Đề kiểm tra khảo sát Toán 12 năm 2018 – 2019 trường Thuận Thành 1 – Bắc Ninh

7 33 1
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/07/2019, 16:55

SỞ GD&ĐT BẮC NINH TRƯỜNG THPT THUẬN THÀNH ĐỀ KIỂM TRA KHẢO SÁT KHỐI 12 MƠN: TỐN Thời gian làm bài: 90 phút (50 câu trắc nghiệm) (Thí sinh không sử dụng tài liệu) Mã đề thi 210 Họ tên thí sinh: SBD: Câu 1: Cho hình chóp S ABC có SA   ABC  , đáy ABC tam giác Tính thể tích khối chóp S ABC biết AB  a , SA  a a3 a3 D 12 Câu 2: Trong không gian tọa độ Oxyz , cho ba điểm M 1;1;1 , N  2;3;4  , P  7;7;5  Để tứ giác MNPQ hình bình hành tọa độ điểm Q A a3 A  6; 5; 2  B a C B  6; 5;2  C  6;5;2  D  6;5;2  Câu 3: Chọn khẳng định khẳng định sau? x  log a x  log a y  xy   y C log a xy  log a x  log a y  xy   A  Câu 4: Họ nguyên hàm hàm số: y  x  x   B log a x  2log a x x  log a D log a xy  log a x  log a y  xy   x x3  x  ln x  C x3  x  ln x  C C F  x   A F  x   B F  x   x   C x2 x3  x  ln x  C D F  x   Câu 5: Trên giá sách có sách tốn, sách lý Lấy ngẫu nhiên sách Tính xác suất để lấy có toán A B 42 C 21 D 37 42 Câu 6: Cho hàm số y  f ( x) có đạo hàm f ( x )  x ( x  1)(1  x )3 , x   Số điểm cực trị hàm số cho A C B D Câu 7: Diện tích hình phẳng giới hạn hai đồ thị hàm số y  f ( x) , y  g ( x) liên tục [a ; b] hai đường thẳng x  a , x  b b A S   ( f ( x )  g ( x ))dx a b C S    f ( x )  g ( x ) dx a Câu 8: Đường thẳng y  x  cắt đồ thị hàm số y  A  0; 1 ;  2;1 B  0;2  b B S   ( f ( x )  g ( x )) dx a b D S   f ( x )  g ( x ) dx a 2x 1 điểm có tọa độ x 1 C  1;0  ;  2;1 D 1;2  Câu 9: Khoảng cách hai mặt phẳng   : x  y  z      : x  y  z   Trang 1/7 - Mã đề thi 210 - https://toanmath.com/ A B C 10 D Câu 10: Tập hợp điểm M biểu diễn số phức z cho z  ( z )2 B Trục tung A Trục tung trục hoành C Trục hoành D Gốc tọa độ Câu 11: Cho hàm số f ( x ) liên tục đoạn [-2;3] có đồ thị hình vẽ Gọi m, M giá trị nhỏ giá trị lớn hàm số đoạn [  2;3] Giá trị 2m  3M A 13 B 18 C 16 D 15 Câu 12: Tổng số đường tiệm cận đứng tiệm cận ngang đồ thị hàm số y  A B C 2x 1 ( x  1) x D Câu 13: Cho hàm số y  f  x  xác định liên tục nửa khoảng  ; 2  2;   , có bảng biến thiên hình bên Tập hợp giá trị m để phương trình f ( x)  m có hai nghiệm phân biệt 7  A  22;     B  ;    22;   7  C  ;    22;   4  7 4   D  ;   Câu 14: Một cấp số cộng  un  có u1  , u12  38 Giá trị u10 C 30 D 35 B 32 A 24 Câu 15: Tính thể tích khối trụ biết bán kính đáy khối trụ a thiết diện qua trục hình vng a D  a C 4 a Câu 16: Trong không gian Oxyz , cho tam giác ABC với A(1;4; 1) , B(2;4;3) , C (2;2; 1) Phương trình tham số đường thẳng qua điểm A song song với BC A 2 a B x   A  y   t  z  1  2t  x   B  y   t  z   2t  Câu 17: Biết x x   C  y   t  z  1  2t  x   D  y   t  z  1  2t  3x  a a dx  3ln  ,trong a, b hai số nguyên dương phân  6x  b b số tối giản.Khi a  b A B C D Trang 2/7 - Mã đề thi 210 - https://toanmath.com/       Câu 18: Cho hình chóp S ABC có M , N,P xác định SM  MA , SN  SB , SP   SC Tính thể tích khối chóp S MNP biết SA=4 , SA  ( ABC ) , tam giác ABC có cạnh A B C D C 12 a D 4 a Câu 19: Diện tích khối cầu bán kính a A 12a B 4 a Câu 20: Trong không gian, cho tam giác ABC vuông A , AB  a AC  3a Độ dài đường sinh l hình nón nhận quay tam giác ABC xung quanh trục AB A l  2a C l  a B l  3a D l  2a Câu 21: Gọi z1 ; z2 hai nghiệm phức phương trình z  z   Khi phần thực z12  z22 A B D C x2  x 1  Câu 22: Tập nghiệm bất phương trình   2 A  0;1 B (;0)  (1; ) C (;0) D (1;  ) Câu 23: Cho hình chóp S ABC có đáy tam giác Nếu tăng độ dài cạnh đáy lên lần độ dài đường cao khơng đổi thể tích S ABC tăng lên lần? A B C D Câu 24: Cho hàm số y  f  x  có đồ thị hình vẽ y x O Nhận xét sau sai ? A Hàm số đồng biến khoảng  ;3 1;   B Hàm số đạt cực trị điểm x  x  C Hàm số nghịch biến khoảng  0;1 D Hàm số đồng biến khoảng  ;0  1;   Câu 25: Cho số phức z   7i Số phức liên hợp z A z   7i B z  6  7i C z  6  7i D z   7i Câu 26: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho mặt phẳng  P  có phương trình 2 x  y  z   Mặt phẳng  P  có vectơ pháp tuyến     A n  (2;2; 3) B n  (4; 4;2) C n  (4;4;2) D n  (0;0; 3) Câu 27: Cho khối lập phương ABCD A ' B ' C ' D ' cạnh a Khoảng cách hai đường thẳng A ' C ' BD Trang 3/7 - Mã đề thi 210 - https://toanmath.com/ A a B a C a D 3a Câu 28: Bà Tư gửi tiết kiệm 75 triệu đồng vào ngân hàng theo kỳ hạn quý (3 tháng) với lãi suất  quý Nếu bà không rút lãi tất định kỳ sau năm bà nhận số tiền vốn lẫn lãi (làm tròn tới hàng nghìn)? Biết hết kỳ hạn lãi cộng vào vốn để tính lãi kỳ hạn A 90930000 B 92690000 C 92576000 D 80 486000 Câu 29: Phương trình log (3 x  2)  có nghiệm A x  B x  C x  D x  Câu 30: Giả sử hàm số y  ax  bx  c có đồ thị hình bên Khẳng định sau đúng? y x -2 -1 -1 -2 A a  0, b  0, c  B a  0, b  0, c  C a  0, b  0, c  D a  0, b  0, c  Câu 31: Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz , cho hai điểm A 1;3;2  , B  3;5;0  Phương trình mặt cầu có đường kính AB A ( x  2)  ( y  4)  ( z  1)  B ( x  2)  ( y  4)  ( z  1)  C ( x  2)  ( y  4)  ( z  1)  D ( x  2)  ( y  4)  ( z  1)  Câu 32: Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz , cho mặt phẳng  P  có phương trình x  z   Tính góc (P) mặt phẳng (Oxy ) B 600 A 300 C 450 Câu 33: Cho hàm số y  f ( x) có bảng biến thiên: x   y  2 Khẳng định sau đúng? A Hàm số đạt cực đại x  C Hàm số đạt cực đại x  B Hàm số đạt cực đại x  D Hàm số đạt cực tiểu x  2 Câu 34: Tập xác định hàm số y   x  1      1 2  y A  ;2  D 900 1  2 B R \   2 1  C  ;   2  1 2   D  ;   Câu 35: Đường cong hình bên d i đồ thị hàm số bốn hàm số liệt kê bốn phương án A, B, C, D Hỏi hàm số hàm số nào? Trang 4/7 - Mã đề thi 210 - https://toanmath.com/ A y  x3  3x B y   x3  x  C y  x  x  D y   x3  x Câu 36: Trong không gian tọa độ Oxyz, cho điểm A  0;0; 2  đường thẳng  có phương trình x2 y2 z3   Phương trình mặt cầu tâm A, cắt  hai điểm B C cho BC  2 2 A  x     y  3   z  1  16 B x  y   z    25 C  x    y  z  25 D x  y   z    16 Câu 37: Biết đồ thị hàm số bậc 4: y  f  x  cho hình vẽ sau: Tìm số giao điểm đồ thị hàm số y  g  x    f '  x    f  x  f ''  x  trục Ox A B D C Câu 38: Trong không gian tọa độ Oxyz , cho điểm A  3;3; 3 thuộc mặt phẳng   có phương trình x – y  z  15  mặt cầu  S  : (x  2)  (y  3)  (z  5)  100 Đường thẳng  qua A , nằm mặt phẳng   cắt ( S ) M , N Để độ dài MN lớn phương trình đường thẳng  x 3 y 3 z 3    x  3  5t  C  y   z  3  8t  A B x3 y 3 z 3   10 16 11 D x 3 y 3 z 3   1 Câu 39: Cho hàm số f(x) có đạo hàm liên tục đoạn [0;1] thỏa mãn f (1)   f ( x)   4(6 x  1) f ( x)  40 x6  44 x  32 x  4, x  [0;1] Tích phân  f ( x)dx 13 17 D  C  15 15 15 Câu 40: Cho lăng trụ ABC A ' B ' C ' có đáy tam giác cạnh a Hình chiếu vng góc điểm A ' lên mặt phẳng  ABC  trùng với trọng tâm tam giác ABC Biết khoảng cách hai đường thẳng AA ' A 23 15 BC B a Khi thể tích khối lăng trụ ABC A ' B ' C ' Trang 5/7 - Mã đề thi 210 - https://toanmath.com/ a3 12 A B a3 3 C a3 D a3 24 1    a  log a  log a  Khi giá trị A  5m  2M Câu 41: Cho a   ;3 M , m giá trị lớn giá trị nhỏ biểu thức 9log 31 3 A B Câu 42: Tìm giá trị tham số m để hàm số y   ,   A m  C D ln  x    mx  nghịch biến khoảng B m  C m  D m4 Câu 43: Cho số phức z  m   ( m  1)i , với m tham số thực thay đổi Tập hợp điểm biểu diễn số phức z thuộc đường cong (C) Tính diện tích hình phẳng giới hạn (C) trục hồnh A B Câu 44: Cho hàm số y  f  x  liên tục  0; 4 biết C  f  x  dx  D  f  x  dx  Tính I   f  x  dx A I  B I  6 C I  10 D I  10 Câu 45: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho hình bình hành ABCD có A(5;2) M (1; 2) điểm   MBC  MB  MC Tìm tọa độ điểm D biết nằm bên hình bình hành cho MDC  tan DAM D có hoành độ âm A D( 3; 3) B D( 3; 4) C D ( 3; 4) D D ( 4;3) Câu 46: Cho hàm số bậc ba f (x)  ax  bx  cx  d Biết đồ thị hàm số y  f '( x) hình vẽ Giá trị 1 c b D  Câu 47: Cho hàm số y  f ( x) Đồ thị hàm số đạo hàm y  f '( x) hình vẽ Xét hàm số 3 g ( x)  f ( x)  x3  x  x  2018 Mệnh đề đúng? A B C Trang 6/7 - Mã đề thi 210 - https://toanmath.com/ A g ( x )  g (1) B g ( x )  g (3) [ 3;1] C g ( x )  [ 3;1] [ 3;1] g ( 3)  g (1) D g ( x )  g ( 1) [ 3;1] Câu 48: Một khối đá có hình khối cầu có bán kính R , người thợ thợ thủ công mỹ nghệ cần cắt gọt viên đá thành viên đá cảnh có hình dạng khối trụ Tính thể tích lớn viên đá cảnh sau hoàn thiện A 3 R3 B 3 R3 C 3 R3 D 3 R 12 2  14i   3i Khẳng định sau đúng? z 13 11 B C  z  D  z   z  4 Câu 49: Cho số phức z thỏa mãn   i  z  A  z  2 Câu 50: Cho hàm số y  f  x  liên tục đoạn  2;2 có đồ thị đường cong hình vẽ Hỏi phương trình f  x    có nghiệm phân biệt đoạn  2; 2 ? A B C D - HẾT Trang 7/7 - Mã đề thi 210 - https://toanmath.com/ ... số đoạn [  2;3] Giá trị 2m  3M A 13 B 18 C 16 D 15 Câu 12 : Tổng số đường tiệm cận đứng tiệm cận ngang đồ thị hàm số y  A B C 2x 1 ( x  1) x D Câu 13 : Cho hàm số y  f  x  xác định... 3   10 16 11 D x 3 y 3 z 3   1 Câu 39: Cho hàm số f(x) có đạo hàm liên tục đoạn [0 ;1] thỏa mãn f (1)   f ( x)   4(6 x  1) f ( x)  40 x6  44 x  32 x  4, x  [0 ;1] Tích phân... 21: Gọi z1 ; z2 hai nghiệm phức phương trình z  z   Khi phần thực z12  z22 A B D C x2  x 1  Câu 22: Tập nghiệm bất phương trình   2 A  0 ;1 B (;0)  (1; ) C (;0) D (1;
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề kiểm tra khảo sát Toán 12 năm 2018 – 2019 trường Thuận Thành 1 – Bắc Ninh, Đề kiểm tra khảo sát Toán 12 năm 2018 – 2019 trường Thuận Thành 1 – Bắc Ninh

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn