trường bất động sản Mở rộng thời hạn sử dụng đất từ đất nông nghiệp, tiếp tục gia hạn sử dụng đất Nhà nước xét thấy tiềm chủ thể tham gia canh tác sản xuất Về việc mở rộng hạn sử dụng đất nông nghiệp, Luật đất đai có thay đổi cụ thể qua giai đoạn: 20 năm đất trồng năm, 50 năm đất trồng lâu năm (Luật Đất đai năm 2003) lên 50 năm loại đất trồng năm đất trồng lâu năm (Luật Đất đai năm 2013) Mở rộng hạn mức nhận chuyển QSDĐ từ gấp lần (Nghị số 1126/2007/NQ-UBTVQH11, ngày 21-6-2007), lên 10 lần (Luật Đất đai năm 2013) Tuy nhiên, xem xét thêm tính khả thi chủ thể sử dụng đất nông nghiệp để cân cho phù hợp, tránh để tình trạng nơi thừa, nơi khơng có đất để sản xuất Thí điểm cho đề xuất này, nghiên cứu ảnh hưởng q trình tích tụ tập trung đất đai đến hiệu sử dụng đất nông nghiệp địa bàn tình Phú Xuyên - Thành phố Hà Nội Phạm Thanh Quế chứng minh tính khả thi việc tích tụ ruộng đất quy mơ lớn, suất trồng vật nuôi tăng đáng kể so với trước ( Xem bàng phần phụ lục) 10 Bên cạnh đó, việc giải vấn đề QSDĐ quy định quyền chuyển nhượng, quyền cho thuê, cho thuê phù hợp, thuyên giảm, rút gọn vấn đề thuộc mặt thủ tục để dễ dàng cho không cho tư nhân mà người nông dân giao đất, thủ tục chặt chẽ, phức tạp khuyết điểm; khắc phục quy định hướng dẫn góp vốn QSDĐ chưa đủ rõ ràng để người dân an tâm góp vốn QSDĐ với doanh nghiệp thuộc thành phần kinh tế Mặt khác, tâm lý người nông dân muốn giữ ruộng đất sản xuất, không muốn chuyển nhượng khơng có nhu cầu sử dụng đất (thanh niên xuất lao động tìm cơng việc khu kinh tế, khu công nghiệp; người lớn tuổi thành phố làm cơng việc dịch vụ lao động) Việc xây dựng chế định để đảm bảo cho người dân vấn đề đáng để nhà làm luật lưu tâm KẾT LUẬN Trên tìm hiểu em Lý luận địa tô C.Mác vận dụng lí luận vào việc giao quyền sử dụng đất nông nghiệp Mặc dù nhà nước ta có sách thuận lợi dựa sở pháp lí trước đó, tạo điều kiện thuận lợi cho người làm nông nghiệp doanh nghiệp muốn sử dụng đất nông nghiệp phát triển kinh tế Nhưng tồn khơng hạn chế định cần khắc phục Càng sớm hoàn thiện chế định sớm chừng đất nơng nghiệp sớm phát huy hết tiềm mình, khai thác tốt nơng nghiệp góp phần khơng nhỏ vào việc phát triển kinh tế đất nước Phần trình bày nhiều thiếu sót hiểu biết hạn chế, em mong nhận nhận xét phản hồi từ thầy cô Em xin chân thành cảm ơn! 11 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO * Giáo trình: Bộ giáo dục đào tạo, Giáo trình ngun lí chủ nghĩa Mác - Lênin, NXB CTQG, Hà Nội, 2012; Bộ giáo dục đào tạo, Giáo trình kinh tế trị Mác- Lênin (dùng cho khối ngành không chuyên kinh tế, quản trị kinh doanh trường đại học, cao đẳng), NXB, CTQG, Hà Nội, 2008; Trường Đại học Luật Hà Nơi, Giáo trình luật đất đai, Nxb CAND, Hà Nội, 2017; * Sách: Vũ Duy Khang,Các nguyên tắc phương pháp áp dụng pháp luật đất đai 2016, Nxb Hồng Đức, Hà Nội, 2016; * Văn quy phạm pháp luật Luật đất đai năm 2013; Nghị số 1126/2007/NQ-UBTVQH11 ngày 21 tháng 06 năm 2007, Uy ban thường vụ Quốc hội Quy định hạn mức nhận chuyển quyền sử dụng đất nơng nghiệp hộ gia đình, cá nhân để sử dụng vào mục đích nơng nghiệp; * Các wesite http://www.gov.vn http://www.moj.gov.vn 12 PHỤ LỤC 13 DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT HĐQT NN&PTNT NĐ/UBTVQH QSDĐ Hội đồng quản trị Nông nghiệp phát triển nông thôn Nghị định/ Ủy ban thường vụ Quốc hội Quyền sử dụng đất 14 ... chọn đề tài “ Lý luận địa tô C Mác vận dụng lý luận việc giao quyền sử dụng đất nông nghiệp Việt Nam nay Sau phần trình bày em NỘI DUNG I Lý luận địa tô C .Mác Bản chất địa tô tư chủ nghĩa Giống... đến đất đai có hiệu II Vận dụng lý luận vào việc giao quyền sử dụng đất nông nghiệp Việt Nam Đối với nước ta, nghiên cứu vấn địa tơ C .Mác, vấn để địa tơ có ý nghĩa sâu sắc Việc hoàn thiện đất. .. năm; đất rừng sản xuất; đất rừng phòng hộ; đất rừng đặc dụng; đất nuôi trồng thủy sản; đất làm muối loại đất nông nghiệp kh c. Các quy định sách giao quyền sử dụng nhóm đất nơng nghiệp Việt Nam
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài tập lớn NNLCB của CNMLN HP2 “ lý luận địa tô của c mác và sự vận dụng lý luận này trong việc giao quyền sử dụng đất nông nghiệp ở việt nam hiện nay, Bài tập lớn NNLCB của CNMLN HP2 “ lý luận địa tô của c mác và sự vận dụng lý luận này trong việc giao quyền sử dụng đất nông nghiệp ở việt nam hiện nay, Một số những đề xuất về chính sách giao quyền sử dụng đất nông nghiệp

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn