Đề KSCL Toán 12 lần 3 năm 2018 – 2019 trường Nguyễn Viết Xuân – Vĩnh Phúc

8 31 0
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/07/2019, 16:55

SỞ GD & ĐT VĨNH PHÚC TRƯỜNG THPT NGUYỄN VIẾT XUÂN ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LẦN NĂM HỌC 2018 - 2019 MƠN: Tốn 12 Thời gian làm bài: 90 phút không kể thời gian giao đề; (50 câu trắc nghiệm) Mã đề thi 101 (Thí sinh khơng sử dụng tài liệu) Họ tên: SBD: Câu 1: Một tổ có học sinh nam học sinh nữ Hỏi có cách chọn học sinh lao động, học sinh nam? A C62 + C94 B C92 C64 C A62 A 94 D C62 C94 Câu 2: Cho hình chóp có diện tích mặt đáy 3a2 chiều cao 2a Thể tích khối chóp A 3a B a C 6a D 2a  Câu 3: Trong không gian Oxyz , cho vec tơ AB = ( 3; −5;6 ) , biết điểm A ( 0;6; ) Tìm tọa độ điểm B 3  C B  ; ;  2  Câu 4: Cho hàm số y = f ( x) có bảng biến thiên sau: A B ( −3;11; − ) B B ( 3;1;8 ) x y′ −∞ +∞ − −3 0 + − D B ( 3; −11; ) +∞ + +∞ y −3 Số nghiệm phương trình f ( x) + = A B −3 C D Câu 5: Họ nguyên hàm hàm số f ( x ) = x cos x A x2 s inx + C B x2 cosx + C C x s inx+cosx + C Câu 6: Tiệm cận ngang, tiệm cận đứng đồ thị hàm số y = , tiệm cận đứng x = B Tiệm cận ngang y = , tiệm cận đứng x = −1 C Tiệm cận ngang x = −1 , tiệm cận đứng y = D Tiệm cận ngang y = − , tiệm cận đứng x = −1 D x s inx- cos x + C x −1 2x + A Tiệm cận ngang y = Trang 1/7 - Mã đề thi 101 - https://toanmath.com/ Câu 7: Cho hàm số f ( x ) liên tục đoạn [ −1;3] có đồ thị hình vẽ bên Gọi M m giá trị lớn nhỏ hàm số cho [ −1;3] Giá trị M − m ? A B C D Câu 8: Cho hình chóp tam giác S ABC có đáy ABC tam giác vuông A , AB = a , AC = 2a , cạnh bên SA vng góc với mặt đáy SA = a Tính thể tích V khối chóp S ABC a3 a3 a3 A V = B V = C V = D V = a Câu 9: Tập xác định hàm số= y A [1; + ∞ ) (x − 1) −4 là: B (1; + ∞ ) D  \ {1} C  Câu 10: Cho hàm số y = f ( x) có bảng biến thiên hình bên Đồ thị hàm số y = f ( x) có tổng số đường tiệm cận đứng tiệm cận ngang ? A B C D Câu 11: Mặt cầu ngoại tiếp hình chóp tứ giác có tất cạnh 2a có bán kính là: a B a C D a A a 2 x= 1− t Câu 12: Cho đường thẳng d :  Điểm sau không nằm đường thẳng d ?  y = 2t 1  A ( −1; ) B  ;1 C (1;0 ) D (1; ) 2  Câu 13: Tính diện tích S hình phẳng giới hạn đồ thị hàm số = y x − x trục hoành 27 29 27 13 A S = B S = C S = − D S = 4 Câu 14: Phát biểu sau ? A ∫ sin x.dx = B ∫ sin x.dx = − sin x + C − cos x + C C ∫ sin x.= dx sin x + C D ∫ sin x = dx cos x + C b −2, F ( b ) = Câu 15: Tính I = ∫ f ( x )dx , biết F ( x ) nguyên hàm f ( x ) F ( a ) = a A I = B I = −1 C I = −5 D I = Câu 16: Tìm tất giá trị thực tham số m để phương trình s inx − m = có nghiệm? A −2 ≤ m ≤ B ≤ m ≤ C m ≥ D m ≤   Câu 17: Cho hệ trục tọa độ vng góc O; i; j; k , chọn khẳng định sai khẳng định sau ( ) Trang 2/7 - Mã đề thi 101 - https://toanmath.com/     A M ( x; y; z ) ⇔ OM =xi + y j + zk     C i.= i j j.= k k= 2   B i= j= k=      D u = ( x ; y ; z ) ⇒ mu = mxi + my j + mzk Câu 18: Cho hàm số y = f ( x) có bảng biến thiên sau x −∞ + y′ − 0 − + 0 +∞ − y −3 −∞ Giá trị cực tiểu hàm số A − B −∞ C −3 D Câu 19: Cho hàm số y = f ( x ) liên tục đoạn [ a ; b ] Diện tích hình phẳng giới hạn đường cong y = f ( x ) , trục hoành đường thẳng= x a= ; x b b A − ∫ f ( x ) dx B a Câu 20: Tính I = lim a ∫ f ( x ) dx C b b ∫ f ( x ) dx D b ∫ f ( x ) dx a a 2n − 2n + 3n + B I = A I = −∞ C I = Câu 21: Cho log = a Khi giá trị log 18 tính theo a là: a 2a − A B a C a −1 a +1 D I = +∞ D 2a + Câu 22: Cho hình hộp ABCD A ' B ' C ' D ' (như hình vẽ) D' A' C' B' D A Chọn mệnh đề đúng?  A Phép tịnh tiến theo DC  B Phép tịnh tiến theo AB '  C Phép tịnh tiến theo AC  D Phép tịnh tiến theo AA ' biến điểm biến điểm biến điểm biến điểm A' A' A' A' C B thành điểm B ' thành điểm C' thành điểm D' thành điểm B ' Trang 3/7 - Mã đề thi 101 - https://toanmath.com/ Câu 23: Cho hàm số y = f ( x) có đồ thị hình vẽ Hàm số y = f ( x) đồng biến khoảng đây? A (0;2) B (2; +∞) Câu 24: Bất phương trình x +4 x D (−2;2) < 32 có tập nghiệm S = ( a; b ) , b − a là? B A C (−∞;0) D C y Câu 25: Đường cong hình bên đồ thị hàm số đây? x −1 O −1 A y = x −1 x +1 B y = 2x + 2x − x +1 x −1 C y = D y = Câu 26: Phương trình log x + log ( x − 1) = có tập nghiệm là: A {2} B {−1;2} C {1;3} Câu 27: Biết ∫ A I = 122 f ( x ) dx = 37 phân I ∫ g ( x ) dx = 16 Tính tích= B I = 48 C I = 53 Câu 28: Một mặt cầu có bán kính R Diện tích mặt cầu A 4π R B 12 3π R C 12π R −x 1− x D {1} ∫ 2 f ( x ) + 3g ( x ) dx D I = 74 D 8π R Câu 29: Cho hàm số y = f ( x) có đạo hàm f ' ( x) = x( x − 5)( x + 10)5 , ∀x ∈  Số điểm cực trị hàm số cho A B C D Câu 30: Cho a > 0, a ≠ , biểu thức D = log a3 a có giá trị bao nhiêu? A −3 B C − D Trang 4/7 - Mã đề thi 101 - https://toanmath.com/ y Câu 31: Cho hàm số y = f ( x ) có đồ thị y = f ′ ( x ) hình vẽ 3 Xét hàm số g ( x )= f ( x ) − x3 − x + x + 2018 Mệnh đề đúng? −1 −3 O1 x −2 A g ( x ) = [ −3;1] g ( −3) + g (1) B g ( x ) = g (1) [ −3;1] C g ( x= ) g ( −1) D g ( x= ) g ( −3) [ −3;1] [ −3;1]  = 1200 Gọi M Câu 32: Cho lăng trụ đứng ABC A′B′C ′ có AB = , AC = , AA′ = BAC trung điểm CC ′ Khoảng cách từ A đến mặt phẳng ( A′BM ) 21 21 B C D Câu 33: Ông Nam vay ngân hàng 800 triệu đồng theo hình thức trả góp hàng tháng 60 tháng Lãi suất ngân hàng cố định 0,5% tháng Mỗi tháng ông Nam phải trả (lần phải trả tháng sau vay) số tiền số tiền vay ban đầu chia cho 60 số tiền lãi sinh từ số tiền gốc nợ ngân hàng Tổng số tiền lãi mà ông Nam phải trả tồn q trình trả nợ bao nhiêu? A 135.500.000 đồng B 118.000.000 đồng C 122.000.000 đồng D 126.066.666 đồng A log a 2= log b log ( a + b ) Tính P= a − 2b Câu 34: Cho số thực a, b thỏa mãn: = C P = 25 A P = 23 B P = −2 Câu 35: Cho hàm số y = f ( x ) có bảng biến thiên hình vẽ Đồ thị hàm = số y D P = −23 f ( x ) − 2m có điểm cực trị  11   11  B m ∈ ( 4;11) D m ∈  2;  A m ∈  2;  C m =  2  2 Câu 36: Cho khối chóp S ABCD có đáy ABCD hình vng cạnh a , SA vng góc với mặt phẳng ( ABCD ) Góc mặt phẳng ( SBC ) ( ABCD ) 450 Gọi M , N trung điểm AB, AD Tính thể tích khối chóp S CDMN theo a A a3 B 5a C 5a 24 D a3 Trang 5/7 - Mã đề thi 101 - https://toanmath.com/ Câu 37: Biết I = ∫ x2 + ( x + 2) A S = dx = a ln + b ln + c với a, b, c số nguyên Tính S = a + b + c B S = C S = −1 D S = Câu 38: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho ba điểm A ( 0; 1; 1) , B ( 3; 0; −1) , C ( 0; 21; −19 ) mặt cầu ( S ) : ( x − 1) + ( y − 1) + ( z − 1) = M ( a; b; c ) điểm thuộc mặt cầu ( S ) cho biểu thức 2 T = 3MA2 + MB + MC đạt giá trị nhỏ Tính tổng a + b + c 12 14 A a + b + c = B a + b + c = C a + b + c = 12 5 Câu 39: Cho hàm số y = f ( x ) Có bảng xét dấu đạo hàm sau: Bất phương trình f ( x ) < e x A m > f ( ) − −2 x D a + b + c = + m ∀x ∈ ( 0; ) khi B m > f (1) − e C m ≥ f ( ) − D m ≥ f (1) − e Câu 40: Ba bạn A, B, C bạn viết ngẫu nhiên lên bảng số tự nhiên thuộc đoạn [1;16] Xác suất để ba số viết có tổng chia hết cho 683 19 B A 56 2048 C 1457 4096 D 77 512 Câu 41: Trong không gian Oxyz , cho điểm A ( 2; −1;6 ) , B ( −3; −1; −4 ) , C ( 5; −1;0 ) Bán kính đường tròn nội tiếp tam giác ABC A B 25 C D Câu 42: Cho hai mặt phẳng ( P ) ( Q ) song song với cắt mặt cầu tâm O bán kính R tạo thành hai đường tròn có bán kính Xét hình nón có đỉnh trùng với tâm hai đường tròn đáy trùng với đường tròn lại Tính khoảng cách ( P ) ( Q ) để diện tích xung quanh hình nón lớn 2R A B R C R Câu 43: Cho hàm số f ( x ) có bảng biến thiên sau: D Hàm số ( f ( x ) ) − ( f ( x ) ) nghịch biến khoảng đây? A (1; ) R 2 B ( −∞ ;1) C ( 2;3) D ( 3; ) Trang 6/7 - Mã đề thi 101 - https://toanmath.com/ Câu 44: Cho hình chóp S ABCD có đáy ABCD hình bình hành Trong không gian lấy điểm S ′ thỏa   mãn SS ′ = BC Gọi V1 phần thể tích chung hai khối chóp S ABCD S ′ ABCD Gọi V2 thể V tích khối chóp S ABCD Tỉ số V2 A B C D 9 Câu 45: Từ tơn hình chữ nhật kích thước 50cm ×100cm người ta gò thành mặt xung quanh hình trụ có chiều cao 50 cm Tính thể tích khối trụ A 125000 π B cm3 12000 π cm3 C Câu 46: Đạo hàm hàm số = y log ( x − x + 1) 15000 cm 3π D 2x −1 ( x − x + 1) ln10 D 48000 π cm3 A x − x +1 B ln10 x − x +1 C 2x −1 ( x − x + 1) ln 2 Câu 47: Cho hình lập phương ABCD.EFGH Gọi α góc đường thẳng AG mặt phẳng ( EBCH ) Chọn khẳng định khẳng định sau: B tan α = C α = 300 Câu 48: Tìm tất giá trị thực tham số m cho bất phương trình: m x − x + + m + x − x ≤ có nghiệm x ∈ 0;1 +  2 A m ≤ B m ≤ C m ≥ 3 Câu 49: Cho hàm số f ( x ) = mx + nx + px + qx + r A tan α = ( m, n, p, q, r ∈ R ) D α = 450 D m ≤ −1 Hàm số y = f ' ( x ) có đồ thị hình vẽ bên Tập nghiệm phương trình f ( x ) = r có số phần tử D A B C A log + B C log Câu 50: Tổng tất nghiệm phương trình log ( x +1 − 36 x ) = −2 - D - HẾT Trang 7/7 - Mã đề thi 101 - https://toanmath.com/ mamon TOAN12 TOAN12 TOAN12 TOAN12 TOAN12 TOAN12 TOAN12 TOAN12 TOAN12 TOAN12 TOAN12 TOAN12 TOAN12 TOAN12 TOAN12 TOAN12 TOAN12 TOAN12 TOAN12 TOAN12 TOAN12 TOAN12 TOAN12 TOAN12 TOAN12 TOAN12 TOAN12 TOAN12 TOAN12 TOAN12 TOAN12 TOAN12 TOAN12 TOAN12 TOAN12 TOAN12 TOAN12 TOAN12 TOAN12 TOAN12 TOAN12 TOAN12 TOAN12 TOAN12 TOAN12 TOAN12 TOAN12 TOAN12 TOAN12 TOAN12 made 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 cauhoi 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 dapan D D B D C B B B D B A D A B D A C C D B A A A D C A A C A D C D C B A C B B B A D A C D A C B A C C ... TOAN12 TOAN12 TOAN12 TOAN12 TOAN12 TOAN12 TOAN12 TOAN12 TOAN12 TOAN12 TOAN12 TOAN12 TOAN12 TOAN12 TOAN12 TOAN12 TOAN12 TOAN12 TOAN12 TOAN12 TOAN12 TOAN12 TOAN12 TOAN12 TOAN12 TOAN12 TOAN12 TOAN12... 101 101 101 101 101 101 101 101 101 cauhoi 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 dapan D D B D C B B B D B... − 36 x ) = −2 - D - HẾT Trang 7/7 - Mã đề thi 101 - https://toanmath.com/ mamon TOAN12 TOAN12 TOAN12 TOAN12 TOAN12 TOAN12 TOAN12 TOAN12 TOAN12 TOAN12 TOAN12
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề KSCL Toán 12 lần 3 năm 2018 – 2019 trường Nguyễn Viết Xuân – Vĩnh Phúc, Đề KSCL Toán 12 lần 3 năm 2018 – 2019 trường Nguyễn Viết Xuân – Vĩnh Phúc

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn