PHƯƠNG PHÁP GIẢI NHANH BT hóa THEO 4 mức độ

43 127 1
  • Loading ...
1/43 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/07/2019, 18:38

CHUYÊN ĐỀ HIĐROCACBON + DẪN XUẤT HALOGEN A - KIẾN THỨC LÝ THUYẾT A1 HIĐROCACBON - Hiđrocacbon hợp chất hữu chứa C H, có công thức tổng quát số chẵn) Cx Hy (chú ý y Ví dụ: CH4 ,C3H6 ,C4H6 , - Đa số hiđrocacbon có hai phản ứng chung phản ứng đốt phản ứng phân hủy (bởi nhiệt) Ngồi chúng có vài phản ứng phản ứng thế, cộng, tách, oxi hóa - Có nhiều tiêu chí phân loại hiđrocacbon thơng dụng phân thành ba nhóm lớn: no, không no, thơm  HIĐROCACBON NO, MẠCH HỞ (ANKAN/ PARAFIN) I KHÁI NIỆM - Ankan hiđrocacbon no, mạch hở, phân tử có liên kết đơn (sigma) Công thức phân tử chung: Cn H2n2 (n 1) - Đồng phân: Ankan có đồng phân cấu tạo, sinh sai khác mạch cacbon: có nhánh khơng có nhánh (hoặc nhánh khác nhau) II DANH PHÁP  Tên ankan = số nhánh + tiền tố độ bội + tên nhánh + mạch  Xác định mạch chính: + Mạch dài mà chứa nhiều nhánh nhất, tổng số nhánh nhỏ + Nếu ankan có hai nhiều mạch có độ dài chọn mạch có nhiều nhóm làm mạch Ví dụ: CH3CH(CH3 )CH(C2H5 )2 : 3-etyl-2-metylhexan Chú ý: ① Cần phải nhớ thuật ngữ số lượng nguyên tử cacbon Cách nhớ đơn giản mà biết là: “mẹ em phải bón phân hóa học ngồi đồng” “mẹ em phải bán phân hóa học đường”… ② Người ta thường dùng tiền tố iso-, neo- gọi tên hợp chất hữu Dùng iso có nhánh CH3  nguyên tử C thứ hai, dùng neo có hai nhánh CH3  nguyên tử C thứ hai Ví dụ: CH3CH2CH(CH3 )2 : Isopentan (CH3 )4 C: Neo-pentan ③ Ngồi dùng tiền tố sec-, tert- gọi tên gốc hiđrocacbon Dùng sec- gốc bậc 2, tert- gốc bậc Ví dụ: CH3CH2CH(CH3 ): sec-butyl (CH3 )3 C: tert-butyl III TÍNH CHẤT VẬT LÍ - Bốn chất đầu dãy đồng đẳng chất khí điều kiện thường - Tất nhẹ nước không tan nước - Nhiệt độ nóng chảy nhiệt độ sơi tăng dần theo chiều tăng phân tử khối (tức nhiều C có nhiệt độ sơi nóng chảy cao) - Mạch cacbon phân nhánh nhiệt độ sơi giảm làm gia tăng cấu trúc cầu Các bạn tưởng tượng bóng xếp cạnh liên kết với bền hình zigzag chồng lên bền hơn? Ví dụ: neo-pentan sơi n-pentan, hai C5H12 Trang IV TÍNH CHẤT HĨA HỌC Phản ứng đốt cháy: CH  On 2n2 3n 1 t   nCO  (n 1)H O 2 2 Phản ứng halogen (halogen hóa) Trong phản ứng halogen Cl , Br , halogen ưu tiên vào nguyên tử C có bậc cao 2 a skt CH3CH2 CH3  Cl2   CH CHClCH  HCl (sản phẩm chính) 3 a skt CH3CH2 CH3  Cl2   CH CH CH Cl  HCl (sản phẩm phụ) 2 Phản ứng tách (đề hiđro hóa cracking) t0 Đề hiđro hóa: CH3 CH2 CH3  CH3 CH  CH2  H2 Cracking: C H  C H c rack ing   CH 12  CH 2 Phản ứng oxi hóa Khi có xúc tác, nhiệt độ thích hợp, ankan bị oxi hóa tạo dẫn xuất chứa oxi xt,t CH4  O2  HCHO  H2 O V ỨNG DỤNG VÀ ĐIỀU CHẾ Ứng dụng: - Là thành phần dầu mỏ, khí đốt Ứng dụng làm nhiên liệu (xăng, dầu, gas) - Làm nguyên liệu cho nhiều ngành khác như: làm dung môi, làm chất bảo vệ (phủ kim loại để chống gỉ, chúng không ưa nước), làm sáp nến, nhựa đường Điều chế: - Trong phòng thí nghiệm: để điều chế lượng nhỏ mentan ta dùng nhơm cacbua dùng phản ứng vôi xút Al4C3 12H2O  4Al(OH)3  3CH4 C aO,t0 CH CH3COONa  NaOH   2Na 3CO - Trong công nghiệp: người ta dùng phương pháp chưng cất phân đoạn để tách mentan đồng đẳng khác  HIĐROCACBON NO, MẠCH VÒNG (XYCLO ANKAN/ XYCLO PARAFIN) I KHÁI NIỆM - Định nghĩa: Xycloankan hiđrocacbon no, mạch vòng (1 vòng) có cơng thức chung Cn H2n (n  3) - Đồng phân: Xycloankan có đồng phân cấu tạo (mạch cacbon vị trí tương đối nhánh) đồng phân hình học II DANH PHÁP Tên xyclo ankan = xyclo + tên ankan tương ứng Nếu có nhánh đọc tên nhánh trước, kèm vị trí nhánh Ví dụ: Xyclopropan xyclohexan 1-metyl-3-(propan-2-yl)xyclohexan III.TÍNH CHẤT VẬT LÍ 1-(butan-2-yl)-2-metylxyclopentan - Hai chất đầu dãy đồng đẳng C3H6 C4H8 thể khí điều kiện thường - Những tính chất khác giống ankan IV TÍNH CHẤT HĨA HỌC Phản ứng đốt cháy: 3n t0 CH  O nCO  nH O  n 2n 2 2 Cộng mở vòng (với C3 C4) Hai chất đầu dãy C3 C4 bền, góc hóa trị bị hẹp so với góc chuẩn lai hóa sp3 Vì có sức căng mạnh (gọi sức căng Baeyer) nên cần tác động nhỏ đủ phá vỡ mạnh (tức phá vòng) Do chúng dễ dàng tham gia phản ứng cộng mở vòng + Br2  BrCH CH CH Br 2 CH3 + H2  CH3CH 2CH2CH 2CH3CH Phản ứng halogen đặc trưng ankan: Từ C5 trở đi, có bố cục khơng gian nên góc hóa trị xyclo ankan thỏa mãn góc lai hóa sp3, chúng bền Rất khó phá vòng, trừ trường hợp khắc nghiệt Vì chúng tham gia với halogen ankan Phản ứng tách H2 (đề hiđro hóa) Ta ý phản ứng xyclo hexan tách lúc H để trở thành benzen V ỨNG DỤNG VÀ ĐIỀU CHẾ Ứng dụng: Từ xyclohexan metyl xyclohexan, thực phản ứng đề hiđro hóa (xúc tác nhiệt độ thích hợp) thu hiđrocacbon thơm tương ứng benzen toluen Điều chế: - Cho dẫn xuất halogen ankan tác dụng với Na Zn: CH3 Zn BrCH2 CH2 CH2 CH2 CHBrCH3   ZnBr - Điều chế từ benzen đồng đẳng benzen ANKEN / OLEFIN I KHÁI NIỆM - Định nghĩa: anken hiđrocacbon khơng no, mạch hở, có liên kết đôi phân tử Công thức tổng quát Cn H2n (n  2)  - Đồng phân: anken có đồng phân cấu tạo (do sai khác mạch, có nhánh, khơng nhánh, vị trí tương đối nhánh, vị trí tương đối liên kết đơi) có đồng phân hình học Đồng phân hình học gọi đồng phân lập thể, đồng phân Z – E, đồng phân cis – trans, hay đồng phân không gian - Điều kiện để có đồng phân lập thể: ① Chứa liên kết đơi, vòng no Tuy nhiên phạm vi ta ngâm cứu liên kết đôi, khơng đề cập đến vòng no Điều nhằm hạn chế quay tự quanh trục nhóm nguyên tử hai bên liên kết Mình minh họa hình ② Các nguyên tử hay nhóm nguyên tử cacbon liên kết phải khác Chú ý: Cần xét đến đồng phân hình học cis-trans Phân biệt câu hỏi có hợp chất ứng với CTPT cho trước so với câu hỏi có cơng thức cấu tạo ứng với CTPT cho trước Nếu công thức cấu tạo ta khơng xét đến đồng phân hình học II DANH PHÁP Thông thường anken gọi tên gốc – chức tên thay (IUPAC) - Tên nửa hệ thống: tên anken = tên gốc hiđrocacbon + ilen Ví dụ: CH2  CHCH3 : propilen - Tên IUPAC: tên anken = tên nhánh (kèm vị trí) + tên mạch + vị trí nối đơi + en Ví dụ: CH3CH  C(CH3 )CH3 :(2-metyl but-2-en) CH3CH2C(CH3 )  CHCH3 : 3-metylpent-2-en Chú ý: mạch mạch chứa nối đôi dài Đánh số mạch từ đầu gần nối đơi III.TÍNH CHẤT VẬT LÍ - Hai chất đầu dãy (C3 C4) thể khí điều kiện thường - Còn lại tương tự ankan IV TÍNH CHẤT HĨA HỌC Phản ứng đốt cháy: CH  n 2n 3n O t nCO  nH O  2 2 Phản ứng cộng đặc trưng với X2 (Cl2 , Br2 , H2 ), HX (HCl, HBr, HOH) - Quy tắc Maccopnhicop: phản ứng cộng HX vào nối đơi H ưu tiên cộng vào C nối đơi có nhiều H hơn, X vào C nối đơi có H - Anken hợp nước tạo thành ancol ( H2O coi HOH, X OH) Ví dụ: CH3 CH  CH2  HCl CH3 CHCl CH3 (sản phẩm chính) CH3 CH  CH2  HCl  CH3 CH2 CH2Cl (sản phẩm phụ) Phản ứng điều kiện khắc nghiệt số anken đầu dãy Với số anken đầu dãy phản ứng với halogen điều kiện nhiệt độ cao dễ tham gia cộng CH2  CH2 Cl2  HCl CH2  CHCl Phản ứng tách (ít gặp) Thơng thường tách H2 khỏi anken làm anken “đói” thêm Tức tạo hiđrocacbon có nhiều liên kết pi hơn, ankin, hay ankadien chẳng hạn CH2  CH2  CH  CH  H2 Phản ứng oxi hóa Phản ứng với KMnO : phản ứng oxi hóa liên kết đơi tạo thành điol (rượu chức, chức C nối đôi cũ) Ví dụ: 3CH2  CH2  2KMnO4  4H2O  3HOCH2CH2OH  2MnO2  2KOH Phản ứng trùng hợp, tạo polyme Phản ứng trùng hợp: Là phản ứng cộng hợp nhiều phân tử nhỏ (monome) tạo thành phân tử lớn (polyme) Mỗi monome gọi mắt xích Điều kiện để có phản ứng trùng hợp phân tử tham gia phải có liên kết bội (đơi ba) Ví dụ: t ,p, xt   CH  CHCln   nCH  CHCl  V ỨNG DỤNG VÀ ĐIỀU CHẾ Ứng dụng: - Điều chế polyme PE (poly etilen), PVC (poly vinyl clorua), PP (polypropylen),… - Điều chế ancol tương ứng cách hợp nước Chú ý ancol dùng công nghiệp (làm dung môi…) sản xuất rượu uống - Khí etilen dùng để kích thích hoạt động ezym nên giúp trái mau chín Điều chế: - Tách nước rượu no, đơn chức, mạch hở tương ứng (đe hidrat hóa) CH3CH2OH CH2  CH2  H2O - Chú ý: Tách nước hay tách HX nói chung tuân theo quy tắc Zaixep: “khi tách HX X ưu tiên tách H cacbon bậc cao bên cạnh” - Đề hiđro hóa cracking ankan cracking CH3CH2CH2CH3 CH2  CH2  CH3CH3 de CH3CH2CH2CH3 CH hidro  CHCH2CH3  H2 - Hiđro hóa ankin ankadien Pd,t CH  CH  H2 CH2  CH2 Pd,t CH2  CH  CH  CH  H CH2  CHCH 2CH3 - Tách HX dẫn xuất mono halogen tương ứng với xúc tác KOH/rượu tương ứng C2H5OH CH3CH2Cl  NaOH CH  CH2  NaCl  H2O - Tách X, từ dẫn xuất halogen tương ứng (chú ý hai nguyên tử halogen phải C sát nhau) Zn,t BrCH2 CHBrCH3  CH2  CHCH  ZnBr  ANKADIEN / ĐI OLEFIN I KHÁI NIỆM - Định nghĩa: ankadien hiđrocacbon khơng no, mạch hở, có hai nối đôi phân tử Công thức tổng quát Cn H2n2 (n  3) - Đồng phân: ankadien có đồng phân cấu tạo đồng phân hình học (vì có chứa nối đơi) II DANH PHÁP - Ankadien gọi theo tên thường, tên gốc chức lẫn tên IUPAC Tên thường alen, isopren, vinyl… không cần quan tâm Thường dùng tên gốc chức tên IUPAC - Tên nửa hệ thống: tên ankadien = tên gốc (chỉ số lượng C) + dien + vị trí nối đơi - Tên IUPAC: tên ankadien = tên nhánh (kèm vị trí) + tên mạch + vị trí nối đơi + dien Ví dụ: CH2  CHCH  CH2 : Buta-1,3-dien III.TÍNH CHẤT VẬT LÍ - Hai chất đầu dãy (C3 C4) thể khí điều kiện thường - Còn lại tương tự ankan IV TÍNH CHẤT HĨA HỌC - Các tính chất hóa học tương tự anken Tuy nhiên ý thêm trường hợp nhỏ cộng H2 A 172,0 B 188,0 C 182,0 D 175,5 Bài 27 Cho hỗn hợp T gồm X, Y, Z (M X + MZ = 2MY) ba hiđrocacbon mạch hở có số nguyên tử C theo thứ tự tăng dần, có cơng thức đơn giản Trong phân tử chất, C chiếm 92,31% khối lượng Đốt cháy 0,01 mol T thu không 2,75 gam CO Đun nóng 3,12 gam T với dung dịch AgNO3/NH3 dư, thu m gam kết tủa Biết chất T có số mol Giá trị lớn m là: A 7,98 B 11,68 C 13,82 D 15,96 Bài 28 Hỗn hợp A gồm Hiđrocacbon C xH2x+2, CyH2y, CzH2z-2 mạch thẳng cho điều kiện thích hợp để tồn dạng khí (x  y  z) Đốt cháy A thu thể tích CO H2O Cho A tác dụng với lượng vừa đủ 72 gam brom dung dịch thấy 3,36 lít khí Đốt cháy khí thu n1, n2, n3 lít khí CO2 (đktc) Biết 0,0225(n1 + n2 + n3) = n1n2n3 Đốt cháy hỗn hợp B khác chứa Hiđrocacbon thu n mol CO gam nước Biết khối lượng B 8,25 gam, giá trị n A 0,625 B 0,604 C 0,9 D Đáp án khác Bài 29 Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp Q gồm ankin X, Y Hấp thụ toàn sản phẩm cháy vào 4,5 lít dung dịch Ca(OH)2 0,02M thu kết tủa khối lượng dung dịch tăng 3,78 gam so với bạn đầu Cho dung dịch Ba(OH)2 vừa đủ vào dung dịch thu thêm kết tủa Tổng khối lượng kết tủa lần 18,85 gam Biết số mol X 60% tổng số mol X Y có hỗn hợp Q Các phản ứng xảy hồn tồn Cơng thức X, Y là: A C2H2 C4H6 C C2H2 C3H4 B C4H6 C2H2 D C3H4 C2H6 Bài 30 Hỗn hợp X gồm anken, ankin, amin no, đơn chức (trong số mol ankin lớn anken) Đốt cháy hoàn toàn 0,2 mol hỗn hợp O vừa đủ thu 0,86 mol CO2, H2O, N2 Ngưng tụ thấy hỗn hợp khí lại 0,4 mol Cơng thức anken, ankin là: A C2H4 C3H4 C C3H6 C3H4 HƯỚNG DẪN GIẢI, ĐÁP ÁN A.KHỞI ĐỘNG: NHẬN BIẾT Bài Chọn đáp án A Bài Chọn đáp án C Bài Chọn đáp án B Bài Chọn đáp án B Bài Chọn đáp án A Bài Chọn đáp án C Bài Chọn đáp án C Bài Chọn đáp án A Bài Chọn đáp án A Bài 10 Chọn đáp án B B C2H4 C4H6 D C3H6 C4H6 B.TĂNG TỐC: THÔNG HIỂU Bài 11 Chọn đáp án D Bài 12 Chọn đáp án B Bài 13 Chọn đáp án B Bài 14 Chọn đáp án C Bài 15 Chọn đáp án C Bài 16 Chọn đáp án B Bài 17 Chọn đáp án C Bài 18 Chọn đáp án A Bài 19 Chọn đáp án C Bài 20 Chọn đáp án C C.BỨT PHÁ: VẬN DỤNG Bài 21 Chọn đáp án A  n n Có HCl  0,04 mol  5,74 143,5 AgCl  mH O  2,54  36,5.0,04  1,08 gam  nH O  0,06 mol Khí khỏi bình CO2 CO2 + 0,1 mol Ca(OH)2 → CaCO3 + dung dịch Dung dịch thu + Ba(OH)2 dư → BaCO3 mCaCO + mBaCO  13,94 gam Mà nCaCO  nCa(HCO 3  100(nCaCO  nCa(HCO ) 197.nCa(HCO ) ) = 0,1 mol 3 n CaCO3  0,08 mol   13,94 gam )  nCO  0,08  2.0,02  0,12 mol 3) n Ca(HCO  0,02 mol 2 Áp dụng định luật bảo tồn khối lượng có: mO(X) = 4,3 – 12.0,12 – 1.(2.0,06 + 0,04) – 35,5.0,04 = 1,28 gam  nO(X) = 0,08 mol  nC : nH : nO : nCl = 0,12 : 0,16 : 0,08 : 0,04 = 3:4:2:1  X có dạng C3nH4nO2nCln  107,5n < 230  n < 2,13 mà tổng số nguyên tử H Cl phải số chẵn n=2  Trong phân tử X chứa nguyên tử O Bài 22 Chọn đáp án B Đặt CTTQ amin CnH2n+3N Đặt a, b, c thể tích C2H2, C3H4 amin A  a + b + c = 100 ml (1) VH2 O = a + 2b + nc + 1,5c = 305 ml (2)  VCO  V = 2a + 3b + nc + 0,5c =630 – 305 = 325 ml N 2 (3) Lấy (3) trừ (2) a + b – c = 325 – 305 = 20 ml (4)   a b 60  Từ (1) (4) suy  Thay vào (2) ta 60 + b + 40n + 1,5.40 = 305 c  40   b + 40n = 185  185  60 40 n 185  b 40  185 40  3,125  n  4,625  n   CTPT A C4H11N mà A phản ứng với HNO2 tạo khí N2 nên A có nhóm amin gần với C bậc  Các đồng phân A là: CH3CH2CH2CH2NH2 (CH3)2CHCH2NH2 Vậy có cơng thức thỏa mãn CH3CH2NH(CH3)NH2 Bài 23 Chọn đáp án B  Đặt CTTQ cao su lưu hóa (C5H8)aSb (x mol)  SO2 + Br2 + 2H2O → H2SO4 + 2HBr  bx = nSO2 = nBr = 0,1 mol  C5H8 a S b (7a+b)Ot o2 5aCO2  4aH2O  bSO2  nO = (7a + b) x  nN = n = (28a + 4b) x 2 O 1709,12  n + n + n =  76,3 mol Trang O2 SO2 N2 22,  5ax + (28a + 4b) x + 0,1 = 76,3  33ax + 4bx = 76,2  ax = 2,297  m = 68ax + 32bx = 68.2,297 + 32.0,1 = 159,4 gam Bài 24: Chọn đáp án A  mCO +mH O = 44nCO +18nH O =15,14g  2 2  mO =16.(2n CO2 + n H2O ) =77,15%.15,14=11,68g nCO = 0,25 mol   n H2O = 0,23 mol  nCO2 - nH 2O  0, 25  0, 23  0, 02  0, 05 Hỗn hợp gồm anken + ankin  nankin =0,02 mol, nanken =0,03 mol  nankin  0, 02mol, nanken  0, 03mol  Đặt CTPT ankin CnH2n-2; anken CmH2m  0,02n + 0,03m = 0,25  2n + 3m = 25  Do tỉ lệ số mol A, B thay đổi mà số mol CO2 không đổi n = m Tổng số nguyên tử C A B 10 Bài 25: Chọn đáp án C Ankin thể khí, số nguyên tử C < Đặt số mol C2H6: a mol; CnH2n-2: a mol; O2: b mol Gọi hỗn hợp sau đốt hỗn hợp C ta có: MBnB  M n C C nB: nC = MC: MB = 21,4665: 18 = 1,2 Chọn: nB = 1,2 mol mB = 18.2.1,2 = 43,2g 2a + b =0,12 Ta có:  30a  (14n  2)a  32b  43,  14na – 36a + 32.(2a + b)=43,2g  14na – 36a + 32.1,2 =43,2g 2,  14na – 36a = 4,8 a = 7n 18 Trang Mà 2a < 12 a < 0,6 hay 2, 7n 18 < 0,6  7n – 18 >  n > 3,14 n = ankin C4H6 Bài 26: Chọn đáp án C  Phần qua Ca(OH)2 dư: n CO2  n CaCO3   0, 06 mol, mdd giam = mCaCO  m CO2  mH O  100 mHCl2  1,82 gam mH O + m = - 0,06.44 -1,54 = 1,54 gam HCl 0,112 Khơng khí bị hấp thụ N2: n N2  22,  0, 005 mol  Phần 2: Kết tủa thu AgCl mdd giam  mAgCl  mHCl  mH O  2, 66  mH O  mHCl 2  5, 74  2, 66  3, 08 gam  nH 2O  0, 09mol  Vì    m H2 O     m +m  HO HCl mHCl 2 trong phần có nHCl  0, 02 mol, nH O =0,045 mol Vậy đốt cháy 5,52 gam X tạo 0,18 mol CO2; 0,135 mol H2O; 0,015 mol N2; 0,06 mol HCl  Áp dụng định luật bảo tồn khối lượng có: mO = 44.0,18 + 18.0,135 + 28.0,015 + 36,5.0,06 – 5,52 = 7,44 gam  nO  0, 2325 mol  Áp dụng định luật bảo tồn ngun tố O có: nO(X) = 2.0,18 + 0,135 – 2.0,2325 = 0,03 mol  nC : nH : nO : nN : nCl  0,18: 0,33: 0,03: 0,03: 0,06  :11:1:1: X có cơng thức C6H11ONCl2 Vậy MX = 184 Bài 27: Chọn đáp án C  Đặt công thức đơn giản X, Y, Z CXHY %mC = 12x 100%  92, 31%  x = y 12x+y Công thức đơn giản X, Y, Z CH  Số nguyên tử C trung bình = nCO nT 2, 75  44.0,  6, 25 01 Vì số nguyên tử H chẵn nên số nguyên tử C số chẵn Vậy hiđrocacbon là:  C2H2 ,C4H4 ,C6H6 : nX =nY - nZ  3,12  0,02 mol 52.3 CH ,CH ,CH:n =n =n =  4 6 8 X Y 3,12 = mol Z 78.3 75 3,12  CH ,CH ,C H :n =n =n = = mol 2 6 10 10 X Y Z 78.3 75  Để lượng kết tủa thu lớn số nối ba đầu mạch T lớn nhất:  Với trường hợp :  Với trường hợp :  Với trường hợp : mmax = 3,12 + (108 – 1).(2.0,02 + 0,02 + 2.0,02) = 13,82g  mmax = 3,12 + (108 – 1)   75  mmax =3,12 + (108 – 1)    75 75   75   10, 25g 75      11, 68g 75 Vậy lượng kết tủa thu lớn 13,82 gam Bài 28: Chọn đáp án A   Gọi a, b, c số mol hiđrocacbon Từ V = V  ax + by + cz  a(x+1)  by  c(z+1)  a = c CO2 H2O  nBr  b  2c 72  0,45 mol 160   Từ phản ứng với brom, ta có:  3, 36  0,15 mol  n a  22,  a = b = c = 0,15   Do 0, 0225  n1 n  n3   n n n 2   0,15(x + y + z).0,0225 = 0,153.xyz x+y+z = xyz  (*) Do x < y < z nên xyz < 3zxy < xy {1,2,3}  Nếu xy = x = 1, y = 1, thay vào (*)  + z = z (loại)  Nếu xy = x = 1, y = 2, thay vào (*) z = (nhận)  Nếu xy = x = 1, y = 3, thay vào (*) z = (loại) Vậy x = 1, y = 2, z =3 Ba Hiđrocacbon CH4,C2H4,C3H4 có CTPT trung bình CxH4 CxH4 + (x + 1) O2  xCO2 +2H2O Suy ra: M Cx H4  8, 25 0, 25  34  x  2,  nCO = 2,5.0,25 = 0,625 mol Bài 29: Chọn đáp án A nCaCO + nCa(HCO )  n  4,5.0, 02  0,09 Ca(OH) 3 mol (1) Thêm Ba(OH)2 vừa đủ: mCaCO3 + mBaCO3 =100(n CaCO3 + n Ca(HCO3 )2 ) + 197n Ca(HCO3 )2 =18,85 gam (2)  n CaCO3 = 0,04mol  nCO  nCaCO  2nCa(HCO )  0,14 mol Từ (1) (2)   n = 0,05m ol  3 Ca(HCO3 )2 mdungdich tang  mCO  mH 2 O  mCaCO  3, 78 gam  44.0,14 18n 100.0, 04  3,78 gam H O2  nH 2O  0, 09 mol  nankin  nCO2  nH2O  0,14  0, 09  0, 05 mol Số nguyên tử C trung bình Q  nCO nankin Có ankin C2H2 + Nếu X C2H2: Số nguyên tử C Y   0,14  2,8 0, 05 0, 05.2,8  60%.0, 05.2 4 40%.0, 05 Y C4H6 + Nếu Y C2H2: Số nguyên tử C X  0, 05.2,8  40%.0, 05.2 60%.0, 05  Loại Vậy X, Y C2H2 C4H6  1, 467 ... 21,28 lít CO2 Các thể tích khí đo điều kiện chuẩn CTPT hiđrocacbon là: A C3H4; C4H6 B C4H6; C5H8 C C3H2; C4H4 D C4H4; C5H6 Bài 19 Hỗn hợp khí X gồm etilen, metan, propin vinylaxetilen có tỉ khối... thiên nhiên A 84, 0 lít B 70,0 lít C 78 ,4 lít D 56,0 lít B TĂNG TỐC: THƠNG HIẾU Bài 11 X chất hữu Oxi hóa hồn tồn 9 ,45 g X, sản phẩm oxi hóa gồm CO H2O Cho hấp thụ sản phẩm oxi hóa vào bình đựng... 0,86 mol CO2, H2O, N2 Ngưng tụ thấy hỗn hợp khí lại 0 ,4 mol Công thức anken, ankin là: A C2H4 C3H4 C C3H6 C3H4 HƯỚNG DẪN GIẢI, ĐÁP ÁN A.KHỞI ĐỘNG: NHẬN BIẾT Bài Chọn đáp án A Bài Chọn đáp án C
- Xem thêm -

Xem thêm: PHƯƠNG PHÁP GIẢI NHANH BT hóa THEO 4 mức độ , PHƯƠNG PHÁP GIẢI NHANH BT hóa THEO 4 mức độ , Phản ứng trùng hợp, tạo polyme, Phản ứng cộng (cộng để no hóa vòng), Bài 23. Chọn đáp án B., = 6 - 0,06.44 -1,54 = 1,54 gam

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn