Đề kiểm tra giữa HK1 Toán 12 năm học 2017 – 2018 trung tâm GDTX tỉnh Đồng Nai

4 30 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/07/2019, 21:27

SỞ GD&ĐT ĐỒNG NAI TRUNG TÂM GDTX TỈNH KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2017 - 2018 MÔN : TOÁN – KHỐI 12 A Thời gian làm bài: 60 phút; Hình thức : Trắc nghiệm 40 câu Mã đề thi 132 Họ, tên thí sinh: Số báo danh: Câu 1: Hàm số y  x  x nghịch biến khoảng: A (1;2) B (0;2) C (0;1) Câu 2: Giá trị m để hàm số y  mx  x 1 B 2  m  A m  D (1; ) nghịch biến khoảng xác định là: C m  2 D m  2 Câu 3: Tìm khoảng đồng biến hàm số y   x  x  A (-∞; -1) B (-∞; -1) , (0; 1) C (0;1) D (3;4) Câu 4: Số cực trị hàm số y  x  x  là: A B C D 1 Câu 5: Hàm số y  x  ( m  1) x  ( m  1) x  đồng biến tập xác định khi: A m2 B m4 C 2  m  1 D m4 Số đường tiệm cận đồ thị hàm số 2x 1 A B C D Câu 7: Biết hàm số y  x  ( m  1) x  (m  4m  3) x  đạt cực trị x1 , x2 Tính giá trị nhỏ biểu thức P  x1 x2  2( x1  x2 ) A P  9 B P  1 C P   D P   2 Câu 8: Cho hình chóp S ABCD có cạnh đáy 2a , góc mặt bên mặt đáy 60 Thể tích hình chóp S ABCD là: Câu 6: Cho hàm số y  a3 A B 3a 2a3 C x đồng biến khoảng: x 1 A  ; 1 1;   B 1;   C  1;1 Câu 9: Hàm số y  Câu 10: Hàm số: y   x3  3x  đạt cực tiểu x bằng? A -1 B C - Câu 11: Cho hàm số y  A -5 4a3 D D  ; 1 D x  4x  Hàm số có hai điểm cực trị x1, x2 Tích x1.x2 : x 1 B -2 C -4 D -1 Câu 12: Cho hàm số y   x  x Giá trị lớn hàm số A B C D Trang 1/4 - Mã đề thi 132 x3  x  x  Toạ độ điểm cực đại hàm số 3 A (-1;2) B (1;2) C  3;  D (1;-2)  3 Câu 14: Hàm số cực trị ? x 1 y   x3  x  y  x  3x  y A y  x  co s x C D 2 x  B Câu 13: Cho hàm số y  Câu 15: Trong hàm số sau, hàm số đồng biến R ? A y = 2x + B y = tanx C y = x4 + D y = x2 – 2x Câu 16: GTLN hàm số y   x  3x  [0; 2] A 3 B 13 C Câu 17: Trong mệnh đề sau, tìm mệnh đề sai: A Hàm số y  x   có hai cực trị x 1 B Hàm số y = –x3 + 3x2 – có cực đại cực tiểu C Hàm số y = x3 + 3x + có cực trị D Hàm số y  2 x   khơng có cực trị x2 Câu 18: Hãy chọn mệnh đề A Tồn hình đa diện có số đỉnh số mặt B Tồn hình đa diện có số cạnh số mặt C Tồn hình đa diện có số đỉnh số cạnh D Số đỉnh số mặt hình đa diện x  mx  đạt cực đại x = xm B  m  C m  D 29 Câu 19: Giá trị m để hàm số y= A m  3 D 1  m  3  2x Số tiệm cận đồ thị hàm số bằng? x2 A B C D x+3 Câu 21: Tìm tiệm cận ngang y = ? x +1 A y= B y=2 C y=±1 D y=1 3x  Câu 22: Cho hàm số y  Khẳng định sau đúng? 2x 1 A Đồ thị hàm số có tiệm cận ngang y  B Đồ thị hàm số có tiệm cận ngang y  2 C Đồ thị hàm số có tiệm cận đứng x= D Đồ thị hàm số có tiệm cận đứng x  Câu 20: Cho hàm số y  1 Câu 23: Trong khẳng định sau hàm số y   x  x  , khẳng định đúng? A Hàm số đạt cực tiểu x = B Hàm số đạt cực đại x = C Hàm số đạt cực tiểu x = D Hàm số đạt cực tiểu x = -1 Câu 24::Khốitámmặtđềuthuộcloại A {4;3} B {5;3} C {3;3} D {3;4} Trang 2/4 - Mã đề thi 132 Câu 25: Cho hình chóp SABC có đáy tam giác ABC cạnh a, hai mặt bên (SAB) (SAC) vuông với mặt phẳng (ABC) Biết cạnh bên SB tạo với mặt phẳng đáy góc 600 Thể tích khối chóp tính theo a là: a3 A a3 B a3 C a3 D Câu 26:Trongcácmệnhđềsau,mệnhđềnàođúng? A Sốcạnhcủahìnhđadiệnlnlớnhơn6 B Sốcạnhcủahìnhđadiệnlnlớnhơnhoặcbằng6 C Sốcạnhcủahìnhđadiệnlnlớnhơnhoặcbằng8 D Sốcạnhcủahìnhđadiệnlnlớnhơn7 Câu 27: Giá trị lớn hàm số y   x2 A B 10 C -4 D Câu 28: Cho hình chóp S.ABCD có cạnh đáy a cạnh bên tạo với đáy góc 60o Tính thể tích khối chóp a3 a3 a3 a3 A B C D Câu 29: Trong hàm số sau , hàm số có cực trị A y = x4 + x2 – B y = -x4 – 4x2 + C y = x3 – 3x2 – 3x – D y = - x4 + 4x2 + x4 - x + có điểm cực tiểu ? A B C D Câu 31: Cho hình chóp S.ABC Gọi M, N trung điểm SA, SB Tỉ số thể tích khối chóp S.MNC khối chóp S.ABC là: A B 1/4 C 1/8 D Câu 30: Hàm số f ( x ) = Câu 32: Giá trị nhỏ hàm số y = x3 – 3x + 2017 đoạn [ 0;2] A 2019 B 2017 C 2015 D 2016 Câu 33: Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC tam giác vng B , AB = a , BC = a , SA vng góc với mặt phẳng đáy Biết góc SC (ABC ) 60 Thể tích khối chóp S.ABC là: a3 D 3a3 Câu 34: Một tờ giấy hình tròn bán kính R, ta cắt hình chữ nhật có diện tích lớn bao nhiêu? A a3 B a3 C A R2 B 4R2 C 2R2 D R2 Giá trị nhỏ hàm số (0;  ) x B C D Câu 35: Cho hàm số y  x  A Câu 36: Cho lăng trụ đứng tam giác ABC A'B'C' có đáy ABC tam giác vuông A với AC  = 60 o biết BC' hợp với (AA'C'C) góc 300 Thể tích lăng trụ là: = a , ACB A a3 B a3 C a3 D a3 6 Trang 3/4 - Mã đề thi 132 Câu 37: Giá trị m để hàm số: y = x + (m - 1) x + 3x - khơng có cực trị A m  B   m  Câu 38: Cho hàm số y  f ( x ) liên tục điểm cực trị? A Có điểm cực trị C Có điểm cực trị Câu 39: Hãy chọn mệnh đề C m   D m    m  , có đạo hàm f '( x )  x ( x  1) ( x  1)3 Hàm số cho có B Chỉ có điểm cực trị D Khơng có cực trị Số đỉnh số mặt hình đa diện cũng: A Lớnhơn B Lớn C Lớn D Lớn Câu 40: Hàm số y  x3  mx  có cực trị : A m  B m  C m  D m  - - HẾT Trang 4/4 - Mã đề thi 132
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề kiểm tra giữa HK1 Toán 12 năm học 2017 – 2018 trung tâm GDTX tỉnh Đồng Nai, Đề kiểm tra giữa HK1 Toán 12 năm học 2017 – 2018 trung tâm GDTX tỉnh Đồng Nai

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn