Đề khảo sát chất lượng Toán 12 năm 2018 – 2019 trường M.V Lômônôxốp – Hà Nội lần 2

0 63 0
  • Loading ...
1/0 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/07/2019, 17:18

ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG KHỐI 12   MƠN TỐN – LẦN 2  Năm học 2018 ‐ 2019  Thời gian: 90 phút  (Đề gồm có 07 trang)      Họ và tên học sinh…………………………………… Lớp…………………Số báo danh ….…………    MàĐỀ 116    Câu 1.   Khai triển biểu thức  A  (2 x  3)  theo công thức nhị thức Newton với số mũ của x  giảm dần.  Số hạng thứ 3 trong khai triển là:  A.  41472x2   Câu 2 .   B.   41472x   41472x7   C.  D.  41472x7   Cho lăng trụ đứng  ABC A ʹ B ʹ C ʹ  có đáy là tam giác đều cạnh  a  Mặt phẳng   AB ʹ C ʹ    tạo với mặt đáy góc  60  Tính theo  a  thể tích lăng trụ  ABC A ʹ B ʹ C ʹ   C A B A' C' B' Câu 3.   3a   B.  V a   3a 3   8 Một tổ có 12 học sinh. Đầu năm cơ giáo chủ nhiệm cần chọn 1 bạn làm tổ trưởng và 1  A.  V  3   V C.  a 3   D.  V  bạn làm tổ phó. Hỏi có bao nhiêu cách chọn:  A.  12!  Câu 4.   B.  132  C.  66  D.  6  Với  giá  trị  nào  của  m   thì  phương  trình:  mx  2( m  2) x  m     có    nghiệm  dương phân biệt?  m    D.  m     3  m  Khoảng cách từ điểm  A( 3; 2)  đến đường thẳng   : 3x  y    bằng:  A.   m    Câu 5.   A.  Câu 6.   10   B.  m  4  C.  B.  11   C.  Phương  trình  log x  log x  10   D.  11 10   có  hai  nghiệm  x1 , x2  x1  x2    Khi  đó  tổng  x12  x2   TRANG 1/7 – MàĐỀ 116  bằng:  A.  Câu 7.     C.    B.    Với hai số thực dương a, b bất kỳ. Mệnh đề nào dưới đây đúng:  A.  log 2a3   log a  log b   b B.  log D.    2a3   log a  log b   b 2a3 2a3   log a  log b   D.  log   log a  log b   b b Cho hình chóp tứ giác đều S.ABCD, có tất cả các cạnh đều bằng  a  Tính  khoảng cách  C.  log Câu 8.   giữa hai đường thẳng AD và  SB.    A.  Câu 9.   a   Biến đổi  x x B.  a   C.  a   D.  a   ( x  0) , thành dạng lũy thừa với số mũ hữu tỉ được kết quả là:    20 23 12 A.  x   B.  x 12   C.  x   D.  x   Câu 10.   Nếu  sin   cos    thì  sin 2  bằng:  13         B.  C.  D.  A.  4 2x  Câu 11.     có  tất  cả  bao  nhiêu  điểm  Đường  thẳng  y  x  2018   và  đồ  thị  hàm  số  y  x 1 chung?  C.    A.    B.    D.    Câu 12.   Cho hàm số  y  f  x   có  lim f  x    và  lim f  x     Khẳng định nào sau đây là  x  x  khẳng định đúng?  A.  Đồ thị hàm số có một tiệm cận đứng là đường thẳng  y    B.  Đồ thị hàm số có một tiệm cận ngang là trục hồnh.  C.  Đồ thị hàm số khơng có tiệm cận ngang.  D.  Đồ thị hàm số nằm phía trên trục hồnh.  Câu 13.   A.  Câu 14.   Nghiệm của phương trình  x  là:  2  log   C.  log   D.    Diện tích S của một mặt cầu có bán kính R bằng:  A.  S  4 R   Câu 15.   B.  B.  S  4 R2   C.  S  4 R2   D.  S  R2   Cho hình chóp tứ giác đều  S ABCD  có cạnh đáy bằng  a , cạnh bên bằng  a  Bán  TRANG 2/7 – MàĐỀ 116  kính của mặt cầu ngoại tiếp khối chóp  S ABCD  là:  A.  Câu 16.   6a 6a 6a 3a B.  C.  D.          3 Tập hợp tất cả các giá trị của tham số  m  để đường thẳng  y  x  m  tiếp xúc với đồ  thị hàm số  y  x1  là:  x2 A.  m  2   Câu 17.   Cho hàm số  y  B.  m  1; 5   D.  m {  2; 2}   m  5   C.  2x3  x  x  Mệnh đề nào sau đây là đúng?  A.  Hàm số đã cho nghịch biến trên    ;1    B.  Hàm số đã cho đồng biến trên    ; 1  và nghịch biến trên   1;     C.  Hàm số đã cho đồng biến trên     D.  Hàm số đã cho đồng biến trên   1;    và nghịch biến trên    ;1      Câu 18.  Tập hợp các giá trị của x để biểu thức  A  log   x  có nghĩa là:  3 A.   \     2 Câu 19.   B.   3  ;      Trên đồ thị   C   của hàm số  y   3 C.    ;    2  3  D.   ;     2  x8  có bao nhiêu điểm có tọa độ nguyên?  x1 C.  10   D.    A.    B.    Câu 20.   Tìm giá trị lớn nhất của hàm số  f  x   x  x  12 x   trên đoạn    1;    f  x     A.  max 1;2  Câu 21.   max f  x   10   C.  1;2  max f  x   15   D.  1;2  B.  C.  cạnh  1;2  D.  cạnh  cạnh  Cho hình lăng trụ ABCD.A’B’C’D’. Ảnh của đoạn thẳng AB qua phép tịnh tiến theo   véc tơ  CC ʹ là:  A.  đoạn thẳng  C ʹ D ʹ   B.  đoạn thẳng  DDʹ   C.  đoạn thẳng  CD   D.  đoạn thẳng  A ʹ B ʹ   Câu 23.   max f  x   11   Mỗi hình đa diện có ít nhất  A.  cạnh  Câu 22.   B.  Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vng cạnh a, tam giác SAB cân tại S  và  nằm  trong  mặt  phẳng  vng  góc  với  đáy,  SA  a   Thể  tích  khối  chóp  S.ABCD  tính theo a là:   S A B D C   TRANG 3/7 – MàĐỀ 116  A.  Câu 24.   a3 15   B.  2a3   C.  a3 15   12 Tính khoảng cách  d  giữa hai điểm cực trị của đồ thị hàm số  y   x  1 x     A.  d    C.  d4  A.  (sin 3x)  3cos 3x   B.    x    x    tan x   cos1 D.   Câu 25.  C.  Câu 26.   a3 15   D.  B.  d2  D.  d    Đẳng thức nào sau đây sai:  x     4x   4x    Cho hình chóp S.ABC có SA vng góc với mặt đáy. Tam giác ABC vng tại B. Biết  SA  AB  3a; BC  2a  Thể tích hình chóp S.ABC là:  A.  9a3   Câu 27.   C.  a   D.  3a3   6a3   Cho khối chóp  S ABC  gọi  M  là điểm trên đoạn  SB  sao cho  3SM  MB ,  N  là điểm  B.  trên đoạn  AC  sao cho  AN  NC  Tỉ số thể tích khối chóp  M ABN  và S.ABC bằng:  A.  Câu 28.       B.  C.  9 Hàm số  y  x  ln x  đồng biến trên khoảng:  1  A.   ;     e  Câu 29.   B.   0; e    C.  C.  A.  y   x3  3x   Câu 32.      0;1   D.  1;     B.  y  x  3x   C.  k 5  D.  k  3     Khi đó  y  f  x   là hàm số nào sau đây?  A.  D.  Tiếp tuyến với đồ thị hàm số y  x2  x   tại điểm  M(2,7)  có hệ số góc  là:  A.  k    B.  k  5   Câu 30.   Cho hàm số  y  f  x   có đồ thị như sau:  Câu 31.    y  x3  x2    D.  y  x3  3x    Chu vi đường tròn lớn của một mặt cầu là  4  Thể tích của khối cầu đó bằng:  32 64     B.  32   C.  16   D.  3 Cho  hàm  số  y  f ( x)   Hàm  số  y  f ( x)   có  đồ  thị  như  hình  dưới  đây    Hãy  chọn  khẳng định đúng trong các khẳng định sau.   TRANG 4/7 – MàĐỀ 116    A.  Hàm số  f ( x)  có hai cực trị.        B.  Hàm số  f ( x)  đồng biến trên khoảng   1;     C.  f ( 1)  f (1)  f (4)   D.  Trên đoạn    1;  giá trị lớn nhất của hàm số là  f (1)   Câu 33.   Cho hình chóp tam giác đều, có tất cả các cạnh đều bằng  a   Tính cotang của góc tạo  bởi cạnh bên và mặt đáy của hình chóp.    A.  Câu 34.     B.    C.    D.  2  Số nghiệm của phương trình  x  3x1  10  là:  A.    B.    C.    D.    Câu 35.   Trong các phương trình sau, có bao nhiêu phương trình có nghiệm?  1  ; sin x  ; sin x    2 A.  0  B.  1  C.  3  D.  2     Câu 36.   Cho véc tơ  a   1; 2   Với giá trị nào của y thì véc tơ  b   3; y   tạo với véc tơ  a  một           sin x  góc  450 :  A.  y  9   Câu 37.   B.   y  1    y  C.  y      y  9 D.  y  1   Gieo đồng thời 3 đồng xu cân đối và đồng chất. Tính xác suất để được 2 đồng xu sấp  và 1 đồng xu ngửa.  1     D.  x 1 Câu 38.  Phương trình tiếp tuyến với đồ thị hàm số:  y   tại điểm có hồnh độ bằng     2x  là:  A.  y   x    B.  y  5x  11   C.  y   x    D.  y  5x    A.  Câu 39.     B.    C.  Cho hình hộp chữ nhật  ABCD A ʹ B ʹ C ʹ D ʹ  có đáy là hình vng cạnh  2a  và A ʹ B  a   TRANG 5/7 – MàĐỀ 116  Tính thể tích khối hộp chữ nhật  ABCD A ʹ B ʹ C ʹ D ʹ  theo  a   A.  V  a   Câu 40.   V  12a3   C.  V  a   D.  V  Tập nghiệm của phương trình  log  x  1  là:   11  A.  S      2 Câu 41.   B.  B.  S   33  C.  S      2 a3   D.  S  13   Cho khối lăng trụ tam giác ABC.A’B’C’. Trên AA’, BB’ lần lượt lấy các điểm M, N sao  A ʹ M BN   k   k  1   P  là  điểm  bất  kì  trên  cạnh  CC’.  Tỉ  số  thể  của  khối  AM B ʹ N chóp P.ABNM và thể tích khối lăng trụ ABC.A’B’C’ bằng  cho    A.  Câu 42.   k   B.    C.  k  D.    Cho  hai  hàm  số  y  ax  x  2b   và  y   x  x  x  b   có  đồ  thị  lần  lượt  là  (C1 ) và  (C ) ,  với  a  1, b    Tìm  giá  trị  lớn  nhất  của  ( a  1)2 b   biết  rằng  (C1 ) (C )   có  ít  nhất hai điểm chung.  A.  Câu 43.     13 B.    27 C.    13 D.    27 Tìm  tất  cả  các  giá  trị  của  tham  số  m  để  hàm  số  y  x  (2m  1)x  ( m  1) x  có   đúng 3 điểm cực trị  A.  m    B.  m  2   C.  2  m    2018 Câu 44.   Số các chữ số của  khi viết trong hệ thập phân là  A.  1412  Câu 45.  B.  1409  C.  1410  D.  m    D.  1411  Cho hàm số  y  f  x   có đạo hàm liên tục trên    Đồ thị hàm số  y  f   x   như hình  bên dưới    Đặt  g  x   f  x   x ,  khẳng định nào sau đây là đúng?  A.  g    g  1  g  1   B.  C.  g  1  g  1  g     D.  g  1  g  1  g     Câu 46.   Cho các số thực a, b, c thỏa mãn  a  1, b  g  1  g  1   g     1    Tìm giá trị  , c   và   a 2b  3c  lớn nhất của biểu thức  P   a  1 2b  1 3c  1     A.    B.    C.    D.    TRANG 6/7 – MàĐỀ 116  Câu 47.   Cho hàm số  f ( x)  xác định trên   \{0}  và có bảng biến thiên như hình vẽ. Số nghiệm  của phương trình  f (2 x  3)  13   là:    A.  3  Câu 48.   B.  2  C.  4  D.  1  Cho khối lăng trụ ABC.A’B’C’, khoảng cách từ C đến BB’ bằng  , khoảng cách từ A  đến các đường thẳng BB’ và CC’ lần lượt bằng   và  , hình chiếu vng góc của A  lên mp (A’B’C’) là trung điểm H của B’C’ và  A ʹ H   Thể tích khối lăng trụ đã cho  bằng:  A.  15   Câu 49.   B.  C.  10   20   D.    Cho  đồ  thị  của  ba  hàm  số  y  f ( x), y  f ʹ( x), y  f ʺ( x)   được  vẽ  mơ  tả  ở  hình  dưới  đây.  Hỏi  đồ  thị  các  hàm  số  y  f ( x), y  f ʹ( x), y  f ʺ( x)   theo  thứ  tự,  lần  lượt  tương  ứng với đường cong nào?    A.  b, c , a   Câu 50.   B.  b, a, c   C.  a, c , b   D.  a , b, c   Chị Vui có số tiền là 600 triệu đồng , chị muốn gửi tiết kiệm vào ngân hàng Đơng Á  theo thể thức lãi kép với lãi suất 0,36% /tháng. Hỏi chị Vui phải gửi bao nhiêu năm  để tổng số tiền cả vốn và lãi được 884 triệu đồng, biết rằng lãi suất hàng tháng khơng  thay đổi?  A.  9 năm  B.  8 năm  C.  7 năm  D.  10 năm    ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐HẾT‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐  TRANG 7/7 – MàĐỀ 116  Cập nhật đề thi http://toanhocbactrungnam.vn/ SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LẦN - MƠN TỐN Trường THCS THPT M.V Lơmơnơxốp Năm học 2018 – 2019 (Đề có 08 trang) Thời gian: 90 phút Mà ĐỀ 116 Họ tên học sinh…………………… Lớp…… Số báo danh ….………… Câu [1D2.3-1] Khai triển biểu thức A   x  3 theo công thức nhị thức Newton với số mũ x giảm dần Số hạng thứ khai triển A 41472x C 41472x Câu A B B 41472x D 41472x C [2H1.3-2] Cho lăng trụ đứng ABC ABC  có đáy tam giác cạnh a Mặt phẳng  ABC  tạo với mặt đáy góc 60 Tính theo C a thể tích khối lăng trụ ABC ABC  3a 3 A V  a3 B V  B A a3 C V  3a 3 D V  Câu [1D2.2-1] Một tổ có 12 học sinh Đầu năm cô giáo chủ nhiệm cần chọn bạn làm tổ trưởng bạn làm tổ phó Hỏi có cách chọn? A 12! B 132 C 66 D Câu [0D3.2-2] Với giá trị m phương trình mx   m   x  m   có hai nghiệm dương phân biệt? A  m  Câu B m  D m  [0H3.1-1] Khoảng cách từ điểm A  3;  đến đường thẳng  : 3x  y   A 10 Câu m  C  3  m  B 11 [2D2.5-2] Phương trình log x  log x  C 10 5 có hai nghiệm x1 , x2 , D 11 10  x1  x2  Khi tổng x12  x2 A B C D Câu [2D2.3-1] Với hai số thực dương a , b Mệnh đề đúng? 2a 2a A log   3log a  log b B log   log a  log b b b 3 2a 2a C log   3log a  log b D log   log a  log b b b Câu [1H3.5-2] Cho hình chóp tứ giác S ABCD có tất cạnh a Tính khoảng cách hai đường thẳng AD SB A Câu a [2D2.1-1] Biến đổi A x B a C a D a x x  x   thành dạng lũy thừa với số mũ hữu tỉ kết 23 B x 12 TOÁN HỌC BẮC–TRUNG–NAM sưu tầm biên tập 20 C x 12 D x Trang 1/25 - Mã đề thi 116 Cập nhật đề thi http://toanhocbactrungnam.vn/ Câu 10 [0D6.3-2] Nếu sin   cos   A Câu 11 B sin 2 C 13 D [2D1.5-1] Đường thẳng y  x  2018 đồ thị hàm số y  A B C 2x 1 có tất điểm chung? x 1 D Câu 12 [2D1.4-2] Cho hàm số y  f  x  có lim f  x   lim f  x    Khẳng định sau x  x  khẳng định đúng? A Đồ thị hàm số có tiệm cận đứng đường thẳng y  B Đồ thị hàm số có tiệm cận ngang trục hồnh C Đồ thị hàm số khơng có tiệm cận ngang D Đồ thị hàm số nằm phía trục hồnh Câu 13 [2D2.5-1] Nghiệm phương trình x  A B log C log Câu 14 [2H2.2-1] Diện tích S mặt cầu có bán kính R A S  4 R B S  4 R C S  4 R D D S  R Câu 15 [2H2.2-2] Cho hình chóp tứ giác S ABCD có cạnh đáy a , cạnh bên a Bán kính mặt cầu ngoại tiếp khối chóp S ABCD 6a 6a 6a 3a A B C D 3 Câu 16 [2D1.5-2] Tập hợp tất giá trị tham số m để đường thẳng y  x  m tiếp xúc với đồ x 1 thị hàm số y  x2 A m  2 B m  1; 5 C m  5 D m {  2; 2} x3  x  x Mệnh đề sau đúng? A Hàm số cho nghịch biến  ;1 Câu 17 [2D1.1-1] Cho hàm số y  B Hàm số cho đồng biến  ;1 nghịch biến 1;   C Hàm số cho đồng biến  D Hàm số cho đồng biến 1;   nghịch biến  ;1 Câu 18 [2D2.3-1] Tập hợp giá trị x để biểu thức A  log   x  có nghĩa 3 A  \   2 3  B  ;  2  Câu 19 [2D1.5-1] Trên đồ thị  C  hàm số y  A B 3  C  ;  2  3  D  ;   2  x 8 có điểm có tọa độ nguyên? x 1 C 10 D Câu 20 [2D1.3-1] Tìm giá trị lớn hàm số f  x   x  x  12 x  đoạn  1; 2 A max f  x    1;2 B max f  x   10  1;2 TOÁN HỌC BẮC–TRUNG–NAM sưu tầm biên tập C max f  x   15  1;2 D max f  x   11  1;2 Trang 2/25 - Mã đề thi 116 Cập nhật đề thi http://toanhocbactrungnam.vn/ Câu 21 [2H1.1-1] Mỗi hình đa diện có A cạnh B cạnh C cạnh D cạnh Câu 22 [1H1.2-1] Cho hình lăng trụ ABCD ABC D Ảnh đoạn thẳng AB qua phép tịnh tiến theo  vectơ CC  A đoạn thẳng C D B đoạn thẳng DD C đoạn thẳng CD D đoạn thẳng AB Câu 23 [2H1.3-2] Cho hình chóp S ABCD có đáy ABCD hình vng cạnh a , tam giác SAB cân S nằm mặt phẳng vng góc với đáy, SA  2a Thể tích khối chóp S ABCD tính theo a a 15 2a a 15 a 15 A B C D 12 2 Câu 24 [2D1.2-2] Tính khoảng cách d hai điểm cực trị đồ thị hàm số y   x  1 x   A d  B d  C d  D d  Câu 25 [1D5.2-1] Đẳng thức sau sai:   B     x x  D x   A  sin 3x   3cos 3x C  tan x   cos x   4x  Câu 26 [2H1.3-1] Cho hình chóp S ABC có SA vng góc với mặt đáy Tam giác ABC vuông B Biết SA  AB  3a ; BC  2a Thể tích hình chóp S ABC A 9a B 6a C a3 D 3a Câu 27 [2H1.3-2] Cho khối chóp S ABC gọi M điểm đoạn SB cho 3SM  MB , N điểm đoạn AC cho AN  NC Tỉ số thể tích khối chóp M ABN S ABC 1 A B C D 9 Câu 28 [2D2.4-1] Hàm số y  x  ln x đồng biến khoảng 1  A  ;   e  B  0;e  C  0;1 D 1;   Câu 29 [1D5.2-1] Tiếp tuyến với đồ thị hàm số y  x  x  điểm M  2,  có hệ số góc A k  B k  5 C k  D k  3 Câu 30 [2D1-5.2-1] Cho hàm số y  f  x  có đồ thị sau y 1 x 2 Khi y  f  x  hàm số sau A y   x  x B y  x3  3x C y  x  x  D y  x3  3x  Câu 31 [2H2.2-2] Chu vi đường tròn lớn mặt cầu 4 Thể tích khối cầu 32 64 A  B 32 C 16 D  3 TOÁN HỌC BẮC–TRUNG–NAM sưu tầm biên tập Trang 3/25 - Mã đề thi 116 ... TRANG 7/7 – MàĐỀ 116  Cập nhật đề thi http://toanhocbactrungnam.vn/ SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LẦN - MƠN TỐN Trường THCS THPT M.V Lômônôxốp Năm học 20 18 – 20 19 (Đề có 08...  x   thành dạng lũy thừa với số mũ hữu tỉ kết 23 B x 12 TOÁN HỌC BẮC–TRUNG–NAM sưu tầm biên tập 20 C x 12 D x Trang 1 /25 - Mã đề thi 116 Cập nhật đề thi http://toanhocbactrungnam.vn/ Câu... 11 [2D2.5 -2] Phương trình log x  log x  C 10 5 có hai nghiệm x1 , x2 , D 11 10  x1  x2  Khi tổng x 12  x2 A B C D Câu [2D2.3-1] Với hai số thực dương a , b Mệnh đề đúng? 2a 2a A
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề khảo sát chất lượng Toán 12 năm 2018 – 2019 trường M.V Lômônôxốp – Hà Nội lần 2, Đề khảo sát chất lượng Toán 12 năm 2018 – 2019 trường M.V Lômônôxốp – Hà Nội lần 2

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn