Đề khảo sát chất lượng Toán 12 năm học 2018 – 2019 trường Hà Bắc – Hải Dương lần 1

7 39 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/07/2019, 21:28

GV biên soạn đề: Nguyễn Văn Phong - Trường THPT Hà Bắc SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Trường THPT Hà Bắc Ngày 28 tháng năm 2018 ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 12A LẦN 01 MƠN: TỐN Thời gian làm bài: 90 phút Câu 1: Điểm cực tiểu đồ thị hàm số y  x3  3x  điểm A Q(3;1) B N (1;7) C P(7; 1) D M (1;3) Câu 2: Hình bên đồ thị hàm số y  f ( x) Hỏi hàm số y  f ( x) đồng biến khoảng đây? A (0;1) (2; ) B (1;2) C (2; ) D (0;1) Câu 3: Tiệm cận ngang đồ thị hàm số y  A y  B y  đường thẳng có phương trình x 1 C x  D x  Câu 4: Nghiệm phương trình 2sin x   biểu diễn đường tròn lượng giác hình bên điểm ? A Điểm E, điểm D C Điểm D, điểm C B Điểm E, điểm F D Điểm C, điểm F Câu 5: Cho hình chóp S ABC đáy tam giác vuông B , cạnh bên SA  ( ABC ) Biết SA  3a , AB  2a , BC  a Thể tích V khối chóp S ABC là: A V  a3 B V  2a3 C V  3a3 D V  4a3 Câu 6: Cho hàm số y  f ( x) xác định liên tục khoảng  ;   , có bảng biến thiên hình bên Mệnh đề sau ? A Hàm số nghịch biến khoảng (1; ) B Hàm số đồng biến khoảng (; 2) C Hàm số nghịch biến khoảng (;1) D Hàm số đồng biến khoảng (1; ) Câu 7: Đồ thị hàm số y = x3 – (3m + 1)x2 + (m2 + 3m + 2)x + có điểm cực tiểu điểm cực đại nằm hai phía trục tung khi: A < m < B – < m < - C < m < D – < m < - Câu 8: Cho tập hợp M có 10 phần tử Số tập gồm hai phần từ M A A108 B A102 C C102 D 102 Câu 9: Trong phát biểu sau, phát biểu sai ? A Dãy số có tất số hạng cấp số nhân Trang 1/7 - Mã đề thi 111 B Dãy số có tất số hạng cấp số cộng C Một cấp số cộng có cơng sai dương dãy số tăng D Một cấp số cộng có cơng sai dương dãy số dương Câu 10: Phát biểu phát biểu sau sai ? B lim q n  ( | q |  ) A lim un  c ( un  c số) 1 D lim   ( k  ) k n n Câu 11: Lăng trụ tam giác có độ dài tất cạnh Thể tích khối lăng trụ cho C lim 27 27 B C D 4 2 Câu 12: Cho hàm số y  f ( x) liên tục (a; b) Điều kiện cần đủ để hàm số liên tục A [a; b] A lim f ( x)  f ( a) lim f ( x)  f (b) B lim f ( x)  f ( a) lim f ( x)  f (b) xa x b xa x b C lim f ( x)  f (a) lim f ( x)  f (b) D lim f ( x)  f (a) lim f ( x)  f (b) xa x b xa x b Câu 13: Khẳng định sai ? A Hàm số y  sin x hàm số lẻ B Hàm số y  tan x hàm số lẻ C Hàm số y  cos x hàm số lẻ D Hàm số y  cot x hàm số lẻ Câu 14: Cho hình chóp tứ giác S ABCD có cạnh đáy 2a , cạnh bên 3a Tính thể tích V khối chóp cho 7a3 A V  B V  a 4a C V  a3 D V  x2  x 1 Câu 15: Đường thẳng y  x  có điểm chung với đồ thị hàm số y  ? x 1 A B C D Câu 16: Cho hình chóp S ABCD có đáy ABCD hình bình hành, cạnh bên SA vng góc với đáy Biết khoảng cách từ A đến mặt phẳng ( SBD) 6a Khoảng cách từ điểm C đến mặt phẳng ( SBD) A 6a B 12a C 3a D 4a  7 Câu 17: Cho hàm số y  f ( x) xác định liên tục đoạn 0;  , có  2 đồ thị hàm số y  f ( x) hình vẽ Hỏi hàm số y  f ( x) đạt giá  7 trị nhỏ đoạn  0;  điểm x0 ?  2 A x0  B x0  C x0  D x0  Trang 2/7 - Mã đề thi 111 Câu 18: Biết m0 giá trị tham số m để hàm số y  x3  3x  mx  có hai điểm cực trị x1 , x2 cho x12  x22  x1 x2  13 Mệnh đề ? A m0  (15; 7) B m0  (7; 1) C m0  (7;10) Câu 19: Số đường tiệm cận đứng đồ thị hàm số y  A B D m0  (1;7)  x  3x   sin x C.1 x3  x D Câu 20: Tích giá trị nhỏ giá trị lớn hàm số f ( x)  x  A 52 B 20 C D [1;3] x 65 Câu 21: Phương trình tiếp tuyến đồ thị hàm số y  x  x  điểm có hoành độ x  A x  y  B x  y   C x  y   D x  y   Câu 22: Cho hàm số y  f ( x) xác định R \ {-1} ,liên tục khoảng xác định có bảng biến thiên hình bên Tìm tập hợp tất giá trị tham số thực m cho phương trình f ( x)  m có ba nghiệm thực phân biệt A (4;2) B [4;2) C (4;2] D (;2] Câu 23: Tìm tất giá trị thực tham số m để hàm số y  x3  x  mx  đồng biến khoảng (; ) 4 1 B m  C m  D m  3 3 Câu 24: Phương trình sin x  3cos x  có nghiệm khoảng (0; ) ? A m  A B.1 C D Câu 25: Trong khai triển biểu thức ( x  y )21 , hệ số số hạng chứa x13 y8 A 1287 B 203490 C 116280 D 293930 Câu 26: Cho hình lập phương ABCD A BC D Góc hai đường thẳng BA CD A 90 B 60 C 30 D 45 Câu 27: Một hộp chứa 11 cầu gồm màu xanh cầu màu đỏ Chọn ngẫu nhiên đồng thời cầu từ hộp Xác suất để cầu chọn màu A 22 B 11 C 11 D 11 Câu 28: Cho hình chóp S ABCD có đáy ABCD hình vng tâm O cạnh a , SO vng góc với mặt phẳng  ABCD  SO  a Khoảng cách SC AB A a B 2a C a 15 D 2a 15 Trang 3/7 - Mã đề thi 111 Câu 29: Cho khối lăng trụ ABC ABC Gọi M trung điểm BB , N điểm cạnh CC cho CN  NC Mặt phẳng ( AMN ) chia khối lăng trụ thành hai phần tích V1 V2 hình vẽ Tính tỉ số V1 V2 V1  V2 V C  V2 V1  V2 V D  V2 A B Câu 30: Đồ thị hàm số sau khơng có tiệm cận ngang? A y  x  x  B y  x2 x 1 C y  x2 x 1 D y  x2 x2  Câu 31: Cho hình chóp S ABCD có đáy ABCD hình vng, cạnh bên SA vng góc với mặt phẳng đáy Đường thẳng SD tạo với mặt phẳng ( SAB) góc 45 Gọi I trung điểm cạnh CD Góc hai đường thẳng BI SD (Số đo góc làm tròn đến hàng đơn vị) A 39 B 42 C 51 D 48 Câu 32: Tìm tập hợp S tất giá trị tham số m để hàm y số x  (m  1) x  (m  2m) x  nghịch biến khoảng (1;1) A S   B S  [0;1] C S  [ 1;0] D S  {1}  1 x  1 x x   x Câu 33: Tìm tất giá trị m để hàm số f ( x)   liên tục x  m   x x   1 x A m  1 B m  2 C m  D m  Câu 34: Cho hình chóp S ABCD có đáy ABCD hình vng cạnh a , SA  a SA vng góc với đáy Gọi M trung điểm SB , N thuộc cạnh SD cho SN  ND Tính thể tích V khối tứ diện ACMN 1 B V  a C V  a Câu 35: Cho hàm số y  f ( x) Hàm số y  f '( x) có đồ thị A V  a 12 D V  a 36 hình bên.Hàm số y  f (2  x ) đồng biến khoảng A 1;3 B  2;   C  2;1 D  ; 2  Câu 36: Có giá trị nguyên tham số m để đồ thị hàm số y  x3  (m  2) x  (m  m  3) x  m cắt trục hoành ba điểm phân biệt ? A B C D Trang 4/7 - Mã đề thi 111 Câu 37: Trong kho đèn trang trí bóng đèn loại I, bóng đèn loại II, bóng đèn khác màu sắc hình dáng Lấy bóng đèn Hỏi có khả xảy số bóng đèn loại I nhiều số bóng đèn loại II ? A 246 B 3480 Câu 38: Tiếp tuyến đồ thị hàm số y  C 3360 D 245 4x  với tiệm cận tạo thành tam giác có 2x  diện tích A B C D Câu 39: Đồ thị hàm số y  ax3  bx  cx  d có hai điểm cực trị A(1; 7) , B(2; 8) Tính y(1) A y(1)  B y(1)  11 C y(1)  11 D y(1)  35 Câu 40: Một khối lập phương có độ dài cạnh 2cm chia thành khối lập phương cạnh 1cm Hỏi có tam giác tạo thành từ đỉnh khối lập phương cạnh 1cm ? A 2898 B 2915 C 2876 D 2012 Câu 41: Cho hàm số y  f  x  xác định, liên tục R có bảng biến thiên sau Tìm giá trị cực đại yCĐ giá trị cực tiểu yCT hàm số cho A yCĐ  yCT  2 B yCĐ  yCT  C yCĐ  2 yCT  D yCĐ  yCT  Câu 42: Cho hình chóp tứ giác S.ABCD có tất cạnh S a Gọi M trung điểm SD (tham khảo hình vẽ bên) M Tang góc đường thẳng BM mặt phẳng  ABCD  A A 2 C 3 B D B D C Câu 43: Cho hình hộp chữ nhật ABCD A BC D có cạnh AB  2, AD  3, AA  Góc hai mặt phẳng  AB D   AC D   Tính giá trị gần góc  ? A 61,6 B 38,1 C 45, 2 D 53, 4 Câu 44: Đạo hàm bậc 21 hàm số f ( x)  cos  x  a    A f (21) ( x)  sin  x  a    2   B f (21) ( x)   sin  x  a    2   C f (21) ( x)   cos  x  a    2   D f (21) ( x)  cos  x  a    2 Câu 45: Hàm số y  ( x  m)3  ( x  n)3  x3 ( tham số m, n ) đồng biến khoảng (; ) Giá trị nhỏ biểu thức P  4(m2  n )  m  n Trang 5/7 - Mã đề thi 111 A  16 B 16 C D Câu 46: Cho dãy số (an ) xác định a1  5, an1  qan  với n  1,trong q số, q  0, q  Biết công thức số hạng tổng quát dãy số viết dạng an   q n1    q n1 Tính   2 1 q A 11 B 13 C 16 D Câu 47: Cho hàm số y  f ( x) có đồ thị y  f ( x) hình vẽ Xét hàm số 3 g ( x)  f ( x)  x  x  x  2018 Mệnh đề ? A g ( x)  g (3) B g ( x)  g (1) C g ( x)  g (1) D g ( x)  [ 3;1] [ 3;1] [ 3;1] [ 3;1] g ( 3)  g (1) Câu 48: Có giá trị nguyên tham số m để đường thẳng y  m( x  4) cắt đồ thị hàm số y  ( x  1)( x  9) bốn điểm phân biệt ? A B C D Câu 49: Cho hình hộp ABCD A BC D , AB  6cm, BC  BB  cm Điểm E trung điểm cạnh BC Một tứ diện MNPQ có hai đỉnh M N nằm đường thẳng CE , hai đỉnh P, Q nằm đường thẳng qua điểm B cắt đường thẳng AD điểm F Khoảng cách DF A 1cm B 3cm C 2cm D 6cm Câu 50: Cho khối hộp chữ nhật ABCD A BCD tích 2110 Biết AM  MA , DN  3ND CP  2CP hình vẽ Mặt phẳng  MNP  chia khối hộp cho thành hai khối đa diện Thể tích khối đa diện nhỏ A 7385 18 B C 8440 D 5275 12 5275 - HẾT - Trang 6/7 - Mã đề thi 111 Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án D 11 A 21 D 31 C 41 D C 12 B 22 A 32 D 42 D A 13 C 23 C 33 B 43 A B 14 D 24 B 34 A 44 D A 15 A 25 B 35 C 45 A B 16 A 26 D 36 D 46 A B 17 A 27 C 37 A 47 B C 18 A 28 B 38 C 48 B D 19 C 29 D 39 D 49 C 10 B 20 B 30 B 40 C 50 B Trang 7/7 - Mã đề thi 111
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề khảo sát chất lượng Toán 12 năm học 2018 – 2019 trường Hà Bắc – Hải Dương lần 1, Đề khảo sát chất lượng Toán 12 năm học 2018 – 2019 trường Hà Bắc – Hải Dương lần 1

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn