Các Chuyên Đề Hóa Học 8

11 61 0
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/07/2019, 18:38

CHUYÊN ĐỀ: CHẤT – NGUYÊN TỬ - PHÂN TỬ Vật thể - Vật thể: Là tồn xung quanh không gian - Vật thể gồm loại: Vật thể tự nhiên vật thể nhân tạo Chất - Chất: nguyên liệu cấu tạo nên vật thể Chất có khắp nơi, đâu có vật thể có chất - Mỗi chất có tính chất định Bao gồm tính chất vật lý tính chất hố học Hỗn hợp - Hỗn hợp hay nhiều chất trộn lại với Mỗi chất hỗn hợp gọi chất thành phần - Hỗn hợp gồm có loại: + Hỗn hợp đồng : hỗn hợp không xuất ranh giới phân cách chất thành phần VD: Hỗn hợp nước rượu + Hỗn hợp không đồng nhất: hỗn hợp có xuất ranh giới phân cách chất thành phần.VD: Hỗn hợp dầu ăn nước - Chất tinh khiết chất khơng có lẫn chất khác Chất tinh khiết có tính chất định, khơng thay đổi VD: Nước cất (nước tinh khiết) - Khi tách riêng chất khỏi hỗn hợp ta thu chất tinh khiết Để tách riêng chất khỏi hỗn hợp người ta sử dụng phương pháp vật lý hoá học: tách, chiết, gạn, lọc, cho bay hơi, chưng cất, dùng phản ứng hoá học… VD: Khuấy tan lượng muối ăn vào nước → Hỗn hợp suốt Khi đun nóng, nước bay hơi, ngưng tụ tạo thành nước cất Sau cạn nước thu muối ăn Nguyên tử - Nguyên tử hạt vô nhỏ, trung hoà điện, cấu tạo nên chất - Cấu tạo Chú ý: Hiđro nguyên tử đặc biệt có hạt proton - Trong nguyên tử, e chuyển động nhanh xếp thành lớp từ + Lớp 1: có tối đa 2e + Lớp 2, 3, 4… tối đa 8e - Khối lượng nguyên tử = số P + số N + số e = số P + số N (vì e có khối lượng nhỏ nên bỏ qua) Ngun tố hóa học - Kí hiệu hóa học - Là tập hợp nguyên tử loại, có số proton hạt nhân - Số proton số đặc trưng nguyên tố - Kí hiệu hóa học: Mỗi ngun tố biểu diễn kí hiệu hóa học (KHHH) VD: + Ngun tố Natri kí hiệu : Na + Nguyên tố Oxi kí hiệu: O Nguyên tử khối Đơn vị cacbon: theo qui ước, người ta lấy khối lượng nguyên tử cacbon làm đơn vị khối lượng nguyên tử, gọi đơn vị cacbon VD: C = 12 đvC, H = đvC; O = 16 đvC; Ca = 40 đvC; Cl = 35,5 đvC… - Nguyên tử khối: khối lượng nguyên tử tính đơn vị cacbon - Mỗi nguyên tố có nguyên tử khối riêng biệt - Có 110 nguyên tố (trong có 92 nguyên tố tự nhiên) - Oxi nguyên tố phổ biến Đơn chất - Hợp chất Đơn chất Hợp chất (AxBy) 1.Định Đơn chất nguyên tố hoá Hợp chất chất tạo nghĩa học cấu tạo nên nên từ NTHH trở lên VD:- Khí oxi tạo nên từ VD:- Nước: H2O Nguyên tố nguyên tố O H O - K.loại nhôm tạo nên từ -Axit sunfuric: H2SO4 Nguyên nguyên tố Al tố H, S O 2.Phân + Đơn chất kim loại (A): Dẫn + Hợp chất vô cơ: H2O, loại điện, dẫn nhiệt, có ánh kim NaOH, NaCl, H2SO4 + Đơn chất phi kim (Ax): + Hợp chất hữu cơ:CH4 (Mê Không dẫn điện, dẫn nhiệt, tan), C12H22O11 (đường)… khơng có ánh kim 3.cấu tạo + Đơn chất KL: Nguyên tử - Trong hợp chất: Nguyên tố xếp khít theo trật liên kết với theo tỷ tự xác định lệ thứ tự định + Đơn chất PK: Nguyên tử liên kết với theo số định (Thường 2) Phân tử - Phân tử khối - Phân tử hạt đại diện cho chất, gồm số nguyên tử liên kết với thể đầy đủ tính chất hố học chất VD: - Khí hiđro, oxi : nguyên tử loại liên kết với - Nước : 2H liên kết với 1O - Phân tử khối khối lượng phân tử tính đơn vị cacbon Phân tử khối tổng nguyên tử khối nguyên tử phân tử VD:O2 = 2.16 = 32 đvC ; Cl2 = 71 đvC CaCO3 = 100 đvC ; H2SO4 = 98 đvC - Mỗi mẫu chất tập hợp vô lớn hạt nguyên tử hay phân tử - Tuỳ điều kiện chất trạng thái: rắn, lỏng, khí trạng thái khí hạt cách xa B CÁC DẠNG BÀI TẬP DẠNG PHÂN BIỆT VẬT THỂ VÀ CHẤT - Vật thể: hình dạng vật dụng tự nhiên nhân tạo - Chất: thành phần (nguyên liệu) cấu tạo nên vật thể Bài tập Phân biệt đâu vật thể, đâu chất ý sau: Lốp, ruột xe làm cao su Bóng đèn điện chế tạo từ thủy tinh, đồng, vonfram (vonfram kim loại chịu nóng) 3 Cây mía chứa nước, đường saccarozơ bã (xenlulozơ ) Quả chanh chưa nước, axit citric… Hướng dẫn Vật thể Chất a lốp, ruột xe cao su b bóng đèn điện thủy tinh, đồng, vonfram c mía nước, đường saccarozơ , xenlulozơ d chanh nước, axit citric Bài tập Các chất sau tồn vật thể tự nhiên, vật thể nhân tạo nào? Gỗ (thành phần xenlulozơ ) Cao su Tinh bột Hướng dẫn Vật thể tự nhiên Vật thể nhân tạo a Gỗ: thân mít, bạch đàn, phượng vĩ, Bàn, ghế, tủ gỗ, giường gỗ… … b Cao su: nhựa su c Tinh bột: hạt lúa, củ sắn… Lốp, ruột xe ô tô, xe máy, nệm cao su… Bánh dày, bánh đa, bánh quy… DẠNG 2: TÁCH, TINH CHẾ CHẤT RA KHỎI HỖN HỢP * Tách phương pháp vật lí - Dựa vào tính chất: chất thành phần ln giữ ngun tính chất hỗn hợp - Có thể sử dụng cách sau: lọc, cạn, chưng cất phân đoạn làm đông đặc, chiết… * Tách phương pháp hóa học - Dùng phản ứng hóa học: - Phương pháp cần thỏa mãn yêu cầu sau: • Chỉ tác dụng lên chất hỗn hợp cần tách • Sản phẩm tạo thành tách dễ dàng khỏi hỗn hợp • Sản phẩm có khả tái tạo chất ban đầu Bài tập1 Tách muối ăn khỏi hỗn hợp muối ăn Hướng dẫn: Đun sôi hỗn hợp, nhiệt độ hỗn hợp đạt 100 0C nước bốc hơi, ta lại muối ăn Bài tập Một hỗn hợp gồm dầu hỏa có lẫn nước, làm để tách nước khỏi dầu hỏa? Hướng dẫn : Vì dầu hỏa nhẹ nước không tan nước, nên muốn tách nước khỏi hỗn hợp dầu hỏa, ta cho hỗn hợp vào phễu chiết, dầu nước phía dưới, mở khóa phễu chiết, tách nước trước sau đến dầu hỏa, ta nước dầu hỏa riêng biệt Bài tập Tách khí oxi CO2 khỏi hỗn hợp khí gồm khí oxi CO2 Biết khí CO2 hòa hợp với nước vôi dư tạo thành canxi cacbonat canxi cacbonat nung tạo khí CO2 chất khác Hướng dẫn: Cho hỗn hợp khí lội qua nước vơi dư ta thu khí oxi (vì CO2 bị nước vôi giữ lại) Lấy sản phẩm thu (khí CO hòa hợp với nước vơi trong) nung nhiệt độ cao ta thu khí CO2 DẠNG CẤU TẠO NGUYÊN TỬ - Xác định số proton, số electron - Xác định số lớp electron - Xác định điện tích loại hạt * Trong nguyên tử: - Số protron = số electron (trừ nguyên tử Hiđro) - Tổng số electron lớp nguyên tử tổng số electron nguyên tử - Số electron lớp ngồi thường trùng với hóa trị nguyên tố - Mỗi vòng lớp electron (trừ vòng biểu thị hạt nhân nguyên tử.) Bài tập1 Cho sơ đồ nguyên tử sau: Dựa vào sơ đồ nguyên tử (I) cho biết: Số electron proton hạt nhân nguyên tử Số lớp electron nguyên tử Dựa vào sơ đồ nguyên tử (II) cho biết: Số lớp electron đisaccaritện tích electron Lớp ngồi có electron Từ sơ đồ nguyên tử (III) cho biết: Số pronton, electron nguyên tử 2 Cho biết tên, kí hiệu hóa học ngun tử khối nguyên tố sơ đồ (III) Hướng dẫn a Số proton (p): 11; số electron (e): 11 b Trong nguyên tử có lớp e a Số e nguyên tử 17 Số điện tích e 17 b Lớp ngồi có e a số e 11 số p 11 b Vì số p = 11 nên nguyên tố là: natri, kí hiệu: Na, nguyên tử khối 23đvC DẠNG NGUYÊN TỐ HÓA HỌC - Tập hợp ngun tử có số proton (p) thuộc nguyên tố hóa học - Nguyên tử khối khối lượng nguyên tử tính đơn vị cacbon 1đvC = 1.6605 10-24 kg - Khối lượng nguyên tử = mp + mn + me = mp + mn (vì me bé) - Cần nắm kí hiệu hóa học (KHHH) số nguyên tố - So sánh khối lượng nguyên tử A với khối lượng nguyên tử B: Đặt T = MA : MB Nếu: + T = → MA = MB + T > → MA > MB + T < → MA < MB • MA : MB = a → MA = a.MB Bài tập Giả sử có kí hiệu sau: aA , đó: Thì nguyên tử sau thuộc nguyên tố hóa học a A; bC; aD; cE; aF; dG Hướng dẫn: Những nguyên tố thuộc nguyên tố hóa học là: A, D, F Bài tập Tính khối lượng gam nguyên tử magie Hướng dẫn : đvC có khối lượng gam 1,6605 10-24g 24 đvC………………………x (g) → x (g) = (24 1,6605 10-24): = 3,9854 10-23g Bài tập Nguyên tử A nặng gấp hai nguyên tử oxi Tính nguyên tử khối A Viết KHHH nguyên tố Hướng dẫn: MA : MO= → MA = 16 = 32 đvC Nguyên tử khối A = 32 → A lưu huỳnh: S DẠNG 5: XÁC ĐỊNH TÊN NGUYÊN TỐ DỰA VÀO NGUYÊN TỬ KHỐI Bài tập 1: Biết nguyên tố X có nguyên tử khối 3,5 lần nguyên tử khối oxi Xác định tên KHHH nguyên tố X Hướng dẫn: Diễn đạt X có nguyên tử khối 3,5 lần NTK oxi là: X = 3,5.O NTK O biết → tìm NTK X → dò bảng xác định tên nguyên tố X → KHHH Giải: X = 3,5 O = 3,5 16 = 56 => X nguyên tố sắt, KHHH Fe Bài tập 2: Hợp chất kim loại M với nhóm PO4 có cơng thức M3(PO4)2 PTK = 267 Tính tốn để xác định M nguyên tố nào? Đáp án: M3(PO4)2 = 267 ó3 M + (31 + 16) = 267 =>M = (267 -190): = 24 + Tra bảng SGK/ 42 g M nguyên tố Magie (Mg) Bài tập 3: Biết ¼ nguyên tử X nặng 1/3 nguyên tử Kali Xác định tên KHHH nguyên tố X? Đáp án: ¼ MX= 1/3MK = 1/3 39 è MX= 1/3 x 39 x = 52 X nguyên tố Crom (Cr) DẠNG : TÌM TÊN NGUYÊN TỐ X, KHHH KHI BIẾT PTK Bài tập 1: Một hợp chất gồm nguyên tử X liên kết nguyên tử Oxi nặng phân tử hiđro 22 lần a/ Tính phân tử khối hợp chất b/ Tính NTK X , cho biết tên KHHH Hướng dẫn: Cách Phân tử hidro (2H) => PTK = = Hợp chất nặng phân tử hidro 22 lần => PTK hợp chất: 2.22 = 44 nguyên tử X liên kết nguyên tử O => hợp chất (1X; 2O) => PTK = X + 2.16 = X + 32 => X + 32 = 22 = 44 => X = 44 – 32 = 12 Vậy X nguyên tố cacbon, KHHH C Cách PTK hidro: = PTK hợp chất: 2.22 = 44 Ta có: X + 2.16 = 44 => X = 44 – 32 = 12 => X nguyên tố cacbon, KHHH C Cách H2 = 1.2 = XO2 = 22 H2 XO2 = 22 = 44 Mà XO2 = X + 16 => X = 44 – 32 = 12 => X nguyên tố cacbon, KHHH C DẠNG 7: BÀI TẬP TÍNH SỐ HẠT TRONG NGUYÊN TỬ Các kiến thức cần có để giải dạng tốn này: • Số hạt mang điện p e, số hạt không mang điện n • Số khối A = p + n • Tổng số hạt nguyên tử: X = p + n + e, p = e • Nên X = 2p + n • Với a số hạt (p, n, e), phần trăm số hạt a là: Bài tập 1: Nguyên tử Nhơm có điện tích hạt nhân 13+ Trong nguyên tử nhôm, số hạt mang điện nhiều số hạt không mang điện 12 hạt Hãy cho biết số khối nhơm Phân tích đề: Số hạt mang điện p + e nhiều số hạt không mang điện n 12 Tức (p+e) – n = 12 Bài giải Ta có điện tích hạt nhân 13+ , tức p = 13 (1) Ta lại có (p+e) – n = 12 Mà p = e Suy p – n = 12 (2) Thế (1) vào (2) ta được: 13 – n = 12 Suy n = 26 - 12 = 14 Số khối A = p + n = 13 + 14 = 27 Vậy số khối nhôm 27 Bài tập 2: Biết nguyên tử B có tổng số hạt 21 Số hạt không mang điện chiếm 33,33% Xác định cấu tạo nguyên tử B Số hạt không mang điện chiếm 33,33% nghĩa % n = 33,33; tổng số hạt 21, tức X = 21 Tìm p, e Bài giải % n = 33,33% ⇒⇒ n = 33,33.2110033,33.21100 = (1) X = p + n + e mà p = e ⇒⇒ 2p + n = 21 (2) Thế (1) vào (2) ⇒⇒ p = e = 21−7221−72 = Vậy nguyên tử B có điện tích hạt nhân 7+ , có 7e DẠNG 8: PHÂN BIỆT ĐƠN CHẤT – HỢP CHẤT
- Xem thêm -

Xem thêm: Các Chuyên Đề Hóa Học 8, Các Chuyên Đề Hóa Học 8

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn