HÓA 10

21 49 1
  • Loading ...
1/21 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/07/2019, 18:21

Bài học Hóa 10 ƠN TẬP ĐẦU NĂM ********* Nguyên Tử: - Nguyên tử vỏ gồm Ntử hạt nhân - Electron Nguyên tố hoá học: - Nguyên tố hoá học - Nguyên tử nguyên tố hoá học Hoá trị nguyên tố: - Hoá trị nguyên tố xác định theo - Quy tắc hoá trị: Định luật bảo toàn khối lượng: Xét phản ứng :A + B  C + D Ta có : Mol: - Mol: - Khối lượng mol: - Thể tích mol - Các công thức chuyển đổi: m V n A Tỉ khối chất khí: - Tỉ khối chất khí A chất khí B: d A  B Trang Bài học Hóa 10 - Tỉ khối chất khí A khơng khí : d A  kk PHIẾU HỌC TẬP SỐ : Bài 1: Nguyên tử số p số e số lớp e Nitơ Natri 11 Lưu huỳnh 16 Agon 18 Bài 2: Tính hố trị nguyên tố: số e lớp số e lớp a) Cacbon : CH4, CO, CO2 b) Sắt trong: FeO, Fe2O3 Bài 3: Có chất khí riêng biệt sau: H2, NH3, SO2 Hãy tính; a) Tỉ khối khí khơng khí b) Tỉ khối khí khí N2 Dung dịch:Nồng độ dung dịch: - Nồng độ phần trăm: - Nồng độ mol/l: C %  CM  Phân loại hợp chất vô cơ: .loại a Oxit: - Phân loại: -Tính chất: Oxit axit Oxit bazơ b Axit: - Phân loại: -Tính chất: Trang Bài học Hóa 10 c Bazơ: - Phân loại: -Tính chất: d Muối: - Phân loại: -Tính chất: Bảng tuần hồn ngun tố hố học:  Ô nguyên tố:  Chu kì:  Nhóm: : II Bài tập: Bài 1: Trong 800 ml dung dịch NaOH có gam NaOH a) Tính nồng độ mol dung dịch NaOH b) Phải thêm ml dịch NaOH để có dung dịch NaOH 0,1M? Bài 2: Nguyên tố A BTH có số hiệu nguyên tử 12 Hãy cho biết: a) Cấu tạo nguyên tử nguyên tố A? Trang Bài học Hóa 10 b) Tính chất hoá học đặc trưng nguyên tố A? c) So sánh tính chất hố học ngun tố A với nguyên tố đứng nhóm, trước sau chu kì Trang Bài học Hóa 10 Chương I: Nguyên Tử Bài 1: THÀNH PHẦN NGUYÊN TỬ I.Thành phần cấu tạo nguyên tử: Electron: a Sự tìm electron: (bởi vào năm ) - Khi tia truyền phía -Tia âm cực la gồm b Khối lượng điện tích e: me = kg qe = C qe = Sự tìm hạt nhân ngtử: - Ngtử có cấu tạo , có phần mang - Xung quanh có tạo nên - Khối lượng ngtử tập trung Cấu tạo hạt nhân nguyên tử: a Sự tìm proton (bởi vào năm ) mp = kg qp = C qp = b.Sự tìm nơtron (bởi vào năm ) mn = kg q n = II Kích thước khối lượng ngtử : Kích thước: Ngtử có đường kính khỏang m 1Å = .m, 1nm = m nm = .Å Khối lượng: :đơn vị khối luợng ngtử ( ) 1u = khối lượng ngtử * Kết luận: -Đặc điểm hạt p, n, e: Hạt Điện tích Khối lượng p n - Do nguyên tử trung hòa điện nên - Nguyên tử có loại hạt trên, trừ có .p e * Công thức: Trang e Bài học Hóa 10 m - Khối lượng riêng: d = V - Thể tích hình cầu: V=  r - Số Avogađro: NA = 6,023.1023 - Tính bán kính nguyên tử biết khối lượng riêng: r  3MP% 4dN A (P%: độ đặc khít nguyên tử mạng tinh thể) Bài 2: HẠT NHÂN NGUYÊN TỬ- NGUYÊN TỐ HÓA HỌC – ĐỒNG VỊ I Hạt nhân ngtử: Điện tích hạt nhân (ĐTHN): - Trong ngtử : Số đơn vị -Vd: ĐTHN ngtử nitô Vậy ngtử nitơ có p, e số đơn vị ĐTHN = Số khốii (A) : - Là A = -Vd1 :Ngtử Na có 11P 12N Vậy ANa = = -Vd2:Ngtử clo có số đơn vị ĐTHN 17 số khối la 35.Tính hạt cấu tạo nên clo? Ta có Z = ; P = E = N = n p Các đồng vị bền (Z=1 đến Z=80) ln có: � �1,5 Từ đó, ta có: S S �p � (với S tổng số hạt p, n, e S = p +e + n = 2p + n) 3,5 II Nguyên tố hóa học: Định nghĩa: -Là -Vd:Tất ngtử có số đơn vị ĐTHN 19 thuộc ngtố Kali Vậy K có Số hiệu nguyên tử (Z): - Cũng -Vd: Ngtố S có số hiệu ngtử 16 Vậy S có Kí hiệu nguyên tử (KHNT): Trang Bài học Hóa 10 31 Vd: 15 X P P co Z= , A = .` P = E = ., N = III.Đồng vị : -Các đồng vị nguyên tố hóa học nguyên tử có khác - Vd:Nguyên tố có đồng vị: IV.Nguyên tử khối nguyên tử khối trung bình ngun tố hóa học : 1.Ngun tử khối: -Cho biết khối lượng nguyên tố gấp -Nguyên tử khối Nguyên tử khối trung bình: A= Nếu ngtử có đồng vị : A= ; a1 A2  A  ( với A1 < M < A2) a2 A  A1 VD1: SGK trang 13 a=75,77% , b=24,23%, A1 = 35, A2 =37 Tính A =? A Cl = = VD2: Trong tự nhiên Clo có hai đồng vị bền 3517Cl 3717 Cl Tính tỉ lệ % đồng vị đó, biết ngun tử khối trung bình Clo 35,5 Giải: Gọi a phần trăm số ng tử cuả : 3517Cl  % số ngtử cuả 3717 Cl 35,5=  a= b= Bài 3:LUYỆN TẬP:THÀNH PHẦN NGUYÊN TỬ Trang Bài học Hóa 10 Câu 42: Cho cân bằng: 2SO2 (k) + O2 (k) ⇄ 2SO3 (k) Khi tăng nhiệt độ tỉ khối hỗn hợp khí so với H2 giảm Phát biểu nói cân là: A Phản ứng nghịch tỏa nhiệt, cân dịch chuyển theo chiều thuận tăng nhiệt độ B Phản ứng thuận tỏa nhiệt, cân dịch chuyển theo chiều nghịch tăng nhiệt độ C Phản ứng thuận thu nhiệt, cân dịch chuyển theo chiều nghịch tăng nhiệt độ D Phản ứng nghịch thu nhiệt, cân dịch chuyển theo chiều thuận tăng nhiệt độ Câu 43: Xét cân bằng: N2O4 (k) 2NO2(k) 25oC Khi chuyển dịch sang trạng thái cân nồng độ N2O4 tăng lần nồng độ NO2 A tăng lần B tăng lần C giảm lần D tăng 4,5 lần PHẦN Câu1: Cho cân hóa học: N (k) + 3H2 (k) ↔ 2NH3 (k) ; phản ứng thuận phản ứng tỏa nhiệt Cân hóa học không bị dịch chuyển khi: A thay đổi áp suất hệ B thay đổi nồng độ N2 C thay đổi nhiệt độ D thêm chất xúc tác sắt Câu 2: Cho cân hóa học: 2SO2 (k) + O2 (k) ↔ 2SO3 (k); phản ứng thuận phản ứng tỏa nhiệt Phát biểu A Cân chuyển dịch theo chiều thuận tăng nhiệt độ B Cân chuyển dịch theo chiều nghịch giảm nồng độ O2 C Cân chuyển dịch theo chiều thuận giảm áp suất hệ phản ứng D Cân chuyển dịch theo chiều nghịch giảm nồng độ SO3 Câu 3: Cho cân sau bình kín: 2NO2 (k) (màu nâu đỏ) ↔ N2O4 (k) (không màu) Biết hạ nhiệt độ bình màu nâu đỏ nhạt dần Phản ứng thuận có: A ∆H < 0, phản ứng thu nhiệt B ∆H > 0, phản ứng tỏa nhiệt C ∆H > 0, phản ứng thu nhiệt D ∆H < 0, phản ứng tỏa nhiệt Câu 4: Một bình phản ứng có dung tích khơng đổi, chứa hỗn hợp khí N H2 với nồng độ tương ứng 0,3M 0,7M Sau phản ứng tổng hợp NH3 đạt trạng thái cân t0C, H2 chiếm 50% thể tích hỗn hợp thu Hằng số cân KC t0C phản ứng có giá trị A 2,500 B 0,609 C 0,500 D 3,125 Câu 5: Cho chất xúc tác MnO vào 100 ml dung dịch H2O2, sau 60 giây thu 3,36 ml khí O (ở đktc) Tốc độ trung bình phản ứng (tính theo H2O2) 60 giây A 2,5 10-4 mol/(1.s) B 5,0 10-4 mol/ (1.s) C 1,0 10-3 mol/ (1.s) D 5,0 10-5 mol/ (1.s) Câu 6: Cho cân phản ứng hóa học: 2SO2 + O2 ↔ 2SO3 Chọn phát biểu nhất: A Khi tăng áp suất, cân chuyển dịch theo chiều phản ứng nghịch B Khi giảm áp suất, cân chuyển dịch theo chiều phản ứng thuận C Khi tăng áp suất, cân chuyển dịch theo chiều phản ứng thuận; giảm áp suất, cân chuyển dịch sang chiều phản ứng nghịch D Khi tăng áp suất, cân chuyển dịch theo chiều phản ứng nghịch; giảm áp suất, cân chuyển dịch sang chiều phản ứng thuận Câu 7: Cho cân phản ứng hóa học: 2NO2 (khí) ↔ N2O4 (khí) Cho biết NO2 khí màu nâu, N2O4 khí khơng màu Khi ngâm bình chứa NO2 vào nước đá, thấy màu nâu bình nhạt dần Phản ứng thuận phản ứng: Trang Bài học Hóa 10 A Phát nhiệt B Thu nhiệt C Không thu nhiệt, không phát nhiệt D Vừa thu nhiệt, vừa phát nhiệt Câu 8: Một phản ứng hóa học nhiệt độ tăng thêm 10 C tốc độ phản ứng tăng lần Nếu tăng nhiệt độ từ 200 0C đến 2400C tốc độ phản ứng tăng: A lần B lần C 16 lần D 32 lần Câu 9: Trong trình sản xuất gang, xảy phản ứng: Fe2O3 (r) + 3CO (k) ↔ 2Fe (r) + 3CO2 (k), ∆H > Có thể dùng biện pháp để tăng tốc độ phản ứng? A Tăng nhiệt độ phản ứng B Tăng kích thước quặng Fe2O3 C Nén khí CO2 vào lò D Tăng áp suất khí hệ Câu 10: Trong phản ứng đây, phản ứng áp suất không ảnh hưởng đến cân phản ứng? A N2 + 3H2 ↔ 2NH3 B N2 + O2 ↔ 2NO C 2NO + O2 ↔ 2NO3 D 2SO2 + O2 ↔ 2SO3 Câu 11: Cho cân hóa học: (1) H2 (k) + I2 (r) ↔ 2HI (k); ∆H = 51,8 kJ (2) 2NO (k) + O2 (k) ↔ 2NO2 (k); ∆H = -113 kJ (3) CO (k) + Cl2 (k) ↔ COCl2 (k); ∆H = -114 kJ (4) CaCO3 (r) ↔ CaO (r) + CO2 (k); ∆H = 117 kJ Cân hóa học chuyển dịch sang phải tăng áp suất A (1), (2) B (2), (3) C (3), (4) D (4), (1) Câu 12: Một phản ứng hóa học xảy theo phương trình: A + B → C Nồng độ ban đầu chất A 0,80 mol/l, chất B 1,00 mol/l Sau 20 phút, nồng độ chất A giảm xuống 0,78 mol/l Nồng độ chất B lúc A 0,98M B 0,89M C 0,80M D 0,90M Câu 13: Thực nghiệm cho thấy tốc độ phản ứng hóa học: A (k) + 2B (k) → C (k) + D (k) Được tính theo biểu thức: v = k[A].[B] Nếu nồng độ chất B tăng lần nồng độ chất A không đổi Tốc độ phản ứng tăng lên: A lần B lần C lần D 12 lần Câu 14: Khi nhiệt độ tăng thêm 10 0C, tốc độ phản ứng hóa học tăng thêm lần Để tốc độ phản ứng (đang tiến hành 300C) tăng lên 81 lần cần phải thực phản ứng nhiệt độ A 450C B 500C C 600C D 700C Câu 15: Để hòa tan hết mẫu kẽm dung dịch axit clohiđric 20 0C cần 27 phút Cũng mẫu kẽm tan hết axit nói 400C phút Để hòa tan hết mẫu kẽm axit nói 550C cần thời gian A 34,64 giây B 43,64 giây C 64,43 giây D 44,36 giây Câu 16: Xét phản ứng sau: H2O (k) + CO (k) ↔ H2 (k) + CO2 (k) Ở 700 C phản ứng có số cân K = 1,873 Tính nồng độ H2O trạng thái cân bằng, biết hỗn hợp ban đầu gồm 0,300 mol H 2O 0,3000 mol CO bình 10 lít 7000C A 0,0173M B 0,0127M C 0,1733M D 0,1267M Câu 17: Cho gam kẽm viên vào 50 ml dung dịch H 2SO4 4M nhiệt độ thường (250C) Trường hợp tốc độ phản ứng không thay đổi A Thay gam kẽm viên gam kẽm bột B Thay dung dịch H2SO4 nồng độ 4M dung dịch H2SO4 nồng độ 2M (giữ nguyên thể tích dung dịch axit 50 ml) C Thực phản ứng 500C Trang Bài học Hóa 10 D Dùng dung dịch H2SO4 nói với thể tích gấp đơi ban đầu Câu 18: Cho phản ứng sau: (1) 2SO2 (k) + O2 (k) ↔ 2SO3 (k) (2) S (r) + O2 (k) ↔ SO2 (k) (3) H2 (k) + Br2 (k) ↔ 2HBr (k) (4) CaCO3 (r) ↔ CaO (r) + CO2 (k) Khi thay đổi áp suất, số phản ứng có chuyển dịch cân A.1 B C D Câu 19: Hòa tan hồn tồn m gam Fe 3O4 vào dung dịch HNO3 lỗng dư, tất lượng khí NO thu đem oxi hóa thành NO2 sục vào nước dòng khí O để chuyển hết thành HNO3 Cho biết thể tích khí oxi (đktc) tham gia q trình 3,36 lít Khối lượng m Fe3O4 A 139,2 gam B 13,92 gam C 1,392 gam D 1392 gam Câu 20: Cho phản ứng hóa học: H2 + I2 → 2HI Khi tăng 25 C tốc độ phản ứng tăng lên lần Nếu tăng nhiệt độ từ 200C đến 1700C tốc độ phản ứng tăng: A lần B 81 lần C 729 lần D 243 lần PHẦN Câu Trong phản ứng hoá học tốc độ phản ứng A Giảm nhiệt độ phản ứng tăng B Tăng nhiệt độ phản ứng tăng C Không đổi nhiệt độ phản ứng tăng D Tỉ lệ nghịch với nhiệt độ phản ứng Câu Trong phản ứng hoá học tốc độ phản ứng: A Giảm nồng độ chất phản ứng tăng B Tỉ lệ thuận với nồng độ chất phản ứng C Tỉ lệ nghịch với nồng độ chất phản ứng D Không phụ thuộc vào nồng độ chất phản ứng Câu Đối với phản ứng có chất khí tham gia, kết luận sau đúng? (Trừ trường hợp tổng số mol chất khí tham gia tạo thành nhau)? A Khi tăng áp suất hệ, tốc độ phản ứng tăng B Khi giảm áp suất hệ, tốc độ phản ứng tăng C Khi tăng áp suất hệ, tốc độ phản ứng không đổi D Khi giảm áp suất hệ, tốc độ phản ứng khơng đổi Câu Trong phản ứng hố học tốc độ phản ứng A giảm tăng diện tích bề mặt chất phản ứng B không đổi tăng diện tích bề mặt chất phản ứng C Tăng tăng diện tích bề mặt chất phản ứng D Tỉ lệ nghịch với diện tích bề mặt chất phản ứng Câu Câu sau đúng? A Chất xúc tác chất không làm thay đổi tốc độ phản ứng khơng bị tiêu hao q trình phản ứng B Chất xúc tác chất làm tăng tốc độ phản ứng bị tiêu hao phần trình phản ứng C Chất xúc tác chất làm tăng tốc độ bị tiêu hao hết trình phản ứng D Chất xúc tác chất làm tăng tốc độ phản ứng, không bị tiêu hao trình phản ứng Câu Lấy dung dịch Na2S2O3 có nồng độ khác cho vào cốc khác Sau lấy dung dịch H 2SO4 cho vào cốc trên, cốc đựng dung dịch Na 2S2O3 có nồng độ lớn xuất kết tủa trước Điều chứng tỏ nhiệt độ tốc độ phản ứng A Tỉ lệ thuận với nồng độ chất phản ứng B Không phụ thuộc vào nồng độ chất phản ứng C Tỉ lệ nghịch với nồng độ chất tham gia phản ứng D Không thay đổi Câu Phản ứng thí nghiệm xảy nhanh hơn? A Zn + 3ml dd HCl 18% B Zn + 3ml dd HCl 10% C Zn + ml HCl 12% D Zn + 3ml HCl 8% Trang 10 Bài học Hóa 10 Câu Phản ứng sau xảy nhanh hơn? A Zn + 3ml dd H2SO4 B Zn(bột) + ml dd H2SO4 (đung nóng nhẹ) C Zn + ml dd H2SO4 (làm lạnh) D Zn(hạt) + 3ml dd H2SO4 (đun nóng nhẹ) Câu Cho phản ứng: X(K) + 2Y(K) → P(K) + Q(K) Khi nồng độ chất Y tăng lên lần nồng độ chất X không thay đổi tốc độ phản ứng tăng lên hay giảm lần? A Tăng lên B Giảm C Không đổi D Giảm nửa Câu 10 Cho phản ứng X(K) + 2Y(K) → P(K) + Q(K) Khi áp suất hệ tăng lên tốc độ phản ứng sẽ: A Tăng lên B Giảm C Không đổi D Giảm nhiều Câu 11 Trong cặp phản ứng, phản ứng có tốc độ lớn A Fe + dd HCl 0,1M B Fe + dd HCl 0,5M C Fe + dd HCl 0,2M D Fe + dd HCl 2M Câu 12 Trong cặp phản ứng, phản ứng có tốc độ lớn A Zn + dd NaOH 1M 250C B Zn + dd NaOH 1M 100C C Zn + dd NaOH 1M 500C D Zn + dd NaOH 1M 150C Câu 13 Trong cặp phản ứng, phản ứng có tốc độ lớn A Zn (hạt) + dd HCl 1M 250C B Zn (bột) + dd HCl 1M 250C C Zn (tấm mỏng) + dd HCl 1M 250C D Zn (khối tinh thể) + dd HCl 1M 250C Câu 14 Có phản ứng xảy trực tiếp phân tử bình kín theo phương trình: A + 2B = 2AB Tốc độ phản ứng thay đổi áp suất tăng lên lần? A Tăng 16 lần B Tăng 48 lần C Tăng 126 lần D Tăng 216 lân Câu 15 Xét cân hoá học phản ứng sau: H2 (K) + I2 (K) ↔ 2SO2 (t) + O2 (K) ↔ CaCO3 đ 2HI 2SO3 (K) ↔ CaO (r) + CO2 (K) Fe2O3 (r) + 3CO (K) ↔ 2Fe (r) + 3CO2 (K) N2 (K) + O2 (K) ↔ 2NO (K) Khi tăng áp suất phản ứng có cân hố học khơng bị dịch chuyển là: A 1, 2, B 1, 4, C 1, 3, D 1, 3, Câu 16 Trong phòng thí nghiệm tăng tốc độ phản ứng điều chế ôxy từ muối KClO 3, người ta làm sau: A Nung tinh thể KClO3 nhiệt độ cao B Nung tinh thể KClO3 MnO2 nhiệt độ cao C Đun nhẹ dung dịch KClO3 bão hoà D Đun nhẹ tinh thể KClO3 Câu 17 Khi cho axit HCl tác dụng với MnO2 (rắn) để điều chế khí Clo, khí Clo sẽ nhanh khi: A Dùng axit HCl đặc, nhiệt độ thường B Dùng axit HCl đặc, đun nóng nhẹ C Dùng axit HCl lỗng, đun nóng nhẹ D Dùng axit HCl lỗng, nhiệt độ thường Câu 18 Cho phản ứng: 2SO2 (K) + O2 (K) ↔ 2SO3 (K) ∆H < O Nhận xét sau không đúng? Để cân chuyển dịch theo chiều tạo SO cần: A Tăng nồng độ O2 SO2 B Tăng áp suất C Giảm nhiệt độ phản ứng D Dùng chất xúc tác V2O5 tăng nhiệt độ Câu 19 Trong công nghiệp, NH3 tổng hợp theo phản ứng N2(K) + 3H2 (K) ↔ 2NH3 (K) ∆H < Để tăng hiệu suất tổng hợp NH3 cần: A Tăng nhiệt độ hệ B Tăng nhiệt độ, giảm áp suất hệ Trang 11 Bài học Hóa 10 D Dùng từ t0 thích hợp tăng p hệ, dùng chất xtác C Giảm nhiệt độ, tăng áp suất hệ Câu 20 Cho phản ứng sau: 2NO + O2 ↔ 2NO2 ∆H = - 124 KJ/mol Phản ứng sẽ chuyển dịch theo chiều thuận khi: A Tăng áp suất B Giảm nhiệt độ C Tăng nhiệt độ D Tăng áp suất giảm nhiệt độ Câu 21 Cho 5,6 gam sắt tác dụng H2SO4 (4M) nhiệt độ thường, muốn tốc độ phản ứng tăng lên cần: A Thay dung dịch H2SO4 2M B Tăng thể tích dung dịch H 2SO4 4M lên gấp đơi C Giảm thể tích dung dịch H2SO4 4M xuống nửa D Tăng nhiệt độ phản ứng Mức độ áp dụng Câu 22 Cho phản ứng 2A (K) + B2 (K) ↔ 2AB (K) Được thực bình kín, tăng áp suất lên lần tốc độ phản ứng thay đổi nào? A Tốc độ phản ứng tăng 16 lần B Tốc độ phản ứng tăng 64 lần C Tốc độ phản ứng tăng 32 lần D Tốc độ phản ứng giảm 1/2 Câu 23 Khi bắt đầu phản ứng, nồng độ chất 0,024 mol/l, sau 10 giây xảy phản ứng, nồng độ chất 0,022 mol/l Tốc độ phản ứng thời gian là: A 0,0002 mol/ls B 0,0024 mol/ls C 0,0022 mol/ls D 0,0046 mol/ls Câu 24 Cho phản ứng: N2+ 3H2↔ 2NH3 Tại nhiệt độ xác định, người ta đo nồng độ chất thời điểm cân là: [N2]= 1(M); [H2]=2(M); [NH3]=1(M) Hằng số cân phản ứng nhiệt độ là: A 0,125 B 0,25 C D Mức độ phân tích Câu 25 Phản ứng chất khí A B biểu thị phương trình sau:A + B = 2C Trường hợp Nồng độ chất 0,01mol/l Trường hợp Nồng độ A 0,04 mol/l nồng độ B 0,01 mol/l Trường hợp Nồng độ chất 0,04mol/l Tốc độ phản ứng trường hợp lớn trường hợp là: A lần lần B lần lần C lần 16 lần D lần 12 lần Câu 26 Hằng số cân hệ: H2 + I2 ↔ 2HI Ở nhiệt độ 36, nồng độ ban đầu H O2 1mol/l, % Hiđrô Iốt chuyển thành HI là: A 75% B 45% C 50% D 30% Câu 27 Xét phản ứng: H2 + Br2 ↔ 2HBr, nồng độ ban đầu H Br 1,5 mol/l mol/l, đạt tới trạng thái cân có 90% Brôm phản ứng Vậy số cân phản ứng là: A 0,42 B 87 C 54 D 99 Câu 28 Xét phản ứng 2SO2 + O2 ↔ 2SO3 trạng thái cân nồng độ SO 2, O2 SO3 là: 0,2 mol/l; 0,1 mol/l; 1,8 mol/l Khi nén thể tích hỗn hợp giảm xuống lần, cân hoá học sẽ chuyển dịch phía: A Chiều thuận B Chiều nghịch C Khơng ảnh hưởng đến cân hố học D Khơng xác định Câu 29 Một bình kín tích 0,5 lít chứa 0,5mol H 0,5 mol N2, nhiệt độ (t0C); trạng thái cân có 0,2 mol NH3 tạo thành Hằng số cân K là: A 1,278 B 3,125 Câu 30 Cho phản ứng: (K) + H2O (hơi) C 4,125 ↔ O2 (K) + H2 (K) t0C K = 1; trạng thái cân [ H2O ] = 0,03 mol/l, [ CO2 ] = 0,04 mol/l Trang 12 D 6,75 Bài học Hóa 10 Nồng độ ban đầu CO là: A 0,039 M B 0,08 M C 0093 M D 0,073 M Câu 31: Xét phản ứng phân hủy N2O5 dung môi CCl4 45 C: N2O5  N2O4 + O2 Ban đầu nồng độ N2O5 2,33M, sau 184 giây nồng độ N 2O5 2,08M Tốc độ trung bình phản ứng tính theo N2O5 A 1,36.10-3 mol/(l.s) B 6,80.10-4 mol/(l.s) C 6,80.10-3 mol/(l.s) D 2,72.10-3 mol/(l.s) Câu 32: Cho chất xúc tác MnO2 vào 100 ml dung dịch H2O2, sau 60 giây thu 33,6 ml khí O (ở đktc) Tốc độ trung bình phản ứng (tính theo H2O2) 60 giây A 2,5 10-4 mol/(1.s) B 5,0 10-4 mol/ (1.s) C 1,0 10-3 mol/ (1.s) D 5,0 10-5 mol/ (1.s)./ Câu 33: Có phản ứng xảy dung dịch: C2H5Br + KOH � C2H5OH + KBr Nồng độ ban đầu KOH 0,07M Sau 30 phút lấy 10 ml dung dịch hỗn hợp phản ứng đem trung hòa vừa đủ 12,84ml dung dịch HCl 0,05M Tính vận tốc trung bình phản ứng khoảng thời gian A 2.10-6M.s-1 B 3,22.10-6M.s-1 C 3.10-6M.s-1 D 2,32.10-6M.s-1 Câu 34: Cho cân sau (I) 2HI (k) � H2 (k) + I2 (k) (III) FeO (r) + CO (k) � Fe (r) + CO2 (k) (II) CaCO3 (r) � CaO (r) + CO2 (k) (IV) 2SO2 (k) + O2 (k) � 2SO3 (k) Khi giảm áp suất hệ, số cân bị chuyển dịch theo chiều nghịch A B C D �� � 2SO3 (k) Khi tăng nhiệt độ tỉ khối hỗn hợp khí so với H2 giảm Phát Câu 35: Cho cân bằng: 2SO2 (k) + O2 (k) �� � biểu nói cân là: A Phản ứng nghịch tỏa nhiệt, cân dịch chuyển theo chiều thuận tăng nhiệt độ B Phản ứng thuận tỏa nhiệt, cân dịch chuyển theo chiều nghịch tăng nhiệt độ C Phản ứng thuận thu nhiệt, cân dịch chuyển theo chiều nghịch tăng nhiệt độ D Phản ứng nghịch thu nhiệt, cân dịch chuyển theo chiều thuận tăng nhiệt độ �� � 2NO2(k) 25oC Khi chuyển dịch sang trạng thái cân nồng độ Câu 36: Xét cân bằng: N2O4 (k) �� � N2O4 tăng lần nồng độ NO2 A tăng lần B tăng lần C giảm lần D tăng 4,5 lần Câu 37: Cho cân hoá học: H2 (k) + I2 (k) � 2HI (k);  H > Cân không bị chuyển dịch A tăng nhiệt độ hệ C tăng nồng độ H2 B giảm nồng độ HI D giảm áp suất chung hệ Câu 38: Cho gam kẽm hạt vào cốc đựng dung dịch H 2SO4 2M nhiệt độ thường Biến đổi không làm thay đổi vận tốc phản ứng A tăng thể tích dung dịch H2SO4 2M lên lần B thay gam kẽm hạt gam kẽm bột C thay dung dịch H2SO4 2M dung dịch 1M D tăng nhiệt độ lên đến 500C Câu 39: Xét cân hóa học phản ứng sau: �� � 2HI(k) (1) H2 (k) + I2 (k) �� � Trang 13 Bài học Hóa 10 �� � 2SO3 (k) (2) 2SO2 (k) + O2 (k) �� � �� � CaO (r) + CO2 (k) (3) CaCO3 (r) �� � �� � 2Fe (r) + 3CO2 (k) (4) Fe2O3 (r) + 3CO (k) �� � �� � (5) N2 (k) + O2 (k) �� � 2NO (k) Khi tăng áp suất, số cân hóa học khơng bị dịch chuyển A B C D Câu 40: Cho hai hệ cân sau hai bình kín: �� � CO (k) + H2 (k) ; H = 131 kJ (1) C(r) + H2O (k) �� � �� � CO2 (k) + H2 (k) ; H = - 41 kJ (2) CO (k) + H2O (k) �� � Có điều kiện điều kiện sau làm cân dịch chuyển ngược chiều ? (1) Tăng nhiệt độ (2) Thêm lượng nước vào (4) Tăng áp suất (5) Dùng chất xúc tác A (3) Thêm khí H2 vào (6) Thêm lượng CO vào B C D Câu 41: Khi cho lượng magiê vào cốc đựng dung dịch axit HCl, tốc độ phản ứng sẽ lớn dùng magiê dạng A Viên nhỏ B Thỏi lớn C Lá mỏng D Bột mịn, khuấy Câu 42: Trong bình kín có hệ cân hóa học sau: �� � CO(k)  H O(k); H  CO (k)  H (k) �� � 2 Xét tác động sau đến hệ cân bằng: (a) Tăng nhiệt độ; (b) Thêm lượng nước; (c) giảm áp suất chung hệ; (d) dùng chất xúc tác; (e) thêm lượng CO2; Trong tác động trên, tác động làm cân chuyển dịch theo chiều thuận A (a), (c) (e) B (a) (e) C (d) (e) D (b), (c) (d) Câu 43: Xét cân hoá học số phản ứng �� � 2Fe(r) + 3CO2(k) (1) Fe2O3(r) + 3CO(k) �� � �� � CaCO3(r) (2) CaO(r) + CO2(k) �� � �� � 2NO2(k) (3) N2O4(k) �� � �� � 2HI(k) (4) H2(k) + I2(k) �� � �� � 2SO3(k) (5) 2SO2(k) + O2(k) �� � Khi tăng áp suất, cân hố học khơng bị dịch chuyển hệ A (1), (2), (4), (5) B (2), (3), (5) C (1), (4) D (1), (2), (4) Câu 44: Cho phản ứng sau: 2SO2(k) + O2(k) � 2SO3(k) ;  H < Để cân chuyển dịch theo chiều thuận thì: (1): tăng nhiệt độ, (2): tăng áp suất, (3): hạ nhiệt độ, (4): dùng xúc tác V2O5, (5): giảm nồng độ SO3 Số biện pháp A B C D CHUYÊN ĐỀ 7: TỐC ĐỘ PHẢN ỨNG-CÂN BẰNG HOÁ HỌC Dạng TỐC ĐỘ PHẢN ỨNG-CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN VẬN TỐC: Phương pháp: Hiểu khái niệm vận dụng tốt cơng thức tính tốc độ phản ứng Tốc độ phản ứng đại lượng đặc trưng cho độ biến thiên nồng độ chất tham gia phản ứng sản phẩm đơn vị thời gian Trang 14 Bài học Hóa 10  Cơng thức tính tốc độ trung bình phản ứng Xét phản ứng: A  B  Nồng độ chất A thời điểm t1 C1 (mol/lit); thời điểm t2 C2 (mol/lit); C1  C2 C  C1 C   t2  t1 t2  t1 t Nếu tính theo sản phẩm B với nồng độ C1’ thời điểm t1 C2’ thời điểm t2 (C2’> C1’), lúc tốc độ trung C2'  C1' C v   bình phản ứng là: t2  t1 t Tốc độ trung bình phản ứng tính theo chất A: v   Tổng quát: v  C (đối với chất tham gia: C = Cđầu – Csau ; chất sản phẩm: C = Csau – Cđầu) t Với v (mol/lít giây) tốc độ trung bình phản ứng khoảng thời gian từ t1 đến t2 C : Biến thiên nồng độ chất tham gia sản phẩm t : thời gian phản ứng  Lưu ý: Đối với phản ứng mà hệ số tỉ lệ chất khác nhau, dạng: aA + bB  cC + dD C C C C v  � A  � B  � C  � D a t b t c t d t lúc tính theo chất khác giá trị v đồng Ex1 Br2 + HCOOH  2HBr + CO2 Lúc đầu nồng độ Br2 0,0120 mol/lít, sau 50 giây nồng độ 0,0101 mol/lít Tính tốc độ trung bình phản ứng khoảng 50 giây theo Br2? Ex2 Khi bắt đầu phản ứng, nồng độ chất 0,024 mol/lit Sau 10 giây xảy phản ứng, nồng độ chất 0,022 mol/lit Hãy tính tốc độ phản ứng thời gian Ex3 Cho phản ứng: A + 2B  C Cho biết nồng độ ban đầu A 0,8M; B 0,9M số tốc độ K = 0,3 Hãy tính tốc độ phản ứng nồng độ chất A giảm 0,2M Ex4 Cho phản ứng hóa học có dạng: A + B  C Tốc độ phản ứng thay đổi khi: a) Nồng độ A tăng lên lần, giữ nguyên nồng độ B b) Nồng độ B tăng lên lần, giữ nguyên nồng độ A c) Nồng độ A B tăng lên lần d) Nồng độ chất tăng lên lần, nồng độ chất giảm lần e) Tăng áp suất lên lần hỗn hợp phản ứng, coi phản ứng chất khí ��� Ex5(CĐ-07) Cho phương trình hố học tổng hợp amoniac: N2 (k) + 3H2 (k) �� � 2NH3 (k) Khi tăng nồng độ hiđro lên lần tốc độ phản ứng thuận A tăng lần B giảm lần C tăng lần D tăng lần a b t o , xt HD:Cần biếtFPƯTQ: aA + bB �� ��� �� � Sản phẩm  Cơng thức tính tốc độ pư thuận: Vt = kt.[A] [B] Ex6(B-09) Cho chất xúc tác MnO2 vào 100ml dd H2O2, sau 60 giây thu 33,6 ml khí O (đkc) Tốc độ trung bình phản ứng (tính theo H2O2 ) là: A 5,0.10-4mol/l.s B 5,0.10-5mol/l.s C 1,0.10-3mol/l.s D 2.5.10-4mol/l.s Ex7(CĐ_10): Cho phản ứng : Br2 + HCOOH  2HBr + CO2 Nồng độ ban đầu Br2 a mol/lít, sau 50 giây nồng độ Br2 lại 0,01 mol/lít Tốc độ trung bình phản ứng tính theo Br 4.10-5 mol (l.s) Giá trị a A 0,018 B 0,016 C 0,012 D 0,014 Các yếu tố ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng a) Ảnh hưởng nồng độ: Tăng nồng độ chất phản ứng, tốc độ phản ứng tăng (do số lần va chạm có hiệu tăng) b) Ảnh hưởng áp suất: Đối với phản ứng có chất khí tham gia, áp suất tăng tốc độ phản ứng tăng (tăng áp suất nồng độ chất khí tăng nên tốc độ phản ứng tăng) Trang 15 Bài học Hóa 10 c) Ảnh hưởng nhiệt độ: Khi nhiệt độ tăng, tốc độ phản ứng tăng Thông thường, tăng nhiệt độ lên 10 0C tốc độ phản ứng tăng từ 2-3 lần Số lần tăng gọi hệ số nhiệt độ t  t1 vt2 vt1 k t 10 kt: hệ số nhiệt độ (cho biết tốc độ phản ứng tăng lên lần nhiệt độ tăng lên 100C) d) Ảnh hưởng diện tích bề mặt: Đối với phản ứng có chất rắn tham gia, diện tích bề mặt tăng, tốc độ phản ứng tăng e) Ảnh hưởng chất xúc tác: Chất xúc tác làm tăng tốc độ phản ứng không bị tiêu hao trình phản ứng Ex8 Nghiên cứu phụ thuộc tốc độ phản ứng tổng hợp hiđro iotua vào nhiệt độ, khoảng nhiệt độ xác định, người ta biết nhiệt độ tăng lên 25 oC tốc độ phản ứng hóa học tăng lên lần Hỏi: a) Tốc độ phản ứng hóa học tăng lên lần nhiệt độ tăng từ 25oC lên 75oC? b) Tốc độ phản ứng hóa học giảm lần nhiệt độ giảm từ 170oC lên 95oC? Ex9 Một phản ứng hóa học, nhiệt độ tăng thêm 10 oC tốc độ phản ứng tăng lần Nếu tăng nhiệt độ từ 200oC lên 240oC tốc độ phản ứng tăng A lần B lần C 16 lần D 32 lần Ex10 Cho phản ứng hóa học: H2 (k) + I2 (k) 2HI (k) Khi tăng 250C tốc độ phản ứng tăng lần Nếu tăng nhiệt độ từ 20oC lên 170oC tốc độ phản ứng tăng A lần B 81 lần C 243 lần D 729 lần o Ex11 Khi tăng nhiệt độ thêm 10 C, tốc độ phản ứng hóa học tăng lên lần Để tốc độ phản ứng tiến hành 30oC tăng lên 81 lần, thực phản ứng nhiệt độ A 50oC B 60oC C 70oC D 80oC Ex12 Hãy cho biết người ta lợi dụng yếu tố để tăng tốc độ phản ứng trường hợp sau: a) Dùng khơng khí nén, nóng thổi vào lò cao để đốt cháy than cốc (trong sản xuất gang) b) Nung đá vôi nhiệt độ cao để sản xuất vôi sống c) Nghiền nguyên liệu trước đưa vào lò nung để sản xuất clanhke (trong sản xuất ximăng) Ex13 Giải thích nhiệt độ lửa axetilen cháy oxi cao nhiều so với cháy khơng khí Ex14 Cho phản ứng hóa học: H2 (k) + I2 (k) 2HI (k) Cơng thức tính tốc độ phản ứng v = k[H 2].[I2] Tốc độ phản ứng hóa học sẽ tăng lần tăng áp suất chung hệ lên lần? Ex15 Tốc độ phản ứng tăng lần tăng nhiệt độ từ 200 oC đến 240oC, biết tăng 10oC tốc độ phản ứng tăng lần Trang 16 Bài học Hóa 10 Dạng XÁC ĐỊNH HẰNG SỐ CÂN BẰNG (K) KHI BIẾT NỒNG ĐỘ CÂN BẰNG CỦA CÁC CHẤT TRONG PHẢN ỨNG VÀ NGƯỢC LẠI Phương pháp: Hiểu khái niệm vận dụng tốt cơng thức tính số cân phản ứng Khái niệm: trạng thái phản ứng thuận nghịch tốc độ phản ứng thuận tốc độ phản ứng nghịch Hằng số cân phản ứng thuận nghịch ��� Xét hệ đồng thể (các chất trạng thái khí lỏng): aA + bB �� � cC + dD a b  Tốc độ phản ứng thuận: vt = kt[A] [B] Tốc độ phản ứng nghịch: = kn[C]c.[D]d Ở trạng thái cân bằng: vt = theo ĐLTDKL, ta có số cân KC tính: c d kt  C   D  KC   k n  A a  B  b Trong [A], [B], [C], [D] nồng độ mol/l chất A, B, C, D thời điểm cân bằng; kt, kn số tốc độ phản thuận phản ứng nghịch; KC số cân biểu thị qua nồng độ KC phụ thuộc vào nhiệt độ  Đối với phản ứng chất khí HSCB biểu thị qua áp suất riêng phần chất khí TTCB: P c P d K P  Ca Db PA PB Quan hệ KC KP: KP = KC(RT)n Trong đó: n = (c + d) – (a + b); Nếu n = KP = KC Trong hệ dị thể: Nồng độ chất rắn coi số nên khơng có mặt biểu thức tính KC [CO ]2 K  ��� Ex: C(r) + CO2 (k) �� � 2CO (k)  c [CO ] Ex16 Viết biểu thức tính tốc độ phản ứng sau đây: a) N2 (k) + 3H2 (k)  2NH3 (k) b) C (r) + CO2 (k)  2CO (k) ; c) 4FeS2 (r) + 11O2 (k)  8SO2 (k) + 2Fe2O3 (r) d) Fe2O3 (r) + 3CO (k)  2Fe (r) + 3CO2 (k) ; Ex17 Viết biểu thức tính tốc độ cho phản ứng thuận nghịch sau đây: ��� ��� a) N2 (k) + O2 (k) �� b) N2O4 (k) �� � 2NO (k) � 2NO2 (k) ; ��� c) N2 (k) + 3H2 (k) �� � 2NH3 (k) ��� d) PCl5 (k) �� � PCl3 (k) + Cl2 (k) ; ��� Ex18 Cho biết phản ứng sau: H2O(k) + CO(k) �� � H2(k) + CO2(k) Ở 700oC số cân K C = 1,873 Tính nồng độ H 2O CO trạng thái cân bằng, biết hỗn hợp ban đầu gồm 0,300 mol H2O 0,300 mol CO bình 10 lít 700oC o ��� Ex19 Hằng số cân KC phản ứng H2(k) + Br2(k) �� �2HBr(k) 730 C 2,18.10 Cho 3,20 mol HBr vào bình phản ứng dung tích 12,0 lít 730oC Tính tốc độ H2, Br2 HBr trạng thái cân ��� Ex20 Iot bị phân hủy nhiệt theo phản ứng sau: I2(k) �� � 2I(k) Ở 727oC số cân KC 3,80.10-5 Cho 0,0456 mol I2 vào bình 2,30 lít 727oC Tính nồng độ I2 I trạng thái cân ��� Ex21 Khi đun nóng HI bình kín, xảy phản ứng sau: 2HI(k) �� �H2(k) + I2(k) a) Ở nhiệt độ đó, số cân KC phản ứng Tính xem có phần trăm HI 64 bị phân hủy nhiệt độ b) Tính số cân KC hai phản ứng sau nhiệt độ 1 ��� ��� HI(k) �� � H (k)  I (k) H2(k) + I2(k) �� �2HI(k) ��� Ex22 Hằng số cân phản ứng: CO(k) + H2O(k) �� � CO2(k) + H2(k) Trang 17 Bài học Hóa 10 Ở 650oC có K = Biết nồng độ ban đầu CO 0,1 mol/lit, H 2O 0,4 mol/lit Tính nồng độ mol/lit chất cân Dạng GIẢI THÍCH SỰ CHUYỂN DỊCH CÂN BẰNG Phương pháp: vận dụng nguyên lí Lơ Satơlie  Nguyên lí Lơ Sa-tơ-li-ê: Một phản ứng thuận nghịch TTCB chịu tác động từ bên biến đổi nồng độ, nhiệt độ, áp suất cân chuyển dịch theo chiều làm giảm tác động bên ngồi Cụ thể: - Khi tăng nồng độ chất, cân chuyển dịch theo chiều làm giảm nồng độ chất (và ngược lại) - Khi tăng áp suất hệ, cân chuyển dịch theo chiều làm giảm số phân tử khí (và ngược lại) - Khi tăng nhiệt độ hệ, cân chuyển dịch theo chiều thu nhiệt (và ngược lại) Lưu ý:  Khi phản ứng TTCB số mol khí hai vế phương trình thay đổi áp suất, cân không chuyển dịch Nhiệt phản ứng:  H (phản ứng toả nhiệt  H < ; phản ứng thu nhiệt  H > 0) Nếu phản ứng thuận thu nhiệt phản ứng nghịch toả nhiệt với giá trị tuyệt đối nhiệt phản ứng xt , p ,t o xt , p ,t o Ex: N2O4 �� �� � � �� � � �� � � 2NO2 (  H = +58 KJ) ; 2NO2 �� �� � � N2O4 (  H = -58 kJ) Ex23 Xét hệ cân sau bình kín: ��� C(r) + H2O(k) �� (1) � CO(k) + H2(k) H > ��� CO(k) + H2O(k) �� (2) � CO2(k) + H2(k) H < Các cân chuyển dịch biến đổi điều kiện sau: a) Tăng nhiệt độ; b) Thêm lượng nước vào; c) Thêm khí hiđro vào; d) Tăng áp suất chung cách nén cho thể tích hệ giảm xuống; e) Dùng chất xúc tác ��� Ex24 Cho phản ứng thuận nghịch sau: 2NaHCO3(r) �� � Na2CO3(r) + CO2(k) + H2O(k); H = 129kJ Có thể dùng biện pháp để chuyển hóa nhanh hồn tồn NaHCO3 thành Na2CO3 ��� Ex25 Cho cân sau đây: N2 + 3H2 �� � 2NH3 + Q Khi thay đổi áp suất, nhiệt độ cân sẽ chuyển dịch nào? Giải thích? (1) �� � � Ex26 Cho phản ứng: 2SO2 + O2 �� � � 2SO3 + Q (2) Cân chuyển dịch theo chiều khi: a) Tăng nồng độ SO2; b) Giảm nồng độ O2; c) Giảm áp suất; d) Tăng nhiệt độ ��� Ex27 Cho phản ứng: C(r) + H2O(k) �� � CO(k) + H2(k) ; H = 131KJ Cân sẽ chuyển dịch khi: a) Tăng nhiệt độ; b) Lấy bớt H2 ra; c) Dùng chất xúc tác; d) Thêm lượng nước vảo; e) Tăng áp suất chung cách nén cho thể tích hệ giảm xuống Ex28(CĐ-08): Cho cân hoá học ��� ��� (1) N2 (k) + 3H2 (k) �� (2) H2(k) + I2(k) �� � 2NH3 (k) � 2HI(k) ��� ��� (3) 2SO2(k) + O2(k) �� (4) 2NO2 � 2SO3 (k) �� � N2O4 Khi thay đổi áp suất, cân hoá học bị chuyển dịch là: A (1), (2), (3) B (2), (3), (4) C (1), (3), (4) D (1), (2), (4) ��� Ex29(B-08) Cho cân hoá học: N2 (k) + 3H2 (k) �� � 2NH3 (k) ; phản ứng thuận phản ứng toả nhiệt Cân hoá học không bị dịch chuyển khi: A thay đổi áp suất hệ B thay đổi nồng độ N2 C thay đổi nhiệt độ D thêm xúc tác Fe Ex30(CĐ-09): Cho cân sau: ��� ��� (1) 2SO2(k) + O2(k) �� (2) N2 (k) + 3H2 (k) �� � 2SO3 (k) � 2NH3 (k) Trang 18 Bài học Hóa 10 ��� ��� (3) 2HI(k) �� (4) CO2(k) + H2(k) �� � H2(k) + I2(k) � CO(k) + H2O(k) Khi thay đổi áp suất, nhóm gồm cân khơng bị dịch chuyển A (1) (2) B (1) (3) C (3) (4) D (2) (4) ��� Ex31(A-09)Cho cân sau bình kín 2NO2(k) �� � N2O4 (k) (nâu đỏ) (không màu) Biết hạ nhiệt độ bình màu nâu đỏ nhạt dần Phản ứng thuận có: A  H > 0, phản ứng toả nhiệt B  H < 0, phản ứng toả nhiệt C  H > 0, phản ứng thu nhiệt D  H < 0, phản ứng thu nhiệt ��� Ex32(A-08): Cho cân hoá học: 2SO2(k) + O2(k) �� � 2SO3 (k) ; phản ứng thuận phản ứng toả nhiệt Phát biểu là: A Cân dịch chuyển theo chiều thuận tăng nhiệt độ B Cân dịch chuyển theo chiều nghịch giảm nồng độ O2 C Cân dịch chuyển theo chiều nghịch giảm nồng độ SO3 D Cân dịch chuyển theo chiều thuận giảm áp suất hệ phản ứng Ex33(KB_10): Cho cân sau (I) 2HI (k) H2 (k) + I2 (k) ; (II) CaCO3 (r) CaO (r) + CO2 (k) ; (III) FeO (r) + CO (k) Fe (r) + CO2 (k) ; (IV) 2SO2 (k) + O2 (k) 2SO3 (k) Khi giảm áp suất hệ, số cân bị chuyển dịch theo chiều nghịch A B C D BÀI TẬP LÀM THÊM Ex1 Cho phản ứng A (k) + 2B (k)  C (k) Nồng độ ban đầu A 0,02 mol/lít, B 0,04 mol/lít, số tốc độ k = 0,6 a) Tính tốc độ phản ứng thời điểm ban đầu thời điểm chất A lại 0,01 mol/lít b) Nếu nén để giảm thể tích hệ xuống 10 lần tốc độ phản ứng thay đổi nào? Ex2 Xét phản ứng hóa học: mA + nB  pC (ở nhiệt độ xác định) Khi tăng nồng độ [A] lên gấp đơi, giữ ngun nồng độ [B] tốc độ phản ứng tăng gấp đôi Khi giữ nguyên nồng độ [A], tăng nồng độ [B] lên hai lần tốc độ phản ứng tăng lên lần Hãy tính giá trị m, n Ex3 Trộn lẫn mol khí SO2 với mol khí O2 bình kín có xúc tác để xảy phản ứng 2SO 2+O2 SO3, sau thời gian phản ứng đạt đến trạng thái cân hỗn hợp lại 20% lượng khí SO ban đầu a) Hãy tính số cân phản ứng b) Tính áp suất hỗn hợp trạng thái cân biết áp suất ban đầu atm Ex4 Cho phản ứng N2 + 3H2 2NH3; H < xảy bình kín dung tích lít, phản ứng có xúc tác thích hợp thực 450oC Khi phản ứng đạt đến trạng thái cân bằng, số cân phản ứng 843,75.10-4 bình có mol khí H2, số mol NH3 sinh nhiều số mol N2 dư 0,2 mol a) Tính số mol N2, H2 ban đầu b) So sánh áp suất khí bình lúc cân với lúc chưa phản ứng Ex5 Một bình kín dung tích 1,12 lít nhiệt độ 400 oC có chứa 14,224 gam iot 0,112 gam hiđro Tốc độ ban đầu phản ứng 9.10-5 mol/lít.phút Sau thời gian, thời điểm t nồng độ HI 0,04 mol/lít phản ứng H2 + I2 2HI đạt đến trạng thái cân bằng, nồng độ HI = 0,06 mol/lít a) Tính số tốc độ phản ứng thuận phản ứng nghịch b) Tính tốc độ tạo thành HI thời điểm t Ex6 Dưới tác dụng nhiệt PCl5 bị phân tích thành PCl3 Cl2 theo ptpư: PCl5 PCl3 (k) + Cl2 (k) o a) Nếu để 0,55 mol PCl5 bình kín 12 lít đốt nóng đến 250 C, trạng thái cân thu 0,33 mol Cl2 Tính KC, KP phản ứng 250oC b) Ở 273oC, áp suất atm hỗn hợp cân có khối lượng riêng 2,502 g/l Tính KC, KP 273oC Ex7 Phản ứng H2 (k) + CO2 (k) H2O (k) + CO (k) thực nhiệt độ 2000K có số cân K C = 4,4 a) Tính thành phần hỗn hợp lúc cân mol H + mol CO2 mol H2O trộn lẫn bình kín có dung tích 4,68 lít nhiệt độ b) Nếu hệ trạng thái cân câu a), ta bơm thêm vào bình mol H 2, mol CO2 mol CO cân chuyển dịch nào? Khi cân thiết lập nồng độ chất bao nhiêu? Ex8 Phân hủy CaCO3 tiến hành bình kín 800 oC, áp suất khí CO2 bình đạt đến giá trị 0,236 atm phản ứng đạt đến trạng thái cân a) Tính giá trị KC KP phản ứng nhiệt độ Trang 19 Bài học Hóa 10 b) Trong bình dung tích 10 lít, cho vào gam CaCO nung 800oC, đạt đến trạng thái cân bằng, khối lượng chất rắn bình bao nhiêu? c) Nếu vẫn dùng bình dung tích 10 lít cho vào gam CaCO nung 800oC khối lượng chất rắn lại bình bao nhiêu? Ex9 Trong bình kín dung tích 10 lít có chứa 0,5 mol H 0,5 mol I2 phản ứng với nhiệt độ 448 oC theo phương trình phản ứng: H2 (k) + I2 (k) 2HI (k), số cân nhiệt độ 50 a) Tính áp suất tổng quát lúc cân b) Tính số mol I2 trạng thái cân c) Tính áp suất riêng phần khí hỗn hợp lúc cân Ex10 Cho phản ứng este hóa sau: CH3COOH + C2H5OH CH3COOC2H5 + H2O axit axetic ancol etylic etyl axetat Tính số mol este etyl axetat phản ứng đạt trạng thái cân trường hợp sau (biết KC = 4) a) Ban đầu có mol axit mol rượu b) Ban đầu có mol axit, mol rượu mol nước Ex11 Trong bình kín dung tích lít chứa mol N mol H2 Khi phản ứng đạt đến trạng thái cân có 0,4 mol NH3 tạo thành a) Tính KC phản ứng tổng hợp NH3 b) Khi hệ trạng thái cân bằng, tăng áp suất cân chuyển dịch theo chiều nào? Tại sao? Ex12 Phản ứng CO (k) + Cl2 (k) COCl2 (k) thực bình kín, nhiệt độ khơng đổi, nồng độ ban đầu CO Cl2 0,4 mol/lít a) Tính số cân phản ứng biết hệ đạt trạng thái cân 50% lượng CO ban đầu b) Sau cân thiết lập ta thêm 0,1 mol CO vào lít hỗn hợp Tính nồng độ chất lúc cân thiết lập Ex13 Ở nhiệt độ xác định chất A tiến hành đồng thời hai phản ứng sau đây: A  B k1 (1) ; A  C k2 (2) Với k1, k2 số tốc độ phản ứng tương ứng Cho biết nhiệt độ t k 1:k2 = 1:5 Hỏi phải tăng nhiệt độ lên độ để sản phẩm thu có chứa 60%B 40%C số mol? Biết tăng 10oC tốc độ phản ứng (1) tăng lần tốc độ phản ứng (2) tăng lần Ex14 Ở 700oC có phản ứng sau: 2NO + 2H2 N2 + 2H2O Phương trình tốc độ phản ứng có dạng: v = k.[NO]x.[H2]y Kết nghiên cứu tốc độ phản ứng cho đây: Thí nghiệm [NO] ban đầu (mol/lít) [H2] ban đầu (mol/lít) Tốc độ đầu phản ứng (mol/lít.s) 0,002 0,012 0,003 0,004 0,012 0,013 0,006 0,012 0,03 0,012 0,002 0,02 0,012 0,004 0,04 0,012 0,006 0,06 a) Xác định giá trị x, y, k đơn vị b) Tại tốc độ đầu phản ứng tăng tăng yếu tố sau: Áp suất; Nhiệt độ Ex15 Xét phản ứng: 2A + B  C + D Phương trình tốc độ phản ứng có dạng: v = k.[A]x.[B]y Kết thu qua thí nghiệm sau: Nồng độ đầu (mol/lít) Tốc độ hình thành ban đầu C (mol/lít.s) A B 0,25 0,75 4,3.10-4 0,75 0,75 1,3.10-3 1,50 1,50 5,3.10-3 1,75 ? 8,0.10-3 Xác định x, y số tốc độ k phản ứng (kèm theo đơn vị) Thí nghiệm Trang 20 Bài học Hóa 10 Trang 21 ... MnO2 vào 100 ml dd H2O2, sau 60 giây thu 33,6 ml khí O (đkc) Tốc độ trung bình phản ứng (tính theo H2O2 ) là: A 5,0 .10- 4mol/l.s B 5,0 .10- 5mol/l.s C 1,0 .10- 3mol/l.s D 2.5 .10- 4mol/l.s Ex7(CĐ _10) : Cho... (mol/lít.s) A B 0,25 0,75 4,3 .10- 4 0,75 0,75 1,3 .10- 3 1,50 1,50 5,3 .10- 3 1,75 ? 8,0 .10- 3 Xác định x, y số tốc độ k phản ứng (kèm theo đơn vị) Thí nghiệm Trang 20 Bài học Hóa 10 Trang 21 ... 2,5 10- 4 mol/(1.s) B 5,0 10- 4 mol/ (1.s) C 1,0 10- 3 mol/ (1.s) D 5,0 10- 5 mol/ (1.s)./ Câu 33: Có phản ứng xảy dung dịch: C2H5Br + KOH � C2H5OH + KBr Nồng độ ban đầu KOH 0,07M Sau 30 phút lấy 10
- Xem thêm -

Xem thêm: HÓA 10 , HÓA 10

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn