Đề kiểm tra định kỳ Toán 12 năm 2018 – 2019 trường Nguyễn Khuyến – TP. HCM lần 5

26 43 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/07/2019, 17:26

TRƯỜNG THCS VÀ THPT NGUYỄN KHUYẾN MÃ ĐỀ 501 - KIỂM TRA ĐỊNH KỲ - MƠN TỐN Lớp 12 Thời gian làm bài: 90 phút, ngày 04/11/2018 Câu Cho hình lăng trụ ABC.A B C tích V , M điểm tùy ý cạnh CC Thể tích khối M.ABB A V V V 2V B C D A 3 Câu Cho hình lăng trụ ABC.A B C với AB = a, BC = 2a, ABC = 60◦ Hình chiếu vng góc A lên mặt phẳng (ABC) trùng với trọng tâm G tam giác ABC Góc AA mặt phẳng (ABC) 60◦ Tính√thể tích V khối chóp√A ABC √ a3 a3 a3 a3 B V = C V = D V = A V = 3 √ 2 x+2 x2 + x +2 x + 3x + Câu Cho hàm số y = ,y= ,y= ,y= Có hàm số mà x−1 x +1 x +1 x−1 đồ thị khơng có tiệm cận ngang? A B C D Câu Phương trình log3 x2 − = log3 (x − 2) + có nghiệm thực phân biệt? A B C D Câu Cho hình chóp S.ABC có tam giác ABC vuông B, AB = BC = 1, SA vng góc với mặt phẳng (ABC), √ Tính thể tích khối chóp S.ABC √ góc hai mặt phẳng (SAC) (SBC) 60 B V = C V = D V = A V = 6 ◦ Câu Cho tứ diện ABCD có AB = 3, AC = 6, AD = 9, BAD = CAD = 60 , BAC = 90◦ Tính thể tích khối tứ √ diện ABCD 27 A √ √ √ 27 27 27 B C D x x2 Câu Cho hàm số y = − + + 2x − Khoảng đồng biến hàm số là: 3 A (−1; 3) B (−1; 2) C (−2; 2) D (−2; 3) Câu Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD hình vng, SA vng góc với mặt phẳng (ABC) SA = a Gọi M , N trung điểm AD, DC Góc mặt phẳng (SBM ) mặt phẳng (ABC) 45◦ Tính thể tích khối chóp S.ABN M 25a3 25a3 25a3 A B C 18 16 √ − x2 Câu Đồ thị hàm số y = có tiệm cận? x − 3x − A B C D 25a3 24 D Câu 10 Trang 1/7 - Mã đề thi 501 Cho hàm số y = x3 + ax2 + bx + c (a, b, c ∈ R) có đồ thị y hình vẽ Khẳng định sau sai? x O A a + b + c = −1 B a + c > 2b C a + b2 + c3 = 11 −4 D abc > 1 ;2 Câu 11 Cho hàm số y = ln x − x2 + Tìm giá trị lớn M hàm số 2 7 A M = B M = + ln C M = − ln D M = ln − x x+1 Câu 12 Cho phương trình − − = có nghiệm a Tính P = a log3 + A P = B P = C P = D P = Câu 13 Cho hàm số f (x) = −x4 − Trong khẳng định sau, khẳng định đúng? A Hàm số f (x) có điểm cực đại điểm cực tiểu B Hàm số f (x) khơng có điểm cực trị C Hàm số f (x) có điểm cực đại khơng có điểm cực tiểu D Hàm số f (x) có điểu cực tiểu khơng có điểm cực đại Câu 14 Cho khối lăng trụ tam giác ABC.A B C có AB = a, AA = 2a Lấy M trung điểm CC Tính√thể tích khối tứ diện M.ABC √ √ √ a3 a3 a3 a3 B C D A 12 √ Câu 15 Tính thể tích V khối hộp chữ nhật ABCD.A B C D , biết AB = AA = a AC = a √ 2a3 A V = a3 B V = C V = a3 D V = 2a3 Câu 16 Tìm tất giá trị thực tham số m cho đường thẳng y = 2m − cắt đồ thị hàm số y = |x|3 − |x| + điểm phân biệt A m ≥ B < m < C m ≤ D ≤ m ≤ Câu 17 Cho hàm số y = x4 + 2x2 − 5x − có đồ thị (C) Có tiếp tuyến (C) song song với đường thẳng y = −5x + 2019 A B C D Câu 18 Đường cong hình bên đồ thị hàm số hàm số sau: x4 A y = − 2x2 − x4 B y = − + 2x2 − x4 C y = − x2 − x4 x2 D y = − − −2 x −2 −4 Câu 19 Tìm tung độ giao điểm đồ thị (C) : y = A y B −3 2x − đường thẳng d : y = x − x+3 C −1 D Câu 20 Trang 2/7 - Mã đề thi 501 y Hàm số y = ax3 +bx2 +cx+d có đồ thị hình vẽ bên Mệnh đề mệnh đề sau: A ad < 0, bc < B ad > 0, bc > C ad < 0, bc > D ad > 0, bc < x Câu 21 Cho hàm số y = A −2 x2 + Cực tiểu hàm số là: x B C −1 D Câu 22 Tính đạo hàm hàm số y = x.ex A y = ex B y = ex − xex C y = (x + 1)ex D y = x + ex Câu 23 Tính đạo hàm hàm số y = log2 (x2 + 1) 2x 2x B y = C y = A y = (x + 1) ln (x + 1) (x + 1) D y = (x2 + 1) ln Câu 24 Cho a, b số thực dương khác Đặt α = loga 5, β = logb Hãy biểu diễn logab2 25 theo α, β A α + 2β B 2αβ 2α + β C 2αβ α + 2β D αβ α+β Câu 25 Cho lăng trụ tứ giác ABCD.A B C D có BB = 6a A C = 10a Tính thể tích khối lăng trụ A 48a3 B 96a3 C 192a3 D 64a3 f Câu 26 Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD hình chữ nhật có AB = 3a, AC = 5a Biết SA vng góc với mặt đáy SB tạo với mặt đáy góc 45◦ Tính thể tích khối chóp S.ABCD A 36a3 B 24a3 C 12a3 D 15a3 Câu 27 Hình chóp có 2020 cạnh có đỉnh? A 1010 B 1011 C 2021 D 2020 Câu 28 Cho hai số thực a, b với < a < b Chọn khẳng định A logb a < < loga b B loga b < logb a < C loga b < < logb a D < loga b < logb a Câu 29 Cho hàm số f (x) có bảng biến thiên bảng x −∞ f (x) f (x) −1 +∞ − + +∞ −1 −∞ Trong khẳng định sau, khẳng định đúng? A Đồ thị hàm số f (x) có tiệm cận ngang khơng có tiệm cận đứng B Đồ thị hàm số f (x) có tiệm cận ngang tiệm cận đứng C Đồ thị hàm số f (x) có tiệm cận ngang tiệm cận đứng Trang 3/7 - Mã đề thi 501 D Đồ thị hàm số f (x) khơng có tiệm cận ngang tiệm cận đứng Câu 30 Biết a, b số nguyên thỏa log1350 = + a log1350 + b log1350 Mệnh đề sau đúng? A 3a − 5b = B a2 − b2 = A B C a − 2b = D ab = (m − m + 3)x − khơng có đường Câu 31 Có giá trị tham số m để đồ thị hàm số y = mx + tiệm cận? C D Câu 32 Cho hình chóp S.ABC có góc hai mặt phẳng (SBC) (ABC) 60◦ , ABC SBC tam cạnh a Tính √ thể tích khối chóp S.ABC.√ √ √ giác 3 3a3 3a3 3a 3a3 B C D A 16 16 32 Câu 33 Cho a, b, c số thực dương khác Khẳng định đúng? a logc a A logc = B loga (a + b) = loga b loga c b logc b logc b D loga b = C loga b = loga b c logc a Câu 34 Tìm tập xác định D hàm số y = − log(2x − x2 ) B D = (0; 2) C D = [0; 2] A D = 0; D D = 0; Câu 35 y Trong hàm số sau, hàm số có đồ thị hình vẽ đây? −2x + A y = x+1 x−2 B y = x+1 2x − C y = x+1 −x + D y = x+2 −1 x O −2 Câu 36 Cho hình chóp S.ABCD có đáy hình vng cạnh a, SA vng góc mặt đáy, SB tạo với mặt phẳng (SAD)√một góc 300 Tính√theo a thể tích V khối chóp S.ABCD √ √ 6a3 6a3 3a A V = B V = C V = 3a D V = 18 2 Câu 37 Gọi S tập hợp nghiệm thực phương trình 2x −3x+2 − 2x −x−2 = 2x − Số phần tử S là: A B C D Câu 38 Cho hàm số y = f (x) = ax3 + bx2 + cx + d (a, b, c, d số a = 0) có đồ thị (C) Biết (C) cắt trục hoành điểm phân biệt M, N, P tiếp tuyến (C) M, N có hệ góc −6 Gọi k hệ số góc tiếp tuyến (C) P Chọn mệnh đề A k ∈ [4; 7) B k ∈ [−5; −2) Câu 39 Đặt log7 = a, log7 = b, Q = log7 + log7 A −5a − 2b − B 5a + 2b − C k ∈ [1; 4) D k ∈ [−2; 1) 2014 2015 + · · · + log7 + log7 Tính Q theo a, b 2015 2016 C 5a + 2b + D 5a − 2b − Trang 4/7 - Mã đề thi 501 Câu 40 Cho hàm số y = f (x) xác định R \ {−1; 2}, liên tục khoảng xác định có bảng biến thiên sau: x −∞ −1 + y + +∞ +∞ − − y −∞ −∞ Số đường tiệm cận đồ thị hàm số y = A −1 −∞ f (x) − B C D Câu 41 Cho hàm số f (x) = |x4 − 8x2 − m| Có giá trị nguyên m ∈ [−50; 50] cho với số thực a, b, c ∈ [0; 3] f (a), f (b), f (c) độ dài ba cạnh tam giác? A 29 B 23 C 27 D 25 Câu 42 Cho hàm số y = f (x) xác định, liên tục R có đồ y thị hình vẽ bên Số điểm cực trị đồ thị hàm số y = f (−|x| + 1) là: A −2 B −1 x C D Câu 43 Có giá trị nguyên tham số m ∈ [−3; 3] để hàm số y = mx4 + (m2 − 4)x2 + có điểm cực trị A B C D Câu 44 Cho hàm số y = f (x) xác định R \ {−2; 1}, liên tục khoảng xác định có bảng biến thiên sau: x −∞ −2 + y + +∞ +∞ − − +∞ y −∞ −∞ Tìm tập hợp giá trị tham số m để phương trình f (x) = m vô nghiệm A (1; 3] B (−∞; 3) C [1; 3] D (1; 3) Câu 45 Có giá trị nguyên tham số m để phương trình: 3x + (m + 5).2x + m = có nghiệm thuộc khoảng (0; 1)? A B C D Trang 5/7 - Mã đề thi 501 Câu 46 Tập hợp giá trị tham số m để đồ thị hàm số y = −x3 + (m + 2)x2 − 3m + có hai điểm phân biệt đối xứng qua gốc tọa độ là: A −2 < m < B m < C m < −2 m > D m > −2 Câu 47 Đồ thị hàm số y = loga x, y = logb x, y = cx (a, b, c y y = loga x số dương khác 1) hình bên Mệnh đề đúng? y = logb x A b < c < a y = cx B b > a > c x C a > b > c D a < b < c Câu 48 Cho hàm số y = f (x) có đạo hàm liên tục R Biết đồ thị hàm số y y = f (x) hình vẽ bên Hàm số y = f (x − 2) đồng biến khoảng khoảng đây? A (0; 1) √ B (1; 3) −2 −1 x C (−1; 0) √ D (− 3; 0) Câu 49 Cho < a = x, y số thực âm Mệnh đề đúng? A loga (x2 y ) = 2(loga |x| + loga y ) B loga (xy) = loga x + loga y x loga (−x) D loga = y loga (−y) C loga (−x2 y) = loga (−x) + loga y Câu 50 Cho hàm số y = g(x) có tập xác định (0; +∞) có bảng biến thiên sau x +∞ g (x) + +∞ g(x) Tìm số giao điểm đồ thị hàm số y = f (x) = x − A B 1 − x2 y = g(x) C D - - - - - - - - - - HẾT- - - - - - - - - - Trang 6/7 - Mã đề thi 501 TRƯỜNG THCS VÀ THPT NGUYỄN KHUYẾN MÃ ĐỀ 502 - KIỂM TRA ĐỊNH KỲ - MƠN TỐN Lớp 12 Thời gian làm bài: 90 phút, ngày 04/11/2018 Câu Có giá trị tham số m để đồ thị hàm số y = (m2 − m + 3)x − khơng có đường mx + tiệm cận? A B C D Câu Tính đạo hàm hàm số y = log2 (x2 + 1) 2x 2x A y = B y = C y = (x + 1) ln (x + 1) (x + 1) √ − x2 Câu Đồ thị hàm số y = có tiệm cận? x − 3x − A B C Câu D y = (x2 + 1) ln D y Hàm số y = ax3 +bx2 +cx+d có đồ thị hình vẽ bên Mệnh đề mệnh đề sau: A ad < 0, bc > B ad < 0, bc < C ad > 0, bc > D ad > 0, bc < x Câu Cho hàm số y = x3 + ax2 + bx + c (a, b, c ∈ R) có đồ thị y hình vẽ Khẳng định sau sai? x O A abc > B a + b2 + c3 = 11 C a + b + c = −1 −4 D a + c > 2b Câu Cho tứ diện ABCD có AB = 3, AC = 6, AD = 9, BAD = CAD = 60◦ , BAC = 90◦ Tính thể tích khối tứ √ diện ABCD √ √ √ 27 27 27 27 A B C D 6 Câu Tìm tất giá trị thực tham số m cho đường thẳng y = 2m − cắt đồ thị hàm số y = |x|3 − |x| + điểm phân biệt A m ≥ B m ≤ C < m < D ≤ m ≤ f Câu Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD hình vng, SA vng góc với mặt phẳng (ABC) SA = a Gọi M , N trung điểm AD, DC Góc mặt phẳng (SBM ) mặt phẳng (ABC) 45◦ Tính thể tích khối chóp S.ABN M 25a3 25a3 25a3 A B C 16 18 D 25a3 24 Trang 1/6 - Mã đề thi 502 Câu Tìm tập xác định D hàm số y = − log(2x − x2 ) A D = 0; B D = (0; 2) C D = [0; 2] D D = 0; Câu 10 Cho khối lăng trụ tam giác ABC.A B C có AB = a, AA = 2a Lấy M trung điểm CC Tính√thể tích khối tứ diện M.ABC √ √ √ a3 a3 a3 a3 A B C D 12 Câu 11 Cho hình lăng trụ ABC.A B C tích V , M điểm tùy ý cạnh CC Thể tích khối M.ABB A V 2V V V A B C D 3 Câu 12 Cho hàm số f (x) = −x − Trong khẳng định sau, khẳng định đúng? A Hàm số f (x) có điểu cực tiểu khơng có điểm cực đại B Hàm số f (x) có điểm cực đại điểm cực tiểu C Hàm số f (x) có điểm cực đại khơng có điểm cực tiểu D Hàm số f (x) khơng có điểm cực trị Câu 13 Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD hình chữ nhật có AB = 3a, AC = 5a Biết SA vng góc với mặt đáy SB tạo với mặt đáy góc 45◦ Tính thể tích khối chóp S.ABCD A 24a3 B 36a3 C 12a3 D 15a3 Câu 14 Cho lăng trụ tứ giác ABCD.A B C D có BB = 6a A C = 10a Tính thể tích khối lăng trụ A 48a3 B 64a3 C 192a3 D 96a3 1 ;2 Câu 15 Cho hàm số y = ln x − x2 + Tìm giá trị lớn M hàm số 2 7 A M = B M = ln − C M = − ln D M = + ln 2 8 Câu 16 Cho a, b, c số thực dương khác Khẳng định đúng? logc b A loga (a + b) = loga b loga c B loga b = logc a a logc a C logc = D loga b = loga b b logc b c Câu 17 Phương trình log3 x2 − = log3 (x − 2) + có nghiệm thực phân biệt? A B C D Câu 18 Hình chóp có 2020 cạnh có đỉnh? A 1010 B 1011 C 2021 D 2020 Câu 19 Cho hai số thực a, b với < a < b Chọn khẳng định A loga b < < logb a B < loga b < logb a C logb a < < loga b D loga b < logb a < Câu 20 Cho hàm số f (x) có bảng biến thiên bảng x −∞ f (x) f (x) −1 +∞ − + +∞ −1 −∞ Trang 2/6 - Mã đề thi 502 Trong khẳng định sau, khẳng định đúng? A Đồ thị hàm số f (x) có tiệm cận ngang tiệm cận đứng B Đồ thị hàm số f (x) có tiệm cận ngang khơng có tiệm cận đứng C Đồ thị hàm số f (x) khơng có tiệm cận ngang tiệm cận đứng D Đồ thị hàm số f (x) có tiệm cận ngang tiệm cận đứng Câu 21 Biết a, b số nguyên thỏa log1350 = + a log1350 + b log1350 Mệnh đề sau đúng? A 3a − 5b = B a2 − b2 = C a − 2b = D ab = Câu 22 Cho hình chóp S.ABC có góc hai mặt phẳng (SBC) (ABC) 60◦ , ABC SBC tam cạnh a Tính thể √ tích khối chóp S.ABC.√ √ √ giác 3a3 3a 3a3 3a B C D A 16 32 16 Câu 23 Cho a, b số thực dương khác Đặt α = loga 5, β = logb Hãy biểu diễn logab2 25 theo α, β 2αβ αβ 2αβ B C 2α + β α + 2β α+β Câu 24 Đường cong hình bên đồ thị hàm số D A hàm x4 A y = x4 B y = x4 C y = y số sau: − x2 − − −2 x2 − 2 α + 2β x −2 − 2x2 − −4 x4 D y = − + 2x2 − Câu 25 Cho phương trình 4x − 2x+1 − = có nghiệm a Tính P = a log3 + A P = B P = C P = D P = Câu 26 Cho hàm số y = x4 + 2x2 − 5x − có đồ thị (C) Có tiếp tuyến (C) song song với đường thẳng y = −5x + 2019 A B C x2 + Câu 27 Cho hàm số y = Cực tiểu hàm số là: x A −1 B C D D −2 Câu 28 Tính đạo hàm hàm số y = x.ex A y = (x + 1)ex B y = x + ex C y = ex − xex D y = ex Câu 29 Cho hình chóp S.ABCD có đáy hình vng cạnh a, SA vng góc mặt đáy, SB tạo với mặt phẳng (SAD) góc 300 Tính√theo a thể tích V khối S.ABCD √ chóp √ 3 √ 6a 6a 3a A V = 3a B V = C V = D V = 18 √ Câu 30 Tính thể tích V khối hộp chữ nhật ABCD.A B C D , biết AB = AA = a AC = a √ 2a3 A V = 2a3 B V = C V = a3 D V = a3 2x − Câu 31 Tìm tung độ giao điểm đồ thị (C) : y = đường thẳng d : y = x − x+3 A B C −3 D −1 Trang 3/6 - Mã đề thi 502 Câu 32 Cho hình lăng trụ ABC.A B C với AB = a, BC = 2a, ABC = 60◦ Hình chiếu vng góc A lên mặt phẳng (ABC) trùng với trọng tâm G tam giác ABC Góc AA mặt phẳng (ABC) 60◦ Tính√thể tích V khối chóp√A ABC √ a3 a3 a3 a3 A V = B V = C V = D V = 3 x3 x2 + 2x − Khoảng đồng biến hàm số là: Câu 33 Cho hàm số y = − + 3 A (−1; 3) B (−2; 2) C (−2; 3) D (−1; 2) √ x+2 x2 + x2 + 3x + x2 + Câu 34 Cho hàm số y = ,y= ,y= ,y= Có hàm số mà x−1 x +1 x +1 x−1 đồ thị khơng có tiệm cận ngang? A B C D Câu 35 y Trong hàm số sau, hàm số có đồ thị hình vẽ đây? −2x + A y = x+1 2x − B y = x+1 x−2 C y = x+1 −x + D y = x+2 −1 x O −2 Câu 36 Cho hình chóp S.ABC có tam giác ABC vuông B, AB = BC = 1, SA vng góc với mặt phẳng (ABC), √ Tính thể tích khối chóp S.ABC √ góc hai mặt phẳng (SAC) (SBC) 60 1 B V = C V = D V = A V = 6 2014 2015 Câu 37 Đặt log7 = a, log7 = b, Q = log7 + log7 + · · · + log7 + log7 Tính Q theo a, b 2015 2016 A −5a − 2b − B 5a + 2b − C 5a + 2b + D 5a − 2b − Câu 38 Có giá trị nguyên tham số m ∈ [−3; 3] để hàm số y = mx4 + (m2 − 4)x2 + có điểm cực trị A B C D Câu 39 Cho hàm số y = f (x) xác định R \ {−1; 2}, liên tục khoảng xác định có bảng biến thiên sau: x −∞ −1 + y + +∞ +∞ − − y −∞ −∞ Số đường tiệm cận đồ thị hàm số y = A B −1 −∞ f (x) − C D Trang 4/6 - Mã đề thi 502 Câu 47 Cho hàm số y = g(x) có tập xác định (0; +∞) có bảng biến thiên sau x +∞ g (x) + +∞ g(x) Tìm số giao điểm đồ thị hàm số y = f (x) = x − A B 1 − x2 y = g(x) C D Câu 48 Cho hàm số y = f (x) = ax3 + bx2 + cx + d (a, b, c, d số a = 0) có đồ thị (C) Biết (C) cắt trục hồnh điểm phân biệt M, N, P tiếp tuyến (C) M, N có hệ góc −6 Gọi k hệ số góc tiếp tuyến (C) P Chọn mệnh đề A k ∈ [4; 7) B k ∈ [−2; 1) C k ∈ [1; 4) D k ∈ [−5; −2) Câu 49 Cho hàm số y = f (x) có đạo hàm liên tục R Biết đồ thị hàm số y y = f (x) hình vẽ bên Hàm số y = f (x − 2) đồng biến khoảng khoảng đây? √ A (− 3; 0) −2 −1 x B (−1; 0) C (0; 1) √ D (1; 3) Câu 50 Gọi S tập hợp nghiệm thực phương trình 2x −3x+2 − 2x −x−2 = 2x − Số phần tử S là: A B C D - - - - - - - - - - HẾT- - - - - - - - - - Trang 6/6 - Mã đề thi 502 TRƯỜNG THCS VÀ THPT NGUYỄN KHUYẾN MÃ ĐỀ 503 - KIỂM TRA ĐỊNH KỲ - MƠN TỐN Lớp 12 Thời gian làm bài: 90 phút, ngày 04/11/2018 Câu Đường cong hình bên đồ thị hàm số hàm số sau: x4 − 2x2 − A y = x4 x2 B y = − − x4 C y = − + 2x2 − x4 − x2 − D y = Câu Tính đạo hàm hàm số y = log2 (x2 + 1) 2x B y = A y = (x + 1) (x + 1) y −2 x −2 −4 C y = (x2 + 1) ln D y = (x2 2x + 1) ln Câu Tính đạo hàm hàm số y = x.ex A y = x + ex B y = ex C y = ex − xex D y = (x + 1)ex Câu Cho a, b, c số thực dương khác Khẳng định đúng? logc b A loga b = B loga b = loga b logc a c a logc a C logc = D loga (a + b) = loga b loga c b logc b Câu Tìm tất giá trị thực tham số m cho đường thẳng y = 2m − cắt đồ thị hàm số y = |x|3 − |x| + điểm phân biệt A m ≥ B ≤ m ≤ C m ≤ D < m < Câu Cho khối lăng trụ tam giác ABC.A B C có AB = a, AA = 2a Lấy M trung điểm CC Tính√thể tích khối tứ diện M.ABC √ √ √ a3 a3 a3 a3 B C D A 12 Câu Cho hình chóp S.ABC có tam giác ABC vuông B, AB = BC = 1, SA vuông góc với mặt phẳng (ABC), √ góc hai mặt phẳng√(SAC) (SBC) 60 Tính thể tích khối chóp S.ABC 1 A V = B V = C V = D V = 6 Câu Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD hình vng, SA vng góc với mặt phẳng (ABC) SA = a Gọi M , N trung điểm AD, DC Góc mặt phẳng (SBM ) mặt phẳng (ABC) 45◦ Tính thể tích khối chóp S.ABN M 25a3 25a3 25a3 A B C 24 18 Câu Tìm tập xác định D hàm số y = − log(2x − x2 ) A D = 0; B D = [0; 2] C D = (0; 2) D 25a3 16 D D = 0; Trang 1/6 - Mã đề thi 503 Câu 10 Tìm tung độ giao điểm đồ thị (C) : y = A B −3 2x − đường thẳng d : y = x − x+3 C −1 D Câu 11 Cho hàm số y = x3 + ax2 + bx + c (a, b, c ∈ R) có đồ thị y hình vẽ Khẳng định sau sai? x O A a + b + c = −1 B a + c > 2b C abc > −4 D a + b2 + c3 = 11 Câu 12 Cho hai số thực a, b với < a < b Chọn khẳng định A loga b < < logb a B logb a < < loga b C < loga b < logb a D loga b < logb a < Câu 13 Cho hàm số f (x) = −x4 − Trong khẳng định sau, khẳng định đúng? A Hàm số f (x) có điểm cực đại điểm cực tiểu B Hàm số f (x) có điểm cực đại khơng có điểm cực tiểu C Hàm số f (x) có điểu cực tiểu khơng có điểm cực đại D Hàm số f (x) khơng có điểm cực trị Câu 14 Cho phương trình 4x − 2x+1 − = có nghiệm a Tính P = a log3 + A P = B P = C P = D P = Câu 15 Cho hình lăng trụ ABC.A B C với AB = a, BC = 2a, ABC = 60◦ Hình chiếu vng góc A lên mặt phẳng (ABC) trùng với trọng tâm G tam giác ABC Góc AA mặt phẳng (ABC) 60◦ Tính√thể tích V khối chóp√A ABC a3 a3 B V = A V = Câu 16 a3 C V = √ a3 D V = y Hàm số y = ax3 +bx2 +cx+d có đồ thị hình vẽ bên Mệnh đề mệnh đề sau: A ad < 0, bc > B ad > 0, bc > C ad > 0, bc < D ad < 0, bc < 0 x x2 + Cực tiểu hàm số là: x A B C −2 D −1 √ 4−x Câu 18 Đồ thị hàm số y = có tiệm cận? x − 3x − A B C D 1 Câu 19 Cho hàm số y = ln x − x2 + Tìm giá trị lớn M hàm số ;2 2 7 A M = − ln B M = + ln C M = ln − D M = 8 Câu 17 Cho hàm số y = Trang 2/6 - Mã đề thi 503 Câu 20 Cho lăng trụ tứ giác ABCD.A B C D có BB = 6a A C = 10a Tính thể tích khối lăng trụ A 64a3 B 192a3 C 96a3 D 48a3 Câu 21 Cho hình chóp S.ABCD có đáy hình vng cạnh a, SA vng góc mặt đáy, SB tạo với mặt phẳng (SAD) góc 300 Tính√theo a thể tích V khối S.ABCD √ chóp √ 3 √ 3a 6a 6a A V = 3a B V = C V = D V = 3 18 Câu 22 Cho a, b số thực dương khác Đặt α = loga 5, β = logb Hãy biểu diễn logab2 25 theo α, β A 2αβ 2α + β B 2αβ α + 2β C α + 2β D αβ α+β Câu 23 Biết a, b số nguyên thỏa log1350 = + a log1350 + b log1350 Mệnh đề sau đúng? A 3a − 5b = D a2 − b2 = C a − 2b = B ab = Câu 24 Cho hình chóp S.ABC có góc hai mặt phẳng (SBC) (ABC) 60◦ , ABC SBC tam cạnh a Tính thể khối chóp S.ABC √ tích √ √ √ giác 3 3a 3a 3a 3a B C D A 16 32 16 √ Câu 25 Tính thể tích V khối hộp chữ nhật ABCD.A B C D , biết AB = AA = a AC = a √ 2a3 A V = D V = 2a3 B V = a3 C V = a3 Câu 26 Hình chóp có 2020 cạnh có đỉnh? A 1011 B 1010 C 2021 D 2020 x x Câu 27 Cho hàm số y = − + + 2x − Khoảng đồng biến hàm số là: 3 A (−2; 3) B (−1; 3) C (−2; 2) D (−1; 2) Câu 28 Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD hình chữ nhật có AB = 3a, AC = 5a Biết SA vng góc với mặt đáy SB tạo với mặt đáy góc 45◦ Tính thể tích khối chóp S.ABCD A 12a3 B 36a3 C 24a3 D 15a3 (m2 − m + 3)x − Câu 29 Có giá trị tham số m để đồ thị hàm số y = đường mx + tiệm cận? A B C D Câu 30 Cho hàm số f (x) có bảng biến thiên bảng x −∞ f (x) f (x) −1 +∞ − + +∞ −1 −∞ Trong khẳng định sau, khẳng định đúng? A Đồ thị hàm số f (x) khơng có tiệm cận ngang tiệm cận đứng B Đồ thị hàm số f (x) có tiệm cận ngang tiệm cận đứng Trang 3/6 - Mã đề thi 503 C Đồ thị hàm số f (x) có tiệm cận ngang khơng có tiệm cận đứng D Đồ thị hàm số f (x) có tiệm cận ngang tiệm cận đứng Câu 31 Cho hàm số y = x4 + 2x2 − 5x − có đồ thị (C) Có tiếp tuyến (C) song song với đường thẳng y = −5x + 2019 A B C D Câu 32 Cho tứ diện ABCD có AB = 3, AC = 6, AD = 9, BAD = CAD = 60◦ , BAC = 90◦ Tính thể tích khối tứ √ √ √ √ diện ABCD 27 27 27 27 B C D A 2 Câu 33 Phương trình log3 x2 − = log3 (x − 2) + có nghiệm thực phân biệt? A B C D Câu 34 y Trong hàm số sau, hàm số có đồ thị hình vẽ đây? x−2 A y = x+1 −x + B y = x+2 2x − C y = x+1 −2x + D y = x+1 −1 x O −2 √ x2 + x2 + 3x + x+2 x2 + ,y= ,y= ,y= Có hàm số mà Câu 35 Cho hàm số y = x−1 x +1 x +1 x−1 đồ thị khơng có tiệm cận ngang? A B C D Câu 36 Cho hình lăng trụ ABC.A B C tích V , M điểm tùy ý cạnh CC Thể tích khối M.ABB A V V 2V V A B C D 3 Câu 37 Cho < a = x, y số thực âm Mệnh đề đúng? A loga (−x2 y) = loga (−x) + loga y C loga (xy) = loga x + loga y B loga (x2 y ) = 2(loga |x| + loga y ) x loga (−x) = D loga y loga (−y) Câu 38 Gọi S tập hợp nghiệm thực phương trình 2x −3x+2 − 2x −x−2 = 2x − Số phần tử S là: A B C D Câu 39 Có giá trị nguyên tham số m ∈ [−3; 3] để hàm số y = mx4 + (m2 − 4)x2 + có điểm cực trị A B C D Câu 40 Trang 4/6 - Mã đề thi 503 Đồ thị hàm số y = loga x, y = logb x, y = cx (a, b, c y y = loga x số dương khác 1) hình bên Mệnh đề đúng? y = logb x A b > a > c y = cx B a < b < c x C a > b > c D b < c < a Câu 41 Cho hàm số y = f (x) xác định, liên tục R có đồ y thị hình vẽ bên Số điểm cực trị đồ thị hàm số y = f (−|x| + 1) là: A −2 B −1 x C D Câu 42 Cho hàm số f (x) = |x4 − 8x2 − m| Có giá trị nguyên m ∈ [−50; 50] cho với số thực a, b, c ∈ [0; 3] f (a), f (b), f (c) độ dài ba cạnh tam giác? A 25 B 27 C 29 D 23 Câu 43 Cho hàm số y = f (x) có đạo hàm liên tục R Biết đồ thị hàm số y y = f (x) hình vẽ bên Hàm số y = f (x − 2) đồng biến khoảng khoảng đây? √ A (1; 3) −2 −1 x B (−1; 0) √ C (− 3; 0) D (0; 1) Câu 44 Cho hàm số y = g(x) có tập xác định (0; +∞) có bảng biến thiên sau x +∞ g (x) + +∞ g(x) Tìm số giao điểm đồ thị hàm số y = f (x) = x − A B − x2 y = g(x) C D Câu 45 Cho hàm số y = f (x) xác định R \ {−2; 1}, liên tục khoảng xác định có bảng biến thiên sau: Trang 5/6 - Mã đề thi 503 x −∞ −2 + y + +∞ +∞ − − +∞ y −∞ −∞ Tìm tập hợp giá trị tham số m để phương trình f (x) = m vô nghiệm A (1; 3) B (1; 3] C [1; 3] D (−∞; 3) Câu 46 Có giá trị nguyên tham số m để phương trình: 3x + (m + 5).2x + m = có nghiệm thuộc khoảng (0; 1)? A B C D Câu 47 Cho hàm số y = f (x) = ax3 + bx2 + cx + d (a, b, c, d số a = 0) có đồ thị (C) Biết (C) cắt trục hoành điểm phân biệt M, N, P tiếp tuyến (C) M, N có hệ góc −6 Gọi k hệ số góc tiếp tuyến (C) P Chọn mệnh đề A k ∈ [4; 7) B k ∈ [−2; 1) C k ∈ [−5; −2) D k ∈ [1; 4) Câu 48 Tập hợp giá trị tham số m để đồ thị hàm số y = −x3 + (m + 2)x2 − 3m + có hai điểm phân biệt đối xứng qua gốc tọa độ là: A m < −2 m > B m < C m > −2 D −2 < m < 2014 2015 + log7 Tính Q theo a, b Câu 49 Đặt log7 = a, log7 = b, Q = log7 + log7 + · · · + log7 2015 2016 A 5a + 2b + B 5a + 2b − C 5a − 2b − D −5a − 2b − Câu 50 Cho hàm số y = f (x) xác định R \ {−1; 2}, liên tục khoảng xác định có bảng biến thiên sau: x −∞ −1 + y + +∞ +∞ − − y −∞ −∞ Số đường tiệm cận đồ thị hàm số y = A B −1 −∞ f (x) − C D - - - - - - - - - - HẾT- - - - - - - - - - Trang 6/6 - Mã đề thi 503 TRƯỜNG THCS VÀ THPT NGUYỄN KHUYẾN MÃ ĐỀ 504 - KIỂM TRA ĐỊNH KỲ - MƠN TỐN Lớp 12 Thời gian làm bài: 90 phút, ngày 04/11/2018 Câu Tính đạo hàm hàm số y = x.ex A y = ex − xex B y = x + ex C y = (x + 1)ex D y = ex Câu Cho lăng trụ tứ giác ABCD.A B C D có BB = 6a A C = 10a Tính thể tích khối lăng trụ A 48a3 B 192a3 C 64a3 D 96a3 (m2 − m + 3)x − khơng có đường Câu Có giá trị tham số m để đồ thị hàm số y = mx + tiệm cận? A B C D Câu Phương trình log3 x2 − = log3 (x − 2) + có nghiệm thực phân biệt? A B C D Câu Cho a, b số thực dương khác Đặt α = loga 5, β = logb Hãy biểu diễn logab2 25 theo α, β A α + 2β B 2αβ 2α + β C 2αβ α + 2β D αβ α+β Câu Cho hình chóp S.ABC có tam giác ABC vng B, AB = BC = 1, SA vng góc với mặt phẳng (ABC), √ góc hai mặt phẳng (SAC) (SBC) 60 Tính thể tích khối chóp √ S.ABC 1 A V = B V = C V = D V = 6 2x − Câu Tìm tung độ giao điểm đồ thị (C) : y = đường thẳng d : y = x − x+3 A −3 B C D −1 Câu y Trong hàm số sau, hàm số có đồ thị hình vẽ đây? 2x − A y = x+1 −x + B y = x+2 −2x + C y = x+1 x−2 D y = x+1 −1 x O −2 √ x+2 x2 + x2 + x2 + 3x + Câu Cho hàm số y = ,y= ,y= ,y= Có hàm số mà x−1 x +1 x +1 x−1 đồ thị khơng có tiệm cận ngang? A B C D Trang 1/6 - Mã đề thi 504 Câu 10 Cho khối lăng trụ tam giác ABC.A B C có AB = a, AA = 2a Lấy M trung điểm CC Tính√thể tích khối tứ diện M.ABC √ √ a3 a3 a3 A B C x2 + Câu 11 Cho hàm số y = Cực tiểu hàm số là: x A B C −2 √ 4−x Câu 12 Đồ thị hàm số y = có tiệm cận? x − 3x − A B C Câu 13 Tính đạo hàm hàm số y = log2 (x2 + 1) 2x 1 B y = C y = A y = (x + 1) ln (x + 1) ln (x + 1) √ a3 D 12 D −1 D D y = 2x + 1) (x2 Câu 14 Tìm tập xác định D hàm số y = − log(2x − x2 ) 1 A D = (0; 2) B D = 0; C D = [0; 2] D D = 0; 2 x x + 2x − Khoảng đồng biến hàm số là: Câu 15 Cho hàm số y = − + 3 A (−2; 2) B (−2; 3) C (−1; 2) D (−1; 3) Câu 16 Cho a, b, c số thực dương khác Khẳng định đúng? a logc a B logc = A loga b = loga b c b logc b logc b C loga b = D loga (a + b) = loga b loga c logc a Câu 17 y Hàm số y = ax3 +bx2 +cx+d có đồ thị hình vẽ bên Mệnh đề mệnh đề sau: A ad < 0, bc < B ad < 0, bc > C ad > 0, bc > D ad > 0, bc < 0 x Câu 18 Cho phương trình 4x − 2x+1 − = có nghiệm a Tính P = a log3 + A P = B P = C P = D P = Câu 19 Hình chóp có 2020 cạnh có đỉnh? A 1010 B 2021 C 1011 D 2020 Câu 20 Cho hai số thực a, b với < a < b Chọn khẳng định A loga b < logb a < B loga b < < logb a C < loga b < logb a D logb a < < loga b Câu 21 Cho hình lăng trụ ABC.A B C tích V , M điểm tùy ý cạnh CC Thể tích khối M.ABB A V 2V V V A B C D 3 Câu 22 Cho hàm số y = x + 2x − 5x − có đồ thị (C) Có tiếp tuyến (C) song song với đường thẳng y = −5x + 2019 A B C D f Trang 2/6 - Mã đề thi 504 Câu 23 Cho tứ diện ABCD có AB = 3, AC = 6, AD = 9, BAD = CAD = 60◦ , BAC = 90◦ Tính thể tích khối tứ √ diện ABCD √ √ √ 27 27 27 27 A B C D 2 Câu 24 Tìm tất giá trị thực tham số m cho đường thẳng y = 2m − cắt đồ thị hàm số y = |x|3 − |x| + điểm phân biệt A ≤ m ≤ C m ≤ B < m < D m ≥ Câu 25 Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD hình chữ nhật có AB = 3a, AC = 5a Biết SA vng góc với mặt đáy SB tạo với mặt đáy góc 45◦ Tính thể tích khối chóp S.ABCD A 36a3 B 24a3 C 12a3 D 15a3 1 ;2 Câu 26 Cho hàm số y = ln x − x2 + Tìm giá trị lớn M hàm số 2 7 A M = − ln B M = C M = + ln D M = ln − 8 Câu 27 Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD hình vng, SA vng góc với mặt phẳng (ABC) SA = a Gọi M , N trung điểm AD, DC Góc mặt phẳng (SBM ) mặt phẳng (ABC) 45◦ Tính thể tích khối chóp S.ABN M 25a3 25a3 25a3 A B C 24 16 Câu 28 Cho hàm số f (x) có bảng biến thiên bảng x −∞ f (x) −1 25a3 18 +∞ − + f (x) D +∞ −1 −∞ Trong khẳng định sau, khẳng định đúng? A Đồ thị hàm số f (x) có tiệm cận ngang tiệm cận đứng B Đồ thị hàm số f (x) có tiệm cận ngang tiệm cận đứng C Đồ thị hàm số f (x) khơng có tiệm cận ngang tiệm cận đứng D Đồ thị hàm số f (x) có tiệm cận ngang khơng có tiệm cận đứng Câu 29 Cho hàm số f (x) = −x4 − Trong khẳng định sau, khẳng định đúng? A Hàm số f (x) khơng có điểm cực trị B Hàm số f (x) có điểu cực tiểu khơng có điểm cực đại C Hàm số f (x) có điểm cực đại điểm cực tiểu D Hàm số f (x) có điểm cực đại khơng có điểm cực tiểu Câu 30 Cho hàm số y = x3 + ax2 + bx + c (a, b, c ∈ R) có đồ thị y hình vẽ Khẳng định sau sai? A a + c > 2b x O B abc > C a + b2 + c3 = 11 −4 D a + b + c = −1 Trang 3/6 - Mã đề thi 504 Câu 31 Cho hình chóp S.ABCD có đáy hình vng cạnh a, SA vng góc mặt đáy, SB tạo với mặt phẳng (SAD)√một góc 300 Tính√theo a thể tích V khối chóp S.ABCD √ √ 3a3 6a3 6a A V = D V = B V = C V = 3a 3 18 Câu 32 Đường cong hình bên đồ thị hàm số y hàm số sau: x4 x2 − − A y = x −2 4 x −2 − 2x2 − B y = x4 C y = − x2 − −4 x4 D y = − + 2x2 − √ Câu 33 Tính thể tích V khối hộp chữ nhật ABCD.A B C D , biết AB = AA = a AC = a √ 2a3 C V = a3 D V = a3 A V = 2a3 B V = Câu 34 Cho hình chóp S.ABC có góc hai mặt phẳng (SBC) (ABC) 60◦ , ABC SBC tam thể tích khối chóp S.ABC.√ √ giác cạnh a Tính √ √ 3 3a3 3a3 3a3 3a A B C D 16 32 16 Câu 35 Biết a, b số nguyên thỏa log1350 = + a log1350 + b log1350 Mệnh đề sau đúng? A a − 2b = C a2 − b2 = B 3a − 5b = D ab = Câu 36 Cho hình lăng trụ ABC.A B C với AB = a, BC = 2a, ABC = 60◦ Hình chiếu vng góc A lên mặt phẳng (ABC) trùng với trọng tâm G tam giác ABC Góc AA mặt phẳng (ABC) 60◦ Tính√thể tích V khối chóp A ABC a3 a3 A V = B V = Câu 37 Đặt log7 = a, log7 = b, Q = log7 + log7 A 5a + 2b − B −5a − 2b − √ √ a3 a3 C V = D V = 2014 2015 + · · · + log7 + log7 Tính Q theo a, b 2015 2016 C 5a + 2b + D 5a − 2b − Câu 38 Cho hàm số y = g(x) có tập xác định (0; +∞) có bảng biến thiên sau x +∞ g (x) + +∞ g(x) Tìm số giao điểm đồ thị hàm số y = f (x) = x − A B − x2 y = g(x) C D Câu 39 Tập hợp giá trị tham số m để đồ thị hàm số y = −x3 + (m + 2)x2 − 3m + có hai điểm phân biệt đối xứng qua gốc tọa độ là: A m < B m > −2 C −2 < m < D m < −2 m > Trang 4/6 - Mã đề thi 504 Câu 40 Cho hàm số y = f (x) = ax3 + bx2 + cx + d (a, b, c, d số a = 0) có đồ thị (C) Biết (C) cắt trục hoành điểm phân biệt M, N, P tiếp tuyến (C) M, N có hệ góc −6 Gọi k hệ số góc tiếp tuyến (C) P Chọn mệnh đề A k ∈ [−2; 1) B k ∈ [4; 7) C k ∈ [1; 4) D k ∈ [−5; −2) Câu 41 Cho < a = x, y số thực âm Mệnh đề đúng? B loga (x2 y ) = 2(loga |x| + loga y ) x loga (−x) = D loga y loga (−y) A loga (xy) = loga x + loga y C loga (−x2 y) = loga (−x) + loga y Câu 42 Cho hàm số y = f (x) có đạo hàm liên tục R Biết đồ thị hàm số y y = f (x) hình vẽ bên Hàm số y = f (x − 2) đồng biến khoảng khoảng đây? A (0; 1) −2 −1 x B (−1; 0) √ C (1; 3) √ D (− 3; 0) Câu 43 Đồ thị hàm số y = loga x, y = logb x, y = cx (a, b, c y y = loga x số dương khác 1) hình bên Mệnh đề đúng? y = logb x A b < c < a y = cx B a < b < c x C b > a > c D a > b > c Câu 44 Cho hàm số y = f (x) xác định R \ {−2; 1}, liên tục khoảng xác định có bảng biến thiên sau: x −∞ −2 + y + +∞ +∞ − − +∞ y −∞ −∞ Tìm tập hợp giá trị tham số m để phương trình f (x) = m vô nghiệm A (1; 3] B (1; 3) C (−∞; 3) D [1; 3] Câu 45 Cho hàm số f (x) = |x4 − 8x2 − m| Có giá trị nguyên m ∈ [−50; 50] cho với số thực a, b, c ∈ [0; 3] f (a), f (b), f (c) độ dài ba cạnh tam giác? A 25 B 29 C 27 D 23 Câu 46 Có giá trị nguyên tham số m để phương trình: 3x + (m + 5).2x + m = có nghiệm thuộc khoảng (0; 1)? A B C D Trang 5/6 - Mã đề thi 504 Câu 47 Có giá trị nguyên tham số m ∈ [−3; 3] để hàm số y = mx4 + (m2 − 4)x2 + có điểm cực trị A B C D Câu 48 Cho hàm số y = f (x) xác định, liên tục R có đồ y thị hình vẽ bên Số điểm cực trị đồ thị hàm số y = f (−|x| + 1) là: A −2 B −1 x C D Câu 49 Gọi S tập hợp nghiệm thực phương trình 2x −3x+2 − 2x −x−2 = 2x − Số phần tử S là: A B C D Câu 50 Cho hàm số y = f (x) xác định R \ {−1; 2}, liên tục khoảng xác định có bảng biến thiên sau: x −∞ −1 + y + +∞ +∞ − − y −∞ −∞ Số đường tiệm cận đồ thị hàm số y = A B −1 −∞ f (x) − C D - - - - - - - - - - HẾT- - - - - - - - - - Trang 6/6 - Mã đề thi 504 ĐÁP ÁN Mã đề thi Câu số 501 502 503 504 A C A C D A D B C B D D C D A C B D D B B C D C B C C D D D A C D B C A 10 B C C D 11 A B B B 12 D C B A 13 C C B B 14 B C B A 15 D A C C 16 B B C C 17 C A B D 18 A B B D 19 C C D C 20 D D B D 21 D C B B 22 C D A A 23 A A C B 24 B C C B 25 C A D C 26 C B A B Trang 1/2 Mã đề thi Câu số 501 502 503 504 27 B B D A 28 A A A B 29 C D B D 30 C A B D 31 D D D A 32 A D C B 33 D D B A 34 B A D D 35 A A D A 36 D B C B 37 C A B B 38 B D A B 39 A A C D 40 C B A D 41 D D C B 42 C A A A 43 A C D C 44 A B D A 45 D A B A 46 C D A C 47 B A C D 48 A D A D 49 A C D A 50 A B B D Trang 2/2 ... HẾT- - - - - - - - - - Trang 6/7 - Mã đề thi 50 1 TRƯỜNG THCS VÀ THPT NGUYỄN KHUYẾN MÃ ĐỀ 50 2 - KIỂM TRA ĐỊNH KỲ - MƠN TỐN Lớp 12 Thời gian làm bài: 90 phút, ngày 04/11 /2018 Câu Có giá trị tham... Trang 6/6 - Mã đề thi 50 3 TRƯỜNG THCS VÀ THPT NGUYỄN KHUYẾN MÃ ĐỀ 50 4 - KIỂM TRA ĐỊNH KỲ - MƠN TỐN Lớp 12 Thời gian làm bài: 90 phút, ngày 04/11 /2018 Câu Tính đạo hàm hàm số y = x.ex A y = ex... Góc mặt phẳng (SBM ) mặt phẳng (ABC) 45 Tính thể tích khối chóp S.ABN M 25a3 25a3 25a3 A B C 16 18 D 25a3 24 Trang 1/6 - Mã đề thi 50 2 Câu Tìm tập xác định D hàm số y = − log(2x − x2 ) A
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề kiểm tra định kỳ Toán 12 năm 2018 – 2019 trường Nguyễn Khuyến – TP. HCM lần 5, Đề kiểm tra định kỳ Toán 12 năm 2018 – 2019 trường Nguyễn Khuyến – TP. HCM lần 5

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn