Đề kiểm tra chất lượng Toán 12 THPT năm 2018 – 2019 trường Hoằng Hóa 2 – Thanh Hóa

7 63 2
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/07/2019, 17:18

SỞ GD & ĐT THANH HÓA TRƯỜNG THPT HOẰNG HÓA ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG LỚP 12 THPT NĂM HỌC 2018-2019 Mơn: Tốn Thời gian làm bài: 90 phút (50 câu trắc nghiệm) Mã đề thi 001 Câu 1: Hình vẽ bên đồ thị hàm trùng phương y  f  x  Tìm tất giá trị tham số m để phương trình f  x   m có nghiệm phân biệt A m  B m  C m  1 D 3  m  Câu 2: Mệnh đề phủ đinh mệnh đề “ x  R : x  x   ” mệnh đề: B x   : x  x   A x   : x  x   C x   : x  x   D Không tồn x   để x  x   Câu 3: Số đường tiệm cận đứng đồ thị hàm số y  A Câu 4: Câu 5: Câu 6: D Hình đa diện bên có mặt? A 11 B 12 C 10 D  2n n 1 A Lim B  Tâm đối xứng đồ thị hàm số y  A I  2;  Câu 7: B x  5x  x2 1 C B I 1;  C D C I  2;1 D I  2; 2  2x+3 2x Trong đồ thị đây, đồ thị hàm số bậc ba y  ax  bx  cx  d,  a   A B C Câu 8: Câu 9: D Cho hình bình hành ABCD có tâm O Khẳng định sau sai:          A A O  B O  B C B A O  D C  O B C A O  B O  D C    D B O  O C  C D Cho hàm số y  f  x  liên tục, đồng biến đoạn  a; b  Khẳng định sau đúng? A Phương trình f  x   có nghiệm thuộc đoạn  a; b  B Hàm số cho có giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ khoảng  a; b  C Hàm số cho có giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ đoạn  a; b  D Hàm số cho có cực trị đoạn  a; b  Câu 10: Cho hình đa diện loại 4;3 cạnh a Gọi S tổng diện tích tất mặt hình đa diện Mệnh đề đúng? B S  a A S  6a C S  8a Câu 11: Có số tự nhiên có ba chữ số khác A 720 B 648 C 504 D S  10 a D 810 Câu 12: Tìm tất giá trị thực tham số m để hàm số y  x  3x  mx  m đồng biến khoảng  ;   A m  11 B m  C 1  m  Câu 13: Hàm số y   x  có điểm cực trị? A B C Câu 14: Số nghiệm phương trình: cos x  A Câu 15: Cho hàm số y  m  A   m  1 B thuộc đoạn   ;3  C D m  D D 2x  Đồ thị hàm số cắt đường thẳng y  x  m hai điểm phân biệt khi: x 1 m  m  B  C 1  m  D   m  1 m  Câu 16: Cho hàm số y  trục Ox là: A x  y   x 1 Phương trình tiếp tuyến đồ thị hàm số giao điểm đồ thị với x2 B x  y   C x  y   Câu 17: Cho hàm số y  f  x   x  mệnh đề sau sai? A Hàm số f  x  hàm chẵn B Hàm số f  x  không tồn đạo hàm điểm x  2 D x  y   C Hàm số f  x  liên tục  D Giá trị nhỏ hàm số f (x) Câu 18: Một khối lăng trụ tam giác có đáy tam giác cạnh 3cm, cạnh bên cm tạo với mặt phẳng đáy góc 30 Khi thể tích khối lăng trụ là: A cm3 B 27 3 cm C 27 cm D cm3 Câu 19: Bảng biến thiên sau hàm số nào? A y  x5 x2 B y  2x 1 x3 C y  4x  x2 D y  3 x 2 x Câu 20: Cho hın ̀ h chóp S.ABCD có SA vng góc với mặt phẳng  ABCD  , đáy hình thang ABCD vng A B có AB  a , AD  3a , BC  a Biết SA  a , tính thể tích khối chóp S.BCD theo a A 3a B 3a C 3a D 3a 2x 1 x2  , y  cot x , y  Câu 21: Cho hàm số y  2 x  x , y  Tìm số hàm số lẻ 3 x3 x x A B C D Câu 22: Trong khẳng định sau, khẳng định đúng? A Hình chóp tứ diện B Hình lăng trụ đứng có đáy đa giác hình lăng trụ C Hình chóp có đáy đa giác hình chóp D Hình lăng trụ đứng hình lăng trụ Câu 23: Tìm M m giá trị lớn giá trị nhỏ hàm số y  x  x  x  35 đoạn  4; 4 A M  40; m  8 B M  15; m  41 C M  40; m  D M  40; m  41 ; Câu 24: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD hình chữ nhật, mặt bên SAD tam giác cạnh 2a nằm mặt phẳng vng góc với mặt phẳng đáy Tính thể tích khối chóp S.ABCD biết mặt phẳng (SBC) tạo với mặt phẳng đáy góc 30 A 3a B 3a C 3a D 3a Câu 25: Từ hộp chứa 10 cầu màu đỏ cầu màu xanh, lấy ngẫu nhiên cầu lấy tiếp cầu Xác suất để lần thứ hai lấy cầu màu xanh bằng: A B C 10 21 D 21 Câu 26: Cho hình thoi ABCD có tâm O (như hình vẽ), Trong mệnh đề sau, mệnh đề sau đúng?  biến tam giác OBC thành tam giác OCD B Phép vị tự tâm O, tỷ số k  1 biến tam giác ABD thành tam giác CDB  C Phép tịnh tiến theo vectơ AD biến tam giác ABD thành tam giác DCB D Phép vị tự tâm O, tỷ số k  biến tam giác OBC thành tam giác ODA A Phép quay tâm O, góc Câu 27: Cho hàm số y  x  4x  có đồ thị  C  đồ thị  P  : y   x Số giao điểm  P  đồ thị  C  là: A B C D Câu 28: cho hàm số y  f  x  có bảng biến thiên hình I Hàm số đồng biến khoảng  3; 2  II Hàm số đồng biến khoảng  ;5 III Hàm số nghịch biến khoảng  2;   IV Hàm số đồng biến khoảng  ; 2  Số mệnh đề sai mệnh đề A B C D Câu 29: Tập nghiệm bất phương trình: x  3x  10  x  nửa khoảng  a; b  Tính a+b A 12 B 14 C 18 D 19 Câu 30: Cho số x  2, x  14, x  50 theo thứ tự lập thành cấp số nhân Khi x  2018 bằng: A 2019 B 2017 C 2027 D 2082 2 Câu 31: Đường tròn x  y  2x  y  23  cắt đường thẳng  : x  y   theo dây cung có độ dài bao nhiêu? A B 23 C 10 D Câu 32: Tìm hệ số số hạng chứa x khai triển x 1  x  A 28 B 70 C 56 D 56 Câu 33: Từ bìa hình vng ABCD có cạnh dm, người ta cắt bỏ bốn tam giác AMB, BNC, CPD DQA Với phần lại, người ta gấp lên ghép lại để thành hình chóp tứ giác Hỏi cạnh đáy khối chóp để thể tích lớn nhất? A dm C 2 dm B dm D dm Câu 34: Cho lăng trụ ABCD A ' B ' C ' D ' có ABCD hình thoi Hình chiếu A ' lên  ABCD  trọng tâm tam giác ABD Tính thể tích khối ABC  1200 , AA '  a lăng trụ ABCA ' B ' C ' biết AB  a ,  A a3 B a3  C a3  D a3  Câu 35: Tìm tất giá trị thực tham số m để phương trình: 2msinx -(m+1)cosx - 2 =0 vơ nghiệm A m  -1 m  B m1 7 7  m 1 C D m  m  5 Câu 36: Cho hàm số y  f  x  liên tục  có đạo hàm f '  x    x  1  x  1   x  Hàm số y  f  x  đồng biến khoảng đây? A 1;  B  ; 1 C  1;1 D  2;   Câu 37: Cho chóp S.ABC có SA vng góc với (ABC), tam giác ABC tam giác vuông cân A A, AB  a,SA  5a Gọi D, E hình chiếu A SB, SC Thể tích khối chóp BCED 85a A 1352 22a B 289 19a C 200 Câu 38: Tìm tất giá trị m để hàm số f  x   A m  3 B m  Câu 39: Tìm giá trị tham số m để hàm số y  A -4
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề kiểm tra chất lượng Toán 12 THPT năm 2018 – 2019 trường Hoằng Hóa 2 – Thanh Hóa, Đề kiểm tra chất lượng Toán 12 THPT năm 2018 – 2019 trường Hoằng Hóa 2 – Thanh Hóa

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn