Đề thi KSCL Toán 12 năm 2018 – 2019 trường THPT Lê Văn Hưu – Thanh Hóa

8 29 0
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/07/2019, 17:18

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO THANH HÓA TRƯỜNG THPT LÊ VĂN HƯU ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 12 Tên mơn: TỐN Thời gian làm bài: 90 phút; (50 câu trắc nghiệm) Mã đề thi: 101 (Thí sinh khơng sử dụng tài liệu) Họ, tên thí sinh: Số báo danh: Câu 1: Cho hàm số f liên tục đoạn [0;6] Nếu  f ( x)dx  bằng: A B 5  f ( x)dx   f ( x)dx có giá trị C D 9 Câu 2: Nguyên hàm hàm số f  x   x3  3x  hàm số hàm số sau? A F  x   3x  3x  C x 3x   2x  C Câu 3: Hình chóp có 50 cạnh có mặt? A 26 B 21 C F  x   x4 B F  x    x  x  C x4 x2 D F  x     x  C C 25 D 49 Câu 4: Cho hàm số y  f  x  có đồ thị hình vẽ Phương trình f  x    có nghiệm? B A C D Câu 5: Một hình hộp chữ nhật có ba kích thước a  5cm; b  6cm; c  4cm Thể tích khối hộp là? A 40cm3 B 120cm3 C 60cm3 Câu 6: Tính diện tích xung quanh ( S xq ) hình nón hình vẽ đây? D 20cm3 S a a 600 O A S xq   a2 B S xq   a A C S xq   a2 2 D S xq   a 2 Câu 7: Cho dãy số  un  có un   n  n  Số 19 số hạng thứ dãy A B C D Trang 1/8 - Mã đề thi 101 - https://toanmath.com/ Câu 8: Nghiệm phương trình 92 x1  81 là: A x  B x  2 Câu 9: Hàm số sau nghịch biến  ? A y   x  x B y  x 2 x 1 C x   D x   C y  x  x D y  x  x Câu 10: Phương trình tiếp tuyến đồ thị hàm số y  x  x  điểm A  3;1 là: A y  9 x  B y  x  26 C y  x  D y  9 x  26 Câu 11: Cho a số dương, biểu thức a a viết dạng lũy thừa với số mũ hữu tỉ là? 6 A a B a C a D a Câu 12: Cơng thức sau cơng thức tính thể tích khối chóp? (Trong B diện tích mặt đáy, h chiều cao hình chóp) B.h B.h A B D B.h3 C B.h Câu 13: Cho hình chữ nhật ABCD có AB  5cm; BC  4cm Thể tích khối trụ tạo thành cho hình chữ nhật ABCD quay quanh AB là: 80 B V   A V  80 C V  20 D V  100 Câu 14: Tập nghiệm bất phương trình log  x  x    là: A  ;2    3;    B  3;   C  ;2  D  2;3 C D Câu 15: Tích phân   x  3 dx cho kết bằng? A B Câu 16: Giá trị nhỏ hàm số y  x3  x đoạn  4; 1 bằng: A B - 16 C D - Câu 17: Thể tích khối trụ ngoại tiếp khối hộp chữ nhật ABCD A ' B ' C ' D ' có AB  a , AD  a , AA '  a là: (Khối trụ ngoại tiếp khối hộp chữ nhật khối trụ có hai đường tròn đáy ngoại tiếp hai đáy khối hộp chữ nhật) A V   a B V   a3 C V   a3 2 D V   a 3 Câu 18: Thể tích khối cầu ngoại tiếp khối lập phương có độ dài cạnh a là: A V   a B V   a C V  4 a 3 D V  a 81 x 9 3 là: x2  x A B C D Câu 20: Một nhóm học sinh gồm có nam nữ, chọn ngẫu nhiên bạn Tính xác suất để bạn chọn có nam nữ 5 A B C D 18 9 Câu 19: Số đường tiệm cận đồ thị hàm số y  Trang 2/8 - Mã đề thi 101 - https://toanmath.com/ Câu 21: Nguyên hàm F  x  hàm số f  x   x  A  cot x  x  2 16 B cot x  x  2 16   thỏa mãn F    1 là: sin x 4 2 C  cot x  x  D cot x  x  C D  (;1)  (2; ) D D   \ {1;2} 16 Câu 22: Tập xác định hàm số y  ( x  x  2) là: A D  (0; ) B D  (1; 2) Câu 23: Cho hàm số y  f  x  liên tục khoảng K Hàm số y  f   x  có đồ thị khoảng K hình vẽ bên y x1 y = f'(x) O x2 x3 x4 x Hỏi khoảng K hàm số y  f  x có điểm cực trị? A C B 1 x D x Câu 24: Cho phương trình  15.2   , khẳng định sau đúng? A Có hai nghiệm dương B Có hai nghiệm trái dấu C Có hai nghiệm âm Câu 25: Tập nghiệm phương trình log  x     là: A 1;0 B 4 C 0; 4 D Có nghiệm D 0 Câu 26: Cho hình lăng trụ đứng ABCD A ' B ' C ' D ' , đáy hình thang vng A D , có AB  2CD, AD  CD  a 2, AA '  2a Thể tích khối lăng trụ cho bằng: B 6a A 12a3 C 2a D 4a Câu 27: Họ nguyên hàm hàm số f ( x)  e x (3  e  x ) là: C ex C F ( x )  3e x  e x ln e x  C A F ( x)  3e x  B F ( x )  3e x  x  C D F ( x )  3e x  x  C Câu 28: Cho log  a, log2  b Khi giá trị log125 30 tính theo a b là: A 1 a 1  b  B Câu 29: Tích phân I   A 2ln 43  a 3b C a 3 b D a 3 a dx có giá trị bằng: x  x2 B 2ln C  2ln D 2ln Câu 30: Hình chóp S ABCD đáy hình vng, SA vng góc với đáy, SA  a 3, AC  a Khi thể tích khối chóp S ABCD là: A a3  B a3  C a3  D a3  Trang 3/8 - Mã đề thi 101 - https://toanmath.com/ Câu 31: Cho hàm số y  f ( x) liên tục  Hàm số y  f ( x) có đồ thị hình bên Hàm số g  x   f (1  x  x ) đồng biến khoảng đây? A  ;1 B 1;  C  0;1 Câu 32: Tìm tất giá trị m để hàm số y  A m  D 1;2  tan x  đồng biến tan x  m B m   m  C  m     0;  ?  4 D m  Câu 33: Tham số m thuộc khoảng để đồ thị hàm số y  x4  2mx2  2m  m4 có cực đại, cực tiểu mà điểm cực trị tạo thành tam giác có diện tích 1? A m   0;  B m   1;  C m   2;  D m   2;  2x  Biết F    , giá trị F   là: x 1 x Câu 34: Gọi F  x  nguyên hàm hàm số f  x   A 217 C B 27 Câu 35: Cho phương trình log  x  1   log 215 24 D 215  x  log8   x  Tổng nghiệm phương trình là? B 4 A  C  D  Câu 36: Một người gửi 300 triệu đồng vào ngân hàng theo thức lãi kép kì hạn quý, với lãi suất 1,75% /một quý Hỏi sau tháng người gửi có 500 triệu đồng (bao gồm vốn lẫn lãi) từ số vốn ban đầu? (Giả sử lãi suất không thay đổi) A 90 tháng B 30 tháng C 87 tháng D 29 tháng Câu 37: Cho hàm số y  f  x  có đạo hàm  có bảng xét dấu f   x  sau Hỏi hàm số y  f  x  x  có điểm cực tiểu? x f  x A 2   B e  C    D   Câu 38: Cho tích phân I    x   ln xdx  ae  b , a b số hữu tỉ Giá trị a  3b là: x A 13  B  13 C  13 D  13 Câu 39: Cho hình lăng trụ đứng ABC A ' B ' C ' có đáy ABC tam giác vuông A , AB  a , BC  2a , đường thẳng AC ' tạo với mặt phẳng  BCC B góc 300 (tham khảo hình vẽ bên dưới) Diện tích mặt cầu ngoại tiếp hình lăng trụ cho bằng: Trang 4/8 - Mã đề thi 101 - https://toanmath.com/ A B C A' B' C' A 24 a C 4 a B 6 a D 3 a n Câu 40: Cho 1  x   a0  a1 x   an x n thỏa a0  a1   an  729 Tìm n số hạng thứ khai triển A n  ; 560x B n  ; 280x C n  ; 240x D n  ; 60x Câu 41: Hình chóp S ABCD có đáy ABCD hình thoi tâm O , AB  a , BAD  600 , SO   ABCD  mặt phẳng  SCD  tạo với mặt đáy góc 600 Tính thể tích khối chóp S ABCD 3a 24 A VS ABCD  B VS ABCD  3a 48 C VS ABCD  3a 12 D VS ABCD  3a Câu 42: Cho khối chóp S ABCD có ABCD hình vng cạnh a, SA  a SA vng góc với mặt phẳng đáy Cosin góc hai đường thẳng SB AC là: A B C D 5 Câu 43: Cho hình tứ diện ABCD có AD   ABC  , ABC tam giác vuông B Biết BC  a , AB  a , AD  3a Quay tam giác ABC ABD (Bao gồm điểm bên tam giác) xung quanh đường thẳng AB ta khối tròn xoay Thể tích phần chung khối tròn xoay bằng: A 3 a B 3 a 16 C 3 a 16 D 3 a 16 Câu 44: Một trang trại chăn nuôi dự định xây dựng hầm biogas với thể tích 12 m3 để chứa chất thải chăn nuôi tạo khí sinh học Dự kiến hầm chứa có dạng hình hộp chữ nhật có chiều sâu gấp rưỡi chiều rộng Hãy xác định kích thước đáy (dài, rộng) hầm biogas để thi công tiết kiệm nguyên vật liệu (khơng tính đến bề dày thành bể) Tính kích thước (dài; rộng – tính theo đơn vị m , làm tròn đến chữ số thập phân sau dấu phẩy) phù hợp yêu cầu A Dài 2,42 m rộng 1,82 m B Dài 2,74 m rộng 1,71m C Dài 2,26 m rộng 1,88 m D Dài 2,19 m rộng 1,91m Câu 45: Cho đa giác gồm 2018 đỉnh A1 A2 A2018 Chọn ngẫu nhiên đỉnh 2018 đỉnh đa giác, xác suất để đỉnh chọn đỉnh tam giác tù bao nhiêu? 3053 3021 25 C A B D 34 4034 4034 Câu 46: Có giá trị nguyên tham số m để phương trình 91 có nghiệm thực? A B C Vô số 1 x   m  3 31 1 x  2m   D  Câu 47: Biết x sin 2018 x a , a , b số nguyên dương Giá trị biểu thức d x  0 sin 2018 x  cos 2018 x b P  2a  3b3 là: A P  32 B P  194 C P  200 D P  100 Trang 5/8 - Mã đề thi 101 - https://toanmath.com/ Câu 48: Cho hình chóp tứ giác có cạnh đáy , chiều cao Xét đa diện lồi H có đỉnh trung điểm tất cạnh hình chóp (tham khảo hình vẽ) Tính thể tích H S F G E H B Q M A A C P N B D C D 12 Câu 49: Cho hàm số bậc ba f  x   x3  mx  nx  với m, n   , biết m  n    2m  n   Khi số điểm cực trị đồ thị hàm số g  x   f  x  là: A B C D 11 Câu 50: Cho tứ diện ABCD có mặt cầu nội tiếp  S1  mặt cầu ngoại tiếp  S2  , hình lập phương ngoại tiếp  S2  nội tiếp mặt cầu  S3  Gọi r1 , r2 , r3 bán kính mặt cầu  S1  ,  S2  ,  S3  Khẳng định sau đúng? (Mặt cầu nội tiếp tứ diện mặt cầu tiếp xúc với tất mặt tứ diện, mặt cầu nội tiếp hình lập phương mặt cầu tiếp xúc với tất mặt hình lập phương) r r r r r r r r A   B   C   D   r3 3 r2 r2 r3 r2 r3 r2 r3 3 - - HẾT Trang 6/8 - Mã đề thi 101 - https://toanmath.com/ 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 Mã đề 101 B C A D B B A B A B C A A D B B A A C C A C D D C B D A C D D B A A C A B B B C D B D C D B C D D C Trang 7/8 - Mã đề thi 101 - https://toanmath.com/ Trang 8/8 - Mã đề thi 101 - https://toanmath.com/ ... 47: Biết x sin 2018 x a , a , b số nguyên dương Giá trị biểu thức d x  0 sin 2018 x  cos 2018 x b P  2a  3b3 là: A P  32 B P  194 C P  200 D P  100 Trang 5/8 - Mã đề thi 101 - https://toanmath.com/... Trang 6/8 - Mã đề thi 101 - https://toanmath.com/ 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 Mã đề 101 B C A D... D C B D A C D D B A A C A B B B C D B D C D B C D D C Trang 7/8 - Mã đề thi 101 - https://toanmath.com/ Trang 8/8 - Mã đề thi 101 - https://toanmath.com/
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi KSCL Toán 12 năm 2018 – 2019 trường THPT Lê Văn Hưu – Thanh Hóa, Đề thi KSCL Toán 12 năm 2018 – 2019 trường THPT Lê Văn Hưu – Thanh Hóa

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn