MÔ tả đặc điểm lâm SÀNG, cận lâm SÀNG và ĐÁNH GIÁ kết QUẢ điều TRỊ BỆNH tắc RUỘT DO bã THỨC ăn ở TRẺ EM

75 50 0
  • Loading ...
1/75 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/07/2019, 17:04

BỘ Y TẾ BỆNH VIỆN NHI TRUNG ƯƠNG VIỆN NGHIÊN CỨU SỨC KHỎE TRẺ EM - NGUYN MINH KHễI MÔ Tả ĐặC ĐIểM LÂM SàNG, CậN LÂM SàNG Và ĐáNH GIá KếT QUả ĐIềU TRị BệNH TắC RUộT DO Bã THøC ¡N ë TRỴ EM LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP BÁC SỸ NỘI TRÚ HÀ NỘI - 2016 BỘ Y TẾ BỆNH VIỆN NHI TRUNG ƯƠNG VIỆN NGHIÊN CỨU SỨC KHỎE TRẺ EM NGUYN MINH KHễI MÔ Tả ĐặC ĐIểM LÂM SàNG, CậN LÂM SàNG Và ĐáNH GIá KếT QUả ĐIềU TRị BệNH TắC RUộT DO Bã THứC ĂN ë TRỴ EM Chun ngành : Ngoại nhi Mã số : LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP BÁC SỸ NỘI TRÚ Người hướng dẫn khoa học: TS Phạm Duy Hiền HÀ NỘI - 2016 MỤC LỤC ĐẶT VẤN ĐỀ CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN 1.1 Vài nét đặc điểm giải phẫu sinh lý hệ tiêu hóa 1.2 Phân loại tắc ruột 1.2.1 Theo nguyên nhân 1.2.2 Theo diễn biến 1.3 Các rối loạn sinh học tắc ruột bã thức ăn 1.3.1 Các rối loại chỗ 1.3.2 Các rối loạn toàn thân .9 1.4 Đặc điểm phân loại dị vật tiêu hóa 11 1.4.1 Phân loại dị vật tiêu hóa: 11 1.4.2 Phân loại khối bã, thức ăn (phytobezoar) 14 1.4.3 Cơ chế hình thành bã thức ăn 14 1.4.4 Các yếu tố thuận lợi 16 1.4.5 Tiến triển biến chứng bã thức ăn .17 1.5 Phẫu thuật điều trị bệnh lý tắc ruột bã thức ăn 18 1.6 Tình hình nghiên cứu tắc ruột bã thức ăn 19 1.6.1 Trên giới 19 1.6.2 Tại Việt Nam 20 CHƯƠNG 2: ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 21 2.1 Đối tượng 21 2.1.1 Tiêu chuẩn lựa chọn bệnh nhân .21 2.1.2 Tiêu chuẩn loại trừ 21 2.2 Phương pháp nghiên cứu 21 2.2.1 Chỉ tiêu trước mổ 21 2.2.2 Chỉ tiêu mổ 22 2.2.3 Chỉ tiêu sau mổ .22 2.2.4 Tiểu chuẩn để đánh giá thông số .23 2.3 Phương pháp tính tốn:26 2.4 Hình thức liên hệ bệnh nhân sau mổ: 26 CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 27 3.1 Số liệu chung 27 3.1.1 Tuổi .27 3.1.2 Giới tính 28 3.1.3 Sự phân bố bệnh nhân theo địa dư 29 3.1.4 Sự phân bố theo nghề nghiệp bố mẹ bệnh nhân .29 3.1.5 Sự phân bố bệnh nhân năm 30 3.1.6 Tiền sử ăn uống 30 3.1.7 Tiền sử bệnh lý .31 3.2 Đặc điểm lâm sàng 31 3.2.1 Triệu chứng .31 3.2.2 Các dấu hiệu toàn trạng 34 3.2.3 Các dấu hiệu thực thể .37 3.3 Đặc điểm cận lâm sàng 38 3.3.1 XQ bụng không chuẩn bị .38 3.3.2 Siêu âm ổ bụng .39 3.3.3 Thăm dò hình ảnh khác 39 3.3.4 Xét nghiệm .39 3.4 Đặc điểm chẩn đoán trước mổ 40 3.5 Thời gian bệnh nhân có triệu chứng đến có định phẫu thuật 40 3.6 Các tiêu mổ 41 3.6.1 Phương pháp phẫu thuật 41 3.6.2 Các tổn thương giải phẫu bệnh mở bụng 41 3.6.3 Phương pháp xử trí khối bã thức ăn 43 3.7 Kết sớm sau phẫu thuật 44 3.7.1 Thời gian nằm viện sau mổ 44 3.7.2 Thời gian phục hồi lưu thơng tiêu hóa 45 3.7.3 So sánh kết sớm sau mổ nhóm bệnh nhân phẫu thuật mổ mở đường trắng nội soi hỗ trợ: 45 3.7.4 So sánh kết sớm sau mổ nhóm bệnh nhân phải mở đường tiêu hóa khơng phải mở đường tiêu hóa: 46 3.7.5 Biến chứng sớm sau mổ: .46 3.8 Kết khám lại 46 CHƯƠNG 4: BÀN LUẬN 47 4.1 Lâm sàng 47 4.1.1 Tuổi giới: 47 4.1.2 Thời gian mắc bệnh: .47 4.1.3 Nghề nghiệp bố mẹ: 48 4.1.4 Tiển sử: 48 4.1.5 Diễn biến bệnh: 49 4.1.6 Triệu chứng năng: .50 4.1.7 Triệu chứng thực thể: .52 4.1.8 Triệu chứng toàn thân: 53 4.2 Cận lâm sàng: 54 4.3 Chẩn đoán trước mổ: 55 4.4 Đánh giá tổn thương mổ phương pháp xử trí khối bã thức ăn 56 4.5 Kết điều trị 57 4.5.1 Về biến chứng mổ: 57 4.5.2 Về biến chứng sớm sau mổ: 58 4.5.3 So sánh kết sớm phẫu thuật nội soi hỗ trợ mổ mở: 58 4.5.4 Các biến chứng xa sau mổ: 58 KẾT LUẬN 59 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC DANH MỤC BẢNG Bảng 1.1: Hàm lượng cellulose số loại hoa 100gram ăn .16 Bảng 3.1: Danh sách loại hoa liên quan đến tiền sử ăn uống .31 Bảng 3.2: Phân bố vị trí đau bụng .32 Bảng 3.3: Phân bố tỉ lệ triệu chứng bí trung đại tiện 33 Bảng 3.4: Phân bố triệu chứng kèm theo .34 Bảng 3.5: Tri giác bệnh nhân .34 Bảng 3.6: Tần số mạch 35 Bảng 3.7: Chỉ số thân nhiệt .35 Bảng 3.8: Dấu hiệu nước 36 Bảng 3.9: Phân bố tỉ lệ nước theo lứa tuổi 36 Bảng 3.10: Phân bố tỉ lệ triệu chứng thực thể .37 Bảng 3.11: Số lần chụp Xquang bụng không chuẩn bị trình theo dõi 38 Bảng 3.12: Hình ảnh phim chụp bụng không chuẩn bị .38 Bảng 3.13: Hình ảnh tổn thương siêu âm .39 Bảng 3.14: Chẩn đoán trước mổ 40 Bảng 3.15: Thời gian từ có triệu chứng đến có định phẫu thuật .40 Bảng 3.16: Phương pháp phẫu thuật 41 Bảng 3.17: Dịch ổ bụng .41 Bảng 3.18: Phân bố tính chất dịch ổ bụng 41 Bảng 3.19: Vị trí bã thức ăn 42 Bảng 3.20: Số lượng bã thức ăn đường tiêu hóa 42 Bảng 3.21: Tổn thương ruột kèm theo 43 Bảng 3.22: Xử lý khối bã thức ăn ruột non dày 43 Bảng 3.23: Thời gian nằm viện sau mổ .44 Bảng 3.24: Thời gian phục hồi lưu thơng tiêu hóa 45 Bảng 3.25: So sánh phẫu thuật nội soi hỗ trợ phẫu thuật mở 45 Bảng 3.26: So sánh phẫu thuật nội soi hỗ trợ mổ mở .46 Bảng 4.1: So sánh phân bố tỉ lệ bệnh nhân theo thời gian từ có triệu chứng đến phẫu thuật tác giả 49 Bảng 4.2: So sánh tỉ lệ đau bụng tác giả .50 Bảng 4.3: So sánh tỉ lệ nôn tác giả 51 Bảng 4.4: So sánh triệu chứng quai ruột dấu hiệu rắn bò tác giả 53 Bảng 4.5: So sánh chẩn đoán trước mổ tác giả 55 Bảng 4.6: So sánh tổn thương mổ hay gặp phương pháp xử trí bã thức ăn nghiên cứu 56 DANH MỤC BIỂU ĐỒ Biểu đồ 3.1: Phân bố tỉ lệ bệnh nhân theo nhóm tuổi 28 Biểu đồ 3.2: Phân bố tỉ lệ mắc bệnh theo giới .28 Biểu đồ 3.3: Phân bố tỉ lệ mắc theo địa dư 29 Biểu đồ 3.4: Phân bố nghề nghiệp bố mẹ bệnh nhân 29 Biểu đồ 3.5: Phân bố tỷ lệ bệnh nhân vào viện theo khoảng thời gian năm 30 Biểu đồ 3.6: Tính chất triệu chứng đau bụng 31 Biểu đồ 3.7: Phân bố tính chất đau bụng 32 Biểu đồ 3.8: Phân bố tính chất dịch nôn 33 DANH MỤC SƠ ĐỒ, HÌNH Sơ đồ 1.1 Mơ tả rối loạn chỗ xảy tắc ruột 10 Sơ đồ 1.2 Mô tả rối loạn toàn thân xảy tắc ruột 11 Hình 1.1: Trichobezoar 12 Hình 1.2: Cement bezoar .13 ĐẶT VẤN ĐỀ Tắc ruột bã thức ăn tình trạng tắc ruột học nguyên nhân khối bã thức ăn nằm lòng ruột non gây bít tắc làm ứ trệ lưu thông đường tiêu hóa Các yếu tố nguy hình thành bã thức ăn đường tiêu hóa bao gồm: sức nhai (trẻ em độ tuổi thay sữa sang vĩnh cửu, người già, người có bệnh lý gây giảm sức nhai); chế độ ăn rau củ chứa nhiều xơ tanin; bệnh lý dày, tụy; tiền sử phẫu thuật tiêu hóa… Trong hội chứng tắc ruột, bã thức ăn gặp so với nguyên nhân khác [55], triệu chứng nghèo nàn, khơng đặc hiệu, gây khó khăn việc chẩn đoán Ở trẻ em, bệnh xảy lứa tuổi, biểu với bệnh cảnh lâm sàng khác tùy theo mức độ tắc ruột hoàn tồn hay khơng hồn tồn [13] Khối bã thức ăn gồm mẩu thức ăn sợi xơ thực vật kết dính Bã thức ăn hình thành chủ yếu nằm dày [15] Khi khối bã di chuyển xuống ruột non, tùy thuộc vào kích thước tương đối khối bã so với kính lòng ruột, trở thành nguyên nhân gây tắc ruột học Khi kích thước khối bã thức ăn nhỏ, di chuyển đoạn ruột có kính lớn, tình trạng tắc nghẽn lưu thơng tiêu hóa khơng xảy ra, bệnh nhân khơng có biểu triệu chứng lâm sàng Khi kích thước khối bã thức ăn lớn, đến đoạn ruột hẹp, nhỏ gây tắc, làm cản trở lưu thơng đường tiêu hóa, gây biến chứng tắc ruột học [43] Do đặc điểm trên, chẩn đốn tắc ruột bã thức ăn xác định dễ dàng, có nhiều trường hợp cần phải theo dõi sát lâm sàng phát Cân nhắc định phẫu thuật hay theo dõi điều trị nội khoa điều trị bệnh lý tắc ruột bã thức ăn cầnphù hợp 52 học, trẻ có biểu nơn có nhu động ruột hai chiều phía chỗ tắc, co bóp thành dày kích thích hồnh Khi bệnh trạng thái khơng gây tắc ruột hồn tồn, dịch mật lưu thơng qua vị trí có bã thức ăn, dịch nơn dịch Và bít tắc hồn tồn, bệnh nhân nơn dịch mật - Có tương ứng thay đổi triệu chứng bệnh nhân trình theo dõi Số bệnh nhân có thay đổi tính chất dịch nôn từ dịch sang dịch mật có thay đổi tương ứng tần số cường độ đau theo chiều hướng tăng 4.1.7 Triệu chứng thực thể: (bảng 3.10) - Chướng bụng (100%), sonde dày vàng (90%) bóng trực tràng rỗng (62.5%) triệu chứng hay gặp Đây dấu hiệu điển hình bệnh lý tắc ruột học - Trong nghiên cứu chúng tơi, có 7.5% số bệnh nhân sờ thấy khối trình khám bụng Kết có khác biệt so với nghiên cứu Đinh Ngọc Dũng (82.35%) Bùi Thu Hương (37.63%) Theo Đinh Ngọc Dũng (1997), khả sờ thấy khối trẻ nhỏ cao Nghiên cứu kết đó, ba bệnh nhân sờ thấy khối thuộc nhóm 1-3 tuổi, lứa tuổi thành bụng mỏng, phát thăm khám kích thước khối bã lớn nằm nông 53 - Dấu hiệu quai ruột rắn bò: Bảng 4.4: So sánh triệu chứng quai ruột dấu hiệu rắn bò tác giả Dấu hiệu quai ruột (+) Dấu hiệu rắn bò (+) 75.86% 38.46% Khơng thống kê 84.94% 40% 45% Đinh Ngọc Dũng (1997) N=42 Bùi Thu Hương (2005) N=93 Chúng (2015) N=40 Hai triệu chứng có khác biệt tác giả Trong nghiên cứu Các tỉ lệ chiếm 40% 45% Tỉ lệ hồ sơ không ghi chép triệu chứng chiếm cao Bã thức ăn thường nằm đoạn cuối ruột non, nên quai ruột phía giãn nhiều, bụng bệnh nhân thường chướng đều, khó đánh giá dấu hiệu "quai ruột nổi" Với dấu hiệu rắn bò, thường phát bệnh nhân đau, kích thích thành bụng khơng q dày 4.1.8 Triệu chứng tồn thân: - Trong nghiên cứu chúng tơi: Các triệu chứng tri giác, mạch, nhiệt độ có rối loạn tắc ruột bã thức ăn Chỉ có bệnh nhân (chiếm 5%) có tình trạng tri giác li bì mạch tăng Các bệnh nhân thuộc nhóm 1-3 tuổi 54 - Ở trẻ em, dấu hiệu nước có tỷ lệ tương đối cao nôn nhiều Tuy không đánh giá cụ thể phân độ nước bệnh án có ghi dấu hiệu hốc hác, mơi xe, khát nước… Trẻ nhỏ, nguy nước cao tỉ lệ nước chiếm thể lớn Bảng 3.8 tỉ lệ nước giảm dần theo nhóm tuổi 4.2 Cận lâm sàng: - XQ bụng khơng chuẩn bị: thực tất bệnh nhân, có 26/40 bệnh nhân chụp ≥ phim Có tác giả khun nên chụp bụng khơng chuẩn bị tiếng/ lần trình theo dõi Điều giúp bác sỹ đánh giá thay đồi mức độ tắc ruột bệnh nhân Trong 20/26 trường hợp trên, kết phim chụp thay đổi dấu hiệu biểu tắc ruột (từ hình ảnh tắc ruột khơng hồn tồn sang hình ảnh tắc ruột hồn tồn) Nghiên cứu chúng tơi 85% số bệnh nhân có hình ảnh tắc ruột điển hình XQ phim chụp Kết tương tự với Bùi Thu Hương (2005) [24], Nguyễn Anh Tuấn (2011) [52] số tác giả nước ngồi khác trường hợp có hình ảnh tắc ruột khơng hồn tồn, thể hình ảnh mức nước khơng điển hình đại tràng tất phim chụp Tuy nhiên, XQ gợi ý vị trí tắc theo dõi thay đổi mức độ tắc ruột không cho biết nguyên nhân gây tắc - Siêu âm ổ bụng thực tất bệnh nhân Hình ảnh tắc ruột học điển hình hình ảnh siêu âm 15/40 bệnh nhân (chiếm 37.5%) với dấu hiệu: quai ruột giãn/xẹp, nhu động chiều, dịch tự ổ bụng 25/40 trường hợp lại, siêu âm đưa thơng tin vê quai ruột giãn, lòng chứa dịch tăng nhu động Trong nghiên cứu chúng tơi, có trường hợp (chiếm 7,5%) bệnh nhân phát khối bã thức ăn qua siêu âm Kết tương tự với nghiên cứu Nguyễn Anh 55 Tuấn (2011) [52] Tỉ lệ thấp nói giải thích khối bã thức ăn bị quai ruột giãn phía đẩy xuống sau, gây khó khăn việc phát Tuy nhiên số nghiên cứu khác tỉ lệ phát bã thức ăn siêu âm cao hơn: Ganpathi IS (2005) (15%) hay Yau K (2005) (88%) Yau K cho người làm siêu âm hướng tới việc tìm bã thức ăn khả phát nhiều - Theo số tác giả [18], [52], chụp cắt lớp vi tính ổ bụng biện pháp chẩn đốn hình ảnh tốt để phát bã thức ăn đường tiêu hóa Tuy nhiên nghiên cứu chúng tơi khơng có bệnh nhân áp dụng kỹ thuật thăm dò 4.3 Chẩn đốn trước mổ: - Trong nghiên cứu chúng tôi, tất bệnh nhân chuyển tới từ tuyến dưới, từ phòng khám địa bàn Hà Nội khơng chẩn đoán tắc ruột bã thức ăn Bảng 4.5: So sánh chẩn đoán trước mổ tác giả Đinh Ngọc Dũng (1997) N=42 Bùi Thu Hương (2005) N=93 Chúng (2015) N=40 Tắc ruột Tắc ruột bã thức ăn 89.86% 29.98% Không đề cập 40.86% 100% 62.50% Kết nghiên cứu tỉ lệ chẩn đoán tắc ruột tắc ruột cụ thể bã thức ăn cao tác giả lại Tuy nhiên tỉ lệ thấp, thể khó khăn chẩn đốn xác định bệnh 4.4 Đánh giá tổn thương mổ phương pháp xử trí khối bã thức ăn: 56 - Theo nghiên cứu chúng tôi, tổn thương mổ thường ghi nhận bao gồm: dịch ổ bụng vàng trong, quai ruột giãn, tổn thương nhẹ có khả bảo tồn, tồn 01 bã thức ăn đường tiêu hóa, bã thức ăn thường nằm hồi tràng Xử trí khối bã chủ yếu bóp vỡ đẩy xuống đại tràng Các kết phù hợp với vài nghiên cứu khác Bảng 4.6: So sánh tổn thương mổ hay gặp phương pháp xử trí bã thức ăn nghiên cứu Dịch ổ bụng vàng Chỉ có 01 bã thức ăn Vị trí bã gây tắc ruột nằm hồi tràng Tổn thương ruột nhẹ, bảo tồn Bóp vỡ khối bã dồn xuống đại tràng Đa số 62% 57.25% 95.4% 68.9% 75.3% 65.5% 49.46% 93.6% 30.1% 81.3% 68.8% 100% 73.3% Đinh Ngọc Dũng (1997) Bùi Thu Hương (2005) Nguyễn Anh Tuấn (2011) Không đề cập Chúng 100% 52.5% 85% 100% 87.5% (2015) Bảng cho thấy đặc điểm chung tổn thương giải phẫu bệnh mổ Tắc ruột bã thức ăn chủ yếu tắc ruột bít, hậu gây ứ dịch phía chỗ tắc, quai ruột giãn đơn thuẩn, 57 có biến chứng tắc hay thủng ruột Dịch ổ bụng chủ yếu dịch tắc ruột, gặp dịch máu xoắn ruột hay dịch tiêu hóa thủng ruột Về số lượng bã thức ăn: gặp bã thức ăn đường tiêu hóa chiếm tỉ lệ cao tất nghiên cứu Số lượng bã thức ăn tăng dần lên theo lứa tuổi, kết phù hợp với nghiên cứu Bùi Thu Hương Vị trí bã thức ăn gây tắc gặp nhiều hồi tràng Do kính lòng hồi tràng thn nhỏ hẹp so với đoạn ruột phía trên, nên bã thức ăn dễ mắc kẹt gây biến chứng tắc vị trí - Về xử trí khối bã thức ăn: Hầu hết nghiên cứu phương pháp bóp vỡ khối bã thức ăn dồn xuống đại tràng phương pháp phổ biến [13], [24], [45], [54] Do khối thức ăn cứng, dễ dàng bóp vỡ lần, nên cần đưa khối bã đến nhiều vị trí ruột khác để bóp, tránh làm tổn thương nặng khu trú đoạn ruột [44] Những trường hợp khơng có khả bóp vỡ khối bã thức ăn, cần mở đường tiêu hóa lấy bã Vị trí lấy bã qua đường rạch mặt trước dày trường hợp có bã thức ăn phối hợp dày, chọn vị trí hồi tràng phía chỗ tắc, nơi thành ruột không giãn chưa bị tổn thương 4.5 Kết điều trị 4.5.1 Về biến chứng mổ: - Khơng có ghi nhận biến chứng xảy phẫu thuật tổn thương mạch máu, thành ruột tạng đặc tạng rỗng khác Nghiên cứu tác giả khác không ghi nhận tổn thương mổ phẫu thuật bệnh lý [24], [52] Phẫu thuật xử trí khối bã thức ăn phẫu thuật không phức tạp, thao tác chủ yếu ruột non, liên quan mạch máu, thực phẫu thuật viên có kinh nghiệm Nên nguy có biến chứng mổ thấp 4.5.2 Về biến chứng sớm sau mổ: - Khơng có trường hợp chảy máu sau mổ 58 - Không có trường hợp bục xì rò tiêu hóa - 12.5% bệnh nhân có biến chứng nhẹ sau mổ, điều trị nội khoa ổn định ( bệnh nhân nhiễm trùng vết mổ, bệnh nhân viêm ruột) - Tóm lại nghiên cứu không phát biến chứng sớm sau mổ nặng nề, cần phải can thiệp phẫu thuật lại 4.5.3 So sánh kết sớm phẫu thuật nội soi hỗ trợ mổ mở: - Theo bảng 3.26, nhận thấy thời gian có lưu thơng tiêu hóa thời gian trung tiện nhóm bệnh nhân phẫu thuật phương pháp nội soi hỗ trợ so với nhóm bệnh nhân mổ mở kinh điển Kết phù hợp với nghiên cứu Nguyễn Anh Tuấn (2011) - Tuy nhiên, số lượng bệnh nhân phẫu thuật phương pháp tổng số bệnh nhân (chúng tơi có bệnh nhân, chiếm 7.5%; Nguyễn Anh Tuấn có bệnh nhân, chiếm 6.25%) Các báo cáo tác giả giới hầu hết ca lâm sàng đơn lẻ Chưa có thống kê số lượng bệnh nhân đủ lớn để đánh giá so sánh kết với phương pháp mổ mở truyền thống 4.5.4 Các biến chứng xa sau mổ: - Chưa phát bệnh nhân quay lại sau mổ sót bã thức ăn - Chưa phát bệnh nhân có biến chứng xa sau mổ tắc ruột sau mổ, thoát vị thành bụng KẾT LUẬN Đặc điểm lâm sàng cận lâm sàng bệnh lý tắc ruột bã thức ăn - Về lâm sàng: 59 + Bệnh gặp lứa tuổi, hay gặp lứa tuổi học đường Bệnh hay gặp trẻ em nông thôn nhiều thành thị; hay gặp gia đình bố mẹ có nghề nghiệp lao động chân tay + Bệnh hay gặp nhiều vào mùa Đông Bắc Bộ (tháng 10,11,12,01) + Bệnh nhân có đầy đủ triệu chứng điển hình bệnh cảnh tắc ruột học bao gồm: đau bụng cơn, nơn, chướng bụng bí trung đại tiện + Bệnh diễn biến bán cấp triệu chứng có thay đổi mức độ q trình theo dõi + Các dấu hiệu lâm sàng không đặc hiệu khó khăn chẩn đốn xác định ngun nhân - Về cận lâm sàng: + Xquang bụng không chuẩn bị siêu âm dấu hiệu tắc ruột + Có thay đổi mức độ bít tắc hình ảnh phim chụp trình theo dõi + Tỉ lệ phát khối bã thức ăn thấp Kết điều trị bệnh lý tắc ruột bã thức ăn phương pháp phẫu thuật: - Tổn thương mổ xử trí khối bã thức ăn: + Bã thức ăn thường đơn độc, hay gặp hồi tràng Có thể có bã thức ăn kết hợp dày + Tổn thương ruột kèm theo thường mức độ nhẹ, bảo tồn + Xử trí bã thức ăn chủ yếu bóp vỡ dồn xuống đại tràng - Khơng có biến chứng mổ 60 - Biến chứng sớm sau mổ biến chứng nhẹ (nhiễm trùng vết mổ viêm ruột) khơng cần can thiệp phẫu thuật - Thời gian có lưu thơng tiêu hóa thời gian nằm viện nhóm bệnh nhân phẫu thuật nội soi hỗ trợ thấp nhóm mổ mở (tuy nhiên số lượng bệnh nhân ít: bệnh nhân, chiếm 7.5%) - Chưa phát biến chứng xa sau mổ sót bã thức ăn, tắc ruột sau mổ TÀI LIỆU THAM KHẢO Hayanga AJ, Bass-Wilkins K, Bulkley GB (2005), “Current management of small - bowel obstruction”, Adv Surg 39: 1-33 Pujar K A, Pai A S, Hiremath V B (2013), "Phytobezoar: a rare cause of small bowel obstruction", J Clin Diagn Res Oct 7(10): 2298-9 Rousková B1, Kalousová J, Vyhnánek M, Szitányi P (2004) "Trichobezoar-Rapunzel syndrome case report", Rozhl Chir 2004 Sep 83(9): 460-2 Trần Văn Bảo (1994), "Góp phần chẩn đốn xử trí tắc ruột bã thức ăn khoa ngoại bệnh viện Nghệ An", Luận văn tốt nghiệp Bác sĩ chuyên khoa cấp II, Hà Nội Burruss-G.L, Van-Voorst-S.J, Crawford A.J, Bhattacharya-S.K (1986), "Small bowel obstruction from an antacid bezoar: a ramitidineantacid interaction", South-Med-J 79(7): 917-8 Lou CC, Lin JN, Wang KL (1990), "Gastrointestinal phytobezoar in children", Changgeng Yi Xue Za Zhi 1990 Sep 13(3): 208-13 Cicek-Y, Ayan-F., Carkman Gazioglu-E, Pekmezci-S, Tasci-H (1993), "Intestinal perforation due to phytobezoar obstruction", ActaChir-belg, May-Jun 93(3): 92-3 Cifuentes-Tebar-J., Robles-Campos-R., Parrilla-Paricio-P., LujanMopean-J.A, Escamila-C., Liron-Ruiz-R (1992), "Gastric surgery and bezoar", Dig-dis-Surg, 1694-6 Lin CS, Tung CF, Peng YC, Chow WK, Chang CS, Hu WH (2008), "Successful treatment with a combination of endoscopic injection and irrigation with coca cola for gastric bezoar-induced gastric outlet obstruction", J Chin Med Assoc 71(1): 49-52 10 Morey DA, Means RL, Hirsley EL (1955), "Diospyrobezoar in the postgastrectomy stomach", AMA Arch Surg 1955 Dec 71(6): 946-8 11 Đặng Hanh Đệ (1972), "Tắc ruột bã thức ăn sau cắt dày", Thông tin Ngoại khoa 1: 130-134 12 Phạm Thị Minh Đức (2010), "Sinh lý bệnh học", NXB Y học – Hà Nội, 135-150 13 Đinh Ngọc Dũng, Vũ Mạnh, Hà Văn Quyết (1995), "Nghiên cứu chẩn đoán điều trị tắc ruột bã thức ăn số bệnh viện lớn Hà Nội", Luận văn Thạc sỹ 14 Dikicier E, Altintoprak F, Ozkan OV, Yagmurkaya O, Uzunoglu MY (2015), "Intestinal obstruction due to phytobezoars: An update", World J Clin Cases 2015 Aug 16 3(8): 721-6 15 A.P Emerson (1987), "Foods high in fiber and phytobezoar formation", Am Diet-Assoc, 87(12): 165-7 16 Bonilla F1, Mirete J, Cuesta A, Sillero C,González M (1999), "Treatment of gastric phytobezoars with cellulase", Rev Esp Enferm Dig 1999 Dec 91(12): 809-14 17 Martínez de Juan F, Martínez-Lapiedra C, Picazo V (2006), "Phytobezoar dissolution with Coca-Cola", Gastroenterol Hepatol 29(5): 291-3 18 Angelelli G, Magliocca M, Zaccheo N, Vinci R, Rotondo A (1997), "Intestinal obstruction caused by phytobezoar: computerized tomography findings Report of cases", Radiol Med 93(6): 789-91 19 Ertuğrul G, Coşkun M, Sevinỗ M, Erturul F,Toydemir T (2012), "Treatment of gastric phytobezoars with Coca-Cola given via oral route: a case report", Int J Gen Med 2012 5: 157-61 20 Law GW, Lin D, Thomas R (2015), "Colonic phytobezoar as a rare cause of large bowel obstruction", BMJ Case Rep Apr 21 Hayes P.G., Rotstein O.D (1986), "Gastrointestinal phytobezoars: presentation and management", Can-J-Surg 29(6): 419-20 22 Lee HJ1, Kang HG, Park SY, Yi CY, Na GJ, Lee TY, Kim SH, Song CS (2006), "Two cases of phytobezoars treated by adminsitration of Coca-Cola by oral route Article in Korean", Korean J Gastroenterol Dec 48(6): 431-3 23 Schoeffl V, Varatorn R, Blinnikov O, Vidamaly V (2004), “Intestinal obstruction due to phytobezoars of banana seeds: A case report”, Asian J Surg, 27: 348- 351 24 Bùi Thu Hương (2005), "Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng u bã thức ăn trẻ em Viện Nhi từ 1995-2000", Luận án Chuyên khoa cấp II – Trường ĐHY Hà Nội 25 Chae HS, Kim SS, Han SW, et al (2001), “Endoscopic removal of a phytobezoar obstructing the distal small bowel”, Gastrointest Endosc 54: 264-266 26 Ganpathi IS, Cheah WK (2005), “Laparoscopic- assisted management of small bowel obstruction due to phytobezoar”, Surg Laparosc Endosc Percutan Tech 15: 30-32 27 de Menezes Ettinger JE1, Silva Reis JM, de Souza EL, Filho Ede M, Gãlvao Amaral PC, Ettinger E Jr, Fahel E (2007), "Laparoscopic management of intestinal obstruction due to phytobezoar", JSLS JanMar 11(1): 168-71 28 Czerwińska K, Bekiesińska-Figatowska M, Brzewski M, Gogolewski M , Wolski M (2015), "Trichobezoar, rapunzel syndrome, tricho-plaster bezoar - a report of three cases", Pol J Radiol 2015 May 7(80): 241-6 29 Yau K, Siu W, Law B, et al (2005), “Laparoscopic approach compared conventional open approach for benzoar induced small bowel obstruction”, Arch Surg 40: 972-975 30 Kaplan-O., Klausner-J.M., Lelcuk-S., Skornick-Y., Hammarr-B., Rozin-R (1985), "Persimmom bezoar as a cause of intestinal obstruction: pitfalls in their surgical management" Br.I.Surg, 72: 242-243 31 Nguyễn Công Khanh (2010), "Sinh lý giải phẫu hệ tiêu hóa trẻ em", Bài giảng nhi khoa 1: 67-80 32 Van de Graaff KM (1986), "Anatomy and physiology of the gastrointestinal tract", Pediatr Infect Dis 5(1): S11-6 33 Gupta Suresh Kumar, Verma Amar, Bharti Ramesh ,R K Abbey (2013), "Bizarre Metal Bezoar: A Case Report", Indian J Surg June 75(1): 356-358 34 Numanoğlu KV, Tatli D (2008), "A rare cause of partial intestinal obstruction in a child: colonic lithobezoar", Emerg Med J 2008 May 25(5): 312-3 35 Landsman-I., Bricker-I.T., Reid-B.S., Bloss-R.S (1987), "Emergency gastrotomy: treatment of choice for iron bezoar ", J.Pediatric Surg 22(2): 184-5 36 Carreira Delgado M, Fernández Rodríguez E, No VázquezGarza JM, Gil Llorens C ,Vázquez López C (2014), "Intestinal obstruction caused by recurrent phytobezoar: resolved with non-surgical treatment with cellulase", Cir Esp 2014 Jun-Jul 92(6): 434-5 37 Rubin M, Shimonov M, Grief F, Rotestein Z,Lelcuk S (1998), "Phytobezoar: a rare cause of intestinal obstruction", Dig Surg 1998 15(1): 52-4 38 L K Chont M.D (1941), "Phytobezoar and Its Formation in Vitro", J Radiology, April 01 39 F.R.C.S EnG Maingot R (1940), "Foreign bodies in the stomach and in the duodenum Abdominal operations" D.Appleton-Century Company New York, 1: 86-87 40 Flanklin ME Jr, Gonzalez JJ Jr, Miter DB, et al (2004), “Laparoscopic diagnosis and treatment of intestinal obstruction”, Surg Endosc 18: 26-30 41 Suter M, Zermatten P, Halkic N, et al (2000), “Laparoscopic management of mechanical small bowel obstruction: are there predictors of success or failure?”, Surg Endosc 14: 478-483 42 Sethi P, Ujawal S (2014), "Hair-cotton threads bezoar in two years child" J Coll Physicians Surg Pak, 24(3): 265-6 43 Hà Văn Quyết, Nguyễn Đình Hối (1982), "Hình thái lâm sàng u bã thức ăn (phytobezoar) nằm đường tiêu hóa", Ngoại khoa, IX(1): 1-5 44 Hà Văn Quyết, Trần Đức Tiến, Nguyễn Đức Tiến (1995), "Tắc ruột bã thức ăn", Tổng hội y dược học Việt Nam 45 HàVăn Quyết cộng (1994), "Tắc ruột bã thức ăn", Hội nghị Ngoại khoa cấp cứu bụng quan vận động (các tỉnh phía Bắc) – Hà Nội, 34 46 Ezzat RF, Rashid SA, Rashid AT, Abdullah KM,Ahmed SM (2009), "Small intestinal obstruction due to phytobezoar: a case report", J Med Case Rep 2009 Dec 2(3): 9312 47 Ozdemir S, Gỹlpinar K, Leventolu S, Aydin S,Ozỗay N (2009), "A case report of intestinal obstruction due to phytobezoar within Meckel's diverticulum.", Turk J Gastroenterol 2009 Mar 20(1): 76-7 48 Ladas SD1, Kamberoglou D, Karamanolis G, Vlachogiannakos J,Zouboulis-Vafiadis I (2013), "Systematic review: Coca-Cola can effectively dissolve gastric phytobezoars as a first-line treatment.", Aliment Pharmacol Ther 2013 Jan 37(2): 169-73 49 Phạm Văn Sổ, Bùi Thị Nhu Thuận, Từ Giấy, Bùi Minh Đức cộng tác viên (1972), "Bảng thành phần hóa học thức ăn Việt Nam", NXB Y học – Hà Nội, 18-30 50 Schoeffl V, Varatorn R, Blinnikov O, Vidamaly V (2004), “Intestinal obstruction due to phytobezoars of banana seeds: A case report”, Asian J Surg 27: 348- 351 51 Maki T , Suzuki N (1965), "Experimental formation of persimmonbezoar", Tohoku J Exp Med 86(2): 168-77 52 Nguyễn Anh Tuấn (2011), “Điều trị ngoại khoa tắc ruột bã thức ăn: Nội soi hay mổ mở?”, Tạp chí Y- Dược học quân số 53 Đỗ Đức Vân (1991), "Tắc ruột'' Bệnh học Ngoại khoa Bộ môn Ngoại, trường ĐHYK Hà Nội", NXB Y Hà Nội, 30-38 54 Robert Wyllie, Jeffrey S Hyams, Marsha Kay (2015), "Pediatric Gastrointestinal and Liver Disease, Bezoar", 341 55 Yakan S, Sirinocak A, Telciler KE, Tekeli MT, Deneỗli AG (2010), A rare cause of acute abdomen: small bowel obstruction due to phytobezoar”, Ulus Travma Acil Cerrahi Derg 2010 16:459–463 ... đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng bệnh tắc ruột bã thức ăn trẻ em Đánh giá kết điều trị bệnh tắc ruột bã thức ăn trẻ em phương pháp phẫu thuật Bệnh viện Nhi Trung ương 3 CHƯƠNG TỔNG QUAN 1.1 Vài... cứu tắc ruột bãn thức ăn cách đầy đủ toàn diện Vì chúng tơi tiến hành đề tài: “Mơ tả đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng đánh giá kết điều trị bệnh tắc ruột bã thức ăn trẻ em với mục đích sau: Mô tả. .. TẾ BỆNH VIỆN NHI TRUNG ƯƠNG VIỆN NGHIÊN CỨU SỨC KHỎE TRẺ EM NGUYN MINH KHễI MÔ Tả ĐặC ĐIểM LÂM SàNG, CậN LÂM SàNG Và ĐáNH GIá KếT QUả ĐIềU TRị BệNH TắC RUộT DO Bã THứC ĂN TRẻ EM Chuyên
- Xem thêm -

Xem thêm: MÔ tả đặc điểm lâm SÀNG, cận lâm SÀNG và ĐÁNH GIÁ kết QUẢ điều TRỊ BỆNH tắc RUỘT DO bã THỨC ăn ở TRẺ EM , MÔ tả đặc điểm lâm SÀNG, cận lâm SÀNG và ĐÁNH GIÁ kết QUẢ điều TRỊ BỆNH tắc RUỘT DO bã THỨC ăn ở TRẺ EM

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn