200 đề THI THỬ THPTQG 2018 có GIẢI CHI TIẾT

18 47 0
  • Loading ...
1/18 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/07/2019, 18:38

Đề thi thử THPT QG THPT Chuyên Đại học Vinh - lần Câu 1: Sục khí axetilen vào dung dịch AgNO3 NH3 thấy xuất A kết tủa vàng nhạt B kết tủa màu trắng C kết tủa đỏ nâu D dung dịch màu xanh Câu 2: Polime sau tổng hợp phản ứng trùng hợp? A Poli(hexanmetylen-ađipamit) B Amilozo C Polisitren D Poli(etylen-terephtalat) Câu 3: Dung dịch sau với nồng độ khác không màu? A Dung dịch FeCl3 B Dung dịch K2Cr2O7 C Dung dịch CuSO4 D Dung dịch AgNO3 Câu 4: Kim loại Al tan dung dịch sau đây? A Dung dịch MgSO4 B Dung dịch HNO3 đặc, nguội C Dung dịch H2SO4 đặc, nguội D Dung dịch HCl đặc, nguội Câu 5: Cho dãy kim loại sau: K, Ca, Mg, Fe, Cu Số kim loại dãy có khả tác dụng với nước điều kiện thường A B C D Câu 6: Số oxi hóa cao crom thể hợp chất sau đây? A NaCrO2 B Na2CrO4 C Cr2O3 D CrO Câu 7: Chất sau chất khí điều kiện thường? A CH3COOH B HCHO C CH3COCH3 D CH3OH Câu 8: Tính chất ứng dụng sau khơng phải KNO3? A Bị phân hủy nhiệt độ cao B Chế tạo thuốc nổ C Dùng làm phân bón D Khơng tan nước Câu 9: Khẳng định sau không đúng? A SiO2 tan dung dịch HF B Si khơng có khả tác dụng với kim loại C Thành phần hóa học thạch cao nung CaSO4.H2O D Si tác dụng với dung dịch kiềm giải phóng khí hiđro Câu 10: Thành phần quặng hematit đỏ A FeCO3 B Fe2O3.nH2O C Fe3O4 D Fe2O3 Câu 11: Nhỏ dung dịch Ba(OH)2 vào dung dịch sau khơng có tượng hóa học xảy ra? A Dung dịch Na2CrO4 B Dung dịch AlCl3 C Dung dịch NaAlO2 D Dung dịch NaHCO3 Câu 12: Đốt cháy hoàn toàn este sau thu số mol CO2 lớn số mol H2O? A CH3COOCH2CH3 B HCOOCH3 C CH3COOCH3 D CH2=CHCOOCH3 Câu 13: Cho 2,52 gam kim loại M tác dụng hết với dung dịch H2SO4 loãng, dư, sau phản ứng thu 6,84 gam muối sunfat trung hòa Kim loại M A Zn B Mg C Fe D Al Câu 14: Tiến hành thí nghiệm sau: a) Điện phân dung dịch muối ăn với điện cực trơ có màng ngăn xốp b) Thổi khí CO qua ống đựng FeO nung nóng nhiệt độ cao c) Sục khí H2S vào dung dịch FeCl3 d) Dẫn khí NH3 vào bình khí Cl2 e) Sục khí CO2 vào dung dịch Na2CO3 Số thí nghiệm có sinh đơn chất A B C D Câu 15: Phát biểu sau không đúng? A Trong công nghiệp, nhôm sản xuất phương pháp điện phân nhơm oxit nóng chảy B Kim loại Li dùng làm tế bào quang điện C Nước chứa nhiều ion Ca2+ Mg2+ gọi nước cứng D Sắt có hemoglobin (huyết cầu tố) máu Câu 16: Hỗn hợp X gồm etylamin đimetylamin Đốt cháy hoàn toàn m gam X O 2, thu V lít N2 (đktc) Cho m gam X phản ứng vừa đủ với dung dịch HCl, sau phản ứng thu 16,3 gam muối Giá trị V A 1,12 B 4,48 C 3,36 D 2,24 Câu 17: Khẳng định sau khơng đúng? A Natri cacbonat khan (còn gọi sođa khan) dùng công nghiệp thủy tinh, đồ gốm, bột giặt B Khi tác dụng với kim loại, cacbon ln tạo số oxi hóa -4 hợp chất C Khí CO độc, sử dụng làm nhiện liệu khí D CO2 chất gây nên hiệu ứng nhà kính, làm cho Trái Đất bị nóng lên Câu 18: Hòa tan hồn tồn 1,95 gam kim loại K vào H2O thu 500 ml dung dịch có pH A 13,5 B 13,0 C 14,0 Câu 19: Phát biểu sau sai? A Trimetyl chất khí điều kiện thường B Ở trạng thái kết tinh aminoaxit tồn dạng ion lưỡng cực D 12,0 C Triolein este no, mạch hở D Nhựa bakelit có cấu trúc mạng khơng gian Câu 20: Điện phân 11,4 gam muối clorua nóng chảy kim loại, sau phản ứng xảy hoàn tồn thu 2,688 lít (đktc) chất khí anot Muối điện phân A KCl B MgCl2 C NaCl D BaCl2 Câu 21: Để mô tả số phương pháp thu khí thường tiến hành phòng thí nghiệm người ta có hình vẽ (1), (2), (3) sau: Phát biểu liên quan đến hình vẽ A phương pháp thu khí theo hình (1) áp dụng thu khí: H2, SO2, Cl2, NH3 B phương pháp thu khí theo hình (1), (3) áp dụng thu khí: NH3, H2, N2 C phương pháp thu khí theo hình (2) áp dụng thu khí: CO2, N2, SO2, Cl2 D phương pháp thu khí theo hình (3) áp dụng thu khí: O2, H2, N2 Câu 22: Thực thí nghiệm sau: a) Cho NaHCO3 vào dung dịch CH3COOH b) Cho phân đạm ure vào dung dịch Ba(OH)2 nóng c) Cho Fe2O3 vào dung dịch HNO3 đặc, nóng d) Cho P vào dung dịch H2SO4 đặc, nóng e) Cho Al4C3 vào nước Số thí nghiệm có khí A B C D Câu 23: Cho hỗn hợp X gồm Na, Ba có số mol vào 125 ml dung dịch gồm H 2SO4 1M CuSO4 1M, sau phản ứng xảy hoàn toàn thu dung dịch Y, m gam kết tủa 3,36 lít khí (đktc) Giá trị m A 25,75 B 16,55 C 23,42 D 28,20 Câu 24: Cho dãy chất: isoamyl axetat, anilin, saccarozo, valin, phenylamoni clorua, GlyAla-Val Số chất dãy có khả tham gia phản ứng với dung dịch NaOH lỗng, đun nóng A B C D Câu 25: Từ chất X thực phản ứng (theo tỉ lệ mol): H O ,t o X  NaOH � 2Y  Z  H O Y  HCl � T  NaCl Z  Br2  H O � CO2  HBr H 2O T  Br2 � CO2  HBr Công thức phân tử X A C3H4O4 B C8H8O2 C C4H6O4 D C4H4O4 Câu 26: Cho dãy chất sau: metan, axetilen, isopren, benzen, axit axetic, stiren, axeton, metyl acrylat Số chất dãy tác dụng với H2 nung nóng, xúc tác Ni A B C D Câu 27: Cho muối X có cơng thức phân tử C3H12N2O3 Cho X tác dụng hết với dung dịch NaOH đun nóng, sau phản ứng thu hỗn hợp khí Z (làm hóa xanh quỳ tím tẩm nước cất) muối axit vơ Có cơng thức cấu tạo X thỏa mãn điều kiện? A B C D Câu 28: Tiến hành thí nghiệm với chất X, Y, Z T Kết ghi bảng sau: Mẫu thử Thuốc thử X Dung dịch AgNO3 NH3, đun nóng Y Quỳ tím X,Z Nước Brom X,T Cu(OH)2 Các chất X, Y, Z, T Hiện tượng Tạo kết tủa Ag Quỳ tím chuyển sang màu xanh Mất màu Tạo dung dịch xanh lam A glucozo, benzylamin, xiclohexan, glixerol B benzylamin, glucozo, glixerol, xiclohexan C glucozo, glixerol, benzylamin, xiclohexan D glucozo, benzylamin, glixerol, xiclohexan Câu 29: Cho phát biểu sau: (1) Axit axetic có nhiệt độ sơi cao ancol etylic (2) Vinyl axetat có khả làm màu nước brom (3) Tinh bột thủy phân môi trường kiềm tạo glucozo (4) Dung dịch abumin nước lòng trắng trứng đun sôi bị đông tụ (5) Phenol dung để sản xuất thuốc nổ (2,4,6-trinitrophenol) Số phát biểu A B C Câu 30: Thực thí nghiệm sau: (1) Sục etilen vào dung dịch KMnO4 (2) Cho dung dịch natri stearat vào dung dịch Ca(OH)2 D (3) Sục etylamin vào dung dịch axit axetic (4) Cho fructozo tác dụng với Cu(OH)2 (5) Cho ancol etylic tác dụng với CuO nung nóng Sau phản ứng xảy hồn tồn, có thí nghiệm không thu chất rắn? A B C D Câu 31: Cho phát biểu sau: (a) Khi điện phân dung dịch CuSO4 (điện cực trơ), anot H2O bị khử tạo khí O2 (b) Để lâu hợp kim Fe-Cu khơng khí ẩm Fe bị ăn mòn điện hóa học (c) Ngun tắc điều chế kim loại khử ion kim loại thành kim loại (d) Các kim loại có độ dẫn điện khác mật độ electron tự chúng khơng giống (e) Các kim loại kiềm có mạng tinh thể lập phương tâm diện, cấu trúc tương đối rỗng Số phát biểu A B C D Câu 32: Hòa tan hồn toàn 29,12 gam hỗn hợp gồm 0,08 mol Fe(NO 3)2, Fe, Fe3O4, Mg, MgO, Cu CuO vào 640 ml dung dịch H 2SO4 1M Sau phản ứng xảy hoàn toàn thu dung dịch X chứa muối sunfat trung hòa hỗn hợp hai khí 0,14 mol NO 0,22 mol H2 Cho dung dịch X tác dụng với dung dịch Ba(OH) dư, tạo kết tủa Y Lấy Y nung khơng khí tới khối lượng khơng đổi thu chất rắn có khối lượng giảm 10,42 gam so với khối lượng Y Nếu làm khô cẩn thận dung dịch X thu hỗn hợp muối khan Z (giả sử q trình làm khơ khơng xảy phản ứng hóa học) Phần trăm khối lượng FeSO4 Z gần với giá trị sau đây? A 18 B 20 C 24 D 22 Câu 33: Hòa tan hết lượng bột Fe vào dung dịch HCl, sau phản ứng thu V lít (đktc) khí H2 dung dịch X Chia dung dịch X thành phần không Phần đem tác dụng với dung dịch NaOH dư, thu 3,6 gam kết tủa Phần cho tác dụng với dung dịch AgNO3 dư, thu 0,02 mol khí NO (sản phẩm khử N +5) 68,2 gam kết tủa Biết phản ứng xảy hoàn toàn Giá trị V A 4,48 B 3,36 C 5,60 D 2,24 Câu 34: Cho m gam peptit X (mạch hở) phản ứng vừa đủ với dung dịch NaOH đun nóng, thu dung dịch chứa (m+18,2) gam hỗn hợp Z chứa muối natri glyxin, valin alanin Đốt cháy hoàn toàn Z thu N2, CO2, H2O 26,5 gam Na2CO3 Cho a gam X phản ứng với 400 ml dung dịch NaOH 0,1M, thu dung dịch T Cho toàn lượng T phản ứng tối đa với 520 ml dung dịch HCl 2M, thu dung dịch chứa 125,04 gam hỗn hợp muối Kết luận sau sai? A Khối lượng muối gly 27,05 gam Z 29,1 gam B Giá trị a 71,8 C Trong phân tử X có chứa gốc Ala D Phần trăm khối lượng oxi X 26,74% Câu 35: Hỗn hợp X gồm metyl fomat, đimetyl oxalat este Y đơn chức, có hai liên kết π phân tử, mạch hở Đốt cháy hoàn toàn 0,5 mol X cần dùng 1,25 mol O thu 1,3 mol CO2 1,1 mol H2O Mặt khác, cho 0,3 mol X tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH, thu dung dịch Z (giả thiết xảy phản ứng xà phòng hóa) Cho tồn Z tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3 NH3, đun nóng Sau phản ứng xảy hồn tồn, khối lượng Ag tối đa thu A 43,2 gam B 81,0 gam C 64,8 gam D 108,0 gam Câu 36: Thủy phân khơng hồn tồn lượng hexapeptit mạch hở X thu hỗn hợp Y gồm Ala-Gly; 2,925 gam Val; 8,6 gam Val-Ala-Val-Gly; 18,375 gam Ala-Val-Gly; 12,25 gam Ala-Gly-Val Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp Y cần dùng a mol O2 Giá trị a A 2,550 B 1,425 C 3,136 D 2,245 Câu 37: Nung nóng hỗn hợp X gồm kim loại M Cu(NO 3)2 bình chân khơng Sau phản ứng xảy hoàn toàn thu chất rắn Y 0,25 mol hỗn hợp khí có tỉ khối so với H2 22,72 Đem hòa tan hết Y vào lượng vừa đủ dung dịch HCl thu dung dịch chứa 29,7 gam muối Phần trăm số mol kim loại M hỗn hợp X gần với giá trị sau đây? A 28 B 22 C 45 D 54 Câu 38: Thực phản ứng nhiệt nhôm hỗn hợp Al, Fe 2O3, Cr2O3 sau thời gian thu hỗn hợp chất rắn X Chia X thành phần Hòa tan hồn tồn phần dung dịch H2SO4 đặc, nóng, dư, sau phản ứng xảy hoàn toàn, thu 2,016 lít khí SO2 (sản phẩm khử nhất, đktc) Hòa tan hết phần 400 ml dung dịch HNO 2M, thu dung dịch Y khí NO (sản phẩm khử N +5) Cho từ từ dung dịch NaOH 1M đến dư vào Y thu kết hình vẽ sau: Khối lượng Cr2O3 hỗn hợp ban đầu A 7,29 gam B 30,40 gam C 6,08 gam D 18,24 gam Câu 39: Một bình kín chứa bột niken hỗn hợp X gồm 0,05 mol điaxetilen (HC≡C-C≡CH), 0,1 mol hiđro Nung nóng bình thời gian, thu hỗn hợp khí Y có tỉ khối so với H2 22,5 Cho Y phản ứng vừa đủ với 0,04 mol AgNO dung dịch NH3, sau phản ứng thu 5,84 gam kết tủa 0,672 lít (đktc) hỗn hợp khí Z Khí Z phản ứng tối đa với a mol Br2 dung dịch Giá trị a A 0,02 B 0,03 C 0,01 D 0,04 Câu 40: Cho chất hữu mạch hở: X axit no, hai chức; Y Z hai ancol không no, đơn chức (MY>MZ); T este X, Y, Z (chỉ chứa chức este) Đốt cháy hoàn toàn a gam hỗn hợp M gồm Z T, thu 0,27 mol CO 0,18 mol H2O Cho 0,06 mol M phản ứng vừa đủ với dung dịch NaOH, cô cạn dung dịch sau phản ứng thu muối khan E hỗn hợp ancol G Đốt cháy hoàn toàn E, thu CO 2, H2O 0,04 mol Na2CO3 Đốt cháy hoàn toàn G, thu 0,3 mol CO Phần trăm khối lượng T M có giá trị gần với Giá trị sau đây? A 86,40 B 64,80 C 88,89 D 38,80 Đáp án 1-A 11-D 21-D 31-B 2-C 12-D 22-B 32-D 3-D 13-C 23-A 33-A 4-D 14-B 24-C 34-A 5-C 15-B 25-A 35-D 6-B 16-D 26-A 36-A 7-B 17-B 27-C 37-C 8-D 18-B 28-A 38-C 9-A 19-D 29-A 39-A 10-D 20-B 30-A 40-C LỜI GIẢI CHI TIẾT Câu 1: Đáp án A C2H2 + 2AgNO3 + 2NH3 → Ag2C2↓ vàng nhạt + 2NH4NO3 Câu 2: Đáp án C A,B, D điều chế phản ứng trùng ngưng, có C điều chế phản ứng trùng hợp Câu 3: Đáp án D A FeCl3 có màu vàng B dd K2Cr2O7 có màu da cam C dd CuSO4 có màu xanh lam D dd AgNO3 khơng màu Câu 4: Đáp án D Kim loại Al thụ động với H2SO4 đặc nguội HNO3 đặc nguội Al kim loại đứng sau Al dãy điện hóa nên không tác dụng với MgSO4 2Al + 6HCl → 2AlCl3 + 3H2↑ Câu 5: Đáp án C Các kim loại: K, Ca, Ba tác dụng với H2O đk thường => có kim loại Câu 6: Đáp án B Crom có số oxi hóa là: 0, +2, +3; +6 => số oxi hóa cao +6 có Na2CrO4 Câu 7: Đáp án B CH3COOH, CH3OCH3 CH3OH điều kiện thường chất lỏng HCHO điều kiện thường chất khí Câu 8: Đáp án D A,B,C D sai KNO3 tan tốt nước Câu 9: Đáp án A A SiO2 + 4HF → SiF4 + 2H2O ( phương trình ứng dụng dùng để khắc thủy tinh) t� B Sai: Si + 2Mg �� � Mg2Si C.Đúng D Đúng Si + 2NaOH + H2O → Na2SiO3 + 2H2↑ Câu 10: Đáp án D A FeCO3 thành phần quặng xiđerit B Fe2O3.nH2O thành phần hemantit nâu C Fe3O4 thành phần quặng manhetit D Fe2O3 thành phần quặng hemantit đỏ Câu 11: Đáp án D A Ba(OH)2 + Na2CrO4 → 2KOH + BaCrO4↓ => tượng: xuất kết tủa trắng B 3Ba(OH)2 + 2AlCl3 → 2Al(OH)3↓ + 3BaCl2 Ba(OH)2 + 2Al(OH)3 → Ba(AlO2)2 + 4H2O => tương: xuất kết tủa trắng keo, sau kết tủa tan dần C khơng có tượng D Ba(OH)2 + 2NaHCO3 → Na2CO3 + BaCO3↓ + 2H2O => tượng: xuất kết tủa trắng Câu 12: Đáp án D Thu nCO2 > nH2O => este phải có từ liên kết pi trở lên => CH2=CHCOOCH3 phân tử có liên kết pi => đốt cháy cho nCO2 > nH2O Câu 13: Đáp án C Gọi hóa trị kim loại n 2M + nH2SO4 → M2(SO4)n + nH2↓ Theo PT: 2M → (2M + 96n) (gam) Theo ĐB: 2,52 → 6,84 (gam) => 2M 6,84 = 2,52 (2M + 96n) => M = 28n Chạy giá trị n = 1,2,3 thấy n = => M =56 thỏa mãn Vậy kim loại M Fe Câu 14: Đáp án B DPMN a) 2NaCl + 2H2O ��� � 2NaOH + Cl2 ↑ + H2↑ t� b) CO + FeO �� � Fe + CO2↑ c) 3H2S + FeCl3 → Fe(OH)3 + 3S↓ + 3HCl ( Chú ý: Fe2S3 không bền phân hủy thành Fe(OH)3 + S) d) 3NH3 + 2Cl2 → 6HCl + N2↑ e) CO2 + H2O + Na2CO3 → Na(HCO3)2 => Có chất sinh đơn chất Câu 15: Đáp án B B Sai Xe kim loại dùng làm tế bào quang điện Câu 16: Đáp án D Etylamin đimetylamin đồng phân => có CTPT là: C2H7N C2H7N + HCl → C2H8NCl => nC2H8Cl = 16,3/81,5 = 0,2 (mol) BTNT: N => nN2 = 1/2 nC2H8Cl = 0,1 (mol) => VN2 (ĐKTC) = 0,1.22,4 = 2,24 (lít) Câu 17: Đáp án B C phi kim có tính khử nên khơng tác dụng với kim loại Câu 18: Đáp án B nKOH = nK = 1,95/39 = 0,05 (mol) => [KOH] = n :V = 0,05 : 0,5 = 0,1 (M) => pH = 14 + lg[OH-] = 14 -1 = 13 Câu 19: Đáp án D A B Đúng C D Sai Câu 20: Đáp án B nCl2 = 2,688/22,4 = 0,12 (mol) 2MCln DPNC ��� � 2M + nCl2↑ 0,24/n ← 0,12 (mol) Ta có: 0,24/n ( M + 35,5n) = 11,4 => M =12n => n = M =24 (Mg) thỏa mãn Vậy muối MgCl2 Câu 21: Đáp án D A A sai phương pháp để thu khí có tỉ khối nhỏ so với khơng khí => khơng thể thu SO2, Cl2 B Sai NH3 tan nước nên khơng thể thu NH3 hình (3) C Sai N2 nhẹ khơng khí D Đúng Câu 22: Đáp án B (a) NaHCO3 + CH3COOH → CH3COONa + H2O + CO2↑ (b) (NH2)2CO + Ba(OH)2 → 2NH3↑+ BaCO3↓ c) Fe2O3 + 6HNO3 đặc, nóng → 2Fe(NO3)3 + 3H2O d) 2P + 5H2SO4 đặc, nóng → 2H3PO4 + 5SO2↑ + 2H2O e) Al4C3 + 12H2O → 4Al(OH)3↓ + 3CH4↑ => Có thí nghiệm thu khí Câu 23: Đáp án A Gọi nNa = nBa = x (mol) nH2SO4 = 0,125 (mol); nCuSO4 = 0,125 (mol) ; nH2 = 0,15 (mol) Ta thấy: nH2 = 0,15 (mol) > nH2SO4 => Na, Ba phản ứng hết với axit sau tiếp tục phản ứng với H2O Ta có: ∑ ne (KL nhường) = ∑ n e( H2 nhận) => x + 2x = 0,15.2 => x = 0,1 (mol) => nOH- = ( nH2 – nH2SO4) = ( 0,15 – 0,125) = 0,05 (mol) => nCu(OH)2 = ½ nOH- = 0,025 (mol) m↓ = mCu(OH)2 + mBaSO4 = 0,025.98 + 0,1.233 = 25,75 (g) Câu 24: Đáp án C Các chất có khả phản ứng với dd NaOH lỗng, đun nóng là: isoamyl axetat ( CH3COOCH2-CH-CH(CH3)-CH3) ; Valin ( CH3-CH(CH3) -CH(NH2)-COOH) , phenylamoni clorua ( C6H5NH3Cl ) ; Gly – Ala – Val => có chất Câu 25: Đáp án A H2 O HCOOH (T) + Br2 ��� � CO2 + 2HBr => Y HCOONa HCOONa (Y) + HCl → HCOOH + NaCl => Z HCHO HCHO (Z) + 2Br2 + H2O → CO2 + 4HBr => X : HCOOCH2OOCH H O,t � HCOOCH2OOCH (X) + 2NaOH ��� � 2HCOONa (Y) + HCHO (Z) + H2O => CTPT X là: C3H4O4 Câu 26: Đáp án A Các chất tác dụng với H2 xúc tác Ni nung nóng là: axetilen (CH≡CH), isopren ( CH2=C(CH3)-CH=CH3), stiren( C6H5CH=CH2), metyl acrylat ( CH2=CH-COOCH3) => có chất Câu 27: Đáp án C X: C3H12N2O3 + NaOH → hỗn hợp khí Z + Muối axit vơ => X muối CO32Các CTCT thỏa mãn: (C2H5NH3)OCOONH4 ; (CH3)2NH2OCOONH4 => có cơng thức thỏa mãn Câu 28: Đáp án A X glucozo Y benzylamin ( C6H5CH2NH2) Z xiclohexen T gixerol Câu 29: Đáp án A 1) CH3COOH có phân tử khối lớn có liên kết H mạnh C 2H5OH => có nhiệt độ sơi cao 2) CH3COOCH=CH2 + Br2→ CH3COOCHBr-CH2 3) sai tinh bột bị thủy phân môi trường axit không bị thủy phân môi trường kiềm 4) 5) => có phát biểu Câu 30: Đáp án A 1) 3CH2=CH2 + 2KMnO4 + 4H2O → 3CH2OH-CH2OH + 2MnO2↓ + 2KOH 2) C17H35COONa + Ca(OH)2 → (C17H35COO)2Ca ↓+ NaOH 3) C2H5NH2 + CH3COOH → CH3COONH3C2H5 4) C6H12O6 + Cu(OH)2 → (C6H11O6)2Cu (dd xanh lam) + H2O 5) C2H5OH + CuO t0→→t0 CH3CHO + Cu↓+ H2O => có phản ứng KHÔNG thu chất rắn Câu 31: Đáp án B (a) S Khi điện phân dung dịch CuSO4 (điện cực trơ), anot H2O bị oxi hóa tạo khí O2 (b) Đ (c) Đ (d) Đ (e) S Các kim loại kiềm có mạng tinh thể lập phương tâm khối Câu 32: Đáp án D � � Fe 2 : x � Fe  OH  : x � � 3 � Fe � Fe NO3  : 0, 08 Fe 2O3 � � � Fe  OH  � � � � � 2 Mg MgO Fe � � Ba  OH  du t� � � � ddX � 2 ���� � �Y � Mg  OH  �� �� � � � CuO Fe3O Cu � � � � � BT:N Cu  OH  � H 2SO4 :0,64  � � BaSO 29,12 � Mg ����� � ��� � NH : 0, 02 � 14 434 � � BaSO � � m giam 10,42g � MgO SO 24 : 0, 64 � � � � Cu � �NO : 0,14 � � CuO � H : 0, 22 � � BT:H � H O : 0,38 ���� BTKL ��� � m X  80,36g � m KL  m X  mSO2  m NH   18,56 g 4 n OH  X   2n Fe2  3n Fe3  2n Mg2  2n Cu2  2n SO2  n NH  1, 26  mol  Y  OH  Fe OH  n OH  �Fe  OH  t� �� � Chat ran  H O  n Fe OH   x � n H2O  Fe OH  �Fe OH  m chat ran giam  n H 2O  mOH  %m FeSO4  X   Fe OH  �Fe OH  x  1, 26 �x  1, 26 � � 10, 42  18 � � 17x � x  0,115 � � 0,115.152 100%  21, 75% 80,36 Câu 33: Đáp án A P1: nFe(OH)2 = 3,6/90 = 0,04 mol => nFe2+ = 0,04 mol P2: Fe2+: x mol H+: y mol Cl-: 2x + y 3Fe2+ + 4H+ + NO3- → 3Fe3+ + NO + 2H2O 0,06 ← 0,08 ← 0,02 => y = 0,08 Fe2+ + Ag+ → Fe3+ + Ag x-0,06 → x-0,06 Ag+ + Cl- → AgCl 2x+y → 2x+y => 108(x-0,06) + 143,5(2x+y) = 68,2 => x = 0,16 => nFe phản ứng ban đầu = nH2 = 0,04+0,16 = 0,2 mol => VH2 = 4,48 lít Câu 34: Đáp án A TN1: nNaOH = 2nNa2CO3 = 0,5 mol Giả sử số mol peptit x mol => nH2O sau phản ứng = x mol BTKL: mpeptit + mNaOH = m muối + mH2O => m+0,5.40 = m + 18,2 + 18x => x = 0,1 mol => X pentapeptit TN2: nX = (nHCl – nNaOH)/5 = (1,04 – 0,04)/5 = 0,2 mol Giả sử X GlyaAlabValc (a+b+c = 5) Muối gồm: NaCl: 0,04 mol Gly-HCl: 0,2a Ala-HCl: 0,2b Val-HCl: 0,2c => 111,5.0,2a + 125,5.0,2b + 153,5.0,2c + 0,04.58,5 = 125,04 => 223a + 151b + 307c = 1227 Khảo sát nhận thấy có c = 1; a = 3; b = thỏa mãn Vậy X Gly3AlaVal Xét đáp án A: 0,1 mol X tác dụng với NaOH vừa đủ thu 54,1 gam muối Z (Gly-Na (0,3 mol), Ala-Na (0,1 mol), Val-Na (0,1 mol)) chứa 29,1 gam Gly-Na => 27,05 gam Z chứa 14,55 gam Gly-Na => Sai Xét đáp án B: a = 0,2.(75.3+89+117-18.4) = 71,8 gam => Đúng Xét đáp án C: X có chứa phân tử Ala => Đúng Xét đáp án D: X có CTPT: C14H25O6N5 %mO = 16.6/359 = 26,74% => Đúng Câu 35: Đáp án D C2 H 4O2 : x � CO :1,3 � �  O2 :1,25 0,5mol X � C H 6O4 : y ���� �� H O :1,1 � � Cn H 2n 2 O : z � BT:O ��� � n O X   2n CO2  n H2O  2n O2  1, mol 2x  4y  2z  1, � �� � y  0,1 �x  y  z  0,5 n CO2  n H2O  n C4H6O4  n Cn H n2O 1,3  1,1  0,1  n Cn H2 n2 O2 � n Cn H n2O2  0,1mol � n C2 H4 O2  0,5  0,1  0,1  0,3l BT:C ��� � 0,3.2  0,1.4  0,1.n  1,3 � n   HCOOCH  CH  HCOOCH3 : 0,3 � HCOONa : 0, � �  NaOH X� ��  COOHCH3  : 0,1 ��� CH3CHO : 0,1 � � HCOOCH  CH : 0,1 � � n Ag  2n HCOONa  2n CH3CHO  1mol � m Ag  108gam Câu 36: Đáp án A nVal-Ala-Val-Gly = 0,025 mol nAla-Val-Gly = 0,075 mol nAla-Gly-Val = 0,05 mol X Ala-Gly-Val-Ala-Val-Gly (1) Ala-Gly-Val-Ala-Val-Gly + H2O → Ala-Gly + Val-Ala-Val-Gly x x x x (2) Ala-Gly-Val-Ala-Val-Gly + 2H2O → Val + Ala-Gly + Ala-Val-Gly y 2y y y y (3) Ala-Gly-Val-Ala-Val-Gly + H2O → Ala-Gly-Val + Ala-Val-Gly z z z z nVal = y = 0,025 nVal-Ala-Val-Gly = x = 0,025 nAla-Val-Gly = y + z = 0,075 nAla-Gly-Val = z = 0,05 => x = 0,025; y = 0,025; z = 0,05 mol => nX = x+y+z = 0,1 mol Đốt Y tương đương đốt X C20H36O7N6 + 25,5 O2 → 20CO2 + 18H2O 0,1 → 2,55 mol Câu 37: Đáp án C �NO2 : x �x  y  0, 25 �x  0, 24 �� �� � O2 : y 46x  32y  0, 25.22,72.2  11,36 �y  0, 01 � � t� Cu  NO3  �� � CuO  2NO  0,5O 0,12 � 0,12 � 0, 24 � 0, 06  mol  t� 2M  0,5nO �� � M 2On 0, � 0, 06  0, 01 n CuCl2 : 0,12 � � Cha� t ra� n Y ��� �� 0, MCln : � � n  HCl � 0,12.135  � n Cu  0,  M  35,5n   29, � M  32n � n  2, M  64  Cu  n 0, 0,1  0,1mol � %n Cu   45, 45% n 0,1  0,12 Câu 38: Đáp án C Quan sát đồ thị ta thấy: mFe(OH)3 = 5,236 gam => nFe(OH)3 = 0,048 mol nHNO3 dư = 0,296 mol => nHNO3 pư = 0,8 – 0,296 = 0,504 mol Phần 1: Cho X tác dụng với H2SO4 đặc cho hỗn hợp đầu tác dụng BT e: 3nAl = 2nSO2 => nAl = 2.0,09/3 = 0,06 mol Phần 2: Cho X tác dụng với HNO3 cho hỗn hợp đầu tác dụng Al + 4HNO3 → Al(NO3)3 + NO + 2H2O 0,06→0,24 Fe2O3 + 6HNO3 → 2Fe(NO3)3 + 3H2O 0,024←0,144←0,048 Fe2O3 + 6HNO3 → 2Fe(NO3)3 + 3H2O 0,02 ←0,504-0,24-0,144 = 0,12 mCr2O3 (1 phần) = 0,02.152 = 3,04 gam => mCr2O3 = 6,08 gam Câu 39: Đáp án A BTKL ��� � m X  m Y � 0, 05.50  0,1.2  n Y 45 � n Y  0, 06 n H2 Pu  n X  n Y  0, 09 � n X Y   0, 05.4  0, 09  0,11 � C4 H  HC �C  C  C �H  : a C4 Ag : a � � �  AgNO3 :0,04 C4 H  HC �C  C  C  H  : b ����� � 5,84 �� C4 H 3Ag : b � � � C4 H 5Ag : c C4 H  HC �C  C  C  H  : c � � � a  b  c  n Y  n Z  0, 03 � �� 2a  b  c  n AgNO3  0, 04 � a  b  c  0, 01 � 264a  159b  161c  m �  5,84 � � n  pu AgNO3   4n C4H 2du  3n C4H4  2n C4H  0, 09 � a  n  L   0,11  0, 09  0, 02 Câu 40: Đáp án C T : este ch� � c � M� � n ch� � c �Z: ancol � TN : n T  n NaOH  n Na 2CO3  0, 04 mol � n Z  n M  n T  0, 02 mol � n T  2n Z � n G  2n T  n Z  0,1mol � Cancol  Y : CH  CH  CH  OH � 0,3 3�� 0,1 �Z : CH �C  CH  OH TN1 : � T : C n H 2n 3O  2x mol  � M� � n CO2  n H2O  4n T  n Z � 0, 27  0,18  4, 2x  x � x  0, 01 �Z : C3H 4O  x mol  � n O M   0, 02.4  0, 01  0, 09 mol � a  m C  m H  m O  0, 27.12  0,36  0, 09.16  5,04gam � %m Z  0, 01.56 100  11,11% � %mT  88, 89% 5, 04 ... 39-A 10-D 20-B 30-A 40-C LỜI GIẢI CHI TIẾT Câu 1: Đáp án A C2H2 + 2AgNO3 + 2NH3 → Ag2C2↓ vàng nhạt + 2NH4NO3 Câu 2: Đáp án C A,B, D điều chế phản ứng trùng ngưng, có C điều chế phản ứng trùng.. .Đề thi thử THPT QG THPT Chuyên Đại học Vinh - lần Câu 1: Sục khí axetilen vào dung dịch AgNO3 NH3... trùng ngưng, có C điều chế phản ứng trùng hợp Câu 3: Đáp án D A FeCl3 có màu vàng B dd K2Cr2O7 có màu da cam C dd CuSO4 có màu xanh lam D dd AgNO3 khơng màu Câu 4: Đáp án D Kim loại Al thụ động
- Xem thêm -

Xem thêm: 200 đề THI THỬ THPTQG 2018 có GIẢI CHI TIẾT , 200 đề THI THỬ THPTQG 2018 có GIẢI CHI TIẾT

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn