Báo cáo đồ án phần mềm quản lí quán Cafe

124 379 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/07/2019, 11:08

Đây là mô tả về bản báo cáo, mời bạn đọc tham khảo:Ưu điểm: Phần mềm giao diện đơn giản, thân thiện, dễ sử dụng. Có đầy đủ các nghiệp vụ cơ bản của việc bán hàng trong quán cà phê. Có các tài liệu đặc tả chương trinh. Sử dụng mô hình MVVM nên có thể thêm, chỉnh sửa các chức năng một cách dễdàng.Nhược điểm: Chưa hoàn thiện ở một số chức năng. Chưa kiểm tra được tính thực tiễn khi đưa vào sử dụng.Hướng phát triển: Nhóm sẽ hoàn thiện những chức năng chưa hoàn chỉnh, cố gắngtạo ra một phần mềm quản lý bán hàng phù hợp tất cả các tiệm cà phê có quy mô từnhỏ đến lơn. MỤC LỤC CHƯƠNG 1: PHÁT BIỂU BÀI TOÁN 1.1 KHẢO SÁT HIỆN TRẠNG 1.1.1 Sơ đồ nhân Chủ quán Quản lý Thu ngân Bartender Vị trí Nghiệp vụ Chủ quán Có thể can thiệp đến vấn đề quán Quản lý nhân viên, kho vật tư Thực nhập hóa đơn tốn Chế biến Ghi nhận yêu cầu gọi món, phục vụ cho khách hàng Quản lý Thu ngân Bartender Phục vụ 1.1.2 Phục vụ Nghiệp vụ Về nghiệp vụ cửa tiệm coffee, liệt kê vấn đề sau: • Nghiệp vụ phục vụ, toán: o Phục vụ:  Khách hàng yêu cầu thức uống, ăn  Nhân viên phục vụ ghi nhận lại chuyển yêu cầu đến cho nhân viên thu ngân  Nhân viên thu ngân ghi nhận tất yêu cầu khách hàng  Yêu cầu chuyển đến cho bartender  Bartender chế biến thức uống, ăn Chuyển đồ dùng cho khách hàng Nếu khách hàng có nhu cầu gọi thêm món, tiến hành thêm vào danh sách đặt chuyển cho thu ngân bartender o Thanh toán:  Khách hàng yêu cầu tốn  Nhân viên phục vụ thơng báo bàn cần toán cho nhân viên thu ngân  Nhân viên thu ngân thực tính tốn viết hóa đơn cho khách Hóa đơn lưu lại  Nhân viên phục vụ chuyển hóa đơn cho khách nhân tiền toán  Chuyển tiền đến cho nhân viên thu ngân cất giữ, trả tiền thừa lại cho khách hàng có • Gộp, chuyển, đặt bàn: o Gộp, chuyển bàn:  Nếu khách hàng có nhu cầu gộp bàn, linh động thực theo yêu cầu khách hàng gộp hai hóa đơn lại (có vẻ dễ dàng viết hóa đơn tốn)  Nếu khách hàng có nhu cầu chuyển bàn, thực việc chuyển bàn cho khách, cập nhật lại hóa đơn cần thiết o Đặt bàn:  Khách hàng yêu cầu đặt bàn vào khoảng thời gian A bàn B  Ghi nhận lại yêu cầu khách hàng  Nếu khách hàng khác có nhu cầu ngồi bàn B, thông báo cho khách hàng biết thời gian đặt chỗ bàn Nếu khách hàng không chấp nhận việc sử dụng bàn đến trước thời gian A, xếp chỗ ngồi khác cho khách • Quản lý kho, vật tư: o Vào đầu cuối ngày, nhân viên quản lý thực kiểm kê vật dụng quán, đồng thời 2cũng thực việc kiểm kê nguyên vật liệu kho • Báo cáo: o Thống kê doanh thu theo ngày, tháng, năm o Thống kê ăn ưa thích o   1.2 YÊU CẦU CHỨC NĂNG Phần mềm cần chức sau: Chức Chức gọi Ý nghĩa Thực chức gọi món: Gọi thêm món, xóa gọi chưa 2|Page Chức bàn Quản lý kho nguyên liệu Quản lý menu Quản lý bàn – khu vực Báo cáo chuẩn bị, chuẩn bị tốn hóa đơn Thực chức chuyển bàn, gộp bàn, tách bàn đặt bàn Quản lý thông tin nguyên liệu kho lưu vết xuất nhập ngun liệu Quản lý thơng tin ăn, đồ uống phục vụ quán Quản lý thông tin bàn, khu vực quán Xuất báo cáo cần thiết 1.3 YÊU CẦU PHI CHỨC NĂNG • Hệ thống chạy đúng, tốt, ổn định • Giao diện thân thiện, dễ sử dụng • Đáp ứng hầu hết yêu cầu người dùng 1.4 YÊU CẦU HỆ THỐNG • Cung cấp phân quyền cho loại người dùng có trách nhiệm: Quản lý, Thu ngân, Admin 3|Page CHƯƠNG 2: MƠ HÌNH USECASE 2.1 MƠ HÌNH USECASE 2.2 DANH SÁCH ACTOR Tên Actor Quản lý Chủ quán Thu ngân Chức Có thể thực thao tác quản lý với kho nguyên liệu, khu vực – bàn, menu xem báo cáo Một dạng khác actor quản lý Có khả thực thao tác gọi món, chức bàn (thực việc đặt khách hàng) 2.3 DANH SÁCH USECASE Usecase UC1 Thao tác gọi + UC1.1 Thêm + UC1.2 Xóa + UC1.3 Chuẩn bị + UC1.4 Thanh tốn hóa đơn UC2 Chức với bàn + UC2.1 Gộp bàn Chức Thêm ăn, thức uống vào danh sách gọi khách hàng Xóa ăn, thức uống khỏi danh sách gọi khách hàng Chuyển trạng thái gọi sang chuẩn bị Thanh tốn hóa đơn cho khách hàng Gộp hai nhiều bàn lại với 4|Page + UC2.2 Tách bàn + UC2.3 Chuyển bàn + UC2.4 Đặt bàn UC3 Thao tác thông tin khu vực + UC3.1 Thêm khu vực + UC3.2 Sửa khu vực + UC3.3 Xóa khu vực UC4 Thao tác thông tin bàn + UC4.1 Thêm bàn + UC4.2 Sửa bàn + UC4.3 Xóa bàn UC5 Thao tác nguyên liệu + UC5.1 Thêm thông tin nguyên liệu + UC5.2 Sửa thơng tin ngun liệu + UC5.3 Xóa thơng tin nguyên liệu + UC5.4 Tìm kiếm nguyên liệu UC6 Thao tác kho + UC6.1 Nhập kho + UC6.2 Hiệu chỉnh UC7 Thao tác thực đơn + UC7.1 Thêm ăn + UC7.2 Chỉnh sửa ăn + UC7.3 Xóa ăn UC07 Báo cáo (nghĩa tốn lần) Tách bàn khỏi nhóm bàn gộp Chuyển danh sách gọi khách hàng từ bàn sang bàn khác Đặt trước bàn cho khách hàng Thêm khu vực vào hệ thông Sửa thơng tin khu vực Xóa khu vực khỏi hệ thông Thêm bàn vào hệ thống Sửa thông tin bàn Xóa bàn khỏi hệ thống Thêm thơng tin nguyên liệu Sửa thông tin nguyên liệu Xóa thơng tin ngun liệu khỏi hệ thống Thực tìm kiếm thơng tin ngun liệu theo điều kiện cho sẵn Nhập nguyên liệu với số lượng x Hiệu chỉnh số lượng tồn Thêm ăn, thực uống vào danh sách phục vụ Chỉnh sửa thơng tin liên quan đến ăn, thức uống phục vụ Xóa ăn, thức uống khỏi danh sách phục vụ Xuất báo cáo cho người dùng 2.4 ĐẶC TẢ USECASE 2.4.1 Thao tác gọi a UC1.1 Thêm Mơ tả: Chức cho phép thêm ăn vào hóa đơn đặt Đặc tả Pre-condition: • • Người dùng đăng nhập vào hệ thống với quyền xác nhận Màn hình chức gọi món, chọn Thêm Dòng kiện: 5|Page Dòng kiện chính: o Người dùng chọn ăn danh sách o Hiển thị hình Chọn o Nhập số lượng món, ghi yêu cầu o Nhấp OK o Hiển thị thơng tin ăn danh sách gọi hình gọi với trạng thái chưa chuẩn bị • Dòng kiện khác: o Nếu nhấn Cancel thơng tin ăn chọn bị xóa bỏ, trở lại hình gọi • Pos-condition: Khơng có Mở rộng: Khơng có b UC1.2 Xóa Mơ tả: Chức cho phép xóa ăn hóa đơn đặt Đặc tả Pre-condition: • • Người dùng đăng nhập vào hệ thống với quyền xác nhận Màn hình chức gọi Dòng kiện: Dòng kiện chính: o Người dùng chọn danh sách ăn chọn o Nhấn nút “Xóa món” o Hiện thị thơng báo xác nhận việc xóa o Nhấp OK Xóa ăn danh sách gọi hình gọi (chỉ xóa có trạng thái chưa chuẩn bị) • Dòng kiện khác: o Nếu nhấn Cancel thơng tin đươc giữ ngun • Pos-condition: Khơng có Mở rộng: Khơng có c UC1.3 Chuẩn bị Mơ tả: Chức cho phép chuẩn bị ăn từ u cầu gọi Đặc tả Pre-condition: • • Người dùng đăng nhập vào hệ thống với quyền xác nhận Màn hình chức gọi 6|Page Dòng kiện: Dòng kiện chính: o Nhấn nút Chuẩn bị o Chuyển trạng thái sang chuẩn bị o Kiểm tra thông tin lưu liệu hóa đơn xuống CSDL với trạng thái hóa đơn chưa tốn • Dòng kiện khác: o Thơng báo lỗi CSDL gặp vấn đề • Pos-condition: Khơng có Mở rộng: Khơng có d UC1.4 Thanh tốn Mơ tả: Chức cho phép tốn hóa đơn bàn tương ứng đc chọn Đặc tả Pre-condition: • • Người dùng đăng nhập vào hệ thống với quyền xác nhận Từ hình chính, chọn chức gọi Dòng kiện: Dòng kiện chính: o Người dùng nhấn nút “Thanh tốn” o Lấy thơng tin hóa đơn liên quan CSDL hiển thị hình hóa đơn với việc xác nhận toán o Nhấn nút OK o Chuyển trạng thái hóa đơn CSDL với trạng thái tốn o Xuất thơng báo cho người dùng • Dòng kiện khác: o Nhấn Cancel, không thực tốn • Pos-condition: Khơng có Mở rộng: Cho phép in danh sách ăn cần thực để chuyển xuống Bartender 2.4.2 Các chức với bàn a UC2.1 Gộp bàn Mô tả: Chức cho phép gộp nhiều bàn lại với với mục đích tốn Đặc tả Pre-condition: • Người dùng đăng nhập vào hệ thống với quyền xác nhận 7|Page • Tại hình Dòng kiện: Dòng kiện chính: o Chọn hai nhiều bàn cần gộp lại với o Nhấp chuột phải chọn “Gộp bàn” o Hiển thị thông báo xác nhận yêu cầu gộp bàn o Nhấn OK o Lưu thông tin việc gộp bàn bàn có liên quan o HIện thơng báo gộp thành cơng • Dòng kiện khác: o Nhấn Cancel, khơng thực việc gộp bàn Pos-condition: Khơng có • Mở rộng: Khơng có b UC2.2 Tách bàn Mơ tả: Chức cho phép tách bàn gộp Đặc tả Pre-condition: • • Người dùng đăng nhập vào hệ thống với quyền xác nhận Tại hình Dòng kiện: Dòng kiện chính: o Chọn bàn cần tách, chuyển sang hình gọi o Chọn “Tách bàn” (chỉ hiển thị bàn gộp) o Hiển thị thông báo chọn cách thức tách bàn o Nhấn “Tách tất cả” o Xóa thơng tin việc gộp bàn tất bàn có liên quan o Thơng báo thành cơng • Dòng kiện khác: o Nhấn “Tách bàn này”, tách bàn thơng báo thành cơng o Nếu việc xóa thông tin gộp bàn thất bại, thông báo cho người dùng Pos-condition: Khơng có • Mở rộng: Khơng có c UC2.3 Chuyển bàn Mô tả: Chức cho phép gộp yêu cầu chuyển bàn từ bàn sang bàn khác (chuyển yêu cầu khách hàng.) Đặc tả 8|Page Pre-condition: • • Người dùng đăng nhập vào hệ thống với quyền xác nhận Từ hình chính, chọn chức chuyển bàn Dòng kiện: Dòng kiện chính: o Người dùng chọn hai bàn A B cần chuyển (A chuyển đến B) o Nhấp chuột phải chọn “Chuyển bàn” o Hiển thị xác nhận việc chuyển bàn từ A sang B o Có thể chọn: o Luồng phụ:  Chọn “Đúng”, thực việc chuyển thông hóa đơn bàn A sang bàn B CSDL  Chọn “Ngược lại”, thực việc chuyển thơng hóa đơn bàn B sang bàn A CSDL  Chọn “Khơng chuyển”, khơng thực việc chuyển đổi • Dòng kiện khác: o Thơng báo cho người dùng có vấn đề xảy việc chuyển đổi CSDL • Pos-condition: Khơng có d UC2.4 Đặt bàn Mô tả: Chức cho phép người dùng đặt trước bàn khoảng thời gian định trước Đặc tả Pre-condition: • • Người dùng đăng nhập vào hệ thống với quyền xác nhận Từ hình chính, chọn chức chuyển bàn Dòng kiện: Dòng kiện chính: o Người dùng chọn danh sách bàn cần đặt thời điểm đặt bàn o Nhấp chuột chọn “Đặt bàn” o Hiển thị xác nhận đặt bàn o Có thể chọn: o Luồng phụ:  Chọn “Đúng”, thực đặt trước bàn danh sách vào CSDL  Chọn “Sai”, khơng thực đặt bàn • Dòng kiện khác: • 9|Page o Thơng báo cho người dùng có vấn đề xảy việc chuyển đổi CSDL Pos-condition: Khơng có 2.4.3 a Thao tác thông tin khu vực UC3.1 Thêm khu vực Mô tả: Usecase cho phép người quản lý thêm khu vực vào hệ thống Đặc Tả Pre-condition: • Người sử dụng phải đăng nhập vào hệ thống phải có quyền Người quản lý Dòng kiện: • Dòng kiện chính: o Người sử dụng chọn chức Quản lí khu vực bàn o Hệ thống hiển thị danh sách khu vực bàn quán o Người sử dụng chọn thêm khu vực o Hệ thống yêu cầu người quản lý nhập thông tin khu vực gồm: Tên khu vực (*) Lưu ý: Các thơng tin có dấu (*) thơng tin bắt buộc phải có o Sau điền đầy đủ thông tin cần thiết khu vực, người sử dụng hệ thống chọn Lưu o Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ mâu thuẫn sở o o o liệu thông tin Thông tin khu vực thêm vào hệ thống Xuất thông báo cho người sử dụng Danh sách khu vực bàn cập nhật lại hiển thị trở lại hình • Các dòng kiện khác: o Thông tin khu vực bàn không đầy đủ:  Nếu thông tin người sử dụng hệ thống nhập vào khơng đầy đủ hệ thống hiển thị thông báo lỗi: thiếu thông tin cần thiết yêu cầu bổ sung đầy đủ thơng tin Người sử dụng hệ thống bổ sung đầy đủ thông tin cần thiết hủy bỏ thao tác thực o hiện, lúc usecase kết thúc Thông tin khu vực bàn không hợp lệ: 10 | P a g e Mô tả hình: STT Tên Kiểu Ý nghĩa LabelTenNguyenL ieu Label LabelDonGia Label LabelDonViTinh Label TextBoxTenNguye nLieu TextBoxDonGia TextBox ComboboxDonVi Tinh Combobo x Label TextBoxTenNguyen Lieu Label TextBoxDonGia Label ComboboxDonViTi nh Nhập tên nguyên liệu cần thêm Nhập đơn giá nguyên liệu cần thêm Danh sách đơn vị tính 10 11 ButtonDongY ButtonHuyBo Button Button TextBox Miền giá trị Giá trị mặc định Ghi Hiển thị cột tên đơn vị tính Thêm ngun liệu Thốt khỏi hình Danh sách biến cố: STT Điều kiện kích hoạt Sau ButtonDongY nhấn Sau ButtonHuyBo nhấn Xử lý Kiểm tra hợp lệ, truy xuất sở liệu để thêm nguyên liệu vừa nhập Thoát khỏi hình Ghi 110 | P a g e 6.2.21 Màn hình sửa ngun liệu Mơ tả hình: STT Tên Kiểu Ý nghĩa LabelTenNguyenL ieu Label LabelDonGia Label LabelDonViTinh Label TextBoxTenNguye nLieu TextBox Label TextBoxTenNguyen Lieu Label TextBoxDonGia Label ComboboxDonViTi nh Nhập tên nguyên liệu muốn thay đổi TextBoxDonGia TextBox Nhập đơn giá nguyên liệu muốn thay đổi ComboboxDonVi Tinh Combobo x Danh sách đơn vị tính 10 11 ButtonDongY ButtonHuyBo Button Button Sửa nguyên liệu Thoát khỏi hình Miền giá trị Giá trị mặc định Tên củanguy ên liệu cần sửa Đơn giá nguyên liệu cần sửa Đơn vị tính nguyên liệu cần sửa Ghi Hiển thị cột tên đơn vị tính Danh sách biến cố: 111 | P a g e STT Điều kiện kích hoạt Sau ButtonDongY nhấn Sau ButtonHuyBo nhấn 6.2.22 Xử lý Kiểm tra hợp lệ, truy xuất sở liệu để sửa thơng tin ngun liệu vừa nhập Thốt khỏi hình Ghi Màn hình kho Mơ tả hình: STT Tên Kiểu Ý nghĩa DataGridNguyenL ieu DataGrid Danh sách nguyên liệu kho hệ thống ButtonThemMoi Button ButtonNhapKho Button ButtonXuatKho Button Hiển thị hình thêm nguyên liệu Hiển thị hình nhập kho Hiển thị hình Miền Giá trị giá mặc trị định Ghi Hiển thị thông tin mã nguyên liệu, tên nguyên liệu, giá nhập, đơn vị tính, số lượng 112 | P a g e ButtonHieuChinh Button xuất kho Hiển thị hình hiệu chỉnh số lượng Danh sách biến cố: STT Điều kiện kích hoạt Khi item DataGridNguyenLieu chọn Sau ButtonThemMoi nhấn Sau ButtonNhapKho nhấn Sau ButtonXuatKho nhấn Sau ButtonHieuChinh nhấn 6.2.23 Xử lý Enable ButtonNhapKho, ButtonXuatKho, ButtonHieuChinh bị Disable Hiển thị hình thêm nguyên liệu Hiển thị hình nhập kho Hiển thị hình xuất kho Hiển thị hình hiệu chỉnh số lượng Ghi Màn hình nhập kho Mơ tả hình: STT Tên Kiểu Ý nghĩa LabelMaNguyenL ieu Label LabelTenNguyenL ieu Label Label TextBoxMaNguyen Lieu Label TextBoxTenNguyen Lieu Miền giá trị Giá trị mặc định Ghi 113 | P a g e LabelDonGia 10 11 12 Label Label TextBoxDonGia LabelDonViTinh Label Label TextBoxDonViTinh LabelSoLuong Label Label IntegerUpDownSoL uong TextBoxMaNguye TextBox Mã nguyên liệu nLieu cần nhập kho TextBoxTenNguye TextBox Tên nguyên liệu nLieu cần nhập kho TextBoxDonGia TextBox Đơn giá nguyên liệu cần nhập kho TextboxDonViTin Textbox Đơn vị tính h nguyên liệu cần nhập kho IntegerUpDownS IntegerUp Số lượng nhập oLuong Down kho ButtonDongY Button Nhập kho cho nguyên liệu ButtonHuyBo Button Thoát khỏi hình Bị disable Bị disable Bị disable Bị disable Danh sách biến cố: STT Điều kiện kích hoạt Sau ButtonDongY nhấn Sau ButtonHuyBo nhấn 6.2.24 Xử lý Kiểm tra hợp lệ, truy xuất sở liệu để nhập kho Thoát khỏi hình Ghi Màn hình xuất kho 114 | P a g e Mơ tả hình: STT Tên Kiểu LabelMaNguyenL ieu Label 10 11 12 Ý nghĩa Miền giá trị Label TextBoxMaNguyen Lieu LabelTenNguyenL Label Label ieu TextBoxTenNguyen Lieu LabelDonGia Label Label TextBoxDonGia LabelDonViTinh Label Label TextBoxDonViTinh LabelSoLuong Label Label IntegerUpDownSoL uong TextBoxMaNguye TextBox Mã nguyên liệu nLieu cần xuất kho TextBoxTenNguye TextBox Tên nguyên liệu nLieu cần xuất kho TextBoxDonGia TextBox Đơn giá nguyên liệu cần xuất kho TextboxDonViTin Textbox Đơn vị tính h nguyên liệu cần xuất kho IntegerUpDownS IntegerUp Số lượng xuất kho oLuong Down ButtonDongY Button Xuất kho cho ngun liệu ButtonHuyBo Button Thốt khỏi hình Giá trị mặc định Ghi Bị disable Bị disable Bị disable Bị disable Danh sách biến cố: STT Điều kiện kích hoạt Sau ButtonDongY nhấn Sau ButtonHuyBo nhấn 6.2.25 Xử lý Kiểm tra hợp lệ, truy xuất sở liệu để xuất kho Thốt khỏi hình Ghi Màn hình hiệu chỉnh 115 | P a g e Mô tả hình: STT Tên Kiểu LabelMaNguyenL ieu Label 10 11 Ý nghĩa Label TextBoxMaNguyen Lieu LabelTenNguyenL Label Label ieu TextBoxTenNguyen Lieu LabelDonGia Label Label TextBoxDonGia LabelDonViTinh Label Label TextBoxDonViTinh LabelSoLuong Label Label IntegerUpDownSoL uong TextBoxMaNguye TextBox Mã nguyên liệu nLieu cần hiệu chỉnh TextBoxTenNguye TextBox Tên nguyên liệu nLieu cần hiệu chỉnh TextBoxDonGia TextBox Đơn giá nguyên liệu cần hiệu chỉnh TextboxDonViTin Textbox Đơn vị tính h nguyên liệu cần hiệu chỉnh IntegerUpDownS IntegerUp Số lượng hiệu oLuong Down chỉnh ButtonDongY Button Miền giá trị Giá trị mặc định Ghi Bị disable Bị disable Bị disable Bị disable Số lượng nguyên liệu có kho Hiệu chỉnh cho 116 | P a g e 12 ButtonHuyBo Button ngun liệu Thốt khỏi hình Danh sách biến cố: STT Điều kiện kích hoạt Sau ButtonDongY nhấn Sau ButtonHuyBo nhấn 6.2.26 Xử lý Kiểm tra hợp lệ, truy xuất sở liệu để hiệu chỉnh Thốt khỏi hình Ghi Màn hình hóa đơn Mơ tả hình: STT Tên Kiểu Ý nghĩa DataGridHoaDon DataGrid Danh sách hóa đơn phù hợp LabelTuNgay LabelDenNgay DatePickerTuNga y Label Label DatePicke r Ngày bắt đầu tìm Miền Giá trị giá mặc trị định Ghi Hiển thị thông tin hóa đơn, thời gian, khu vực, bàn, tổng tiền Ngày hôm 117 | P a g e DatePickerDenNg ay DatePicke r Ngày kết thúc tìm ComboboxKhuVu c Combobo x Danh sách khu vuc ComboboxBan Combobo x Danh sách bàn ButtonTim ButtonDatLai Button Button Tìm kiếm hóa đơn Đặt lại thơng tin tìm kiếm mặc định Ngày hôm Tất khu vực Tất bàn Hiên thị cột tên khu vực Hiên thị cột tên bàn Danh sách biến cố: STT Điều kiện kích hoạt Khi ButtonTim nhấn Khi ButtonDatLai nhấn 6.2.27 Xử lý Truy xuất sở liệu tìm hóa đơn phù hợp với điều kiện tìm kiếm Đặt lại thơng tin tìm kiếm mặc định Ghi Màn hình xem báo cáo Mơ tả hình: STT Tên Kiểu RadionButtonThang RadionButton RadionButtonNam RadionButton LabelThang Label Ý nghĩa Miền giá trị Giá trị mặc định Được chọn Không chọn Ghi Label 118 | P a g e LabelNam Label ComboboxThang Combobox ComboboxNam Combobox ButtonXem Button ButtonHuyBo Button combobox tháng Label combobox năm Cho phép chọn tháng cần xuất báo cáo Cho phép chọn năm cần xuất báo cáo Xem báo cáo Thốt khỏi hình {1, 2,…, 12} Tháng {x|x>1950} Năm Danh sách biến cố: STT DK kích hoạt Sau ButtonXem nhấn Sau ButtonHuyBo nhấn Xử lý Truy xuất sở liệu trả báo cáo cần thiết Thốt khỏi hình Ghi Mẫu báo cáo ăn ưu thích: Mẫu báo cáo doanh thu: 119 | P a g e Mẫu báo kho: 6.2.28 Màn hình u cầu 120 | P a g e Mơ tả hình: STT Tên Kiểu ImageMonAn Image LabelTenMonAn LabelDonGia LabelSoLuong LabelThanhTien 6 LabelGhiChu IntegerUpDownS oLuong ButtonDongY ButtonHuyBo Ý nghĩa Miền Giá trị giá mặc trị định Hình ảnh ăn chọn Label Tên ăn chọn Label Đơn giá ăn chọn Label Label IntegerUpDownSoL uong Label Tổng tiền lượt gọi Label Ghi IntegerUp Số lượng gọi Down Button Gọi Button Thốt khỏi hình Ghi Danh sách biến cố: STT Điều kiện kích hoạt Sau ButtonDongY nhấn Sau ButtonHuyBo Xử lý Kiểm tra hợp lệ, truy xuất sở liệu để thêm ăn vừa vào hóa đơn Thốt khỏi hình Ghi 121 | P a g e nhấn 122 | P a g e CHƯƠNG 7: MƠI TRƯỜNG PHÁT TRIỂN • • • • Đồ án thực tảng Net Framework 4.5, công nghệ WPF Sử dụng hệ quản trị sở liệu MySQL Thực theo mô hình MVVM (Model – View – ViewModel) Cơng cụ phân tích thiết kế Visio Pencil Project 123 | P a g e CHƯƠNG 8: KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC Qua học đồ án Quản lý bán hàng cho tiệm cà phê hồn thành Thơng qua đồ án nhóm học quy trình nghiệp vụ việc bán hàng quán cà phê, hiểu quy trình phân tích, thiết kế, phát triển phần mềm theo hướng đối tượng Tuy gặp nhiều khó khăn nhóm cố gắng hồn thành tiến độ giao thu kết khả quan Ưu điểm: - Phần mềm giao diện đơn giản, thân thiện, dễ sử dụng Có đầy đủ nghiệp vụ việc bán hàng quán cà phê Có tài liệu đặc tả chương trinh Sử dụng mơ hình MVVM nên thêm, chỉnh sửa chức cách dễ dàng Nhược điểm: - Chưa hoàn thiện số chức - Chưa kiểm tra tính thực tiễn đưa vào sử dụng Hướng phát triển: Nhóm hồn thiện chức chưa hoàn chỉnh, cố gắng tạo phần mềm quản lý bán hàng phù hợp tất tiệm cà phê có quy mơ từ nhỏ đến lơn 124 | P a g e ... chọn chức Báo Cáo Dòng kiện: Dòng kiện chính: o Nhập thơng tin cho Báo cáo báo cáo tuần, tháng, thời điểm báo cáo o Nhấn nút Báo cáo o Kiểm tra thông tin vừa nhập o Kết xuất báo cáo, hiển... bàn, tách bàn đặt bàn Quản lý thông tin nguyên liệu kho lưu vết xuất nhập ngun liệu Quản lý thơng tin ăn, đồ uống phục vụ quán Quản lý thông tin bàn, khu vực quán Xuất báo cáo cần thiết 1.3 YÊU... Vào đầu cuối ngày, nhân viên quản lý thực kiểm kê vật dụng quán, đồng thời 2cũng thực việc kiểm kê nguyên vật liệu kho • Báo cáo: o Thống kê doanh thu theo ngày, tháng, năm o Thống kê ăn ưa thích
- Xem thêm -

Xem thêm: Báo cáo đồ án phần mềm quản lí quán Cafe, Báo cáo đồ án phần mềm quản lí quán Cafe, CHƯƠNG 1: PHÁT BIỂU BÀI TOÁN, CHƯƠNG 4: THIẾT KẾ DỮ LIỆU, CHƯƠNG 5: KIẾN TRÚC ỨNG DỤNG, CHƯƠNG 6: DANH SÁCH MÀN HÌNH

Từ khóa liên quan