Tư tưởng hồ chí minh EG03 020

60 321 7
  • Loading ...
1/60 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/07/2019, 20:31

Câu hỏi Câu trả lời không Điểm 0,00 ngồi khoảng 1,00 Đánh dấu để làm sau Mơ tả câu hỏi Điền vào chỗ trống nội dung thích hợp:Tư tưởng Hồ Chí Minh hệ thống quan điểm toàn diện sâu sắc vấn đề cách mạng Việt nam, từ (1) ; kết vận dụng …(2)…chủ nghĩa Mác - Lênin vào điều kiện cụ thể nước ta; đồng thời kết tinh tinh hoa dân tộc trí tuệ thời đại nhằm giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng người Chọn câu trả lời: a Cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân đến cách mạng xã hội chủ nghĩa (1) Vận dụng sáng tạo phát triển (2) b Cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân đến cách mạng tư sản dân tộc (1).Vận dụng sáng tạo phát triển (2) c Vận dụng phát triển sáng tạo (1) Vận dụng sáng tạo phát triển (2) d Cách mạng giải phóng dân tộc đến cách mạng xã hội chủ nghĩa (1) Vận dụng sáng tạo phát triển (2) Phản hồi Tham khảo: Bài mở đầu - Chương mở đầu, mục I, trang 2, Bản Text Câu trả lời là: Câu hỏi Câu trả lời Điểm 1,00 khoảng 1,00 Đánh dấu để làm sau Mô tả câu hỏi Điền vào chỗ trống nội dung thích hợp: Đối tượng nghiên cứu mơn tư tưởng Hồ Chí Minh hệ thống quan điểm lý luận Hồ Chí Minh …(1)… dòng chảy thời đại mà cốt lõi tư tưởng về……(2)……; Các quan điểm hệ thống tư tưởng Hồ Chí Minh khơng phản ánh nói, viết mà thể qua trình đạo thực tiễn cách mạng phong phú Người; Đảng cộng sản Việt nam vận dụng, phát triển sáng tạo qua giai đoạn cách mạng Chọn câu trả lời: a Cách mạng vơ sản (1) Cách mạng giải phóng dân tộc(2) b Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội (1) Độc lập tự do(2) c Cách mạng Việt nam (1) Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội (2) Đáp án là: Cách mạng Việt nam (1) Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội (2) d Cách mạng giải phóng dân tộc (1) Độc lập tự (2) Câu hỏi Câu trả lời khơng Điểm 0,00 ngồi khoảng 1,00 Đánh dấu để làm sau Mô tả câu hỏi Ý nghĩa việc học tập môn học tư tưởng Hồ Chí Minh: Chọn câu trả lời: a Cả phương án b Bồi dưỡng phẩm chất đạo đức cách mạng rèn luyện lĩnh trị c Nâng cao lực tư lý luận phương pháp công tác Phản hồi Tham khảo: Bài mở đầu - Chương mở đầu, mục III, trang 5, 6, Bản Text Câu trả lời là: Câu hỏi Câu trả lời Điểm 1,00 khoảng 1,00 Đánh dấu để làm sau Mô tả câu hỏi Mối quan hệ môn học tư tưởng Hồ Chí Minh với mơn học Đường lối cách mạng Đảng cộng sản Việt nam? Chọn câu trả lời: a Cả phương án Đáp án là: Cả phương án Vì: Tư tưởng Hồ Chí Minh tảng tư tưởng kim nam cho hành động Đảng Và sở khoa học để xây dựng đường lối chiến lược, sách lược cách mạng đắn b Học tập tốt môn học tư tưởng Hồ Chí Minh trang bị giới quan, phương pháp luận khoa học để nắm vững kiến thức Đường lối cách mạng Đảng cộng sản Việt nam c Tư tưởng Hồ Chí Minh tảng tư tưởng kim nam cho hành động Đảng d Là sở khoa học để xây dựng đường lối chiến lược, sách lược cách mạng đắn Phản hồi Tham khảo: Bài mở đầu - Chương mở đầu, mục I, trang 14, Bản Text Câu trả lời là: Câu hỏi 12 Câu trả lời không Điểm 0,00 ngồi khoảng 1,00 Đánh dấu để làm sau Mơ tả câu hỏi Hồ Chí Minh gia nhập Đảng Xã hội Pháp năm nào? Chọn câu trả lời: a 1920 b 1918 c 1917 d 1919 Phản hồi Tham khảo: Bài I - Chương (P1), mục I, trang 3, Bản Text or trang 11 slide Câu trả lời là: Câu hỏi 17 Câu trả lời Điểm 1,00 ngồi khoảng 1,00 Đánh dấu để làm sau Mơ tả câu hỏi Hồ Chí Minh viết "lời kêu gọi tồn quốc kháng chiến" vào thời gian nào? Chọn câu trả lời: a 19/12/1948 b 19/12/1945 c 19/12/1946 Đáp án là: 19/12/1946 d 19/12/1947 Phản hồi Tham khảo: Bài I – Chương (P2), mục I, trang 29 slide Câu trả lời là: Câu hỏi 19 Câu trả lời Điểm 1,00 khoảng 1,00 Đánh dấu để làm sau Mơ tả câu hỏi Hồ Chí Minh khẳng định: Chủ nghĩa dân tộc động lực lớn nước đấu tranh giành độc lập Đó chủ nghĩa: Chọn câu trả lời: a Dân tộc hẹp hòi b Dân tộc chân Đáp án là: Dân tộc chân c Cả phương án d Dân tộc sô vanh Phản hồi Tham khảo: Bài I – Chương (P2), mục I, trang 28 slide Câu trả lời là: Câu hỏi Câu trả lời Điểm 1,00 khoảng 1,00 Đánh dấu để làm sau Mô tả câu hỏi Hồ Chí Minh đọc “Sơ thảo lần thứ Luận cương vấn đề dân tộc vấn đề thuộc địa” V I Lênin vào thời gian nào? Chọn câu trả lời: a 7/1918 b 7/1922 c 7/1920 Đáp án là: 7/1920 d 7/1917 Phản hồi Tham khảo: Bài I - Chương (P1), mục I, trang 2, Bản Text or trang 11slide Câu trả lời là: Câu hỏi Câu trả lời Điểm 1,00 khoảng 1,00 Đánh dấu để làm sau Mô tả câu hỏi Chọn cụm từ điền vào chỗ trống:“ Toàn quốc đồng bào đứng dậy mà tự giải phóng cho ta” Chọn câu trả lời: a Dựa vào đoàn kết toàn dân b Đem sức ta Đáp án là: Đem sức ta c Dựa vào giúp đỡ quốc tế d Dưới lãnh đạo Đảng Phản hồi Tham khảo: Bài I – Chương (P2), mục I, trang 28 slide Câu trả lời là: Câu hỏi Câu trả lời không Điểm 0,00 khoảng 1,00 Đánh dấu để làm sau Mô tả câu hỏi Tác phẩm sau Hồ Chí Minh: Chọn câu trả lời: a Tuyên ngôn Đảng cộng sản b Đường Kách Mệnh c Thường thức trị d Bản án chế độ thực dân Pháp Phản hồi Tham khảo: Bài I – Chương (P2), mục I, trang 28 slide Câu trả lời là: Câu hỏi 10 Câu trả lời Điểm 1,00 khoảng 1,00 Đánh dấu để làm sau Mơ tả câu hỏi Thời kỳ hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh cách mạng Việt Nam vào khoảng thời gian nào? Chọn câu trả lời: a 1911-1920 b 1930 - 1945 c 1921-1925 d 1921-1930 Đáp án là: 1921-1930 Phản hồi Tham khảo: Bài I - Chương (P1), mục II, trang 5, Bản Text or trang 20 slide Câu trả lời là: Câu hỏi Câu trả lời không Điểm 0,00 khoảng 1,00 Đánh dấu để làm sau Mơ tả câu hỏi Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, cách mạng giải phóng dân tộc có khả chủ động giành thắng lợi trước cách mạng vô sản quốc vì: Chọn câu trả lời: a Cả phương án b Kẻ thù thuộc địa yếu kẻ thù giai cấp vô sản quốc c Nọc độc sức sống rắn độc tư chủ nghĩa tập trung thuộc địa nước quốc d Lực lượng cách mạng thuộc địa đông mạnh lực lượng cách mạng quốc Phản hồi Tham khảo: Bài I – Chương (P2), mục II, trang 17, Bản Text or trang 38 slide Câu trả lời là: Câu hỏi Câu trả lời Điểm 1,00 khoảng 1,00 Đánh dấu để làm sau Mơ tả câu hỏi Hồ Chí Minh lấy tên Nguyễn Ái Quốc vào thời gian nào? Chọn câu trả lời: a Khi Hồ Chí Minh sang Liên Xô làm việc Ban Phương Đông Quốc tế cộng sản tháng 6/1923 b Khi Hồ Chí Minh tham gia sáng lập Đảng Cộng sản Pháp Đại hội Tua tháng12/1920 c Khi Hồ Chí Minh lên tàu từ bến Nhà Rồng năm 1911 d Khi ký tên vào Yêu sách nhân dân An nam gửi đến Hội nghị Hồ Bình Vécxai (Pháp) ngày 18/6/1919 Đáp án là: Khi ký tên vào Yêu sách nhân dân Annam gửi đến Hội nghị Hồ Bình Vécxai (Pháp) ngày 18/6/1919 c Tự phê bình phê bình d Tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách Đáp án là: Tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách Vì: nhiều người thấy hết việc, mặt vấn đề… Phản hồi Tham khảo: Bài II, Chương (P2), mục II, trang 21, Bản Text or trang 31slide Câu trả lời là: Câu hỏi 13 Câu trả lời Điểm 1,00 khoảng 1,00 Đánh dấu để làm sau Mô tả câu hỏi Hồ Chí Minh coi nguyên tắc nguyên tắc sinh hoạt Đảng? Chọn câu trả lời: a Tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách b Tập trung dân chủ c Kỷ luật nghiệm minh tự giác d Tự phê bình phê bình Đáp án là: Tự phê bình phê bình Vì: Tự phê bình phê bình là; làm cho phần tốt người phát triển hơn, phần xấu dần đi… Phản hồi Tham khảo: Bài II, Chương (P2), mục II, trang 21, Bản Text or trang 31slide Câu trả lời là: Câu hỏi 14 Câu trả lời Điểm 1,00 khoảng 1,00 Đánh dấu để làm sau Mô tả câu hỏi Theo tư tưởng Hồ Chí Minh tảng tư tưởng Đảng là: Chọn câu trả lời: a Chủ nghĩa Mác - Lênin tư tưởng Hồ Chí Minh b Chủ nghĩa Mác c Chủ nghĩa Mác-Lênin Đáp án là: Chủ nghĩa Mác-Lênin Vì: Để đạt mục tiêu cách mạng, Hồ Chí Minh rõ: phải dựa vào lý luận cách mạng khoa học chủ nghĩa Mác - Lênin Hồ Chí Minh ví chủ nghĩa Mác - Lênin trí khơn người, bàn nam định hướng cho tàu nói lên vai trò quan trọng lý luận tất thời kỳ cách mạng Với ý nghĩa đó, theo Hồ Chí Minh, chủ nghĩa Mác - Lênin trở thành "cốt", trở thành tảng tư tưởng kim nam cho hành động Đảng Cộng sản Việt Nam d Cả phương án Phản hồi Tham khảo: Bài II, Chương (P2), mục II, trang 19, Bản Text or trang 27,28 slide Câu trả lời là: Câu hỏi 16 Câu trả lời Điểm 1,00 khoảng 1,00 Đánh dấu để làm sau Mơ tả câu hỏi Hồ Chí Minh coi ngun tắc nguyên tắc tổ chức Đảng? Chọn câu trả lời: a Tập trung dân chủ Đáp án là: Tập trung dân chủ Vì: Tập trung có nghĩa là; Đảng có nhiêù người tiến hành người, thiểu số phục tùng đa số, cấp phục tùng cấp trên… b Tự phê bình phê bình c Tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách d Kỷ luật nghiệm minh tự giác Phản hồi Tham khảo: Bài II, Chương (P2), mục II, trang 21, Bản Text or trang 31slide Câu trả lời là: Câu hỏi 17 Câu trả lời Điểm 1,00 khoảng 1,00 Đánh dấu để làm sau Mơ tả câu hỏi Theo Hồ Chí Minh, độ dài thời kỳ độ lên chủ nghĩa xã hội nước ta là: Chọn câu trả lời: a 15 năm b 20 năm c 30 năm d Lâu dài Đáp án là: Lâu dài Phản hồi Tham khảo: Bài II, Chương (P1), mục II, trang 13 slide Câu trả lời là: Câu hỏi Câu trả lời Điểm 1,00 khoảng 1,00 Đánh dấu để làm sau Mô tả câu hỏi Nguyên tắc hoạt động Mặt trận dân tộc thống là: Chọn câu trả lời: a Tập trung dân chủ b Cả phương án c Dân chủ tập trung d Hiệp thương dân chủ Đáp án là: Hiệp thương dân chủ Vì: Mặt trận hoạt động theo nguyên tắc hiệp thương, dân chủ là; lấy việc thống lợi ích tối cao dân tộc với lợi ích tầng lớp nhân dân làm sở để củng cố mở rộng Phản hồi Tham khảo: Bài III, Chương (P1), mục I, trang slide Câu trả lời là: Câu hỏi Câu trả lời Điểm 1,00 khoảng 1,00 Đánh dấu để làm sau Mô tả câu hỏi Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, nhà nước dân là: Chọn câu trả lời: a Dân có quyền bầu quan Đảng nhà nước b Cả phương án c Nhà nước dân chủ, dân làm chủ Đáp án là: Nhà nước dân chủ, dân làm chủ Vì: tư tưởng Hồ Chí Minh, Nhà nước dân Nhà nước dân chủ; dân người có địa vị cao nhất, có quyền định vấn đề quan trọng đất nước Trong Nhà nước ta, dân chủ thể quyền lực người cầm quyền, cán công chức nhà nước người ủy quyền, nhân dân trao quyền để gánh vác, giải công việc chung đất nước d Dân tổ chức, ủng hộ đóng thuế để nhà nước chi tiêu, hoạt động Phản hồi Tham khảo: Bài III, Chương (P2), mục II, trang 11, Bản Text or trang 24 slide Câu trả lời là: Câu hỏi 14 Câu trả lời Điểm 1,00 ngồi khoảng 1,00 Đánh dấu để làm sau Mơ tả câu hỏi Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, có nguyên tắc xây dựng đạo đức mới? Chọn câu trả lời: a b Đáp án là: Trong đó:Một là: nói đơi với làm, phải nêu gương đạo đức.Hai là: xây đôi với chống, phải tạo thành phong trào quần chúng rộng rãi.Ba là:tu dưỡng đạo đức suốt đời thông qua thực tiễn cách mạng c d Phản hồi Tham khảo: Bài IV, Chương 7, mục II, trang 16,17 slide Câu trả lời là: Câu hỏi 15 Câu trả lời Điểm 1,00 khoảng 1,00 Đánh dấu để làm sau Mơ tả câu hỏi Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, người Việt Nam thời đại phải có: Chọn câu trả lời: a phẩm chất đạo đức b phẩm chất đạo đức c phẩm chất đạo đức Đáp án là: phẩm chất đạo đức bản.Đó là:-Trung với nước, hiếu với dân.-Cần, kiệm, liêm, chính, chí cơng vơ tư.-u thương người.-Tinh thần quốc tế sáng, thủy chung d phẩm chất đạo đức Phản hồi Tham khảo: Bài IV, Chương 7, mục II, trang 4, 5, Bản Text or trang 16 slide Câu trả lời là: Câu hỏi 16 Câu trả lời khơng Điểm 0,00 ngồi khoảng 1,00 Đánh dấu để làm sau Mô tả câu hỏi Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, mục tiêu giáo dục gì? Chọn câu trả lời: a Phát triển khoa học nước nhà b Hình thành đội ngũ trí thức cách mạng c Đào tạo người tốt, cán tốt d Xóa nạn mù chữ, làm cho người dân biết đọc, biết viết Phản hồi Tham khảo: Bài IV, Chương 7, mục I, trang 10 slide Câu trả lời là: Câu hỏi 20 Câu trả lời Điểm 1,00 khoảng 1,00 Đánh dấu để làm sau Mơ tả câu hỏi Hồ Chí Minh xác định yếu tố gốc người cách mạng là: Chọn câu trả lời: a Công tác cán b Tài c Tài đạo đức d Đạo đức Đáp án là: Đạo đức Vì: Hồ Chí Minh cho đạo đức gốc, tảng người, xã hội giống gốc cây, nguồn sông suối Đạo đức vũ khí sắc bén cải tạo xã hội cũ, xây dựng xã hội Câu hỏi Câu trả lời Điểm 1,00 khoảng 1,00 Đánh dấu để làm sau Mô tả câu hỏi Tư tưởng đại đồn kết dân tộc Hồ Chí Minh hình thành sở: Chọn câu trả lời: a Cả phương án Đáp án là: Cả phương án Vì: Từ truyền thống yêu nước, nhân ái, tinh thần cố kết cộng đồng dân tộc Việt Nam Và quan điểm chủ nghĩa Mác-Lênin coi cách mạng nghiệp quần chúng Cũng từ tổng kết kinh nghiệm thành công thất bại phong trào yêu nước, phong trào cách mạng Việt Nam giới b Từ tổng kết kinh nghiệm thành công thất bại phong trào yêu nước, phong trào cách mạng Việt Nam giới c Từ truyền thống yêu nước, nhân ái, tinh thần cố kết cộng đồng dân tộc Việt Nam d Quan điểm chủ nghĩa Mác-Lênin coi cách mạng nghiệp quần chúng Phản hồi Tham khảo: Bài III, Chương (P1), mục I, trang 1, 2, Bản Text or trang slide Câu trả lời là: Câu hỏi Câu trả lời Điểm 1,00 khoảng 1,00 Đánh dấu để làm sau Mô tả câu hỏi Chọn phương án theo tư tưởng Hồ chí Minh: để tranh thủ giúp đỡ nước xã hội chủ nghĩa đấu tranh cách mạng, cần coi trọng nhân tố: Chọn câu trả lời: a Tranh thủ nguồn lực ngoại sinh b Cả phương án Đáp án là: Cả phương án Vì: theo tư tưởng Hồ Chí Minh thì: tự lực cánh sinh, dựa vào sức chính, đồng thời tranh thủ giúp đỡ phe XHCN nguồn lực ngoại sinh khác… c Tranh thủ giúp đỡ phe XHCN d Tự lực cánh sinh, dựa vào sức Phản hồi Tham khảo: Bài III, Chương (P1), mục II, trang 14 slide Câu trả lời là: Câu hỏi 12 Câu trả lời Điểm 1,00 khoảng 1,00 Đánh dấu để làm sau Mơ tả câu hỏi Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, người Việt Nam thời đại cần phải có phẩm chất đạo đức? Chọn câu trả lời: a b Đáp án là: Trong đó:Một là: học trung với nước, hiếu với dân.Hai : học cần, kiệm, liêm, chính, chí cơng vô tư.Ba là: Yêu thương người Bốn là: Tinh thần quốc tế sáng, thủy chung c d Phản hồi Tham khảo: Bài IV, Chương 7, mục II, trang 16 slide Câu trả lời là: Câu hỏi 18 Câu trả lời Điểm 1,00 khoảng 1,00 Đánh dấu để làm sau Mô tả câu hỏi Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, văn hóa có tính chất nào? Chọn câu trả lời: a Cả phương án Đáp án là: Cả phương án Vì: theo tư tưởng Hồ Chí Minh, văn hóa có tính chất: dân tộc, khoa học, đại chúng b Đại chúng c Dân tộc d Khoa học Phản hồi Tham khảo: Bài IV, Chương 7, mục I, trang slide Câu trả lời là: Câu hỏi 20 Câu trả lời Điểm 1,00 khoảng 1,00 Đánh dấu để làm sau Mô tả câu hỏi Theo tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh, người có: Chọn câu trả lời: a Chỉ mặt xấu b Không xấu, không tốt c Chỉ mặt tốt d Tốt - xấu, thiện - ác Đáp án là: Tốt - xấu, thiện - ác Vì: theo tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh, người có: tốt - xấu, thiện - ác Phản hồi Tham khảo: Bài IV, Chương 7, mục I, trang 10 slide Câu trả lời là: ... hợp: Đối tư ng nghiên cứu mơn tư tưởng Hồ Chí Minh hệ thống quan điểm lý luận Hồ Chí Minh …(1)… dòng chảy thời đại mà cốt lõi tư tưởng về……(2)……; Các quan điểm hệ thống tư tưởng Hồ Chí Minh khơng... quan hệ mơn học tư tưởng Hồ Chí Minh với môn học Đường lối cách mạng Đảng cộng sản Việt nam? Chọn câu trả lời: a Cả phương án Đáp án là: Cả phương án Vì: Tư tưởng Hồ Chí Minh tảng tư tưởng kim nam... tập tốt môn học tư tưởng Hồ Chí Minh trang bị giới quan, phương pháp luận khoa học để nắm vững kiến thức Đường lối cách mạng Đảng cộng sản Việt nam c Tư tưởng Hồ Chí Minh tảng tư tưởng kim nam
- Xem thêm -

Xem thêm: Tư tưởng hồ chí minh EG03 020, Tư tưởng hồ chí minh EG03 020

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn