Đề kiểm tra chất lượng giữa HK1 Toán 12 năm 2018 – 2019 trường Nam Trực – Nam Định

6 53 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/07/2019, 17:26

Trang 1/4 - Mã đề: 001 ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG GIỮA HỌC KÌ I Năm học 2018-2019 (Thời gian làm bài: 90 phút, MƠN THI: TỐN 12 SỞ GD-ĐT NAM ĐỊNH TRƯỜNG THPT NAM TRỰC ĐỀ CHÍNH THỨC khơng kể thời gian giao đề) Họ tên học sinh: Lớp: .SBD: Mã đề: 001   Câu 1.Phương trình sin x  3cos x  có nghiệm khoảng  0;3  ? A   B   C   Câu 2.Cho (H) khối chóp tứ giác có tất cạnh a Thể tích (H) A a3   B a3   12 C a3 D   D 2x 1 cắt đường thẳng y  x  điểm phân biệt x 1 A B C Câu Cho hàm số y = f(x) liên tục  có đồ thị hình vẽ Mệnh đề đúng: a3   Câu Đồ thị hàm số y  D       A.f(x) nghịch biến khoảng  1;1   B.f(x) đồng biến khoảng  2;0    C.f(x) nghịch biến khoảng  ; 2    Câu Đường cong hình bên đồ thị hàm số nào? D f(x) đồng biến khoảng  0;         A y   x  x    B y   x    C y   x  x    D y   x  x    Câu 6.Cho hình chóp S.ABC có cạnh đáy a, góc mặt bên mặt đáy 600 Tính độ dài đường cao SH A SH  a   B SH  a Câu 7.Khối đa diện loại 4;3 có số đỉnh là: A   B Câu 8.Tính lim x6 C SH  a 3  C a   D 10   x  x  18 42  x 3   B    C   7 Câu Phương trình tiếp tuyến đồ thị (C ) : y  3x  x3 điểm có hồnh độ A y  3 x  B y  3 x  C y  x Câu 10.Hàm số sau đồng biến khoảng (; )   A    D SH  A y  x    B y  2 x3  3x    C y  x3  x    D    D y  3 x  D y  x2   x 1 Câu 11.Phương trình tắc elip (E) có độ dài trục lớn 10 tiêu cự A x2 y  1 25 16 B x2 y   10 C x2 y2  1 100 64 D x2 y2  1 100 36 Câu 12.Cho hàm số f  x  có đạo hàm f   x    x  1  x  1   x  Hàm số f  x  đồng biến khoảng đây? A  2;     B  ; 1   C 1;    Câu 13.Thể tích khối lăng trụ có diện tích đáy B chiều cao h D  1;1   B V  Bh C V  Bh D V  Bh   3 Câu 14.Cho khối chópS.ABC, ba cạnhSA, SB, SC lấy ba điểmA', B', C' cho 1 V SA' = SA ; SB' = SB ; SC' = SC , Gọi V V' thể tích khối chóp S.ABC S.A'B'C' Khi tỉ số là: V A V  Bh   Trang 2/4 - Mã đề: 001 A   24 B 12   C 12 D 24   Câu 15 Một hộp đựng thực phẩm có dạng hình lập phương có diện tích tồn phần 150 (dm2) Thể tích khối hộp 125 125 (dm3 ) (c m3 )   A 125(c m3 )   B 125(dm3 ) C D 3 Câu 16 Xem bảng tiền lương 31 công nhân xưởng may (trong tháng) Số M e bảng A 5,1 B 5,2 5,4 C 5,2 D 5,17 Câu 17 Biết M  0;  , N  2; 2  điểm cực trị đồ thị hàm số y  ax3  bx  cx  d Tính giá trị hàm số x  2 A y  2   18 B y  2   22 C y  2   D y  2   Câu 18 Tìm tất giá trị m để đồ thị hàm số y  x  8x  cắt đường thẳng y  m điểm phân biệt A 4  m    B 3  m    C 3  m    D 4  m    Câu 19 Đồ thị hàm số y  x3  x2  cắt trục hoành điểm phân biệt A B C D Câu 20 Giá trị nhỏ hàm số có bảng biến thiên sau khoảng  2;3 là:     y 7  A  2;3 y  3   B  2;3 y  1  C  2;3 Câu 21 Tìm giá trị lớn M hàm số y  x3  3x đoạn  1;1     A M    B M    C M  2   Câu 22 Số giao điểm tối đa 16 đường thẳng phân biệt A 240   B 120   C 60   y 0  D  2;3 D M    D 180   6x  Câu 23 Phương trình đường tiệm cận đứng tiệm cận ngang đồ thị hàm số y  3x  2 2 A x  ; y    B x  ; y    C x  ; y    D x   ; y    3 x2  x  có đường tiệm cận? 2x 1 A   B   C   D   S ABC ABC SAC Cho hình chóp có đáy tam giác vng Tam giác tam giác nằm mặt phẳng B Câu 25 vng góc với mặt phẳng đáy Số đo góc đường thẳng SA mặt phẳng  ABC  A 75   B 60   C 45   D 30   Câu 26.Điểm cực tiểu hàm số y  x  x  A x    B x  2   C x     D x    Câu 24.Đồ thị hàm số y  Câu 27 Cho tam giác ABC thoả mãn : b2 + c2 - a2 = bc Khi số đo góc A A 750 B 300 C 600 D 450 Câu 28 Cho đường thẳng d qua điểm K  0; 7  vng góc với đường thẳng  : x  y   Tìm phương trình tổng quát d? A x  y   Câu 29.Cho hàm số y  B x  y   C x  y  21  D x  y   xb có đồ thị hình bên Mệnh đề đúng? cx      A c  0; b    B b  0; c    C c  0; b    D b  0; c    Trang 3/4 - Mã đề: 001 Câu 30.Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy cho đường thẳng  : x  y  11  Viết phương trình đường thẳng   ảnh đường thẳng  qua phép quay tâm O góc 90     A x  y  11    B x  y  11    C x  y  11    D x  y  11      Câu 31 Cho hàm số bậc ba y  f  x  có đồ thị hình bên Tất giá trị tham số m để hàm số y  f  x   m có ba điểm cực trị y O x  3   A m  1 m  B m  1 m  C m  3 m  D  m  Câu 32.Một trang trại chăn nuôi dự định xây dựng hầm biogas với thể tích 12 m để chứa chất thải chăn ni tạo khí sinh học Dự kiến hầm chứa có dạng hình hộp chữ nhật (có nắp) có chiều sâu gấp rưỡi chiều rộng Hãy xác định kích thước đáy (chiều dài, chiều rộng) hầm biogas để thi công tiết kiệm nguyên vật liệu khơng tính đến bề dày thành bể (chiều dài; chiều rộng - tính theo đơn vị m, làm tròn đến chữ số thập phân sau dấu phẩy) A.Dài 2, 42 m rộng 1,82 m B Dài 2,19 m rộng 1, 91m 2, 74 m 1, 71m Dài rộng C D.Dài 2, 26 m rộng 1,88 m Câu 33 Biết đồ thị hàm số y  P  x   x  x  x  cắt trục hoành ba điểm phân biệt có hồnh độ x1 , x2 , x3 Tính giá trị T  1   ? x12  x1  x22  x2  x32  x3   P ' 1 P '  3      P 1 P  3   P ' 1 P '  3   P ' 1 P '  3   P ' 1 P '  3        C T       D T      P 1 P  3   P 1 P  3   P 1 P  3  Câu 34.Cho hình chóp SABC có tam giác ABC cạnh a, tam giác SAB vuông cân A nằm mặt phẳng vng góc với đáy Cơsin góc hai đường thẳng AB SC bằng: 2  3  3  2  A B C D  4 Câu 35 Cho hàm số f  x  có đồ thị f '  x  khoảng K hình vẽ Khi K hàm số y  f  x  2018 có điểm cực trị? A T   B T    A B.3 C.1 D.2 Câu 36 Một chất điểm chuyển động theo quy luật S  6t  t , vận tốc v  m / s  chuyển động đạt giá trị lớn thời điểm t  s  A  s    B  s    C  s    D 12  s    Câu 37 Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho đường tròn (C):  x     y    đường thẳng d: x  y   Từ điểm 2 M thuộc d kẻ hai đường thẳng tiếp xúc với (C) A B Biết diện tích tam giác MAB xM  Hỏi xM thuộc khoảng sau đây? A 1, 4; 2,1 B  0, 7;1,  C  0;0,  D  2,1;3,1   Câu 38 Cho hình chóp S ABCD có cạnh đáy a cạnh bên a Gọi M , N trung điểm AB, BC Tính diện tích thiết diện S hình chóp cắt mặt phẳng   qua MN song song với SB 5a 5a     D S  Câu 39 Tìm tập hợp tất giác trị tham số m để hàm số y  x3  mx  x  m nghịch biến khoảng 1;  A S    5a 16 A  ;  11     4 B S    5a   16 B  ;  11     C S  C  1;     D  ; 1   Câu 40 Đường thẳng d: y  x  m tiếp tuyến đường cong y  x  , d cắt trục Ox, Oy A, B diện tích tam giác OAB A B C D Trang 4/4 - Mã đề: 001 Câu 41 Cho hình chóp S ABCD có đáy hình bình hành tâm O Gọi M , N , P trung điểm SB , SD OC Gọi giao điểm  MNP  với SA K Tỉ số   C   D   Câu 42 Gọi A tập hợp tất số tự nhiên có chữ số đôi khác Chọn ngẫu nhiên số thuộc A Tính xác suất để số tự nhiên chọn chia hết cho 25 11 11 A B C D 324 45 168 252 Câu 43.Cho hình chóp SABC có tam giác SAB nhọn nằm mặt phẳng vng góc với mặt đáy (ABC), tam giác ABC vng C có AC = a,  ABC  300 Mặt bên (SAC) (SBC) tạo với đáy góc 60 Thể tích khối chóp SABC theo a : a3 3a 2a 2a       A B C D 2(1  5) 2(1  3) 2(1  2) 1 A   KS là: KA B Câu 44 Cho hai số thực x  0, y  thay đổi thỏa mãn điều kiện ( x  y) xy  x  y  xy Giá trị lớn M biểu 1  là: x3 y A M  12   thức A  B M    C M  20   D M  16   Câu 45 Tìm tất giá trị thực tham số m cho phương trình x  x   m  x  x có nghiệm dương? A   m     B 1  m    C   m    D   m    Câu 46 Cho đường cong (C ) : y  x  x  điểm A(0; a ) Tìm tập hợp tất giá tri a để qua A kẻ tiếp tuyến tới (C )  10   10   10   10  A  3;    B  0;  C  1;  D  2;   3  3    3 AB  a Cho hình lăng trụ ABC.A'B'C' có A'.ABC hình chóp tam giác đều, Biết khoảng cách hai đường thẳng Câu 47 chéo AA' BC A a2   18 a Hãy tính thể tính thể tích khối chóp A'.BB'C'C a3 a3   B C 81 18 Câu 48.Có giá trị nguyên tham số m trênđoạn  101;101 để đồ thị hàm số y  D a 31   x 1 m  x  1  có hai tiệm cận đứng A 102   B 101   C 100   D 202    7 Câu 49 Cho hàm số y  f  x  xác định liên tục đoạn  0;  có đồ thị hàm số y  f   x  hình vẽ Hỏi hàm số  2  7 y  f  x  đạt giá trị nhỏ đoạn  0;  điểm x0 đây?  2   C x0    D Đáp án khác x4 cắt đường thẳng  d  : x  y  m hai điểm A,B cho độ dài AB nhỏ nhất, Câu 50 Biết đồ thị hàm số y  x 1 giá trị m : A m  2   B m  1   C m    D m      A x0    B x0    Trang 1/4 - Mã đề: 003 ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG GIỮA HỌC KÌ I Năm học 2018-2019 (Thời gian làm bài: 90 phút, MƠN THI: TỐN 12 SỞ GD-ĐT NAM ĐỊNH TRƯỜNG THPT NAM TRỰC ĐỀ CHÍNH THỨC không kể thời gian giao đề) Họ tên học sinh: Lớp: .SBD: Đáp án mã đề: 001 01 A; 02 D; 03 C; 04 D; 05 D; 06 D; 07 C; 08 A; 09 D; 10 C; 11 A; 12 C; 13 C; 14 A; 15 B; 16 C; 17 A; 18 B; 19 D; 20 B; 21 A; 22 B; 23 C; 24 C; 25 B; 26 C; 27 B; 28 A; 29 B; 30 A; 31 A; 32 D; 33 D; 34 A; 35 C; 36 A; 37 A; 38 A; 39 B; 40 C; 41 B; 42 A; 43 A; 44 D; 45 C; 46 D; 47 C; 48 B; 49 A; 50 B; Đáp án mã đề: 003 01 A; 02 B; 03 D; 04 A; 05 B; 06 D; 07 A; 08 D; 09 A; 10 B; 11 B; 12 A; 13 B; 14 D; 15 A; 16 B; 17 B; 18 A; 19 D; 20 B; 21 B; 22 A; 23 A; 24 D; 25 C; 26 A; 27 C; 28 C; 29 D; 30 B; 31 B; 32 D; 33 D; 34 D; 35 C; 36 A; 37 A; 38 C; 39 A; 40 C; 41 B; 42 B; 43 A; 44 D; 45 C; 46 D; 47 A; 48 A; 49 C; 50 C; Đáp án mã đề: 005 01 A; 02 D; 03 A; 04 C; 05 D; 06 D; 07 C; 08 B; 09 A; 10 A; 11 B; 12 D; 13 D; 14 A; 15 D; 16 D; 17 A; 18 A; 19 C; 20 D; 21 A; 22 A; 23 B; 24 D; 25 D; 26 B; 27 B; 28 A; 29 C; 30 D; 31 B; 32 C; 33 B; 34 B; 35 B; 36 C; 37 C; 38 B; 39 D; 40 D; 41 D; 42 C; 43 D; 44 C; 45 D; 46 D; 47 A; 48 C; 49 A; 50 D; Đáp án mã đề: 007 01 D; 02 C; 03 D; 04 C; 05 D; 06 D; 07 B; 08 C; 09 D; 10 A; 11 D; 12 B; 13 D; 14 B; 15 B; 16 B; 17 A; 18 B; 19 C; 20 D; 21 A; 22 A; 23 A; 24 D; 25 D; 26 B; 27 D; 28 B; 29 A; 30 C; 31 B; 32 D; 33 B; 34 A; 35 C; 36 C; 37 C; 38 B; 39 A; 40 D; 41 D; 42 C; 43 C; 44 C; 45 A; 46 A; 47 B; 48 C; 49 A; 50 B; Đáp án mã đề: 009 01 B; 02 A; 03 B; 04 D; 05 C; 06 A; 07 B; 08 C; 09 B; 10 D; 11 C; 12 C; 13 C; 14 B; 15 B; 16 C; 17 C; 18 C; 19 B; 20 C; 21 B; 22 C; 23 A; 24 A; 25 C; 26 B; 27 B; 28 C; 29 A; 30 D; 31 B; 32 B; 33 C; 34 B; 35 C; 36 A; 37 D; 38 C; 39 D; 40 D; 41 D; 42 C; 43 B; 44 C; 45 A; 46 C; 47 A; 48 A; 49 D; 50 D; Đáp án mã đề: 011 01 D; 02 A; 03 B; 04 A; 05 A; 06 A; 07 D; 08 B; 09 B; 10 D; 11 A; 12 B; 13 A; 14 D; 15 C; 16 B; 17 C; 18 B; 19 D; 20 A; 21 A; 22 A; 23 B; 24 D; 25 D; 26 B; 27 A; 28 D; 29 A; 30 C; 31 A; 32 C; 33 A; 34 D; 35 B; 36 B; 37 C; 38 B; 39 D; 40 B; 41 A; 42 B; 43 D; 44 C; 45 D; 46 D; 47 A; 48 B; 49 B; 50 B; Đáp án mã đề: 013 01 C; 02 A; 03 A; 04 A; 05 D; 06 D; 07 C; 08 C; 09 A; 10 B; 11 D; 12 C; 13 D; 14 D; 15 A; 16 C; 17 B; 18 D; 19 A; 20 A; 21 C; 22 D; 23 B; 24 D; 25 A; 26 D; 27 B; 28 B; 29 B; 30 D; 31 C; 32 B; 33 D; 34 D; 35 C; 36 B; 37 C; 38 B; 39 C; 40 D; 41 A; 42 B; 43 B; 44 C; 45 A; 46 A; 47 B; 48 B; 49 A; 50 C; Đáp án mã đề: 015 01 B; 02 A; 03 B; 04 C; 05 D; 06 A; 07 B; 08 B; 09 B; 10 B; 11 D; 12 A; 13 B; 14 D; 15 A; 16 B; 17 B; 18 A; 19 C; 20 C; 21 C; 22 A; 23 C; 24 D; 25 A; 26 D; 27 A; 28 A; 29 C; 30 D; 31 D; 32 A; 33 A; 34 B; 35 C; 36 C; 37 A; 38 B; 39 B; 40 C; 41 A; 42 C; 43 D; 44 C; 45 C; 46 B; 47 C; 48 D; 49 C; 50 B; Đáp án mã đề: 017 01 D; 02 D; 03 A; 04 B; 05 A; 06 C; 07 B; 08 C; 09 C; 10 A; 11 A; 12 B; 13 A; 14 B; 15 A; 16 B; 17 B; 18 D; 19 B; 20 D; 21 D; 22 D; 23 D; 24 D; 25 D; 26 C; 27 B; 28 A; 29 A; 30 C; 31 D; 32 B; 33 A; 34 D; 35 A; 36 D; 37 D; 38 B; 39 B; 40 B; 41 A; 42 C; 43 A; 44 B; 45 A; 46 A; 47 A; 48 C; 49 C; 50 B; Đáp án mã đề: 019 Trang 2/4 - Mã đề: 003 01 B; 02 D; 03 D; 04 B; 05 A; 06 B; 07 A; 08 B; 09 C; 10 D; 11 D; 12 A; 13 C; 14 C; 15 C; 16 A; 17 C; 18 A; 19 A; 20 D; 21 C; 22 C; 23 C; 24 C; 25 C; 26 D; 27 D; 28 A; 29 B; 30 A; 31 D; 32 D; 33 C; 34 B; 35 D; 36 D; 37 C; 38 B; 39 B; 40 A; 41 A; 42 A; 43 B; 44 B; 45 D; 46 B; 47 B; 48 C; 49 B; 50 A; Đáp án mã đề: 021 01 D; 02 C; 03 C; 04 D; 05 B; 06 D; 07 D; 08 D; 09 D; 10 C; 11 C; 12 A; 13 B; 14 B; 15 D; 16 C; 17 B; 18 C; 19 D; 20 C; 21 D; 22 C; 23 A; 24 D; 25 C; 26 D; 27 A; 28 A; 29 C; 30 C; 31 C; 32 C; 33 A; 34 D; 35 B; 36 A; 37 B; 38 D; 39 B; 40 C; 41 B; 42 C; 43 D; 44 B; 45 A; 46 A; 47 A; 48 D; 49 B; 50 D; Đáp án mã đề: 023 01 A; 02 B; 03 C; 04 C; 05 A; 06 C; 07 D; 08 B; 09 C; 10 C; 11 B; 12 A; 13 C; 14 D; 15 B; 16 B; 17 C; 18 D; 19 B; 20 A; 21 A; 22 A; 23 C; 24 B; 25 B; 26 A; 27 C; 28 B; 29 B; 30 D; 31 B; 32 D; 33 D; 34 B; 35 C; 36 C; 37 B; 38 B; 39 B; 40 C; 41 A; 42 B; 43 D; 44 D; 45 D; 46 C; 47 C; 48 D; 49 C; 50 C; ... x0    B x0    Trang 1/4 - Mã đề: 003 ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG GIỮA HỌC KÌ I Năm học 2018- 2019 (Thời gian làm bài: 90 phút, MƠN THI: TỐN 12 SỞ GD-ĐT NAM ĐỊNH TRƯỜNG THPT NAM TRỰC ĐỀ CHÍNH THỨC khơng...Trang 2/4 - Mã đề: 001 A   24 B 12   C 12 D 24   Câu 15 Một hộp đựng thực phẩm có dạng hình lập phương có diện tích tồn phần 150 (dm2) Thể tích khối hộp 125 125 (dm3 ) (c m3 )   A 125 (c...  1 m  B m  1 m  C m  3 m  D  m  Câu 32.Một trang trại chăn nuôi dự định xây dựng hầm biogas với thể tích 12 m để chứa chất thải chăn nuôi tạo khí sinh học Dự kiến hầm chứa có dạng
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề kiểm tra chất lượng giữa HK1 Toán 12 năm 2018 – 2019 trường Nam Trực – Nam Định, Đề kiểm tra chất lượng giữa HK1 Toán 12 năm 2018 – 2019 trường Nam Trực – Nam Định

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn