Đề thi KSCL học bồi dưỡng Toán lần 1 năm 2018 – 2019 trường Nông Cống 1 – Thanh Hóa

6 91 1
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/07/2019, 17:18

SỞ GD&ĐT THANH HOÁ ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HỌC BỒI DƯỠNG TRƯỜNG THPT NÔNG CỐNG I LẦN NĂM HỌC 2018 - 2019 MƠN THI: TỐN – KHỐI 12 (Thời gian làm 90 phút, không kể thời gian phát đề) Mã đề thi 190 Câu 1: Tìm giá trị nhỏ hàm số y  A 6 2x 1 đoạn  2;  x3 B 5 C D 1  a Câu 2: Cho tam giác ABC vuông A, BC  a , M trung điểm BC có AM BC  Tính cạnh AB, AC A AB  a, AC  a B AB  a, AC  a C AB  a 2, AC  a D AB  a 2, AC  a Câu 3: Phương trình số phương trình sau có nghiệm? A sin x  B 2sin x  3cos x  C sin x  3cos x  D cos x   Câu 4: Tìm tất giá tri tham số m để phương trình sau có nghiệm: 3sinx  4cosx  m A m  5 B 5  m  C m  D 1  m  Câu 5: Cho khối chóp S ABCD có đáy ABCD hình bình hành tích 48 Gọi M , N , P điểm thuộc cạnh AB, CD , SC cho MA  MB, NC  ND , SP  PC Tính thể tích V khối chóp P MBCN A V  14 B V  20 C V  28 D V  40  x  3  x   Câu 6: Tìm tất giá trị tham số m để hệ bất phương trình:  x  m 1 vơ nghiệm A m  2 B m  2 C m  2 D m  Câu 7: Một khối lăng trụ thể tích V, diện tích đáy S Tính chiều cao h khối lăng trụ V V V 3V A h  B h  C h  D h  S 6S 3S S Câu 8: Số lớn 1? A log3 B log C log e D ln Câu 9: Cho a, b số thực dương thỏa mãn a  1, a  A P  11  B P  11  C P  loga b  Tính P  log b 11  D P  b ab a 11  1  4 2 Câu 10: Tính giá trị biểu thức A     16  64  625  A 14 B 12 C 11 D 10 Câu 11: Cho hình chóp S.ABCD có đáy hình vng cạnh a, SA vng góc với mặt đáy, SB tạo với mặt phẳng (SAD) góc 600 Tính thể tích V khối chóp S ABCD a3 a3 a3 A V  B V  a 3 C V  D V  3 Trang 1/6 - Mã đề thi 190 Câu 12: Cho a  0, b  thỏa mãn a  9b  10ab Khẳng định sau đúng? a  3b log a  log b  D log a  3b   log a  log b A log a  1  log b  B log C log a  3b   log a  log b Câu 13: Tìm giá trị nhỏ hàm số y  f  x   A f  x   6 B f  x   7  4;2 x2  đoạn  4; 2 x 1 C f  x   8  4;2  4;2 D f  x     4;2 19 Câu 14: Trong không gian cho hai đường thẳng a, b mặt phẳng ( P ) , xét phát biểu sau: (I).Nếu a / /b mà a  ( P) ln có b  ( P ) (II).Nếu a  ( P) a  b ln có b / /( P) (III).Qua đường thẳng a có mặt phẳng (Q ) vng góc với mặt phẳng ( P ) (IV).Qua đường thẳng a ln có vơ số mặt phẳng (Q ) vng góc với mặt phẳng ( P ) Số khẳng định phát biểu là: A B C D Câu 15: Cho hàm số y  x  x  có đồ thị  C  Gọi A, B điểm cực trị  C  Tính độ dài đoạn thẳng AB ? A AB  C AB  B AB  D AB  Câu 16: Trong mặt phẳng Oxy , cho điểm B( 3;6) Tìm toạ độ điểm E cho B ảnh E qua phép quay tâm O góc quay  90  A E  6;3 B E  3; 6   C E  6; 3 D E  3;6   Câu 17: Cho hàm số y  x  1 x  mx  m Tìm tất giá trị thực tham số m để đồ thị hàm số cắt trục hoành ba điểm phân biệt A   m  B m  C  m  m   D    m   Câu 18: Cho a, b  , log a  log b  log a  log8 b  giá trị ab A 29 B C D 218 Câu 19: Cho hình chóp tứ giác S ABCD có cạnh đáy a , đường cao bên mặt đáy bằng: A 450 B 300 C 600 Câu 20: Đường cong hình bên hình dạng đồ thị hàm số nào? A y   x  x  B y  x  x  C y   x  x  3a Góc mặt D 750 D y  x3  x  Trang 2/6 - Mã đề thi 190 Câu 21: Cho hàm số y  f ( x ) có lim f ( x)  3 lim f ( x )  Chọn mệnh đề x  x  A Đồ thị hàm số cho khơng có tiệm cận ngang B Đồ thị hàm số cho có hai tiệm cận ngang đường thẳng x  x  3 C Đồ thị hàm số cho có tiệm cận ngang D Đồ thị hàm số cho có hai tiệm cận ngang đường thẳng y  y  3 Câu 22: Cho tứ diện ABCD có tất cạnh 2a, gọi M điểm thuộc cạnh AD cho DM  MA Tính khoảng cách từ M đến mặt phẳng (BCD) 2a 4a 2a A B a C D 9 Câu 23: Hàm số sau đồng biến  ? x 1 A y  x3  x B y  C y  x  x  D y  x3  3x  x2 Câu 24: Tìm tập nghiệm bất phương trình: x  x   A S   ; 3    2;   B S   2,3 C S   3;  D S   ; 2  3;   Câu 25: Cho số thực dương a, b với a  Khẳng định sau khẳng định đúng? 1 A log a ( ab)  log a b B log a (ab)  log a b 1 C log a (ab)   log a b D log a ( ab )   log a b 2 Câu 26: Cho khối tứ diện ABCD có AB, AC , AD đơi vng góc AB  AC  2a, AD  3a Thể tích V khối tứ diện là: A V  3a B V  a C V  4a D V  2a 2x 1 Câu 27: Cho hàm số y  Khẳng định khẳng định sau? x2 A Hàm số có cực trị B Đồ thị hàm số có tiệm cận ngang y  tiệm cận đứng x  2 C Đồ thị hàm số có tiệm cận ngang x  tiệm cận đứng y  2 D Hàm số nghịch biến khoảng xác định Câu 28: Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho tam giác ABC có phương trình cạnh AB: x  y   , phương trình cạnh AC: x  y   Biết trọng tâm tam giác G(3; 2) phương trình đường thẳng BC có dạng x  my  n  Tìm m  n A B C D Câu 29: Phương trình: A sin x  cos x  có nghiệm thuộc khoảng  0;   ? B C D 3x   x  4 x   x  19 Câu 30: Tìm tập nghiệm hệ bất phương trình:  A  6;   B 8;   C  6;   D  8;   Câu 31: Cho lằng trụ đứng ABC A ' B ' C ' có cạnh BC  2a , góc hai mặt phẳng  ABC   A ' BC  60 Biết diện tích tam giác A ' BC 2a Tính thể tích V khối lăng trụ ABC A ' B ' C ' 2a 3a A V  3a B V  C V  3a3 D V  3 Trang 3/6 - Mã đề thi 190 Câu 32: Gọi M điểm nằm đường tròn ngoại tiếp ABC cạnh 2a Tìm độ dài véc tơ     u  MA  MB  MC A 2a B 2a C a D a Câu 33: Có hai giỏ đựng trứng gồm giỏ A giỏ B, trứng có hai loại trứng lành trứng hỏng Tổng số trứng hai giỏ 20 số trứng giỏ A nhiều số trứng 55 giỏ B Lấy ngẫu nhiên giỏ trứng, biết xác suất để lấy hai trứng lành 84 Tìm số trứng lành giỏ A A B 14 C 11 D 10 Câu 34: Có giá trị ngun tham số m để phương trình có nghiệm? A B m  3 m  3cosx  cosx C D Câu 35: Cho hình hộp chữ nhật ABCD.A’B’C’D’ có diện tích tồn phần 18a độ dài đường chéo AC’ 18a ,  a   thể tích lớn khối hộp chữ nhật ABCD.A’B’C’D’ A V  8a3 max B Vmax  3a C D Vmax  8a Vmax  a Câu 36: Đồ thị hàm số y  ax  bx  cx  d có hai điểm cực trị A(1; 7) , B(2; 8) Tính y ( 1) A y ( 1)  B y ( 1)  11 C y (1)  11 D y ( 1)  35 Câu 37: Trong mặt phẳng toạ độ Oxy cho ABC có trực tâm H , trọng tâm G  1;3 Gọi K,M,N trung điểm AH, AB, AC Tìm phương trình đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC biết đường tròn ngoại tiếp tam giác KMN  C  : x  y  x  y  17  2 B  x  1   y    100 2 D  x  1   y    100 A  x  1   y    100 C  x  1   y    100 2 2 Câu 38: Cho hàm số f  x   ax3  bx2  cx  d thỏa mãn a, b, c, d   ; a  d  2019  8a  4b  2c  d  2019  Số cực trị hàm số y  f  x   2019 A B C D Câu 39: Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho ABC nội tiếp đường tròn tâm I  2;  , điểm D  Đường thẳng AD cắt đường tròn ngoại tiếp ABC điểm chân đường phân giác góc BAC thứ hai M (khác A) Tìm tọa độ điểm A, B, C biết điểm J  2;  tâm đường tròn ngoại tiếp ACD phương trình đường thẳng CM là: x  y   Tìm tổng hồnh độ đỉnh A, B, C tam giác ABC 12 A B C 5 D Câu 40: Cho hàm số y  f ( x ); y  f  f ( x)  ; y  f  x   có đồ thị  C1  ;  C2  ;  C3  Đường thẳng x  cắt  C1  ;  C2  ;  C3  M , N , P Biết phương trình tiếp tuyến  C1  M  C2  N y  x  y  12 x  , phương trình tiếp tuyến  C3  P có dạng y  ax  b Tìm a  b A B C D Trang 4/6 - Mã đề thi 190 k1 ; k2 ; k3 hệ số góc tiếp tuyến đồ thị hàm số f ( x) y  f ( x); y  g ( x); y  x  thỏa mãn k1  k2  2k3  g ( x) 1 1 A f (2)  B f (2)  C f (2)  D f (2)  2 2 Câu 41: Gọi Câu 42: Cho phương trình: x  x  x  m   Có giá trị tham số m để phương trình có nghiệm thực phân biệt? A B C D Câu 43: Có giá trị nguyên tham số m để hàm số y  x   m  1 x   m  3 x  2018m đồng biến khoảng  3; 1  0;3  ? A B C D 2 Câu 44: Cho phương trình: x  x  18 x  x  m  Có giá trị nguyên tham số m để phương trình có nghiệm thực phân biệt khoảng  1;6 ? A B C 10 D Câu 45: Cho lăng trụ ABC A ' B ' C ' có đáy tam giác cạnh a Hình chiếu vng góc A ' a mặt phẳng ( ABC ) trùng với trọng tâm tam giác ABC Biết khoảng cách AA ' BC Tính thể tích V khối lăng trụ ABC A ' B ' C ' 3a a3 a3 a3 A V  B V  C V  D V  16 12 12 Câu 46: Cho hàm số y  f x có đạo hàm f ' x  x2 x  13 x  15 Khi số điểm cực trị     5x  hàm số y  f    x  4 A B   C  D  Cm  Biết điểm M  a; b  điểm cực đại  Cm  thích hợp đồng thời điểm cực tiểu  Cm  ứng vơi giá trị khác m Câu 47: Cho hàm số y   x  m   x  m ứng với giá trị m Tính tổng S  2018a  2020b A S  5004 B S  504 C S  504 D S  12504 Câu 48: Cho tập E  1, 2, 3, 4, 5 Viết ngẫu nhiên lên bảng hai số tự nhiên, số gồm chữ số đôi khác thuộc tập E Tính xác suất để hai số có số có chữ số 12 13 11 14 A B C D 25 25 25 25 Câu 49: Cho n số nguyên dương  a  , tìm n cho log a 2019  22 log a 2019  32 log a 2019   n2 log n a 2019  10082.20172 log a 2019 A 2017 B 2018 C 2019 D 2016 Câu 50: Phương trình: x  x   x  có nghiệm a  b 2a  b bằng: A B C D - - HẾT -190 190 190 B A B 190 190 190 26 D 27 B 28 A Trang 5/6 - Mã đề thi 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 B A A C D D B C B B A B C D A C D D C A B C 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 C D C B C A D D A D A A D C B A B D C A D A Trang 6/6 - Mã đề thi 190 ... 19 0 19 0 19 0 19 0 19 0 19 0 19 0 19 0 19 0 19 0 19 0 19 0 19 0 19 0 19 0 19 0 19 0 19 0 19 0 19 0 19 0 19 0 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 B A A C D D B C B B A B C D A C D D C A B C 19 0 19 0 19 0 19 0... số 12 13 11 14 A B C D 25 25 25 25 Câu 49: Cho n số nguyên dương  a  , tìm n cho log a 2 019  22 log a 2 019  32 log a 2 019   n2 log n a 2 019  10 082.2 017 2 log a 2 019 A 2 017 B 2 018 C 2 019 ... B A B C D A C D D C A B C 19 0 19 0 19 0 19 0 19 0 19 0 19 0 19 0 19 0 19 0 19 0 19 0 19 0 19 0 19 0 19 0 19 0 19 0 19 0 19 0 19 0 19 0 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 C D C B C A
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi KSCL học bồi dưỡng Toán lần 1 năm 2018 – 2019 trường Nông Cống 1 – Thanh Hóa, Đề thi KSCL học bồi dưỡng Toán lần 1 năm 2018 – 2019 trường Nông Cống 1 – Thanh Hóa

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn