Đề thi KSCL Toán 12 lần 1 năm 2019 trường THPT Phan Đình Phùng – Hà Tĩnh

7 40 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/07/2019, 16:55

SỞ GD VÀ ĐT HÀ TĨNH KỲ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 12 LẦN NĂM 2019 Mơn: Tốn Thời gian làm bài: 90 phút không kể thời gian phát đề TRƯỜNG THPT PHAN ĐÌNH PHÙNG ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề thi có 06 trang) Mã đề thi 135 Họ tên:………………………………….Lớp:…………… SBD:…… ……… Câu Tìm họ nguyên hàm hàm số f  x   3x   C B  f  x  dx  3x  1  C D  f  x  dx   3x  1 A  f  x  dx   3x  1 C  f  x  dx   3x  1  C  C Câu Họ nguyên hàm hàm số y  sinx  A cos x  c B cos x  x  c C  cos x  c Câu Cho hàm số y  f ( x) liên tục  0;1 thỏa mãn D  cos x  x  c  x f ( x).dx  2019 Giá trị tích phân   sin x f (cosx).dx A 2019 B 4038 C 2019 D 4038 Câu Trong không gian Oxyz , cho mặt phẳng ( P) : x  y  z   Điểm sau không thuộc mặt phẳng ( P)? A (0;3; 3) B (3;0;0) D (3; 2; 2) C B(3;1;1) Câu Cho F ( x) nguyên hàm hàm số y  e x Biết F(0)  1, tính giá trị F( ln 2) A B 2 C 1 D Câu Cho mặt nón tròn xoay có độ dài đường sinh l , bán kính đáy R Diện tích xung quanh mặt nón  R 2l Câu A D 2 Rl C  Rl B  R 3 6 Tổng số đỉnh số cạnh số mặt phẳng đối xứng hình đa diện A 18 B 32 C 31 D 33 Câu Kết luận sau giá trị lớn nhỏ hàm số y   x  x ? A Hàm số có giá trị lớn giá trị nhỏ B Hàm số khơng có giá trị lớn khơng có giá trị nhỏ C Hàm số có giá trị lớn khơng có giá trị nhỏ D Hàm số có giá trị nhỏ khơng có giá trị lớn Trang 1/6 - Mã đề 135 Câu Trong không gian Oxyz , mặt phẳng (Oyz ) có phương trình A y  B z  D x  C y  z  Câu 10 Tập nghiệm bất phương trình 2x1  4x  2x  4x1   A  log 3;   B  ;  log 3   Câu 11 Nghiệm phương trình log3 (x  2)  A x  B x  6   C   log 3;     D  ;log 3 C x  D x  7  Câu 12 Với a, b số thực dương, rút gọn biểu thức a b  ta a12 b6 A a 2b2 B ab C a 2b Câu 13 Số điểm cực trị hàm số y   x  x  2019 A B D ab2 C D Câu 14 Cho hàm số y  f  x  có bảng biến thiên sau Mệnh đề sau đúng? A Hàm số đồng biến khoảng (0;3) B Hàm số đồng biến (;1)  (3;5) C Hàm số đồng biến khoảng (3;5) D Hàm số nghịch biến khoảng (2;0) Câu 15 Cho hàm số y  f ( x) có bảng biến thiên cho hình vẽ Số đường tiệm cận đồ thị hàm số y  f ( x) A B Câu 16 Cho lăng trụ tam giác ABC A ' B ' C ' có cạnh đáy phẳng ( ACC ' A ') góc  thỏa mãn tan   4a 11 A  a 11 B  Câu 17 Giá trị tích phân Tổng a  b  c A 18 Trang 2/6 - Mã đề 135 dx  2x  B 14 D C 1 Thể tích khối lăng trụ a 11 C  2a Đường thẳng BC ' tạo với mặt 2a 11 D  b b phân số tối giản) ln , (với a, b, c số tự nhiên a c c C 16 D 10 Câu 18 Tổ toán trường THPT có thầy giáo 10 giáo Tổ chọn ngẫu nhiên giáo viên để tập huấn Tính xác suất để giáo viên chọn gồm thầy giáo cô giáo 10 40 20 45 A B C D    91 91 91 91 Câu 19 Cho hàm số y  f ( x) có đồ thị hình vẽ sau Khẳng định sau đúng? A Không tồn giá trị lớn giá trị nhỏ hàm số B Điểm cực tiểu hàm số y  3 C Hàm số đồng biến khoảng  ;1 D Giá trị lớn hàm số Câu 20 Một vườn trồng giống có dạng tam giác Biết hàng trồng giống hàng sau trồng nhiều hàng đứng liền trước Hỏi hàng thứ 10 có giống trồng? A 53 B 48 C 35 D 32 Câu 21 Cho  a  1;0  b  , x y hai số dương Tìm mệnh đề mệnh đề sau A loga  x  y   loga x  loga y B log x  log b a.log a b C log a x log a x   y log a y D log a Câu 22 Cho hàm số y  f ( x) liên tục  x 1   x log a x Biết đồ thị hàm số y  f '( x) hình vẽ Số điểm cực trị hàm số y  f ( x) A B C D Câu 23 Cho hàm số y  x  8x  Mệnh đề sau đúng? A Hàm số đồng biến khoảng (7; ) B Hàm số đồng biến khoảng (4; ) C Hàm số nghịch biến khoảng (4; ) D Hàm số đồng biến khoảng (;1) Câu 24 Cho hàm số y  f  x  có bảng biến thiên sau Trang 3/6 - Mã đề 135 x  0 + y' + + + y  Khi phương trình f ( x)   m có ba nghiệm phân biệt A  m  B  m  C  m  D  m  5  C  ;   3  5  D  ;   3  Câu 25 Tập xác định hàm số y   3x  5 5  \   3 A B Câu 26 Cho hàm số y  (a  1) x4  (b  2) x  c  có đồ thị hình vẽ bên Mệnh đề đúng? A a  1, b  2, c  B a  1, b  2, c  C a  1, b  2, c  D a  1, b  2, c  Câu 27 Có cách bỏ đồng thời bóng bàn giống vào hộp khác cho hộp có quả? A A73 B 20 C 12 D C74 Câu 28 Tìm tất giá trị tham số m để hàm số y  (2m  2019) x  (2018  m) cos x nghịch biến ? 4037 C m  D m  1 Câu 29 Cho hình hộp đứng ABCD A ' B ' C ' D ' có đáy hình thoi diện tích đáy S1 Tứ giác A m  B m  ACC ' A ' BDD ' B ' có diện tích S S3 M điểm thuộc mặt phẳng ( ABCD) Kí hiệu V thể tích khối chóp M A ' B ' C ' D ' Khẳng định khẳng định ? 2S1S2 S3 S1S2 S3 B V  C V  D V  S1S2 S3 S1S2 S3 6 Câu 30 Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho điểm M (1;1; 4) Gọi ( P) mặt phẳng qua M cắt A V  ba tia Ox, Oy, Oz A, B, C Giá trị nhỏ biểu thức S  OA  4OB  OC A 16 B 25 C 36 D Câu 31 Hình đa diện sau ln có mặt cầu ngoại tiếp? A Tứ diện B Hình lăng trụ tam giác C Hình hộp D Hình chóp tứ giác Trang 4/6 - Mã đề 135 Câu 32 Cho khối lăng trụ tam giác có cạnh đáy a , đường cao 2a Thể tích khối trụ ngoại tiếp lăng trụ 2 a 2 a C 2 a3 D   Câu 33 Số nghiệm x  0; 2018  phương trình sin x  1009sin x  A 2 a B A 4037 B 4036 C 3027 D 2019 Câu 34 Trong không gian Oxyz , cho điểm M (1; 2;3) Mặt phẳng ( P) : x  A y B z C  chứa trục Oz cách điểm M khoảng lớn nhất, tổng A  B  C A B 3 C D Câu 35 Cho hình chóp S ABCD có đáy ABCD hình thoi cạnh a , ABC  600 SA vng góc với  ABCD  Biết thể tích khối chóp S.ABCD M đến mặt phẳng  SBC  ? a3 , M trung điểm SD Tính khoảng cách d từ a 3a a a 15 B d  C d  D d      10 5 Câu 36 Cho hình chóp S ABCD có đáy ABCD hình thang cân với AB  2a, BC  CD  DA  a A d  SA   ABCD  Một mặt phẳng qua A vng góc với SB cắt SB, SC, SD M , N , P Thể tích khối cầu ngoại tiếp khối ABCDMNP 32a 4 a 4a 4a  A B C D     24 3 Câu 37 Trong thi gói bánh dịp tết Nguyên Đán trường cấp ba, lớp sử dụng tối đa 10 kg gạo nếp; kg thịt ; 2,5 kg đậu xanh để gói bánh chưng bánh tét Để gói bánh chưng cần 0, 4kg gạo nếp; 0,05 kg thịt 0,1 kg đậu xanh Để gói bánh tét cần 0, kg gạo nếp; 0,075 kg thịt 0,15 kg đậu xanh Mỗi bánh chưng điểm thưởng, bánh tét điểm thưởng Tính số điểm thưởng cao đạt lớp? A 160 B 80 C 120 D 140 Câu 38 Cho hình lăng trụ đứng ABC A1B1C1 có AB  a , AC  2a , AA1  2a BAC  120 Gọi M trung điểm cạnh CC1 Tính khoảng cách từ điểm C1 đến mặt phẳng  A1BM  a a B a C D a 15  Câu 39 Cho hàm số y  x ln x có đồ thị (C ) Phương trình tiếp tuyến đồ thị hàm số giao điểm đồ A thị với đường thẳng d : x   A x  y   B x  y   C x  y  D x  y   Câu 40 Cho hàm số y  x  2(m  m  1) x  m có đồ thị (C ) Tìm m để đồ thị hàm số (C ) có điểm cực trị khoảng cách hai điểm cực tiểu nhỏ 1 A m  B m   C m  D m  2 xa Câu 41 Cho hàm số y  có đồ thị (C ) (với a số thực dương) Gọi P, Q điểm phân biệt nằm xa (C ) cho tổng khoảng cách từ P tới đường tiệm cận (C ) nhỏ tổng khoảng cách từ Q 2 tới đường tiệm cận (C ) nhỏ Độ dài đoạn thẳng PQ A 2a  B a C 2a  D a Trang 5/6 - Mã đề 135 \ 0 ,biết xf ( x)  1, x  ; f (1)  2 Câu 42 Cho hàm số y  f ( x) xác định liên tục ( x f ( x)  1)2  x f '( x)  f ( x)  , x  \ 0 Tính e  f ( x)dx 1 C  D  e e 1 1 Câu 43 Cho  x  1,0  a  M      Khẳng định sau log a x log a3 x log a5 x log a 2019 x A  e B  e đúng? A M  20202  log a x B M  2018.1010  log a x C M  2020.1010  log a x D M  10102  log a x Câu 44 Tìm tất giá trị m để đường thẳng qua điểm cực đại, cực tiểu đồ thị hàm số y  x3  3mx  cắt đường tròn (C) : (x  1)2  y  có tâm I điểm phân biệt A, B cho diện tích tam giác IAB đạt giá trị lớn ?  1  m m   2 A m   B  C m   D   1 m  m    Câu 45 Trong không gian Oxyz , cho ba điểm M(1;2;4), N(0;1;2), P(2;1;3) mặt phẳng ( ) : x  A y B z C  Biết ( ) song song với OP qua hai điểm M, N Giá trị biểu thức A  B  C A B 1 C 5 Câu 46 Cho hình chóp S ABC có SA  SB  SC  D a 39 Tam giác ABC cân A có góc A  1200 , BC  2a G trọng tâm tam giác SAB Thể tích khối chóp G ABC 2a a3 a3 B a C D   9 x x m Câu 47 Tìm tất giá trị tham số m để phương trình     có hai nghiệm âm phân biệt? 3 A log  m  B log  m  C log  m  D  m  4 4 A Câu 48 Số đường tiệm cận đồ thị hàm số y  x x  2019  x A B C D Câu 49 Ông Hùng muốn mở két sắt ơng qn mã két Biết mã két gồm chữ số khác có tổng chữ số 10 Tính xác suất để ơng mở két sắt lượt bấm thứ nhất? 1 1 A B C D     192 84 80 74 Câu 50 Số giá trị nguyên dương tham số m để bất phương trình 2019sin x  2018cos x  m.2019cos x có nghiệm A B 2020 C 2019 D 2018 - HẾT Trang 6/6 - Mã đề 135 2 ĐÁP ÁN CÁC MÃ ĐỀ -Mã đề [157] 10 A B C A D B D A B D 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 B A B A B C C A C D 11 D 36 C 12 C 37 D 13 D 38 D 14 B 39 D 15 A 40 B 16 C 41 A 17 A 42 A 18 D 43 C 19 20 21 22 C C A C 44 45 46 47 B C A A 23 A 48 D 24 B 49 D 25 B 50 B Mã đề [161] 10 C A D D D C A A B A 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 A C C D D B C C B C 11 D 36 D 12 B 37 A 13 B 38 D 14 D 39 B 15 A 40 B 16 C 41 A 17 B 42 A 18 D 43 A 19 C 44 D 20 C 45 A 21 B 46 D 22 A 47 C 23 A 48 A 24 B 49 A 25 C 50 B Mã đề [135] 10 C D B D A C C A D B 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 B B A C B A B A D D 11 A 36 C 12 B 37 C 13 D 38 A 14 C 39 D 15 D 40 B 16 B 41 D 17 A 42 A 18 C 43 D 19 A 44 A 20 D 45 B 21 B 46 D 22 B 47 C 23 A 48 C 24 A 49 A 25 C 50 C Mã đề [136] 10 A D A B C B C C A A 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 D B A A A D D C B C 11 D 36 B 12 C 37 B 13 D 38 D 14 B 39 D 15 A 40 C 16 B 41 C 17 C 42 C 18 B 43 B 19 A 44 B 20 A 45 A 21 D 46 C 22 C 47 A 23 B 48 A 24 D 49 D 25 D 50 A ... MÃ ĐỀ -Mã đề [15 7] 10 A B C A D B D A B D 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 B A B A B C C A C D 11 D 36 C 12 C 37 D 13 D 38 D 14 B 39 D 15 A 40 B 16 C 41 A 17 A 42 A 18 D 43 C 19 20 21. .. B Mã đề [16 1] 10 C A D D D C A A B A 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 A C C D D B C C B C 11 D 36 D 12 B 37 A 13 B 38 D 14 D 39 B 15 A 40 B 16 C 41 A 17 B 42 A 18 D 43 A 19 C 44 D 20 C 45 A 21 B... B Mã đề [13 5] 10 C D B D A C C A D B 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 B B A C B A B A D D 11 A 36 C 12 B 37 C 13 D 38 A 14 C 39 D 15 D 40 B 16 B 41 D 17 A 42 A 18 C 43 D 19 A 44 A 20 D 45 B 21 B
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi KSCL Toán 12 lần 1 năm 2019 trường THPT Phan Đình Phùng – Hà Tĩnh, Đề thi KSCL Toán 12 lần 1 năm 2019 trường THPT Phan Đình Phùng – Hà Tĩnh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn