TĂNG CƯỜNG HUY ĐỘNG vốn tại NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆPPHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM – CHI NHÁNH hà nội

103 57 0
  • Loading ...
1/103 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/07/2019, 17:40

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI - ĐẶNG THU THỦY TĂNG CƯỜNG HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM – CHI NHÁNH HÀ NỘI Chuyên ngành : Tài – Ngân hàng Mã số : 60.34.02.01 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Người hướng dẫn khoa học: TS NGUYỄN THU THỦY HÀ NỘI, NĂM 2015 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn cơng trình nghiên cứu khoa học độc lập tôi, thực dựa sở nghiên cứu lý thuyết, kiến thức chuyên ngành, nghiên cứu tình hình thực tiễn hướng dẫn khoa học TS Nguyễn Thu Thủy Mọi thông tin số liệu luận văn trung thực có nguồn gốc rõ ràng Tác giả luận văn Đặng Thu Thủy MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i MỤC LỤC ii DANH MỤC BẢNG, BIỂU v DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ vi DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT .vii PHẦN MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Tổng quan công trình nghiên cứu thuộc lĩnh vực đề tài .2 Mục đích nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Kết cấu luận văn .4 CHƯƠNG 1: MỘT SỐ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 Tổng quan ngân hàng thương mại nguồn vốn ngân hàng thương mại 1.1.1 Khái niệm ngân hàng thương mại hoạt động ngân hàng thương mại 1.1.2 Nguồn vốn ngân hàng thương mại .9 1.2 Huy động vốn ngân hàng thương mại 10 1.2.1 Các hình thức huy động vốn NHTM 10 1.2.2 Yêu cầu đặt công tác huy động vốn ngân hàng thương mại .15 1.2.3 Một số tiêu phản ánh kết huy động vốn NHTM 17 1.3 Sự cần thiết tăng cường huy động vốn nhân tố ảnh hưởng đến huy động vốn NHTM 20 1.3.1 Sự cần thiết phải tăng cường huy động vốn NHTM 20 1.3.2 Những nhân tố ảnh hưởng đến huy động vốn NHTM 22 1.4 Kinh nghiệm huy động vốn số NHTM học rút cho Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Hà Nội .28 1.4.1 Kinh nghiệm từ số NHTM địa bàn Hà Nội 28 1.4.2 Bài học kinh nghiệm rút cho NHNo&PTNT Việt Nam – Chi nhánh Hà Nội.32 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM CHI NHÁNH HÀ NỘI 34 2.1 Khái quát ngân hàng Nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh Hà Nội .34 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển ngân hàng Nơng nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh Hà Nội 34 2.1.2 Mơ hình tổ chức nhiệm vụ phòng ban 36 2.1.3 Tình hình hoạt động kinh doanh ngân hàng Nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh Hà Nội giai đoạn 2011-2014 39 2.2 Thực trạng hoạt động huy động vốn Ngân hàng Nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh Hà Nội 44 2.2.1 Các sản phẩm huy động vốn chi nhánh 44 2.2.2 Chính sách huy động vốn chi nhánh 45 2.2.3 Phân tích, đánh giá tình hình huy động vốn chi nhánh 48 2.3 Đánh giá chung hoạt động huy động vốn Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh Hà Nội 64 2.3.1 Những kết đạt 64 2.3.2 Những tồn hạn chế 65 2.3.3 Nguyên nhân hạn chế 67 CHƯƠNG 3: ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM - CHI NHÁNH HÀ NỘI 71 3.1 Định hướng huy động vốn Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội giai đoạn tới 71 3.1.1 Những thuận lợi khó khăn Ngân hàng Nơng nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội 71 3.1.2 Những mục tiêu định hướng phát triển Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội 73 3.2 Giải pháp tăng cường huy động vốn Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội 75 3.2.1 Xây dựng chiến lược khách hàng .75 3.2.2 Tăng cường hoạt động tiếp thị quảng cáo cho sản phẩm dịch vụ ngân hàng đặc biệt sản phẩm huy động vốn .78 3.2.3 Đổi mới, nâng cao chất lượng dịch vụ ngân hàng 79 3.2.4 Tăng cường đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ với đội ngũ cán 80 3.2.5 Hiện đại hóa ứng dụng cơng nghệ ngân hàng .83 3.2.6 Đa dạng hóa hình thức huy động vốn 83 3.3 Kiến nghị .84 3.3.1 Đối với Chính phủ 84 3.3.2 Đối với Ngân hàng Nhà Nước 85 3.3.3 Đối với Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam 87 KẾT LUẬN 92 DANH MỤC BẢNG, BIỂU Bảng 2.1: Tình hình huy động vốn NHNo&PTNT Hà Nội giai đoạn 20112014 40 Bảng 2.2: Tình hình dư nợ NHNo&PTNT Hà Nội giai đoạn 2011-2014 .41 Bảng 2.3: Bảng báo cáo kết kinh doanh NHNo&PTNT Hà Nội giai đoạn 2011-2014 43 Bảng 2.4: Tổng nguồn vốn huy động NHNo&PTNT Hà Nội giai đoạn 2011-2014 .48 Bảng 2.5: Tình hình thực kế hoạch huy động vốn NHNo&PTNT Hà Nội giai đoạn 2011-2014 49 Bảng 2.6: Cơ cấu nguồn vốn NHNo&PTNT Hà Nội phân theo đối tượng huy động .50 Bảng 2.7: Cơ cấu nguồn vốn NHNo&PTNT Hà Nội phân theo loại tiền .51 Bảng 2.8: Cơ cấu nguồn vốn NHNo&PTNT Hà Nội phân theo kì hạn 52 Bảng 2.9: Lãi suất huy động bình quân NHNo&PTNT Hà Nội giai đoạn 2011-2014 55 Bảng 2.10: Chi phí huy động vốn NHNo&PTNT Hà Nội 56 Bảng 2.11: Huy động sử dụng vốn cho vay theo kỳ hạn 58 Bảng 2.12: Huy động sử dụng vốn cho vay theo loại tiền 61 Bảng 2.13: Thu nhập từ cho vay Trụ sở NHNo&PTNT Hà Nội giai đoạn 2011 - 2014 66 DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ Biểu đồ 2.1: Tình hình cân đối nguồn vốn huy động dư nợ tín dụng 57 Biểu đồ 2.2: Quan hệ huy động sử dụng vốn ngắn hạn NHNo&PTNT Hà Nội 59 Biểu đồ 2.3: Quan hệ huy động sử dụng vốn dài hạn NHNo&PTNT Hà Nội 60 Biểu đồ 2.4: Quan hệ huy động sử dụng vốn tiền nội tệ NHNo&PTNT Hà Nội 62 DANH MỤC CÁC THUẬT NGỮ VIẾT TẮT NHNo&PTNT : Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn NHNo&PTNT Hà Nội ĐCTC : Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn chi nhánh Hà Nội : Định chế tài HĐV : Huy động vốn KH : Khách hàng NHNN NHTƯ : Ngân hàng nhà nước : Ngân hàng trung ương NHTM : Ngân hàng thương mại TCKT TCTD TMCP : Tổ chức kinh tế : Tổ chức tín dụng : Thương mại cổ phần PHẦN MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Vốn yếu tố doanh nghiệp hoạt động kinh tế thị trường Với ngân hàng, vốn lại đóng vai trò quan trọng tính chất đặc biệt ngân hàng kinh doanh tiền tệ Nguồn vốn huy động sở để ngân hàng thực hoạt động cho vay, đầu tư, dự trữ… mang lại lợi nhuận cho ngân hàng cho phát triển kinh tế Chính việc tăng cường cơng tác huy động vốn, đảm bảo chất lượng số lượng vốn vấn đề quan tâm hàng đầu trình hoạt động NHTM Trong năm gần đây, kinh tế Việt Nam có bước phát triển vượt bậc Kể từ Việt Nam gia nhập WTO ngày 7/11/2006, tốc độ hội nhập kinh tế quốc tế kinh tế Việt Nam diễn nhanh chóng vừa hội, vừa thách thức lớn hoạt động hệ thống NHTM Việt Nam Bên cạnh việc học hỏi kinh nghiệm quản lý, kinh nghiệm kinh doanh…., NHTM nước phải đối mặt với áp lực phải tìm kiếm nguồn vốn có chất lượng cao phục vụ cho kinh tế môi trường cạnh tranh khốc liệt với NHTM ngồi nước Chi nhánh Ngân hàng Nơng nghiệp Phát triển nông thôn (NHNo&PTNT) Hà Nội thuộc hệ thống NHNo&PTNT Việt Nam - NHTM Nhà Nước hàng đầu Việt Nam có nhiều thành cơng công tác huy động vốn thị trường Tuy nhiên, phải đương đầu với bất cập sách tài tiền tệ, tỷ giá, với tình trạng khủng hoảng suy thối kinh tế với cạnh tranh khốc liệt thị trường tài - ngân hàng…, chi nhánh NHNo&PTNT Hà Nội bộc lộ tồn tại, hạn chế quy mô, lãi suất, áp dụng hình thức huy động vốn Sau thời gian khảo sát nghiên cứu tình hình thực tiễn cơng tác huy động vốn NHNo&PTNT Hà Nội, với mong muốn góp phần nâng cao hiệu huy động vốn chi nhánh, tác giả lựa chọn đề tài: “Tăng cường huy động vốn Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Hà Nội” làm đề tài nghiên cứu luận văn thạc sĩ 2 Tổng quan cơng trình nghiên cứu thuộc lĩnh vực đề tài Trong năm gần đây, với phát triển kinh tế ngành Tài – Ngân hàng nước, có nhiều cơng trình nghiên cứu hoạt động huy động vốn NHTM Cụ thể sau: Luận án: “Giải pháp đa dạng hình thức huy động sử dụng vốn Ngân hàng Công thương Việt Nam” (2001), NCS Nguyễn Văn Thạnh Luận án hệ thống hóa hình thức huy động sử dụng vốn NHTM kinh tế thị trường, đánh giá mối quan hệ giữ huy động sử dụng vốn với kết kinh doanh ngân hàng Thơng qua q trình hoạt động kinh doanh hình thức huy động sử dụng vốn NHCT để phân tích mặt mặt hạn chế Tuy nhiên luận án tác giả nghiên cứu lĩnh vực thuộc hoạt động tín dụng truyền thống, sở đưa hình thức huy động sử dụng vốn mới, đối tượng NHTM Việt Nam Luận án: “Giải pháp nâng cao hiệu huy động sử dụng vốn ngoại tệ NHTM Việt Nam” (2001) NCS Phạm Thị Tuyết Mai Luận án nghiên cứu vấn đề liên quan đến hoạt động huy động sử dụng vốn ngoại tệ NHTM Việt Nam đặc biệt từ sau năm 1990 như: luồng ngoại tệ di chuyển sử dụng qua NHTM, sách chế huy động, sử dụng, lưu hành ngoại tệ… Luận án luận giải phân tích hiệu huy động sử dụng vốn ngoại tệ NHTM Việt Nam giai đoạn nghiên cứu, rút thành đạt mặt tồn tại, nguyên nhân, từ đề xuất giải pháp kiến nghị tầm vi mô vĩ mô Đề tài: “Chiến lược huy động vốn Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Cà Mau”, luận văn thạc sỹ tác giả Huỳnh Thị Thúy Phượng, Đại học Cần Thơ (2007) Tác giả không phân tích tình hình huy động vốn ngân hàng mà phân tích nhân tố ảnh hưởng đến nghiệp vụ huy động vốn Từ việc áp dụng ma trận SWOT tác giả xây dựng chiến lược cụ thể biện pháp thực chiến lược nhằm nâng cao hiệu huy động vốn Tuy nhiên luận văn chưa phân tích kỹ nghiệp vụ huy động vốn đánh giá thực trạng hiệu huy động vốn thông qua tiêu cụ thể để từ đề giải pháp sát với thực trạng Ngân hàng giúp Ngân hàng tăng cường huy động vốn 81 sách để khuyến khích nhân viên tự trau dồi bổ sung thêm kinh nghiệm cho thân, thường xuyên tổ chức khen thưởng với cán xuất sắc Nghiệp vụ nhân viên nâng cao nhanh chóng ý thức họ không dễ thay đổi Thái độ phục vụ khách hàng nhân viên NHNo&PTNT Hà Nội nói chung giao dịch viên nói riêng phụ thuộc vào quan điểm họ khách hàng Một mặt, ngân hàng thường xuyên tổ chức lớp đào tạo phong cách giao tiếp, nhấn mạnh vào vai trò khách hàng Mặt khác, quy định thưởng phạt với nhân viên có thái độ tốt với khách hàng cần xây dựng áp dụng nghiêm túc vào thực tế Hình thức nhận đánh giá, góp ý từ phía khách hàng thông qua bảng câu hỏi chất lượng dịch vụ ngân hàng giúp nhà lãnh đạo có xử lý kịp thời xác Nó khơng phản ánh tình trạng chất lượng nhân viên ngân hàng mà thước đo hợp lý sách huy động vốn đưa Cũng vấn đề này, ngân hàng cần tạo động lực làm việc cho nhân viên, tránh tình trạng làm việc nửa vời, thiếu tập trung Thay đổi chế độ lương thưởng giải pháp Cùng với đó, kiểm tra, giám sát nhà quản lý cần thiết để dần tạo lập môi trường làm việc động có ý thức trách nhiệm Một môi trường làm việc tốt thúc đẩy hoạt động ngân hàng tiến hành có hiệu Huy động vốn hoạt động tiến hành riêng lẻ Nó cần phối hợp nhịp nhàng phận có liên quan Mỗi phòng cần có phân cơng, phân nhiệm rõ ràng cho nhân viên, tránh chồng chéo hay cân đối khối lượng công việc Mức lương đánh giá theo khối lượng công việc mức độ hoàn thành nhiệm vụ giao Việc khen thưởng tuỳ thuộc vào đóng góp có giá trị nhân viên vào phát triển Chi nhánh Tình trạng khen thưởng dựa thành tích danh nghĩa cần giảm bớt - Không ngừng nâng cao trình độ cán Đảm bảo phong cách giao dịch văn minh, lịch sự, tận tình, chu đáo gắn với thực văn hóa doanh nghiệp nhằm đáp ứng nhu cầu giao dịch cách nhanh gọn, đơn giản, xác, an tồn theo chế độ quy định Tiếp tục bồi dưỡng nâng cao nhận thức tư tưởng, đạo đức nghề nghiệp từ cán lãnh đạo đến toàn thể cán nhân viên 82 - Tiếp tục thực khốn tài tiền lương đến đơn vị, gắn quyền lợi vật chất với trách nhiệm người hoạt động kinh doanh - Tăng cường công tác hậu kiểm, nâng cao chất lượng kiểm tra kiểm soát, xử lý nghiêm túc cán thiếu tinh thần trách nhiệm hiệu kinh doanh thấp làm ảnh hưởng đến uy tín NHNo&PTNT Hà Nội - Tiếp tục đào tạo đào tạo lại mặt nghiệp vụ Thường xuyên bồi dưỡng nâng cao trình độ tồn diện mặt nghiệp vụ tín dụng, kế toán, toán quốc tế, đặc biệt tin học, ngoại ngữ nhằm trang bị nâng cao trình độ nhân viên có đủ điều kiện tác nghiệp năm 2015 năm - Tiếp tục phát động phong trào thi đua, sáng kiến cải tiến nghiệp vụ, quy trình giao dịch, Có chế độ khen thưởng kịp thời với tập thể, cá nhân, gương người tốt việc tốt có thành tích cơng tác chun mơn - Điều chỉnh, bổ sung quy định, chức nhiệm vụ phòng nghiệp vụ đảm bảo an tồn, hiệu phù hợp với thực tế hoạt động kinh doanh năm 2015 - Nâng cao quyền tự chủ, tự định gắn với trách nhiệm Trưởng phòng nghiệp vụ, giám đốc phòng giao dịch theo quy định Agribank - Bổ sung, điều chỉnh chế phù hợp với mục tiêu kinh doanh chế khoán, chế thưởng quỹ thu nhập, thưởng từ quỹ khen thưởng phù hợp năm 2015 - Tăng cường cơng tác kiểm tra, kiểm sốt nội phòng ngừa rủi ro Tiếp tục nâng cao chất lượng số lượng công tác hậu kiểm mặt nghiệp vụ tín dụng, tốn quốc tế, kế tốn ngân quỹ - Quản trị chương trình mục tiêu: xác định mục tiêu đặc biệt, định lượng cho nhân viên, đơn vị, phận định kỳ xem xét tiến độ thực nhân viên, đơn vị để hoàn thành mục tiêu đề Xác định cụ thể trách nhiệm quyền lợi nhân viên với việc thực nhiệm vụ hồn thành mục tiêu, có phân đoạn thời gian để hồn thành bước, mức độ cơng việc 3.2.5 Hiện đại hóa ứng dụng cơng nghệ ngân hàng Trước thách thức nội tại, sức ép cạnh tranh ngày gia tăng, xuất phát từ mạnh điểm yếu mình, NHNo&PTNT Hà Nội cần 83 phải đẩy mạnh tiến độ ứng dụng công nghệ tin học vào hoạt động ngân hàng để thực phục vụ tốt cho phát triển kinh tế địa bàn đáp ứng tiến trình hội nhập Trong năm trước mắt, việc đại hố cơng nghệ ngân hàng cần hướng vào trọng tâm sau đây: - Đẩy nhanh ứng dụng công nghệ tin học nghiệp vụ ngân hàng, tập trung đầu tư phần mềm ứng dụng với dịch vụ tiện ích ngân hàng, đào tạo cán đủ khả tiếp nhận kỹ thuật nhằm nâng cao lực, hiệu thiết bị có - Nâng cấp hệ thống tin học, phát triển hoàn thiện mạng giao dịch trực tuyến Trụ sở chi nhánh, tiến tới thực việc khách hàng gửi tiền nơi, rút tiền nhiều nơi - Nghiên cứu thử nghiệm việc tự động hóa nghiệp vụ quầy đổi tiền, phòng giao dịch theo hướng cắt giảm bước trung gian nhằm phục vụ khách hàng nhanh chóng - Nghiên cứu đưa biện pháp đảm bảo an ninh mạng, giảm thiểu rủi ro liên quan đến công nghệ ngân hàng 3.2.6 Đa dạng hóa hình thức huy động vốn * Đối với huy động tiền gửi: - Phát triển mở tài khoản cá nhân, phát hành séc, thẻ cá nhân nhằm thu hút nguồn vốn nhàn rỗi với lãi suất thấp - Đối với tiền gửi có kỳ hạn, tiền gửi tiết kiệm: áp dụng hình thức thiết kiện tích lũy theo thời gian thực gửi Đối với sản phẩm gửi tiết kiệm có kỳ hạn dài nên có ưu đãi ngồi lãi suất cho khách hàng đảm bảo phù hợp với quy định chung Bên cạnh đó, để huy động nguồn vốn trung dài hạn ổn định, Chi nhánh cần nghiên cứu áp dụng sản phẩm huy động tiết kiệm có mục đích: + Tiết kiệm hưu trí tiết kiệm tích lũy bảo an: sản phẩm giúp khách hàng xây dựng kế hoạch tài lâu dài 84 + Tiền gửi tiết kiệm dành cho trẻ em: hướng tới đối tượng khách hàng gia đình có nhỏ muốn tiết kiệm để sau có khoản chi trả cho học hành Hình thức tương tự hình thức cơng ty bảo hiểm áp dụng Ngồi ra, Chi nhánh cần có sản phẩm hỗ trợ cho khách hàng gửi tiết kiệm có nhu cầu vốn đột xuất mà chưa đến kỳ hạn lĩnh: cho vay cầm cố giấy tờ có giá với lãi suất ưu đãi, thủ tục đơn giản, nhanh chóng * Đối với phát hành kỳ phiếu trái phiếu: Chi nhánh cần có thay đổi tích cực để kỳ phiếu trái phiếu thực trở thành sản phẩm hấp dẫn với khách hàng, cụ thể: - Cần nghiên cứu đưa vào triển khai sản phẩm kỳ phiếu, trái phiếu có lãi suất điều chỉnh theo thị trường lãi suất thả - Cần có sách chăm sóc khách hàng mua kỳ phiếu, trái phiếu Đồng thời phát hành loại mệnh giá đa dạng để thu hút nhiều đối tượng khách hàng Như đa dạng hóa sản phẩm cung cấp dịch vụ tiện ích kèm theo phương thức hữu hiệu để thu hút khách hàng gửi tiền vào chi nhánh, từ tăng cường hoạt động huy động vốn ngân hàng 3.3 Kiến nghị 3.3.1 Đối với Chính phủ  Duy trì mơi trường kinh tế vĩ mơ ổn định: Sự ổn định tăng trưởng bền vững kinh tế vĩ mơ có mối quan hệ mật thiết với hoạt động kinh doanh ngân hàng nói chung, hoạt động NHNo&PTNT Hà Nội nói riêng Chỉ kinh tế phát triển, lạm phát kiềm chế, giảm phát khắc phục, giá trị đồng nội tệ mức lãi suất ổn định người dân doanh nghiệp, yên tâm, tin tưởng vào hoạt động ngân hàng, điều kiện hoạt động ngân hàng sôi động, tăng khách hàngối lượng hoạt động mang lại lợi nhuận cho khách hàng lẫn phục vụ kinh tế đất nước Ngược lại, bối cảnh kinh tế vĩ mô biểu dấu hiệu sa sút khách hàng (các 85 doanh nghiệp, cá nhân) ngân hàng giảm khách hàngối lượng giao dịch thị trường dẫn đến đình trệ hoạt động kinh doanh ngân hàng Nhằm giữ vững kinh tế phát triển ổn định, bền vững, Chính phủ cần tiếp tục bổ sung cụ thể hoá việc thực giải pháp kích cầu đầu tư tiêu dùng dựa tảng sách kinh tế vĩ mơ đồng bộ, hợp lý mà sách tài then chốt, tiếp tục loại bỏ bất hợp lý cấu kinh tế Chỉ có tăng trưởng kinh tế nhanh bền vững, tạo môi trường kinh tế vĩ mô ổn định, tạo lập niềm tin kích thích cơng chúng đầu tư, xố bỏ tâm lý e ngại, dè chừng cơng chúng, từ hoạt động kinh doanh ngân hàng ổn định, phát triển bền vững, phục vụ kinh tế  Hồn thiện mơi trường pháp lý: Môi trường pháp lý nước ta nhiều bất cập, chưa thực động lực để phát triển kinh tế Chính phủ cần phải xây dựng hành lang pháp lý đồng hoạt động ngân hàng phù hợp với thông lệ quốc tế sở áp dụng đầy đủ thiết chế, chuẩn mực quốc tế, tạo điều kiện củng cố phát triển hoạt động kinh doanh tiền tệ xu hội nhập Do vậy, việc hoàn thiện Luật, Luật ngân hàng giúp cho ngân hàng hoạt động cạnh tranh lành mạnh, từ nâng cao hiệu huy động vốn Tránh cạnh tranh cách nâng lãi suất liên tục làm tăng chi phí 3.3.2 Đối với Ngân hàng Nhà Nước - Hoàn thiện chức Luật hoạt động ngân hàng; đồng thời gắn bó hoạt động ngân hàng tổng thể hệ thống ngân hàng, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động kinh doanh ngân hàng Đồng thời có biện pháp để đưa luật vào với sống, để người dân doanh nghiệp biết tới luật - Có sách tiền tệ hợp lý, hoàn thiện đổi thị trường tiền tệ đặc biệt thị trường trái phiếu phủ tín phiếu ngân hàng Các sách tiền tệ ngân hàng nhà nước cần phải đảm bảo ổn định giá cả, tỷ giá hối đoái, củng cố nâng cao niềm tin với đồng tiền nội tệ - Tăng cường quan hệ quốc tế, tranh thủ giúp đỡ không vốn mà công nghệ từ nước để đổi hệ thống ngân hàng nước Có sách 86 hợp lý tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngân hàng nước để đảm bảo cho ngân hàng có điều kiện hội nhập tốt - Thực tái cấu hệ thống ngân hàng nhằm thu hẹp ngân hàng nhỏ yếu kém, kiện tồn hệ thống tài lành mạnh hiệu Sự giảm thiểu ngân hàng nhỏ yếu giúp lành mạnh hóa hệ thống ngân hàng, tránh cạnh tranh lách luật huy động vốn - Tăng cường chức tra giám sát NHNN hoạt động kinh doanh NHTM nhằm ngăn chặn có biện pháp xử lý kịp thời NH cạnh tranh không lành mạnh ảnh hưởng đến bất ổn kinh tế uy tín người dân NH - Cần tiếp tục sửa đổi hồn thiện sách lãi suất cho phù hợp với tình hình kinh tế xã hội thời điểm để trì tỷ lệ lãi suất hợp lý phục vụ cho phát triển kinh tế hỗ trợ công tác huy động vốn NHTM - Hoàn thiện chế phát hành sử dụng phương tiện toán điện tử nhằm giúp NHTM nhanh chóng triển khai dịch vụ tốn có hiệu - Vận hành hiệu hệ thống tổ chức tín dụng để đảm bảo phát triển ổn định cho toàn hệ thống NHNN cần dự báo trước rủi ro cho hệ thống để có biện pháp ngăn chăn hiệu Đồng thời phân bổ lại nguồn vốn từ tổ chức tín dụng thừa vốn sang đơn vị tạm thời thiếu vốn - NHNN cho NHTM vay với lãi suất ưu đãi để đầu tư cho dự án đại hóa ngân hàng Thực đổi cơng nghệ ngân hàng, tăng cường cơng tác tốn khơng dùng tiền mặt, chuyển tiền điện tử nhằm cung cấp ngày nhiều dịch vụ ngân hàng đa dạng, phong phú thuận tiện cho khách hàng - NHNN cần có sách thúc đẩy cơng ty bảo hiểm tiền gửi phát huy vai trò mình: Bảo hiểm tiền gửi đời nhằm bảo vệ quyền lợi cho khách hàng gửi tiền trường hợp rủi ro xảy Hoạt động bảo hiểm tiền gửi làm tăng niềm tin quần chúng vào ngân hàng, từ tăng cường huy động lượng tiền mặt nhàn rỗi kinh tế NHNN nên có sách hỗ trợ cơng ty bảo hiểm tiền gửi bắt buộc NHTM phải gửi báo cáo tài hàng năm để cơng ty bảo hiểm tiền gửi nắm rõ hoạt động ngân hàng đưa biện pháp cứu trợ kịp thời ngân hàng 87 gặp khó khăn NHNN giám sát hoạt động đóng phí bảo hiểm ngân hàng tổ chức tín dụng khác có nghiệp vụ nhận tiền gửi 3.3.3 Đối với Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam Một xây dựng chiến lược hợp lý cấu vốn Cơ cấu vốn ngân hàng hạn chế lớn công tác huy động vốn ngân hàng Ngân hàng tập trung vào việc huy động nguồn vốn ngắn hạn nguồn vốn dài hạn trung hạn chiếm tỉ lệ nhỏ Tình trạng làm cho huy động vốn ngân hàng không phù hợp với sử dụng vốn Hơn nữa, nguồn vốn ngắn hạn, thường tiền gửi ngắn hạn nên khách hàng rút nào, thường có độ ổn định khơng cao nguồn dài hạn Do vậy, để hướng tới nguồn vốn trung, dài hạn có chất lượng cao, ổn định lâu dài đáp ứng nhu cầu sử dụng vốn, Ngân hàng cần có biện pháp để thu hút khách hàng gửi tiền với kì hạn dài có mức lãi suất hấp dẫn với tiền gửi trung dài hạn, có hình thức thưởng ưu đãi Cần phải quảng cáo tới người gửi tiền sản phẩm tiền gửi dài hạn ngân hàng Ngoài ra, Ngân hàng phát hành trái phiếu, kỳ phiếu thời hạn dài từ năm đến năm với lãi suất áp dụng theo nguyên tắc thời gian huy động dài lãi suất cao Đồng thời, thực hình thức huy động kỳ phiếu, trái phiếu tự chuyển nhượng thị trường tạo điều kiện cho người mua kỳ phiếu, trái phiếu bán lại cho người khác bán lại cho Ngân hàng làm tăng tính khoản kỳ phiếu trái phiếu Hai xây dựng chiến lược lãi suất linh hoạt Lãi suất yếu tố quan trọng định hiệu huy động vốn ngân hàng Nó mặt phản ánh chi phí huy động vốn mà ngân hàng bỏ ra, mặt khác lại tạo nên hấp dẫn sản phẩm huy động vốn ngân hàng Một mức lãi suất cao hay thấp làm cho hiệu huy động vốn ngân hàng bị giảm sút Vì ngân hàng cần có sách lãi suất linh hoạt để trì nâng cao hiệu huy động vốn 88 Một số giải pháp để có sách lãi suất linh hoạt, giảm tối đa chi phí huy động mà đảm bảo tính hấp dẫn với khách hàng là: - Ln có mức lãi suất phù hợp biến đổi theo kịp diễn biễn thị trường Ngân hàng dựa vào uy tín lợi mạng lưới chi nhánh để đặt mức lãi suất thấp đối thủ hấp dẫn khách hàng Đồng thời ngân hàng cần theo sát lên xuống lãi suất thị trường quy định ngân hàng nhà nước để điều chỉnh lãi suất minh cho phù hợp, khơng để xảy tình trạng bị động chậm trễ - Tăng cường công tác dự báo lãi suất: để có mức lãi suất hợp lý ngân hàng cần dự báo trước thay đổi lãi suất tương lai để đặt mức lãi suất phù hợp Đặc biệt với khoản vốn trung dài hạn, kì hạn dài Nếu dự báo lãi suất tương lai thay đổi mạnh ngân hàng nên lựa chọn hình thức lãi suất thả nổi, hình thức lãi suất có điều chỉnh theo thị trường Như đem lại lợi ích khơng cho ngân hàng mà cho khách hàng - Để có nguồn vốn ổn định ngân hàng nên thực sách lãi suất hợp lý cho khách hàng thân thiết có số dư tài khoản lớn, với thời gian dài kì hạn ban đầu Ngồi mức lãi suất cố định, với nhóm khách hàng này, ngân hàng tặng quà vào dịp ngày lễ, cuối năm tăng thêm số dịch vụ tiện ích tốn, tư vấn tài cho khách hàng Chính sách giúp ngân hàng có thêm nhiều nguồn vốn với kì hạn dài Với khách hàng rút tiền gửi trước thời hạn, ngân hàng cần xem xét để thực mức lãi suất hợp lý Mức lãi suất thấp so với lãi suất hạn cần so sánh để không thấp đối thủ cạnh tranh ngân hàng Bằng biện pháp vậy, ngân hàng khuyến khích người rút tiền gửi tiền vào lần sau Ngân hàng cần có thỏa thuận trước với khách hàng mức lãi suất để phần hạn chế rút tiền trước hạn khách hàng Ba đa dạng hóa sản phẩm, hình thức huy động vốn, phát triển sản phẩm Để có tăng thêm thu nhập từ hoạt động dịch vụ, nâng cao tỷ lệ thu dịch vụ tổng thu nhập ròng để thu hút thêm ngày nhiều khách hàng sử dụng 89 sản phẩm dịch vụ ngân hàng vần đề quan trọng cần phải đa dạng hoá dịch vụ cung cấp ngày nhiều sản phẩm dịch vụ nhằm đáp ứng nhu cầu ngày cao khách hàng Với thực tế khả mình, NHNo&PTNT Việt Nam phát triển thêm số dịch vụ theo xu hướng đa dạng hoá sau: - Đa dạng hoá sản phẩm dịch vụ ngân hàng: + Áp dụng hình thức huy động vốn như: Gửi nơi, rút nhiều nơi, tiết kiệm cho tương lai, tiết kiệm nhân thọ, Tiết kiệm dự thưởng, tài khoản thấu chi, tiết kiệm học đường, tiết kiệm VNĐ đảm bảo giá trị theo giá vàng, tiết kiệm VNĐ đảm bảo giá trị theo ngoại tệ, tài khoản ưu đãi lãi suất… Ngoài sản phẩm trên, ngân hàng cần phải nghiên cứu để áp dụng hình thức trả lãi khác trả lãi trước, trả lãi theo chu kỳ định - Phát triển sản phẩm dịch vụ + Phát triển dịch vụ mơi giới: Có nhiều phương thức mơi giới mà chưa NHTM Việt Nam phát triển như: Mơi giới mua bán hàng hố, mơi giới tiền tệ (mua, bán, phát hành chứng khoán); Trong dịch vụ môi giới cần ý môi giới thị trường hàng hố, điều kiện thơng tin doanh nghiệp Việt Nam thị trường nước ngồi, cơng nghệ hạn chế Thơng qua mối quan hệ trình cung ứng sản phẩm với doanh nghiệp khác, thông qua hợp tác với ngân hàng khác nước, ngân hàng phát triển dịch vụ mơi giới thị trường hàng hoá phương thức: + Trung gian dàn xếp gặp gỡ ký hợp đồng thương vụ doanh nghiệp nước + Môi giới mua bán nhà, đất + Cung cấp thông tin thị trường, công nghệ ngồi nước + Cung cấp thơng tin kinh nghiệm, phương thức, thủ thuật kinh doanh + Phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử: Dịch vụ ngân hàng điện tử cho phép khách hàng thực giao dịch ngân hàng cách trực tuyến thông qua phương tiện máy vi tính, điện thoại di động hay thiết bị trợ giúp cá nhân,…Qua 90 khách hàng truy cập tài khoản vào thời điểm, vấn tin tài khoản trực tuyến, gửi tiền, chuyển tiền, nhận tốn hố đơn trực tuyến mà khơng phải đến ngân hàng Hiện nay, NHNo&PTNT Việt Nam triển khai dịch vụ Phonebanking, SMS banking, VNMart, Apaybill, Vietpay, Bank plus, VNPay, A - Transfer song hiệu sử dụng chưa cao Để đẩy mạnh phát triển dịch vụ cần quan tâm số vấn đề sau: Bên cạnh vấn đề đại hố cơng nghệ ngân hàng, trang bị máy móc đại, đơn giản hố quy trình nghiệp vụ, ứng dụng công nghệ thông tin vào nghiệp vụ ngân hàng trình bày phần cần phải xây dựng nhóm cán chủ chốt chun cơng nghệ thông tin, mặt am hiểu nghiệp vụ ngân hàng, mặt khác phải có đủ trình độ nắm bắt nhanh chóng cơng nghệ ngân hàng vận dụng vào thực tế hoạt động kinh doanh - Tăng cường công tác marketing, quảng bá, giới thiệu với khách hàng tiện ích sản phẩm - Thiết lập hệ thống giao dịch bảo mật, quản lý chữ ký, chứng từ điện tử để đảm bảo an toàn trình hoạt động Bốn sớm xây dựng đồng sách ngân hàng bán lẻ: Hiện hội sở chưa có sách ngân hàng bán lẻ thống cho toàn hệ thống, sách khách hàng cá nhân chi nhánh tự đưa ra, chi nhánh với khơng có đồng nhất, đơi khách hàng so sánh lợi ích chi nhánh địa bàn, gây khó khăn cho việc huy động vốn Do NHNo&PTNT Việt Nam cần nhanh chóng kiện tồn mơ hình tổ chức ngân hàng bán lẻ nhằm đẩy mạnh công tác huy động vốn Năm số giải pháp khác  Về chiến lược mở rộng mạng lưới: Xây dựng quy hoạch tổng thể mạng lưới hoạt động, tránh chồng chéo Ngân hàng hệ thống, địa bàn thị Có sách phù hợp với chi nhánh phòng giao dịch nơng thơn, đặc biệt vùng có chuyển đổi sang khu cơng nghiệp xu hướng thị hóa cao 91  Về chiến lược huy động vốn: Xây dựng chiến lược huy động vốn sở, tảng thống chung toàn hệ thống nhằm định hướng cho chi nhánh triển khai thực Đồng thời có hướng dẫn cụ thể với chi nhánh ngân hàng địa phương để phù hợp với hoàn cảnh chi nhánh  Về người: NHNo&PTNT Việt Nam cần trọng công tác tuyển dụng đào tạo lại cán để đảm bảo đội ngũ nhân viên ngân hàng theo kịp nghiệp vụ kinh doanh đại Đồng thời rà sốt có sách quy định đội ngũ cán không đáp ứng tiến khoa học công nghệ  Không ngừng tăng cường, đổi sở vật chất Đảm bảo điều kiện công nghệ trang thiết bị kĩ thuật cho tồn hệ thống hoạt động có hiệu  Tăng cường cơng tác tra, kiểm tra, kiểm sốt nội với toàn chi nhánh để phát dự báo trước rủi ro có hỗ trợ đơn vị gặp khó khăn 92 KẾT LUẬN Để ổn định kinh tế phát triển giai đoạn khó khăn cần phải có cố gắng nỗ lực tất ban, ngành, tổ chức, đơn vị, với lượng vốn đầu tư lớn Hiện nguồn vốn đầu tư nước huy động phần lớn từ NHTM Huy động vốn khơng có vai trò quan trọng với phát triển đất nước mà yếu tố sống NHTM Để NHTM kinh doanh có lãi, đảm bảo chế độ an tồn tài sản cán ngân hàng phải hiểu nguồn vốn giữ vai trò quan trọng, nguồn vốn huy động chủ yếu NHNo&PTNT Hà Nội có nhiều cố gắng việc huy động vốn Trong trình hoạt động, ngân hàng gặt hái nhiều thành công, đảm bảo cho mục tiêu lợi nhuận ngân hàng mà thúc đẩy phát triển kinh tế Tuy nhiên, công tác huy động vốn chi nhánh ln cần trì tăng cường hiệu Muốn giải khó khăn đòi hỏi phải có hỗ trợ NHNN, NHNo&PTNT Việt Nam, nỗ lực thân NHNo&PTNT Hà Nội Trên trình nghiên cứu tác giả lý thuyết huy động vốn Sau phân tích thực tế hoạt động huy động vốn Chi nhánh NHNo&PTNT Hà Nội từ năm 2011 đến năm 2014, kết đạt được, tồn công tác huy động vốn, từ luận văn đưa giải pháp nhằm tăng cường huy động vốn NHNo&PTNT Hà Nội Những giải pháp đưa sở lý luận, có tính thực có tính khả thi Với mong muốn đóng phần nhỏ bé kiến thức vào hoạt động thực tế nhằm tăng cường hoạt động huy động vốn NHNo&PTNT Hà Nội Tác giả mong muốn ý kiến, giải pháp luận văn có hội thử nghiệm NHNo&PTNT Hà Nội thông qua góp phần nâng cao vị chi nhánh công tác huy động vốn Do thời gian nghiên cứu kiến thức có hạn chế định, nên luận văn không tránh khỏi khiếm khuyết Với tinh thần cầu thị, tác giả mong 93 muốn nhận tham gia, đóng góp Thầy, Cô, nhà nghiên cứu bạn bè, đồng nghiệp để luận văn hồn thiện Tác giả xin chân thành cảm ơn quan tâm Thầy, Cô giáo trường Đại học Thương mại, đặc biệt giúp đỡ nhiệt tình TS Nguyễn Thu Thủy, gia đình đồng nghiệp tạo điều kiện thuận lợi để tác giả hoàn thành luận văn TÀI LIỆU THAM KHẢO TS Võ Thị Thúy Anh, Th.S Lê Phương Dung (2009), Nghiệp vụ ngân hàng đại, Nhà xuất tài chính, Hà Nội EdwardW.reed Ph.d, Edward K.grill Ph.d (2004), Ngân hàng thương mại, Nhà xuất Thống kê, Hà Nội PGS.TS Phan Thị Thu Hà (2002), Quản trị ngân hàng thương mại, Nhà xuất Giao thông vận tải, Hà Nội PGS.TS Tơ Ngọc Hưng (2008), Giáo trình nghiệp vụ kinh doanh ngân hàng,, Nhà xuất Thống kê Mishkin F.S (1999), Tiền tệ ngân hàng thị trường tài chính, Nhà xuất khoa học kĩ thuật Hà Nội PGS.TS.Tơ Kim Ngọc (2005), Giáo trình Lý thuyết tiền tệ - ngân hàng, Nhà xuất Thống kê Nguyễn Thị Quy (2008), Dịch vụ ngân hàng đại, Nhà xuất Khoa học xã hội, Hà Nội PGS.TS Nguyễn Hữu Tài (2009), Giáo trình Lý thuyết tài tiền tệ, Nhà xuất Đại học Kinh tế quốc dân, Hà Nội PGS.TS Lê Văn Tề tác giả (2004), Nghiệp vụ ngân hàng thương mại, Nhà xuất Thống kê, Hà Nội 10 PGS.TS Nguyễn Văn Tiến (2009), Giáo trình ngân hàng thương mại, Nhà xuất Thống kê, Hà Nội 11 GS.TS Lê Văn Tư tác giả (2001), Tiền tệ, ngân hàng, thị trường tài chính, Nhà xuất thống kê, Hà Nội 12 Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh Hà Nội, Báo cáo tổng kết năm 2011 – 2014, Hà Nội 13 Quốc hội (2010), Luật tổ chức tín dụng, Nhà xuất Chính trị quốc gia, Hà Nội 14 Tạp chí ngân hàng 15 Một số trang web liên quan: http://www.agribank.com.vn http:// www.agribankhanoi.com http://www.sbv.gov.vn http:// www.tapchi.hvnh.edu.vn/ http://www.tapchitaichinh.vn http://www.thoibaonganhang.vn ... triển Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội 73 3.2 Giải pháp tăng cường huy động vốn Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội. .. Việt Nam – Chi nhánh Hà Nội. 32 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM CHI NHÁNH HÀ NỘI 34 2.1 Khái quát ngân hàng Nông. .. PHÁT TRIỂN VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM - CHI NHÁNH HÀ NỘI 71 3.1 Định hướng huy động vốn Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển
- Xem thêm -

Xem thêm: TĂNG CƯỜNG HUY ĐỘNG vốn tại NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆPPHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM – CHI NHÁNH hà nội , TĂNG CƯỜNG HUY ĐỘNG vốn tại NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆPPHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM – CHI NHÁNH hà nội

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn