Đề kiểm tra chất lượng giữa HK1 Toán 12 năm 2018 – 2019 trường THPT Giao Thủy B – Nam Định

7 54 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/07/2019, 17:26

SỞ GD & ĐT NAM ĐỊNH ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG GIỮA HỌC KỲ I TRƯỜNG THPT GIAO THỦY B Mơn: Tốn 12 Năm học 2018 - 2019 (Đề thi có 05 trang) Thời gian làm bài: 90 phút (khơng kể thời gian phát đề) Mã đề thi 001 Họ, tên thí sinh: Số báo danh: Lớp: Chữ ký giám thị 1: Chữ ký giám thị 2: Học sinh làm phần trắc nghiệm phần tự luận phiếu trả lời riêng I PHẦN TRẮC NGHIỆM (8,0 ĐIỂM) Câu Khối lăng trụ có chiều cao h diện tích đáy S thể tích bao nhiêu? A Sh B Sh C Sh Sh D Câu Tìm tất khoảng nghịch biến hàm số y = − x4 + x2 − A (−2; 0) B (−2; 0), (2; +∞) C (−∞; −2), (2; +∞) D (2; +∞) Câu Cho hàm số y = f ( x) có bảng biến thiên sau Mệnh đề sai? A Giá trị cực đại hàm số y = x B Hàm số không đạt cực tiểu điểm x = C Hàm số đạt cực đại điểm x = −1 −∞ f ( x) −1 + +∞ − + +∞ D Điểm cực đại đồ thị hàm số (−1; 2) f ( x) −∞ Câu Cho hàm số y = −2 x3 + x2 − có đồ thị (C ) Phương trình tiếp tuyến (C ) điểm M (3; −5) thuộc (C ) A y = −18 x − 49 B y = 18 x + 49 C y = 18 x − 49 có điểm cực trị? B C D y = −18 x + 49 Câu Hàm số y = x4 + x2 − A D Câu Đường cong hình bên đồ thị hàm số y hàm số sau? 2x − −x − −2 x − C y = x−1 A y = 2x + x+1 −2 x + D y = x−1 B y = x O −2 −3 Câu Hình chóp S.ABCD có đáy hình vng cạnh a, S A vng góc với đáy S A = a Khi thể tích khối chóp S.ABCD Trang 1/5 Mã đề 001 a3 A a3 B a3 C a3 D Câu Cho hàm số y = f ( x) liên tục R thỏa mãn lim f ( x) = −2 lim f ( x) = Tổng x→−∞ x→+∞ số đường tiệm cận đứng tiệm cận ngang đồ thị hàm số cho A B C D Câu Phương trình đường tiệm cận ngang đồ thị hàm số y = A x = 1 B y = −1 2x + x−1 D y = C x = − Câu 10 Khối 20 mặt có cạnh? A 20 B 30 C 12 D 24 Câu 11 Cho hàm số y = f ( x) có bảng biến thiên hình bên Mệnh đề sau đúng? A Hàm số nghịch biến khoảng (−∞; −2) B Hàm số đồng biến khoảng (−2; 2) x −∞ f ( x) C Hàm số đồng biến khoảng (−∞; 3) −2 + +∞ − + +∞ f ( x) D Hàm số nghịch biến khoảng (−2; 2) −∞ Câu 12 Hàm số y = x2 − x + có điểm cực tiểu A x = B y = −1 C x = D x = Câu 13 Hàm số y = x3 − x2 + đồng biến khoảng sau đây? A (0; 1) B (−∞; 0) (2; +∞) C (0; 2) Câu 14 Cho hàm số y = D (−∞; 1) (2; +∞) 3x − Mệnh đề đúng? x−2 A Hàm số nghịch biến khoảng (−∞; 2) (2; +∞) B Hàm số đồng biến R \ {2} C Hàm số đồng biến khoảng (−∞; 2) (2; +∞) D Hàm số nghịch biến R Câu 15 y Đường cong hình sau đồ thị hàm số nào? A y = − x4 + x2 + B y = − x4 − x2 + C y = x4 − x2 − D y = x4 + x2 − -1 x O -3 Câu 16 Trang 2/5 Mã đề 001 Đường cong hình bên đồ thị bốn hàm số y Hàm số hàm số nào? A y = − x3 + x + B y = − x3 − x + C y = x3 + x + D y = x3 − x + 1 x −1 −1 Câu 17 Cho hàm số y = x3 − x2 + (3 m − 1) x − Tìm tất giá trị thực tham số m để hàm số có cực trị A m ∈ ; +∞ B m ∈ −∞; C m ∈ −∞; D m ∈ ; +∞ Câu 18 Cho khối chóp S.ABC có đáy ABC tam giác cạnh a, hai mặt bên (S AC ) (S AB) vng góc với mặt đáy Cạnh bên SC tạo với mặt đáy góc 45◦ Thể tích khối chóp S.ABC tính theo a A V = a3 B V = 3 a 12 C V = a 12 D V = a3 Câu 19 Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD hình thang vuông A B biết AB = BC = a, AD = 2a, S A vng góc với mặt đáy mặt phẳng (SBC ) hợp với đáy góc 60◦ Tính thể tích V khối chóp S.ABCD A V = a3 B V = a3 C V = a3 D V = a3 Câu 20 Có tất giá trị nguyên tham số m để phương trình x4 −4 x2 −4+2 m = có nghiệm phân biệt? A B C D Câu 21 Cho hình lăng trụ đứng ABC.A B C có đáy ABC tam giác vng cân B, AB = a, góc đường thẳng A C mặt phẳng ( ABC ) 30◦ Thể tích khối lăng trụ ABC.A B C A a3 B a3 C a3 18 D a3 Câu 22 Tất giá trị tham số thực m để hàm số y = x4 − mx2 + có cực trị A m < B m C m > D m x+9 x2 + x C D 0 Câu 23 Số tiệm cận đứng đồ thị hàm số y = A B 2x − có đồ thị (C ) điểm M thuộc (C ) Tiếp tuyến với (C ) M x−2 cắt hai đường tiệm cận A B Tính diện tích tam giác I AB với I giao điểm Câu 24 Cho hàm số y = hai đường tiệm cận (C ) A S I AB = B S I AB = C S I AB = D S I AB = 2 Câu 25 Cho hình chóp S.ABC có A , B , C theo thứ tự trung điểm S A , SB , SC Tính tỉ số thể tích hai khối chóp S.A B C S.ABC A B 16 C D Trang 3/5 Mã đề 001 Câu 26 Cho khối lăng trụ tam giác ABC.A B C tích 3a3 Thể tích khối chóp A ABC A a3 B 2a3 C 3a3 D a3 Câu 27 Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD hình vng cạnh a Mặt bên S AB tam giác nằm mặt phẳng vng góc với đáy Tính thể tích khối chóp S.BCD a3 mx − m − Câu 28 Gọi S tập hợp tất số nguyên m để hàm số y = ( m tham số) x−m đồng biến khoảng xác định Tìm số phần tử tập S A a3 A B a3 B C a3 12 C Vô số D D 2x − có đồ thị (C ) đường thẳng d : y = x − Số giao điểm x+1 đường thẳng d đồ thị (C ) Câu 29 Cho hàm số y = A B C D Câu 30 Cho hàm số y = f ( x) liên tục R có đạo hàm f ( x) = x( x − 1)2 ( x − 2) Số điểm cực trị hàm số y = f ( x) A B C D Câu 31 Tìm giá trị lớn hàm số y = x3 + x2 − 12 x + [−1; 2] A 11 B 15 C 10 D Câu 32 Hàm số y = x3 − 3( m + 1) x2 + 3( m − 1)2 x đạt cực trị x = A m = 0; m = B m = 0; m = C m = D m = Câu 33 Để chuẩn bị hộp đựng đồ lưu niệm bán gian hàng HỘI TRẠI vào ngày 10, 11 tháng 11 năm 2018 chào mừng 45 năm kỷ niệm thành lập trường THPT GIAO THỦY B, nhóm bạn dự định làm hộp đựng đồ lưu niệm hình lăng trụ tứ giác tích 8cm3 Để làm hộp đựng đồ lưu niệm tốn ngun liệu chiều cao hộp đựng đồ A 2cm B 4cm C 2cm D 2cm Câu 34 Có số m nguyên âm để đồ thị hàm số y = ( x − 1) x2 − x − m − cắt trục Ox điểm phân biệt A B C D Câu 35 Cho tứ diện ABCD Số đo góc hai đường thẳng AB CD A 30◦ B 45◦ C 60◦ D 90◦ Câu 36 Tìm tất giá trị tham số m để hàm số y = | x3 + x2 − + m| có ba điểm cực trị A ≤ m ≤ B m ≤ −1 m ≥ C m ≤ −3 m ≥ D m = m = −1 Trang 4/5 Mã đề 001 Câu 37 Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD hình chữ nhật, AB = 1, AD = 2, cạnh bên S A vng góc với đáy ( ABCD ) S A = Gọi α số đo góc hai mặt phẳng (S AB) (SBD ) Giá trị cos α 15 B A C 145 29 D 29 25 Câu 38 Cho khối lăng trụ tam giác ABC.A B C có cạnh đáy a khoảng cách a Tính thể tích khối lăng trụ ABC.A B C a3 a3 a3 C D 16 48 12 từ A đến mặt phẳng ( A BC ) A a3 16 B Câu 39 y Cho hàm số y = f ( x) Biết hàm số y = f ( x) có đồ thị hình vẽ bên Hàm số y = f (3 − x2 ) + 2018 x đồng biến khoảng đây? A (−2; −1) B (2; 3) C (−1; 0) D (0; 1) −6 −1 Câu 40 Cho hình hộp ABCD.A B C D tích V Gọi M , N , P trung điểm cạnh AB, A C , BB Tính thể tích khối tứ diện CMNP A V B V 48 C V 48 D V II PHẦN TỰ LUẬN (2,0 ĐIỂM) 2x + có đồ thị (C ) Viết phương trình tiếp tuyến (C ), biết tiếp x+2 tuyến song song với đường thẳng ∆ : y = x − Bài Cho hàm số y = Bài Tìm tất giá trị thực tham số m để hàm số y = x3 + (m + 2) x2 + x − đồng biến khoảng (−∞; +∞) Bài Tìm giá trị cực đại hàm số y = x3 − x2 + Bài Tìm giá trị lớn hàm số y = x2 − x + đoạn −2; x−1 Bài Cho hình chóp tứ giác S.ABCD có cạnh đáy a, cạnh bên hợp với đáy góc 30◦ Tính thể tích V khối chóp S.ABCD - - - - - - - - - - HẾT- - - - - - - - - - Trang 5/5 Mã đề 001 ĐÁP ÁN BẢNG ĐÁP ÁN CÁC MÃ ĐỀ Mã đề thi 001 C B B D A D C D D 10 B 11 D 12 C 13 B 14 A 15 C 16 D 17 C 18 B 19 B 20 A 21 B 22 C 23 C 24 C 25 A 26 D 27 C 28 A 29 B 30 C 31 B 32 C 33 C 34 A 35 D 36 B 37 C 38 A 39 C 40 B Mã đề thi 002 D D B D B B A B C 10 D 11 C 12 D 13 D 14 C 15 C 16 D 17 C 18 A 19 A 20 C 21 B 22 D 23 D 24 A 25 C 26 A 27 C 28 B 29 B 30 A 31 A 32 B 33 D 34 B 35 D 36 D 37 C 38 D 39 D 40 D Mã đề thi 003 B D B C C C B C A 10 D 11 A 12 A 13 D 14 A 15 B 16 A 17 D 18 D 19 B 20 C 21 A 22 A 23 D 24 B 25 B 26 D 27 C 28 C 29 D 30 D 31 B 32 B 33 A 34 C 35 A 36 A 37 C 38 D 39 D 40 C Mã đề thi 004 D D A D B C B C D 10 C 11 A 12 C 13 C 14 D 15 D 16 D 17 B 18 C 19 B 20 C 21 B 22 D 23 C 24 C 25 B 26 B 27 A 28 B 29 A 30 D 31 B 32 B 33 C 34 A 35 D 36 B 37 D 38 A 39 C 40 D Mã đề thi 005 D A D B D D D B A 10 C 11 B 12 A 13 A 14 C 15 B 16 C 17 B 18 D 19 D 20 D 21 B 22 B 23 D 24 A 25 D 26 C 27 C 28 C 29 A 30 B 31 D 32 A 33 D 34 D 35 B 36 C 37 A 38 B 39 C 40 C Mã đề thi 006 1 D A C A D A B A B 10 A 11 C 12 C 13 D 14 A 15 C 16 B 17 C 18 D 19 A 20 C 21 A 22 A 23 D 24 D 25 B 26 C 27 A 28 C 29 C 30 A 31 C 32 B 33 B 34 C 35 D 36 D 37 C 38 D 39 C 40 B Mã đề thi 007 C A D B D D A C A 10 D 11 C 12 C 13 A 14 B 15 A 16 B 17 A 18 B 19 C 20 C 21 B 22 A 23 C 24 A 25 B 26 A 27 A 28 B 29 D 30 B 31 B 32 B 33 D 34 C 35 D 36 D 37 A 38 C 39 D 40 D Mã đề thi 008 A B B B A A C A C 10 D 11 B 12 D 13 B 14 D 15 D 16 C 17 C 18 A 19 B 20 C 21 C 22 C 23 C 24 B 25 D 26 B 27 A 28 D 29 A 30 B 31 D 32 B 33 B 34 D 35 A 36 D 37 A 38 D 39 D 40 C Mã đề thi 009 A D C B A D A A D 10 B 11 A 12 C 13 B 14 C 15 C 16 A 17 A 18 A 19 C 20 D 21 B 22 C 23 B 24 D 25 C 26 D 27 A 28 D 29 D 30 D 31 B 32 C 33 C 34 B 35 A 36 B 37 B 38 D 39 B 40 D Mã đề thi 010 B D D B B A A D C 10 B 11 D 12 B 13 C 14 C 15 B 16 B 17 A 18 A 19 B 20 D 21 A 22 C 23 C 24 D 25 A 26 B 27 C 28 C 29 B 30 A 31 A 32 C 33 A 34 A 35 B 36 D 37 B 38 D 39 B 40 B Mã đề thi 011 C B C B B A D C D 10 B 11 B 12 B 13 A 14 A 15 D 16 A 17 C 18 A 19 D 20 C 21 C 22 B 23 B 24 B 25 A 26 C 27 B 28 C 29 A 30 B 31 C 32 B 33 B 34 A 35 B 36 C 37 A 38 A 39 D 40 D Mã đề thi 012 B D A B B A B B D 10 A 11 B 12 C 13 B 14 C 15 C 16 B 17 C 18 B 19 D 20 B 21 B 22 B 23 D 24 C 25 D 26 D 27 D 28 A 29 B 30 B 31 A 32 A 33 A 34 C 35 B 36 C 37 D 38 B 39 D 40 D ... B 25 A 26 C 27 B 28 C 29 A 30 B 31 C 32 B 33 B 34 A 35 B 36 C 37 A 38 A 39 D 40 D Mã đề thi 012 B D A B B A B B D 10 A 11 B 12 C 13 B 14 C 15 C 16 B 17 C 18 B 19 D 20 B 21 B 22 B 23 D 24 C 25... 25 A 26 B 27 C 28 C 29 B 30 A 31 A 32 C 33 A 34 A 35 B 36 D 37 B 38 D 39 B 40 B Mã đề thi 011 C B C B B A D C D 10 B 11 B 12 B 13 A 14 A 15 D 16 A 17 C 18 A 19 D 20 C 21 C 22 B 23 B 24 B 25 A... 20 D 21 B 22 C 23 B 24 D 25 C 26 D 27 A 28 D 29 D 30 D 31 B 32 C 33 C 34 B 35 A 36 B 37 B 38 D 39 B 40 D Mã đề thi 010 B D D B B A A D C 10 B 11 D 12 B 13 C 14 C 15 B 16 B 17 A 18 A 19 B 20 D
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề kiểm tra chất lượng giữa HK1 Toán 12 năm 2018 – 2019 trường THPT Giao Thủy B – Nam Định, Đề kiểm tra chất lượng giữa HK1 Toán 12 năm 2018 – 2019 trường THPT Giao Thủy B – Nam Định

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn