Đề kiểm tra chất lượng giữa HK1 Toán 12 năm 2018 – 2019 trường Trần Hưng Đạo – Nam Định

7 56 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/07/2019, 17:26

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO NAM ĐỊNH TRƯỜNG THPT TRẦN HƯNG ĐẠO ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG GIỮA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2018 - 2019 Mơn thi: Tốn 12 Thời gian làm bài: 90 phút (50 câu trắc nghiệm) Mã đề thi 132 Họ, tên thí sinh: Số báo danh: 21 2  Câu 1: Tìm số hạng không chứa x khai triển nhị thức Newton  x   ,  x     x   8 7 7 A C21 B 2 C21 C C21 D 28 C21  x  3x  ax  bx biểu thức có dạng Khi a.b bằng: 2( x  1) 2( x  1) B C  D Câu 2: Đạo hàm hàm số y  A 1 5x2  x  có đường tiệm cận đứng đường tiệm cận ngang? 2x 1  x A B C D Câu 4: Khối bát diện khối đa diện loại ? A 5;3 B 3; 4 C 4;3 D 3;5 Câu 3: Đồ thị hàm số y  Câu 5: Cho hàm số y = f ( x) có lim f ( x ) = lim f ( x ) = Tìm phương trình đường tiệm cận x -¥ x +¥ ngang đồ thị hàm số y = + 2017 f ( x) A y = -2017 B y = 2017 C y = D y = 2019 Câu 6: Có giá trị nguyên dương tham số m để hàm số y  x  x  12 x  m có điểm cực trị A 24 B 27 C 26 D 25 Câu 7: Giá trị lớn hàm số y  x   x Chọn câu A B C Câu 8: Có giá trị nguyên tham số m để hàm số y  A B C D 3 x  2mx  x  đồng biến  D Câu 9: Phương trình 2 sin x  sin x   có nghiệm khoảng  0;10  A B C D Câu 10: Lăng trụ tam giác có độ dài tất cạnh Thể tích khối lăng trụ cho 9 27 27 A B C D 4 Câu 11: Một hình hộp chữ nhật ABCD ABC D có ba kích thước cm , 3cm 8cm Thể tích khối tứ diện ACBD A 24 cm B 12 cm C cm D 16 cm3 Trang 1/7 - Mã đề thi 132 Câu 12: Một vật chuyển động theo quy luật s   t  6t với t (giây)là khoảng thời gian từ vật bắt đầu chuyển động s (mét) quãng đường vật di chuyển thời gian Hỏi khoảng thời gian giây, kể từ lúc bắt đầu chuyển động, vận tốc lớn vật đạt bao nhiêu? A 24  m/s  B 108  m/s  C 64  m/s  D 18  m/s  Câu 13: Cho hàm số y  f  x  xác định liên tục khoảng  ;   , có bảng biến thiên hình sau: x y   y 1     1  Mệnh đề sau ? A Hàm số nghịch biến khoảng 1;   B Hàm số nghịch biến khoảng  ;1 C Hàm số đồng biến khoảng  ; 1 D Hàm số đồng biến khoảng  1;   Câu 14: Cho hình tứ diện OABC có đáy OBC tam giác vuông O, OB  a , OC  a Cạnh OA vng góc với mặt phẳng (OBC), OA  a , gọi M trung điểm BC Tính khoảng cách h hai đường thẳng AB OM a a a 15 a A h  B h  D h  h C 5 15 Câu 15: Điểm cực đại đồ thị hàm số y  x3  x  x  là:  32  A  ;   B x  C 1;0   27  Câu 16: Đường cong hình bên đồ thị hàm số nào? A y   x  x  B y  x  x  C y   x  x  D y  1 y O D y  x  x  x 3 4 Câu 17: Tập xác định hàm số y  tan x là:      A D   \   k , k    B D   \   k , k    4  2        C D   \   k , k    D D   \ k , k        Câu 18: Đường cong bên đồ thị hàm số bốn hàm số sau y A y  3x  x3 B y  x3  x C y   x  x D y   x  x3 2 x Câu 19: Hàm số y  x  x nghịch biến khoảng đây? A  ;1 B 1;   C  0;1 D 1;  Trang 2/7 - Mã đề thi 132 Câu 20: Một lớp có 20 nam sinh 15 nữ sinh Giáo viên chọn ngẫu nhiên học sinh lên bảng giải tập Tính xác suất để học sinh chọn có nam nữ 4610 4651 4600 4615 A B C D 5236 5236 5236 5236 Câu 21: Có giá trị nguyên tham số m để đồ thị hàm số y = x - 3x + khơng có x - mx - m + đường tiệm cận đứng? A B 10 C 11 D Câu 22: Cho hình lập phương ABCD ABC D Góc hai đường thẳng AC AD A 60 B 30 C 45 D 90 Câu 23: Cho khối hình sau: Hình Hình Hình Mỗi hình gồm số hữu hạn đa giác phẳng (kể điểm nó), số đa diện lồi là: A B C D Câu 24: Viết phương trình tiếp tuyến đồ thị hàm số y  điểm có hồnh độ x  1 x 1 A y   x  B y  x  C y   x  D y   x  Hình Câu 25: Cho hình lăng trụ ABC A ' B ' C ' có đáy tam giác cạnh 2a Hình chiếu vng góc đỉnh A ' lên mặt phẳng ( ABC ) trung điểm H cạnh AB Biết góc cạnh bên mặt phẳng đáy 600 Gọi j góc hai mặt phẳng ( BCC ' B ') ( ABC ) Khi cos j 16 A cos j = B cos j = 17 C cos j = D cosj = 17 17 Câu 26: Cho hàm số y  ax  bx  cx  d  a, b, c, d    có đồ thị hình vẽ Số điểm cực trị hàm số cho A B D C Câu 27: Đường cong hình bên đồ thị hàm số bốn hàm số Hỏi hàm số hàm số nào? y x x 1 A y  B y  1 x x 1 C y  2x 1 2x  D y  x 1 x 1 1 O 1 x Trang 3/7 - Mã đề thi 132 Câu 28: Cho hình chóp S ABCD có đáy ABCD hình vng cạnh a Biết SA   ABCD  SA  a Thể tích khối chóp S ABCD là: A a 3 B a3 12 Câu 29: Số tiệm cận đồ thị hàm số y  A B C a3 2x 1 x 1 C Câu 30: Cho hàm số y  cos x Khi đạo hàm cấp hàm số x  A B 2 D C a3 D  bằng: D 2 Câu 31: Cho hình chóp S ABCD có đáy ABCD hình bình hành AB  AC  2a , BC  a Tam giác SAD vuông cân S , hai mặt phẳng  SAD   ABCD  vng góc Tính thể tích khối chóp S ABCD 3 A a B C 2a D a a 2 Câu 32: Cho hàm số y  f ( x)  ax  bx  c có đồ thị hình vẽ Số nghiệm phương trình f  x    A B C D Câu 33: Một hình hộp chữ nhật (khơng phải hình lập phương) có mặt phẳng đối xứng? A B C D Câu 34: Có giá trị nguyên tham số m để đồ thị hàm số y  x   m   x   m  m   x  m cắt trục hoành ba điểm phân biệt? B C D 481 Câu 35: Cho hàm số y  x  x  x  Tìm số tiếp tuyến với đồ thị hàm số song song với 27 đường thẳng y  x  A B C D ax  b Câu 36: Cho hàm số y  có đồ thị hình x 1 A Trang 4/7 - Mã đề thi 132 y Khẳng định đúng? A b   a B  b  a C b  a  D a  b  x O 1 2 Câu 37: Cho tập hợp X gồm số tự nhiên có sáu chữ số đơi khác có dạng abcdef Từ tập hợp X lấy ngẫu nhiên số Xác xuất để số lấy số lẻ thỏa mãn a  b  c  d  e  f 31 33 29 A B C D 68040 2430 68040 68040 Câu 38: Cho hình chóp tứ giác S ABCD có tất cạnh Gọi E ; M trung điểm BC SA Gọi  góc tạo EM  SBD  Khi tan  bằng: A B C D Câu 39: Một Bác nông dân cần xây dựng hố ga khơng có nắp dạng hình hộp chữ nhật tích 3200cm3 , tỉ số chiều cao hố chiều rộng đáy Hãy xác định diện tích đáy hố ga để xây tiết kiệm nguyên vật liệu nhất? A 1600cm B 1200cm C 120cm D 160cm Câu 40: Cho hàm số y  f  x  liên tục  có đồ thị hình vẽ Gọi m số nghiệm phương trình f  f  x    Khẳng định sau ? A m  B m  C m  D m  Câu 41: Gọi m giá trị nhỏ hàm số y  A m  B m   3x   1;1 Khi giá trị m x2 C m  4 D m  Câu 42: Tìm m để giá trị lớn hàm số y  x  x  2m  đoạn  0; 2 nhỏ Giá trị m thuộc khoảng? 2   3  C  ;  D  ; 1 3    Câu 43: Cho hình chóp S ABCD có đáy ABCD hình vng cạnh a, cạnh bên SA vng góc với mặt phẳng đáy SA  a Khoảng cách từ đường thẳng AB đến mặt phẳng  SCD  A  1;0 A a B  0;1 B a C a D a Trang 5/7 - Mã đề thi 132 Câu 44: Cho phương trình: sin x   cos x    cos3 x  m  1 cos3 x  m   cos3 x  m   2  Có giá trị nguyên tham số m để phương trình có nghiệm x  0; ?   A B C D   SCB   900 Câu 45: Cho hình chóp S ABC có đáy ABC tam giác vng cân B , AB  2a; SAB góc đường thẳng AB mặt phẳng  SBC  300 Tính thể tích V khối chóp cho 3a 3a 3a 3a B V  C V  D V  3 Câu 46: Cho hàm số y = f ( x ) có đạo hàm  có đồ thị hình vẽ bên Hàm số y = ( f ( x )) có A V  điểm cực trị ? A C B y D -1 x Câu 47: Cho hình chóp S ABC có SA = BC = x , AB = AC = SB = SC = ( tham khảo hình vẽ) Thể tích khối chóp S ABC lớn giá trị x S 3 A B x 3 C D A C x B Câu 48: Gọi M , N giao điểm đường thẳng  d  : y  x  đường cong  C  : y  độ trung điểm I đoạn thẳng MN bằng: A B 1 C 2 2x 1 Hoành x5 D Câu 49: Trong tất hình chữ nhật có diện tích 48m ,hình chữ nhật có chu vi nhỏ là: A 16 B 20 C 16 D 20 Câu 50: Tính thể tích V khối lập phương ABCD ABC D biết AC   2a A V  8a B V  a C V  6a D V  3a - - HẾT Trang 6/7 - Mã đề thi 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 B C A B D B B D A C D A C C C D A A D D B A D A C B D C A C D D C D A C A C D B C B D B B A A B A A Trang 7/7 - Mã đề thi 132 ... C  0;1 D 1;  Trang 2/7 - Mã đề thi 132 Câu 20: Một lớp có 20 nam sinh 15 nữ sinh Giáo viên chọn ngẫu nhiên học sinh lên bảng giải tập Tính xác suất để học sinh chọn có nam nữ 4610 4651 4600... x 1 1 O 1 x Trang 3/7 - Mã đề thi 132 Câu 28: Cho hình chóp S ABCD có đáy ABCD hình vuông cạnh a Biết SA   ABCD  SA  a Thể tích khối chóp S ABCD là: A a 3 B a3 12 Câu 29: Số tiệm... thẳng y  x  A B C D ax  b Câu 36: Cho hàm số y  có đồ thị hình x 1 A Trang 4/7 - Mã đề thi 132 y Khẳng định đúng? A b   a B  b  a C b  a  D a  b  x O 1 2 Câu 37: Cho tập
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề kiểm tra chất lượng giữa HK1 Toán 12 năm 2018 – 2019 trường Trần Hưng Đạo – Nam Định, Đề kiểm tra chất lượng giữa HK1 Toán 12 năm 2018 – 2019 trường Trần Hưng Đạo – Nam Định