Đề thi KSCL lần 1 Toán 12 năm 2018 – 2019 trường THPT Cộng Hiền – Hải Phòng

8 47 0
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/07/2019, 17:18

ĐỀ THI KSCL LẦN MƠN TỐN KHỐI 12 NĂM HỌC 2018-2019 Thời gian : 90 phút không kể thời gian giao đề Đề gồm có 50 câu SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO HẢI PHÒNG TRƯỜNG THPT CỘNG HIỀN MÃ ĐỀ:132 Họ, tên thí sinh: Lớp : Số báo danh: Phòng thi:  π 3π , α ∈ ; 2 21π    Tính giá trị cos  α −   −7 − A B C D 10 10 10 10 Câu 2: Cho hàm số y = f ( x ) có bảng biến thiên sau: Câu 1: Cho sin α =  ?  Hàm số y = f ( x ) đồng biến khoảng đây? A (1;3) B ( −∞; +∞ ) C ( −∞; −1) ( 0;1) D ( −1;0 ) (1; +∞ ) Câu 3: Bảng biến thiên sau hàm số nào? Chọn câu x -∞ y' +∞ + + +∞ y -∞ A y =x + 3x + 3x B y =x − 3x + 3x C y = − x + x − x D y = x + x − x Câu 4: Khối lập phương ABCD A ' B ' C ' D ' có độ dài đường chéo a Thể tích khối lập phương a3 a3 A a B C D 3a 3 2 Câu 5: Cho hàm số y = ax + bx + c có đồ thị hình vẽ bên Hỏi khẳng định sau đúng? y x -3 -2 -1 -1 -2 -3 -4 -5 A a > 0, b < 0, c < B a > 0, b > 0, c < C a > 0, b < 0, c > D a < 0, b > 0, c <  Câu 6: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho v = ( 2; ) đường thẳng ∆ : x − y + = Ảnh đường thẳng ∆ qua phép tịnh tiến Tv đường thẳng A ∆ ' : x − y − = B ∆ ' : x − y − = C ∆ ' : x + y + = D ∆ ' : x − y + = Câu 7: Trên nửa khoảng ( 0;3] , kết luận cho hàm số y = x + A Cả max y y không tồn ( 0;3] ( 0;3] B = max y ( 0;3] x 10 = , y ( 0;3] Trang 1/6 - Mã đề thi 132 - https://toanmath.com/ C max y không tồn y = ( 0;3] ( 0;3] D max y = +∞, y = ( 0;3] ( 0;3] 2x −5 Đồ thị hàm số có tiệm cận đứng tiệm cận ngang là: 4−x B x = ; y = C x = ; y = −2 D x = −4 ; y = −2 Câu 8: Cho hàm số y = A y = 4; x = −2 Câu 9: Kết viết dạng lũy thừa với số mũ hữu= tỷ biểu thức F là: a a a a :a 11 16 ( a > 0) A F = a B F = a C F = a D F = a Câu 10: Tế bào E.Coli điều kiện ni cấy thích hợp 20 phút lại phân đôi lần Giả sử tế bào E Coli khối lượng khoảng 15.10-15g Hỏi sau ngày khối lượng tế bào vi khuẩn sinh bao nhiêu?(Chọn đáp án xác nhất) A 2,34.1029 ( g ) B 3,36.1029 ( g ) C 2, 25.1026 ( kg ) D 3,35.1026 ( kg ) Câu 11: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho hai điểm A (1;1) B ( 2;0 ) Đường thẳng qua hai điểm A, B tạo với hai trục tọa độ tam giác vng Bán kính đường tròn nội tiếp r tam giác A r = B r = 2 C r = D r= − 2+ Câu 12: Tìm m để bất phương trình (3sin x − cos x) − 6sin x + 8cos x ≤ 2m − với x ∈ R A m ≤ B m ≥ 18 C m ≥ D m ≥ Câu 13: Cho hàm số y = f ( x) Hàm số y = f '( x) có đồ thị hình vẽ: Khẳng định sau khẳng định đúng? A Hàm số y = f ( x) đạt cực đại x = B Hàm số y = f ( x) đồng biến (−∞;1) C Đồ thị hàm số y = f ( x) có điểm cực tiểu D Đồ thị hàm số y = f ( x) có hai điểm cực trị Câu 14: Cho hình lăng trụ tam giác ABC A ' B ' C ' có tất cạnh a Gọi E, F trung điểm cạnh AA ' BB ' Đường thẳng CE cắt đường thẳng C 'A' E ' , đường thẳng CF cắt đường thẳng C 'B' F' Tính thể tích khối đa diện EFA ' B ' F ' E ' a3 a3 a3 a3 A B C D 12 x + x −1 có đường tiệm cận? x2 − x − A B C D 2x − Câu 16: Cho hàm số y = ( C ) Tìm m để đường thẳng (d): y = 2x+m cắt (C) hai điểm phân x +1 biệt A, B thỏa mãn: AB =  m = 10 B m = 10 C m = -2 m ∈ ( −2;10 )  m = −2 D  A Câu 15: Đồ thị hàm số y = Câu 17: Tìm tập xác định D hàm số y = A D = ( −∞; −1) ∪ ( 4; +∞ ) ( x − 3x − ) B.= D  \ {−1, 4} C D = ( −1; ) D D = R Trang 2/6 - Mã đề thi 132 - https://toanmath.com/ Câu 18: Tất giá trị tham số a để phương trình x3 − x − a = có nghiệm phân biệt : A −2 < a < B −2 < a < C −4 < a < D Không tồn a Câu 19: Hàm số : y =− x + ( m + 1) x + − m có cực trị khi: B m < −1 C m ≥ −1 D m > −1 A m ≤ −1 3sin x Câu 20: Tìm tập xác định hàm số y = ? cos x + 4π  π   2π  A D= R \ − + k 2π , + k 2π , k ∈ Z  B D = R \ ± + k 2π , k ∈ Z       5π   π  C D = R \ ± D D= R \ ± + k 2π , k ∈ Z  + k 2π , k ∈ Z      Câu 21: Cho khối chóp tam giác S ABC tích 16 Gọi M , N , P trung điểm cạnh AB, BC , CA Khi đó, thể tích khối chóp S MNP A B C D 16 Câu 22: Lớp 11B1 có 38 học sinh, giáo viên chủ nhiệm chọn ngẫu nhiên bạn để làm trực nhật Hỏi số cách chọn giáo viên chủ nhiệm? 3 A P3 B C38 C A38 D 38 Câu 23: Cho khối chóp S ABC có đáy ABC tam giác vuông cân B , độ dài cạnh AB = BC = a, cạnh bên SA vng góc với đáy SA = 2a Tính thể tích V khối chóp S ABC a3 a3 a3 A V = a B V = C V = D V = Câu 24: Tìm tất giá trị thực tham số m cho hàm số y = x − x + mx + đồng biến khoảng ( 0; +∞ ) ? A m ≤ 12 B m ≥ C m ≤ D m ≥ 12 Câu 25: Hệ số x rút gọn khai triển ( − x ) + ( x + 1) là: A 9576 B 196 C 6552 10 D -5544 Câu 26: Cho hàm số y = f(x) có lim f ( x ) = lim f ( x ) = −4 Phát biểu sau đúng: x →+∞ x →−∞ A Đồ thị hàm số có tiệm cận ngang tiệm cận đứng B Đồ thị hàm số có tiệm cận ngang đường thẳng y= y = -4 C Đồ thị hàm số khơng có tiệm cận ngang D Đồ thị hàm số có tiệm cận đứng đường thẳng x = ; x =-4 x −1 Câu 27: Phương trình tiếp tuyến đồ thị ( H ) : y = giao điểm ( H ) trục hoành là: x+2 A y= x − B.= C y = x D = ( x − 1) y y 3( x − 1) Câu 28: Trong dãy số sau, dãy số cấp số cộng? u1 = A un= 3n + 2, ∀n ∈ N * B  un +1 = un − 3, ∀n ∈ N * C.= un 2.3n −1 , ∀n ∈ N * D , ∀n ∈ N * = un 2n + Câu 29: Đồ thị sau hàm số ? -2 O -2 Trang 3/6 - Mã đề thi 132 - https://toanmath.com/ A y = 2x + x −1 B y = x+2 1− x C y = x+2 x −1 D y = x +1 x −1 Câu 30: Cho hàm số y = x3 + x − x + 15 Khẳng định sau khẳng định sai? A Hàm số đồng biến khoảng ( 5; +∞ ) C Hàm số đồng biến ( −9; −5 ) B Hàm số đồng biến R D Hàm số nghịch biến khoảng ( −3;1) Câu 31: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, phương trình đường tròn có tâm gốc tọa độ O tiếp xúc với đường thẳng ∆ : x + y − = A x + y = 2 B x + y = 2 C ( x − 1) + ( y − 1) =2 2 D ( x − 1) + ( y − 1) = Câu 32: Cho hàm số y = f ( x ) , biết đồ thị hàm số y = f ' ( x ) hình vẽ bên Hỏi hàm số y f ( x − x ) nghịch biến khoảng sau đây? = 1  A  −1;  B ( 2; +∞ ) C ( −∞; −1) 2  Câu 33: Khẳng định sau sai? D ( −1; ) A Thể tích khối chóp có diện tích đáy B chiều cao h V = Bh B Thể tích khối lăng trụ có diện tích đáy B chiều cao h V = Bh C Thể tích khối hộp chữ nhật tích ba kích thước D Thể tích khối chóp có diện tích đáy B chiều cao h V = 3Bh Câu 34: Cho hình chóp S ABCD có đáy ABCD hình vng cạnh a Tam giác SAB vuông S nằm mặt phẳng vng góc với mặt phẳng đáy Hình chiếu vng góc S đường thẳng AB điểm H thỏa AH = HB Tính theo a thể tích V khối chóp S ABCD a3 a3 a3 a3 A V = B V = C V = D V = 9 Câu 35: Tọa độ điểm cực đại đồ thị hàm số y = − x3 + x + là: A (1; 4) B (2; 6) C (-2; 22) D (0; 2) Câu 36: Số đỉnh khối bát diện A B 12 C 20 D Câu 37: Cho hình chóp S ABC , tam giác ABC vng B , cạnh bên SA vng góc với mặt phẳng đáy ( ABC ) Gọi H hình chiếu vng góc A lên SB Mệnh đề sau SAI? A Các mặt bên hình chóp tam giác vng B ∆SBC vuông Trang 4/6 - Mã đề thi 132 - https://toanmath.com/ C AH ⊥ SC  D Góc đường thẳng SC với mặt phẳng ( ABC ) góc SCB Câu 38: Cho hình chóp S ABC có đáy ABC tam giác cạnh a , cạnh bên SA vng góc với mặt phẳng ( ABC ) ; góc đường thẳng SB mặt phẳng ( ABC ) 600 Tính theo a thể tích V khối chóp S ABC a3 3a a3 B V = C V = D V = a A V = 4 Câu 39: Cho hình lăng trụ ABC A ' B ' C ' có đáy ABC tam giác cạnh a Hình chiếu đỉnh A ' lên mặt phẳng ( ABC ) trùng với tâm ∆ABC , cạnh AA ' = 2a Thể tích khối lăng trụ ABC A ' B ' C ' A a 39 B a3 C a 11 12 D a 11 Câu 40: Cho hình chóp S ABCD có cạnh đáy a , cạnh bên hợp với mặt đáy góc 600 Tính theo a thể tích V khối chóp S ABCD a3 a3 a3 a3 A V = B V = C V = D V = Câu 41: Giá trị lớn hàm số f ( x ) =x − x + đoạn [ 0; 2] là: A max f ( x) = 64 B max f ( x) = [0; 2] [0; 2] C max f ( x) = [0; 2] D max f ( x) = [0; 2] Câu 42: Cho hình lập phương ABCD A ' B ' C ' D ' cạnh a ( tham khảo hình vẽ bên) Khoảng cách hai đường thẳng AB ' BC ' B C A D B' A' C' D' a a B C a D a 2 Câu 43: Trong buổi tiệc kiện có 20 người nam (trong có anh A) 16 người nữ (trong có chị B) tham gia Đến phần giao lưu, MC muốn chọn ngẫu nhiên người nam người nữ để ghép cặp nhảy Tính xác suất để anh A chị B cặp nhảy chọn? 3 A B C D 320 320 160 18 Câu 44: Cho hình chóp tam giác S ABC có cạnh bên 2a , cạnh đáy a Gọi α góc hai mặt bên hình chóp Hãy tính cos α A cos α = B cos α = C cos α = D cos α = 15 15 2 Câu 45: Cho hình vng ABCD tâm O hình bên Gọi M, N, P, Q trung điểm cạnh AB, BC, CD, DA Ảnh tam giác OAM qua phép quay tâm O góc 900 A Trang 5/6 - Mã đề thi 132 - https://toanmath.com/ M A Q B N O D C P A Tam giác ODQ B Tam giác OBN C Tam giác OAQ D Tam giác OCN Câu 46: Cho tam giác ABC có trọng tâm G Gọi M, N, P trung điểm cạnh BC, AC, AB Phép vị tự phép vị tự sau biến tam giác ABC thành tam giác MNP? A P B G N C M A Phép vị tự tâm G, tỉ số − C Phép vị tự tâm G, tỉ số 2 D Phép vị tự tâm G, tỉ số −2 B Phép vị tự tâm G, tỉ số Câu 47: Cho hình chóp S ABCD có đáy hình bình hành ABCD Giao tuyến hai mặt phẳng ( SAD ) ( SBC ) đường thẳng song song với đường thẳng sau đây? A AC B BD C AD D SC 2 3 Câu 48: Cho a, b > thỏa mãn a > a , b > b Khi khẳng định đúng? A < a < 1, < b < B < a < 1, b > C a > 1, < b < D a > 1, b > Câu 49: Đường dây điện 110KV kéo từ trạm phát (điểm A) đất liền Côn Đảo (điểm C) Biết khoảng cách ngắn từ điểm C đến điểm B đất liền 60km, khoảng cách từ A đến B 100km, góc ABC =1v Mỗi km dây điện nước chi phí 5000 USD, chi phí cho km dây điện bờ 3000 USD Hỏi điểm G cách A để mắc dây điện từ A đến G từ G đến C chi phí C B G A A 55km B 40km C 60km D 45km Câu 50: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho đường thẳng d : x − y + = Vectơ pháp tuyến đường thẳng d     n (1; −2 ) A = B n = ( 2;1) C n = ( −2;3) D n = (1;3) - - HẾT Trang 6/6 - Mã đề thi 132 - https://toanmath.com/ SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO HẢI PHÒNG ĐÁP ÁN TRƯỜNG THPT CỘNG HIỀN ĐỀ THI KSCL LẦN MƠN TỐN KHỐI 12 - NĂM HỌC 2018-2019 Thời gian : 90 phút không kể thời gian giao đề Đề gồm có 50 câu cauhoi 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 132 A D B B A D C C A D D B C C A A A C A B C B D D C B B B C B A 209 D D B A D A B C B C B B C A D C B C D C C C D D A A B C A B A 357 B D C C D C B D C C C B A D B D D A A C C A D D B B D D B A A 485 A C C A A B C C B C A A B B D A D A B D A A D B D C C B B C D 576 A D B B A D C C A D D B C C A A A C A B C B D D C B B B C B A 641 D D B A D A B C B C B B C A D C B C D C C C D D A A B C A B A 764 B D C C D C B D C C C B A D B D D A A C C A D D B B D D B A A 896 A C C A A B C C B C A A B B D A D A B D A A D B D C C B B C D cauhoi 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 132 C D D B D D B D A B A D C A A C C A A 209 A A A B A D B D D B C B D A D C A C D 357 D A B A D B D A B C B B D A C A A C C 485 A C B A B D D D C B B D A C B D C D B 576 C D D B D D B D A B A D C A A C C A A 641 A A A B A D B D D B C B D A D C A C D 764 D A B A D B D A B C B B D A C A A C C 896 A C B A B D D D C B B D A C B D C D B ... TRƯỜNG THPT CỘNG HIỀN ĐỀ THI KSCL LẦN MƠN TỐN KHỐI 12 - NĂM HỌC 2 018 -2 019 Thời gian : 90 phút không kể thời gian giao đề Đề gồm có 50 câu cauhoi 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23... (1; −2 ) A = B n = ( 2 ;1) C n = ( −2;3) D n = (1; 3) - - HẾT Trang 6/6 - Mã đề thi 13 2 - https://toanmath.com/ SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO HẢI PHÒNG ĐÁP ÁN TRƯỜNG THPT. .. −2 ;10 )  m = −2 D  A Câu 15 : Đồ thị hàm số y = Câu 17 : Tìm tập xác định D hàm số y = A D = ( −∞; 1) ∪ ( 4; +∞ ) ( x − 3x − ) B.= D  { 1, 4} C D = ( 1; ) D D = R Trang 2/6 - Mã đề thi 13 2
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi KSCL lần 1 Toán 12 năm 2018 – 2019 trường THPT Cộng Hiền – Hải Phòng, Đề thi KSCL lần 1 Toán 12 năm 2018 – 2019 trường THPT Cộng Hiền – Hải Phòng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn