1296 bài tập trắc nghiệm Toán 10 học kì 1 có đáp án – Trần Quốc Nghĩa

0 133 1
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/07/2019, 22:01

HỌC KÌ – NĂM HỌC 2019-2020 BÀI TẬ TẬP TRẮ TRẮC NGHIỆ NGHIỆM TOÁN 10 Phần ĐỀ BÀI Chương Chương MỆNH ĐỀ ĐỀ TẬ TẬP HỢ HỢP Bài MỆNH ĐỀ Câu Trong câu sau câu mệnh đề? A 15 số nguyên tố C x + x = B a + b = c D 2n + chia hết cho Câu Mệnh đề phủ định mệnh đề “ 14 hợp số” mệnh đề: B 14 chia hết cho A 14 số nguyên tố C 14 hợp số D 14 chia hết cho Câu Mệnh đề sau sai? A 20 chia hết cho C 20 i số B chia hết cho 20 D Cả A, B C sai Câu Mệnh đề sau đúng? Mệnh đề phủ định mệnh đề: “ + = 10 ” mệnh đề: A + < 10 B + > 10 C + ≤ D + ≠ 10 Câu Trong câu sau, câu mệnh đề? A + = Câu B x + > C − 17 > D + x = Trong mệnh đề sau mệnh đề sai? A Nếu “ > ” “ > ” B Nếu “ > ” “ > ” C Nếu “ π > ” “ π < ” D Nếu “ ( a + b ) = a + 2ab + b ” “ x + > ” Câu Trong mệnh đề sau mệnh đề đúng? A Nếu “ 33 hợp số” 15 chia hết cho 25 ” B Nếu “ số nguyên tố” “ i số ” C Nếu “ 20 hợp số” “ 24 chia hết cho ” D Nếu “ + = 12 ” “ > ” Câu Trong mệnh đề sau, mệnh đề có mệnh đề đảo đúng? A Nếu a b chia hết cho c a + b chia hết cho c B Nếu hai tam giác có diện tích C Nếu a chia hết cho a chia hết cho D Nếu số tận số chia hết cho Câu Trong mệnh đề tương đương sau đây, mệnh đề sai? A n số nguyên lẻ ⇔ n2 số lẻ B n chia hết cho ⇔ tổng chữ số n chia hết cho C ABCD hình chữ nhật ⇔ AC = BD D ABC tam giác ⇔ AB = AC A = 60° Câu 10 Trong mệnh đề sau, mệnh đề sai? A −π < −2 ⇔ π < C 23 < ⇒ 23 < 2.5 Gv Trầ Trần Quố Quốc Nghĩa Nghĩa – ĐT: 098 373 4349 4349 B π < ⇒ π < 16 D 23 < ⇒ ( −2 ) 23 > −2.5 Trang HỌC KÌ – NĂM HỌC 2019-2020 BÀI TẬ TẬP TRẮ TRẮC NGHIỆ NGHIỆM TOÁN 10 Câu 11 Xét Câu: P ( n ) = “ n chia hết cho 12 ” Với giá trị n sau P ( n ) mệnh đề đúng? A 48 B C D 88 Câu 12 Với giá trị thực biến x sau mệnh đề chứa biến P ( x ) = " x − 3x + = 0" trở thành mệnh đề đúng? A B C −1 D −2 Câu 13 Mệnh đề chứa biến: “ x − x + x = ” với giá trị x B x = 0; x = C x = 0; x = 2; x = D x = 0; x = 1; x = A x = 0; x = Câu 14 Cho hai mệnh đề: A = " ∀x ∈ ℝ : x − ≠ 0" , B = " ∃n ∈ ℤ : n = n " Xét tính đúng, sai hai mệnh đề A B ? B A sai, B C A, B D A, B sai A A đúng, B sai Câu 15 Với số thực x bất kì, mệnh đề sau đúng? A ∀x, x ≤ 16 ⇔ x ≤ ±4 B ∀x, x ≤ 16 ⇔ −4 ≤ x ≤ C ∀x, x ≤ 16 ⇔ x ≤ −4, x ≥ D ∀x, x ≤ 16 ⇔ −4 < x < Câu 16 Cho x số thực, mệnh đề sau đúng? A ∀x, x > ⇒ x > x < − B ∀x, x > ⇒ − < x < C ∀x, x > ⇒ x > ± D ∀x, x > ⇒ x ≥ x ≤ − Câu 17 Trong mệnh đề sau mệnh đề đúng? A ∃x ∈ ℝ, x > x C ∀n ∈ ℕ, n + chia hết cho B ∀x ∈ ℝ, x < ⇔ x < D ∃a ∈ ℚ, a = Câu 18 Trong câu sau, câu sai? A Phủ định mệnh đề “ ∀n ∈ ℕ* , n + n + số nguyên tố” mệnh đề “ ∃n ∈ ℕ* , n + n + hợp số” B Phủ định mệnh đề “ ∀x ∈ ℝ, x > x + ” mệnh đề “ ∃x ∈ ℝ, x ≤ x + ” C Phủ định mệnh đề “ ∃x ∈ ℚ, x = mệnh đề ∀x ∈ ℚ, x ≠ ” D Phủ định mệnh đề “ ∃m ∈ ℤ, m m ≤ ” mệnh đề “ ∀m ∈ ℤ, > ” m +1 m +1 Câu 19 Trong câu sau, câu đúng? A Phủ định mệnh đề “ ∃x ∈ ℚ, x − = ” mệnh đề “ ∀x ∈ ℚ, x − > ” B Phủ định mệnh đề “ ∃n ∈ ℕ, n + chia hết cho ” mệnh đề “ ∀n ∈ ℕ, n + không chia hết cho ” 2 C Phủ định mệnh đề “ ∀x ∈, ( x − 1) ≠ x − ” mệnh đề “ ∀x ∈ ℝ, ( x − 1) = ( x − 1) ” D Phủ định mệnh đề “ ∀n ∈ ℕ, n > n ” mệnh đề “ ∃n ∈ ℕ, n < n ” Câu 20 Trong mệnh đề sau, mệnh đề đúng? A ∃n ∈ ℕ, n3 − n không chia hết cho C ∃k ∈ ℤ, k + k + số chẵn, Gv Trầ Trần Quố Quốc Nghĩa Nghĩa – ĐT: 098 373 4349 4349 B ∀x ∈ ℝ, x < ⇒ x < x3 − x + x − D ∀x ∈ ℤ, ∈ℤ x2 + Trang HỌC KÌ – NĂM HỌC 2019-2020 BÀI TẬ TẬP TRẮ TRẮC NGHIỆ NGHIỆM TOÁN 10 Câu 21 Trong mệnh sau, mệnh đề định lí? A ∀x ∈ ℕ, x chia hết cho ⇒ x chia hết cho B ∀x ∈ ℕ, x chia hết cho ⇒ x chia hết cho C ∀x ∈ ℕ, x chia hết cho ⇒ x chia hết cho D ∀x ∈ ℤ, n chia hết cho ⇒ n chia hết cho 12 Câu 22 Trong mệnh đề sau, mệnh đề định lí? A ∀x ∈ ℝ, x > −2 ⇒ x > B ∀x ∈ ℝ, x > ⇒ x > C ∀x ∈ ℝ, x > ⇒ x > D Nếu a + b chia hết cho a, b chia hết cho Câu 23 Giải toán sau phương pháp phản chứng: “chứng minh rằng, với số x, y, z bất đẳng thức sau khơng đồng thời xảy x < y − z ; y < z − x ; z < x − y ” Một học sinh lập luận sau: (I) Giả định bất đẳng thức cho xảy đồng thời (II) Thế nâng lên bình phương hai vế bất đẳng thức, chuyển vế phải sang vế trái, phân tích, ta được: ( x − y + z )( x + y − z ) < ( y − z + x )( y + z − x ) < ( z − x + y )( z + x − y ) < 2 (III) Sau đó, nhân vế theo vế ta thu được: ( x − y + z ) ( x + y − z ) ( − x + y + z ) < : vơ lí Lí luận trên, sai, sai từ giai đoạn nào? A (I) B (II) C (III) D Lí luận Câu 24 Cho định lí: “Cho m số nguyên Chứng minh rằng: m chia hết cho m chia hết cho ” Một học sinh chứng minh sau: Bước 1: Giả sử m khơng chia hết cho Thế m có hai dạng sau: m = 3k + m = 3k + , với k ∈ ℤ Bước 2: Nếu m = 3k + m2 = 9k + 6k + = ( 3k + 2k ) + , m = 3k + m2 = 9k + 12k + = ( 3k + 4k + 1) + Bước 3: Vậy hai trường hợp m không chia hết cho , trái với giả thuyết Bước 4: Do m phải chia hết cho Lí luận tới bước nào? A Bước B Bước C Bước D Tất bước Câu 25 “Chứng minh Bước 1: Giả sử số vô tỉ” Một học sinh lập luận sau: số hữu tỉ, tồn số nguyên dương m, n cho Bước 2: Ta giả định thêm 2= m (1) n m phân số tối giản n Từ 2n = m (2) Suy m chia hết cho ⇒ m chia hết cho ⇒ ta viết m = p Nên (2) trở thành n = p Bước 3: Như ta suy n chia hết cho viết n = p Và (1) trở thành 2= 2p p m = ⇒ phân số tối giản, trái với giả thuyết 2q q n Bước 4: Vậy số vô tỉ Lập luận tới bước nào? A Bước B Bước Gv Trầ Trần Quố Quốc Nghĩa Nghĩa – ĐT: 098 373 4349 4349 C Bước D Bước Trang BÀI TẬ TẬP TRẮ TRẮC NGHIỆ NGHIỆM TỐN 10 HỌC KÌ – NĂM HỌC 2019-2020 Câu 26 Trong mệnh đề sau, mệnh đề khơng phải định lí? A Điều kiện đủ để mặt phẳng, hai đường thẳng song song với hai đường thẳng vng góc với đường thẳng thứ ba B Điều kiện đủ để diện tích hai tam giác hai tam giác C Điều kiện đủ để hai đường chéo tứ giác vng góc với tứ giác hình thoi D Điều kiện đủ để số nguyên dương a tận số chia hết cho Câu 27 Trong mệnh đề sau mệnh đề định lí? A Điều kiện cần để hai tam giác chúng có cạnh B Điều kiện cần để hai tam giác chúng có góc tương ứng C Điều kiện cần để số tự nhiên chia hết cho chia hết cho D Điều kiện cần để a = b a = b Câu 28 Trong mệnh đề sau, mệnh đề đúng? A Để tứ giác T hình vng, điều kiện cần đủ có bốn cạnh B Để tổng hai số tự nhiên chia hết cho , điều kiện cần đủ mỗ i số chia hết cho C Để ab > , điều kiện cần hai số a b dương D Để số nguyên dương chia hết cho , điều kiện đủ chia hết cho Câu 29 “Nếu a b hai số hữu t ỉ tổng a + b số hữu tỉ” Mệnh đề sau mệnh đề tương đương với mệnh đề đó? A Điều kiện cần để tổng a + b số hữu tỉ hai số a b số hữu tỉ B Điều kiện đủ để tổng a + b số hữu tỉ hai số a b số hữu tỉ C Điều kiện cẩn để hai số a b hữu tỉ tổng a + b số hữu tỉ D Tất Câu sai Câu 30 Trong mệnh đề sau, mệnh đề sai? A Điều kiện cần để tứ giác hình thang cân tứ giác có hai đường chéo B Điều kiện đủ để số tự nhiên n chia hết cho 24 n chia hết cho C Điều kiện đủ để n2 + 20 hộp số n số nguyên tố lớn D Điều kiện đủ để n − chia hết cho 24 n số nguyên tố lớn Câu 31 Trog mệnh đề sau, mệnh đề đúng? A Điều kiện cần vả đủ để tứ giác hình thoi nội tiếp tứ giác đường tròn B Với số thực dương a b , điều kiện cần đủ để a + b = ( a + b ) a = b C Điều kiện cần đủ để hai số nguyên dương m n khộng chia hết cho tích mn khơng chia hết cho D Điều kiện cần đủ để hai tam giác hai tam giác đồng dạng Câu 32 Mệnh đề sau đúng? A Điều kiện đủ để hai số nguyên a, b chia hết cho tổng bình phương hai số chia hết cho B Điều kiện cần để hai số nguyên a, b chia hết cho tổng bình phương hai số chia hết cho C Điều kiện cần để tổng bính phương hai số nguyên a, b chia hết cho hai số chia hết cho D Cả A, B, C Câu 33 Cho mệnh đề: “Nếu a + b < hai số a b nhỏ ” Mệnh đề sau tương đương với mệnh đề cho? A Điều kiện đủ để hai số a b nhỏ a + b < B Điều kiện cần để hai số a b nhỏ a + b < C Điều kiện đủ để a + b < hai số a b nhỏ D Cả B C Gv Trầ Trần Quố Quốc Nghĩa Nghĩa – ĐT: 098 373 4349 4349 Trang BÀI TẬ TẬP TRẮ TRẮC NGHIỆ NGHIỆM TOÁN 10 HỌC KÌ – NĂM HỌC 2019-2020 Câu 34 Cho mệnh đề: “Nếu tứ giác hình thoi tứ giác nộ i tiếp đường tròn” Mệnh đề sau tương đương với mệnh đề cho? A Điều kiện đủ để tứ giác hình thoi tứ giác nội tiếp đường tròn B Điều kiện đủ để tứ giác nộ i tiếp đường tròn tứ giác hình thoi C Điều kiện cần để tứ giác hình thoi tứ giác nội tiếp đường tròn D Cả B, C tương đương với mệnh đề cho Câu 35 Cho mệnh đề “Nếu tứ giác hình thang cân tứ giác có hai đường chéo nhau” Mệnh đề sau tương đương với mệnh đề cho? A Điều kiện cần để tứ giác hình thang cân, tứ giác có hai đường chéo B Điều kiện đủ để tứ giác có hai đường chéo tứ giác hình thang cân C Điều kiện đủ để tứ giác hình thang cân tứ giác có hai đường chéo D Cả A, B Câu 36 Cho mệnh đề “Nếu n số nguyên tố lớn n2 + 20 hợp số (tức có ước khác khác nó)” Mệnh đề sau tương đương với mệnh đề cho? A Điều kiện cần để n2 + 20 hợp số n số nguyên tố lớn ” B Điều kiện đủ để n2 + 20 hợp số n số nguyên tố lớn ” C Điều kiện cần để số nguyên n lớn số nguyên tố n2 + 20 hợp số D cà B, C Câu 37 Trong mệnh để sau, mệnh đề có mệnh đề đảo đúng? A Nếu tứ giác hình thang cân tứ giác có hai đường chéo B Nếu hai tam giác chúng có góc tương ứng C Nếu tam giác khơng phải tam giác có góc (trong) nhỏ 600 D Nếu mỗ i số tự nhiên a, b chia hết cho 11 tổng hai số a b chia hết cho 11 Câu 38 Trong mệnh đề sau, mệnh đề đúng? A Để tứ giác hình vng, điều kiện cần đủ có cạnh B Để tổng hai số tự nhiên chia hết cho , điều kiện cần đủ số chia hết cho C Để ab > , điều kiện cần đủ hai số a b dương D Để số nguyên dương chia hết cho , điều kiện đủ chia hết cho Câu 39 Trong mệnh đề sau, mệnh đề có mệnh đề định lí? A Nếu tam giác tam giác vng đường trung tuyến vẽ tới cạnh huyền nửa cạnh B Nếu số tự nhiên tận số chia hết cho C Nếu tứ giác hình thoi tứ giác có hai đường chéo vng góc với D Nếu tứ giác hình chữ nhật tứ giác có hai đường chéo Câu 40 Trong mệnh để sau, mệnh đề sai? A Điều kiện cần đủ để mỗ i số nguyên a, b chia hết cho tổng bình phương chúng chia hết cho B Điều kiện cần đủ để tứ giác nộ i tiếp đường tròn tổng hai góc đối diện 180° C Điều kiện cần đủ để tứ giác hình chữ nhật hai đường chéo D Điều kiện cần đủ để tam giác tam giác tam giác có ba đường phân giác Gv Trầ Trần Quố Quốc Nghĩa Nghĩa – ĐT: 098 373 4349 4349 Trang HỌC KÌ – NĂM HỌC 2019-2020 BÀI TẬ TẬP TRẮ TRẮC NGHIỆ NGHIỆM TOÁN 10 Bài TẬP HỢP CÁC PHÉP TOÁN TRÊN TẬP HỢP Câu 41 Kí hiệu sau để số tự nhiên? A ⊂ ℕ B ∈ ℕ Câu 42 Kí hiệu sau để A D = ℕ số hữu tỉ? B ≠ℚ C ∉ ℕ C ⊄ ℚ D Một kí hiệu kháC ∉ℚ Câu 43 Cho A = {1; 2;3} Trong khẳng định sau, khẳng định sai? A ∅ ⊂ A B ∉ A Câu 44 Trong mệnh đề sau, mệnh đề sai? A A ∈ A B ∅ ⊂ A C {1; 2} ⊂ A D = A C A ⊂ A D A ∉ { A} Câu 45 Các phần tử tập hợp: A = { x ∈ ℝ / x + x + = 0} A A = B A = {0} { C A = ∅ D A = {∅} } Câu 46 Cho tập hợp A = x ∈ ℝ / ( x − 1)( x + ) = Các phần tử tập A { } A A = {−1;1} B A = − 2; −1;1; C A = {−1} D A = {1} Câu 47 Các phần tử tập hợp: A = { x ∈ ℝ / x − x + = 0} A A = {0} B A = {1} 3 C A =   2  3 D A = 1;   2 Câu 48 Cho tập hợp A = { x ∈ ℝ / x − x + = 0} Các phần tử tập hợp A { C A = { A A = } { D A = { } B A = − 2; −2 2; } 2; −2 } 2; − 2; 2; −2 Câu 49 Cho tập hợp A = { x ∈ ℕ / x ước chung 36 120} Các phần tử tập hợp A A A = {1; 2;3; 4;6;12} B A = {1; 2; 4; 6;8;12} C A = {2; 4;6;8;10;12} D Một đáp số khác Câu 50 Trong tập hợp sau, tập hợp tập rỗng? A A = { x ∈ ℕ / x − = 0} B B = { x ∈ ℝ / x + x + = 0} C C = { x ∈ ℝ / x − = 0} D D = { x ∈ ℚ / x + x − 12 = 0} Câu 51 Trong tập hợp sau, tập khác rỗng? A A = { x ∈ ℝ / x + x + = 0} { B B = { x ∈ ℕ / x − = 0} } C C = x ∈ ℤ / ( x − 3)( x + 1) = { } D D = x ∈ ℚ / x ( x + 3) = Câu 52 Gọi Bn tập hợp số nguyên nộ i số n Sự liên hệ m n cho Bn ⊂ B A m i số n C m, n nguyên tố Gv Trầ Trần Quố Quốc Nghĩa Nghĩa – ĐT: 098 373 4349 4349 B n i số m D m, n số nguyên tố Trang HỌC KÌ – NĂM HỌC 2019-2020 BÀI TẬ TẬP TRẮ TRẮC NGHIỆ NGHIỆM TOÁN 10 Câu 53 Cho hai tập hợp: X = { x ∈ ℕ / n i số 6} , Y = {n ∈ ℕ / n i số 12} Trong mệnh đề sau mệnh đề sai? A X ⊂ Y B Y ⊂ X C X = Y D ∃n : n ∈ X n ∉ Y Câu 54 Số tập phần tử B = {a; b; c; d ; e; f } A 15 B 16 C 22 D 25 Câu 55 Số tập phần tử có chứa α , π C = {α ; π ; ξ ;ψ ; ρ ;η ; γ ; σ ; ω ;τ } A B 10 C 12 D 14 Câu 56 Trong tập sau, tập có tập con? A ∅ B {a} C {∅} D {∅; a} Câu 57 Trong tập hợp sau đây, tập có hai tập hợp con? A { x; y} B { x} C {∅; x} D {∅; x; y} Câu 58 Cho tập X = {0;1; 2} có tập hợp con? A B C D C 12 D 10 Câu 59 Cho tập A = {a; b; c; d } Tập A có tập con? A 16 B 15 Câu 60 Khẳng định sau sai? Các tập A = B với A, B tập hợp sau: A A = {1;3} ; B = { x ∈ ℝ / ( x − 1)( x − 3) = 0} B A = {1;3;5;7;9} ; B = {n ∈ ℕ / n = 2k + 1, k ∈ ℕ,0 ≤ k ≤ 4} C A = {−1; 2} ; B = { x ∈ ℝ / x − x − = 0} D A = ∅; B = { x ∈ ℝ / x + x + = 0} Câu 61 Cho hai tập hợp: A = { x / x ước số nguyên dương 12} , B = { x / x ước nguyên dương 18} Các phần tử tập hợp A ∩ B A {0;1; 2;3; 6} B {1; 2;3; 4} C {1; 2;3; 6} D {1; 2;3} Câu 62 Cho hai tập hợp A = {1; 2;3; 4} ; B = {2; 4;6;8} Tập hợp sau tập hợp A ∩ B ? A {2; 4} B {1; 2;3; 4; 6;8} C {6;8} { D {1;3} } Câu 63 Cho tập hợp sau: A = x ∈ ℝ / ( x − x )( x − 3x − ) = ; B = {n ∈ ℕ* / < n < 30} A A ∩ B = {2; 4} B A ∩ B = {2} C A ∩ B = {4;5} D A ∩ B = {3} Câu 64 Gọi Bn tập hợp i số n tập ℤ số nguyên Sự liên hệ m n cho Bn ∩ Bm = Bnm A m i số n C m, n nguyên tố B n i số m D m, n số nguyên tố Câu 65 Gọi Bn tập hợp i số n ℕ Tập hợp B3 ∩ B6 A B2 B ∅ C B6 D B3 Câu 66 Gọi Bn tập hợp i số n ℕ Tập hợp B2 ∩ B4 A B2 B B4 Gv Trầ Trần Quố Quốc Nghĩa Nghĩa – ĐT: 098 373 4349 4349 C ∅ D B3 Trang HỌC KÌ – NĂM HỌC 2019-2020 BÀI TẬ TẬP TRẮ TRẮC NGHIỆ NGHIỆM TOÁN 10 Câu 67 Cho tập hợp A ≠ ∅ Trong mệnh đề sau, mệnh đề sai? A A ∩ A = A B A ∩ ∅ = A C ∅ ∩ A = ∅ D ∅ ∩ ∅ = ∅ Câu 68 Cho hai tập hợp: X = {1;3;5;8} ; Y = {3;5; 7;9} Tập hợp A ∪ B tập hợp sau đây? A {3;5} B {1;3;5; 7;9} C {1;7;9} D {1;3;5} Câu 69 Gọi Bn tập hợp i số n tập ℤ số nguyên Sự liên hệ m n cho Bm ∪ Bn = B A m i số n B n i số m C m, n nguyên tố D m, n số nguyên tố Câu 70 Gọi Bn tập hợp i số n ℕ Tập hợp B3 ∪ B6 A ∅ B B3 C B6 Câu 71 Cho tập hợp A ≠ ∅ Trong mệnh đề sau, mệnh đề sai? A A ∪ ∅ = ∅ B A ∪ A = A C ∅ ∪ ∅ = ∅ D B12 D ∅ ∪ A = A Câu 72 Cho hai tập hợp: A = {2; 4; 6;9} ; B = {1; 2;3; 4} Tập hợp A \ B tập hợp sau đây? A {1; 2;3;5} B {6;9;1;3} C {6;9} D ∅ Câu 73 Cho hai tập hợp: A = {0;1; 2;3; 4} ; B = {2;3; 4;5; 6} Tập hợp B \ A A {5} B {0;1} C {2;3; 4} D {5;6} Câu 74 Cho hai tập hợp: A = {0;1; 2;3; 4} ; B = {2;3; 4;5; 6} Tập hợp A \ B A {0} B {0;1} C {1; 2} Câu 75 Cho tập A ≠ ∅ Trong mệnh đề sau, tìm mệnh đề đúng? A A \ ∅ = ∅ B ∅ \ A = A C ∅ \ ∅ = A D {1;5} D A \ A = ∅ Câu 76 Cho hai tập hợp: A = {1; 2;3; 7} ; B = {2; 4; 6; 7;8} Khẳng định sau đúng? A A ∩ B = {2; 7} ; A ∪ B = {4;6;8} B A ∩ B = {2; 7} ; A \ B = {1;3} C A \ B = {1;3} ; B \ A = {2; 7} D A \ B = {1;3} ; A ∪ B = {1;3; 4;6;8} Câu 77 Cho hai tập hợp: A = {0;1; 2;3; 4} ; B = {1;3; 4; 6;8} Trong mệnh đề sau, mệnh đề sai A A ∩ B = B B A ∪ B = A C C A B = {0; 4} D B \ A = {0; 4} Câu 78 Cho A = {0;1; 2;3; 4} ; B = {2;3; 4;5; 6} Tập hợp ( A \ B ) ∩ ( B \ A) A {5} B {0;1;5; 6} C {1; 2} D ∅ Câu 79 Cho A = {0;1; 2;3; 4} ; B = {2;3; 4;5; 6} Tập hợp ( A \ B ) ∪ ( B \ A) A {0;1;5; 6} B {1; 2} C {2;3; 4} D {5;6} Câu 80 Cho A tập hợp số tự nhiên chẵn không lớn 10 B = {n ∈ ℕ / n ≤ 6} C = {n ∈ ℕ / ≤ n ≤ 10} Khi ta có Câu A A ∩ ( B ∪ C ) = {n ∈ ℕ / n < 6} ; ( A \ B ) ∪ ( A \ C ) ∪ ( B \ C ) = {0;10} B A ∩ ( B ∪ C ) = A; ( A \ B ) ∪ ( A \ C ) ∪ ( B \ C ) = {0;3;8;10} C A ∩ ( B ∪ C ) = A; ( A \ B ) ∪ ( A \ C ) ∪ ( B \ C ) = {0;1; 2;3;8;10} D A ∩ ( B ∪ C ) = 10; ( A \ B ) ∪ ( A \ C ) ∪ ( B \ C ) = {0;1; 2;3;8;10} Gv Trầ Trần Quố Quốc Nghĩa Nghĩa – ĐT: 098 373 4349 4349 Trang HỌC KÌ – NĂM HỌC 2019-2020 BÀI TẬ TẬP TRẮ TRẮC NGHIỆ NGHIỆM TOÁN 10 Câu 81 Xác định tập hợp A = { x ∈ ℕ / x − x − = 0} cách liệt kê phần tử A A = {−1;3} B A = {1; − 3} C A = {1} D A = {3} Câu 82 Xác định tập hợp B = { x ∈ ℤ / −2 ≤ x < 3} cách liệt kê phần tử A B = {−2; −1; 1; 2} B B = {0; 1; 2} C B = {−2; −1; 0; 1; 2} D B = {−1; 0; 1; 2} Câu 83 Tập hợp sau tập rỗng? B B = { x ∈ ℚ / x ( x + 1) = 0} A A = { x ∈ ℕ / x + = 0} { } C C = x ∈ ℤ / ( x3 + 8) ( x + 9) = D Ba câu A, B, C Câu 84 Tập hợp sau khác tập rỗng A A = { x ∈ ℝ / x − x + = 0} B B = { x ∈ ℤ / x − = 0} C C = { x ∈ ℚ / x3 − x = 0} D D = { x ∈ ℕ / x3 + = 0} Câu 85 Cho ba tập hợp E, F G, biết E ⊂ F , F ⊂ G G ⊂ E Câu sau A G ⊂ F B E ⊂ G C E = G D E = F = G Câu 86 Cho ba tập hợp A = {2; 5} , B = {5; x} , C = { x; y; 5} Khi A = B = C thì: A x = y = B x = y = hay x = 2, y = C x = 2, y = D x = 5, y = hay x = y = Câu 87 Cho hai tập hợp A = {0; 2} B = {0; 1; 2; 3; 4} Có tập hợp X thỏa mãn A∪ X = B A B C D Câu 88 Câu sau đúng? A ∅ ⊂ ∅ C ∅ ⊂ {∅} B {0; 2; 4; 6} ⊂ { x / x = 2n, n ∈ ℕ, n ≤ 3} D Ba câu A, B, C Dùng giả thiết sau cho câu 89, 90: Cho A tập hợp tứ giác lổi, B tập hợp hình thang; C tập hợp hình bình hành; D tập hợp hình chữ nhật; E tập hợp hình thoi F tập hợp hình vuông Câu 89 Xét câu sau: I E ⊂ F ⊂ D ⊂ B ⊂ A II F ⊂ E ⊂ C ⊂ B ⊂ A Câu đúng? A Chỉ I B Chỉ II C Chỉ III III F ⊂ D ⊂ E ⊂ B ⊂ A D Chỉ II III Câu 90 Xét câu sau: I E ⊂ D ⊂ C ⊂ B ⊂ A II F ⊂ E ⊂ D ⊂ B ⊂ A III F ⊂ D ⊂ C ⊂ B ⊂ A Câu sai? A Chỉ I II B Chỉ I III C Chỉ II III D Cả I, II III Dùng giả thiết sau cho câu 91, 92: Cho ba tập hợp A = {a; b; c} , B = {b; c; d } , C = {b; c; e} (trong a, b, c, d, e số đôi phân biệt) Câu 91 Câu sau đúng? A A ∪ ( B ∩ C ) = ( A ∪ B ) ∩ C C A ∪ ( B ∩ C ) = ( A ∪ B ) ∩ ( A ∪ C ) Gv Trầ Trần Quố Quốc Nghĩa Nghĩa – ĐT: 098 373 4349 4349 B ( A ∪ B) ∩ C = ( A ∪ B ) ∩ ( A ∪ C ) D ( A ∪ B) ∩ C = ( A ∩ B ) ∪ C Trang HỌC KÌ – NĂM HỌC 2019-2020 BÀI TẬ TẬP TRẮ TRẮC NGHIỆ NGHIỆM TOÁN 10 Câu 92 Xét bốn đẳng thức tập hợp sau: I A ∩ ( B ∪ C ) = ( A ∪ B) ∩ ( A ∪ C ) III ( A ∩ C ) ∪ B = ( A ∩ B) ∪ ( A ∩ C ) Đẳng thức sai? A Chỉ I II B Chỉ II III II A ∩ ( B ∪ C ) = ( A ∪ B) ∩ C IV ( A ∩ C ) ∪ B = ( A ∪ C ) ∩ B C Chỉ I, II III D Chỉ I, III IV Dùng giả thiết sau cho câu 93, 94: Kí hiệu X số phần tử tập hợp X Cho tập hợp A B khác tập hợp rỗng Câu 93 Xét mệnh đề sau: I A ∩ B = ∅ ⇒ A + B = A ∪ B II A ∩ B ≠ ∅ ⇒ A + B = A ∪ B − A ∩ B III A ∩ B ≠ ∅ ⇒ A + B = A ∪ B + A ∩ B Mệnh đề đúng? A Chỉ I B Chỉ I II C Chỉ I III D Chỉ III Câu 94 Xét bất đẳng thức sau: I A ∩ B ≤ A ≤ A ∪ B II A ∩ B ≤ A < A + B III A \ B < A ∪ B ≤ A + B Câu sau đúng? A Chỉ I B Chỉ I II C Chỉ II III D Cả I, II III Câu 95 Cho A B hai tập hợp hữu hạn tập hợp E biểu diễn biểu đồ Ven E Hỏi câu sau đúng? A Vùng tập hợp A ∩ CE B A B B Vùng tập hợp CE A ∪ B C Vùng tập hợp B ∩ CE A D Cả ba câu Câu 96 Sử dụng kí hiệu khoảng để viết tập hợp sau đây: E = ( 4; +∞ ) \ ( −∞; 2] Câu đúng? A ( −4;9] B ( −∞; +∞ ) C (1;8 ) D ( 4; +∞ ) Câu 97 Sử dụng kí hiệu khoảng để viết tập hợp sau đây: A = ( −4; 4] ∪ [ 7;9] ∪ [1; ) Câu đúng? A ( −4;9] B ( −∞; +∞ ) C (1;8 ) D ( −6; 2] Câu 98 Sử dụng kí hiệu khoảng để viết tập hợp sau đây: D = ( −∞; 2] ∩ ( −6; +∞ ) Câu đúng? A ( −4;9] B ( −∞; +∞ ) C (1;8 ) D ( −6; 2] Câu 99 Sử dụng kí hiệu khoảng để viết tập hợp sau đây: B = [1;3) ∪ ( −∞; ) ∪ ( 2; +∞ ) Câu đúng? A ( −∞; +∞ ) B (1;8 ) C ( −6; 2] D ( 4; +∞ ) Câu 100 Sử dụng kí hiệu khoảng để viết tập hợp sau đây: C = [ −3;8 ) ∩ (1;11) Câu đúng? A ( −4;9] B (1;8 ) C ( −6; 2] D ( 4; +∞ ) Câu 101 Cho A = [1; 4] ; B = ( 2; ) ; C = (1; ) Tập hợp A ∩ B ∩ C A [ 0; 4] B [ 5; +∞ ) C ( −∞;1) D ∅ Câu 102 Cho A = ( −∞; −1] ; B = [ −1; +∞ ) ; C = ( −2; −1) Tập hợp A ∪ B ∪ C A {−1} B {−∞; +∞} Gv Trầ Trần Quố Quốc Nghĩa Nghĩa – ĐT: 098 373 4349 4349 C ∅ D ( −∞; 4] ∪ [5; +∞ ) Trang 10 HỌC KÌ – NĂM HỌC 2019-2020 BÀI TẬ TẬP TRẮ TRẮC NGHIỆ NGHIỆM TOÁN 10 Câu 103 Cho A = [ 0;3] ; B = (1;5 ) ; C = ( 0;1) Câu sau sai? A A ∩ B ∩ C = ∅ B A ∪ B ∪ C = [ 0;5 ) C ( A ∪ B ) \ C = (1;5 ) D ( A ∩ B ) \ C = (1;3] Câu 104 Cho A = ( −∞;1] ; B = [1; +∞ ) ; C = ( 0;1] Câu sau sai? A A ∩ B ∩ C = {1} B A ∪ B ∪ C = ( −∞; +∞ ) C ( A ∪ B ) \ C = ( −∞; 0] ∪ (1; +∞ ) D ( A ∩ B ) \ C = C Câu 105 Cho A = [ −3;1] ; B = [ 2; +∞ ) ; C = ( −∞; −2 ) Câu sau đúng? A A ∩ B ∩ C = ∅ B A ∪ B ∪ C = ( −∞; +∞ ) C ( A ∪ B ) \ B = ( −∞;1) D ( A ∩ B ) \ B = ( 2;1] Câu 106 Trong mệnh đề sau, mệnh đề sai A ( −3; ) ∩ (1; ) = (1; ) C ℝ \ [1; +∞ ) = ( −∞;1) B [ −1;5] ∪ ( 2; 6] = [1;6] D ℝ \ [ −3; +∞ ) = ( −∞; −3) Câu 107 Trong mệnh đề sau, mệnh đề sai A [ −1; ] ∩ ( 7;10 ) = ∅ C [ −1;5] \ ( 0; ) = [ −1; ) Câu 108 Trong mệnh đề sau, mệnh đề sai A ( −∞;3) ∪ [ 3; +∞ ) = ℝ C ℝ \ ( 0; +∞ ) = ℝ − B [ −2; ) ∪ [ 4; +∞ ) = ( −2; +∞ ) D ℝ \ ( −∞;3] = ( 3; +∞ ) B ℝ \ ( −∞;0] = ℝ + D ℝ \ ( 0; +∞ ) = ℝ − Câu 109 Tập hợp ( −2;3) \ [1;5] tập hợp sau đây? A ( −2;1) B ( −2;1] C ( −3; −2 ) D ( −2;5) Câu 110 Tập hợp [ −3;1) ∪ ( 0; 4] tập hợp sau đây? A ( 0;1) B [ 0;1] C [ −3; 4] D [ −3; 0] Câu 111 Cho A = ( −3;5] ∪ [8;10] ∪ [ 2;8 ) Đẳng thức sau đúng? A ( −3;8] B ( −3;10 ) C ( −3;10] D ( 2;10] Câu 112 Cho A = [ 0; ) ∪ ( −∞;5) ∪ (1; +∞ ) Đẳng thức sau đúng? A A = ( 5; +∞ ) B A = ( 2; +∞ ) C A = ( −∞;5 ) D A = ( −∞; +∞ ) Câu 113 Cho A = [ 0; 4] ; B = (1;5 ) ; C = ( −3;1) Câu sau sai? A A ∪ B = [ 0;5 ) B B ∪ C = ( −3;5 ) C B ∩ C = {1} D A ∩ C = [ 0;1] Câu 114 Cho A = ( −∞; 2] ; B = [ 2; +∞ ) ; C = ( 0;3) Câu sau sai? A A ∪ B = ℝ \ {2} B B ∪ C = ( 0; +∞ ) C B ∩ C = [ 2;3) D A ∩ C = ( 0; 2] Câu 115 Cho A = ( −5;1] ; B = [ 3; +∞ ) ; C = ( −∞; −2 ) Câu sau đúng? A A ∪ B = ( −5; +∞ ) B B ∪ C = ( −∞; +∞ ) C B ∩ C = ∅ Gv Trầ Trần Quố Quốc Nghĩa Nghĩa – ĐT: 098 373 4349 4349 D A ∩ C = [ −5; −2] Trang 11 HỌC KÌ – NĂM HỌC 2019-2020 BÀI TẬ TẬP TRẮ TRẮC NGHIỆ NGHIỆM TOÁN 10 Bài TRẮC NGHIỆM TỔNG HỢP CHƯƠNG I Câu 116 Trong mệnh đề sau, mệnh đề sai? A Hai tam giác chúng đồng dạng có cạnh B Một tam giác tam giác vuông tam giác có góc (trong) tổng hai góc lại C Một tam giác tam giác có hai trung tuyến có góc 60° D Một tam giác tam giác cân có hai phân giác Câu 117 Trong mệnh đề sau, mệnh đề sai? A ∃n ∈ ℕ* , n + n + số nguyên tố B ∀x ∈ ℤ, x ≥ x C ∃x ∈ ℝ, 2x 3x + > D ∃x ∈ ℚ, ∈ℤ x +1 x +1 Câu 118 Trong câu sau, câu đúng? x2 x2 < ” m ệ nh đề “ ∃ x ∈ ℝ , > ” 2 2x + 2x + 2 B Phủ định mệnh đề “ ∀k ∈ ℤ, k + k + số lẻ” mệnh đề “ ∃k ∈ ℤ, k + k + số chẵn” C Phủ định mệnh đề “ ∃n ∈ ℕ cho n − chia hết cho 24 ” mệnh đề “ ∀n ∈ ℕ, n − không chia hết cho 24 ” D Phủ định mệnh đề “ ∃x ∈ ℚ, x3 − x + > ” mệnh đề “ ∀x ∈ ℚ, x3 − x + ≤ ” A Phủ định mệnh đề “ ∀x ∈ ℝ, Câu 119 Trong mệnh đề sau, mệnh đề đúng? A ∀x ∈ ℝ, x ≥ x C ∀n ∈ ℝ, n n + số nguyên tố B ∀x ∈ ℝ, ( x > 1) ⇒ ( x > x ) D ∀n ∈ ℕ , n lẻ n + n + số nguyên tố Câu 120 Trong mệnh đề A ⇒ B sau đây, mệnh đề có mệnh đề đảo sai? A Tam giác ABC cân ⇒ tam giác ABC có hai cạnh B x chia hết cho ⇒ x chia hết cho C ABCD hình bình hành ⇒ AB //CD D ABCD hình chữ nhật ⇒ A = B = 90° Câu 121 Cho mệnh đề A =" ∃x ∈ ℝ : x < x" Trong mệnh đề sau, mệnh đề phủ định mệnh đề A ? A " ∃x ∈ ℝ : x < x" B " ∃x ∈ ℝ : x ≥ x" C " ∀x ∈ ℝ : x < x" D " ∀x ∈ ℝ : x ≥ x" Câu 122 Cho mệnh đề A = " ∀x ∈ ℝ : x + x ≥ − sai 1" Lập mệnh đề phủ định mệnh đề A xét tính 1" Đây mệnh đề B A =" ∃x ∈ ℝ : x + x ≤ − " Đây mệnh đề C A =" ∃x ∈ ℝ : x + x < − " Đây mệnh đề D A =" ∃x ∈ ℝ : x + x < − " Đây mệnh đề sai A A =" ∃x ∈ ℝ : x + x ≥ − Gv Trầ Trần Quố Quốc Nghĩa Nghĩa – ĐT: 098 373 4349 4349 Trang 12 HỌC KÌ – NĂM HỌC 2019-2020 BÀI TẬ TẬP TRẮ TRẮC NGHIỆ NGHIỆM TOÁN 10 Câu 123 Để chứng minh định lí sau phương pháp phản chứng: “Nếu n số tự nhiên n2 chia hết cho n chia hết cho ”, học sinh lí luận sau: (I) Giả sử n chia hết cho (II) Như vậy, n = 5k , với k số nguyên (III) Suy n = 25k Do n2 chia hết cho (IV) Vậy mệnh đề chứng minh Lập luận trên: A Sai từ giai đoạn (I) C Sai từ giai đoạn (III) B Sai từ giai đoạn (II) D Sai giai đoạn (IV) Câu 124 Cho mệnh đề chừa biến P ( n ) : “ n − chia hết cho ” với n số nguyên Xét xem mệnh đề P ( ) P ( ) hay sai? A P ( ) P ( ) B P ( ) sai P ( ) sai C P ( ) P ( ) sai D P ( ) sai P ( ) Câu 125 Cho tam giác ABC với H chân đường cao từ A Mệnh đề sau sai? 1 A “ ABC tam giác vuông A ⇔ = + ” 2 AH AB AC B “ ABC tam giác vuông A ⇔ BA2 = BH BC ” C “ ABC tam giác vuông A ⇔ HA2 = HB.HC ” D “ ABC tam giác vuông A ⇔ BA2 = BC + AC ” Câu 126 Cho mệnh đề “phương trình x − x + = có nghiệm” Mệnh đề phủ định mệnh đề cho tính đúng, sai A Phương trình x − x + = có nghiệm kép Đây mệnh đề B Phương trình x − x + = có nghiệm kép Đây mệnh đề sai C Phương trình x − x + = vô nghiệm Đây mệnh đề D Phương trình x − x + = vô nghiệm Đây mệnh đề sai Câu 127 Cho mệnh đề A =" ∃n ∈ ℕ : 3n + số lẻ " , mệnh đề phủ định mệnh đề A tính đúng, sai A A =" ∀n ∈ ℕ : 3n + số lẻ " Đây mệnh đề B A =" ∀n ∈ ℕ : 3n + số chẵn " Đây mệnh đề sai C A =" ∃n ∈ ℕ : 3n + số chẵn " Đây mệnh đề sai D A =" ∃n ∈ ℕ : 3n + số chẵn " Đây mệnh đề Câu 128 Trong mệnh đề sau, mệnh đề sai? A Để tứ giác ABCD hình bình hành, điều kiện cần đủ hai cạnh đố i diện song song B Để x = 25 điều kiện đủ x = C Để tổng a + b hai số nguyên a, b chia hết cho 13 , điều kiện cần đủ mỗ i số chia hết cho 13 D Để có mơt hai số a, b số dương điều kiện đủ a + b > Câu 129 Trong mệnh đề sau, mệnh đề có mệnh đề đảo đúng? A Nếu tổng hai số a + b > có số lớn B Trong tam giác cân hai đường cao C Nếu tứ giác hình vng hai đường chéo vng góc với D Nếu số tự nhiên chia hết cho chia hết cho Gv Trầ Trần Quố Quốc Nghĩa Nghĩa – ĐT: 098 373 4349 4349 Trang 13 HỌC KÌ – NĂM HỌC 2019-2020 BÀI TẬ TẬP TRẮ TRẮC NGHIỆ NGHIỆM TOÁN 10 Câu 130 Câu sau mệnh đề? A Bạn đâu vậy? C Anh học trường nào? B Số 12 số lẻ D Hoa hồng đẹp quá! Câu 131 Câu sau mệnh đề? A Ôi buồn quá! C > B Bạn người Pháp phải không? D 2x số nguyên Câu 132 Câu sau mệnh đề? A Bordeau thành phố nước Anh C Đà Lạt thành phố đẹp Việt Nam B Liverpool thủ đô nước Anh D Hai câu (A) (B) Câu 133 Câu sau mệnh đề? A Số 150 có phải số chẵn khơng? C x − số lẻ B Số 30 số chẵn D x3 + = Câu 134 Câu sau mệnh đề? II ∃x : x2 − 3x + = III ∀x, x + x + = I + ≥ A Chỉ I II B Chỉ I III C Chỉ II III D Cả I, II III Câu 135 Câu sau mệnh đề? A + > B ∃x : x2 − = C ∃! x : ( x − 3) = D Ba câu A, B, C Câu 136 Tìm x để mệnh đề chứa biến P( x) : “ x số tự nhiên thỏa mãn x − 3x − = ” A x ∈ {1; 4} B x ∈ {1; 2} C x ∈ {1} D x ∈ {2} Giả thiết sau dùng cho câu 137, 138: Cho mệnh đề chứa biến P( x) :” x số tự nhiên x ≥ x3 ” Câu 137 Câu sau sai? I P(0) A Chỉ I II II P(1) B Chỉ II III Câu 138 Câu sau đúng? I P(4) II P(3) A Chỉ I II B Chỉ I III III P(2) C Chỉ III IV IV P(3) D Chỉ II, III IV III P(1) C Chỉ II, III IV IV P(0) D Chỉ III IV Câu 139 Câu sau đúng? I Phủ định " ∃x : x − = 0" " ∀x,9 x − ≠ 0" II Phủ định " ∀x, ( x − 4) ≠ x − 4" " ∃x, ( x − 4) = x − 4" III Phủ định “ ∀x, x > x ” “ ∃x, x2 ≤ x ” A Chỉ I II B Chỉ II III C Chỉ I III D Cả I, II III Câu 140 Câu sau mệnh đề? A x + = C Hãy học hành chăm chỉ! B số hữu tỉ D Bạn thích mùa thu không? Câu 141 Câu sau mệnh đề? I Chiến tranh giới thứ hai kết thúc năm 1945 II Phương trình x + x2 + = có nghiệm III 84 chia hết cho A I II B I III C II III Gv Trầ Trần Quố Quốc Nghĩa Nghĩa – ĐT: 098 373 4349 4349 D I, II III Trang 14 HỌC KÌ – NĂM HỌC 2019-2020 BÀI TẬ TẬP TRẮ TRẮC NGHIỆ NGHIỆM TOÁN 10 Câu 142 Câu sau mệnh đề? A ∀x, x2 + ≥ x B x − 3x + = C x + y > D a =3 b Câu 143 Tìm x để mệnh đề chứa biến P(x): “x số tự nhiên thỏa mãn x < 25 ” A 1; 2; 3; B 0; 1; 2; 3; 4; C 0; 1; 2; 3; D 1; 2; 3; 4; Câu 144 Mệnh đề sau sai? A ∃x : ∀y , y = xy B ∀x : ∀y, x < y D ∃!a : a − 6a + = C ∃a : ∃b, a = 3b Câu 145 Cho mệnh đề chứa biến P(x): “x số tự nhiên thỏa mãn x − x ≥ ” Xét mệnh đề sau đúng? A P(0) B P(2) C P(3) D P(5) Câu 146 Cách đọc mệnh đề A ⇒ B ? A Nếu A B C B điều kiện cần để có A B A điều kiện đủ để có B D Cả ba câu Câu 147 Mệnh đề sau có mệnh đề phủ định sai? II ∃x : x > x I ∃x : x3 − 3x + x − = A I II B I III C I, II III III ∀x : x + ≥ D II III Câu 148 Mệnh đề sau có mệnh đề phủ định đúng? A ∀x : x + > B ∃x : x4 − 3x + = C ∀x : x3 + > D Hai câu A C Câu 149 Cho hai mệnh đề A B Xét câu sau: I Nếu A B mệnh đề A ⇒ B II Nếu A B sai mệnh đề A ⇒ B sai III Nếu A sai B mệnh đề A ⇒ B IV Nếu A sai B sai mệnh đề A ⇒ B Câu đúng? A Chỉ I B Chỉ IV C I, II III D I, II, III IV Câu 150 Cho mệnh đề: I 125 chia hết cho 125 chia hết cho II 150 chia hết cho 150 chia hết cho III số nguyên tố 721 chia hết cho Mệnh đề sai? A Chỉ I B Chỉ II D II III C I III Câu 151 Xét mệnh đề sau đây: I Nếu x chia hết cho x chia hết cho II Nếu tam giác có hai góc 600 tam giác tam giác III Nếu tứ giác lồ i có hai đường chéo tứ giác hình chữ nhật Mệnh đề đúng? A Chỉ I B Chỉ II C I II D I, II III Câu 152 Định lí sau có định lý đảo sai? A Nếu x chia hết cho x chia hết cho B Hai tam giác có diện tích C Hai tam giác đồng dạng D Ba câu A, B, C Gv Trầ Trần Quố Quốc Nghĩa Nghĩa – ĐT: 098 373 4349 4349 Trang 15 HỌC KÌ – NĂM HỌC 2019-2020 BÀI TẬ TẬP TRẮ TRẮC NGHIỆ NGHIỆM TOÁN 10 Câu 153 Cho ba số tự nhiên a, b c (trong c ≠ ) Xét mệnh đề sau: I Điều kiện cần để a b chia hết cho c a + b chia hết cho C II Điều kiện cần để a + b chia hết cho c a b chia hết cho C III Điều kiện đủ để a + b chia hết cho c a b chia hết cho C IV Điều kiện đủ để a b chia hết cho c a + b chia hết cho C Mệnh đề đúng? A I II B I III C II IV D II IV Câu 154 Cho hai số tự nhiên a B Xét phát biểu sau: I Điều kiện cần đủ để a + b chia hết cho a hay b chia hết cho II a + b chia hết cho a b chia hết cho III ab chia hết cho a hay b số tự nhiên chẵn Phát biểu đúng? A I II B II III C Chỉ III D I, II III Câu 155 Cho A = {1; 2;3; 4;5; 6} Số tập khác A gồm hai phần tử A 13 B 15 C 11 D 17 Câu 156 Cho A = {7;8;9;10;11;12} Số tập khác A gồm hai phần tử A 16 B 18 C 20 D 22 Câu 157 Cho A = {0;1; 2;3; 4;5;6; 7;8;9} Số tập gồm phần tử, có phần tử B 34 A 32 C 36 D 38 Câu 158 Khẳng định sau sai? Các tập A = B với A = B tập hợp sau? A A = { x ∈ ℕ | x < 5} ; B = {0;1; 2;3; 4} B A = { x ∈ Z | −2 < x ≤ 3} ; B = {−1;0;1; 2;3} 1  1 1 C A =  x | x = k , k ∈ ℕ, x ≥  ; B =  ; ;  8  2 8 D A = {3;9;27;81} ; B = {3n | n ∈ ℕ,1 ≤ n ≤ 4} Câu 159 Cho hai đa thức f ( x ) g ( x ) Xét tập hợp: A = { x ∈ ℝ | f ( x ) = 0} , B = { x ∈ ℝ | g ( x ) = 0} ,   f ( x) C = x ∈ ℝ | =  Trong mệnh đề sau, mệnh đề đúng? g ( x)   A C = A ∪ B B C = A ∩ B C C = A \ B D C = B \ A Câu 160 Cho hai đa thức f ( x ) g ( x ) Xét tập hợp: A = { x ∈ ℝ | f ( x ) = 0} , B = { x ∈ ℝ | g ( x ) = 0} , C = { x ∈ ℝ | f ( x ) + g ( x ) = 0} Trong mệnh đề sau, mệnh đề đúng? A C = A ∪ B Câu 161 Cho hai tập B C = A ∩ B hợp: C C = A \ B E = { x ∈ ℝ | f ( x ) = 0} , D C = B \ A F = { x ∈ ℝ | g ( x ) = 0} Tập hợp: H = { x ∈ ℝ | f ( x ) g ( x ) = 0} Trong mệnh đề sau, tìm mệnh đề đúng? A H = E ∩ F B H = E ∪ F C H = E \ F D H = F \ E Câu 162 Cho A = ( −1;5] ∪ [ 7;9] ∪ [ 2; ] Câu sau đúng? A A = ( −1; ] B A = [ 2;5] Gv Trầ Trần Quố Quốc Nghĩa Nghĩa – ĐT: 098 373 4349 4349 C A = ( −1;9 ) D ( −1;9] Trang 16 HỌC KÌ – NĂM HỌC 2019-2020 BÀI TẬ TẬP TRẮ TRẮC NGHIỆ NGHIỆM TOÁN 10 Câu 163 Cho A = [ 0;3) ∪ ( −∞; 4] ∪ ( 2; +∞ ) Câu sau đúng? A A = ( −∞; ) B A = ( 0; +∞ ) D A = ( 0; 4] C A = ( −∞; +∞ ) Câu 164 Cho A = [ −2; ) ; B = ( 0;5] Câu sau sai? A A ∪ B = [ −2;5] B A ∩ B = [ 0; 4] C A \ B = [ −2; 0] D B \ A = [ 4;5] Câu 165 Cho A = [ −4; 0] ; B = (1;3] Câu sau sai? A A \ B = [ −4; 0] B B \ A = [1;3] C Cℝ A = ( −∞; ) ∪ ( 0; +∞ ) D Cℝ B = ( −∞;1] ∪ ( 3; +∞ ) Câu 166 Cho mệnh đề P: “ số vô tỉ” Phủ định mệnh đề P mệnh đề: A “ số tự nhiên” B “ số nguyên” C “ số hữu tỉ” D “ số thực” Câu 167 Cho P, Q hai mệnh đề Mệnh đề P ⇒ Q sai nào? A P Q B P sai Q sai C P sai Q D P Q sai Câu 168 Mệnh đề đảo mệnh đề P ⇒ Q mệnh đề nào? A P ⇒ Q B Q ⇒ P C P ⇔ Q D Q ⇔ P Câu 169 Cho P, Q hai mệnh đề Mệnh đề P ⇔ Q mệnh đề nào? A “Nếu P Q ” B “Nếu Q P ” C P Q ” D “Nếu P Q ” Câu 170 Với ABC tam giác cho trước Cho hai mệnh đề: P: “ ABC tam giác cân”, Q: “ ABC tam giác đều” Các mệnh đề sau mệnh đề đúng? A P ⇒ Q B Q ⇒ P C P ⇔ Q D Q ⇔ P Câu 171 Cho a số tự nhiên cho trước Cho hai mệnh đề: P: “ a chia hết cho 12 ”, Q: “ a i chung ” Các mệnh đề sau mệnh đề sai? A P ⇒ Q B Q ⇒ P C P ⇔ Q D P ⇔ Q Câu 172 Cho mệnh đề chứa biến P ( n ) :" n2 + chia hết cho " Giá tri n giá trị sau làm cho P ( n ) mệnh đề đúng? A n = B n = C n = D n = 15 " Câu 173 Cho P ( x ) với x ∈ X mệnh đề chứa biến Mệnh đề " ∀x ∈ X , P ( x ) nào? A P ( x ) mệnh đề sai với mỗ i x ∈ X B P ( x ) mệnh đề với mỗ i x ∈ X C Có x0 ∈ X để P ( x ) mệnh đề sai D Có x0 ∈ X để P ( x ) mệnh đề " Câu 174 Cho P ( x ) với x ∈ X mệnh đề chứa biến Mệnh đề " ∃x ∈ X , P ( x ) nào? A P ( x ) mệnh đề với mỗ i x ∈ X B P ( x ) mệnh đề sai với mỗ i x ∈ X C Có x0 ∈ X để P ( x ) mệnh đề D Có x0 ∈ X để P ( x ) mệnh đề sai Gv Trầ Trần Quố Quốc Nghĩa Nghĩa – ĐT: 098 373 4349 4349 Trang 17 HỌC KÌ – NĂM HỌC 2019-2020 BÀI TẬ TẬP TRẮ TRẮC NGHIỆ NGHIỆM TOÁN 10 Câu 175 Cho mệnh đề P :" ∀x ∈ ℝ : x + x − > 0" Phủ định mệnh đề P mệnh đề: A " ∀x ∈ ℝ : x + x − ≤ 0" B " ∃x ∈ ℝ : x + x − < 0" C " ∃x ∈ ℝ : x + x − > 0" D " ∃x ∈ ℝ : x + x − ≥ 0" Câu 176 Số A Số vô tỉ C Số tự nhiên Câu 177 Số A Số chẵn B Số hữu tỉ D Số ngun dương B Số vơ tỉ Câu 178 Phương trình một: A Mệnh đề C Mệnh đề chứa biến C Số hữu tỉ D Số nguyên B Không phải mệnh đề D Khơng có tên gọi Câu 179 Phát biểu: “Nếu a, b, c số nguyên; a b chia hết cho c a + b chia hết cho c ” A Không phải mệnh đề B Là mệnh đề phủ định C Không có tên gọi C Là mệnh đề kéo theo Câu 180 Cho mệnh đề: P = " ABC cân có góc 60° " , Q = " ABC " P , Q A Hai mệnh đề tương đương B Hai mệnh đề không tương đương C P điều kiện cần không đủ để có Q D P đủ khơng cần để có Q Câu 181 Một số tự nhiên chia hết cho thì: A Điều kiện cần đủ số có số tận B Điều kiện cần số có số tận C Điều kiện đủ số có tận D Số chữ số tận số chẵn Câu 182 M tập hợp số nguyên dương; P tập số nguyên âm M ∪ P A ℚ B ℕ C Z \ {0} D Z Câu 183 M tập hợp số nguyên dương; P tập số nguyên âm M ∩ P A Z B ℚ C Z \ {0} D ∅ Câu 184 Tập hợp M = { x; y} tập M có số tập A B C D C ( 5;9 ) D [ 6;10] C N D ( 9;10] Câu 185 Cho M = ( 5;10] , N = [ 6;9 ) M ∪ N A N B M Câu 186 Cho M = ( 5;10] , N = [ 6;9 ) M ∪ N A M B [ 6;9 ] Câu 187 Cho M = ( 5;10] , N = [ 6;9 ) M \ N A M C [ 5;6] ∪ [ 9;10] Gv Trầ Trần Quố Quốc Nghĩa Nghĩa – ĐT: 098 373 4349 4349 B N D ( 5; ) ∪ [ 9;10] Trang 18 HỌC KÌ – NĂM HỌC 2019-2020 BÀI TẬ TẬP TRẮ TRẮC NGHIỆ NGHIỆM TOÁN 10 Câu 188 Cho hai tập hợp M , N M \ N A Phần bù M N B Phần bù N M C Nếu N ⊂ M M \ N phần bù N M D Nếu N ⊂ M M \ N phần bù M N Câu 189 Có vận động viên TDTT đăng kí mơn bóng bàn, cầu lơng Kết có vận động viên đăng kí bóng bàn, vận động viên đăng kí cầu lơng Thế số vận động viên đăng kí hai mơn A B C D Câu 190 Cho hai mệnh đề P = " ∆ABC có A = 90° " ; Q = " BC = AB + AC " ; khẳng định A ∆ABC vuông cân B P ⇔ Q C P ≠ Q D ∆ABC cân Câu 191 Cho hai mệnh đề P = " ∆ABC có A = B " ; Q = " ∆ABC cân " khẳng định A ∆ABC vuông cân B P ⇒ Q sai C Q ⇒ P sai D Q ⇒ P Câu 192 Mệnh đề chứa biến: “Mọ i số thực x có x + x + = ” nhận giá trị: A Đúng B Tuỳ giá trị x C Sai D Không xác định Câu 193 Mệnh đề chứa biến: “Có số thực x thoả mãn: x + x + = ” có giá trị A Đúng B Tuỳ giá trị x C Không xác định D Mệnh đề sai Câu 194 Số: ( + 12 ) A Số hữu tỉ B Số âm Câu 195 Mệnh đề chứa biến: "− x < x " mệnh đề: A Đúng B Đúng với ∀x > C Số vô tỉ D Số vô tỉ dương C Sai D Đúng với ∀x âm Câu 196 M , N tập hợp x ∈ M x ∉ N khẳng định A x ∈ M ∩ N B x ∈ N \ M C x ∈ M ∪ N D x ∈ CMN C M \ N D N C N D M \ N C N D M \ N C M ∩ N D ∅ C M ⊂ M ∩ N D M ⊂ N Câu 197 M , N tập hợp ( M ∩ N ) ∪ M A M B M ∪ N Câu 198 M , N tập hợp ( M \ N ) ∪ N A M B M ∪ N Câu 199 M , N tập hợp ( M ∪ N ) ∩ N A M B M ∪ N Câu 200 M , N tập hợp ( M \ N ) ∩ ( N \ M ) A M B M ∪ N Câu 201 M , N tập hợp khác rỗng thì: A M ⊂ M ∪ N B M ⊂ N \ M Câu 202 a, b, c số thực a < b < c ( a; b ) ∩ ( b; c ) A ( a; c ) B ∅ Gv Trầ Trần Quố Quốc Nghĩa Nghĩa – ĐT: 098 373 4349 4349 C {b} D ( b; c ) Trang 19 HỌC KÌ – NĂM HỌC 2019-2020 BÀI TẬ TẬP TRẮ TRẮC NGHIỆ NGHIỆM TOÁN 10 Câu 203 p, q, r số thực p < q < r ( p; q ) ∪ ( q; r ) A {q} B ( p; r ) C ( p; r ) \ {q} D [ p; r ) Câu 204 p, q, r số thực p < q < r ( p; r ) \ ( q; r ) A ( p; r ) B ( r ; q ) C ( q; r ) D ( p; q ] C M ⊂ N D M ⊂ CMN Câu 205 Nếu M , N tập hợp thì: A M ⊂ M ∪ N B M ⊂ M ∩ N Câu 206 Nếu M , N tập hợp thì: A M ∪ N ⊂ M ∩ N C M ∩ N ⊂ M \ N B M ∩ N ⊂ M ∪ N D M \ N ⊂ M ∩ N Câu 207 Cho M = ”Tập hợp tứ giác”; N = ”Tập hợp hình bình hành”; P = ”Tập hợp hình thang”; Q = ”Tập hợp hình chữ nhật” Khi đó: A M ⊂ N ⊂ P ⊂ Q B N ⊂ M ⊂ Q ⊂ P C Q ⊂ N ⊂ P ⊂ M D P ⊂ Q ⊂ N ⊂ M Câu 208 Cho M = ”Tập hợp hình bình hành”; N = ”Tập hợp hình thang”; P = ”Tập hợp hình vng”; Q = ”Tập hợp hình thoi” Khi đó: A M ⊂ N ⊂ P ⊂ Q B M ⊂ P ⊂ N ⊂ Q C Q ⊂ P ⊂ N ⊂ M D P ⊂ Q ⊂ M ⊂ N Câu 209 Cho M = ”Tập hợp hình bình hành”; N = “Tập hợp hình thang”; P = “Tập hợp hình vng”; E = “Tập hợp tứ giác” Khi đó: A P ⊂ M ⊂ N ⊂ E B M ⊂ P ⊂ N ⊂ E D N ⊂ M ⊂ P ⊂ E C E ⊂ M ⊂ P ⊂ N Câu 210 Cho P = “Tập hợp hình vng”; M = “Tập hợp hình chữ nhật”; N = “Tập hợp hình thang”; E = “Tập hợp tứ giác” Khi đó: A M ⊂ P ⊂ N ⊂ E B P ⊂ M ⊂ N ⊂ E C M ⊂ N ⊂ P ⊂ E D N ⊂ M ⊂ P ⊂ E Câu 211 Cho P = “Tập hợp hình thang”; N = “Tập hợp hình bình hành”; Q = “Tập hợp hình chữ nhật”; E = “Tập hợp tứ giác” Khi đó: B N ⊂ P ⊂ Q ⊂ E A Q ⊂ N ⊂ P ⊂ E C P ⊂ Q ⊂ N ⊂ E D P ⊂ N ⊂ Q ⊂ E Câu 212 Cho M = “Tập hợp hình bình hành”; N = “Tập hợp hình thang”; Q = “Tập hợp hình thoi”; E = “Tập hợp tứ giác” Khi đó: A N ⊂ M ⊂ Q ⊂ E B Q ⊂ N ⊂ M ⊂ E C Q ⊂ M ⊂ N ⊂ E D M ⊂ Q ⊂ N ⊂ E Câu 213 Cho M , N tập hợp khác rỗng thì: A M \ N ⊂ N C ( M \ N ) ∩ N ≠ ∅ Câu 214 Tập M ⊂ N thì: A M ∩ N = N B M \ N = N Gv Trầ Trần Quố Quốc Nghĩa Nghĩa – ĐT: 098 373 4349 4349 B M \ N ⊂ M D M \ N ⊂ M ∩ N C M ∩ N = M D M \ N = M Trang 20 HỌC KÌ – NĂM HỌC 2019-2020 BÀI TẬ TẬP TRẮ TRẮC NGHIỆ NGHIỆM TOÁN 10 Câu 215 Tập M = {2k − 1| k = 0;1; 2;3} M gồm phần tử: A {−1; 0;1; 2} B {−1;1;3;5} C {0;1; 2;3} D {1; 2;3;5} Câu 216 Tập M = { x ∈ ℕ* | x ⋮ x < 12} M gồm phần tử: A {1; 2; 4; 6;8;10} Câu 217 Tập M = {( −1) n B {2; 4; 6;8;10;112} C {2; 4; 6;8;10} D {0; 2; 4; 6;8;10;12} } | n ∈ ℕ tập M A {1} B {−1} C {−1; 0;1} D {−1;1} Câu 218 Cho số thực: x < y < t < z thì: A ( x; t ) ∩ ( y; z ) = ( y; t ) B ( x; t ) ∩ ( y; z ) = [ y; t ) C ( x; t ) ∩ [ y; z ) = [ y; t ] D ( x; t ) ∪ ( y; z ) = ( y; z ) Câu 219 Biết M ⇒ N mệnh đề khẳng định: A M điều kiện cần để có N C N điều kiện cần đủ để có M B M điều kiện đủ để có N D N điều kiện đủ để có M Câu 220 Một lớp tổng kết có 30 em môn tự nhiên; 25 em môn xã hộ i; 10 em học tự nhiên xã hộ i; em yếu môn tự nhiên xã hộ i; sỉ số lớp có: A 55 em B 40 em C 50 em D 60 em Câu 221 Cho tập hợp E = {9; 12; 15; 18} Câu sau đúng? B E = { x | x = ( k + ) , k ∈ ℕ,1 ≤ k ≤ 4} A E = { x | x = 3k , k ∈ ℕ,3 ≤ k ≤ 6} C E = { x | ( x − )( x − 12 )( x − 15 )( x − 18 ) = 0} D Ba câu A, B C Câu 222 Câu sau đúng? A A = { x ∈ ℕ / x − x − = 0} có tập hợp B B = { x ∈ ℤ / x − = 0} có tập hợp C C = { x ∈ ℝ / x − x + = 0} có 16 tập D Hai câu B C Câu 223 Cho A = {a; b; c; d ; e} , B = {b; d ; e; f ; g} Xét tập hợp X thỏa X ⊂ A X ⊂ B Tìm tất tập hợp X A ∅, {a} , {b} , {d } , {e; f } B ∅, {b} , {d } , {b; e} , {d ; e} C ∅, {b} , {d } , {c} , {e; f } , {e; f ; g} Câu 224 Tập hợp sau có tập hợp con? A {0} B {1} D {b} , {d } , {e} , {b; d } , {b; e}{d ; e} , {b; d ; e} , ∅ C ∅ D {∅} Câu 225 Cho A B hai tập hợp tập hợp E biểu diễn biểu đồ VenEsau Xét mệnh đề đúng? B I Vùng tập hợp A \ B A II Vùng tập hợp A ∩ B A III Vùng tập hợp B \ A IV Vùng tập hợp E \ ( A ∪ B) A I II B I III C I, II III D I, II, III IV Gv Trầ Trần Quố Quốc Nghĩa Nghĩa – ĐT: 098 373 4349 4349 Trang 21 HỌC KÌ – NĂM HỌC 2019-2020 BÀI TẬ TẬP TRẮ TRẮC NGHIỆ NGHIỆM TOÁN 10 Câu 226 Cho tập hợp A = {−2; − 1; 0; 1; 2; 3} , ta có: A A = [ −2; ) ∩ ℤ B A = [ −2; ) ∩ ℕ C A = [ −2; ) ∩ ℚ D A = [ −2; ) ∩ ℝ Câu 227 Cho đoạn E = [ −6; 8] khoảng F = ( −∞; − 3) ∪ ( 2; + ∞ ) Xét câu sau đúng? A E ∩ F = [ −6; −3] ∪ [ 2;8] B E ∩ F = [ −6; −3] ∪ ( 2;8] C E ∩ F = ( −∞; ) ∪ [ −3; +∞ ) D E ∩ F = ( −∞; −6 ) ∪ ( 8; +∞ ) Câu 228 Cho hai tập hợp: A = { x ∈ ℝ / x − < x + 4} B = { x ∈ ℝ / x + < x + 5} Gọi C = { x ∈ ℕ / x ∈ A x ∈ B} Khi ta có: A C = {1; 2;3} B C = { 2;3} C C = { 1; 2} D C = { 0;1; 2} Dùng giả thiết sau cho câu 229, 230, 231, 232: Cho hai nửa khoảng A = ( −∞; − 4] , B = [ 2; +∞ ) khoảng C = ( −1;5) Câu 229 Tập hợp ( A ∪ B ) ∩ C A { x ∈ ℝ / −1 < x ≤ 2} B { x ∈ ℝ / −1 < x < 2} C { x ∈ ℝ / ≤ x < 5} D { x ∈ ℝ / < x < 5} Câu 230 Xác định tập hợp ( A ∪ B ) ∪ C A { x ∈ ℝ / x ≤ −4 hay x > −1} B { x ∈ ℝ / x ≤ −4 hay x ≥ −1} C { x ∈ ℝ / x ≤ −1 hay x ≥ 5} D { x ∈ ℝ / x < −1 hay x > 5} Câu 231 Xác định tập hợp A ∪ ( B ∩ C ) A { x ∈ ℝ / x ≤ hay x > 5} B { x ∈ ℝ / x ≤ −4 hay ≤ x < 5} C { x ∈ ℝ / −1 < x ≤ 2} D { x ∈ ℝ / −4 < x < −1} Câu 232 Tìm tập hợp A ∩ ( B ∪ C ) A { x ∈ ℝ / x ≤ −4 hay x > 5} B { x ∈ ℝ / x ≤ −4 hay x > −1} C ∅ D { x ∈ ℝ / −4 ≤ x < 5} Dùng giả thiết sau cho câu 233, 234, 235: Cho ba khoảng A = ( −2; +∞ ) , B = ( −5;3) , C = ( −∞;1) Câu 233 Tìm tập hợp A ∩ B ∩ C A { x ∈ ℝ / −2 ≤ x ≤ 1} C { x ∈ ℝ / < x < 3} Câu 234 Xác định tập hợp ( A \ B) ∩ C A ∅ C { x ∈ ℝ / < x < 1} B { x ∈ ℝ / x ≤ hay x ≥ 3} D { x ∈ ℝ / −2 < x < 1} B { x ∈ ℝ / x < −2 hay x > 1} D { x ∈ ℝ / x ≥ 3} Câu 235 Xác định tập hợp ( A \ C ) ∪ B A { x ∈ ℝ / −5 < x < 1} B { x ∈ ℝ / x < hay x > 3} C { x ∈ ℝ / x > −5} D { x ∈ ℝ / x > 1} Gv Trầ Trần Quố Quốc Nghĩa Nghĩa – ĐT: 098 373 4349 4349 Trang 22 HỌC KÌ – NĂM HỌC 2019-2020 BÀI TẬ TẬP TRẮ TRẮC NGHIỆ NGHIỆM TOÁN 10 8  Câu 236 Cho số thực m B −2 < m < C m > D m < −2 Câu 26 Cho hàm số f ( x ) = ( m − ) x + m − m − , ∀m ∈ ℝ Định m để hàm số f ( x ) nghịch biến miền xác định A m < −2 m > B −2 < m < C m > D m < −2 Câu 27 Cho hàm số f ( x ) = x + có tập hợp xác định ℝ Xét câu sau đây: I f ( x ) đồng biến ℝ II f ( x ) nghịch biến ℝ III f ( x ) nghịch biến ( −∞; 0] Câu sai ? A Chỉ I B Chỉ II C Chỉ II III D Chỉ I III xác định D = ℝ \ {0} Câu sau đúng? x3 A f ( x ) đồng biến khoảng xác định Câu 28 Cho hàm số f ( x ) = B f ( x ) đồng biến ( −∞; ) C f ( x ) đồng biến ( 0; +∞ ) D f ( x ) nghịch biến mỗ i khoảng xác định Câu 29 Cho hàm số f ( x ) = x + x − xác định ℝ Xét mệnh đề sau đây: I f ( x ) đồng biến ( −∞; −1) II f ( x ) nghịch biến ( −∞; −1) III f ( x ) đồng biến ( −1; +∞ ) IV f ( x ) nghịch biến ( −1; +∞ ) Mệnh đề ? A Chỉ I III C Chỉ I IV B Chỉ II III Gv Trần Trần Quốc Nghĩa – ĐT: 098 373 4349 D Chỉ II IV Trang 27 HỌC KÌ – NĂM HỌC 2019-2020 BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM TOÁN 10 xác định D = ℝ \ {3} Câu sau đúng? x −3 A Đồng biến ( −∞;3) Câu 30 Cho hàm số f ( x ) = B Đồng biến ( 3; +∞ ) C Nghịch biến khoảng xác định D Đồng biến khoảng xác định Câu 31 Cho hàm số f ( x ) = − x + x − xác định ℝ Xét mệnh đề sau đây: I f ( x ) đồng biến ( 2; +∞ ) II f ( x ) nghịch biến ( 2; +∞ ) III f ( x ) đồng biến ( −∞; ) IV f ( x ) nghịch biến ( −∞; ) Mệnh đề sai ? A Chỉ I III C Chỉ I B Chỉ I IV D Chỉ IV Câu 32 Hàm số y = f ( x ) = x − có đồ thị ( C ) có bảng biến thiên x −∞ +∞ A y 0 −4 −∞ C y −4 x −∞ A y +∞ −∞ x −∞ +∞ B y −4 x −∞ +∞ y D −∞ y −1 O +∞ +∞ −4 có đồ thị ( C ) sau: x +∞ +∞ −∞ +∞ x O +∞ +∞ −∞ Câu 33 Lập bảng biến thiên hàm số y = −2 +∞ −∞ x −∞ y −4 x −∞ B y +∞ +∞ −11 x −∞ x −∞ C y −∞ +∞ x −∞ +∞ −∞ D y +∞ +∞ −∞ Câu 34 Cho hàm số f ( x ) = ( m − 3m + ) x + m − 16 Định m để f ( x ) hàm số chẵn A m = m = B m = C m = D m = −2 Câu 35 Cho hàm số f ( x ) = ( m − 3m + ) x + m − 16 “Khi f ( x ) hàm số lẻ …” Chọn câu điền khuyết ” A m = B m = Gv Trần Trần Quốc Nghĩa – ĐT: 098 373 4349 C m = −2 D m = ±4 Trang 28 HỌC KÌ – NĂM HỌC 2019-2020 BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM TOÁN 10 Câu 36 Cho f ( x ) hàm số có tập xác định D đố i xứng qua x0 = hai hàm số g ( x ) = A  f ( x ) + f ( − x )  , h ( x ) = B  f ( x ) − f ( − x )  xác định D Xét mệnh đề sau: I g ( x ) hàm số lẻ II g ( x ) hàm số chẵn III g ( x ) hàm số không chẵn không lẻ Mệnh đề sai ? A Chỉ I B Chỉ II C Chỉ III D Chỉ I III Câu 37 Cho f ( x ) hàm số có tập xác định D đố i xứng qua x0 = hai hàm số g ( x ) = A  f ( x ) + f ( − x )  , h ( x ) = B  f ( x ) − f ( − x )  xác định D Xét mệnh đề sau: I h ( x ) hàm số lẻ II h ( x ) hàm số chẵn III h ( x ) hàm số khơng có tính chẵn, lẻ Mệnh đề sai ? A Chỉ I B Chỉ II Câu 38 Cho hai hàm số f ( x ) = (2 − x) C Chỉ III D Chỉ II III + ( + x ) , g ( x ) = x − x + x Câu sau đúng? A f ( x ) hàm số chẵn B g ( x ) hàm số chẵn C f ( x ) hàm số lẻ D g ( x ) hàm số lẻ Câu 39 Cho hàm số g ( x ) = ( m + ) x + ( m − m − ) x + m + 3m + 2, ∀m ∈ ℝ “ g ( x ) hàm chẵn m = ” Chọn câu điền khuyết B m = −1 m = −2 A m = −1 m = C m = −2 D m = Câu 40 Cho hàm số g ( x ) = ( m + ) x + ( m − m − ) x + m + 3m + 2, ∀m ∈ ℝ “ g ( x ) hàm lẻ m = ” Chọn câu điền khuyết A m = −1 m = −2 C m = −1 m = Câu 41 Cho hàm số f ( x) xác định B m = −2 D m = ℝ : ∀x1 , x2 ∈ ℝ : f ( x1 + x2 ) + f ( x1 − x2 ) = f ( x1 ) f ( x2 ) f ( x ) ≠ ∀x ∈ ℝ thỏa mãn hệ thức (1) Xét mệnh đề sau: I f ( x ) hàm số chẵn II f ( x ) hàm số lẻ III f ( x ) tính chẵn, lẻ Mệnh đề ? A Chỉ I B Chỉ II  x +  Câu 42 Cho hàm số f ( x ) = 0 − x −  I f ( x ) hàm số chẵn C Chỉ III D Chỉ I II x>0 x = Xét mệnh đề sau: x B −3 < m < Gv Trần Trần Quốc Nghĩa – ĐT: 098 373 4349 C m ≤ −3, m ≥ D m < −3, m > −1 Trang 31 HỌC KÌ – NĂM HỌC 2019-2020 BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM TOÁN 10 Câu 58 Cho hàm số y = ( m − ) x + m − 2m − , ∀m ∈ ℝ Hàm số nghịch biến ℝ khi: A −3 ≤ m ≤ I B Chỉ II C Chỉ III D Cả I, II, III Câu 100 Ba điểm sau không thẳng hàng ? A M  2;  , N  2;7  , P  2;  B M  2;  , N  5;  , P  7;  C M  3;5  , N  2;5  , P  2;7  D M  5; 5  , N  7; 7  , P  2;  Câu 101 Cho hai điểm A  2; 3 , B  4;7  Tìm điểm M  y Oy thẳng hàng với A B  4 A M  0;   3  1 B M  0;   3 C M  0;1 D M  0;3 Câu 102 Trong mặt phẳng Oxy cho A  4;  , B 1; 5  Tìm trọng tâm G tam giác OAB 5  A G  ; 1 3  5  B G  ;  3  C G 1;3 5 3 D G  ;    2 Câu 103 Trong mặt phẳng Oxy cho A  4;  , B 1; 5  Tìm điểm C để OABC hình bình hành A I  5;3 B C  5; 3 C C  3;7  D C  3; 7  Câu 104 Trong mặt phẳng Oxy cho hai điểm A  2m; m  , B  2m; m  Với giá trị m đường thẳng AB qua O ? A m  B m  C m   D Không tồn m Câu 105 Trong mặt phẳng Oxy cho hai điểm A  3;1 , B  1;5  Tìm toạ độ giao điểm đường thẳng AB với trục hoành A M  0; 2  B M  2;0  C M  4;0  D M  0;  Câu 106 Trong hệ tọa độ Oxy, cho điểm A  3;0  , B  4; 3 , C  8; 1 , D  2;1 Ba điểm bốn điểm cho thẳng hàng? A B , C , D B A , B , C C A , B , D Câu 107 Hai vectơ có toạ độ sau phương? A 1;   0; 1 B  2; 1  2; –1 C  –1;0  1;0  D A , C , D D  3; –2   6;       u u Câu 108 Tìm tọa độ vectơ biết  b  , b   2; –3 A  2; –3 B  –2; –3 Gv Trần Quốc Nghĩa – ĐT: 098 373 4349 C  –2;3 D  2;3 Trang 90 BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM TỐN 10 HỌC KÌ – NĂM HỌC 2019-2020       Câu 109 Cho hai vectơ a  1; 4  ; b   6;15  Tìm tọa độ vectơ u biết u  a  b A  7;19  B  –7;19  C  7; –19  Câu 110 Cho điểm A  –4;0  , B  –5;0  , C  3;0  Tìm điểm M     MA  MB  MC  A  –2;0  B  2;0  D  –7; –19  trục Ox C  –4;0  cho D  –5;0        Câu 111 Cho vectơ a   5;3 ; b   4;  ; c   2;  Hãy phân tích vectơ c theo vectơ a b             A c  2a  3b B c  2a  3b C c  a  b D c  a  2b Câu 112 Cho hai điểm M  –2;2  , N 1;1 Tìm tọa độ điểm P Ox cho điểm M , N , P thẳng hàng A P  0;  B P  0; –4  C P  –4;0  D P  4;0         Câu 113 Trong mặt phẳng Oxy , cho ba vectơ a  1;  , b   3;1 , c   4;  Biết u  3a  2b  4c Chọn khẳng định     A u phương với i B u không phương với i     C u phương với j D u vng góc với i Câu 114 Cho hình bình hành ABCD biết A  2;0  , B  2;5  , C  6;  Tọa độ điểm D A D  2; 3 B D  2;3 C D  2; 3 D D  2;3 Câu 115 Cho ABC với A  2;  , B  3;3 , C  4;1 Tìm toạ độ đỉnh D cho ABCD hình bình hành A D  5;  B D  5;2  C D  5; 2  D D  3;0  Câu 116 Cho bốn điểm A 1; 1 , B  2;  , C  2; 7  , D  3;3 Ba điểm bốn điểm cho thẳng hàng? A A, B, C B A, B, D C B, C , D D A, C , D Câu 117 Trong mặt phẳng Oxy , cho A 1;3 , B  2;  , C  5;3 Trọng tâm ABC có tọa độ  10  A  2;   3  10  B  ;   3  C  2;5  10  D  ;  3  Câu 118 Trong mặt phẳng Oxy , cho ABC với A  2;  , B  3;3 , C  4;1 Tìm toạ độ đỉnh D cho ABCD hình bình hành A D  5;  B D  5;2  C D  5; 2  D D  3;0  Câu 119 Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho ABC có A  5;1 , B  2; 2  , C  1;2  Điểm D thuộc trục Oy cho ABCD hình thang mà AB //CD Tung độ điểm D A y D  B y D  C yD  D yD  Câu 120 Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho ABC có A  5;1 , B  2; 2  , C  1;2  M điểm trục    Ox cho MA  MB phương với MC M có hồnh độ 14 13 2 A xM  B xM  C xM  D xM  5 5 Gv Trần Quốc Nghĩa – ĐT: 098 373 4349 Trang 91 HỌC KÌ – NĂM HỌC 2019-2020 BÀI TẬ TẬP TRẮ TRẮC NGHIỆ NGHIỆM TOÁN 10 Bài B I TẬP TỔNG HỢP Câu 121 Cho tam giác ABC Có thể xác định véctơ (khác véctơ khơng) có điểm đầu điểm cuối đỉnh A , B , C ? A B C D Câu 122 Cho điểm phân biệt A , B , C Khi khẳng định sau nhất? A A , B , C thẳng hàng AB AC phương B A , B , C thẳng hàng AB BC phương C A , B , C thẳng hàng AC BC phương D Cả A, B, C Câu 123 Mệnh đề sau đúng? A Có véctơ phương với véctơ B Có hai véctơ phương với véctơ C Có vơ số véctơ phương với véctơ D Khơng có véctơ phương với véctơ Câu 124 Cho hình bình hành ABCD Trong khẳng định sau tìm khẳng định sai? B AD = CB C AB = DC D AB = CD A AD = CB Câu 125 Cho lục giác ABCDEF , tâm O Khẳng định sau nhất? A AB = ED B AB = OC C AB = FO D Cả A, B, C Câu 126 Trong khẳng định sau, khẳng định Cho hình vng ABCD Khi đó: A AB = BD B AB = CD C AB = BC D AB AC hướng Câu 127 Khẳng định sau đúng? A Hai véctơ a b gọi nhau, kí hiệu a = b , chúng hướng độ dài B Hai véctơ a b gọi nhau, kí hiệu a = b , chúng phương độ dài C Hai véctơ AB CD gọi tứ giác ABCD hình bình hành D Hai véctơ a b gọi chúng độ dài Câu 128 Cho ba điểm A , B , C không thẳng hàng, M điểm Mệnh đề sau đúng? A ∀M , MA = MB B ∃M , MA = MB = MC C ∀M , MA ≠ MB ≠ MC Câu 129 Cho véctơ a Mệnh đề sau đúng? A Có vơ số véctơ u mà a = u C Có u mà u = −a D ∃M , MA = MB B Có u mà u = a D Khơng có véctơ u mà u = a Câu 130 Cho tam giác ABC với trực tâm H , D điểm đối xứng với B qua tâm O đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC Khẳng định sau đúng? A HA = CD AD = CH B AH = CD AD = HC C HA = CD AD = HC D HA = CD, AD = HC OB = OD Câu 131 Cho tứ giác ABCD Gọi M , N , P , Q trung điểm AB , BC DA Trong khẳng định sau, tìm khẳng định sai A MN = QP B MQ = NP C PQ = MN D MN = AC Câu 132 Cho tam giác ABC Mệnh đề sau sai? A AB = BC B AC ≠ BC Gv Trầ Trần Quố Quốc Nghĩa Nghĩa – ĐT: 098 373 4349 C AB = BC D AC không phương BC Trang 92 HỌC KÌ – NĂM HỌC 2019-2020 BÀI TẬ TẬP TRẮ TRẮC NGHIỆ NGHIỆM TOÁN 10 Câu 133 Cho tam giác ABC cạnh a Mệnh đề sau đúng? A AC = a B AC = BC C AB = a D AB hướng với BC Câu 134 Cho hai véctơ không phương a b Khẳng định sau đúng? A Khơng có véctơ phương với hai véctơ a b B Có vô số véctơ phương với hai véctơ a b C Có véctơ phương với hai véctơ a b , véctơ D Cả A, B, C sai Câu 135 Chọn câu sai A Mỗi véctơ có độ dài, khoảng cách điểm đầu điểm cuố i véctơ B Độ dài véctơ a kí hiệu a C = , PQ = PQ D AB = AB = BA Câu 136 Gọi C trung điểm đoạn thẳng AB Hãy chọn khẳng định khẳng định sau: A CA = CB B AB AC hướng C AB CB ngược hướng D AB = CB Câu 137 Véctơ có điểm đầu điểm cuố i trùng nhau: A gọi véctơ suy biến C gọi véctơ khơng, kí hiệu B gọi véctơ có phương tuỳ ý D véctơ có độ cài khơng xác định Câu 138 Câu sai câu sau đây? A Véctơ đối a ≠ véctơ ngược hướng với véctơ a có độ dài với véctơ a B Véctơ đối véctơ véctơ C Nếu MN véctơ cho, với điểm O ta ln viết: MN = OM − ON D Hiệu hai véctơ tổng véctơ thứ với véctơ đối véctơ thứ hai Câu 139 Chọn khẳng định khẳng định sau: A Véctơ đoạn thẳng có định hướng B Véctơ khơng véctơ có điểm đầu điểm cuố i trùng C Hai véctơ gọi chúng hướng độ dài D Cả A, B, C Câu 140 Cho ba điểm A , B , C phân biệt Khi đó: A Điều kiện cần đủ để A , B , C thẳng hàng AB phương với AB B Điều kiện đủ để A , B , C thẳng hàng với mọ i M , MA phương với AB C Điều kiện đủ để A , B , C thẳng hàng với mọ i M , MA phương với AB D Điều kiện cần đủ để A , B , C thẳng hàng AB = AC Câu 141 Cho tam giác ABC , D, E , F trung điểm cạnh BC , CA , AB Hệ thức đúng? A AD + BE + CE = AB + AC + BC C AD + BE + CE = AE + BF + CD B AD + BE + CE = AF + CE + BD D AD + BE + CE = BA + BC + AC Câu 142 Cho hình bình hành ABCD Câu sau sai? A AB + AD = AC B BA + BD = BC C DA = CB D OA + OB + OC + OD = Gv Trầ Trần Quố Quốc Nghĩa Nghĩa – ĐT: 098 373 4349 Trang 93 HỌC KÌ – NĂM HỌC 2019-2020 BÀI TẬ TẬP TRẮ TRẮC NGHIỆ NGHIỆM TOÁN 10 Câu 143 Câu sau sai? A Với ba điểm I , J , K ta có: IJ + KJ = IK B Nếu AB + AC = AD ABCD hình bình hành C Nếu OA = OB O trung điểm AB D Nếu G trọng tâm tam giác ABC GA + GB + GC = Câu 144 Cho tam giác ABC M , N , P trung điểm cạnh BC , CA AB (I) AM + BN + CP = (1) (II) GA + GB + GC = (2) Câu sau đúng? A Từ (1) ⇒ ( ) B Từ ( ) ⇒ (1) C Từ (1) ⇔ ( ) D Cả ba Câu Câu 145 Cho tam giác ABC M , N , P trung điểm cạnh BC , CA AB Xét mệnh đề: (I) AB + BC + AC = (II) KB + JC = AI (III) AK + BI + CJ = Mệnh đề sai A Chỉ (I) B (II) (III) C Chỉ (II) D (I) (III) Câu 146 Cho hình bình hành ABCD Gọi G trọng tâm tam giác ABC Mệnh đề sau đúng? A GA + GC + GD = BD B GA + GC + GD = BD D GA + GC + GD = CD C GA + GC + GD = Câu 147 Cho hình bình hành ABCD , M điểm tuỳ ý Tìm khẳng định cho khẳng định sau: A MA + MB = MC + MD B MB + MC = MD + MA C MC + CB = MD + DA D MA + MC = MB + MD Câu 148 Cho hai lực F1 = F2 = 100 N có điểm đặt O tạo với góc 600 Cường độ lực tổng hợp hai lực bao nhiêu? A 100 3N B 50 3N C 100 N D 200 N Câu 149 Cho điểm A , B , C , D , E , F Để chứng minh: AD + BE + CF = AE + BF + CD Một học sinh tiến hành sau: (I) Ta có: AD + BE + CF = AE + ED + BF + FE + CD + DE (II) Ta lại có: DF + FE + ED = DD = (III) Suy ra: AD + BE + CF = AE + BF + CD A Lập luận sai từ giai đoạn (I) C Lập luận sai từ giai đoạn (III) B Lập luận sai từ giai đoạn (II) D Lập luận hoàn toàn Câu 150 Cho tam giác ABC , I trung điểm BC Xét mệnh đề: (I) AB = AI + IB (II) AI = AB + AC (III) AC = BI + AI Mệnh đề A Chỉ (I) B (I) (III) C Chỉ (III) D (II) (III) Câu 151 Chỉ véctơ tổng MN + PQ + RN + NP + QR véctơ sau: A MR B MP C MQ D MN Câu 152 Với bốn điểm A , B , C , D khơng có điểm thẳng hàng: A ABCD hình bình hành AB = DC B ABCD hình bình hành AB + AD = AC C ABCD hình bình hành AD = BC D Cả ba Câu Gv Trầ Trần Quố Quốc Nghĩa Nghĩa – ĐT: 098 373 4349 Trang 94 HỌC KÌ – NĂM HỌC 2019-2020 BÀI TẬ TẬP TRẮ TRẮC NGHIỆ NGHIỆM TOÁN 10 Câu 153 Hai lực F1 F2 có điểm đặt O , có cường độ 100N Góc hợp F1 F2 120° Tính cường độ lực tổng hợp F = F1 + F2 Bước 1: O OA = F1 , OB = F2 F2 F1 B OA = F1 = F2 = OB = 100N A F Bước 2: Vẽ OC = OA + OB C Ta có OACB hình thoi OACB hình bình hành có OA = OB ⇒ AOC = BOC = 60° (vì AOB = 120° ) Tam giác OAC có OA = AC (vì OACB hình thoi) AOC = 60° nên OAC tam giác ⇒ OC = OA = F1 = 100 N Bước 3: OC = OA + OB = F1 + F2 nên OC = F ⇒ F = OC = 100N Vậy cường độ tổng hợp F = F1 + F2 F = 100N Bài giải hay sai? Nếu sai sai đâu? A Đúng B Sai từ bước C Sai từ bước D Sai từ bước Câu 154 Cho hình vng ABCD có cạnh a Độ dài AD + AB A 2a B a C a D a Câu 155 Cho tam giác vuông cân ABC đỉnh C , AB = Tính độ dài AB + AC A B C D Câu 156 Cho hình thang ABCD có AB song song với CD Cho AB = 2a , CD = a , O trung điểm AD Khi đó: 3a A OB + OC = B OB + OC = a C OB + OC = 2a D OB + OC = 3a Câu 157 Cho hai véctơ a b a ≠ 0, b ≠ Tìm khẳng định khẳng định sau: ( ) A a + b = a + b B a + b = a + b ⇔ a b phương C a + b = a + b ⇔ a b hướng D a + b = a + b ⇔ a b ngược hướng Câu 158 Cho tam giác ABC Tìm khẳng định đúng: A AB + BC = AC B AB + BC + CA = C AB = BC ⇔ AB = BC D AB + AC = BC Câu 159 Cho tam giác ABC cạnh a Khi đó: A AB + AC = a a D AB + AC = 2a giao điểm hai đường chéo Khi tổng: B AB + AC = a Câu 160 Cho hình bình hành ABCD , O C AB + AC = OA + OB + OC + OD A B AC + BD C CA + BD D CA + DB Câu 161 Cho ba điểm A , B , C Đẳng thức đúng? A AB = CB − CA B BC = AB − AC C AC = CB − BA D CA = CB − AB Câu 162 Ba điểm A , B , C Câu sau sai? A CA = BA − BC B AB = CB − CA C BC = AC + BA D AB + BC = −CA Gv Trầ Trần Quố Quốc Nghĩa Nghĩa – ĐT: 098 373 4349 Trang 95 HỌC KÌ – NĂM HỌC 2019-2020 BÀI TẬ TẬP TRẮ TRẮC NGHIỆ NGHIỆM TOÁN 10 Câu 163 I , J , K ba điểm Phát biểu sau sai? A IJ + JK = IK B Nếu I trung điểm JK IJ véctơ đối IK C KJ − KI = IJ K tia đối IJ D JK = IK = IJ Câu 164 Cho hình bình hành ABCD có DA = cm , AB = cm đường chéo BD = cm Tính BA − DA A cm B cm C cm D cm Câu 165 Cho hình chữ nhật ABCD tâm O Trong mệnh đề sau đây, mệnh đề đúng? A AB − BC − BD = B AC − BD + CB − DA = C AD − DA = D OA + BC + DO = Câu 166 Cho hai tam giác ABC , vẽ bên ngồi tam giác hình bình hành ABEF , ACPQ , BCMN Xét mệnh đề: (I) NE + FQ = MP ; (II) EF + QP = − MN ;(III) AP + BF + CN = AQ + EB + MC ; Mệnh đề A Chỉ (I) B Chỉ (III) C Chỉ (II) D (I) (II) Câu 167 Cho hình bình hành ABCD Khi đó: A DA − DB + DC = B DA − DB + CD = C DA + DB + BA = D DA − DB + AD = Câu 168 Cho tứ giác ABC Tìm điểm M cho MA − MB + MO = , M A Đỉnh thứ tư hình bình hành ACMB B Đỉnh thứ tư hình bình hành ABMC D Đỉnh thứ tư hình bình hành ABCM C Đỉnh thứ tư hình bình hành CAMB Câu 169 Cho tam giác ABC điểm M thoả điều kiện: MA − MB − MC = Khi đó: A M trung điểm BC B M trung điểm AB C M trung điểm AC D ABMC hình bình hành Câu 170 Cho véctơ AB điểm C Có điểm D thoả mãn AB − CD = A B C D Vô số Câu 171 Cho tam giác ABC điểm M thoả mãn điều kiện MA − MB + MC = Khi đó: A M trọng tâm tam giác ABC B M trung điểm AB C ABMC hình bình hành D ABCM hình bình hành Câu 172 Trong khẳng định sau, khẳng định sai? A a véctơ đối b a = b B a b ngược hướng điều kiện cần để b véctơ đối a C b véctơ đối a ⇔ −b = a D a b hai véctơ đối ⇔ a + b = Câu 173 Cho sáu điểm ABCDEF phân biệt Trong mệnh đề sau mệnh đề sai? A AB + DF + BD + FA = B BE − CE + CF − BF = C AD + BE + CF = AE + BF + CD D FD + BE + AC = BD + AE + CF Câu 174 Tìm khẳng định khẳng định sau: A Véctơ đối véctơ a véctơ ngược hướng với véctơ a có độ dài với véctơ a B Véctơ đối véctơ véctơ ( ) C a − b = a + −b D Cả A, B, C Gv Trầ Trần Quố Quốc Nghĩa Nghĩa – ĐT: 098 373 4349 Trang 96 HỌC KÌ – NĂM HỌC 2019-2020 BÀI TẬ TẬP TRẮ TRẮC NGHIỆ NGHIỆM TOÁN 10 Câu 175 Cho tam giác ABC Gọi I , J , K trung điểm AB , BC , CA Tìm câu sai A JK , BI , IA ba véctơ B Véctơ đối IK CJ JB C Trong ba véctơ IJ , AK , KC có hai véctơ đối D IA + KJ = Câu 176 Nếu MN véctơ cho với điểm O ta ln có: A MN = OM − ON B MN = ON − OM C MN = OM + ON D MN = ON − MO Câu 177 Cho hình vng ABCD cạnh a Khi AB − DA A B a C a D 2a Câu 178 Cho hình thang ABCD có hai đáy AB = a , CD = 2a Gọi M , N trung điểm AD BC Khi MA + MC − MN 3a B 3a C a Câu 179 Cho hai véctơ khác không a b mệnh đề: (I) Nếu a ngược hướng với b a − b = a + b ; A D 2a (II) Nếu a ngược hướng với b a − b = a − b ; (III) Nếu a hướng với b a − b = a + b Mệnh đề A (I) (III) B Chỉ (I) C (I), (II), (III) D Chỉ (III) Câu 180 Cho tam giác ABC cạnh a Khi đó: a A AB − CA = a B AB − CA = C AB − CA = a D AB − CA = Câu 181 Cho tam giác ABC Gọi M trung điểm AB N điểm cạnh AC cho: NC = NA Gọi K trung điểm MN Khi đó, khẳng định khẳng định sau đúng? 1 1 A AK = AB + AC B AK = AB − AC 4 1 1 C AK = AB + AC D AK = AB − AC 6 Câu 182 Cho tam giác ABC , N điểm định CN = BC , G trọng tâm tam giác ABC Hệ thức tính AC theo AG AN A AC = AG + AN B AC = AG − AN 3 3 C AC = AG + AN D AC = AG − AN 4 Câu 183 Cho tam giác ABC điểm M tuỳ ý Hãy chọn hệ thức đúng: A 2MA + MB − 3MC = AC + BC B 2MA + MB − 3MC = AC + BC C 2MA + MB − 3MC = 2CA + CB D 2MA + MB − 3MC = 2CB − CA Câu 184 Cho tam giác ABC có trung tuyến AM Hãy phân tích AM theo hai véctơ AB AC AB + AC AB + AC A AM = B MA = 2 AB − AC C AM = D Tất Câu sai Gv Trầ Trần Quố Quốc Nghĩa Nghĩa – ĐT: 098 373 4349 Trang 97 HỌC KÌ – NĂM HỌC 2019-2020 BÀI TẬ TẬP TRẮ TRẮC NGHIỆ NGHIỆM TOÁN 10 Câu 185 Cho tam giác ABC , E điểm BC cho BE = BC Hãy biểu diễn AE qua AB AC Một học sinh giải sau: I Gọi D trung điểm EC BE = ED = DC ; III AE = 1 AB + AE + AC ; ( ) II Ta có: AD = IV ⇔ AE = AE + AC ; ( ) 1 AB + AC 3 Cách giải sai bước nào? A I B II C III D IV Câu 186 Gọi G trọng tâm tam giác ABC Đặt GA = a , GB = b Hãy tìm số m , n thích hợp đề có đẳng thức: BC = m.a + n.b Đáp số A m = 1, n = B m = −1, n = −2 C m = 2, n = D m = −2, n = −1 Câu 187 Cho tứ giác ABCD , I , J trung điểm AB DC , C trung điểm IJ Xét mệnh đề sau: (I) AB + AC + AD = AG (II) IA + IC = IG (III) JB + ID = JI Mệnh đề sai A (I) (II) B (II) (III) C Chỉ (I) D Tất sai Câu 188 Cho tứ giác ABCD Gọi M , N trung điểm AD BC Hãy tìm số m , n thích hợp để có đẳng thức: MN = m AB + n.DC Đáp số 1 1 1 A m = ; n = B m = − ; n = C m = ; n = − 2 2 2 1 D m = − ; n = − 2 Câu 189 Cho tứ giác ABCD Gọi M N trung điểm AB CD Lấy điểm P , Q thuộc đường thẳng AD BC cho PA = −2 PD , QP = −2QC Khi đó: AD − BC C MN = MP + MQ A MN = ( ( ) ) B MN = MP + MQ D Cả ba kết luận sai Câu 190 Cho hình bình hành ABCD , điểm M thoả 4AM = AB + AC + AD Khi điểm M A Trung điểm AC B Trùng với điểm C C Trung điểm AB D Trung điểm AD Câu 191 Cho hình bình hành ABCD Gọi I điểm định BI = k BC ( k ≠ ) Hệ thức AI , AB , AC k A AI = ( k − 1) AB − k AC B AI = (1 − k ) AB + k AC C AI = (1 + k ) AB − k AC D AI = ( k + 1) AB + k AC Câu 192 Cho hình thang ABCD , M trung điểm AB , DM cắt AC I Câu sau đúng? 1 A AI = AC B AI = AC C AI = AC D AI = AC 3 4 Câu 193 Cho hình chữ nhật ABCD , I K trung điểm BC , CD Hệ thức đúng? A AI + AK = AC B AI + AK = AB + AD C AI + AK = IK D AI + AK = AC Gv Trầ Trần Quố Quốc Nghĩa Nghĩa – ĐT: 098 373 4349 Trang 98 HỌC KÌ – NĂM HỌC 2019-2020 BÀI TẬ TẬP TRẮ TRẮC NGHIỆ NGHIỆM TỐN 10 Câu 194 Cho hình vng ABCD , tâm O Trong khẳng định sau, khẳng định sai? 1 A AC + BD = BC B OA + OB = CB C AD + DO = − CA D AB + AD = AO 2 Câu 195 Cho tam giác vuông cân OAB với OA = OB = a Độ dài của: u = A 321 a B 520 a C 140 a D Một kết khác Câu 196 Cho tam giác vuông cân OAB với OA = OB = a Độ dài v = A 2a B 6073 a 28 C 21 OA + OB 11 OA − OB a D Một kết khác Câu 197 Cho ∆ABC cạnh a Gọi G trọng tâm tam giác ABC Đẳng thức sau sai? A AB − AC = a B AB + AC = a D GB + GC = C GA + GB + GC = a Câu 198 Cho tam giác ABC Có điểm M thoả mãn: MA + MB + MC = A B C D Vô số Câu 199 Cho tam giác ABC điểm M thoả mãn đẳng thức: 3MA − MB + MC = MB − MA Tập hợp M A Một đoạn thẳng B Một đường tròn C Nửa đường tròn D Một đường thẳng Câu 200 Cho tam giác ABC , biết AB = , AC = , BC = 11 M trung điểm BC , N điể m nằm đoạn AC cho AN = x ( < x < ) Tìm hệ thức hệ thức sau: 1 x A MN =  −  AC + AB 2 9 x 1 C MN =  +  AC − AB 9 2  x 1 B MN =  −  CA + BA 9 2  x 1 D MN =  −  AC − AB 9 2 Câu 201 Cho hai véctơ a = ( 2; −4 ) , b = ( −5;3) Tìm toạ độ véctơ u = 2a − b A u = ( 7; −7 ) B u = ( 9; −11) C u = ( 9;5) D u = ( −1;5) Câu 202 Cho u = ( 3; −2 ) hai điểm A ( 0; −3 ) , B (1;5) Biết x + 2u − AB = , véctơ x   A x =  − ;6    5  B x =  ; −6  2  C x = ( −5;12 ) D x = ( 5; −12 ) Câu 203 Cho A ( 2;5 ) , B (1;1) , C ( 3;3) , điểm E mặt phẳng toạ độ thoả AE = AB − AC Toạ độ E A E ( 3; −3) B E ( −3;3) C E ( −3; −3 ) D E ( −2; −3) Câu 204 Cho A ( 2; −1) , B ( 0;3) , C ( 4; ) Một điểm D có toạ độ thoả mãn AD − 3BD − 4CD = Toạ độ D A D (1;12 ) B D (12;1) C D (12; −1) D D ( −12; −1) Câu 205 Cho ba véctơ a = ( 2;1) , b = ( 3; ) , c = ( 7; ) Giá trị số k , h để c = k a + h.b A k = 2, 5; h = −1, B k = 4, 6; h = −5,1 Gv Trầ Trần Quố Quốc Nghĩa Nghĩa – ĐT: 098 373 4349 C k = 4, 4; h = −0, D k = 3, 4; h = −0, Trang 99 HỌC KÌ – NĂM HỌC 2019-2020 BÀI TẬ TẬP TRẮ TRẮC NGHIỆ NGHIỆM TOÁN 10 Câu 206 Cho tam giác ABC có ba trung điểm cạnh BC M (1;1) trọng tâm tam giác G ( 2;3 ) Toạ độ đỉnh A tam giác A ( 3;5 ) B ( 4;5 ) C ( 4; ) D ( 2; ) Câu 207 Cho tam giác ABC với A ( 4; ) , B ( 2; −3) , C ( 9; ) Tìm toạ độ trọng tâm G tam giác ABC A ( 3;5 ) B ( 5;3) C (15;9 ) D ( 9;15 ) Câu 208 Cho tam giác ABC có A ( 6;1) , B ( −3;5 ) Trọng tâm G tam giác có toạ độ G ( −1;1) Toạ độ đỉnh C A C ( 6; −3) B C ( −6;3) C C ( −6; −3) D C ( −3;6 )  2 Câu 209 Cho A −1; − , B ( 3;0 ) , C  − 3;1 −  Kết luận Câu sau đúng?   A A , B , C thẳng hàng B A , B , C không thẳng hàng C AB = k AC D Tất Câu sai ( ) Câu 210 Cho A ( 2; −3) , B ( 3; ) Toạ độ điểm M trục hoành để A , B , M thẳng hàng A M (1; ) B M ( 4; )  1 C M  − ; −   3 Câu 211 Xác định x cho u v phương u = 2i − j v = i + x j 1 A x = −1 B x = − C x =  17  D M  ;  7  D x = Câu 212 Cho bốn điểm A ( −3; −2 ) , B ( 3;1) , C ( −3;1) D ( −1; ) Kết luận đúng? A AB phương với CD C AD phương với BC B AC phương với BC D Tất ba Câu sai Câu 213 Điền vào toạ độ D biết D thuộc đường thẳng AB với A ( −1; ) B ( 2; −3) D ( ; ) hoành độ D A −1 B C D Câu 214 Cho A ( 2;1) , B (1; −3) Toạ độ giao điểm I hai đường chéo hình bình hành OABC  2 A I  − ;   3 5 1 B I  ;  2 2 C I ( 2;6 ) 1 3 D I  ; −  2 2  1  23  Câu 215 Cho A (1; ) , B  3;  C  6;  Tìm Câu Câu sau?  3   A A , B , C thẳng hàng B A , B , C không thẳng hàng C AB = k AC D Hai Câu B C Câu 216 Trong hệ trục toạ độ Oxy cho A (1; ) , B ( 0; ) , C ( 3; ) Tìm toạ độ điểm D cho ABCD hình bình hành toạ độ tâm I hình bình hành A D ( 2; ) , I ( 4; −4 ) B D ( 4; −4 ) , I ( 2; ) C D ( 4; −4 ) , I ( 0; ) D D ( −4; ) , I ( 2; ) Câu 217 Cho M ( −3;1) , N (1; ) , P ( 5;3 ) Tìm toạ độ điểm Q cho MNPQ hình bình hành A Q ( −1; ) B Q (1; ) Gv Trầ Trần Quố Quốc Nghĩa Nghĩa – ĐT: 098 373 4349 C Q ( 0; −1) D Q ( 0;1) Trang 100 HỌC KÌ – NĂM HỌC 2019-2020 BÀI TẬ TẬP TRẮ TRẮC NGHIỆ NGHIỆM TOÁN 10 Câu 218 Cho ba điểm A ( 2;1) , B ( 2; −1) , C ( −2; −3) Toạ độ điểm D để ABCD hình bình hành A ( −2; −1) B ( 2;1) C ( 2; −1) D ( −1; ) Câu 219 Cho A (1; ) , B ( −1; −1) C ( 4; −3) Toạ độ điểm D cho ABCD hình bình hành A ( 0; ) B ( 6; ) C ( 0; ) D ( 6; ) Câu 220 Trong hệ trục toạ độ Oxy cho bốn điểm A ( 2;1) , B ( 2; −1) , C ( −2; −3) , D ( −2; −1) Xét ba mệnh đề sau: (I) ABCD hình thoi (II) ABCD hình bình hành (III) AC cắt BD I ( 0; −1) Tìm khẳng định khẳng định sau: A Chỉ (I) B Chỉ (II) C Chỉ (II) (III) D Cả (I), (II), (III) Câu 221 Cho ∆ABC có trực tâm H , nội tiếp đường tròn tâm ( O ) , M trung điểm BC ; A′ , B′ điểm đố i xứng A , B qua O Xét mệnh đề: (I) AB′ = BA′ Mệnh đề A Chỉ (I) (II) HA = CB ' B (I) (III) (III) MH = − MA′ C (II) (III) D Tất Câu 222 Khẳng định sau sai? A Hai véctơ phương với véctơ thứ ba khác véctơ phương với B Hai véctơ hướng với véctơ thứ ba khác véctơ hướng C Ba véctơ a , b , c khác đôi phương có hai véctơ hướng D Điều kiện cần đủ để a = b a = b Câu 223 Cho hình bình hành ABCD tâm O Gọi P , Q , R trung điểm cạnh AB , BC , AD Lấy điểm làm gốc véctơ Tìm mệnh đề sai: A Có véctơ PQ B Có véctơ AR C Có véctơ BO D Có véctơ OP Câu 224 (I): véctơ véctơ có độ dài (II): véctơ véctơ có nhiều phương A Chỉ có (I) C (I) (II) B Chỉ có (II) D (I) (II) sai Câu 225 Cho bốn điểm A , B , C , D phân biệt Hỏi có véctơ tạo hai bốn điểm nói A B C 12 D 16 Câu 226 Cho đường tròn tâm O Từ điểm A nằm ( O ) kẻ hai tiếp tuyến AB , AC tới O Xét mệnh đề: (I) AB = AC (II) OB = −OC (III) BO = CO Mệnh đề A Chỉ (I) B (I) (II) C (I), (II), (III) Câu 227 Để chứng minh ABCD hình bình hành ta cần chứng minh: A AB = DC B AB = CD C AB = CD Gv Trầ Trần Quố Quốc Nghĩa Nghĩa – ĐT: 098 373 4349 D Chỉ (III) D Tất câu sai Trang 101 HỌC KÌ – NĂM HỌC 2019-2020 BÀI TẬ TẬP TRẮ TRẮC NGHIỆ NGHIỆM TOÁN 10 Câu 228 Tứ giác ABCD hình AB = DC A Hình thang C Hình bình hành B Hình thang cân D Hình chữ nhật Câu 229 Cho hình thang ABCD có cạnh đáy AB = 2a , CD = a Trong khẳng định sau, khẳng định đúng? A AC = BD B AC = BD C AD = BC D AB = DC Câu 230 Một vật nặng ( Đ ) kéo hai lực F1 F2 hình vẽ Xác định hướng di chuyển ( Đ ) tính độ dài lực tổng hợp F1 F2 biết F1 = F2 = 50 N góc F1 F2 60° Bước 1:* Đặt OA = F1 OB = F2 * Vẽ hình bình hành OACB - Ta có OC = OA + OB = F1 + F2 - Vậy vật nặng ( Đ ) di chuyển từ O đến C Bước 2:Vì OACB hình bình hành có OA = OB ⇒ OACB hình thoi ⇒ AOC = BOC = 30° ⇒ OAC nửa tam giác cạnh OA = 50 ( N ) ⇒ OC = 50 = 25 ( N ) Bước 3:Cường độ lực tổng hợp F1 F2 OC = 25 ( N ) Bài giải hay sai? Nếu sai sai đâu? A Đúng B Sai từ bước C Sai từ bước D Sai bước Câu 231 Cho hình bình hành ABCD Khi tổng CB + CD A AB + AD C AC D AB + BC C CA Câu 232 Trong khẳng định sau Tìm khẳng định sai ( ) ( ) A a + b = b + a B a + b + c = a + b + c C a + = + a = a D a + b = a + b Câu 233 Cho tam giác ABC cạnh a Khi AB − AC A B a C a D a Câu 234 Cho tam giác ABC cạnh 3cm H trung điểm BC Tìm mệnh đề sai: 63 A AB + AC = 3 B BA + BH = C HA + HB = D HA − HB = Câu 235 Cho hai véctơ a b tạo với góc 60° Biết a = ; b = Tính a + b = a − b ? A ( ) 7+ B ( Gv Trầ Trần Quố Quốc Nghĩa Nghĩa – ĐT: 098 373 4349 ) 7+ C ( ) +3 D + 51 ( ) Trang 102 HỌC KÌ – NĂM HỌC 2019-2020 BÀI TẬ TẬP TRẮ TRẮC NGHIỆ NGHIỆM TOÁN 10 Câu 236 Cho hai véctơ khác , a b tạo với góc α Xét mệnh đề: (I) Nếu α = 90° a + b = a − b (II) Nếu α < 90° a + b > a − b (III) Nếu α > 90° a + b < a − b Mệnh đề A (II) (III) B (I), (II) (III) Câu 237 Cho tam giác vuông ABC C Chỉ (I) D Chỉ (II) ( A = 90°) biết AB = 12cm , AC = 5cm Câu sau sai? A AB + AC = AD , D đỉnh hình chữ nhật ABCD 2 B AB + AC = 13cm C AB − AC = AB − AC D BC − BA = 7cm Câu 238 Cho tam giác ABC có trọng tâm G Gọi I điểm đố i xứng B qua G Các số m , n thích hợp để có đẳng thức: AI = m AC + n AB 2 2 A m = ; n = B m = − ; n = C m = ; n = − D m = − ; n = − 3 3 3 3 Câu 239 Cho tam giác ABC Gọi H điểm đố i xứng trọng tâm G qua B Số m thoả mãn đẳng thức: HA + HC = m.HB Đáp số A m = B m = C m = D m = Câu 240 Cho tam giác ABC với H , O , G trục tâm, tâm đường tròn ngoại tiếp, trọng tâm tam giác Hệ thức hệ thức sau A OH = OG B OH = 3OG C OG = GH D 2OG = −OH 2 Câu 241 Cho tam giác ABC , D trung điểm cạnh AC Gọi I điểm thoả mãn điều kiện: IA + IB + 3IC = Câu sau đúng? A I trực tâm tam giác BCD C I trọng tâm tam giác CDB B I trọng tâm tam giác ABC D Cả ba kết luận sai Câu 242 Cho tam giác ABC , tâm O M điểm tam giá C Hình chiếu M xuống ba cạnh tam giác D , E , F Hệ thức véctơ MD , ME , MF , MO A MD + ME + MF = MO B MD + ME + MF = MO 3 C MD + ME + MF = MO D MD + ME + MF = MO Câu 243 Cho tam giác ABC , có cạnh a , H trung điểm BC Chỉ câu sai: A AB + AC = AH B AB + AC = AH C AB − AC = CB D AB + BC + CA = Gv Trầ Trần Quố Quốc Nghĩa Nghĩa – ĐT: 098 373 4349 Trang 103 HỌC KÌ – NĂM HỌC 2019-2020 BÀI TẬ TẬP TRẮ TRẮC NGHIỆ NGHIỆM TOÁN 10 Câu 244 Cho tam giác OAB Gọi M , N trung điểm hai cạnh OA OB Các số m n thích hợp để có đẳng thức: MN + m.OA + n.OB 1 1 A m = ; n = B m = ; n = C m = ; n = − 2 2 1 D m = − ; n = 2 Câu 245 Cho tam giác ABC điểm M thoả mãn đẳng thức: MA + MB + MC = MB + MC Tập hợp M A Một đường tròn B Một đường thẳng C Một đoạn thẳng D Nửa đường thẳng Câu 246 Cho A (1;1) , B (1; ) Toạ độ điểm C để OABC hình bình hành A (1;1) B ( −1; −1) C ( −1;1) 1  D  −1;  2  Câu 247 Cho A ( 4;3) , B ( −1; ) , C ( 2; −5 ) Trọng tâm G tam giác ABC có toạ độ A ( −3;3) B ( −4; −1) 2 4 C  ;  3 3 5 5 D  ;   3 Câu 248 Trong hệ toạ độ Oxy cho A (1; −2 ) , B ( 0; ) , C ( 3; ) Toạ độ điểm M CM = AB − AC A M ( 2;11) B M ( −5; ) C M ( 2; −5 ) thoả: D M (11; −5 ) Câu 249 Cho u = ( 3; −2 ) , v = ( 4; ) , w = ( 3; ) ~.*.~ sau đúng? A 2u − 3v = −2w B 2u − 3v = w C 2u − 3v = −3w D 2u − 3v = 3w Câu 250 Toạ độ véctơ u , biết 2u − 3a = b + u với a = ( 5; ) , b = ( −3; −1) A u = ( −15;18 ) B u = ( 6;5 ) C u = (12;17 ) D u = ( −8; −7 ) Câu 251 Cho tam giác ABC Số véctơ khác có điểm cuố i đỉnh tam giác A B C D Câu 252 Cho hình bình hành ABCD tâm O Số véctơ khác phương với OD có điểm đầu điểm cuố i đỉnh tâm hình bình hành A B C D Câu 253 Cho hình bình hành ABCD tâm O Số véctơ véctơ OC có điểm đầu điểm cuố i đỉnh tâm hình bình hành A B C D Câu 254 Cho hình vng ABCD cạnh a Độ dài véctơ BD A 2a B a C 2a D a Câu 255 Cho ba điểm phân biệt A , B , C Đẳng thức sau sai? A AB − AC = CB B BC − AB = CB + BA C CB − CA = CB + AC D CB − AB + AC = Câu 256 Cho hai điểm M , N điểm P gọi đối xứng với điểm M qua điểm N khi: A PN = NM B PN = NM Gv Trầ Trần Quố Quốc Nghĩa Nghĩa – ĐT: 098 373 4349 C NP = − NM D NP = NM Trang 104 HỌC KÌ – NĂM HỌC 2019-2020 BÀI TẬ TẬP TRẮ TRẮC NGHIỆ NGHIỆM TỐN 10 Câu 257 Cho tam giác có G trọng tâm, M trung điểm AC Đẳng thức sau sai? A GA + GC = −GB B GB = MG C GA − GB + AB = D GM = MB Câu 258 Cho hình thoi ABCD có tâm O Đẳng thức sau đúng? A OA + OB = OD − OA B AB − AC = OD + OC C CA + AD = OB − OC D BD = CB + BA Câu 259 Trong mặt phẳng toạ độ Oxy cho hình bình hành OMNP , điểm M nằm Oy Khẳng định sau đúng? A NP có hồnh độ khác C M có tung độ B N P có hồnh độ khác D y P + yM − yN = Câu 260 Trong khẳng định sau khẳng định đúng? A u = ( 2; −1) v = ( −1; ) ngược hướng B u = (1; −2 ) v = ( −1; ) không phương C u = ( 3; −6 ) v = ( −1; ) ngược hướng D u = 3i − j v = j − 3i phương Câu 261 Cho tam giác ABC có A ( −1;3) , B ( 2; ) , C ( 4; ) Trọng tâm tam giác ABC có toạ độ 5  A  ;3  3  7  B  ;3  3  C ( 5;9 ) 7  D  ;9  3  Câu 262 Cho bốn điểm M ( −1; −2 ) , N ( 3; ) , P ( 4; −1) , Q ( 0; −5 ) Chọn mệnh đề sai? A Tứ giác MNPQ hình bình hành 7 4 B Điểm G  ; −  trọng tâm tam giác NPQ 3 3 C QM = PN D MP QN phương Câu 263 Trong mặt phẳng toạ độ Oxy cho bốn điểm A ( 2; −5 ) , B ( −1; ) , C ( 3; −2 ) , D ( −1; −3) Khẳng định sau đúng? A Tứ giác ABCD hình chữ nhật B Điểm M (1; −8 ) trung điểm AD C OC + OD = OA D AD BC hướng Câu 264 Cho tam giác ABC Đặt x = AB , y = AC Các cặp véctơ sau phương? A x − y 2x B x − y x + y C x − y x − y D 1 x + y x + y 2 Câu 265 Trong mặt phẳng toạ độ Oxy cho hình chữ nhật ABCD có gốc O tâm hình chữ nhật cạnh song song với trục toạ độ Khẳng định sau đúng? A OC − OD hướng với BA B xD = − xC y D = − yC C x A = − xB y A = − y B D OA + OD = DC Gv Trầ Trần Quố Quốc Nghĩa Nghĩa – ĐT: 098 373 4349 Trang 105 HỌC KÌ – NĂM HỌC 2019-2020 BÀI TẬ TẬP TRẮ TRẮC NGHIỆ NGHIỆM TOÁN 10 Câu 266 Cho điểm N ( 2;1) Kẻ NN1 vng góc với Ox , NN vng góc với Oy Khẳng định sau đúng? A ON1 + ON có toạ độ ( 2; −1) B ON1 − ON có toạ độ ( −2; −1) C ON1 = D ON = −1 Câu 267 Trong mặt phẳng toạ độ Oxy cho A ( 0; −5 ) , B ( 4; −1) Toạ độ trung điểm M đoạn thẳng AB A ( 2; −3) B ( 4; −6 ) C ( 2;3) D ( 4; −3) Câu 268 Trong mặt phẳng toạ độ Oxy cho M ( 2; −3) , N (1; −2 ) Toạ độ véctơ MN A ( −1;1) B ( 3; −5 ) C ( −1; −5) 3 D   2 Câu 269 Cho tam giác MNP có N ( 2; −1) , P ( 0;3) , A B trung điểm MN MP Toạ độ véctơ AB A ( −2; ) B ( −1; ) C ( 2; ) D (1;1) Câu 270 Trong mặt phẳng toạ độ Oxy cho bốn điểm A (1; ) , B ( −2; ) , C ( 3; −3) , D ( −1; −3) Khẳng địn sau đúng? A AB = CD B Ba điểm A , B , C thẳng hàng C BD AC phương D BA CD ngược hướng Câu 271 Cho ba điểm M (1; ) , N ( −4; ) , P (11; −6 ) Khẳng định sau không đúng? A Hai véctơ MN MP phương B Ba điểm M , N , P thẳng hàng C Hai véctơ NP MP phương D Hai véctơ MN MP đối Câu 272 Cho u = ( −2;1) , v = ( 7; −3) Toạ độ véctơ u + v A ( 5; −2 ) B ( 9; ) C ( 5; ) D ( 9; −2 ) Câu 273 Cho u = ( −2;3) , v = ( 0; −4 ) Toạ độ véctơ u − v A ( −2; −1) B ( −2;7 ) C ( 2; −1) D ( 2;1) Câu 274 Cho u = ( m; −2 ) , v = (1;3) Hai véctơ u v phương số m A B − 2 C − D Câu 275 Cho a = ( −1; ) , b = ( 3m; ) , c = ( 4; m ) Véctơ b = 2a − c số m A −2 B C D Câu 276 Cho ba điểm M ( −2;1) , N ( 4;3) , P ( 0; −5 ) A Điểm P nằm hai điểm M N B Hai véctơ MN MP hướng  1 C Điểm G  ; −  trọng tâm tam giác MNP  3 D Hai véctơ MN NP ngược hướng Gv Trầ Trần Quố Quốc Nghĩa Nghĩa – ĐT: 098 373 4349 Trang 106 HỌC KÌ – NĂM HỌC 2019-2020 BÀI TẬ TẬP TRẮ TRẮC NGHIỆ NGHIỆM TOÁN 10 Câu 277 Cho ba điểm M ( 4; ) , N ( 6; ) , P ( 4; ) trung điểm cạnh AB , BC AC tam giác ABC Toạ độ đỉnh B tam giác A ( 2; ) B ( 6; ) C ( 6; ) D ( 3;3)  4 Câu 278 Cho ∆ABC có B ( −5; ) , C ( 3; ) , trọng tâm G  − ;  Toạ độ đỉnh A tam giác  3 A ( 0; −4 ) B (1; −3) C ( 2;5 ) D (1;3) Câu 279 Khẳng định khẳng định sau đúng? A Véctơ u = ( 2; −3) véctơ đối véctơ v = ( −3; ) B Hai véctơ u = (1; −3) v = j − 6i hướng C Hai véctơ u = (1;3) v = ( 4; ) phương D Hai véctơ u = ( −6; ) v = ( 3; −1) ngược hướng Câu 280 Trong hệ toạ độ O; i; j , toạ độ véctơ j − i  3   A  2;  B  − ;  C  4   ( ) 3   2; −  4  D ( 8; −3) Câu 281 Cho tứ giác ABCD Số véctơ khác có điểm đầu điểm cuố i đỉnh tứ giác A B C D 12 Câu 282 Cho lục giác ABCDEF có tâm O Số véctơ khác phương với OC có điểm đầu điểm cuố i đỉnh lục giác A B C D Câu 283 Cho lục giác ABCDEF có tâm O Số véctơ véctơ OC có điểm đầu điểm cuố i đỉnh lục giác A B C D Câu 284 Cho hình chữ nhật ABCD có AB = , BC = Độ dài véctơ AC A B C D Câu 285 Cho ba điểm phân biệt A , B , C Đẳng thức sau đúng? A CA − BA = BC B AB + AC = BC C AB + CA = CB D AB − BC = CA Câu 286 Cho hai điểm phân biệt A B Điều kiện để điểm I trung điểm đoạn thẳng AB A IA = IB B IA = IB C IA = − IB D AI = BI Câu 287 Cho tam giác ABC có G trọng tâm, I trung điểm đoạn thẳng BC Đẳng thức sau đúng? A GA = 2GI B IG = − IA C GB + GC = 2GI D GB + GC = GA Câu 288 Cho hình bình hành ABCD Đẳng thức sau đúng? A AC + BD = BC B AC + BC = AB C AC − BD = 2CD D AC − AD = CD Câu 289 Trong mặt phẳng toạ độ Oxy cho hình bình hành OABC , C nằm Ox Khẳng định sau đúng? A AB có tung độ khác C C có hồnh độ Gv Trầ Trần Quố Quốc Nghĩa Nghĩa – ĐT: 098 373 4349 B A B có tung độ khác D x A + xC − xB = Trang 107 HỌC KÌ – NĂM HỌC 2019-2020 BÀI TẬ TẬP TRẮ TRẮC NGHIỆ NGHIỆM TOÁN 10 Câu 290 Cho u = ( 3; −2 ) , v = (1;6 ) Khẳng định sau đúng? A u + v a = ( −4; ) ngược hướng B u v phương C u − v b = ( 6; −24 ) hướng D 2u + v v phương Câu 291 Cho tam giác có A ( 3;5 ) , B (1; ) , C ( 5; ) Trọng tâm tam giác ABC A G1 ( −3; ) B G2 ( 4; ) C G3 ( ) 2;3 D G4 ( 3;3) Câu 292 Cho bốn điểm A (1;1) , B ( 2; −1) , C ( 4;3) , D ( 3;5 ) Chọn mệnh đề A Tứ giác ABCD hình bình hành  5 B Điểm G  2;  trọng tâm tam giác BCD  3 C AB = CD D AC , AD phương Câu 293 Trong mặt phẳng Oxy cho bốn điểm A ( −5; −2 ) , B ( −5;3) , C ( 3;3) , D ( 3; −2 ) Khẳng định sau đúng? A AB CD hướng B Tứ giác ABCD hình chữ nhật C Điểm I ( −1;1) trung điểm AC D OA + OB = OC Câu 294 Cho tam giác ABC Đặt a = BC , b = AC Các cặp véctơ sau phương? A 2a + b a + 2b B a − 2b 2a − b C 5a + b −10a − 2b D a + b a − b Câu 295 Trong mặt phẳng toạ độ Oxy cho hình vng ABCD có gốc O tâm hình vng cạnh song song với trục toạ độ Khẳng định sau đúng? A OA + OB = AB B OA − OB DC hướng C x A = − xC y A = yC D xB = − xC yC = − y B Câu 296 Cho M ( 3; −4 ) Kẻ MM vuông góc với Ox , MM vng góc với Oy Khẳng định sau đúng? A OM = −3 B OM = C OM − OM có toạ độ ( −3; −4 ) D OM + OM có toạ độ ( 3; −4 ) Câu 297 Trong mặt phẳng toạ độ Oxy cho A ( 2; −3) , B ( 4; ) Toạ độ trung điểm I đoạn thẳng AB A ( 6; ) B ( 2;10 ) C ( 3; ) D ( 8; −21) Câu 298 Trong mặt phẳng toạ độ Oxy cho A ( 5; ) , B (10;8) Toạ độ véctơ AB A (15;10 ) B ( 2; ) C ( 5; ) D ( 50;16 ) Câu 299 Cho tam giác ABC có B ( 9; ) , C (11; −1) , M N trung điểm AB AC Toạ độ véctơ MN A ( 2; −8 ) B (1; −4 ) Gv Trầ Trần Quố Quốc Nghĩa Nghĩa – ĐT: 098 373 4349 C (10; ) D ( 5;3) Trang 108 HỌC KÌ – NĂM HỌC 2019-2020 BÀI TẬ TẬP TRẮ TRẮC NGHIỆ NGHIỆM TOÁN 10 Câu 300 Trong mặt phẳng toạ độ Oxy cho bốn điểm A ( 3; −2 ) , B ( 7;1) , C ( 0;1) , D ( −8; −5 ) Khẳng định sua đúng? A AB CD đối B AB CD phương ngược hướng C AB CD phương ngược hướng D A , B , C , D thẳng hàng Câu 301 Cho ba điểm A ( −1;5 ) , B ( 5;5 ) , C ( −1;11) Khẳng định sau đúng? A A , B , C thẳng hàng B AB AC phương C AB AC không phương D AC BC phương Câu 302 Cho a = ( 3; −4 ) , b = ( −1; ) Toạ độ véctơ a + b A ( −4;6 ) B ( 2; −2 ) C ( 4; ) D ( −3; −8 ) Câu 303 Cho a = ( −1; ) , b = ( 5; −7 ) Toạ độ véctơ a − b A ( 6; −9 ) B ( 4; −5 ) C ( −6;9 ) D ( −5; −14 ) Câu 304 Cho a = ( −5; ) , b = ( 4; x ) Toạ độ véctơ a b phương số x A −5 B C D −1 Câu 305 Cho a = ( x; ) , b = ( −5;1) , c = ( x; ) Toạ độ véctơ c = 2a + 3b nếu: A x = −15 B x = C x = 15 D x = Câu 306 Cho A (1;1) , B ( −2; −2 ) , C ( 7; ) Khẳng định đúng? A G ( 2; ) trọng tâm tam giác ABC B Điểm B hai điểm A C C Điểm A hai điểm B C D Hai véctơ AB AC hướng Câu 307 Các điểm M ( 2;3) , N ( 0; −4 ) , P ( −1; ) trung điểm cạnh BC , CA , AB tam giác ABC Toạ độ đỉnh A tam giác A (1;5) B ( −3; −1) C ( −2; −7 ) D (1; −10 ) Câu 308 Cho tam giác ABC có trọng tâm gốc toạ độ, hai đỉnh A B có toạ độ A ( −2; ) , B ( 3;5 ) Toạ độ đỉnh C A ( −1; −7 ) B ( 2; −2 ) C ( −3; −5 ) D (1; ) Câu 309 Khẳng định khẳng định sau đúng? A Hai véctơ a = ( −5; ) b = ( −4; ) hướng B Véctơ c = ( 7;3 ) véctơ đối d = ( −7;3) C Hai véctơ u = ( 4; ) v = ( 8;3 ) phương D Hai véctơ a = ( 6;3) b = ( 2;1) ngược hướng ( ) Câu 310 Trong hệ thức O; i; j , toạ độ véctơ i + j A ( 0;1) B ( −1;1) Gv Trầ Trần Quố Quốc Nghĩa Nghĩa – ĐT: 098 373 4349 C (1; ) D (1;1) Trang 109 HỌC KÌ – NĂM HỌC 2019-2020 BÀI TẬ TẬP TRẮ TRẮC NGHIỆ NGHIỆM TOÁN 10 Chương Chương TÍCH VƠ HƯ HƯỚNG Bài GIÁ TRỊ LƯỢNG GIÁC CỦA MỘT GĨC BẤT KÌ TỪ 00 ĐẾN 1800 Câu [0H2-1] Giá trị E = sin 36° cos 6° − sin126° cos84° A B C D −1 Câu [0H2-1] Cho α β hai góc khác bù Trong đẳng thức sau đây, đẳng thức sai? A sin α = sin β B cos α = − cos β C tan α = − tan β D cot α = cot β Câu [0H2-1] Cho α góc tù Điều khẳng định sau đúng? A sin α < B cos α > C tan α < D cot α > Câu [0H2-1] Trong khẳng định sau đây, khẳng định sai? A cos 45° = sin 45° B cos 45° = sin135° C cos30° = sin120° D sin 60° = cos120° Câu [0H2-1] Tam giác ABC vng A có góc B = 30° Khẳng định sau sai? 1 B sin C = C cos C = D sin B = A cos B = 2 Câu [0H2-1] Điều khẳng định sau đúng? A sin α = sin (180° − α ) B cos α = cos (180° − α ) C tan α = tan (180° − α ) Câu Câu [0H2-1] Tìm khẳng định sai khẳng định sau A cos35° > cos10° B sin 60° < sin 80° C tan 45° < tan 60° D cos 45° = sin 45° [0H2-1] Cho hai góc nhọn α β phụ Hệ thức sau sai? A sin α = − cos β Câu D cot α = cot (180° − α ) B cos α = sin β C cos β = sin α D cot α = tan β [0H2-1] Giá trị cos 45° + sin 45° bao nhiêu? A B C D Câu 10 [0H2-1] Trong đẳng thức sau, đẳng thức đúng? A sin (180° − α ) = − cos α B sin (180° − α ) = − sin α C sin (180° − α ) = sin α D sin (180° − α ) = cos α Câu 11 [0H2-1] Trong đẳng thức sau, đẳng thức sai? A sin 0° + cos0° = B sin 90° + cos90° = C sin180° + cos180° = −1 D sin 60° + cos 60° = +1 Câu 12 [0H2-1] Tính giá trị biểu thức: sin 30° cos 60° + sin 60° cos30° A B C Câu 13 [0H2-1] Tính giá trị biểu thức: sin 30° cos15° + sin150° cos165° A B C Gv Trầ Trần Quố Quốc Nghĩa Nghĩa – ĐT: 098 373 4349 D − D − Trang 110 BÀI TẬ HỌC KÌ – NĂM HỌC 2019-2020 TẬP TRẮ TRẮC NGHIỆ NGHIỆM TỐN 10 Câu 14 [0H2-1] Tính giá trị biểu thức: cos30° cos 60° − sin 30° sin 60° A B 3 Câu 15 [0H2-1] Cho hai góc α D C β với α + β = 90° Tìm giá trị biểu thức: sin α cos β + sin β cos α A C −1 B D Câu 16 [0H2-1] Cho hai góc α β với α + β = 90° , tìm giá trị biểu thức: cos α cos β − sin β sin α A Câu 17 C −1 B [0H2-1] Cho hai góc α β D với α + β = 180° , tìm giá trị biểu thức: cos α cos β − sin β sin α A Câu 18 [0H2-2] Cho sin α = A P = C −1 B 25 Tính giá trị biểu thức P = 3sin α + cos2 α 11 B P = C P = 25 Câu 19 [0H2-2] Cho α góc tù sin α = A D B − 13 D P = 11 Giá trị biểu thức 3sin α + 2cos α 13 C −3 D 13 Câu 20 [0H2-2] Trong đẳng thức sau đẳng thức đúng? A sin150° = − B cos150° = C tan150° = − D cot150° = Câu 21 [0H2-2] Cho hai góc nhọn α β α < β Khẳng định sau sai? A cos α < cos β B sin α < sin β C α + β = 90O ⇒ cos α = sin β D tan α + tan β > Câu 22 [0H2-2] Tam giác ABC có đường cao AH Khẳng định sau đúng? A sin BAH = B cos BAH = Câu 23 [0H2-2] Bất đẳng thức đúng? A sin 90° < sin150° C cos90°30 ' > cos100° C sin ABC = D sin AHC = B sin 90°15' < sin 90°30 ' D cos150° > cos120° Câu 24 [0H2-2] Trong hệ thức sau, hệ thức không đúng? 2 A ( sin α + cos α ) = + sin α cos α B ( sin α − cos α ) = − sin α cos α C cos α − sin α = cos α − sin α D cos α + sin α = Câu 25 [0H2-2] Cho tam giác ABC Hãy tính sin A.cos ( B + C ) + cos A.sin ( B + C ) A B C −1 D Câu 26 [0H2-2] Cho tam giác ABC Hãy tính cos A cos ( B + C ) − sin A sin ( B + C ) A B Gv Trầ Trần Quố Quốc Nghĩa Nghĩa – ĐT: 098 373 4349 C −1 D Trang 111 BÀI TẬ HỌC KÌ – NĂM HỌC 2019-2020 TẬP TRẮ TRẮC NGHIỆ NGHIỆM TOÁN 10 Câu 27 [0H2-2] Nếu tan α = cos α bao nhiêu? 10 10 10 B C − D A ± 10 10 10 Câu 28 [0H2-2] cos α cot α = − ? 5 B C − D − A ± 5 Bài TÍCH VƠ HƯỚNG V ỨNG DỤNG ( Câu 29 [0H2-1] Cho ∆ABC có H trực tâm Biểu thức AB + HC A AB2 + HC B ( AB + HC ) ) biểu thức sau đây? C AC + AH D AC + AH Câu 30 [0H2-1] Cho tam giác ABC , có AB = , BC = , AC = Gọi M trung điểm AB Giá trị AM AC B C D − 2 Câu 31 [0H2-1] Cho tam giác ABC cạnh Khi đó, tính AB AC ta được: A B − C − D A ( ) Câu 32 [0H2-1] Cho u v vectơ khác Khi u + v 2 A u + v 2 B u + v − 2u.v ( ) C u + v + 2u.v 2 D u + v + 2u.v Câu 33 [0H2-1] u v vectơ khác Khi u + v 2 A u + v − 2u.v B u + v + 2u.v 2 C u + v ( ) D u ⋅ v u − v Câu 34 [0H2-1] Cho ba điểm A , B , C phân biệt Tập hợp điểm M mà CM CB = CA.CB A Đường tròn đường kính AB B Đường thẳng qua A vng góc với BC C Đường thẳng qua B vng góc với AC D Đường thẳng qua C vng góc với AB Câu 35 [0H2-1] Trong hệ thức sau, hệ thức đúng? A a.b = a b B a = a C a =a D a = ± a Câu 36 [0H2-1] Cho tam giác ABC có cạnh m Khi AB.BC m2 m2 A m2 B m C − D 2 Câu 37 [0H2-1] Cho tam giác ABC có cạnh m Khi AB AC A 2m2 B −m C − m2 D m2 Câu 38 [0H2-1] Tích vơ hướng hai véctơ a b khác số âm A a b chiều ( ) C 0° < a, b < 90° Gv Trầ Trần Quố Quốc Nghĩa Nghĩa – ĐT: 098 373 4349 B a b phương ( ) D 90° < a, b < 180° Trang 112 HỌC KÌ – NĂM HỌC 2019-2020 BÀI TẬ TẬP TRẮ TRẮC NGHIỆ NGHIỆM TOÁN 10 ( Câu 39 [0H2-1] Chọn kết a − b ) = 2 B a2 − b2 2 D a + b − 2a.b cos a, b A a − b ( ) C a + b − 2a.b ( Câu 40 [0H2-1] Điều kiện a b cho a − b ) = A a b đối B a b ngược hướng C a b D a b hướng Câu 41 [0H2-2] Cho hình vng MNPQ có I , J trung điểm PQ , MN Tính tích vơ hướng QI NJ B PQ.PN A PQ.PI C PM PQ PQ D − Câu 42 [0H2-2] Nếu tam giác ABC tam giác mệnh đề sau đúng? A AB AC = AB B AB AC = AB C AB AC = AB D AB AC = Câu 43 [0H2-2] Trong hình đây, cho AB = 2; AH = Khi đó, tính AB AC ta được: A − C B D Câu 44 [0H2-2] Trong hình vẽ đây, tính ED FG , ta được: A B −12 C − D − Câu 45 [0H2-2] Cho hình vng ABCD tâm O, cạnh a Tính BO.BC ta được: A a2 B −a2 C a D a2 Câu 46 [0H2-2] Cho tam giác ABC có H trực tâm; A′ , B′ chân đường cao xuất phát từ điểm A, B Gọi D, M , N , P trung điểm AH , BC, CA, AB Đẳng thức sau đúng? A NM ND = A′M A′D B NM ND = PD PC D NM ND = DA′ DB′ C NM ND = DP DM Câu 47 [0H2-2] Cho tam giác ABC vuông cân đỉnh A , có AB = AC = a Mệnh đề sau sai? A AB = AB B AB AC = C CB.CA = a D AB AC = AB AC Câu 48 [0H2-2] Cho ABC tam giác Mệnh đề sau sai? A AB AC ∈ ℝ B AB AC = AC AB C AB AC BC = AB AC BC D AB AC = BA.BC ( ) ( ) Câu 49 [0H2-2] Cho hình thang vng ABCD có đáy lớn AB = 4a , đáy nhỏ CD = a , đường cao AD = 3a ; I trung điểm AD Câu sau sai? A AB.DC = 8a B AD.CD = Gv Trầ Trần Quố Quốc Nghĩa Nghĩa – ĐT: 098 373 4349 C AD AB = D DA.DB = Trang 113 BÀI TẬ HỌC KÌ – NĂM HỌC 2019-2020 TẬP TRẮ TRẮC NGHIỆ NGHIỆM TOÁN 10 Câu 50 [0H2-2] Cho tam giác ABC có BC = , CA = , AB = Mệnh đề sau sai? C cos BA, CA = − ( ) ( ) B cos BA, AC = − D cos BA, BC = A cos AB, AC = ( ) ( ) Câu 51 [0H2-2] Cho tam giác ABC có A = 60° , AB = , AC = Tính BC AC B 44 C 64 D 60 A 20 Câu 52 [0H2-2] Cho tam giác ABC có AB = c , CA = b , BC = a Tính AB.BC theo a, b, c A 2 b + c − a2 ) ( B a − b2 − c2 ) ( C a + b2 − c2 ) ( D 2 b − c − a2 ) ( Câu 53 [0H2-2] Trong tam giác ABC có AB = 10 , AC = 12 , góc BAC = 120° Khi đó, AB AC A 30 B 60 C −60 D −30 Câu 54 [0H2-2] Cho ba điểm A, B, C phân biệt Tập hợp điểm M mà CM CB = CA.CB A Đường tròn đường kính AB B Đường thẳng qua A vng góc với BC C Đường thẳng qua B vng góc với AC D Đường thẳng qua C vng góc với AB Câu 55 [0H2-2] Cho hai điểm B, C phân biệt Tập hợp điểm M thỏa mãn CM CB = CM A Đường tròn đường kính BC B Đường tròn ( B; BC ) C Đường tròn ( C ; CB ) D Một đường khác Câu 56 [0H2-2] Cho ABC tam giác Mệnh đề sau đúng? A AB AC ∈ ℝ ( ) B AB AC = − AC AB ( ) C AB.AC BC = AB AC BC D AB.AC = BA.BC Câu 57 [0H2-2] Cho tam giác ABC cạnh a = Hỏi mệnh đề sau sai? ( ) C ( AB + BC ) AC = −4 A AB AC BC = BC B BC.CA = −2 ( ) D AC − BC BA = −4 Câu 58 [0H2-2] Cho hình vng ABCD tâm O Câu sau sai? A OA.OB = B OA.OC = − OA.CA D AB AC = AC AD C AB AC = AB.DC Câu 59 [0H2-2] Cho hình vng ABCD cạnh a Câu sau sai? A DA.CB = a ( ) C AB + BC AC = a B AB.CD = a D AB.AD + CB.CD = Câu 60 [0H2-2] Cho tam giác ABC cạnh a , với đường cao AH , BK vẽ HI ⊥ AC Câu sau sai? A BA.BC = BA.BH ( ) C AC − AB BC = BA.BC Gv Trầ Trần Quố Quốc Nghĩa Nghĩa – ĐT: 098 373 4349 B CB.CA = 4CB.CI D CA.CB = KC.CH Trang 114 BÀI TẬ HỌC KÌ – NĂM HỌC 2019-2020 TẬP TRẮ TRẮC NGHIỆ NGHIỆM TOÁN 10 Câu 61 [0H2-2] Cho tam giác ABC cạnh a , với đường cao AH , BK vẽ HI ⊥ AC Câu sau đúng? a2 A AB AC = a2 B CB.CK = a2 C AB + AC BC = a D CB.CK = ( ) Câu 62 [0H2-2] Cho hình vng ABCD cạnh a Mệnh đề sau sai? A AB AD = B AB AC = a C AB.CD = a D AB + CD + BC AD = a ( ) Câu 63 [0H2-2] Cho hình vng ABCD có cạnh a Tính AB AD A B a C a2 D a2 Câu 64 [0H2-2] Tam giác ABC vuông A có góc B = 50° Hệ thức sau sai? ( ) C ( AB, CB ) = 50° ( ) D ( AC , CB ) = 120° A AB, BC = 130° B BC , AC = 40° Câu 65 [0H2-2] Cho a b hai véctơ hướng khác véctơ Trong kết sau đây, chọn kết A a.b = a b B a.b = C a.b = −1 D a.b = − a b Câu 66 [0H2-2] Cho tam giác ABC vuông A Khẳng định sau sai? A AB.AC < BA.BC B AC CB < AC BC C AB.BC < CA.CB D AC BC < BC AB Câu 67 [0H2-2] Cho tam giác ABC vng A có AB = cm, BC = 13 cm Gọi góc ABC = α ACB = β Hãy chọn kết luận so sánh α β : A β > α B β < α C β = α D α ≤ β Câu 68 [0H2-2] Đường tròn tâm O có bán kính R = 15 cm Gọi P điểm cách tâm O khoảng PO = cm Dây cung qua P vng góc với PO có độ dài A 22 cm B 23 cm C 24 cm D 25 cm ( ) ( ) ( ) Câu 69 [0H2-2] Cho tam giác ABC Tìm tổng AB, BC + BC , CA + CA, AB A 180° B 360° ( C 270° ) ( D 120° ) ( ) Câu 70 [0H2-2] Cho tam giác ABC , tìm AB, BC + BC , CA − AB, AC A 180° B 90° C 270° ( D 120° ) ( ) Câu 71 [0H2-2] Cho tam giác ABC vuông A Tìm tổng AB, BC + BC , CA A 180° B 360° C 270° ( D 240° ) ( ) Câu 72 [0H2-2] Cho tam giác ABC với A = 60° , tìm tổng AB, BC + BC , CA A 120° B 360° C 270° D 240° ( ) Câu 73 [0H2-2] Tam giác ABC vuông A BC = AC Tính cosin góc AC , CB A B − Gv Trầ Trần Quố Quốc Nghĩa Nghĩa – ĐT: 098 373 4349 C D − Trang 115 HỌC KÌ – NĂM HỌC 2019-2020 BÀI TẬ TẬP TRẮ TRẮC NGHIỆ NGHIỆM TOÁN 10 ( ) Câu 74 [0H2-2] Tam giác ABC vng A BC = AC Tính cosin góc AB, BC A B − C ( ) D − ( ) ( ) Câu 75 [0H2-2] Cho tam giác ABC Tính cos AB, AC + cos BA, BC + cos CB, CA A 3 B C − ( D − ) ( ) ( ) Câu 76 [0H2-2] Cho tam giác ABC Tính cos AB, BC + cos BC , CA + cos CA, AB A 3 B C − D − 3 Câu 77 [0H2-2] Tam giác ABC vuông A , AB = c , AC = b Tính tích vô hướng BA.BC A b + c B b − c C b D c Câu 78 [0H2-2] Cho O tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác MNP Góc sau 120 O ? ( ) ( A MN , NP ) ( B MO, ON ) C MN , OP ( ) D MN , MP Câu 79 [0H2-2] Cho M , N , P, Q bốn điểm tùy ý Trong hệ thức sau, hệ thức sai? ( ) A MN NP + PQ = MN NP + MN PQ B MP.MN = − MN MP C MN PQ = PQ.MN D MN − PQ MN + PQ = MN − PQ ( )( ) Câu 80 [0H2-2] Tam giác ABC vuông A , AB = c , AC = b Tính tích vơ hướng AC.CB A b2 + c B b2 − c C −b2 D c Câu 81 [0H2-2] Cho tam giác ABC cạnh a Tính AB.BC + BC.CA + CA AB a2 a2 3a −3a A B C D − 2 2 ( ) Câu 82 [0H2-2] Cho biết a; b = 120° ; a = , b = Độ dài véctơ a − b A 19 B C D Câu 83 [0H2-2] Cho tam giác ABC biết: AB = 3e1 − 4e2 ; BC = e1 + 5e2 ; e1 = e2 = e1 ⊥ e2 Độ dài cạnh AC A 4e1 + e2 C 4e1 + e2 B Câu 84 [0H2-2] Cho hình vng ABCD cạnh a AB AC 2 A a2 B a 2 C a ( D 17 D a ) Câu 85 [0H2-2] Cho hình vng ABCD cạnh a AC CD + CA A −1 B 3a C −3a D 2a Câu 86 [0H2-2] Cho hình vng ABCD cạnh a Gọi E điểm đối xứng D qua C Khi đó: AE AB A 2a B 3a C 5a D 5a Gv Trầ Trần Quố Quốc Nghĩa Nghĩa – ĐT: 098 373 4349 Trang 116 HỌC KÌ – NĂM HỌC 2019-2020 BÀI TẬ TẬP TRẮ TRẮC NGHIỆ NGHIỆM TOÁN 10 Câu 87 [0H2-2] Cho hai véctơ a b khác Xác định góc hai véctơ a b a.b = a b A 180° B 0° C 90° D 45° Câu 88 [0H2-2] Cho hai véctơ a b khác Xác định góc hai véctơ a b a.b = − a b B 0° A 180° C 90° D 45° Câu 89 [0H2-2] Cho ba điểm O, A, B không thẳng hàng Điều kiện cần đủ để tích vơ hướng (OA + OB ).AB = A Tam giác OAB C Tam giác OAB vuông O B Tam giác OAB cân O D Tam giác OAB vuông cân O Câu 90 [0H2-2] Cho hai véctơ a b Đẳng thức sau sai ? C a.b = ( ( ( ) 2 a + b − a−b 2 D a.b = a +b − a −b ( ) A a.b = a b cos a, b B a.b = ) 2 a +b − a −b ) Câu 91 [0H2-3] Cho điểm A , B O trung điểm AB , OA = a Tập hợp điểm M mà MA.MB = a đường tròn tâm O , có bán kính A a B 2a C a D 2a Câu 92 [0H2-3] Cho đoạn thẳng AB = a cố định Tập hợp điểm M mà AM AB = a A Đường tròn tâm A , bán kính a B Đường tròn tâm B , bán kính a C Đường thẳng vng góc với AB A D Đường thẳng vng góc với AB B Câu 93 [ 0H2-3] Cho hình chữ nhật ABCD có AB = 2, AD = Tính góc hai vec tơ AC BD A 89° B 92° C 109° D 91° Câu 94 [0H2-3] Cho đoạn thẳng AB = 4, AC = 3, AB AC = k Hỏi có điểm C để k = ? A B C D Câu 95 [0H2-3] Cho đoạn thẳng AB = 4, AC = 3, AB AC = k Hỏi có điểm C để k = − 12 ? A B C D ( ) Câu 96 [0H2-3] Cho hình vng ABCD có I trung điểm AD Tính cos AC , BI A B 10 C D − 10 Câu 97 [0H2-3] Cho tam giác vuông ABH vuông H có BH = , AB = Hình chiếu H lên AB K Tính tích vô hướng BK BH A B C D 16 Câu 98 [0H2-3] Cho hình vng ABCD cạnh a Trên cạnh AB, BC, CD, DA lấy điểm M , N , P, Q cho AM = BN = CP = DQ = x (0 < x < a) Tích tích vơ hướng PN PQ A AB B AC Gv Trầ Trần Quố Quốc Nghĩa Nghĩa – ĐT: 098 373 4349 C D AD Trang 117 BÀI TẬ TẬP TRẮ TRẮC NGHIỆ NGHIỆM TỐN 10 HỌC KÌ – NĂM HỌC 2019-2020 Câu 99 [0H2-3] Cho hình vng ABCD cạnh a Trên cạnh AB, BC, CD, DA lấy điểm M , N , P, Q cho AM = BN = CP = DQ = x (0 < x < a) Tính diện tích tứ giác MNPQ ta được: A 2x + 2ax + a B 2x − 2ax + a2 C 2x2 − ax + a2 D x2 − 2ax + a2 Câu 100 [0H2-3] Cho hình vng ABCD cạnh a Trên cạnh AB, BC, CD, DA lấy điểm M , N , P, Q cho AM = BN = CP = DQ = x (0 < x < a) Tích tích vô hướng PN PM ta được: 2 A x + ( x + a ) B x + ( a − x ) C x + ( a − x ) D x + ( 2a − x ) Câu 101 [0H2-3] Cho hình vng ABCD cạnh a Trên cạnh AB, BC , CD, DA lấy điểm M , N , P, Q cho AM = BN = CP = DQ = x (0 < x < a ) Nếu PM DC = trị x a A B a C 3a a2 giá D a Câu 102 [0H2-3] Cho u v vectơ khác Mệnh đề sau đúng? 2 ( ) = (u − v ) C u.v = ⇔ ( u + v ) ( u − v ) = A u.v = ⇔ u + v B u.v = ⇔ u = v ( )( ) D u.v = ⇔ u + v u − 2v = Câu 103 [0H2-3] Cho điểm D , E , F theo thứ tự trục x′Ox Mệnh đề sau đúng? A DE DF = DE.DF B DE DF = DE.DF C DE DF = − DE.DF D DE DF = − DE.DF Câu 104 [0H2-3] Cho tam giác ABC cạnh a = Hỏi mệnh đề sau sai? A AB AC BC = BC B BC.CA = −2 ( ) C ( AB + BC ) AC = −4 ( ) D AC − BC BA = Câu 105 [0H2-3] Cho hình vng ABCD tâm O Câu sau sai? A OA.OB = B OA.OC = OA.CA C AB AC = AC DC D AB AC = AC AD Câu 106 [0H2-3] Cho hình vng ABCD cạnh a Câu sau sai? A DA.CB = a B AB.CD = − a ( ) C AB + BC AC = a D AB AD + CB.CD = Câu 107 [0H2-3] Cho hình thang vng ABCD có đáy lớn AB = a , đáy nhỏ CD = a , đường cao AD = 3a ; I trung điểm AD DA.BC A −9a B 15a C D Khơng tính Câu 108 [0H2-3] Cho hình thang vng ABCD có đáy lớn AB = a , đáy nhỏ CD = a , đường cao ( ) AD = 3a ; I trung điểm AD IA + IB AC 3a A B − 3a Gv Trầ Trần Quố Quốc Nghĩa Nghĩa – ĐT: 098 373 4349 C D 9a Trang 118 BÀI TẬ TẬP TRẮ TRẮC NGHIỆ NGHIỆM TỐN 10 HỌC KÌ – NĂM HỌC 2019-2020 Câu 109 [0H2-3] Cho điểm A B có AB = 4cm Tập hợp điểm M cho MA.MB = B Đường tròn đường kính AB A Đường thẳng vng góc với AB C Đoạn thẳng vng góc với AB D Kết khác Câu 110 [0H2-3] Cho tam giác ABC vng A, có AB = , AC = Vẽ đường cao AH Tích vô hướng HB.HC A B − 34 34 C − 225 34 D 225 34 Câu 111 [0H2-3] Cho tam giác ABC cạnh a , với đường cao AH , BK vẽ HI ⊥ AC Câu sau đúng? A BA.BC = BA.BH ( ) B CB.CA = 4CB.CI ( ) C AC − AB BC = BC D Cả ba câu Câu 112 [0H2-3] Cho tam giác ABC cạnh a , với đường cao AH , BK vẽ HI ⊥ AC Câu sau đúng? A AB AC = ( a2 B CB.CK = ) D Cả ba câu C AB + AC BC = a a2 Câu 113 [0H2-3] Cho hình vng ABCD cạnh a Mệnh đề sau sai? A AB AD = B AB AC = a C AB.CD = a D AB + CD + BC AD = a ( ) Câu 114 [0H2-3] Cho hình thang vng ABCD có đáy lớn AB = a , đáy nhỏ CD = a , đường cao AD = 3a ; I trung điểm AB DA.BC A −9a B 15a C D 9a Câu 115 [0H2-3] Cho hình thang vng ABCD có đáy lớn AB = a , đáy nhỏ CD = a , đường cao AD = 3a ; I trung điểm AB Câu sau sai? A AB.DC = 8a B AD.CD = C AD AB = D DA.DB = Câu 116 [0H2-3] Cho hình thang vng ABCD có đáy lớn AB = a , đáy nhỏ CD = a , đường cao ( ) AD = 3a ; I trung điểm AB IA + IB ID A 3a B − 3a C D 9a Câu 117 [0H2-3] Trong tam giác có AB = 10 , AC = 12 , góc BAC = 120° Khi đó, AB AC A 30 B 60 C −60 D −30 Câu 118 [0H2-3] Cho hai điểm B , C phân biệt Tập hợp điểm M thỏa mãn CM CB = CM thuộc A Đường tròn đường kính BC B Đường tròn ( B, BC ) C Đường tròn ( C , CB ) D Một đường khác đường tròn Câu 119 [0H2-3] Cho tam giác ABC vng cân A có AB = AC = 30 cm Hai đường trung tuyến BF CE cắt G Diện tích tam giác GFC A 50 cm2 B 50 cm2 Gv Trầ Trần Quố Quốc Nghĩa Nghĩa – ĐT: 098 373 4349 C 75 cm2 D 15 105 cm2 Trang 119 BÀI TẬ TẬP TRẮ TRẮC NGHIỆ NGHIỆM TỐN 10 HỌC KÌ – NĂM HỌC 2019-2020 Câu 120 [0H2-3] Cho góc xOy = 30° Gọi A B hai điểm di động Ox Oy cho AB = Độ dài lớn đoạn OB A 1,5 B Câu 121 [0H2-3] Tam giác C 2 ABC có góc A 100° D có trực tâm H Tìm tổng: ( HA, HB ) + ( HB, HC ) + ( HC, HA) A 360° B 180° C 80° ( )( D 160° ) Câu 122 [0H2-3] Cho hình vng ABCD cạnh a AB + AC BC + BD + BA B −3a A 2a C D −2a Câu 123 [0H2-3] Cho hai véctơ a b khác Xác định góc hai véctơ a b hai véctơ a − 3b a + b vng góc với a = b = A 90° B 180° C 60° D 45° Câu 124 [0H2-4] Cho tam giác ABC có H trực tâm Gọi điểm D , E , F trung điể m HA, HB, HC ; M , N , P trung điểm BC , CA, AB ; A′, B′, C ′ chân đường cao xuất phát từ A, B, C ; Đường tròn đường kính NE qua: B N B A M A C P C D M , N , P Câu 125 [0H2-3] Cho hình vng ABCD cạnh a , tâm O Tập hợp điểm M thỏa mãn MA.MC + MB.MD = a ( ) A đường tròn O, a B đường tròn ( O, a )  a 2 C đường tròn  O,    D đường tròn đường kính AC Câu 126 [0H2-3] Cho hình vng ABCD tâm O Tập hợp điểm M thỏa mãn MA2 + MB + MC = 3MD A đường thẳng AC B đường thẳng CD C đường tròn đường kính BC D đường tròn đường kính AC Câu 127 [0H2-4] Cho tam giác ABC vuông cân A , I trung điểm BC Vẽ tam giác hình vng ABMN ACEF Hệ thức sau sai? A MN ⊥ FE B AN ⊥ FA C MF ⊥ NE D AI ⊥ FN Câu 128 [0H2-4] Cho hai vectơ a b có a = , b = 12 a + b = 13 Khi cosin góc hai vectơ a a + b 12 A B 13 12 C 13 D 13 12 Câu 129 [0H2-4] Cho hình chữ nhật ABCD có AB = , AD = Gọi M điểm thoả mãn điều kiện AM = k AB Xác định k để hai đường thẳng AC DM vng góc nhau? 16 A B C D 16 Gv Trầ Trần Quố Quốc Nghĩa Nghĩa – ĐT: 098 373 4349 Trang 120 BÀI TẬ TẬP TRẮ TRẮC NGHIỆ NGHIỆM TOÁN 10 HỌC KÌ – NĂM HỌC 2019-2020 Câu 130 [0H2-4] Cho hình thang cân ABCD , đáy lớn AB , góc nhọn đáy 60° , biết AB = a , AD = b , a = m > , b = n > , m > n Hai đường thẳng AC BD vuông góc n 1+ m C n = 1+ A m = ( ) ( ) n n + m = − 2 m m D n = + n = − 2 B m = ( ) ( ) ( ) ( ) Câu 131 [0H2-4] Cho tam giác ABC có AB = c , CA = b , BC = a , BAC = α Vẽ đường phân giác AD góc A ( D ∈ BC ) Tính AD A bc bc cos α (1 + cos α ) B b+c b+c C bc + cos α b+c D ( b + c ) cos α bc Câu 132 [0H2-1] Cho vectơ u = ( 4;5 ) v = ( 3; a ) Tính a để u.v = A a = 12 B a = − 12 C a = 12 D a = − 12 Câu 133 [0H2-1] Trong hệ trục tọa độ Oxy , cho vectơ u = 2i − j v = 3i + j Tính u.v ta được: A B D −4 C 1 3  1 Câu 134 [0H2-1] Trong hệ trục tọa độ Oxy , cho vectơ u =  ; ; −  Lúc u.v v  v =   2   ( ) A 2v ( ( )( B C u ) D u.v u ) Câu 135 [0H2-1] Trong hệ trục O; i; j , mệnh đề sau sai? A i = i B i = C i = j D i j = Câu 136 [0H2-1] Trong mặt phẳng Oxy , cho a = ( 2;1) b = ( 3; −2 ) Tích vơ hướng hai véctơ cho A B –4 C D Câu 137 [0H2-1] Trong mặt phẳng Oxy , cho a = ( 2; −1) , b = ( −3; ) Khẳng định sau sai? A Tích vơ hướng hai véctơ cho –10 B Độ lớn véctơ a C Độ lớn véctơ b D Góc hai véctơ 90° Câu 138 [0H2-1] Cho véctơ u = ( −2;1) , v = (1; ) Tích vô hướng u v A B C D Câu 139 [0H2-1] Cho hai điểm A = (1; ) B = ( 3;4 ) Giá trị AB A B C D Câu 140 [0H2-1] Cho hai véctơ a = ( 4; 3) b = (1;7 ) Góc hai véctơ a b A 90° B 60° C 45° D 30° Câu 141 [0H2-1] Cho hai điểm M (1; −2 ) N ( −3; ) Khoảng cách hai điểm M N A B Gv Trầ Trần Quố Quốc Nghĩa Nghĩa – ĐT: 098 373 4349 C D 13 Trang 121 BÀI TẬ TẬP TRẮ TRẮC NGHIỆ NGHIỆM TỐN 10 HỌC KÌ – NĂM HỌC 2019-2020 Câu 142 [0H2-1] Trong mặt phẳng toạ độ Oxy cho hai điểm A ( 3; − 1) , B ( 2; 10 ) Tích vơ hướng OA.OB bao nhiêu? A −4 B C 16 D Câu 143 [0H2-1] Trong mặt phẳng toạ độ Oxy cho ba điểm A ( 3; − 1) , B ( 2; 10 ) , C ( 4; − ) Tích vơ hướng AB AC bao nhiêu? A 40 B −12 C 26 D −26 Câu 144 [0H2-1] Cho hai điểm A ( 0;1) B ( 3;0 ) Khoảng cách hai điểm A B A B C D 10 Câu 145 [0H2-2] Trong hình đây, u.v A 13 B C −13 D 13 ( ) Câu 146 [0H2-2] Trong mặt phẳng O, i, j cho ba điểm A ( 3;6 ) , B ( x; −2 ) , C ( 2; y ) Tính OA.BC : A OA.BC = 3x + y − 12 B OA.BC = −3x + y + 18 C OA.BC = −3x + y + 12 D OA.BC = ( ) Câu 147 [0H2-2] Trong mặt phẳng O, i, j cho ba điểm A ( 3;6 ) , B ( x; −2 ) , C ( 2; y ) Tìm x để OA vng góc với AB A x = 19 B x = −19 ( C x = 12 D x = 18 ) Câu 148 [0H2-2] Trong mặt phẳng O, i, j cho ba điểm A ( 3;6 ) , B ( x; −2 ) , C ( 2; y ) Tính y biết OA.OC = 12 A y = B y = −2 C y = −1 D y = Câu 149 [0H2-2] Nếu mặt phẳng Oxy cho A (1;1) , B ( x;5 ) , C ( 2; x ) AB AC A x − B x + C 10 D Câu 150 [0H2-2] Trong mặt phẳng Oxy cho A (1;2 ) , B ( 4;1) , C ( 5;4 ) Tính BAC ? A 60° B 45° ( C 90° D 30° ) Câu 151 [0H2-2] Trong mặt phẳng O; i, j cho vectơ: a = 3i + j b = 8i − j Kết luận sau sai? A a.b = B a ⊥ b C a b = D a.b = Câu 152 [0H2-2] Trong mặt phẳng Oxy cho A (1;2 ) , B ( 4;1) , C ( 5;4 ) Tính BAC A 60° B 45° C 90° D 120° Câu 153 [0H2-2] Trong mặt phẳng ( O, i , j ) cho vectơ a = 3i + j b = 8i − j Kết luận sau sai? A a.b = B a ⊥ b Gv Trầ Trần Quố Quốc Nghĩa Nghĩa – ĐT: 098 373 4349 C a b = D a.b = Trang 122 BÀI TẬ TẬP TRẮ TRẮC NGHIỆ NGHIỆM TỐN 10 HỌC KÌ – NĂM HỌC 2019-2020 Câu 154 [0H2-2] Trong mặt phẳng Oxy cho điểm A ( 2; ) , B (1;2 ) , C ( 6; ) Tam giác ABC tam giác gì? A Vng cân A B Cân A C Đều D Vuông A Câu 155 [0H2-2] Cho vectơ a = (1; −2 ) , b = ( −2; −6 ) Khi góc chúng A 45° B 60° C 30° D 135° ( ) Câu 156 [0H2-2] Cho véctơ a = (1; −3) , b = ( 2;5 ) Tính tích vơ hướng a a + 2b A 16 Câu 157 [0H2-2] Cho B 26 OM = ( −2; −1) , ON = ( 3; −1) A 135° B − C 36 ( D −16 ) Tính góc OM , ON C −135° D Câu 158 [0H2-2] Trong mặt phẳng Oxy cho tam giác ABC biết A (1; −1) , B ( 5; −3) , C ( 0;1) Tính chu vi tam giác ABC A + B + 3 C + 41 D + 41 Câu 159 [0H2-2] Trong mặt phẳng Oxy cho hai véctơ a b biết a = (1; −2 ) , b = ( −1; −3) Tính góc hai véctơ a b A 45° B 60° C 30° D 135° Câu 160 [0H2-2] Cặp véctơ sau vng góc với nhau? A a = ( 2; −1) b = ( −3; ) B a = ( 3; −4 ) b = ( −3; ) C a = ( 2; −3) b = ( −6; ) D a = ( −7; −3) b = ( 3; −7 ) Câu 161 [0H2-2] Góc hai véctơ u = ( 3; −4 ) v = ( −8; −6 ) A 30° B 60° C 90° D 45° Câu 162 [0H2-2] Góc hai véctơ u = ( −2;2 ) v = (1;0 ) A 45° B 90° C 135° D 150° Câu 163 [0H2-2] Cho tam giác ABC có A = (10;5 ) , B = ( 3; ) C = ( 6; −5 ) Khẳng định sau đúng? A ABC tam giác C ABC tam giác vuông cân A B ABC tam giác vuông cân B D ABC tam giác có góc tù A Câu 164 [0H2-2] Trong mặt phẳng tọa độ, cho a = ( 3; ) , b = ( 4; −3) Kết luận sau sai? A a.b = B a ⊥ b C a.b = D a b = Câu 165 [0H2-2] Trong mặt phẳng tọa độ, cho a = ( 9;3) Vectơ sau khơng vng góc với vectơ a? A v = (1; −3) B v = ( 2; −6 ) C v = (1;3) D v = ( −1;3) Câu 166 [0H2-2] Trong mặt phẳng toạ độ Oxy cho hai điểm A (1; ) , B ( −3; 1) Tìm toạ độ điểm C Oy cho tam giác ABC vuông A A ( 5; ) B ( 0; ) Gv Trầ Trần Quố Quốc Nghĩa Nghĩa – ĐT: 098 373 4349 C ( 3; 1) D ( 0; − ) Trang 123 BÀI TẬ TẬP TRẮ TRẮC NGHIỆ NGHIỆM TOÁN 10 HỌC KÌ – NĂM HỌC 2019-2020 Câu 167 [0H2-2] Trong mặt phẳng toạ độ Oxy cho hai điểm A ( −2; ) , B ( 8; ) Tìm toạ độ điểm C Ox (khác điểm O) cho tam giác ABC vuông C A (1; ) B ( 3; ) C ( −1; ) D ( 6; ) Câu 168 [0H2-2] Trong mặt phẳng toạ độ Oxy cho hai điểm A (1; ) , B ( 6; − 3) Tính diện tích tam giác OAB A B 7,5 C 3 D Câu 169 [0H2-2] Trong mặt phẳng toạ độ Oxy cho hai điểm A ( 2; − ) , B (10; ) Tính diện tích tam giác OAB A 29 B 58 C 14,5 D 29 Câu 170 [0H2-2] Trong mặt phẳng toạ độ Oxy cho ba điểm A ( 5; ) , B ( 0; 10 ) , C ( 8; ) Tính diện tích tam giác ABC A 50 B 25 C 10 D Câu 171 [0H2-3] Cho hai điểm A ( −3;2 ) , B ( 4;3) Tìm điểm M thuộc trục Ox có hồnh độ dương để tam giác MAB vuông M A M ( 7;0 ) B M ( 5;0 ) C M ( 3;0 ) D M ( 9;0 ) Câu 172 [0H2-3] Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho tam giác ABC có A ( 5;5) , B ( −3;1) , C (1; −3) Diện tích tam giác ABC A S = 24 B S = C S = 2 D S = 12 Câu 173 [0H2-3] Trong mặt phẳng Oxy cho bốn điểm A ( 0; −2 ) , B (1;5 ) , C ( 8;4 ) , D ( 7; −3) Chọn khẳng định A Ba điểm A, B, C thẳng hàng C Tam giác ABC tam giác B Ba điểm A, C , D thẳng hàng D Tứ giác ABCD hình vng  11  Câu 174 [0H2-3] Trong mặt phẳng Oxy cho điểm A ( 2;3) , I  ;  B điểm đối xứng với A qua  2 I Giả sử C điểm có tọa độ ( 5; y ) Giá trị y để tam giác ABC tam giác vuông C A y = 0, y = B y = 0, y = −5 C y = 5, y = D y = −5 Câu 175 [0H2-3] Tam giác ABC có A = ( −1;1) , B = (1;3) C = (1; −1) Trong phát biểu sau đây, chọn phát biểu đúng: A ABC tam giác có ba cạnh C ABC tam giác cân B ( BA = BC ) B ABC tam giác có ba góc nhọn D ABC tam giác vuông cân A Câu 176 [0H2-4] Trong mặt phẳng toạ độ Oxy , cho a = ( 4;1) , b = (1;4 ) Số giá trị n để x = n.a + b tạo với y = i + j góc 45° A B C D Câu 177 [0H2-4] Trong mặt phẳng toạ độ Oxy , cho tam giác ABC có A ( 3;4 ) , B ( 2;1) , C ( −1; −2 ) Cho M ( x; y ) đoạn thẳng BC cho S ABC = 3S ABM Khi x + y A 13 B Gv Trầ Trần Quố Quốc Nghĩa Nghĩa – ĐT: 098 373 4349 C 113 D 221 Trang 124 BÀI TẬ TẬP TRẮ TRẮC NGHIỆ NGHIỆM TỐN 10 HỌC KÌ – NĂM HỌC 2019-2020 Phần ĐÁP ÁN Chương Chương MỆNH ĐỀ ĐỀ TẬ TẬP HỢ HỢP 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 A C D D D B C C C A A B D B B A A A B D 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 C B D D D D C D B B B D A D D D C D A C 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 B C D A C A D D A B D B D A A A B D A C 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 C A B C C B B B B B A C D B D B D D A C 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 D C A C D B C D B A C D C D D D A D A B 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 D B C D A D C D A C C D C A C A C B B C 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 A D A C D D B C B B C D B D D D C D D B 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 D A C B D D C D D B C D B C B C C C C B 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 B D C B B C D A C A D C B C D A B C D A 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 C C D A B C D C A B C C D A B C D B C D 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 A B C D A B C D A B A C A C B C D A B C 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 D D D C D A B D C A B C D A C D D B A A 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 C D A B C B D C Gv Trầ Trần Quố Quốc Nghĩa Nghĩa – ĐT: 098 373 4349 A B D A B Trang 125 BÀI TẬ TẬP TRẮ TRẮC NGHIỆ NGHIỆM TỐN 10 HỌC KÌ – NĂM HỌC 2019-2020 Chương Chương HÀM HÀM SỐ SỐ BẬC NHẤ NHẤT HÀM SỐ SỐ BẬC HAI 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 D D A C D C A D D B C A D B D D C B A D 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 D B D D A B C D B C B A C A D D D A A B 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 A D D A C B D D B D A A C B B D A C B D 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 A C D B C B B D B A C D C A A B A D C B 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 A C B A D B D D A D C B B A D B A C D B 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 D A B B B A B D A A A A C C A D D A B A 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 C B D C A C D C B D B D B A C A A A C C 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 A B B C A B B C C C A B C C C A B C A B 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 D B A D C B C C D B A A A A D C C D B B 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 A B D C C D A B D B A B D B C C B A D D 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 C D C D C A B B C B B B D A D A C A A A 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 B A D D A A D D D B A C A B B A D A C B 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 B A C A B Gv Trầ Trần Quố Quốc Nghĩa Nghĩa – ĐT: 098 373 4349 Trang 126 BÀI TẬ TẬP TRẮ TRẮC NGHIỆ NGHIỆM TỐN 10 HỌC KÌ – NĂM HỌC 2019-2020 Chương Chương PHƯƠNG TRÌNH TRÌNH 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 C D D A C B B C B C A C B D C B B D D D 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 B B D C A D D C A D D C D D A C B D C A 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 D B C C C C A C C B A B D D C B D B D B 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 D D C C A D C C C A D C D B C B D B B D 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 D A C D B B C D B A D C D C D A C D D B 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 B D C B C C A D D D B C B B D C A B D D 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 C B A C D A B C D D C B C B C A C D C C 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 D D C C C C B D D B B C A D C D A C A C 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 A C C B D C B C C D D C B D C B A C D D 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 C B B A A B A A B A D C C C D B A C A C 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 B A A C A C A B A D A C A A A D C A B C 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 D B A D D D C A B D C A C A B A A C B A 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 A C D A B D C C B C D A B D A B B A B A 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 B C C A A C C D C D C A D C B B D B D D 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 B B D A B B C A A D B D B D A C D D B D 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 C C D A D A B B Gv Trầ Trần Quố Quốc Nghĩa Nghĩa – ĐT: 098 373 4349 D B D Trang 127 BÀI TẬ TẬP TRẮ TRẮC NGHIỆ NGHIỆM TOÁN 10 HỌC KÌ – NĂM HỌC 2019-2020 Chương Chương VÉCTƠ TỌ TỌA ĐỘ ĐỘ D C B D D C A B A 10 A 11 C 12 B 13 B 14 A 15 A 16 D 17 C 18 D 19 D 20 A 21 D 22 B 23 D 24 A 25 D 26 C 27 A 28 B 29 C 30 B 31 C 32 D 33 A 34 D 35 C 36 A 37 D 38 C 39 A 40 A 41 C 42 A 43 B 44 C 45 A 46 D 47 D 48 B 49 C 50 B 51 D 52 B 53 A 54 D 55 C 56 A 57 B 58 C 59 B 60 A 61 B 62 C 63 D 64 B 65 A 66 D 67 A 68 C 69 B 70 A 71 B 72 B 73 D 74 C 75 B 76 A 77 C 78 D 79 C 80 D 81 B 82 A 83 B 84 C 85 B 86 A 87 D 88 C 89 B 90 D 91 C 92 A 93 C 94 A 95 C 96 D 97 A 98 A 99 100 C C 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 B A D C C D C C B A B D B A D D D D D C 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 D D A A D C A C A C C B C D A A D A D B 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 C B C D A A D A D B D D A B A D C B B A 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 A B A C D D A D D A D D D D C B C A A A 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 C C C A D B B A C A B B D B D B D D B D 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 B A C D C C B C A D B A D D B B ? A D C 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 D D D C C D A C B C C D B D B B C C D C 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 C D B D B B C C D C C D C D B C D B A C 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 A D C D D B A A B D A A B C A C B A D B 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 D B A A C C C A D C D A B C A D C C B B 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 C B C C C C B A A D Gv Trầ Trần Quố Quốc Nghĩa Nghĩa – ĐT: 098 373 4349 Trang 128 BÀI TẬ TẬP TRẮ TRẮC NGHIỆ NGHIỆM TỐN 10 HỌC KÌ – NĂM HỌC 2019-2020 Chương Chương TÍCH VƠ HƯỚ HƯỚNG 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 A D C D A A A A B C A A B D B A C C B C 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 A C C D A C A A A A A D B B B C D D D C 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 D A B B D A D C D C B D C B A A C C B D 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 A C A D A D B C B A C D B D B C D A B C 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 B A D A C A B A B C C D C C C D D C B C 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 C A B C B C A C B C D A C A D C C A C D 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 D D B D A A C C B A A B C B A A D A D C 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 D A B D B B A D A B C B C D A D A D A D 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 C C B D C B D B Gv Trầ Trần Quố Quốc Nghĩa Nghĩa – ĐT: 098 373 4349 A B C A D A D D B Trang 129 BÀI TẬ TẬP TRẮ TRẮC NGHIỆ NGHIỆM TOÁN 10 HỌC KÌ – NĂM HỌC 2019-2020 MỤC LỤC A – ĐẠI SỐ Chương MỆNH ĐỀ - TẬP HỢP Bài MỆNH ĐỀ Bài TẬP HỢP CÁC PHÉP TOÁN TRÊN TẬP HỢP Bài TRẮC NGHIỆM TỔNG HỢP 12 Chương HÀM SỐ BẬC NHẤT HÀM SỐ BẬC HAI 25 Bài ĐẠI CƯƠNG VỀ HÀM SỐ 25 Bài HÀM SỐ BẬC NHẤT y = ax + b 31 Bài HÀM SỐ BẬC HAI y = ax2 + bx + c 34 Bài TRẮC NGHIỆM TỔNG HỢP 38 Chương PHƯƠNG TRÌNH 51 Bài ĐẠI CƯƠNG VỀ PHƯƠNG TRÌNH 51 Bài PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT: AX + B = 53 Bài PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI: AX2 + BX + C = 54 Bài PHƯƠNG TRÌNH QUY VỀ PT BẬC NHẤT, BẬC HAI 59 Bài PHƯƠNG TRÌNH VÀ HỆ PTBẬC NHẤT NHIỀU ẨN 62 Bài HỆ PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI HAI ẨN 65 Bài TRẮC NGHIỆM TỔNG HỢP 67 B – HÌNH HỌC Chương VÉCTƠ TỌA ĐỘ 81 Bài VÉCTƠ 81 Bài TỌA ĐỘ 86 Bài TRẮC NGHIỆM TỔNG HỢP 92 Chương TÍCH VƠ HƯỚNG 110 Bài GIÁ TRỊ LƯỢNG GIÁC CỦA MỘT GÓC BẤT KÌ TỪ 00 ĐẾN 1800 110 Bài TÍCH VƠ HƯỚNG VÀ ỨNG DỤNG 112 C – ĐÁP ÁN Chương MỆNH ĐỀ - TẬP HỢP 125 Chương HÀM SỐ BẬC NHẤT HÀM SỐ BẬC HAI 126 Chương PHƯƠNG TRÌNH 127 Chương VÉCTƠ TỌA ĐỘ 128 Chương TÍCH VƠ HƯỚNG 129 MỤC LỤC 130 Gv Trầ Trần Quố Quốc Nghĩa Nghĩa – ĐT: 098 373 4349 Trang 130 ... Trang 11 HỌC KÌ – NĂM HỌC 2 019 -2020 BÀI TẬ TẬP TRẮ TRẮC NGHIỆ NGHIỆM TOÁN 10 Bài TRẮC NGHIỆM TỔNG HỢP CHƯƠNG I Câu 11 6 Trong mệnh đề sau, mệnh đề sai? A Hai tam giác chúng đồng dạng có cạnh... cho Gv Trầ Trần Quố Quốc Nghĩa Nghĩa – ĐT: 098 373 4349 4349 Trang 13 HỌC KÌ – NĂM HỌC 2 019 -2020 BÀI TẬ TẬP TRẮ TRẮC NGHIỆ NGHIỆM TOÁN 10 Câu 13 0 Câu sau mệnh đề? A Bạn đâu vậy? C Anh học trường... mệnh đề D Có x0 ∈ X để P ( x ) mệnh đề sai Gv Trầ Trần Quố Quốc Nghĩa Nghĩa – ĐT: 098 373 4349 4349 Trang 17 HỌC KÌ – NĂM HỌC 2 019 -2020 BÀI TẬ TẬP TRẮ TRẮC NGHIỆ NGHIỆM TOÁN 10 Câu 17 5 Cho mệnh
- Xem thêm -

Xem thêm: 1296 bài tập trắc nghiệm Toán 10 học kì 1 có đáp án – Trần Quốc Nghĩa, 1296 bài tập trắc nghiệm Toán 10 học kì 1 có đáp án – Trần Quốc Nghĩa

Từ khóa liên quan