Đề thi KSCL Toán ôn thi THPT Quốc gia 2019 trường THPT chuyên Lam Sơn – Thanh Hóa

7 70 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/07/2019, 17:18

TRƯỜNG THPT CHUYÊN LAM SƠN ĐỀ THI CHÍNH THỨC (Đề thi có 06 trang) KÌ THI KSCL CÁC MƠN THI THPT QUỐC GIA Bài thi: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian giao đề Ngày thi: 09/12/2018 Họ, tên thí sinh: Số báo danh: Mã đề: 1201       Câu Cho ba lực F1  MA, F2  MB, F3  MC A điểm đặt M , tác động vào vật và vật đứng n (như hình vẽ) Biết cường độ F1 , F2  30N  AMB  600 Cường độ lực F3 là: A 60 N B 30 N C 30 N D 15 N F1 C F3 M F2 B Câu Số nghiệm thực phương trình: 3log (2 x  1)  log ( x  5)  là: A B C D Câu Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho điểm I(1;2) đường thẳng (d): 2x +y - = Biết có hai điểm M1, M2 thuộc (d) cho IM  IM  10 Tơng hồnh độ M1 M2 là: 14 A B C D 5 30   Câu Cho x số thực dương, số hạng không chứa x khai triển nhị thức  x   là: x  10 20 20 20 10 A C30 B 220 C C30 D C30 Câu Cho khối trụ (T) có bán kính đáy R = 1, thể tích V = 5.Tính diện tích tồn phần hình trụ tương ứng A S = 7 B S = 10 C S = 12 D S = 11 Câu Có tất giá trị nguyên m miền [-10;10] để hàm số y = x4 - 2(2m+1)x2 + có ba điểm cực trị? A 11 B Vô số C 10 D 20 Câu Hàm số y  x  x  x  nghịch biến khoảng đây? A (5;+) B (1;+) C (1;5) D (- ;1) Câu Đạo hàm hàm số y  log ( x  x  1) là: 2x 1 (2 x  1) ln 2x  B y  C y  A y  D y  ( x  x  1) ln ( x  x  1) ln ( x  x  1) ( x  x  1) x  2019 Câu Cho hàm số y  mệnh đề sau: x 1 (1) Đồ thị hàm số có tiệm cận đứng đường thẳng x = -1 tiệm cận ngang đường thẳng y = (2) Đồ thị hàm số có tiệm cận đứng đường thẳng x = 2019 tiệm cận ngang đường thẳng y = (3) Hàm số đồng biến khoảng xác định (4) Hàm số nghịch biến khoảng xác định Số mệnh đề mệnh đề là: A B C D Trang 1/6 - Mã đề: 1201 Câu 10 Số đường tiệm cận đứng tiệm cận ngang đồ thị hàm số y  A B C x  1 là: x  3x  D n 1 Câu 11 Cho dãy  un  với un     1, n   * Tính S 2019  u1  u2  u3   u2019 , ta kết quả: 2 4039 6057 B 2020  2019 C 2 Câu 12 Cho hàm số y = f(x) liên tục  có bảng biến thiên sau: A D 2019  2019 Phương trình f(x) = có nghiệm thực? A B C D  5 x a Câu 13 Biết lim  , a số nguyên, b số nguyên tố Ta có tổng a + 2b bằng: x 0 b x  16  A B C 13 D 14 Câu 14 Cho hàm số y = f(x) liên tục  có đồ thị hình vẽ bên Số nghiệm thực phương trình f(x) - = là: A B C D Câu 15 Cho khối hộp chữ nhật ABCD.A'B'C'D' có AB = a, AD = 2a, AA' = 3a Tính thể tích V khối tứ diện BA'C'D' A V = 2a3 B V = 6a3 C V = a3 D V = 3a3 Câu 16 Cho hình nón có đường cao bán kính đáy 15 cm Diện tích xung quanh mặt nón cho là: A 225 cm2 B 450 cm2 Câu 17 Giá trị lớn hàm số y  A 17 B 13 C 1125 cm2 D 325 cm2 x5 đoạn [8;12] là: x7 C 13 D 15 Trang 2/6 - Mã đề: 1201 Câu 18 Tìm giá trị tham số m  m  . để phương trình x2  1   (m2  m  2)  x    m3  2m   có nghiệm thực x x  A m  B  m  C m  -2 D m   x3 nghịch biến khoảng (2;+)? x  4m A B C vô số D 2 Câu 20 Cho hàm số y = f(x) có đạo hàm  f ( x)  ( x  1)( x  2) ( x  3) Số điểm cực trị hàm số cho là: A B C D Câu 19 Có tất giá trị nguyên m để hàm số y  Câu 21 Đường cong hình vẽ bên đồ thị hàm số sau đây? A y = - x3 + 3x + B y = x3 - 2x + C y = x3 - 3x + D y = x3 + 3x + Câu 22 Đồ thị hàm số y = x3 - 3x2 - 9x +2 có hai điểm cực trị A B Điểm sau thuộc đường thẳng AB? 1  C P(-1;-7) D N(1;9) 8  Câu 23 Từ chữ số 1,2,3,4,5,6,7,8,9 lập tất số tự nhiên có chữ số đôi khác nhau? 3 A 9! B A9 C C9 D A9  A8 A M(0;-1) B E  ;  Câu 24 Tập xác định D hàm số y  ( x  x  6)2019 là: A D  ( ; 2)  (3;  ) B D   ;   3;   C D  (2;3) D D   \ 2;3 Câu 25 Cho khối hai mươi mặt (H) Biết mặt đa giác p cạnh, đỉnh đỉnh chung q mặt Ta có (p;q) nhận giá trị sau đây? A p = 5; q = B p = 4; q = C p = 3; q = D p = 3; q = Câu 26 Cho hình chóp S.ABC có SA = SB = SC, đáy ABC tam giác cạnh a Biết thể tích khối chóp S.ABC a3 Khoảng cách hai đường thẳng SA BC bằng: A 6a B 3a 13 C a D 4a Trang 3/6 - Mã đề: 1201 Câu 27 Diện tích tồn phần hình bát diện cạnh 3a bằng: A 4a B 9a C 2a D 18a sin x  cos x  là: 2sin x  cos x  A B C D 11 11 Câu 29 Cho hình chóp S.ABC có đáy tam giác vuông A, AB = a, AC  a , SA vng góc với mặt phẳng đáy SA = 2a Khoảng cách từ điểm A đến mặt phẳng (SBC) bằng: 2a 2a 57 2a 38 a 57 A B C D 19 19 19 19  4x  neáu x   Câu 30 Cho hàm số f ( x)   x  Xác định a để hàm số liên tục  :  ax  neáu x   4 A a  B a  1 C a   D a  3 Câu 31 Cho hàm số y = f(x) liên tục  có bảng biến thiên hình vẽ bên Mệnh đề đúng? Câu 28 Giá trị lớn biểu thức P  A Phương trình f(x) = có nghiệm thực phân biệt B Hàm số đồng biến khoảng (0; +) C Hàm số có điểm cực trị D Giá trị nhỏ hàm số Câu 32 Cho khối lăng trụ ABC.A'B'C' có cạnh đáy a Khoảng cách từ điểm A' đến mặt phẳng (AB'C') 2a Thể 19 tích khối lăng trụ cho là: A a3 B a3 C a3 D 3a Trang 4/6 - Mã đề: 1201 Câu 33 Cho khối tứ diện ABCD có AB, AC, AD đơi vng góc với AB = a, AC = 2a, AD = 3a Các điểm M, N, P thứ tự thuộc cạnh AB, AC, AD cho 2AM = MB, AN = 2NC, AP = PD Tính thể tích khối tứ diện AMNP A 2a B a C a3 D 2a Câu 34 Tổng tất giá trị thực tham số m để hàm số y = 3x3 +2(m +1)x2 - 3mx + m -5 có hai điểm cực trị x1, x2 đồng thời y(x1) y(x2) = là: A -8 B 11  13 C -39 D -21 x x Câu 35 Cho phương trình m.16 -2(m - 2).4 + m -3 = Tập hợp tất giá trị dương m để phương trình cho có hai nghiệm phân biệt khoảng (a;b) Tổng T = a + 2b bằng: A 11 B C 10 D 14 Câu 36 Cho hàm số y = f(x) có đạo hàm liên tục  Biết f(0) = đồ thị hàm số y  f ( x) cho hình vẽ bên Phương trình f  x   m , với m tham số có nhiều nghiệm? A B C D Câu 37 Có tất giá trị nguyên m, m  - 2019 để phương trình x3 - 3mx2 + 4m3 + = có nghiệm phân biệt? A 2019 B 2020 C 2021 D 2030 Câu 38 Để đủ tiền mua nhà, anh An vay ngân hàng 500 triệu đồng theo phương thức trả góp với lãi suất 0,85%/tháng Nếu sau tháng, kể từ thời điểm vay, anh An trả nợ cho ngân hàng số tiền cố định 10 triệu đồng bao gồm tiền lãi vay tiền gốc Biết phương thức trả lãi gốc khơng thay đổi suốt q trình anh An trả nợ Hỏi sau tháng anh trả hết nợ ngân hàng? ( Tháng cuối trả 10 triệu đồng) A 68 B 65 C 66 D 67 Câu 39 Cho tam giác ABC nội tiếp đường tròn tâm I đường kính AA', M trung điểm BC Khi quay tam giác ABM với nửa hình tròn đường kính AA' xung quanh đường thẳng AM (như hình vẽ minh họa), ta khối nón khối cầu tích V1 V2 Tỷ số V1 bằng: V2 27 A B 32 C D 32 Trang 5/6 - Mã đề: 1201 Câu 40 Trong mặt phẳng Oxy cho tam giác ABC có đỉnh A(5;5), trực tâm H(-1;13), đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC có phương trình x2 + y2 = 50 Biết tọa độ đỉnh C C(a;b), với a < Tổng a + b bằng: A B - C -8 D 2 Câu 41 Cho phương trình: 3log 27  x  (m  3) x   m   log  x  x   3m   Số giá trị nguyên m cho phương trình cho có hai nghiệm phân biệt x1, x2 thỏa mãn x1 - x2 < 15 là: A 12 B 11 C 13 D 14 6x  Câu 42 Biết tập nghiệm bất phương trình x   2  x  [a;b] Khi giá trị biểu x2  thức P = 3a -2b bằng: A B -2 C D Câu 43 Cho x, y số thực thay đổi thỏa mãn (x + 2y) + 8xy  Giá trị nhỏ biểu thức P  x  ( y  xy ) bằng: A B -2 C - D  16 Câu 44 Cho hai phương trình x2 + 7x + - ln(x +4) = (1) x2 -11x + 21 - ln(6 - x) = (2) Đặt T tổng nghiệm phân biệt hai phương trình cho, ta có: A T = B T = C T = D T = ( m   ) Câu 45 Có tất giá trị tham số m, để phương trình sau vơ nghiệm với ẩn x, ( x  ) ? 3sin x  cos x  (m3  4m  3) x  m  A B Vô số C D Câu 46 Cho a số thực dương, a  Biết bất phương trình logax  3x - nghiệm với x > Số a thuộc tập hợp sau đây? A (5;+) B (2;3) C (1;2) D (3;5] 2 Câu 47 Cho hàm số y = f(x) có đạo hàm f ( x)  ( x  1)  x  (4m  5) x  m  m   , x   Có tất số nguyên m để hàm số g ( x)  f ( x ) có điểm cực trị? A B C D 4 Câu 48 Cho số thực a, b thay đổi, thỏa mãn a  , b  Khi biểu thức P  log 3a b  log b (a  9a  81) đạt giá trị nhỏ tổng a + b bằng: A  B  C  D  Câu 49 Cho tập hợp A = {1; 2; 3; 4; 5; 6} Gọi B tập hợp tất số tự nhiên gồm chữ số đôi khác lập từ A Chọn thứ tự số thuộc tập hợp B Tính xác suất để số vừa chọn có số có mặt chữ số 80 159 160 161 A B C D 359 360 359 360 Câu 50 Cho hình chóp S.ABC có SA = SB = SC =   600 Tính diện tích mặt cầu ngoại a,  ASB   ASC  900 , BSC tiếp hình chóp 7 a A C 7 a 18 7 a B D 7 a 12 Hết Trang 6/6 - Mã đề: 1201 TRƯỜNG THPT CHUYÊN LAM SƠN ĐỀ THI CHÍNH THỨC (Đề thi có 06 trang) KÌ THI KSCL CÁC MƠN THI THPT QUỐC GIA Bài thi: TỐN Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian giao đề Ngày thi: 09/12/2018 Họ, tên thí sinh: Số báo danh: Đáp án mã đề: 1201 01 B; 02 D; 03 C; 04 D; 05 C; 06 A; 07 C; 08 A; 09 B; 10 B; 11 B; 12 A; 13 D; 14 B; 15 C; 16 A; 17 C; 18 D; 19 A; 20 A; 21 C; 22 A; 23 B; 24 D; 25 D; 26 A; 27 D; 28 A; 29 B; 30 C; 31 C; 32 B; 33 C; 34 D; 35 A; 36 D; 37 A; 38 C; 39 D; 40 B; 41 C; 42 B; 43 D; 44 B; 45 D; 46 C; 47 B; 48 A; 49 C; 50 B; Đáp án mã đề: 1202 01 D; 02 D; 03 B; 04 A; 05 A; 06 B; 07 A; 08 C; 09 C; 10 B; 11 C; 12 B; 13 B; 14 D; 15 B; 16 B; 17 C; 18 C; 19 D; 20 A; 21 A; 22 A; 23 C; 24 D; 25 C; 26 A; 27 D; 28 A; 29 B; 30 B; 31 B; 32 D; 33 C; 34 D; 35 B; 36 D; 37 C; 38 D; 39 B; 40 C; 41 A; 42 C; 43 D; 44 B; 45 D; 46 C; 47 C; 48 A; 49 A; 50 A; Đáp án mã đề: 1203 01 B; 02 C; 03 D; 04 B; 05 A; 06 A; 07 A; 08 B; 09 A; 10 D; 11 B; 12 B; 13 D; 14 C; 15 C; 16 B; 17 D; 18 B; 19 C; 20 A; 21 C; 22 B; 23 C; 24 B; 25 B; 26 A; 27 D; 28 D; 29 C; 30 C; 31 C; 32 A; 33 A; 34 D; 35 D; 36 B; 37 B; 38 D; 39 C; 40 A; 41 D; 42 C; 43 A; 44 A; 45 D; 46 A; 47 D; 48 C; 49 B; 50 C; Đáp án mã đề: 1204 01 C; 02 B; 03 B; 04 D; 05 D; 06 B; 07 B; 08 C; 09 A; 10 A; 11 B; 12 D; 13 C; 14 C; 15 A; 16 D; 17 B; 18 A; 19 C; 20 D; 21 C; 22 B; 23 D; 24 B; 25 D; 26 C; 27 A; 28 B; 29 A; 30 C; 31 A; 32 A; 33 B; 34 C; 35 A; 36 B; 37 C; 38 A; 39 D; 40 A; 41 D; 42 C; 43 B; 44 C; 45 D; 46 A; 47 C; 48 B; 49 D; 50 D; Đáp án mã đề: 1205 01 A; 02 D; 03 B; 04 B; 05 C; 06 D; 07 D; 08 B; 09 B; 10 C; 11 C; 12 A; 13 B; 14 D; 15 A; 16 D; 17 C; 18 C; 19 B; 20 C; 21 A; 22 C; 23 D; 24 A; 25 B; 26 D; 27 B; 28 C; 29 D; 30 B; 31 B; 32 C; 33 A; 34 D; 35 A; 36 A; 37 C; 38 D; 39 C; 40 A; 41 D; 42 B; 43 A; 44 A; 45 B; 46 C; 47 C; 48 A; 49 B; 50 D; Đáp án mã đề: 1206 01 C; 02 C; 03 A; 04 A; 05 A; 06 D; 07 C; 08 A; 09 B; 10 B; 11 B; 12 C; 13 C; 14 B; 15 C; 16 A; 17 B; 18 D; 19 C; 20 B; 21 C; 22 A; 23 D; 24 B; 25 C; 26 A; 27 A; 28 A; 29 D; 30 D; 31 B; 32 D; 33 D; 34 B; 35 C; 36 B; 37 D; 38 B; 39 D; 40 C; 41 D; 42 C; 43 A; 44 B; 45 D; 46 A; 47 C; 48 A; 49 D; 50 B; ... Mã đề: 1201 TRƯỜNG THPT CHUYÊN LAM SƠN ĐỀ THI CHÍNH THỨC (Đề thi có 06 trang) KÌ THI KSCL CÁC MƠN THI THPT QUỐC GIA Bài thi: TỐN Thời gian làm bài: 90 phút, khơng kể thời gian giao đề Ngày thi: ... 1, n   * Tính S 2019  u1  u2  u3   u2019 , ta kết quả: 2 4039 6057 B 2020  2019 C 2 Câu 12 Cho hàm số y = f(x) liên tục  có bảng biến thi n sau: A D 2019  2019 Phương trình... có nhiều nghiệm? A B C D Câu 37 Có tất giá trị nguyên m, m  - 2019 để phương trình x3 - 3mx2 + 4m3 + = có nghiệm phân biệt? A 2019 B 2020 C 2021 D 2030 Câu 38 Để đủ tiền mua nhà, anh An vay
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi KSCL Toán ôn thi THPT Quốc gia 2019 trường THPT chuyên Lam Sơn – Thanh Hóa, Đề thi KSCL Toán ôn thi THPT Quốc gia 2019 trường THPT chuyên Lam Sơn – Thanh Hóa

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn