giáo án ôn tập

13 51 1
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/07/2019, 18:23

UNIT 1:MY NEW SCHOOL I/ THÌ HIỆN TẠI ĐƠN( THE SIMPLE PRESENT TENSE) 1/ Công thức : + Đối với TOBE: Có hình thức gồm: AM/IS/ARE Quy định: I với am, he/she/it……is, you/we/they…… are Viết tắt: is not…….isn’t / are not… aren’t / I am not…… I’m not I’m /You’re/ They’re/We’re /He’s/She’s/It’s Ex: He is a doctor He isn’t a doctor Is he a doctor?( Yes, he is / No, he isn’t) + Đối với động từ thường: - Trong câu phủ định nghi vấn , ta phải mượn trợ động từ DO/DOES Lưu ý động từ chia sau do/ does phải đưa dạng nguyên mẫu ( khơng S,ES cho dù chủ ngữ He/She/It) - Quy định: DO với I/ You/We/ They DOES …………….He/She /It - Viết tắt: not…… don’t/ does not… doesn’t EX: They work hard everyday They don’t work hard everyday Do they work hard everyday? • Yes, they • No, they don’t 2/ Cách dùng: - Diễn tả hành động thường xuyên xảy EX: He goes to work everyday - Diễn tả thói quen EX: I usually get up early - Diễn tả nghề nghiệp EX: We are students - Diễn tả thật, chân lý hiển nhiên EX: The Earth turns around the Sun Two and two are four - Diển tả hành động dự định làm tương lai.(lịch bóng đá, chiếu phim, tàu chạy…) EX: The film starts at 7.30 tonight We leave Saigon at a.m next Sunday and arrive at Thu Duc at 10.We spend two hours there and leave again at noon… 3/ Dấu hiệu nhận biết:Trong câu thường có : - Always/ constantly, often/ frequently, usually, sometimes,occasionally, seldom, rarely, never… - Every day( night, week, month, year, summer….) - On+ thứ tuần(On Mondays, On Saturdays….) - Once a week/ month/ year…, twice a week/ month/ year… 4/ Cách thêm ES (đối với He/she/it) Thêm ES vào sau động từ tận là: O, SS, CH, X, SH, EX: go…….goes, watch……watches, pass……passes, wash…….washes THÌ HIỆN TẠI TIẾP DIỄN( THE PRESENT PROGRESSIVE TENSE) 1/ Cơng thức : * TOBE Có hình thức gồm: AM/IS/ARE Quy định: I với am, he/she/it……is, you/we/they…… are Viết tắt: is not…….isn’t / are not………aren’t / I am not……I’m not (+) S + am/is/are + V-ing…… (-) S + am/is/are+ not+ V-ing …… (?) Am/Is/Are + S + V-ing …… ? • Yes, S+ am/ is/are • No, S+ am/ is/are not 2/ Cách dùng: - Diễn tả hành động xảy kéo dài thời gian EX: The children are playing football now - Dùng sau câu đề nghị, mệnh lệnh EX: Look! The child is crying Be quiet! The baby is sleeping in the next room - Dùng để diễn tả hành động có dự định xảy tương lai gần Có trạng từ thời gian kèm như: tomorrow, next week/ month/ year… EX: He is coming tomorrow My parents are planting trees tomorrow - Diễn tả thói quen lặp lặp lại ( diễn tả phàn nàn ).Thường dùng với always, frequently, continually… EX: He is always asking questions She is always talking in class They’re always making noise • Lưu ý: Khơng dùng Hiện tiếp diễn với động từ nhận thức, tri giác như; Tobe, see, hear, understand, know, like, want, glance, feel, think, smell, love, hate, realize, seem, remember, forget… Với động từ này, ta thay HIỆN TẠI ĐƠN EX: I am tired now She wants to go for a walk at the moment Do you understand your lesson? -Yes, I understand it now 3/ Dấu hiệu nhận biết: Trong câu thường có: - now, right now, at present, at the moment - Look!,… , Keep! , Listen! , Be quiet! - Today, still, this evening, tonight… 4/ Cách thêm ING: Nếu động từ tận là: - e bỏ e thêm ING: come……coming, live……living - Y giữ nguyên thêm ING: play…… playing, study……studying - ie đổi thành Y thêm ING: lie……lying, die…… dying - tận phụ âm, trước ngun âm, gấp đơi phụ âm cuối thêm ING: stop…….stopping, run… running, swim……swimming - Nhưng động từ tận phụ âm, trước ngun âm, giữ ngun thêm ING: meet….meeting, sleep……sleeping, eat…….eating - Nếu động từ có vần mà trọng âm rơi vào vần thứ hai , tận phụ âm gấp đôi phụ âm cuối thêm ING: begin… beginning , prefer… preferred * HOMEWORK: - Do exercise in part A, B in workbook week:4 Preparing date:9/9/16 REVISION Teaching date: I Choose the best option : Students live and study in a ……………… school They only go home at weekends A international secondary B national C boarding D Around An Lac School, there are green fields and ……………… A rivers correct B mountains C lakes D all are At Vinabrita School, students learn English with English ………………… teachers A speaking B speaks C speak D a & B are B judo C mother D open B Monday C month D hope B rode C post B Maths C English D lesson B evening C learning D hoping correct Odd one out : A homework Odd one out A brother Odd one out : A don’t D.go Odd one out A Physics Find one odd word A playing All the ……………… at my new school are interesting A lesson lessons B school lunch C homework D 10.They are healthy They ……………… everyday A homework B science C football D judo 11.My brother and I ……………… students A Is B be C am D are 12.Lan’s brother ……………… volleyball now A play play B are playing C is playing D 13.Ba …………… lunch at school A has B have C.eat D does 14.They are good students …………… books are new A they B their C these D those 15.Minh …………… his face in the morning A wash B washes C washs D washing 16.Is Mrs Mai a nurse ? Yes, ………… is A he B she C it D they 17.Odd one out : A lamps B fridges C desks D laughs C posters D lights C villages D pictures 18.Odd one out : A kitchens B beds 19.Odd one out : A watches B washes 20.Odd one out : a hall B attic C bedroom D.classroom 21.How many ……… are there in the classroom ? A pictures B chair C table D student 22.Are there …………… posters on the wall ? A a B any C some D A & B are correct 23.How you get to school ? ( go to school / get to school / travel to school ) A on foot B by bus C By motorbike D All are correct 24.What you often ………… break time ? A on B in C at D for 25.When you have English ? Monday and Tuesday A In B At C On D for 26.…………… are four books on the desk A This B These C There D Those 27.Our house ……………… a yard A have B does C has D 28 There is a bookstore …………… my house A next B in front C behind D between 29.Bao and Hoa ………… homework A her B his C they D their 30.………… Tom and Mary reading books in the library ? A Do II C does C is D are Match the words in A with the ones in B A B Study Do Play Have Wear Ride Listen Go Keep 10.Brush 11.Wash 12.Read 13.Creative 14.Pocket 15.Favourite ( favorite ) III a The piano b Vietnamese c Exercise d Breakfast e Subject f Money g one’s( my/ his /her / their ) teeth h magazines i students j one’s( my/ his /her / their ) face k to music l a bike( bicycle ) m uniform n shopping o silent Choose the correct tense of the verbs My family …………………… ( have / are having ) dinner now Mai ………………… ( wears / is wearing ) her uniform on Mondays and Saturdays The school year in Viet Nam ………… ( starts / is starting ) on Sep 5th Now Duong ……………… ( watches / is watching ) Ice Age on Video Look ! The girls ……………… ( skip / are skipping ) in the schoolyard How …………… you go to school ? ( do/ are ) ……………… you good students ? ( are / ) What ………… Tom doing at the moment ? ( does / is ) …………… they hungry ? ( are / ) 10.Yummy ! I ………… ( have / am having ) school lunch with my new friends 11.There ……………… ( is / are ) a bedroom, a kitchen, a bathroom and a living room in my kitchen 12.There …………… any pictures on the wall ( isn’t / aren’t ) 13.…………… ( Do/ Does ) your father work in a factory ? IV.Give the English equivalent Từ điển Máy tính 3.Gọt bút chì xe đạp sách giáo khoa 6.compa từ vựng môn vật lý tập 10 học 11 tiền tiêu vặt 12 nhớ 14.Chia sẻ 15.Giúp đỡ 17.Bao bọc xung quanh 18.Quốc tế 16.Bạn lớp 19.Lý 16.trường nội trú 20.Chú 21.Thím 22.Ơng bà 23.Máy điều hòa 24.Máy rửa chén 28.Máy rửa chén 32.nhà quê 25.Lò vi sóng 26.Cửa hàng 27.Tủ quần áo 29.đũa 30.chén bát 31.tủ lạnh 33.biệt thự 34.nhà sàn 35.căn hộ 36.nhà cao tầng 37.nhà quê 38.quạt trần 39.cái bếp 20.anh em họ V Make the right verb tense He often (go)…………… to school on foot It (rain) ………………… very hard now 7 The sun (warm)…………… the air and (give) ……………us light Look! A man (run)…………………… after the train She (go)…………………… to school everyday Bad students ( not work) ………………………hard It often (rain)…………………… in the summer It (rain)………………… now The teacher always (point)……………… at the black-board when he (want) …………… to explain something Mother (cook)…………………… some food in the kitchen at the moment, she always…………………… (cook) in the morning 10.I always (meet)…………………… him on the corner of this street 11.Where…………… you (go)……………… now?- I (go)………………… to the theater 12.He (not do)……………………… morning exercises regularly ( Thường xuyên ) 13.…………… he (do)…………………… morning exercises now? 14.Water (boil) …………………… at 100 degrees centigrade 15.………………… you (be) a good student? 16.They (not go) ………………………….to school by motorbike 17.He (swim)……………………… over there now 18.They (not be)…………………… doctors 19.He often (get)………………… up late 20.……………………you often (watch)……………… TV? 21.……………… Mr Brown (listen)………………… to music now? 22.I usually (go)………………… (shop)……………… at the weekend 23.Hai often (wash)……………… his face at 6.15 24.……………… she (play)……………… badminton at the moment? 25.Thanh and Mai always (see) …………………a movie on Saturday 26.………………….He often (take)……………… a bus to school? 27.We (be)……………… students in class 8A 28.She often (not do)…………………… homework in the evening 29.He usually (take)………………… a taxi to the airport 30.They usually (not go)…………………… to school by bike 31.………………… they (be) beautiful? 32.Manh (not play)……………………………… soccer at the moment 33.Minh (play)………………………… chess with Nam at the moment 34.They often (visit) ………………… their parents on Saturday 35.……………… She (study)……………… now? 36.Mi and I always (go) …………………….to the countryside 37.He (not be) …………………at home now 38.Hanh (not read)……………………… book at the moment 39.Our teacher usually (give)………………… us many exercises 40.He often (catch)…………………… a train to work 41.They (plant)……………………… trees over there at the moment 42.My old friend, Manh (write)……………… to me twice a month 43.Where …………….she (buy)……………… her breakfast every morning? 44.Bi often (not phone) ………………… to me 45.Mrs Green always (take)…………… a bus to work But now she (drive) ……………… to work 46.Look! The ball (fall)………………… down 47.He usually (water)……………………… the trees in the morning 48.She (not listen) ………………………to the radio now 49.He (play) ………………………….table tennis at the moment Week:5 Preparing date:15/9/16 Teaching date: REVISION I Answer the questions : Where you live ? How many rooms are there in your house ? What you often after school ? Do you have breakfast at home or at school ? Do you share things with your classmate ? Are there any dogs in your house ? Do you live in an apartment or in a house ? Is there a TV in your living room ? What you often at break time ? 10.What subject you like ? 11.Where is your school ? 12.What you wear at school ? 13.When your school start ? 14.How you get to school everyday ? 15.Do you play football ? 16.Do you have any pocket money ? 17.Do you like pop music ? 18.Do you keep silent when your teacher is talking ? 19.Do you travel to school with your classmates ? 20.Are you from around here ? 21.Do you help your friends with their homework ? 22.Where you go shopping ? 23.What time you go to school ? 24.Is there a fridge in your kitchen ? 25.Are there two lamps in your room ? 26.Is there a desk next to your bed ? II Rewrite the following sentences as directed : 10 I don’t have a desk in my bedroom There ………………………………………… We have a living room , a bedroom, a bathroom and a kitchen in our house  There …………………………………………………………………… The wardrobe is in front of the table  The table ……………………………… My favorite subject is Maths I like ……………………………………………………… III Form of the verbs: 50.Mo and Nguyen (sing) the same song now 51.They always (make) noise in the class 52.Hung often (not go) camping in the summer 53.Hanh (not read) with the friends at the moment 54.Son (write) to their friends every summer holiday? 55.What you (listen) on the radio? Kien and Tuyen (be) good students 56.She (go) to work by bus tomorrow 57.You (see) the doctor next week? 58.Mai and Nam (go) to the movie theater tomorrow evening 59.They (plant) trees a long this street next month 60.He (write) to his friend next week 61.They (not be) doctors 62.He often (pick) his friend up at the train way station morning 63.He (watch) a romantic film on TV this evening 64.You often (do) your homework in the evening? 65.I (read) an interesting novel at the moment 66.You usually (watch) TV in the evening? 67.They always (talk) to each other in the weekend 68.They (play) soccer at the moment 11 69.She often (not go) (shop) on weekend 70.They (not be) classmates 71.He (be) your father? 72.She (listen) to music now? 73.Thanh and Hung (read) a wonderful story at the moment 74.Mai and Hang (not play) the game at the moment 75.I often (wash) my clothes 76.She (not be) at home now 77.You often (write) to your friend? 78.Mr (water) the plant every morning 79.We (meet) each other twice a month 80.He (listen) to the telephone at the moment 81.They always (not go) to the school by train 82.He (drink) beer at the bar at the moment 83.They usually (sing) in the early morning 84.Mi and Thanh (talk) on the telephone now? 85.They (plant) trees in the early year 86.He (not study) Math at the moment 87.She (play) badminton every afternoon? 88.They sometimes (do) morning exercises at 5.30 89.Thanh and I (be) at home now 90.Hung (run) about km every morning 91.Hung and Minh sometimes (meet) each other? 92.Every evening, she (jog) about km 93 He always (drive) his car to work But now, he (ride) his motorbike to work 12 13 ... factory ? IV.Give the English equivalent Từ điển Máy tính 3.Gọt bút chì xe đạp sách giáo khoa 6.compa từ vựng môn vật lý tập 10 học 11 tiền tiêu vặt 12 nhớ 14.Chia sẻ 15.Giúp đỡ 17.Bao bọc xung quanh... watch……watches, pass……passes, wash…….washes THÌ HIỆN TẠI TIẾP DIỄN( THE PRESENT PROGRESSIVE TENSE) 1/ Công thức : * TOBE Có hình thức gồm: AM/IS/ARE Quy định: I với am, he/she/it……is, you/we/they…… are
- Xem thêm -

Xem thêm: giáo án ôn tập , giáo án ôn tập

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn