Đề kiểm định Toán 12 lần 2 năm 2018 – 2019 trường THPT Yên Phong 2 – Bắc Ninh

6 40 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/07/2019, 16:55

SỞ GD – ĐT BẮC NINH TRƯỜNG THPT YÊN PHONG SỐ ĐỀ THI KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG LẦN MƠN: TỐN HỌC – LỚP 12 Thời gian làm bài: 90 phút (Đề thi gồm trang, 50 câu hỏi trắc nghiệm) Ngày thi: 20/3/2019 Năm học 2018-2019 Mã đề thi 121 Họ, tên thí sinh: Số báo danh: Câu 1: Một khối hộp chữ nhật có đỉnh? A 12 B C 10 D Câu 2: Tính thể tích khối chóp có diện tích đáy chiều cao A 12 B 36 C D 16 Câu 3: Đồ thị hàm số y = − x − x + cắt trục tung điểm có tung độ bao nhiêu? B C D −1 A −3 Câu 4: Cho số thực dương a số thực x, y Đẳng thức sau sai? A a x − a y = a x − y B a x + a y = a y + a x C a x a y = a x + y ( ) = (a y ) D a x y x Câu 5: Biết diện tích mặt cầu có bán kính r tính theo cơng thức S = 4π r Tính diện tích mặt cầu có bán kính B 12π C 4π D 36π A 9π Câu 6: Tính tích phân I =  (2 x + 1)dx −1 B A D − C Câu 7: Tính giá trị hàm số y = f ( x ) = x + x = A B C D − Câu 8: Trong không gian Oxyz , cho điểm M (2; −3;5) Hoành độ điểm M A −3 B (2; −3;5) C D Câu 9: Hàm số sau đồng biến ℝ ? x x x 1 1 1 A y = B y =   C y =   D y =   π   3 e 2x +1 có đồ thị ( H ) Đường thẳng sau tiệm cận ngang ( H ) ? Câu 10: Cho hàm số y = x −1 A x = B x = C y = D y = x Câu 11: Cho hàm số y = f ( x ) xác định có đạo hàm ℝ Mệnh đề mệnh đề ? A Nếu f '( x ) ≤ với x ∈ℝ f ( x ) nghịch biến ℝ B Nếu f '( x ) < với x ∈ℝ với x1, x2 ∈ℝ ta ln có f ( x1 ) < f ( x2 ) C Nếu f ( x ) nghịch biến ℝ f '( x ) < với x ∈ℝ D Nếu f '( x ) < với x ∈ℝ f ( x ) nghịch biến ℝ Câu 12: Nếu giữ nguyên bán kính đáy khối nón giảm chiều cao lần thể tích khối nón thay đổi nào? A Giảm lần B Giảm lần C Tăng lần D Không đổi Trang 1/5 - Mã đề thi 121 Câu 13: Trong không gian Oxyz , cho ( P ) : x + y − z + = (Q ) : x + (2 − m ) y + mz − = 0, m tham số thực Tìm tham số m cho mặt phẳng (Q) vng góc mặt phẳng ( P ) A m = − B m = − C m = D m = x +1 x −1 B ℝ \ {−1} Câu 14: Tập xác định hàm số y = A ℝ \ {1; −1} C (1; +∞ ) D ℝ \ {1} Câu 15: Một hình nón có diện tích mặt đáy 4π cm , diện tích xung quanh 8π cm Khi đường cao hình nón centimet? B D A C Câu 16: Tìm hệ số góc tiếp tuyến với đồ thị hàm số y = ln(1 − x) điểm có hồnh độ x0 = −3 A B C −2 D − x = + t Câu 17: Trong không gian Oxyz , tìm tọa độ hình chiếu H A(1;1;1) lên đường thẳng d :  y = + t z = t  4 H( ; ; ) B H(1;1;1) C H(0; 0; −1) D H(1;1; 0) 3 A Câu 18: Trong không gian Oxyz , cho mặt phẳng (α ) : x − y + z + = Trong điểm có tọa độ cho đáp A, B, C, D sau đây, điểm không thuộc (α ) ? A (0;0; 2) B (0;1; 0) C ( −1; 2;1) D ( −1;0;0) ( ) Câu 19: Cho a > 0, a ≠ Tính log a a A 2a B −2 C D a Câu 20: Khối lập phương có đỉnh trọng tâm mặt hình bát diện cạnh a tích bao nhiêu? 2 2 A a B a C a D a 27 Câu 21: Hàm số F ( x) = x3 nguyên hàm hàm số sau ( −∞; +∞ ) ? A f (x ) = 3x B f (x ) = x C f (x ) = x D f (x ) = x Câu 22: Trong khơng gian Oxyz , cho điểm M (2; −1;1) Tìm tọa độ vectơ OM A (2; −1; −1) B (2; 0;1) C (1; −1; 2) D (2; −1;1) Câu 23: Trong khơng gian, cho hình chữ nhật ABCD có A B = A D = Gọi M, N trung điểm AD BC Quay hình chữ nhật xung quanh trục MN, ta hình trụ Tính diện tích tồn phần Stp hình trụ Trang 2/5 - Mã đề thi 121 A S = 4π B Câu 24: Đổi biến t = x −1 S = 6π x  ( x − 1) C S = 2π D S = 10π dx trở thành ( t + 1) dt t −1 A  dt B  t t t +1 t +1 C  dt D  dt t t Câu 25: Cho hàm số y = f ( x ) có bảng biến thiên sau x ∞ y' 0 + +∞ +∞ y ∞ Hỏi phương trình f ( x ) − = có nghiệm thực? A B C D Câu 26: Tìm họ nguyên hàm hàm số f ( x) = x 2x + C   ln 2 x +1 C  f ( x)dx = x ln + C D  f ( x)dx = + C x +1 Câu 27: Tính thể tích khối lăng trụ đứng ABC A ' B ' C ' có đáy ABC tam giác cạnh a , AA′ = a a3 a3 a3 3 a C A B 12 D f ( x)dx = x + C A B f ( x)dx = Câu 28: Trong không gian Oxyz , viết phương trình đường thẳng qua hai điểm P (1;1; −1), Q (2;3; 2) x −1 y −1 z + x −1 y −1 z + A B = = = = 2 x −1 y − z − x+2 y+3 z +2 C D = = = = 1 −1 Câu 29: Tìm hệ số x khai triển (3x − 1)5 thành đa thức A 15 B −405 C 270 D −90 Câu 30: Tính diện tích hình phẳng giới hạn hai đồ thị y = x + x, y = x + 11 C A B D Câu 31: Cho hình chóp S ABCD có đáy ABCD hình vuông cạnh a, SA ⊥ ( ABCD ), SA = a Tính khoảng cách hai đường thẳng chéo SC BD a a D Câu 32: Hình vẽ sau đồ thị bốn hàm số cho đáp án A, B, C, D Hỏi hàm số nào? A a ⋅ B a C Trang 3/5 - Mã đề thi 121 A y = x3 + x + B y = x − 2x +1 C y = x − 2x +1 D y = −x + 2x +1 Câu 33: Trong không gian Oxyz , cho mặt phẳng ( P ) : x − y − z − = điểm M (1; −2; 0) Mặt cầu tâm M , bán kính cắt mặt phẳng ( P ) theo giao tuyến đường tròn có bán kính bao nhiêu? A B C 2 D − Câu 34: Nghiệm nhỏ phương trình log5 ( x − x + 5) = A −3 B a C D Câu 35: Gọi M , m giá trị lớn giá trị nhỏ hàm số y = −x + 3x −1 đoạn [ −2;5] Tính A 32 M + m B 70 C 19 D 51 Câu 36: Tiếp tuyến với đồ thị hàm số y = − x + x + điểm cực tiểu đồ thị cắt đồ thị A, B khác tiếp điểm Tính độ dài đoạn thẳng AB A B C 2 Câu 37: Nghiệm nguyên lớn bất phương trình x − x < 64 A B −1 C D 2 D Câu 38: Hàm số f ( x) có đạo hàm f '( x ) = x ( x + 1)( x − 2)3 , ∀x ∈ ℝ Hỏi f ( x ) có điểm cực đại? A B C D Câu 39: Khẳng định sau đúng? A Hai mặt phẳng phân biệt vng góc với mặt phẳng song song với B Hai đường thẳng phân biệt vng góc với mặt phẳng song song với C Hai mặt phẳng song song góc chúng 00 D Hai đường thẳng không gian cắt góc chúng lớn 00 nhỏ 900 98 99 Câu 40: Tính T = log + log + log + + log + log 99 100 1 A B −2 C 10 100 D Câu 41: Trong không gian Oxyz , cho mặt cầu ( S ) : x + y + z − x + z − = Tìm tọa độ tâm ( S ) A I (1;0; −2) B I ( −1;0; 2) C I ( −1;0; 2) D I ( −2; 4; −1) Trang 4/5 - Mã đề thi 121 Câu 42: Gieo ngẫu nhiên súc sắc cân đối đồng chất lần Giả sử xuất mặt k chấm Xét phương trình x − 3kx + = Tính xác suất để phương trình vơ nghiệm 1 1 A B C D ⋅ { } Câu 43: Tính tích phân  max e x , e1− x dx A e − B ( ) e−3e C e − e D 1 1  e −  2 e Câu 44: Gọi S tập tất giá trị x ∈ [ 0;100] để ba số sin x, cos x, sin 3x theo thứ tự lập thành cấp số cộng Tính tổng tất phần tử tập S A 1008π B 496π C 512π D 1272π 2 Câu 45: Có giá trị m để đồ thị hàm số y = −2 x − 3m x + (m3 + 2m) x + cắt trục hoành ba điểm phân biệt có hồnh độ ba số hạng liên tiếp cấp số nhân? A B C D + mx Câu 46: Tìm tập hợp tất giá trị m để hàm số y = nghịch biến khoảng (1; +∞ ) x+m A [ −2;2] B [ −1; ) C [ −1; ) D ( −2; ) Câu 47: Tìm tất giá trị m để phương trình − x + x + = m có hai nghiệm thực phân biệt A ≤ m < 30 B π Câu 48: Cho tích phân  ≤ m ≤ 30 C < m < 30 D ≤ m < 30 2+ a π với a, b, c số nguyên dx = ln b − c  5π  π  − x  tan  + x  cot   12  6  dương Tính a + b + c A 48 B 18 C 34 D 36 Câu 49: Tìm giá trị tham số m để phương trình log 32 x − ( m + ) log x + 3m − = có nghiệm x1, x2 cho x1.x2 = 27 A m = 14 ⋅ B m = 25 C m = 28 ⋅ D m = Câu 50: Trong không gian Oxyz , cho A(2; 0; 0) , đường thẳng d qua A cắt chiều âm trục Oy điểm B cho diện tích tam giác OAB Phương trình tham số đường thẳng d  x = − 2t  x = + 2t  x = − 2t  x = − 2t     d : y = t d : y = −t d : y = −t d : y = t z = z = z = z =1 A  B  C  D  - - HẾT Trang 5/5 - Mã đề thi 121 Môn Toán 12 Toán 12 Toán 12 Toán 12 Toán 12 Toán 12 Toán 12 Toán 12 Toán 12 Toán 12 Toán 12 Toán 12 Toán 12 Toán 12 Toán 12 Toán 12 Toán 12 Toán 12 Toán 12 Toán 12 Toán 12 Toán 12 Toán 12 Toán 12 Toán 12 Toán 12 Toán 12 Toán 12 Toán 12 Toán 12 Toán 12 Toán 12 Toán 12 Toán 12 Toán 12 Toán 12 Toán 12 Toán 12 Toán 12 Toán 12 Toán 12 Toán 12 Toán 12 Toán 12 Toán 12 Toán 12 Toán 12 Toán 12 Toán 12 Toán 12 Câu 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 Mă 121 B C C A D A B D A C D B D D D D A A C A C D A C C B A B D B C C B D B D A C B B A B B A C B A C D C Mă 122 A B C A C D B D C D A B C B C D C D A C B C B D B D A D D D D B B C A A A A A D B D C D A C D C B C Mă 123 C D D A B B A C D A B C A B B C C A D B C D B C D A A C D B C A B C B D D C A C D A C A C A B C C C Mă 124 C D B C B D A A A B D C C A A D D A D D A C D A D A D B B A A C C B C B B C C B C B B D B B C A D B Mă 125 C D B D A B A C D B A C C B D B A D C A D C A B A A D D C A B D A C A C A D B C B B A C A B A C D C Mă 126 D A C B C D A B A B C D B C A B C D B C B A D C C B D D A C A D A C B A D A D A A B A B B C A A C B Mă 127 A B C D A B D C B D A C B A C B B C A C D A C B D A D D A B B B B C A A C D D C D B B A D C C A A D Mă 128 C D A D B A B C A D B C A D A D C B B A D A D B A C D A B D B D C B C D C D C C B A D D D C A A A C ... Toán 12 Toán 12 Toán 12 Toán 12 Toán 12 Toán 12 Toán 12 Toán 12 Toán 12 Toán 12 Toán 12 Toán 12 Toán 12 Toán 12 Toán 12 Toán 12 Toán 12 Toán 12 Toán 12 Toán 12 Toán 12 Toán 12 Toán 12 Toán 12 Toán. .. thi 121 Mơn Tốn 12 Tốn 12 Tốn 12 Toán 12 Toán 12 Toán 12 Toán 12 Toán 12 Toán 12 Toán 12 Toán 12 Toán 12 Toán 12 Toán 12 Toán 12 Toán 12 Toán 12 Toán 12 Toán 12 Toán 12 Toán 12 Toán 12 Toán 12 Toán. .. Toán 12 Toán 12 Toán 12 Toán 12 Toán 12 Câu 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 Mă 121 B C C A D A B D A
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề kiểm định Toán 12 lần 2 năm 2018 – 2019 trường THPT Yên Phong 2 – Bắc Ninh, Đề kiểm định Toán 12 lần 2 năm 2018 – 2019 trường THPT Yên Phong 2 – Bắc Ninh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn