Các Chuyên Đề Vật Lý Lớp 7

6 107 1
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/07/2019, 18:46

CHỦ ĐỀ 5: GƯƠNG CẦU LỒI A/ LÝ THUYẾT Nhận biết gương cầu lồi Gương cầu lồi gương cầu mà mặt phản xạ mặt cầu Đường truyền tia sáng qua gương cầu lồi - Mỗi phần diện tích nhỏ mặt gương cầu lồi giống gương phẳng - Ánh sáng tới Gương Cầu lồi phản xạ theo định luật phản xạ ánh sáng Ảnh vật tạo gương cầu lồi - Ảnh vật tạo gương cầu lồi ảnh ảo, không hứng chắn - Ảnh ảo tạo gương cầu lồi nhỏ vật Vùng nhìn thấy gương cầu lồi - Vùng nhìn thấy gương cầu lồi rộng vùng nhìn thấy gương phẳng có kích thước Ứng dụng gương cầu lồi Thường dùng làm Gương chiếu hậu Ơ tơ, xe máy …để quan sát vật phía sau Cách vẽ ảnh điểm sáng qua gương cầu lồi - Mỗi điểm mặt gương giống gương phẳng nhỏ Nối điểm với Tâm O gương cầu ta pháp tuyến ON I (hoặc ON’ K) - Vẽ tia phản xạ tia sáng SI SK Giao điểm tia phản xạ ảnh S’ S qua gương cầu B/ BÀI TẬP VẬN DỤNG I/ CÂU HỎI TỰ LUẬN Bài Quan sát viên phấn đặt trước gương cầu lồi a) Ảnh viên phấn ảnh thật hay ảnh ảo? Độ lớn ảnh so với độ lớn viên phấn? Khoảng cách từ ảnh viên phấn đến gương gần hay xa khoảng cách từ viên phấn đến gương? b) Nếu xê dịch viên phấn đến gần gương ảnh xê dịch nào? c) Nếu xê dịch viên phấn xa gương ảnh xê dịch nào? Bài Dựa vào định luật phản xạ ánh sáng em vẽ ảnh vật AB qua gương cầu lồi trường hợp sau Biết O tâm phần mặt cầu II/ CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM Câu 1: Ảnh tạo gương cầu lồi là: A ảnh ảo lớn vật B ảnh thật nhỏ vật C ảnh ảo ảnh thật tùy vào vị trí đặt vật D ảnh ảo nhỏ vật Câu 2: Mặt phản xạ gương cầu lồi là: A Mặt lõm chỏm cầu B Mặt lồi chỏm cầu C Mặt phẳng gương phẳng D A, B, C Câu 3: Câu phát biểu nói tính chất ảnh vật ạo gương cầu lồi? A Không hứng màn, nhỏ vật B Hứng màn, nhỏ vật C Hứng màn, vật D Không hứng màn, vật Câu 4: vùng nhìn thấy gương cầu lồi so với gương phẳng có kích thước? A Hẹp B Rộng C Bằng D Tùy theo gương cầu lồi hay nhiều Câu 5: Trường hợp sau nên dùng gương cầu lồi A Dùng gương làm kính chiếu hậu phương tiện giao thơng B Dùng làm gương soi gia đình vùng nhìn hấy gương cầu lồi rộng vùng nhìn thấy gương phẳng có kích thước C Đặt gương cầu lồi đường cong có khúc cua hẹp D Dùng gương cầu lồi để tạo hình ảnh khác với vật “nhà cười” Câu 6: Tại góc đường có khúc cua hẹp người ta lại lắp loại gương cầu lồi mà khơng dùng gương phẳng? A Vì gương cầu lồi cho ảnh rõ nét B Vì gương cầu lồi cho ảnh lớn vật C Vì gương cầu lồi cho ảnh thật nhỏ vật D Vì gương cầu lồi cho ảnh ảo nhỏ vật vùng nhìn thấy gương cầu lồi lớn gương phẳng có kích thước Câu 7: Em chọn câu câu đây: A Gương cầu lồi cho ảnh nhỏ vật nhiên đưa vật lại gần gương kích thước ảnh tăng B Nếu dịch vật xa gương gương cầu lồi cho ảnh nhỏ C Ảnh qua gương cầu lồi ảnh ảo D Cả ba câu Câu 8: Em chọn câu câu đây: A ảnh qua gương cầu lồi ảnh ảo B gương cầu lồi cho ảnh nhỏ vật nhiên đưa vật xa kích thước ảnh tăng C dịch vật xa gương gương cầu lồi cho ảnh vật D tất ba câu Câu 9: Người lái xe ô tô dùng gương cầu lồi đặ phía trước mặt để quan sát vật phía sau lung có lợi dùng gương phẳng? A Ảnh nhìn thấy gương cầu lồi rõ gương phẳng B ảnh nhìn thấy gương cầu lồi to gương phẳng C vùng nhìn thấy gương cầu lồi lớn vùng nhìn thấy gương phẳng có kích thước D vùng nhìn thấy gương cầu lồi sáng rõ vùng nhìn thấy gương phẳng Câu 10: Đặt hai bút chì giống trước gương phẳng gương cầu lồi cho khoảng cách từ vật đến gương Em chọn phá biểu nhận xét ảnh tạo hai gương: A ảnh gương phẳng nhỏ ảnh gương cầu lồi B ảnh gương phẳng lớn ảnh gương cầu lồi C ảnh gương phẳng ảnh gương cầu lồi D hai gương tạo ảnh ảo nên biết ảnh gương lớn Câu 11: Chọn phát biểu đúng: A ảnh bút chì tạo gương cầu lồi hứng B ảnh bút chì tạo gương cầu lồi khơng thể hứng ngược chiều với vật C ảnh bút chì qua gương cầu lồi ảnh ảo chiều với vật D tùy theo cách đặt bút chì mà ảnh ngược chiều với vật nhiên ảnh thu nhỏ vật Câu 12: Ảnh vật qua gương cầu lồi gương phẳng có điểm chung là: A ảnh thật B không hứng C nhỏ vật D lớn vật Câu 13: Chọn câu trả lời Đối với gương cầu lồi: A Vật sáng AB ln ln có ảnh ảo lớn vật B Vật sáng AB ln có ảnh ngược chiều khoảng OF C A, B D Tất sai Câu 14: Chọn câu trả lời sau Đối với gương cầu lồi: A Vật sáng AB ln ln có ảnh nhỏ vật B Vật sáng AB tới gần gương ảnh xa gương C Vật sáng AB có ảnh thật hay ảo tùy heo vị trí AB gương D Chùm tia sáng tới hội tụ chùm tia phản xạ ln ln phân kì Câu 15: Chọn câu trả lời Ảnh vật thật tạo nên gương cầu lồi cũng: A Là ảnh ảo B Ngược chiều với vật C Lớn vật D Có ba tính chất Câu 16 Gương cầu lồi sử dụng để làm kính chiếu hậu ( kính nhìn sau) gắn xe ơtơ, mơtơ vì: A Dễ chế tạo B Cho ảnh to rõ C Vùng quan sát phía sau qua gương rộng D Cả lí Câu 17 Điều sau không nói gương cầu lồi: A Có tâm mặt cầu nằm phía sau mặt phản xạ B Có tâm mặt cầu nằm phía trước mặt phản xạ C Vật sáng qua gương cho ảnh ảo D Chùm sáng phân kì chiếu đến gương, chùm sáng phản xạ từ gương phân kì Câu 18 Gương cầu lồi là: A Mặt cầu phản xạ tốt ánh sáng, mặt phản xạ mặt lồi B Mặt cầu phản xạ tốt ánh sáng, mặt phản xạ mặt lõm C Mặt cầu lồi suốt D Mặt cầu lồi hấp thụ tốt ánh sáng Câu 19 Trên hình vẽ, mắt đặt M trước gương cầu lồi: Vẽ M' ảnh hai tia phản xạ IR KJ gặp Hỏi mắt quan sát vật nằm vùng cách nhìn ảnh vât gương? A Vùng hai tia MI MK B Mọi vật trước gương C Trước gương giới hạn góc RM'J D Vùng hai tia MI MK ĐÁP ÁN PHẦN TRẮC NGHIỆM Câu 1: Ảnh qua gương cầu lồi ảnh ảo, nhỏ vật Đáp án: D Câu 2: Mặt phản xạ gương cầu lồi mặt chỏm cầu Đáp án: B Câu 3: Tính chất ảnh vật tạo gương cầu lồi: không hứng màn, nhỏ vật Đáp án: A Câu 4: Vùng nhìn thấy gương cầu lồi rộng so với gương phẳng có kích thước Đáp án: B Câu 5: Mặc dù vùng nhìn thấy gương cầu lồi rộng vùng nhìn thấy gương phẳng có kích thước ảnh gương cầu lồi tạo kích thước vật thật dùng gương cầu lồi để soi gương ta khơng nhìn đánh giá xác gương mặt người soi Đáp án: B Câu 6: Câu A sai gương phẳng cho ảnh rõ nét Câu B sai gương cầu lồi cho ảnh ảo nhỏ vật Câu C sai gương cầu lồi không cho ảnh thật Mục đích việc treo gương cầu lồi ảnh nhỏ để tăng bề rộng vùng nhìn thấy so với gương phẳng để người lái xe quan sát mặt đường khúc cua vùng rộng phía trước sau lung mà nhìn trực tiếp khơng thấy Đáp án: D Câu 7: Gương cầu lồi luôn cho ảnh ảo nhỏ vật dịch vật lại gần gương ảnh gương có kích thước lớn hơn, dịch vật xa gương ảnh nhỏ Đáp án: D Câu 8: Ảnh qua gương cầu lồi ảnh ảo Đáp án: A Câu 9: Người lái xe ô tô dùng gương cầu lồi đặt phía trước mặt để quan sát vật phía sau lưng có lợi dùng gương phẳng vùng nhìn thấy gương cầu lồi lớn vùng nhìn thấy gương phẳng có kích thước Đáp án: C Câu 10: Đặt hai bút chì giống trước gương phẳng gương cầu lồi cho khoảng cách từ vật đến gương Khi đó, ảnh gương phẳng lớn ảnh gương cầu lồi Đáp án: B Câu 11: Chọn C Ảnh tạo gương cầu lồi ảnh ảo, chiều với vật nhỏ vật câu A, B, D sai Đáp án: C Câu 12: Ảnh vật qua gương cầu lồi gương phẳng có điểm chung không hứng Đáp án: B Câu 13: Đối với gương cầu lồi vật sáng AB ln ln có ảnh ảo, chiều nhỏ vật Cả A, B, C sai Đáp án: D Câu 14: Đối với gương cầu lồi vật sáng AB ln ln có ảnh ảo Câu C sai Đáp án: C Câu 15: Ảnh vật thật tạo nên gương cầu lồi cũng: Là ảnh ảo Cùng chiều với vật Nhỏ vật ... lồi hứng ngược chiều với vật C ảnh bút chì qua gương cầu lồi ảnh ảo chiều với vật D tùy theo cách đặt bút chì mà ảnh ngược chiều với vật nhiên ảnh thu nhỏ vật Câu 12: Ảnh vật qua gương cầu lồi gương... ảnh thật nhỏ vật D Vì gương cầu lồi cho ảnh ảo nhỏ vật vùng nhìn thấy gương cầu lồi lớn gương phẳng có kích thước Câu 7: Em chọn câu câu đây: A Gương cầu lồi cho ảnh nhỏ vật nhiên đưa vật lại gần... có điểm chung là: A ảnh thật B không hứng C nhỏ vật D lớn vật Câu 13: Chọn câu trả lời Đối với gương cầu lồi: A Vật sáng AB ln có ảnh ảo lớn vật B Vật sáng AB ln ln có ảnh ngược chiều khoảng OF
- Xem thêm -

Xem thêm: Các Chuyên Đề Vật Lý Lớp 7, Các Chuyên Đề Vật Lý Lớp 7

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn