Đề thi giữa học kỳ I Toán 12 năm 2018 – 2019 trường THPT B Nghĩa Hưng – Nam Định

40 49 0
  • Loading ...
1/40 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/07/2019, 17:26

Sản phẩm Group FB: TEAM TOÁN VD–VDC Đề GIỮA HK1 LỚP 12 NGHĨA HƯNG NAM ĐỊNH 18-19 ĐỀ THI GIỮA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2018 - 2019 Môn học: TỐN 12 Thời gian làm bài: 90 phút (khơng tính thời gian phát đề) (Đề thi gồm 50 câu trắc nghiệm) SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NAM ĐỊNH TRƯỜNG THPT B NGHĨA HƯNG - MÃ ĐỀ THI 485 (Thí sinh khơng phép sử dụng tài liệu làm bài) Họ tên thí sinh: Số báo danh: Câu Trong phương trình sau, phương trình vô nghiệm? A tan x Câu 99 Số giao điểm đồ thị hàm số y A Câu C cot 2018x x3 x 2017 D sin x đường thẳng y B x là: C D C y = x3 − x D y = x + 3x + Hàm số sau khơng có cực trị? A y = x3 − Câu B cos x B y = x3 + 3x + Cho hàm số y = f ( x ) Khẳng định sau đúng? A Hàm số y = f ( x ) đạt cực trị x0 f '' ( x0 )  f '' ( x0 )  B Nếu hàm số đạt cực trị x0 hàm số khơng có đạo hàm x0 f ' ( x0 ) = C Hàm số y = f ( x ) đạt cực trị x0 f ' ( x0 ) = D Hàm số y = f ( x ) đạt cực trị x0 khơng có đạo hàm x0 Câu Trong giỏ có đơi tất khác màu, tất đơi màu Lấy ngẫu nhiên Tính xác suất để màu? A Câu 24 B 18 Tìm giá trị tham số m để hàm số y = C D  −   sin x − đồng biến  ;  sin x + m  12  Hãy tham gia Group STRONG TEAM TOÁN VD-VDC.- Group dành cho Gv, Sv toán! Trang Mã đề 485 Sản phẩm Group FB: TEAM TOÁN VD–VDC A m  −1 Câu Đề GIỮA HK1 LỚP 12 NGHĨA HƯNG NAM ĐỊNH 18-19 B m  −1 C m  D m  Cho hàm số y = f ( x ) có đồ thị ( C ) lim f ( x ) = , lim f ( x ) = −2 Mệnhđề sau x →− x →+ đúng? A ( C ) khơng có tiệm cận ngang B ( C ) có hai tiệm cận ngang đường thẳng x = x = −2 C ( C ) có tiệm cận ngang D ( C ) có hai tiệm cận ngang đường thẳng y = y = −2 Câu Khối chóp tứ giác có tất cạnh 2a tích V bằng: A V = Câu 9: 4a B V = a3 C V = a3 D V = a3 12 Khối đa diện loại {3; 4} có số cạnh là: A 10 B 12 Câu 10: Số tiệm cận đồ thị hàm số y = A D C 14 B −3x + x + là: x C D Câu 11: Cho hàm số y = f ( x ) Đồ thị hàm số y = f ' ( x ) hình bên Hàm số g ( x ) = f ( − x ) đồng biến khoảng khoảng sau? A ( 4; ) B ( 2;3) C ( −; −1) D ( −1; ) Câu 12: Giá trị nhỏ hàm số f ( x ) = x3 + 3x + đoạn 1;3 A f ( x ) = 1;3 B f ( x ) = 1;3 C f ( x ) = 1;3 D f ( x ) = 37 1;3 Câu 13 Cho khối lăng trụ đứng ABC.A ' B ' C ' có đáy ABC tam giác cân A với AB = AC = a, BAC = 120 , mặt bên ( AB ' C ') tạo với mặt đáy ( ABC ) góc 60 Gọi M điểm thuộc cạnh A ' C ' cho A ' M = 3MC ' Tính thể tích V khối chóp CMBC ' A V = a3 32 B V = a3 C V = a3 24 D V = 3a Câu 14 Bảng biến thiên hàm số hàm số sau? Hãy tham gia Group STRONG TEAM TOÁN VD-VDC.- Group dành cho Gv, Sv toán! Trang Mã đề 485 Sản phẩm Group FB: TEAM TOÁN VD–VDC x –∞ y' y Đề GIỮA HK1 LỚP 12 NGHĨA HƯNG NAM ĐỊNH 18-19 +∞ – – +∞ –∞ A y = 2x +1 2x + B y = x +1 x −1 C y = x +1 1− x D y = Câu 15 Tìm tất giá trị thực tham số m cho đồ thị hàm số y = x−2 x −1 x +1 có x − 3x − m tiệm cận đứng  m0 A   m  −4  m0 B   m  −4  m0 C   m  −4 D m Câu 16 Cho hàm số f ( x ) liên tục  a; b Hãy chọn khẳng định A Hàm số khơng có giá trị lớn đoạn  a; b B Hàm số ln có giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ đoạn  a; b C Hàm số khơng có giá trị nhỏ đoạn  a; b D Hàm số ln có cực đại cực tiểu đoạn  a; b Câu 17 Gọi M giá trị lớn hàm số y = x3 −3x2 + x+m xét đoạn  2; 4 , m0 giá trị tham số m để M đạt giá trị nhỏ Mệnh đề sau A  m0  B −7  m0  −5 C −4  m0  D m0  −8 Câu 18 Đồ thị hàm số nào sau khơng có tiệm cận đứng A y = −1 x B y = x + 2x +1 C y = x−3 x+2 D y = 3x − x2 −1 Câu 19 Cho hàm số y = x3 − 3x + Khẳng định sau đúng? A Hàm số đạt cực đại x = cực tiểu x = −2 B Hàm số đạt cực tiểu x = cực đại x = C Hàm số đạt cực đại x = −2 cực tiểu x = D Hàm số đạt cực đại x = cực tiểu x = Hãy tham gia Group STRONG TEAM TOÁN VD-VDC.- Group dành cho Gv, Sv toán! Trang Mã đề 485 Sản phẩm Group FB: TEAM TOÁN VD–VDC Đề GIỮA HK1 LỚP 12 NGHĨA HƯNG NAM ĐỊNH 18-19 Câu 20 Tìm tất giá trị tham số m để hàm số y = x+m có giá trị lớn x + x +1 nhỏ A m  B m  C m  −1 Câu 21 Hàm số hàm số sau nghịch biến tập A y = − x3 + x − 10 x + C y = x +1 x2 + D m  −1 B y = x + x − D y = cot x Câu 22 Cho hàm số y = f ( x ) có đồ thị hình vẽ Giá trị lớn hàm số f ( x ) đoạn  0; 2 là: A Max f ( x ) = B Max f ( x ) = C Max f ( x ) = D Max f ( x ) = 0;2 0;2 0;2 0;2 Câu 23 Có tất khối đa diện A B C D C ( −;5) D ( −1; + ) Câu 24 Cho y = f ( x) có bảng biến thiên sau: Hàm số nghịch biến khoảng A ( −1;5 ) B ( −; −1) Câu 25 Cho hình chóp S ABC , M N điểm thuộc cạnh SA SB cho MA = 2SM , SN = NB , ( ) mặt phẳng qua MN song song với SC Kí hiệu ( H1 ) ( H ) khối Hãy tham gia Group STRONG TEAM TOÁN VD-VDC.- Group dành cho Gv, Sv toán! Trang Mã đề 485 Sản phẩm Group FB: TEAM TOÁN VD–VDC Đề GIỮA HK1 LỚP 12 NGHĨA HƯNG NAM ĐỊNH 18-19 đa diện có chia khối chóp S ABC mặt phẳng ( ) , ( H1 ) chứa điểm S , ( H2 ) A Câu 26 Câu 27 chứa điểm A ; V1 V2 thể tích ( H1 ) ( H ) Tính tỉ số B C D Cho hàm số y = x − x − Khẳng định sau ? A Hàm số có điểm cực trị B Hàm số có hai điểm cực trị C Hàm số có ba điểm cực trị D Hàm số khơng có cực trị Giá trị tham số m để hàm số y = x3 − 3x + mx − có hai cực trị x1 , x2 thỏa mãn x12 + x22 = A Câu 28 V1 V2 B −1 D −3 C Hàm số y = − x + x đồng biến khoảng sau đây? 3  A  ; +  2  3  B  ;3  2   3 C  0;   2 3  D  −;  2  Câu 29 Đường cong hình bên đồ thị hàm số hàm số bốn phương án A, B, C , D Hỏi hàm số hàm số nào? A y x3 3x 2 B y x3 3x x3 C y 3x 2 D y x4 3x 2 Câu 30 Cho hình chóp S ABCD có đáy ABCD hình vng đường chéo AC 2 a Mặt bên SAB tam giác nằm mặt phẳng vng góc với ( ABCD ) Thể tích khối chóp S ABCD là: A a Câu 31 Cho hàm số y = B a3 C a3 D a3 ax − có đồ thị Tính giá trị biểu thức T = a + 2b + 3c bx + c Hãy tham gia Group STRONG TEAM TOÁN VD-VDC.- Group dành cho Gv, Sv toán! Trang Mã đề 485 Sản phẩm Group FB: TEAM TOÁN VD–VDC A T = Đề GIỮA HK1 LỚP 12 NGHĨA HƯNG NAM ĐỊNH 18-19 C T = B T = D T = Câu 32 Số nghiệm phương trình 2sin x − = đoạn đoạn  0; 2  A B C D Câu 33 Cho hàm số f ( x ) = cos x − cos x + Giá trị nhỏ hàm số A f ( x ) = − B f ( x ) = − Câu 34 Cho hàm số f ( x ) liên tục C f ( x ) = D f ( x ) = có đạo hàm f ' ( x ) = ( x + 1)( x − ) ( x − 3) Hỏi hàm số f ( x ) có điểm cực trị? B A D C Câu 35 Hàm số sau đạt cực đại x = ? A y = x − x C y = x5 − x + x − 13 C y = x − x + D y = x + x Câu 36 Phương trình sin x − 3cos x = có nghiệm dạng x = arc cot m + k , k  Z giá trị m là? B m = A m = −3 Câu 37 Cho hàm số y trình f ( x ) C D f ( x ) có đồ thị hình vẽ Tìm tất giá trị tham số m để phương m có ba nghiệm phân biệt Hãy tham gia Group STRONG TEAM TỐN VD-VDC.- Group dành cho Gv, Sv tốn! Trang Mã đề 485 Sản phẩm Group FB: TEAM TOÁN VD–VDC A m B m m Đề GIỮA HK1 LỚP 12 NGHĨA HƯNG NAM ĐỊNH 18-19 C m m D m Câu 38 Cho khối tứ diện tích V Gọi V ' thể tích khối đa diện có đỉnh trung điểm V' cạnh tứ diện cho Tính tỷ số V A V' V B V' V C V' V D V' V Câu 39 Cho hình chóp S.ABC có đáy tam giác vuông cân B , AC = a , biết SA vng góc với mặt đáy, SA = a Gọi G trọng tâm tam giác SBC , ( ) mặt phẳng qua AG song song với BC cắt SB, SC M N Tính thể tích V khối đa diện AMNBC A V = a B V = a 27 Câu 39 Cho hàm số f ( x ) liên tục C V = a 27 D V = a 54 , hàm số y = f  ( x ) có đồ thị hình vẽ Xét hàm số h ( x ) = f ( 3x + 1) − x − x + Hãy chọn khẳng định đúng: A Hàm số h ( x ) nghịch biến 1  B Hàm số h ( x ) nghịch biến  −1;  3  1  C Hàm số h ( x ) đồng biến  −1;  3  D Hàm số h ( x ) đồng biến Câu 41: Cho hình hộp chữ nhật có diện tích ba mặt 60cm , 72cm , 81cm Khi thể tích V khối hình hộp chữ nhật gần với giá trị sau đây? A 595 B 592 C 593 D 594 Câu 42: Tập xác định hàm số y = cot x cos x − Hãy tham gia Group STRONG TEAM TOÁN VD-VDC.- Group dành cho Gv, Sv toán! Trang Mã đề 485 Sản phẩm Group FB: TEAM TOÁN VD–VDC A    \ k , k     B Đề GIỮA HK1 LỚP 12 NGHĨA HƯNG NAM ĐỊNH 18-19   \  + k , k   C 2  \ k , k   D \ k 2 , k   Câu 43 Một lớp có 12 nam 18 nữ Có cách chọn học sinh dự hội nghị? A 216 Câu 44 Cho hàm số y = B 4060 C 1255 D 24360 2x −1 có đồ thị ( C ) Gọi M điểm thuộc đồ thị ( C ) Tiếp tuyến x −1 đồ thị ( C ) M cắt hai tiệm cận đồ thị ( C ) P Q Giá trị nhỏ đoạn thẳng PQ bằng: A B C 2 D   Câu 45 Có thể lập số tự nhiên có chữ số khác từ chữ số 0;1; 2; 3; ? A 60 B 24 C 48 D 11 Câu 46 Cho hàm số y = f ( x ) có bảng biến thiên hình vẽ bên Khẳng định sau đúng? A Đồ thị hàm số có đường tiệm cận B Đồ thị hàm số khơng có tiệm cận C Hàm số có giá trị lớn có giá trị nhỏ D Hàm số nghịch biến khoảng ( −;0 ) ( 0;+ ) Câu 47 Tìm tất giá trị tham số m để hàm số y = ( m − 1) x3 + ( m − 1) x − ( 2m + 1) x + nghịch biến tập xác định A −  m  B −  m  7 C −  m  Câu 48 Tìm giá trị tham số m để hàm số y = x + ( − 2m ) x − A m  B m  C m  −3 D −  m  − đồng biến ( −1; +  ) x +1 D m  x − ( m − 1) x + ( m − 3) x + m − 4m + Tìm tất giá trị thực tham số m để hàm số có điểm cực trị Câu 49 Cho hàm số y = A m  B m  C m  D −3  m  −1 Câu 50 Cho lăng trụ đứng ABC.A ' B ' C ' có BB ' = a , đáy ABC tam giác vuông cân B AC = 2a Tính thể tích V khối lăng trụ cho A V = a B V = 6a C V = a D V = a Hãy tham gia Group STRONG TEAM TOÁN VD-VDC.- Group dành cho Gv, Sv toán! Trang Mã đề 485 Sản phẩm Group FB: TEAM TOÁN VD–VDC Đề GIỮA HK1 LỚP 12 NGHĨA HƯNG NAM ĐỊNH 18-19 Đáp án 1-B 11-D 21-A 31-A 41-B 2-D 12-C 22-C 32-D 42-C 3-A 13-A 23-B 33-A 43-B 4-B 14-B 24-A 34-A 44-C 5-C 15-C 25-D 35-A 45-C 6-C 16-B 26-C 36-B 46-A 7-D 17-D 27-D 37-D 47-D 8-A 18-C 28-C 38-D 48-D 9-B 19-B 29-A 39-D 49-A 10-B 20-A 30-B 40-C 50-C Lời giải chi tiết hanhnguyentracnghiemonline@gmail.com Câu Trong phương trình sau, phương trình vơ nghiệm? A tan x 99 B cos x C cot 2018x 2017 D sin x Lời giải Tác giả : Nguyễn Thị Ngọc Hạnh, FB: Nguyễn Hạnh Chọn B Vì nên phương trình cos x vô nghiệm hanhnguyentracnghiemonline@gmail.com Câu Số giao điểm đồ thị hàm số y A x3 đường thẳng y x B x là: C D Lời giải Tác giả : Nguyễn Thị Ngọc Hạnh, FB: Nguyễn Hạnh Chọn D Xét phương trình hồnh độ giao điểm x3 Đặt x t t t x , phương trình (1) trở thành t 2x 1 t 3t x3 t 3x 1 Hãy tham gia Group STRONG TEAM TOÁN VD-VDC.- Group dành cho Gv, Sv toán! Trang Mã đề 485 Sản phẩm Group FB: TEAM TOÁN VD–VDC Đề GIỮA HK1 LỚP 12 NGHĨA HƯNG NAM ĐỊNH 18-19 t3 t3 t3 t x 3 t3 t3 t3 5 t 5 5 t 5 2 t x 3 1 5 2 Nên phương trình (1) có nghiệm Vậy số giao điểm đồ thị hàm số y x3 x đường thẳng y x Lưu ý: Khi giải trắc nghiệm ta giải phương trình (1) cách bấm máy tính, ta nghiệm sau Vậy số giao điểm đồ thị hàm số y x3 x đường thẳng y x nguyentuanblog1010@gmail.com Câu Hàm số sau khơng có cực trị? A y = x3 − B y = x3 + 3x + C y = x3 − x D y = x + 3x + Lời giải Tác giả: Phạm Chí Tuân, FB: Tuân Chí Phạm Chọn A + Hàm số y = x3 − có tập xác định D = , Hãy tham gia Group STRONG TEAM TỐN VD-VDC.- Group dành cho Gv, Sv tốn! Trang 10 Mã đề 485 Sản phẩm Group FB: TEAM TOÁN VD–VDC Câu 27 Đề GIỮA HK1 LỚP 12 NGHĨA HƯNG NAM ĐỊNH 18-19 Giá trị tham số m để hàm số y = x3 − 3x + mx − có hai cực trị x1 , x2 thỏa mãn x12 + x22 = A B −1 D −3 C Lời giải Tác giả : Vũ Ngọc Tân, FB: Vũ Ngọc Tân Chọn D Ta có: y ' = 3x − x + m = (1) Để hàm số có hai cực trị x1 , x2 phương trình (1) có hai nghiệm phân biệt, Khi đó:  ' = − 3m   m  (*) Mà theo yêu cầu toán x1 , x2 thỏa mãn: x12 + x22 =  ( x1 + x2 ) − x1 x2 = ( )  x1 + x2 = m  Mặt khác theo Viet ta có:  m , thay vào ( ) ta được: − =  m = −3 , thỏa mãn x1 x2 =   điều kiện (*) Vậy m = −3 Câu 28 Hàm số y = − x + x đồng biến khoảng sau đây? 3  A  ; +  2  3  B  ;3  2   3 C  0;   2 3  D  −;  2  Lời giải Tác giả : Vũ Ngọc Tân, FB: Vũ Ngọc Tân Chọn C TXĐ: D =  0;3 Ta có: y ' = −2 x + 3 =0 x= 2 − x + 3x Bảng biến thiên x y + − Hãy tham gia Group STRONG TEAM TOÁN VD-VDC.- Group dành cho Gv, Sv toán! Trang 26 Mã đề 485 Sản phẩm Group FB: TEAM TOÁN VD–VDC Đề GIỮA HK1 LỚP 12 NGHĨA HƯNG NAM ĐỊNH 18-19 y  3 Căn vào bảng biến thiên hàm số đồng biến khoảng  0;   2 nvthang368@gmail.com Câu 29 Đường cong hình bên đồ thị hàm số hàm số bốn phương án A, B, C , D Hỏi hàm số hàm số nào? A y x3 3x B y x3 3x x3 C y 3x 2 D y x4 3x 2 Lời giải Tác giả: Nguyễn Văn Thắng, Facebook: Nguyễn Thắng Chọn A Đồ thị hàm số bậc nên loại D Đồ thị hàm số bậc có hệ số a > nên loại C Đồ thị hàm số có điểm cực trị nên đạo hàm có nghiệm phân biệt Xét đạo hàm: A y ' 3x x có nghiệm phân biệt ⇒ Chọn A nvthang368@gmail.com Câu 30 Cho hình chóp S ABCD có đáy ABCD hình vng đường chéo AC 2 a Mặt bên SAB tam giác nằm mặt phẳng vng góc với ( ABCD ) Thể tích khối chóp S ABCD là: A a B a3 C a3 D a3 Lời giải Hãy tham gia Group STRONG TEAM TOÁN VD-VDC.- Group dành cho Gv, Sv toán! Trang 27 Mã đề 485 Sản phẩm Group FB: TEAM TOÁN VD–VDC Đề GIỮA HK1 LỚP 12 NGHĨA HƯNG NAM ĐỊNH 18-19 Tác giả: Nguyễn Văn Thắng, Facebook: Nguyễn Thắng Chọn B S C B H A D Hạ đường cao SH tam giác SAB SH đường cao hình chóp Trong hình vng ABCD: AC 2a AB 2a; S ABCD Trong tam giác ABC: AB 2a SH ⇒ VS ABCD a 3.4a 4a 2a a a3 ⇒ Chọn B nhnhom@gmail.com Câu 31 Cho hàm số y = A T = ax − có đồ thị Tính giá trị biểu thức T = a + 2b + 3c bx + c B T = C T = D T = Lời giải Tác giả : Nguyễn Minh Thuận, FB: Minh Thuận Chọn A Hãy tham gia Group STRONG TEAM TOÁN VD-VDC.- Group dành cho Gv, Sv toán! Trang 28 Mã đề 485 Sản phẩm Group FB: TEAM TOÁN VD–VDC Đề GIỮA HK1 LỚP 12 NGHĨA HƯNG NAM ĐỊNH 18-19 Đồ thị nhận x = tiệm cận đứng  −c =  b = −c b Đồ thị nhận y = tiệm cận ngang  Đồ thị qua điểm ( 0;1)  a =  a = 2b b a.0 − =  c = −1  b =  a = b.0 + c Vậy T = a + 2b + 3c = + 2(1) + 3(−1) = Câu 32 Số nghiệm phương trình 2sin x − = đoạn đoạn  0; 2  A B C D Lời giải Tác giả : Nguyễn Minh Thuận, FB: Minh Thuận Chọn D Tự luận     x = + k 2 x = + k 2     3 2sin x − =  sin x =  sin x = sin      ,k  3  x =  −  + k 2  x = 2 + k 2  3  - Xét x =  + k 2  x  2    + k 2  2  − Chỉ có nghiệm x = - Xét x =    k 2  5 − k k =0 6   0; 2  2 + k 2  x  2   2 2 4 + k 2  2  −  k 2  − k k=0 3 3 Chỉ có nghiệm x = 2   0; 2  Vậy phương trình có nghiệm thuộc đoạn  0; 2  xuantoan204@gmail.com Câu 33 Cho hàm số f ( x ) = cos x − cos x + Giá trị nhỏ hàm số Hãy tham gia Group STRONG TEAM TOÁN VD-VDC.- Group dành cho Gv, Sv toán! Trang 29 Mã đề 485 Sản phẩm Group FB: TEAM TOÁN VD–VDC A f ( x ) = − Đề GIỮA HK1 LỚP 12 NGHĨA HƯNG NAM ĐỊNH 18-19 B f ( x ) = − C f ( x ) = D f ( x ) = Lời giải Tác giả : Bùi Xuân Toàn, FB:Toan Bui Chọn A Hàm số viết lại f ( x ) = 2cos2 x − cos x Đặt t = cos x Với x  suy t   −1;1 Bài toán trở thành tìm giá trị nhỏ hàm số g ( t ) = 2t − t  −1;1 Ta có g ' ( t ) = 4t − ; g ' ( t ) =  t = 1 g ( −1) = 3; g (1) = 1; g   = − 4 Vậy f ( x ) = − Câu 34 Cho hàm số f ( x ) liên tục có đạo hàm f ' ( x ) = ( x + 1)( x − ) ( x − 3) Hỏi hàm số f ( x ) có điểm cực trị? A B C D Lời giải Tác giả : Bùi Xuân Toàn, FB:Toan Bui Chọn A  x = −1 Ta có f ' ( x ) =   x =   x = Bảng biến thiên Hãy tham gia Group STRONG TEAM TOÁN VD-VDC.- Group dành cho Gv, Sv toán! Trang 30 Mã đề 485 Sản phẩm Group FB: TEAM TOÁN VD–VDC Đề GIỮA HK1 LỚP 12 NGHĨA HƯNG NAM ĐỊNH 18-19 Do hàm số f ( x ) có hai điểm cực trị phuongthu081980@gmail.com Câu 35 Hàm số sau đạt cực đại x = ? A y = x − x C y = x5 − x + x − 13 C y = x − x + D y = x + x Lời giải Tác giả :Nguyễn Thị Phương Thu, FB: Nguyễn Phương Thu Chọn A TXĐ: D =  0; + ) Hàm số liên tục có đạo hàm ( 0;+ ) 1  −1  y ' =  − =  x = 1 x x    xCĐ = 1  y '' = −  y '' (1)   2x x  y' = Câu 36 Phương trình sin x − 3cos x = có nghiệm dạng x = arc cot m + k , k  Z giá trị m là? B m = A m = −3 C D Lời giải Tác giả :Nguyễn Thị Phương Thu, FB: Nguyễn Phương Thu Chọn A Với sin x = thay vào phương trình suy cos x = , loại sin x + cos x = 1; x  R Ta có: sin x − 3cos x =  3cos x = sin x  cot x = m= 1  x = arc cot + k , k  Z 3 hungvn1985@gmail.com Câu 37 Cho hàm số y trình f ( x ) f ( x ) có đồ thị hình vẽ Tìm tất giá trị tham số m để phương m có ba nghiệm phân biệt Hãy tham gia Group STRONG TEAM TOÁN VD-VDC.- Group dành cho Gv, Sv toán! Trang 31 Mã đề 485 Sản phẩm Group FB: TEAM TOÁN VD–VDC A m B m m Đề GIỮA HK1 LỚP 12 NGHĨA HƯNG NAM ĐỊNH 18-19 m m C D m Lời giải Tác giả : Phạm Ngọc Hưng, FB: Phạm Ngọc Hưng Chọn A Số nghiệm phương trình f ( x ) thẳng y m số giao điểm đồ thị hàm số y f x đường m Dựa vào đồ thị, điều kiện để phương trình có nghiệm phân biệt m Câu 38 Cho khối tứ diện tích V Gọi V ' thể tích khối đa diện có đỉnh trung điểm V' cạnh tứ diện cho Tính tỷ số V A V' V B V' V C V' V D V' V Lời giải Tác giả : Phạm Ngọc Hưng, FB: Phạm Ngọc Hưng Chọn D Giả sử khối tứ diện ABCD Gọi E , F , G, H , I , J trung điểm AB, AC , AD, BC , CD, BD Ta có VAEFG V AE AF AG AB AC AD Tương tự VBEHJ Do V V VAEFG VBEHJ VCHIF VDGIJ V ;VCHIF 8 VAEFG V ;VDGIJ V V Vậy V V V Congnhangiang2009@gmail.com” Hãy tham gia Group STRONG TEAM TOÁN VD-VDC.- Group dành cho Gv, Sv toán! Trang 32 Mã đề 485 Sản phẩm Group FB: TEAM TOÁN VD–VDC Đề GIỮA HK1 LỚP 12 NGHĨA HƯNG NAM ĐỊNH 18-19 Câu 39 Cho hình chóp S.ABC có đáy tam giác vng cân B , AC = a , biết SA vng góc với mặt đáy, SA = a Gọi G trọng tâm tam giác SBC , ( ) mặt phẳng qua AG song song với BC cắt SB, SC M N Tính thể tích V khối đa diện AMNBC A V = a B V = a 27 C V = a 27 D V = a 54 Lời giải Tác giả : Hoàng Thị Thanh Nhàn, FB: Hoàng Nhàn Chọn D S α N G M C A D B Do ( ) qua G  ( SBC ) , song với BC nên ( ) cắt mặt phẳng ( SBC ) theo giao tuyến MN qua G song song với BC  SM SN = = SB SC  VS AMN SM SN 2 = = = VS ABC SB SC 3  VAMNCB = VS ABC Do ABC tam giác vuông cân B , AC = a nên SABC a a2 = a = 2 a3 1 a2 Do SA ⊥ ( ABC ) nên VS ABC = SABC SA = a = 3 5 a3  VAMNCB = VS ABC = = a 9 54 Hãy tham gia Group STRONG TEAM TOÁN VD-VDC.- Group dành cho Gv, Sv toán! Trang 33 Mã đề 485 Sản phẩm Group FB: TEAM TOÁN VD–VDC Đề GIỮA HK1 LỚP 12 NGHĨA HƯNG NAM ĐỊNH 18-19 Congnhangiang2009@gmail.com” Câu 39 Cho hàm số f ( x ) liên tục , hàm số y = f  ( x ) có đồ thị hình vẽ Xét hàm số h ( x ) = f ( 3x + 1) − x − x + Hãy chọn khẳng định đúng: A Hàm số h ( x ) nghịch biến 1  B Hàm số h ( x ) nghịch biến  −1;  3  1  C Hàm số h ( x ) đồng biến  −1;  3  D Hàm số h ( x ) đồng biến Lời giải Tác giả : Hoàng Thị Thanh Nhàn, FB: Hoàng Nhàn Chọn C h ( x ) = f ( 3x + 1) − x − x +  h ( x ) = f  ( 3x + 1) − ( 3x + 1) Xét bất phương trình h ( x )   f  ( 3x + 1) − ( 3x + 1)   f  ( 3x + 1)  3x + (*) Quan sát hình vẽ ta thấy: Xét khoảng ( −2; ) f  ( x )  x  −2  x  Hãy tham gia Group STRONG TEAM TOÁN VD-VDC.- Group dành cho Gv, Sv toán! Trang 34 Mã đề 485 Sản phẩm Group FB: TEAM TOÁN VD–VDC Đề GIỮA HK1 LỚP 12 NGHĨA HƯNG NAM ĐỊNH 18-19  ( * )  −2  x +   −  x  1   Hàm số h ( x ) đồng biến  −1;  3  kimoanh0102@gmail.com Câu 41: Cho hình hộp chữ nhật có diện tích ba mặt 60cm , 72cm , 81cm Khi thể tích V khối hình hộp chữ nhật gần với giá trị sau đây? A 595 B 592 C 593 D 594 Lời giải Tác giả: Bùi Thị Kim Oanh, FB: Bùi Thị Kim Oanh Chọn B Giả sử khối hộp chữ nhật có ba kích thước a, b, c Khi thể tích khối hộp chữ nhật là: V = abc Từ giả thiết ta có ab = 60  bc = 72  ( abc ) = 60.72.81 = 349920 Hay V = 349920  V = 349920  591,54 ca = 81  Vậy thể tích V khối hình hộp chữ nhật gần với giá trị 592 Câu 42: Tập xác định hàm số y = A    \ k , k     cot x cos x − B   \  + k , k   C 2  \ k , k   D \ k 2 , k   Lời giải Tác giả: Bùi Thị Kim Oanh, FB: Bùi Thị Kim Oanh Chọn C sin x   x  k Điều kiện xác định hàm số   ( k, l  cos x   x  l 2 Vậy, tập xác định hàm số y = cot x cos x − \ k , k  )  x  k , k   thaygiaothaogiay@gmail.com Câu 43 Một lớp có 12 nam 18 nữ Có cách chọn học sinh dự hội nghị? A 216 B 4060 C 1255 D 24360 Lời giải Hãy tham gia Group STRONG TEAM TOÁN VD-VDC.- Group dành cho Gv, Sv toán! Trang 35 Mã đề 485 Sản phẩm Group FB: TEAM TOÁN VD–VDC Đề GIỮA HK1 LỚP 12 NGHĨA HƯNG NAM ĐỊNH 18-19 Tác giả : Đinh Phước Tân, FB: Tân Độc Chọn B Số cách chọn học sinh 30 học sinh C30 = 4060 Câu 44 Cho hàm số y = 2x −1 có đồ thị ( C ) Gọi M điểm thuộc đồ thị ( C ) Tiếp tuyến x −1 đồ thị ( C ) M cắt hai tiệm cận đồ thị ( C ) P Q Giá trị nhỏ đoạn thẳng PQ bằng: A B C 2 D Lời giải Tác giả : Đinh Phước Tân, FB: Tân Độc Chọn C   Giả sử M  a; +  thuộc đồ thị ( C ) (với a  ) a −1   y = − y=− ( x − 1) ( a − 1) Phương trình tiếp tuyến đồ thị ( C ) M có dạng: ( x − a) + + a −1 Tiếp tuyến cắt đường tiệm cận đứng x = đường tiệm cận ngang y =  2a  P 1;  Q ( 2a − 1; )  a −1  Khi PQ = 2a  ( 2a − ) +  −  =2 a −1   Dấu “=” xảy ( a − 1) = ( a − 1) ( a − 1) + ( a − 1) 2 a − = a =    a − = −1  a = Vậy giá trị nhỏ PQ 2 Daothuylinh83@gmail.com Hãy tham gia Group STRONG TEAM TOÁN VD-VDC.- Group dành cho Gv, Sv toán! Trang 36 Mã đề 485 Sản phẩm Group FB: TEAM TOÁN VD–VDC Đề GIỮA HK1 LỚP 12 NGHĨA HƯNG NAM ĐỊNH 18-19   Câu 45 Có thể lập số tự nhiên có chữ số khác từ chữ số 0;1; 2; 3; ? A 60 B 24 C 48 D 11 Lời giải Tác giả : Đào Thùy Linh, FB : Thùy Linh Đào Chọn C     Số chỉnh hợp chập chữ số khác từ chữ số 0;1; 2; 3; A5 số Số chỉnh hợp chập chữ số khác từ chữ số 0;1; 2; 3; có số đứng đầu A4 số   Vậy: số số tự nhiên có chữ số khác từ chữ số 0;1; 2; 3; A5 − A4 = 48 số Câu 46 Cho hàm số y = f ( x ) có bảng biến thiên hình vẽ bên Khẳng định sau đúng? A Đồ thị hàm số có đường tiệm cận B Đồ thị hàm số khơng có tiệm cận C Hàm số có giá trị lớn có giá trị nhỏ D Hàm số nghịch biến khoảng ( −;0 ) ( 0;+ ) Lời giải Tác giả : Đào Thùy Linh, FB : Thùy Linh Đào Chọn A Vì lim y = 1; lim y = −1 nên đồ thị hàm số có tiệm cận ngang y = 1, y = -1 x →+ x →− Do lim + y = + nên đồ thị hàm số có tiệm cận đứng x = -1 Vậy đồ thị hàm số có đường tiệm cận x →( −1) dongpt@c3phuctho.edu.vn Câu 47 Tìm tất giá trị tham số m để hàm số y = ( m − 1) x3 + ( m − 1) x − ( 2m + 1) x + nghịch biến tập xác định A −  m  B −  m  7 C −  m  2 D −  m  Lời giải Hãy tham gia Group STRONG TEAM TOÁN VD-VDC.- Group dành cho Gv, Sv toán! Trang 37 Mã đề 485 Sản phẩm Group FB: TEAM TOÁN VD–VDC Đề GIỮA HK1 LỚP 12 NGHĨA HƯNG NAM ĐỊNH 18-19 Chọn D Tập xác định: D = Ta có y = ( m − 1) x + ( m − 1) x − ( 2m + 1) ➢ Xét m = 1, Ta có y = −3  x  nên nghịch biến tập xác định ➢ Xét m  Để hàm số nghịch biến tập xác định m  m −    −  m    2  = ( m − 1) + ( m − 1)( 2m + 1)  7m − 5m −  Vậy với −  m  hàm số y = ( m − 1) x3 + ( m − 1) x − ( 2m + 1) x + nghịch biến tập xác định Câu 48 Tìm giá trị tham số m để hàm số y = x + ( − 2m ) x − A m  B m  − đồng biến ( −1; +  ) x +1 C m  −3 D m  Tác giả : Hoàng Tiến Đơng Tên FB: Hồng Tiến Đơng Lời giải Chọn D \ −1 Tập xác định: D = Khoảng cần xét thuộc vào tập xác định hàm số với m Đạo hàm: y = x + − 2m + ( x + 1) Hàm số cho đồng biến khoảng ( −1; +  ) y  , x  ( −1; +  )  x + − 2m + ( x + 1)  , x  ( −1; +  )  x + + ( x + 1)  2m , x  ( −1; +  ) Để hàm số đồng biến ( −1; +  ) 2m  g ( x ) với g ( x ) = x + + ( −1; + ) Ta xét hàm số g ( x ) = x + + Đạo hàm: g  ( x ) = − ( x + 1) ( x + 1) = ( x + 1) khoảng ( −1; +  ) x3 + x + x ( x + 1) Xét g  ( x ) =  x3 + x + x =  x =  g ( ) = Bảng biến thiên: Hãy tham gia Group STRONG TEAM TOÁN VD-VDC.- Group dành cho Gv, Sv toán! Trang 38 Mã đề 485 Sản phẩm Group FB: TEAM TOÁN VD–VDC Đề GIỮA HK1 LỚP 12 NGHĨA HƯNG NAM ĐỊNH 18-19 Dựa vào bảng biến thiên, ta có 2m   m  Minhchung238@gmail.com x − ( m − 1) x + ( m − 3) x + m − 4m + Tìm tất giá trị thực tham số m để hàm số có điểm cực trị Câu 49 Cho hàm số y = A m  B m  C m  D −3  m  −1 Lời giải Tácgiả :Võ Minh Chung, FB: Võ Minh Chung Chọn A Xét hàm số y = f ( x ) = Khi đó: y = f ( x ) = x − ( m − 1) x + ( m − 3) x + m − 4m + 3 x − ( m − 1) x + ( m − 3) x + m − 4m + Ta có : f '( x) = x − ( m − 1) x + ( m − 3) Để có đồ thị hàm số y = f ( x ) ta giữ nguyên phần bên phải trục tung đồ thị hàm số y = f ( x ) , sau lấy đối xứng phần đồ thị qua trục tung Như vậy, đồ thị hàm số y = f ( x ) có điểm cực trị đồ thị hàm số y = f ( x ) có điểm cực trị có hồnh độ dương x − ( m − 1) x + ( m − 3) x + m − 4m + có điểm cực trị có hồnh độ dương phương trình f '( x) = có nghiệm phân biệt dương Đồ thị hàm số y = f ( x ) =  ' = m − 3m +     S = ( m − 1)   m  P = m −   Vậy giá trị tham số m cần tìm thỏa mãn u cầu tốn là: m  Minhchung238@gmail.com Câu 50 Cho lăng trụ đứng ABC.A ' B ' C ' có BB ' = a , đáy ABC tam giác vuông cân B AC = 2a Tính thể tích V khối lăng trụ cho Hãy tham gia Group STRONG TEAM TOÁN VD-VDC.- Group dành cho Gv, Sv toán! Trang 39 Mã đề 485 Sản phẩm Group FB: TEAM TOÁN VD–VDC A V = a Đề GIỮA HK1 LỚP 12 NGHĨA HƯNG NAM ĐỊNH 18-19 B V = 6a D V = C V = a a Lời giải Tácgiả :Võ Minh Chung, FB: Võ Minh Chung Chọn C A' C' B' A C B Tam giác ABC tam giác vuông cân B AC = 2a  BA = BC = Diện tích tam giác ABC : S ABC = AC = 2a AB.BC = a Thể tích khối lăng trụ ABC.A ' B ' C ' : V = BB '.SABC = a.a2 = a3 Hãy tham gia Group STRONG TEAM TỐN VD-VDC.- Group dành cho Gv, Sv tốn! Trang 40 Mã đề 485 ... kh i đa diện A B C D L i gi i Tác giả : Lê Đình Năng, FB: Lê Năng Chọn B Có tất kh i đa diện là: Kh i tứ diện đều, kh i lập phương, kh i b t diện (hay kh i tám mặt đều), kh i mư i hai mặt kh i. .. 16 Mã đề 485 Sản phẩm Group FB: TEAM TOÁN VD–VDC Đề GIỮA HK1 LỚP 12 NGHĨA HƯNG NAM ĐỊNH 18-19 Câu 13 Cho kh i lăng trụ đứng ABC.A ' B ' C ' có đáy ABC tam giác cân A v i AB = AC = a, BAC = 120 ... B ng biến thi n hàm f ( x ) Hãy tham gia Group STRONG TEAM TOÁN VD-VDC.- Group dành cho Gv, Sv toán! Trang 18 Mã đề 485 Sản phẩm Group FB: TEAM TOÁN VD–VDC Đề GIỮA HK1 LỚP 12 NGHĨA HƯNG NAM ĐỊNH
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi giữa học kỳ I Toán 12 năm 2018 – 2019 trường THPT B Nghĩa Hưng – Nam Định, Đề thi giữa học kỳ I Toán 12 năm 2018 – 2019 trường THPT B Nghĩa Hưng – Nam Định

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn