Đề KSCL cuối kỳ 1 Toán 12 năm học 2018 – 2019 trường THPT Đoàn Thượng – Hải Dương

9 39 0
  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/07/2019, 17:18

SỞ GD&ĐT HẢI DƯƠNG TRƯỜNG THPT ĐOÀN THƯỢNG (Đề thi có 06 trang) ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG CUỐI KÌ I NĂM HỌC 2018 - 2019 MƠN TỐN – Lớp 12 Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian phát đề) Họ tên thí sinh: Mã đề thi 132 Số báo danh: (Thí sinh khơng sử dụng tài liệu) Câu 1: Khối bát diện có mặt phẳng đối xứng? B C A D − 2x Câu 2: Đường thẳng đường tiệm cận ngang đồ thị hàm số y = ? x −1 A y = B y = −2 C x = D x = −2 − x3 + x − đoạn [ −1; 2] Câu 3: Tích giá trị lớn giá trị nhỏ hàm số f ( x ) = 43 50 B − C −2 D − 27 27 27 AD 2= AB 2= BC 2a Quay hình thang miền Câu 4: Cho hình thang ABCD vuông A B với = quanh đường thẳng chứa cạnh BC Tính thể tích V khối tròn xoay tạo thành 5πa πa 4πa A V = B V = C V = D V = πa 3 Câu 5: Khối đa diện sau có mặt khơng phải tam giác đều? A Bát diện B Tứ diện C Nhị thập diện D Thập nhị diện Câu 6: Cho số thực a , b khác Biết đường thẳng song song với trục Ox mà cắt đường y = a x , y = b x , trục tung M , N A AN = AM (hình vẽ bên) Mệnh đề sau đúng? A − y N A y = bx M y = ax O A b = 2a x B a = b Câu 7: Cho f ( x ) = x f ( x + ) − f ( x ) bằng? A 24 B 25 C ab = C 25 f ( x ) Câu 8: Đồ thị hàm số có tiệm cận đứng? x2 − x + A y = x B y = C y = log x x −1 D ab = D 24 f ( x ) D y = x2 x2 + Câu 9: Một chất điểm chuyển động có vận tốc tức thời v ( t ) phụ thuộc vào thời gian t theo hàm số v ( t ) =−t + 8t + 500 ( m/s ) Trong khoảng thời gian t = ( s ) đến t = ( s ) chất điểm đạt vận tốc lớn thời điểm nào? A t = B t = C t = D t = Trang 1/6 - Mã đề thi 132 −   1 − −  2   Câu 10: Cho biểu thức P = a  a b ( a 2b )   với a , b số dương Khẳng định sau       đúng? a a b3 a A P = B P = C P = b3 a D P = b ab a y mx − ∆ : y + x = m cắt Câu 11: Tìm tất giá trị thực m để hai đường thẳng d := điểm nằm trục hoành A m = B m = ± C m = D m = − Câu 12: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD hình vng cạnh 4a Gọi H điểm thuộc đường thẳng   AB cho 3HA + HB = Hai mặt phẳng ( SAB ) ( SHC ) vng góc với mặt phẳng đáy Tính khoảng cách từ B đến mặt phẳng ( SHC ) A 5a B 12a C 6a D 5a 12 Câu 13: Cho x ; ; y theo thứ tự lập thành cấp số cộng Gọi M , m giá trị lớn giá trị nhỏ biểu thức = P xy + y Tính = S M +m − 2 Câu 14: Hai người ngang tài ngang sức tranh chức vô địch thi cờ tướng Người giành chiến thắng người thắng năm ván cờ Tại thời điểm người chơi thứ thắng ván người chơi thứ hai thắng ván, tính xác suất để người chơi thứ giành chiến thắng B C D A A B C D C y ′′ (1) = π ln π D y ′′= (1) π (π − 1) Câu 15: Cho hàm số y = xπ Tính y′′ (1) A y ′′ (1) = B y ′′ (1) = ln π Câu 16: Cho hàm số f ( x ) liên tục  có đồ thị hình vẽ đây, hàm số f ( x ) đồng biến khoảng sau đây? A ( −∞; −1) B (1; +∞ ) C ( −1;1) D ( −∞;0 ) Câu 17: Tìm tất giá trị tham số m để đồ thị ( C ) hàm số y = x − x + m cắt trục hoành điểm phân biệt A m ∈  B m ∈ ( 2; +∞ ) C m ∈ ( −2; ) có họ nghiệm (với k ∈  ): Câu 18: Phương trình 2sin x + sin x = 4π 5π π A.= B = C x= x + kπ x + kπ + kπ 3 D m ∈ ( −∞; −2 ) D.= x 2π + kπ Trang 2/6 - Mã đề thi 132 Câu 19: Khoảng cách từ điểm M (1; −1) đến đường thẳng ∆ : x + y + = là: A B 10 C D 10 Câu 20: Phương trình log ( x −= ) log ( x − ) + có nghiệm? B C D A Câu 21: Cho hàm số y = ax + bx + cx + d có đồ thị đường cong hình vẽ bên Mệnh đề đúng? A a > 0, b > 0, c = 0, d < C a > 0, b = 0, c > 0, d < B a > 0, b = 0, c < 0, d < D a > 0, b < 0, c = 0, d < Câu 22: Biết thể tích khí CO2 năm 1998 V ( m3 ) 10 năm tiếp theo, năm thể tích khí CO2 tăng a % , 10 năm nữa, năm thể tích khí CO2 tăng n% Thể tích khí CO2 năm 2016 A V2016 = V + V (1 + a + n ) 18 (m ) ( (100 + a )(100 + n ) ) =V 10 C V2016 10 B V2016= V (1 + a + n ) 18 20 (m ) (m ) (100 + a ) (100 + n ) =V 10 D V2016 10 36 (m )   Câu 23: Tìm số hạng khơng chứa x khai triển  2x −  , x ≠ x   A 240 B 15 C −240 D −15 Câu 24: Cho hàm số y = −2 x + x − có đồ thị ( C ) Phương trình tiếp tuyến ( C ) điểm M thuộc ( C ) có hồnh độ A.= y 18 x + 49 B.= y 18 x − 49 C y = −18 x + 49 D y = −18 x − 49 Câu 25: Cho hàm số y = f ( x ) có đồ thị đoạn [ −2; 4] hình vẽ bên Tìm max f ( x ) [ −2; 4] A B f ( ) C D Câu 26: Cho hàm số y = f ( x) liên tục  với bảng xét dấu đạo hàm sau Trang 3/6 - Mã đề thi 132 Số điểm cực trị hàm số y = f ( x) A B C D Câu 27: Hình trụ có bán kính đáy a thiết diện qua trục hình vng, diện tích xung quanh hình trụ π a2 A 3π a B C 4π a D π a Câu 28: Cho hình chóp S ABCD có cạnh đáy a cạnh bên tạo với đáy góc 60° Thể tích hình chóp A a3 B a3 C a3 D a3 Câu 29: Cho hình nón có đường sinh l = , bán kính đáy r = Diện tích tồn phần hình nón A Stp = 24π B Stp = 15π C Stp = 20π D Stp = 22π Câu 30: Cho hình chóp tứ giác S ABCD có đáy ABCD hình vng cạnh a , SA ⊥ ( ABC ) , SA = 3a Thể tích khối chóp S ABCD B V = 3a C V = a A V = 6a x+3 Khẳng định sau Câu 31: Cho hàm số y = x+2 A Hàm số đồng biến  B Hàm số đồng biến ( −∞; −2 ) ( −2; +∞ ) D V = 2a C Hàm số nghịch biến  \ {−2} D Hàm số nghịch biến ( −∞; −2 ) ( −2; +∞ ) Câu 32: Nghiệm dương nhỏ phương trình 2sin x + 2 sin x cos x = là: π 3π π B x = C x = D x = A x = π 4 Câu 33: Cho hàm số y = f ( x ) có đạo hàm f ′ ( x ) = x ( x − ) , x ∈  Mệnh đề sau đúng? B Hàm số cho đạt cực đại x = D Hàm số cho có điểm cực trị A Hàm số cho có điểm cực trị C Hàm số cho đạt cực tiểu x = −2 Câu 34: Tìm m để đồ thị hàm số y = x −2 x − 2x + m B m < có ba đường tiệm cận? C m ≤ m ≠ D m ≤ A m < m ≠ Câu 35: Đường cong hình bên đồ thị bốn hàm số Hàm số hàm số nào? y −2 −1 O x −1 A y =x − x + B y =x − x + C y = x − x + D y = − x3 + 3x + Trang 4/6 - Mã đề thi 132 Câu 36: Có giá trị ngun khơng âm tham số m để hàm số y = mx − ( m − ) x − có điểm cực tiểu A B Câu 37: Cho phương trình 4− x − m log (x C − x + 3) + 2− x +2 x D log ( x − m + ) = Tìm tất giá trị thực tham số m để phương trình có hai nghiệm thực phân biệt 3 1 A m < − m > − B m < m > 2 2 C m > − D m < 2 Câu 38: Cho hình lăng trụ ABC A′B′C ′ Biết khoảng cách từ điểm C đến mặt phẳng ( ABC ′ ) a , góc hai mặt phẳng ( ABC ′ ) ( BCC ′B′ ) α với cos α = khối lăng trụ ABC A′B′C ′ là: A' (tham khảo hình vẽ bên dưới) Thể tích C' B' A C B A a3 B 3a C 3a D 3a   Câu 39: Hàm số f ( x= ) mx + cos x đồng biến khoảng  0; π2  giá trị m thuộc   khoảng sau đây? A ( 0; +∞ ) B [1; +∞ ) C ( 0; +∞ ) D (1; +∞ ) Câu 40: Cho parabol ( P ) : y = ax + bx + c ( a ≠ ) Xét dấu hệ số hoành hai điểm phân biệt có đỉnh nằm phía trục hồnh A a < 0, ∆ > B a > 0, ∆ < C a < 0, ∆ < Câu 41: Tìm giới hạn A = lim x →−2 a biệt thức ∆ (P) cắt trục D a > 0, ∆ > x +1 x +x+4 A − B −∞ C +∞ D Câu 42: Số mặt phẳng cách tất đỉnh hình lăng trụ tam giác là: A B C D Câu 43: Tìm tập xác định D hàm số y  x 1 log 3 x  1  1  1  B  ; +∞  C D = ( 0; +∞ ) \   D = D  ; +∞  3  3 3   = SB = SC = a Tính khoảng cách Câu 44: Cho hình chóp S ABC có  ASB = CSB = 600 ,  ASC = 900 , SA d từ điểm A đến mặt phẳng ( SBC ) = A D ( 0; +∞ ) Trang 5/6 - Mã đề thi 132 2a a B d = 2a C d = a D d = 3 Câu 45: Một sở sản xuất khăn mặt bán khăn với giá 30.000 đồng tháng sở bán trung bình 3000 khăn Cơ sở sản xuất có kế hoạch tăng giá bán để có lợi nhuận tốt Sau tham khảo thị trường, người quản lý thấy từ mức giá 30.000 đồng mà tăng giá thêm 1000 đồng tháng bán 100 Biết vốn sản xuất khăn không thay đổi 18.000 Hỏi sở sản xuất phải bán với giá để đạt lợi nhuận lớn A 43.000 đồng B 39.000 đồng C 42.000 đồng D 40.000 đồng A d = Câu 46: Có giá trị nguyên tham số m ∈ [ −10;10] để hàm số = y mx − 3mx + (3m − 2) x + − m có điểm cực trị? A 11 B C D 10 Câu 47: Cho hình chóp S ABCD có đáy ABCD hình chữ nhật cạnh AB = a , AD = 2a Mặt phẳng ( SAB ) ( SAC ) vuông góc với ( ABCD ) Gọi H hình chiếu vng góc A SD Tính khoảng cách AH SC biết AH = a 19 19 73 73 A B C D a a a a 19 73 19 73 Câu 48: Phương trình log x.log x.log x = log x.log x + log x.log x + log x.log x có tập nghiệm A {2; 4;6} B {1; 48} C {1} D {1;12} Câu 49: Trong không gian cho đường thẳng  điểm O Qua O có đường thẳng vng góc với đường thẳng  ? A B Vô số C D d : x − 12 y + = Câu 50: Đường phân giác góc nhọn tạo đường thẳng d1 : x + y − = có phương trình: A x + 56 y + 40 = B x − y − =0 C x + 56 y − 40 = D 64 x − y − 53 = 0 - - HẾT Trang 6/6 - Mã đề thi 132 made cautron dapan 132 D 132 B 132 C 132 A 132 D 132 D 132 D 132 C 132 C 132 10 D 132 11 B 132 12 B 132 13 A 132 14 B 132 15 D 132 16 B 132 17 C 132 18 C 132 19 B 132 20 B 132 21 A 132 22 D 132 23 A 132 24 C 132 25 C 132 26 C 132 27 C 132 28 A 132 29 A 132 30 C 132 31 D 132 32 D 132 33 D 132 34 A 132 35 C 132 36 A 132 37 B 132 38 B 132 39 B 132 40 A 132 41 A 132 42 C 132 43 D 132 44 A 132 45 B made cautron dapan 209 D 209 A 209 A 209 D 209 D 209 C 209 C 209 B 209 D 209 10 B 209 11 D 209 12 D 209 13 B 209 14 A 209 15 D 209 16 A 209 17 B 209 18 A 209 19 B 209 20 B 209 21 A 209 22 D 209 23 C 209 24 A 209 25 A 209 26 B 209 27 C 209 28 B 209 29 D 209 30 A 209 31 B 209 32 B 209 33 C 209 34 C 209 35 A 209 36 B 209 37 A 209 38 C 209 39 C 209 40 A 209 41 C 209 42 C 209 43 A 209 44 D 209 45 D made cautron dapan 357 A 357 A 357 B 357 A 357 A 357 D 357 A 357 A 357 A 357 10 B 357 11 A 357 12 C 357 13 B 357 14 D 357 15 C 357 16 D 357 17 C 357 18 D 357 19 B 357 20 A 357 21 C 357 22 B 357 23 A 357 24 D 357 25 B 357 26 A 357 27 D 357 28 C 357 29 C 357 30 B 357 31 C 357 32 D 357 33 B 357 34 A 357 35 B 357 36 A 357 37 D 357 38 C 357 39 A 357 40 C 357 41 C 357 42 A 357 43 B 357 44 B 357 45 D made cautron dapan 485 C 485 B 485 B 485 B 485 C 485 A 485 A 485 D 485 A 485 10 A 485 11 A 485 12 B 485 13 A 485 14 C 485 15 A 485 16 D 485 17 C 485 18 B 485 19 A 485 20 A 485 21 C 485 22 A 485 23 C 485 24 B 485 25 C 485 26 D 485 27 D 485 28 D 485 29 D 485 30 B 485 31 D 485 32 B 485 33 B 485 34 C 485 35 A 485 36 C 485 37 C 485 38 D 485 39 D 485 40 C 485 41 A 485 42 B 485 43 B 485 44 D 485 45 C 132 132 132 132 132 46 47 48 49 50 D A B B C made cautron dapan 570 B 570 C 570 A 570 B 570 A 570 D 570 D 570 B 570 C 570 10 A 570 11 D 570 12 D 570 13 C 570 14 A 570 15 C 570 16 B 570 17 D 570 18 B 570 19 C 570 20 A 570 21 A 570 22 B 570 23 B 570 24 C 570 25 A 570 26 D 570 27 C 570 28 C 570 29 A 570 30 D 570 31 D 570 32 D 570 33 C 570 34 A 570 35 B 570 36 B 570 37 D 570 38 B 570 39 A 209 209 209 209 209 46 47 48 49 50 D C B A A made cautron dapan 628 B 628 C 628 B 628 A 628 A 628 C 628 D 628 C 628 B 628 10 C 628 11 B 628 12 D 628 13 A 628 14 D 628 15 D 628 16 C 628 17 A 628 18 C 628 19 B 628 20 D 628 21 A 628 22 D 628 23 B 628 24 B 628 25 A 628 26 A 628 27 A 628 28 A 628 29 B 628 30 C 628 31 D 628 32 D 628 33 C 628 34 B 628 35 C 628 36 B 628 37 C 628 38 A 628 39 D 357 357 357 357 357 46 47 48 49 50 C B D D D made cautron dapan 743 D 743 D 743 C 743 C 743 A 743 C 743 D 743 B 743 B 743 10 B 743 11 B 743 12 D 743 13 C 743 14 B 743 15 C 743 16 A 743 17 A 743 18 D 743 19 C 743 20 B 743 21 D 743 22 B 743 23 B 743 24 A 743 25 D 743 26 C 743 27 C 743 28 B 743 29 D 743 30 B 743 31 A 743 32 A 743 33 B 743 34 A 743 35 A 743 36 D 743 37 D 743 38 D 743 39 B 485 485 485 485 485 46 47 48 49 50 C A D D A made cautron dapan 896 A 896 B 896 D 896 C 896 D 896 A 896 B 896 B 896 B 896 10 B 896 11 D 896 12 D 896 13 B 896 14 B 896 15 D 896 16 B 896 17 A 896 18 A 896 19 C 896 20 A 896 21 A 896 22 A 896 23 A 896 24 C 896 25 A 896 26 A 896 27 A 896 28 D 896 29 B 896 30 C 896 31 A 896 32 C 896 33 D 896 34 A 896 35 C 896 36 D 896 37 D 896 38 D 896 39 B 570 570 570 570 570 570 570 570 570 570 570 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 B A C A A C B D D A C 628 628 628 628 628 628 628 628 628 628 628 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 B B D A C D A D A B C 743 743 743 743 743 743 743 743 743 743 743 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 C A A D D C A A B C C 896 896 896 896 896 896 896 896 896 896 896 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 A C D C C D A B C C B ... Mã đề thi 13 2 made cautron dapan 13 2 D 13 2 B 13 2 C 13 2 A 13 2 D 13 2 D 13 2 D 13 2 C 13 2 C 13 2 10 D 13 2 11 B 13 2 12 B 13 2 13 A 13 2 14 B 13 2 15 D 13 2 16 B 13 2 17 C 13 2 18 C 13 2 19 B 13 2 20 B 13 2 21. .. A 13 2 22 D 13 2 23 A 13 2 24 C 13 2 25 C 13 2 26 C 13 2 27 C 13 2 28 A 13 2 29 A 13 2 30 C 13 2 31 D 13 2 32 D 13 2 33 D 13 2 34 A 13 2 35 C 13 2 36 A 13 2 37 B 13 2 38 B 13 2 39 B 13 2 40 A 13 2 41 A 13 2 42 C 13 2... CO2 năm 19 98 V ( m3 ) 10 năm tiếp theo, năm thể tích khí CO2 tăng a % , 10 năm nữa, năm thể tích khí CO2 tăng n% Thể tích khí CO2 năm 2 016 A V2 016 = V + V (1 + a + n ) 18 (m ) ( (10 0 + a ) (10 0
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề KSCL cuối kỳ 1 Toán 12 năm học 2018 – 2019 trường THPT Đoàn Thượng – Hải Dương, Đề KSCL cuối kỳ 1 Toán 12 năm học 2018 – 2019 trường THPT Đoàn Thượng – Hải Dương

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn