ĐÁNH GIÁ tác DỤNG hỗ TRỢ dự PHÒNG và điều TRỊ nôn DO hóa CHẤT ở BỆNH NHÂN UNG THƯ PHỔI BẰNG NHĨ CHÂM bộ HUYỆT “vị THẦN môn não”

85 91 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/07/2019, 17:19

BỘ Y TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI NGUYỄN TH SONG AN ĐáNH GIá TáC DụNg Hỗ TRợ Dự PHòNG Và ĐIềU TRị NÔN DO HóA CHấT BệNH NHÂN UNG THƯ PhổI BằNG NHĩ CHÂM Bộ HUYệT Vị - THầN MÔN - NãO CNG LUN VN CHUYấN KHOA CẤP II HÀ NỘI - 2015 BỘ Y TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI NGUYỄN THỊ SONG AN ĐáNH GIá TáC DụNg Hỗ TRợ Dự PHòNG Và ĐIềU TRị NÔN DO HóA CHấT BệNH NHÂN UNG THƯ PhổI BằNG NHĩ CHÂM Bộ HUYệT Vị - THầN MÔN - N·O” Chuyên ngành : Y học cổ truyền Mã số : 62720201 ĐỀ CƯƠNG LUẬN VĂN CHUYÊN KHOA CẤP II NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS ĐỖ THỊ PHƯƠNG PGS.TS ĐINH NGỌC SỸ HÀ NỘI - 2015 CÁC CHỮ VIẾT TẮT N0 : Thời gian truyền hóa chất N1 : 24h sau truyền hóa chất N2 : 48h sau truyền hóa chất N3 : 72h sau truyền hóa chất NB : Người bệnh NC : Nghiên cứu UTP : Ung thư phổi UTPQ : Ung thư phế quản UTPKTBN : Ung thư phổi không tế bào nhỏ YHCT : Y học cổ truyền YHHĐ : Y học đại NSPQ : Nội soi phế quản TD : Theo dõi MỤC LỤC ĐẶT VẤN ĐỀ CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1 Tổng quan chẩn đoán điều trị ung thư phổi theo Y học đại (YHHĐ) Y học cổ truyền (YHCT) .3 1.1.1 Chẩn đoán điều trị ung thư phổi theo YHHĐ 1.1.2 Quan niệm chẩn đoán điều trị ung thư phổi theo YHCT: .10 1.2 Tổng quan nguyên nhân, chế bệnh sinh điều trị buồn nôn nôn theo YHHĐ YHCT 14 1.2.1 Nguyên nhân, chế bệnh sinh điều trị buồn nôn nôn theo YHHĐ 14 1.2.2 Quan điểm, nguyên nhân, chế bệnh sinh điều trị nôn buồn nôn theo YHCT 19 1.3 Tổng quan phương pháp châm cứu nhĩ châm 22 1.3.1 Tổng quan phương pháp châm cứu .22 1.3.2 Tổng quan nhĩ châm sở lý luận nhĩ châm .23 1.3.3 Một số nghiên cứu nhĩ châm 29 CHƯƠNG II: ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 32 2.1 Chất liệu nghiên cứu .32 2.2 Đối tượng nghiên cứu .33 2.3 Phương pháp nghiên cứu: 35 2.3.1 Thiết kế nghiên cứu: 35 2.3.2 Chọn mẫu: 35 2.3.3 Quy trình kỹ thuật nghiên cứu: 36 2.3.4 Nội dung nghiên cứu: 38 2.3.5 Phương pháp phân tích số liệu: 41 2.3.6 Sơ đồ nghiên cứu .41 2.4 Đạo đức nghiên cứu .42 CHƯƠNG III: DỰ KIẾN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 43 3.1 Đặc điểm chung đối tượng nghiên cứu .43 3.1.1 Một số đặc điểm chung đối tượng nghiên cứu 43 3.1.2 Một số đặc điểm bệnh lý đối tượng nghiên cứu: 45 3.2 Đánh giá hiệu điều trị theo YHHĐ 46 3.2.1 Đánh giá hiệu dự phòng buồn nơn 47 3.2.2 Đánh giá hiệu dự phòng nơn 49 3.3 Đánh giá hiệu điều trị theo thể bệnh YHCT .51 3.3.1 Đánh giá hiệu dự phòng buồn nơn theo thể bệnh YHCT 51 3.3.1 Đánh giá hiệu dự phòng nơn theo thể bệnh YHCT .53 3.4 Khảo sát số yếu tố ảnh hưởng đến kết điều trị nhóm NC 55 CHƯƠNG IV: DỰ KIẾN BÀN LUẬN 59 4.1 Tính tương đồng nhóm nghiên cứu 59 4.2 Hiệu hỗ trợ nhĩ châm dự phòng nơn buồn nơn điều trị hóa chất bệnh nhân ung thư phổi .59 4.3 Một số yếu tố liên quan tới kết điều trị 59 DỰ KIẾN KẾT LUẬN 60 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC DANH MỤC BẢNG Bảng 1: Phân bố NB theo tuổi .43 Bảng 2: Phân bố NB theo giới 43 Bảng 3: Phân bố NB theo tiền sử buồn nôn lần truyền hóa chất trước .44 Bảng 4: Phân bố NB theo tiền sử nơn lần truyền hóa chất trước 44 Bảng 5: Phân bố NB theo giai đoạn bệnh 45 Bảng 6: Phân bố người bệnh theo thể bệnh YHCT .45 Bảng 7: Phân bố NB theo số lần điều trị hóa chất .45 Bảng 8: Phân bố NB theo phương pháp điều trị kết hợp 46 Bảng Phân bố NB theo đáp ứng điều trị 46 Bảng 10 Tần số xuất buồn nôn theo thời gian điều trị (ngày đầu truyền hóa chất 24h-48h-72h sau truyền hóa chất) 47 Bảng 11: Mức độ xuất buồn nôn theo thời gian điều trị (ngày đầu truyền hóa chất 24h-48h-72h sau truyền hóa chất) 48 Bảng 12 Thời gian trung bình xuất buồn nôn ngày điều trị 48 Bảng 13 Tần số buồn nôn trung bình ngày điều trị 49 Bảng 14 Tần số xuất nôn theo thời gian điều trị (ngày đầu truyền hóa chất 24h-48h-72h sau truyền hóa chất) 49 Bảng 15: Mức độ xuất nôn theo thời gian điều trị (ngày đầu truyền hóa chất 24h-48h-72h sau truyền hóa chất) 50 Bảng 16 Thời gian trung bình xuất nơn ngày điều trị 50 Bảng 17 Tần số nơn trung bình ngày điều trị 51 Bảng 18 Phân bố tần số xuất buồn nôn theo thể bệnh YHCT 51 Bảng 19 Phân bố mức độ buồn nôn theo thể bệnh YHCT 52 Bảng 20 Thời gian trung bình xuất buồn nơn theo thể YHCT 52 Bảng 21 Tần số buồn nơn trung bình ngày điều trị theo thể YHCT 53 Bảng 22 Phân bố tần số xuất nôn theo thể bệnh YHCT 53 Bảng 23 Phân bố mức độ nôn theo thể bệnh YHCT 54 Bảng 24 Thời gian trung bình xuất nôn ngày điều trị 54 Bảng 25 Tần số nơn trung bình ngày điều trị theo thể YHCT .55 Bảng 27 Mối liên quan nhóm tuổi với với đáp ứng điều trị .55 Bảng 26 Mối liên quan đáp ứng điều trị với giới 56 Bảng 28 Mối liên quan số lần truyền hóa chất với đáp ứng điều trị 56 Bảng 29 Mối liên quan tiền sử buồn nôn với đáp ứng điều trị 57 Bảng 30 Mối liên quan tiền sử nôn với đáp ứng điều trị 57 Bảng 31 Mối liên quan phương pháp kết hợp điều trị ung thư kết điều trị 57 Bảng 32 Mối liên quan phác đồ chống nôn sử dụng với đáp ứng điều trị 58 ĐẶT VẤN ĐỀ Ung thư phổi (UTP) hay gọi ung thư phế quản (UTPQ) loại ung thư phổ biến giới Theo Tổ chức ung thư toàn cầu (Globocan) 2008, ước tính có 1,61 triệu ca năm, chiếm 12.7% tất trường hợp ung thư UTP loại thường gặp nam giới, phụ nữ tần xuất thấp hơn, đứng hàng thứ tư gây tử vong hàng thứ hai Đa số (55%) ca xuất nước phát triển UTP gây tử vong khoảng 18.2% tổng số tử vong ung thư Ở Việt Nam, xu hướng tăng gánh nặng bệnh tật ung thư ngày rõ rệt Năm 1990, số mắc ung thư 52.721 trường hợp đến năm 2000, số riêng Hà Nội Thành Phố Hồ Chí Minh tăng lên đến 71.710 Ước tính nay, số hàng năm khoảng 150.000 Đây ung thư ác tính, tỉ lệ sống sót người mắc UTPQ thấp, khoảng 10% vòng năm sau chẩn đốn Với tình hình bệnh phức tạp, điều trị tốn kém, bệnh UTP đặt nhiều thách thức cơng tác phòng, điều trị bệnh chăm sóc giảm nhẹ cho bệnh nhân [1], [2], [3] Điều trị ung thư phụ thuộc vào giai đoạn bệnh, giai đoạn khơng có định phẫu thuật chủ yếu hóa trị, xạ trị hỗ trợ ngăn ung thư tái phát giảm đau triệu chứng Tác dụng hóa chất chống ung thư nhằm phá hủy tế bào u, hạn chế khối ung thư phát triển Song hóa trị liệu có nhiều tác dụng phụ, buồn nơn nơn hai phản ứng phụ thường gặp [4], [5], [6] Các tác dụng phụ xuất sớm bắt đầu liệu trình điều trị, gây khó chịu cho người bệnh, làm ảnh hưởng không nhỏ tới việc sử dụng thuốc đường uống khác Những trường hợp nặng, nơn nhiều gây nước, suy kiệt [1] Vì thuốc chống nơn sử dụng kết hợp với phác đồ điều trị hóa chất Tuy nhiên số trường hợp thuốc chống nôn khơng có hiệu bệnh nhân có chống định sử dụng [7] Thực tế lâm sàng cho thấy, trường hợp bệnh nhân nơn mức độ nặng điều trị theo phác đồ chống nôn thường quy theo hướng dẫn Bộ Y Tế, hội Ung Thư Việt nam Do việc tìm phương pháp khác hỗ trợ để phòng, giảm nơn buồn nơn tìm kiếm Trong Y học cổ truyền, nhĩ châm phương pháp áp dụng điều trị giảm nôn buồn nôn Trong “Nội Kinh Linh khu” sách y kinh điển viết “Nhĩ vi tổng mạch chi sở tụ”[8] nghĩa tai có huyệt vị chữa chứng bệnh tương ứng với tạng phủ nằm Vì nhĩ chẩn nhĩ châm dùng để chữa chứng nôn, ngủ, đau đầu, mệt mỏi bệnh lý thực thể thối hóa khớp, đau thần kinh hông to, liệt nửa người, giảm stress [9], [10], [11], [12], [13], [14] Để tăng cường đông tây y điều trị kết hợp, theo chiến lược phát huy vai trò hiệu y học cổ truyền Tổ chức Y tế giới phòng bệnh chữa bệnh 2014 – 2020 [15], muốn có chứng đầy đủ tác dụng dự phòng nôn nhĩ châm bệnh nhân UTP, tiến hành nghiên cứu (NC) khoa Ung bướu Bệnh viện Lao Bệnh Phổi Trung Ương với mục tiêu sau: Đánh giá hiệu nhĩ châm huyệt “vị - thần môn - não” hỗ trợ dự phòng điều trị nơn, buồn nơn hóa chất bệnh nhân ung thư phổi khơng tế bào nhỏ giai đoạn III-IV số yếu tố ảnh hưởng tới điều trị Đánh giá hiệu nhĩ châm huyệt “vị - thần môn - não” hỗ trợ dự phòng điều trị nơn, buồn nơn hóa chất bệnh nhân ung thư phổi theo thể bệnh Y học cổ truyền CHƯƠNG I TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1 Tổng quan chẩn đoán điều trị ung thư phổi theo Y học đại (YHHĐ) Y học cổ truyền (YHCT) 1.1.1 Chẩn đoán điều trị ung thư phổi theo YHHĐ 1.1.1.1 Chẩn đoán ung thư phổi: * Yếu tố nguy cơ: - Người hút thuốc lá: Ước tính hàng năm nước ta có khoảng 6.905 ca mắc [16] Hút thuốc yếu tố quan trọng gây ung thư nguyên nhân tử vong 70% ca UTP toàn cầu [17] - Phơi nhiễm với chất gây ung thư amiang, phóng xạ, hóa chất… * Giai đoạn tiềm tàng Bệnh biểu âm thầm, thường khơng có biểu triệu chứng, có trường hợp phát khám sức khỏe định kỳ hay khám bệnh lý khác Một số trường hợp biểu toàn thân mệt mỏi, chán ăn gầy sút cân, sốt nhẹ kéo dài…Nên thường bệnh nhân đến bệnh viện khám giai đoạn muộn *Giai đoạn biểu triệu chứng: Tùy thuộc vào vị trí khối u, mức độ xâm lấn tổ chức xung quanh di xa - Triệu chứng hô hấp: Ho khan, ho máu, đau ngực, khó thở, đau ngực: Ho kéo dài nhiều tuần, ho khạc đờm, ho máu số lượng nhiều Khó thở tăng dần gặp u lòng khí quản gây bít tắc, tràn dịch màng phổi, vêm phế quản phổi nghẽn, nghe phổi có ran tiếng wheezing gợi ý nghẽn khu trú khơng hồn tồn, xẹp phổi … - Triệu chứng biểu bệnh lý lồng ngực: khối u chèn ép vị ... ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI NGUYỄN THỊ SONG AN ĐáNH GIá TáC DụNg Hỗ TRợ Dự PHòNG Và ĐIềU TRị NÔN DO HóA CHấT BệNH NHÂN UNG THƯ PhổI BằNG NHĩ CHÂM Bộ HUYệT Vị - THầN MÔN - N·O” Chuyên ngành : Y học cổ truyền... sau: Đánh giá hiệu nhĩ châm huyệt “vị - thần môn - não” hỗ trợ dự phòng điều trị nơn, buồn nơn hóa chất bệnh nhân ung thư phổi không tế bào nhỏ giai đoạn III-IV số yếu tố ảnh hưởng tới điều trị Đánh. .. yếu tố ảnh hưởng tới điều trị Đánh giá hiệu nhĩ châm huyệt “vị - thần môn - não” hỗ trợ dự phòng điều trị nơn, buồn nơn hóa chất bệnh nhân ung thư phổi theo thể bệnh Y học cổ truyền CHƯƠNG I TỔNG
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐÁNH GIÁ tác DỤNG hỗ TRỢ dự PHÒNG và điều TRỊ nôn DO hóa CHẤT ở BỆNH NHÂN UNG THƯ PHỔI BẰNG NHĨ CHÂM bộ HUYỆT “vị THẦN môn não” , ĐÁNH GIÁ tác DỤNG hỗ TRỢ dự PHÒNG và điều TRỊ nôn DO hóa CHẤT ở BỆNH NHÂN UNG THƯ PHỔI BẰNG NHĨ CHÂM bộ HUYỆT “vị THẦN môn não”

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm