HÓA 12

29 43 0
  • Loading ...
1/29 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/07/2019, 18:21

Bài học Hóa 12CB  ……………………………………………………… ……………………………………………………… Năm học: 2019-2020 Trên bước đường thành cơng khơng có dấu chân kẻ lười biếng Bài học Hóa 12CB BỔ TRỢ CƠNG THỨC TÍNH TỐN Tính số mol biết khối lượng (m) m n= →m=n.M M →M= m n Tính số mol biết nồng độ mol (CM), thể tích dung dịch (Vdd): n = CM Vdd → CM = n V → Vdd = n CM Tính số mol biết thể tích khí (V) đktc: n= V 22,4 → V = n 22,4 Tính số mol biết nồng độ % (C%), khối lượng dung dịch (m dd): C% = mct n.M 100%  100% mdd mdd C %.mdd C %.mdd m 100%  n ; → mct = ; → mdd = ct 100%.M 100% C% Tính số mol biết nồng độ mol (CM); khối lượng dung dịch (mdd); khối lượng riêng (Dg/ml): mdd m mdd (l ) Ta có: D = (Vdd đơn vị ml)  Vdd  dd ( ml )  Vdd D D.1000 → n = CM Vdd = CM mdd D.1000 → CM = n.D.1000 mdd Tính số mol biết C%, Vdd (ml), Dg/ml: mct n.M 100%  100% Ta có: C% = mdd D.Vdd C %.D.Vdd C %.D.Vdd → mct = 100%.M 100% Cơng thức tính % khối lượng, số mol hay thể tích: Cho hỗn hợp A B  n Ta có: %A = mA 100% mhh hay %B = mB 100% mhh Tỉ khối A so với B (Tính khối lượng phân tử A) Trên bước đường thành công dấu chân kẻ lười biếng Bài học Hóa 12CB d A/ B  MA MB → MA = dA/B MB CT TÍNH HĨA HỮU CƠ Tính số liên kết  CxHyOzNtClm: k= 2+ �n (x i i - 2) = + 2x + t - y - m k=0: có lk đơn Dựa vào phản ứng cháy: Số C = n CO nA Số H= (n: số nguyên tử; x: hóa trị) k=1: lk đơi = vòng 2n H O nA k=2: lk ba=2 lk đơi = vòng n Ankan(Ancol) = n H2O - nCO2 * Lưu ý: A CxHy CxHyOz mạch hở, cháy cho: n Ankin = nCO2 - n H 2O n CO - n H O = k.n A 2 A có số  = (k+1) Tính số đồng phân của: - Ancol no, đơn chức (CnH2n+1OH): 2n-2 - Anđehit đơn chức, no (CnH2nO) : 2n-3 - Axit no đơn chức, mạch hở CnH2nO2 2n – - Este no, đơn chức (CnH2nO2): 2n-2 - Amin đơn chức, no (CnH2n+3N): 2n-1 - Ete đơn chức, no (CnH2n+2O): ½ (n-1)(n-2) Số Trieste tạo glixerol n axit béo ½ n2(n+1) Tính số n peptit tối đa tạo x amino axit khác nhau: xn Tính số ete tạo n ancol đơn chức: ½ n(n+1) Số nhóm este = (1
- Xem thêm -

Xem thêm: HÓA 12 , HÓA 12

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn