Đề khảo sát Toán 12 lần 1 năm 2019 trường THPT Hùng Thắng – Hải Phòng

8 54 0
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/07/2019, 16:49

SỞ GD & ĐT HẢI PHÒNG TRƯỜNG THPT HÙNG THẮNG ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LẦN NĂM 2019 Bài thi mơn Tốn Thời gian làm bài: 90 phút; (50 câu trắc nghiệm) Họ tên thí sinh: Lớp: ……… Số báo danh: Mã đề thi 100 Câu 1: Cho hình phẳng giới hạn đường cong y = sin x, trục hoành hai đường thẳng π = x 0;= x Thể tích khối tròn xoay thu quay hình xung quanh trục Ox tính theo cơng thức đây? π A V = π ∫ sin xdx π π 2 π 0 C V = π ∫ sin 2 xdx D V = π ∫ sin 2 xdx B V = 2π ∫ sin xdx Câu 2: Trong không gian Oxyz , cho A điểm thuộc tia Ox có hồnh độ lớn 1, B hình chiếu A lên mặt phẳng ( P ) : x + y − =0 Biết M (1;1; ) tam giác MAB cân M Diện tích tam giác MAB A 15 B 17 15 C D 17 Câu 3: Ông Thắng gửi 100 triệu đồng vào ngân hàng Sacombanktheo thể thức lãi kép (đến kỳ hạn mà người gửi không rút lãi tiền lãi tính vào vốn kỳ kế tiếp) với lãi suất 14% năm Hỏi sau hai năm ông Thắng thu vốn lẫn lãi bao nhiêu? (Giả sử lãi suất không thay đổi) A 136,1 triệu đồng B 129, 96 triệu đồng D 120,86 triệu đồng C 125, 98 triệu đồng Câu 4: Cho hình chóp S.ABCD, có cạnh đáy 2a Mặt bên hình chóp tạo với đáy góc 60° Mặt phẳng ( P ) chứa AB qua trọng tâm G tam giác SAC cắt SC, SD M, N Thể tích V khối chóp S.ABMN tính theo a A V = 3 a B V = 3a C V = 3 a D V = 3 a Câu 5: Để chuẩn bị cho hội trại kỉ niệm 45 năm thành lập trường THPT Hùng Thắng, Ban chấp hành Đoàn trường tiến hành dựng thử trại quản lý trường, biết phủ trại làm bạt hình chữ nhật có chiều dài 12m chiều rộng 8m Cách dựng sau: Gấp đôi bạt lại theo đoạn nối trung điểm cạnh theo chiều rộng bạt cho đường biên dọc chiều dài bạt sát đất đồng thời cách x mét (như hình vẽ) Để khoảng khơng gian phía trại lớn thì: 12m 12m 8m 4m 4m x B x = C x = A x = Câu 6: Cho hàm số f ( x ) có đạo hàm liên tục 1 0 D x = [0;1] thỏa mãn f (1) = , e2 − x ′ Giá trị ∫ f ( x ) dx f x d x = x + e f x d x =   ∫  ( ) ∫( ) ( ) Trang 1/6 - Mã đề thi 100 A e −1 B e C e2 D e − Câu 7: Xét số phức z= a + bi ( a, b ∈ R ) thỏa mãn z − + 4i = Tính mơđun z 2 P = z + − z − i đạt giá trị lớn A z = 41 B z = 34 C z = D Câu 8: Cho hình chóp S ABC có đáy ABC tam giác cạnh a , SA ⊥ ( ABC ) SA = a Thể tích khối chóp S ABC bằng: 3a 3a a3 a3 B C D 12 Câu 9: Gọi z1 , z2 hai nghiệm phức phương trình z − z + 34 = Giá trị biểu thức z1.z2 bằng: A B C D −16 A 34 Câu 10: Trong khơng gian với hệ tọa độ Oxyz , phương trình sau phương trình mặt phẳng song song với mặt phẳng ( Oyz ) ? 0 A x − = B y − = C y − z = D x − y =  x =−2 + 2t  Câu 11: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho đường thẳng d :  y = − t , ( t ∈ R ) Điểm  x =−5 + 4t  thuộc đường thẳng d ? A P ( −2;3; y = f ( x ) có bảng biến thiên sau: Số nghiệm phương trình f ( x ) − = A B C D  x= − 2t  Câu 28: Trong không gian Oxyz , cho đường thẳng d :  y =− t ( t ∈ R ) Vectơ sau  z = 3t  vectơ phương d ? B C D A Câu 29: Với a, b số thực dương bất kì, mệnh đề đúng? A ln aα = α ln a B ln ( a + b ) = ln a + ln b a C ln ( a.b ) = ln a.ln b D ln  =  ln b − ln a b Câu 30: Trong hàm số sau, hàm số nghịch biến tập xác định nó? = y A x+3 ⋅ x −1 B y = x3 + 3x + C y = − x4 − x2 Câu 31: Phương trình tiếp tuyến đồ thị hàm số y = A −2 x + y + = B x − y + = D y =−2 x3 − x + x−2 điểm có hồnh độ x = x −1 C x + y − = D x − y − = Câu 32: Đường thẳng tiệm cận ngang đồ thị hàm số y = A y = −1 B x = −1 C y = −x + x +1 D x = Câu 33: Trong không gian Oxyz , cho điểm A ( 5;3;1) Hình chiếu vng góc A trục Ox điểm: A Q ( 0;3;1) B M ( 5;0;0 ) C N ( 0;3;0 ) D P ( 5;0;1) Câu 34: Cho hàm số y = f ( x ) có đồ thị hình vẽ bên Các giá trị m để phương trình f ( x ) = m có hai nghiệm phân biệt là: Trang 4/6 - Mã đề thi 100 A m > 5, < m < B m < C.= m 5,= m D < m < Câu 35: Trong không gian Oxyz , cho mặt phẳng ( P ) : x − y + z − = Điểm thuộc mặt phẳng ( P ) ? A M ( 2; − 3;1) B P ( 0;0; − ) C N ( −1;0;0 ) D Q (1; − 1; − 3) Câu 36: Cho tứ diện ABCD có cạnh a Gọi M trung điểm CD Trên tia AM lấy N cho Thể tích khối đa diện ABCDN A 2a B 2a 24 C 3a 12 D 2a 12 Câu 37: Trong hệ tọa độ Oxy, điểm M ( a; b ) điểm biểu diễn số phức đây? A z =−a + bi B z =−a − bi C z= a + bi D z= a − bi Câu 38: Tập nghiệm phương trình là: A {2; 5} B {0; 1} C {-1; 6} D {2; 3} Câu 39: Gọi M m giá trị lớn giá trị nhỏ hàm số y = x − 3x + đoạn [0;3] Khi tổng M + m bằng: A B 16 C D 20 Câu 40: Cho khối nón có đường sinh l , chiều cao h bán kính đáy r Diện tích tồn phần khối nón tính theo cơng thức A Stp = π r + 2π r B Stp = π rl + 2π r C Stp = π rl + π r D Stp = π rh + 2π r Câu 41: Gọi S diện tích hình phẳng giới hạn đồ thị hàm số f ( x ) = x3 − 3x + ; g ( x )= x + , A S = 16 B S = 12 C S = D S = Câu 42: Phương trình có nghiệm là: A x = B x = C x = D x = Câu 43: Cho hình chóp S ABC có đáy ABC tam giác vuông B cạnh bên SB vng góc với mặt phẳng đáy Cho biết SB = a , AB = a , BC = a Khoảng cách từ B đến mặt phẳng ( SAC ) bằng: a a 66 a C 11 Câu 44: Cho hàm số y = f ( x ) có bảng biến thiên sau: A B D a 30 Hàm số y = f ( x ) đồng biến khoảng đây? A ( −∞; − 1) C ( −1;1) B (0; 1) x D ( 0;3) x+8 1 là: Câu 45: Tập nghiệm bất phương trình   <   2 2 B ( −∞; −8 ) C ( −∞; ) A ( 8; +∞ ) D ( −8; +∞ ) Câu 46: Cho a số thực dương, khác x, y số thực dương, khẳng định sau đúng? Trang 5/6 - Mã đề thi 100 A log a ( x − y= ) log a x − log a y B log a= ( xy ) log a x + log a y C log a ( x + y= ) log a x + log a y D log a=   log a y − log a x x  y Câu 47: Cho (un) cấp số cộng, biết u1 = u15 = 43 Công sai cấp số cộng bằng: A B C D Câu 48: Cho hàm số y = f ( x ) có đạo hàm liên tục đoạn [1;3] đồng thời f (1) = , f ( 3) = Giá trị ∫ f ′ ( x ) dx B −3 C A Câu 49: Khối bát diện có số cạnh : A 12 B C Câu 50: Số cực trị hàm số y = x4 – 2x2 + là: A B C D D 16 D - HẾT -Thí sinh khơng sử dụng tài liệu Giám thị khơng giải thích thêm Trang 6/6 - Mã đề thi 100 Câu 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 20 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 132 D A B A C C B C C D A B D A D A A B D B B D B C B B C B A C D C C A D A D A C D A A C B A A D D B C 357 B D B D C D D A A A A C B D D C B A C A B A D A C B A D C B C C B A B C A B B C D B A D A A A C D A 585 B B B C C A C D D A A A B A A D D C C D C D D C C D D D A B C B D A B B B B D C B A D C A A D A C A 728 D B D A D C C C B A B A B D C A A D D D C C C B A B B C B B C B D A A B A A A B D C A D B A B C D A 970 A B B B D A B A C A B D D C C B A D C D D B C C A A A C B C D C A B A D B D A D A D B A A D A B C C 119 D D A C A C D C D D C A B D D D B A C C B C C D B B C B A A B B A D A B D C B C D D B A A C A B C A Câu 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 209 A D A D C A A B C C C A C A D C D B D C B D B C C A B A C A B B C B A B B C D B D A D A D D B A C C 485 B C D A C A C D A B B B D A C D B D A B C C A C C B A D B C A A D A B B D D D A C B D C B B A B D A 628 D A C D B C C A B A A B D A D C B C D C C C B C D D A D B A B D D A A C B C B B B A A A A A D A D B 832 D A B A D A C C D C D B A A A A C D A D D C B B B B C C A B A D B C A A C B C A D B B D C D B C A A 100 D B B D C D B C A A A D B C A A C B C A D B A A A A C D A D D A B A D A C C D C D C B B B B C C A B 120 A C C B A D C B A B A B D D A B A D C C C C C C A B B B D A C B A D A D D D C D D B A A B A B D A C ... B C C 11 9 D D A C A C D C D D C A B D D D B A C C B C C D B B C B A A B B A D A B D C B C D D B A A C A B C A Câu 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 3...2 B C Câu 50: Số cực trị hàm số y = x4 – 2x2 + là: A B C D D 16 D - HẾT -Thí sinh khơng sử dụng tài liệu Giám thị khơng giải thích thêm Trang 6/6 - Mã đề thi 10 0 Câu 10 11 12 13 14 1. ..rang 6/6 - Mã đề thi 10 0 Câu 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 20 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 13 2 D A B A C C B C C D A B D A D A A B D B B
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề khảo sát Toán 12 lần 1 năm 2019 trường THPT Hùng Thắng – Hải Phòng, Đề khảo sát Toán 12 lần 1 năm 2019 trường THPT Hùng Thắng – Hải Phòng

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn