Đề kiểm tra sát hạch Toán 12 lần 1 năm 2018 – 2019 trường Thuận Thành 2 – Bắc Ninh

7 73 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/07/2019, 17:18

SỞ GD VÀ ĐT BẮC NINH TRƯỜNG THPT THUẬN THÀNH SỐ ĐỀ KIỂM TRA SÁT HẠCH LẦN NĂM HỌC 2018-2019 MƠN: Tốn 12 Thời gian làm 90 phút (không kể thời gian giao đề) Mã đề 001 Họ tên học sinh : Số báo danh : Câu Cho hàm số bậc ba y  f  x  có đồ thị hình bên Gọi S tập hợp giá trị nguyên tham số a khoảng  23; 23 để hàm số y  f  x   a có điểm cực trị Tính tổng phần tử S A 3 C B 250 D  253 Câu Biểu thức x x x  x   viết dạng lũy thừa với số mũ hữu tỷ A P  x B P  x C P  x Câu Nghiệm phương trình sin x.cos x  A x  k 2π; k   B x  D P  x kπ ;k   C x  π  kπ; k   D x  kπ; k   Câu Cho hình nón có bán kính đáy r  độ dài đường sinh l  Tính diện tích xung quanh S xq hình nón cho A S xq  3 C S xq  3 B S xq  12 D S xq  39 Câu Cho dãy số  un  thỏa mãn ln u1   ln u1  3ln u5  3ln u5 un 1  3un với n  Gọi n giá trị số tự nhiên lớn để un  310 Tính n2  A 22 B 250 Câu Giới hạn lim x 1 A C 150 D 175 C D x  2x  x 1 B Câu Cho khối chóp S ABC có đáy ABC tam giác cạnh 2a Cạnh bên SA vng góc với đáy SA  a Tính thể tích V khối chóp S ABC A V  3a3 a3 B V  C V  a 3 D V  a Câu Cho hình lăng trụ ABC A ' B ' C ' có đáy ABC tam giác vuông B , AB  a, BC  a , góc hợp 1/7 - Mã đề 001  A ' B ' C ' đường thẳng AA ' mặt phẳng  ABC  trùng với trọng tâm tam giác 3 A a 450 , hình chiếu vng góc B ' lên mặt phẳng ABC Tính thể tích khối lăng trụ ABC A ' B ' C ' B a a3 C D 3 a Câu Cho miếng bìa hình vng cạnh 5m Để làm mơ hình kim tự tháp Ai Cập, người ta cắt bỏ tam giác cân có cạnh đáy cạnh hình vng gấp lên, ghép lại thành hình chóp tứ giác đều( tham khảo hình vẽ bên dưới) Để mơ hình tích lớn cạnh đáy mơ hình bao nhiêu? A B C D 2 Câu 10 Tìm khoảng đồng biến hàm số y   x  3x  x A  3; 1 B  1;3 C 1;3 D  ;   Câu 11 Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho hình vng ABCD Gọi M trung điểm cạnh BC, N  11  điểm cạnh CD cho CN  2ND Giả sử M  ;  đường thẳng AN có phương trình  2 2x  y   Gọi P  a; b  giao điểm AN BD Giá trị 2a  b bằng: A B Câu 12 Cho hàm số f(x)  C D 2016  9x  2016  9x Tính giá trị biểu thức: x S  f  220  f  221  f  222  f  223  f  220  f  221  f  222  f  223  f  224 A 24 B 24 223 C 55 D 28 Câu 13 Một chuyển động thẳng xác định phương trình s  t  3t  5t  , t tính giây s tính mét Gia tốc chuyển động t  là: A 24m / s B 12m / s C 17 m / s D 14m / s Câu 14 Cho hai số thực x  , y  thay đổi thỏa mãn điều kiện:  x  y  xy  x  y  xy Giá trị lớn biểu thức: M  x  y3 là: 2/7 - Mã đề 001 A B 16 C 18 D 10 2  Câu 15 Số hạng không chứa x khai triển  x   x  A C105 B C105 25 C C105 D C105 25 Câu 16 Hỏi hình đa diện hình vẽ bên có mặt? A m  10 B m  12 D m  20 C m  11 Câu 17 Số lượng loại vi khuẩn A phòng thí nghiệm tính theo cơng thức S  t   S   2t , S   số lượng vi khuẩn A lúc ban đầu, S  t  số lượng vi khuẩn A có sau t phút Biết sau phút số lượng vi khuẩn A 625 nghìn Hỏi sau bao lâu, kể từ lúc ban đầu, số lượng vi khuẩn A 10 triệu con? A 19 phút B 48 phút D phút C 12 phút Câu 18 Từ đồ thị y  log a x , y  logb x , y  log c x cho hình vẽ Khẳng định sau đúng? A  c   a  b B  a  b   c C  c  a   b D  c   b  a Câu 19 Hàm số sau hàm số đồng biến  ? A y  tan x  cos x B y  Câu 20 Biết phương trình 9x  A P   log 2 x 3x  2x 1 2 B P  x C y  x2  x  D y  x x 1  32 x 1 có nghiệm a Tính giá trị biểu thức P  a  log 2 C P   log D P  Câu 21 Cho hàm số y  f  x  có đạo hàm liên tục  Đồ thị hàm số y  f   x  hình vẽ sau: 3/7 - Mã đề 001 Số điểm cực trị hàm số y  f  x  2017   2018 x  2019 A B C D Câu 22 Mệnh đề đúng? 7 6 6 4 4 A      3 3 5 2 2 B      3 3 3 3 C      4 4 3 3 D      2 2 Câu 23 Tìm nghiệm phương trình log3 (1  x)  A x  10 B x  4 Câu 24 Nếu A log  log12  a; log 12  b a 1 b C x  3 D x  8 : B log  a a 1 C log  b 1 a D log  a 1 b Câu 25 Trong khẳng định sau, khẳng định sai x A Hàm số y   31  hàm số mũ B Hàm số y  ln x đồng biến khoảng  0;   C Hàm số y  log x hàm số lôgarit D Hàm số y   x nghịch biến    600 , tam giác SAB cân S nằm Câu 26 Cho hình chóp S ABCD đáy hình thoi cạnh a, góc BAC mặt phẳng vng góc với đáy Mặt phẳng ( SCD ) tạo với đáy góc 300 Tính khoảng cách d hai đường thẳng SB AD A d  21 a 14 B d  a C d  a D d  21 a 2 x  y   Câu 27 Tìm nghiệm hệ phương trình   x  y  10  A  x; y   ;   7  10  C  x; y    ;   7 B  x; y    2;1 Câu 28 Cho hàm số y  f  x  có bảng biến thiên 4/7 - Mã đề 001 D  x; y   2; 1 Khẳng định sau sai? A Hàm số y  f  x  nghịch biến khoảng  0;  B Hàm số y  f  x  đạt cực đại điểm x  C Hàm số y  f  x  đồng biến khoảng  ;   4;   D Hàm số y  f  x  có hai điểm cực trị Câu 29 Tìm giá trị nhỏ hàm số y   x   A y  nửa khoảng  4; 2  x2 B y  4;2 C y  4;2 D y   4;2 4;2  15 Câu 30 Trong biểu thức sau, biểu thức khơng có nghĩa ?  A 1,3 3 B  3 C  2  D Câu 31 Cho ABC có trọng tâm G Khẳng định sau đúng?          A AG  AB  AC B AG  AB  AC C AG  AB  AC  Câu 32 Tập xác định hàm số f  x       2    D AG  AB  AC   là:  cos x    A  \  2k  1 | k      C  \ k | k   B  \  2k  1  | k   D  \ k 2 | k   Câu 33 Cho hình nón tròn xoay nằm hai mặt phẳng song song  P   Q  hình vẽ Kẻ đường cao SO hình nón gọi I trung điểm SO Lấy M  ( P ),N  ( Q ) : MN  a qua I cắt mặt nón E F đồng thời tạo với SO góc  Biết góc đường cao đường sinh hình nón 450 Độ dài đoạn EF A EF= 2a a B EF=  tan 2 C EF=  a tan2  Câu 34 Số đường tiệm cận đứng đồ thị hàm số y  A B D EF=  2a tan 2 x 1 x2  x  C D Câu 35 Biết đường thẳng y  x  m ( m tham số thực) cắt đồ thị hàm số y  5/7 - Mã đề 001 x3 hai điểm x 1 phân biệt A , B Độ dài đoạn AB ngắn A B 2 C D Câu 36 Cho A tập hợp hình thoi, B tập hợp hình chữ nhật C tập hợp hình vng Khi A A  B  C B A \ B  C C B \ A  C D A  B  C   Câu 37 Cho tan   Tính tan     ? 4  A  B C D Câu 38 Đồ thị hình bên đồ thị bốn hàm số Chọn đáp án đúng? A y  x3  3x  B y  x3  3x  3x  C y  x3  x  D y  x3  3x2  3x  Câu 39 Trong thời gian liên tục 25 năm, người lao động gởi 4.000.000 đồng vào ngày cố định tháng ngân hàng A với lãi suất không thay đổi suốt thời gian gởi tiền 0,6%/ tháng Gọi A đồng số tiền người có sau 25 năm Hỏi mệnh đề đúng? A 350.000.000  A  3.400.000.000 C 3.450.000.000  A  3.500.000.000 B 3.500.000.000  A  3.550.000.000 D 3.400.000.000  A  3.450.000.000 Câu 40 Một đề trắc nghiệm gồm 20 câu, câu có đáp án có đáp án Bạn Anh làm 12 câu, câu bạn Anh đánh hú họa vào đáp án mà Anh cho Mỗi câu 0, điểm Tính xác suất để Anh điểm ? A 20 B 10 C 63 16384 D 65536 Câu 41 Cho hai hàm số y  f  x  , y  g  x  liên tục có đạo hàm đoạn  1;1 thỏa mãn f  x   , g  x   , x   1;1 f   x   g   x   , x   1;1 Gọi m giá trị nhỏ hàm số h  x   f  x  g  x   g  x  đoạn  1;1 Mệnh đề đúng? A m  h  1 B m  h 1 C m  h   D m  h  1  h 1 Câu 42 Người ta trồng 3003 theo hình tam giác sau: Hàng thứ trồng cây, hàng thứ hai trồng cây, hàng thứ ba trồng cây,….Hỏi có hàng A 78 B 243 C 77 6/7 - Mã đề 001 D 244 Câu 43 Cho hình chóp tứ giác S.ABCD có cạnh đáy a , cạnh bên hợp với đáy góc 60 o Gọi M điểm đối xứng C qua D , N trung điểm SC Mặt phẳng  BMN  chia khối chóp S.ABCD thành hai phần tích V1 , V2 V1 phần thể tích chứa đỉnh A Tính tỉ số A B 12 C Câu 44 Tiệm cận ngang đồ thị hàm số y  A y  B x  12 V2 V1 D đường thẳng có phương trình x2 C y  D x  Câu 45 Hình chóp tứ giác có mặt phẳng đối xứng? A B C D Câu 46 Cho tam giác ABC vuông cân A, cạnh AB  4a Quay tam giác xung quanh cạnh AB Thể tích khối nón tạo thành A 8 a B 64 a C 4 a3 D 4 a Câu 47 Cho hình chóp S ABCD có đáy ABCD hình thang  AB / / CD  Gọi I , J trung điểm cạnh AD, BC G trọng tâm tam giác SAB Biết thiết diện hình chóp cắt mặt phẳng  IJG  hình bình hành Hỏi khẳng định đúng? A AB  3CD B AB  CD 3 C AB  CD D AB  CD  Câu 48 Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy , cho vectơ v   2;  1 điểm M  3;  Tìm tọa độ ảnh M   điểm M qua phép tịnh tiến theo vectơ v A M   1;1 B M  1;  1 C M   5;3 D M  1;1 Câu 49 Tìm giá trị nhỏ m hàm số y  x  x  13 đoạn  2; 3 A m  13 B m  51 C m  49 D m  Câu 50 Có giá trị nguyên tham số m   2018; 2018 để hàm số y  205 16 x 1 nghịch biến x  xm khoảng  1;1 A 2018 B 2019 C 2016 HẾT 7/7 - Mã đề 001 D 2017 ... đoạn  2; 3 A m  13 B m  51 C m  49 D m  Câu 50 Có giá trị nguyên tham số m   2 018 ; 2 018  để hàm số y  20 5 16 x 1 nghịch biến x  xm khoảng  1; 1 A 2 018 B 2 019 C 2 016 HẾT... thức: x S  f  22 0  f  2 21  f  22 2  f  22 3  f  22 0  f  2 21  f  22 2  f  22 3  f  22 4 A 24 B 24 22 3 C 55 D 28 Câu 13 Một chuyển động thẳng xác định phương trình s ... A B 16 C 18 D 10 2  Câu 15 Số hạng không chứa x khai triển  x   x  A C105 B C105 25 C C105 D C105 25 Câu 16 Hỏi hình đa diện hình vẽ bên có mặt? A m  10 B m  12 D m  20
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề kiểm tra sát hạch Toán 12 lần 1 năm 2018 – 2019 trường Thuận Thành 2 – Bắc Ninh, Đề kiểm tra sát hạch Toán 12 lần 1 năm 2018 – 2019 trường Thuận Thành 2 – Bắc Ninh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn