Đề kiểm tra KSCL lần 2 Toán 12 năm 2018 – 2019 trường Thanh Thủy – Phú Thọ

6 66 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/07/2019, 16:48

TRƯỜNG THPT THANH THỦY ĐỀ KIỂM TRA KSCL LẦN NĂM HỌC 2018 – 2019 MƠN: TỐN – LỚP 12 Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề ĐỀ CHÍNH THỨC Mã đề 156 Câu Mặt phẳng qua trục hình trụ, cắt hình trụ theo thiết diện hình vng cạnh a Thể tích khối trụ A pa B pa pa D pa C  2;  D  2;    C 3x  C D x4  C C  ln D D y  x  x  C Câu Cho đồ thị hàm số y  f  x  có đồ thị hình vẽ bên Hàm số y  f  x  đồng biến khoảng đây? A  0;  B   ;  Câu Nguyên hàm hàm số f ( x)  x x4 x3  C B Câu Với a số thực dương tùy ý, ln a  ln  3a  A A ln a ln  3a  B  ln  2a  Câu Đường cong hình vẽ bên đồ thị hàm số đây? B y   x3  x2 1 A y   x4  2x2 1 C y  x3  x2 1 Câu Điểm hình vẽ bên điểm biểu diễn số phức z   3i ? y P -3 A Điểm Q B Điểm P M N O -3 Q x C Điểm M D Điểm N Trang 1/6 – Mã đề 156 - https://toanmath.com/ Câu Tập nghiệm phương trình log ( x  1)  log ( x  2)  A 3 B 1  11  D     Câu Hình đa diện hình vẽ bên có mặt ? C A 11 B 1; 2 1  11  11  ;     C 12 D 10  Câu Kết tích phân I   cos xdx A I  B I  2 C I  D I  1 Câu 10 Với k n hai số nguyên dương tùy ý thỏa mãn k  n , mệnh đề sai? n! n! k k k n-k A Pn = n ! B An = C Cn = Cn D Cn = k !(n - k )! k !(n - k )! Câu 11 Trong mặt phẳng tọa độ Oxyz , cho ba điểm M  2; 0;  , N  0;  1;0  P  0;0;  Mặt phẳng  MNP  có phương trình x y z x y z       C B 1 2 Câu 12 Cho cấp số nhân  un  có số hạng đầu u1  công bội A 13 B 162 C Câu 13 Cho hàm số y  f  x  có bảng biến thiên sau A x -2 -∞ - y' x y z x y z       1 D 1 2 1 q  Giá trị u5 16 D 81 +∞ + - +∞ y -5 -∞ Giá trị cực đại hàm số cho A 5 B C D Câu 14 Trong không gian Oxyz , cho điểm A  3; 1;1 Hình chiếu vng góc A mặt phẳng  Oyz  điểm C N  0; 1;1 D Q  0;0;1 x  y 1 z Câu 15 Trong không gian Oxyz , cho đường thẳng d :   Đường thẳng d có vec tơ 1 phương     A u3   2;1;1 B u4   1; 2;0  C u1   1; 2;1 D u2   2;1;0  A P  0; 1;0  B M  3;0;0  Câu 16 Kết tích phân K   (2 x  1) ln xdx Trang 2/6 – Mã đề 156 - https://toanmath.com/ A K  ln B K C K  ln  D K  ln  1 Câu 17 Tìm giá trị thực tham số m để hàm số y  x3   2m  3 x   m2  3m   x đạt cực đại x  A m  3 m  B m  2 m  C m  D m  3 Câu 18 Ký hiệu z1 ; z2 hai nghiệm phức phương trình z  z   Giá trị z1  z2 B D A C 12 Câu 19 Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz, cho mặt phẳng  P  : 2x  y  z   điểm A 1; 2;1 Phương trình đường thẳng qua A vng góc với  P  A  x   2t    y  2  t z   t  B  x   2t    y  2  2t z   2t  C   2t    y  2  4t z   3t  Câu 20 Tìm x y thỏa mãn x   y  2i  i   i với i đơn vị ảo B x  3; y  A x  4; y  C x  1; y  D x   t    y  1  2t z   t  D x  0; y  x9 3 x2  x B D A C Câu 22 Cho hàm số y  f  x   ax  bx  cx  d ,  a   có đồ thị hình vẽ bên Câu 21 Số tiệm cận đứng đồ thị hàm số y  Phương trình f  f  x    có nghiệm phân biệt? B D A C Câu 23 Cho hình chóp S ABCD có đáy ABCD hình vng cạnh a , cạnh bên SA vng góc với mặt phẳng đáy SA = a Tính thể tích V khối chóp S ABCD a3 a3 C V = D V = a3 Câu 24 Cho hình trụ có bán kính đáy R có chiều cao R Hai điểm A, B nằm A V = a3 B V = hai đường tròn đáy cho góc AB trục hình trụ 30 Khoảng cách AB trục hình trụ A B R Câu 25 Đạo hàm hàm số y    x  1 ln R C x 1 4x R D R   x  1 ln 22 x   x  1 ln   x  1 ln C y '  D y '  x2 22 x Câu 26 Cho tứ diện ABCD với đáy BCD tam giác vuông cân C Các điểm M , N , P, Q trung điểm AB, AC , BC , CD Góc MN PQ A y'  x2 B y'  Trang 3/6 – Mã đề 156 - https://toanmath.com/ A 00 B 600 C 300 Câu 27 Trong không gian Oxyz, cho mặt phẳng  P  : x  2y  2z   Khoảng cách mặt phẳng (P) (Q) B A Câu 28 Tập nghiệm bất phương trình: 22 x  x 3 A  1;3 C 1;3 D 450  Q  : x  2y  2z   C B  ; 1   3;    ;1   3;   D D Câu 29 Gọi m M giá trị nhỏ giá trị lớn hàm số f  x   x  Giá trị M m 65 52 A C B 20 3 Câu 30 Đặt a  log 3, b  log5 Biểu diễn log6 10 theo a b đoạn 1;3 x D ab ab  b a  ab a  ab C log 10  D log 10  ab  b ab Câu 31 Phương trình x  x  ln  x  1   có nghiệm phân biệt ? A log 10  ab ab B log 10  A B C D Câu 32 Xét số phức z thỏa mãn  z  2i  1 z  3i  số ảo, biết tập hợp điểm biểu diễn số phức z đường tròn Tâm đường tròn 1 1 1 1 B  ;   A  ;  2 2 2 2  C   1   ;    2  1 D   ;   2 Câu 33 Biết bất phương trình m x   x   x  x  x   x  có nghiệm  m  ; a  b  , với a, b   Giá trị biểu thức T  a  b A T  B T  C T  D T  Câu 34 Có giá trị nguyên tham số m   10;10 để hàm số y  mx  3mx  (3m  2) x   m có điểm cực trị? B 10 D A C 11 Câu 35 Trong giải cờ vua gồm nam nữ vận động viên Mỗi vận động viên phải chơi hai ván với vận động viên lại Biết có ba vận động viên nữ số ván vận động viên nam chơi với số ván họ chơi với ba vận động viên nữ 78 Tổng số ván cờ vua giải đấu A 156 B 237 C 234 D 240 Câu 36 Cho hàm số f  x  liên tục  thỏa mãn  5 f  x  dx  Tính   f 1  3x   9dx A 27 B 15 C 75 D 21 Câu 37 Cho hình chóp S ABCD có đáy hình thang vng A D , AB  2a, AD  DC  a Hai mặt phẳng  SAB   SAD  vng góc với mặt phẳng đáy Góc SC mặt phẳng đáy 600 Khoảng cách hai đường thẳng AC SB a 2a 15 A 2a B C D a Câu 38 Cho hình nón đỉnh S có đáy hình tròn tâm O Dựng hai đường sinh SA SB , biết tam giác SAB vuông có diện tích a2 Góc tạo trục SO mặt phẳng (SAB ) 30 Đường cao h hình nón Trang 4/6 – Mã đề 156 - https://toanmath.com/ A h = a B h= a C h= a D h = a  x  1  5t   x 1 y 1 z Câu 39 Trong không gian Oxyz , cho hai đường thẳng d1 :   d :  y  1  4t  mặt phẳng 1 z  3t    P  : x  y  z   Đường thẳng vng góc với  P  cắt d1 d có phương trình x  y 1 z  y z   A B 5 5 1 1 1 x y z x  y 1 z      C D 1 1 1 dx Câu 40 Biết I   kết I  a ln  b ln Giá trị 2a  ab  b x x  1 A B C D Câu 41 Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho điểm M (1; 2; 4) Mặt phẳng ( P ) qua M cắt tia Ox, Oy, Oz điểm A, B, C cho thể tích tứ diện OABC nhỏ qua điểm sau ? x B 1;1;  D  0;1;3 A  2; 2;  C  1;1;  Câu 42 Cho điểm A  4; 4;2  mặt phẳng  P  : x  y  z  Gọi M nằm  P  , N trung điểm OM , H hình chiếu vng góc O lên AM Biết M thay đổi đường thẳng HN ln tiếp xúc với mặt cầu cố định Tính thể tích mặt cầu ? A V  36 B V  32 3 C V  32 2 D V  72 2 Câu 43 Cho tứ diện SABC có SA, AB, AC đơi vng góc với nhau, độ dài cạnh BC = a, SB = b, SC = c Tính thể tích lớn V max khối tứ diện cho A V max = abc B V max = abc C V max = abc 24 D V max = abc 12 Câu 44 Cho số phức z  m   (m2  1)i, với m tham số thực thay đổi Tập hợp điểm biểu diễn số phức z thuộc đường cong (C) Tính diện tích hình phẳng giới hạn (C) trục hồnh A C B D 3 3 Câu 45 Có số nguyên m để phương trình ln  m  sin x  ln  m  3sin x    sin x có nghiệm thực? B D A C Câu 46 Anh Tuấn làm với mức lương khởi điểm x (triệu đồng)/tháng, số tiền lương nhận vào ngày đầu tháng Vì làm việc chăm có trách nhiệm nên sau năm kể từ ngày làm, anh Tuấn tăng lương thêm 10% Mỗi tháng, giữ lại 20% số tiền lương để gửi tiết kiệm vào ngân hàng với kì hạn tháng lãi suất 0, 5% /tháng, theo hình thức lãi kép (tức tiền lãi tháng nhập vào vốn để tính lãi cho tháng tiếp theo) Sau năm kể từ ngày làm, anh Tuấn nhận số tiền gốc lãi 100 triệu đồng Hỏi mức lương khởi điểm người bao nhiêu? B 8.991.504 đồng D 9.881.505 đồng A 9.891.504 đồng C 8.981.504 đồng Câu 47 Cho hàm số đa thức bậc ba y  f  x  có đồ thị qua điểm A  2;3 , B  3;8 , C  4;15 Các đường thẳng AB , AC , BC lại cắt đồ thị tại điểm D , E , F ( D khác A B , E khác A C , F khác B C ) Biết tổng hoành độ D , E , F Phương trình tiếp tuyến đồ thị hàm số điểm có hồnh độ B y  13 x  D y  9 x  15 A y  13x  19 C y  9 x  Câu 48 Cho số phức z thỏa mãn điều kiện z   z  2iz Tính giá trị nhỏ P  z  i B P  D P  A P  C P   Câu 49 Cho hàm số bậc ba y  f  x  có đồ thị  C  hình vẽ sau Đường thẳng d có phương trình y  x  Biết hàm số y  f  x  có ba cực trị Hàm số f  x  đồng biến khoảng sau Trang 5/6 – Mã đề 156 - https://toanmath.com/ A 1;   B 1   3;1 C 2   3;1 Câu 50 Thể tích khối tròn xoay hình phẳng giới hạn đường y  D  1;1 x , y  0, x  1, x  quay quanh trục Ox A 2 B  12 C 21  16 D  16 - Hết - Trang 6/6 – Mã đề 156 - https://toanmath.com/ ...    A u3   2; 1;1 B u4   1; 2; 0  C u1   1; 2; 1 D u2   2; 1;0  A P  0; 1;0  B M  3;0;0  Câu 16 Kết tích phân K   (2 x  1) ln xdx Trang 2/ 6 – Mã đề 156 - https://toanmath.com/... : 2x  y  z   điểm A 1; 2; 1 Phương trình đường thẳng qua A vng góc với  P  A  x   2t    y  2  t z   t  B  x   2t    y  2  2t z   2t  C   2t    y  2. .. x3   2m  3 x   m2  3m   x đạt cực đại x  A m  3 m  B m  2 m  C m  D m  3 Câu 18 Ký hiệu z1 ; z2 hai nghiệm phức phương trình z  z   Giá trị z1  z2 B D A C 12 Câu 19
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề kiểm tra KSCL lần 2 Toán 12 năm 2018 – 2019 trường Thanh Thủy – Phú Thọ, Đề kiểm tra KSCL lần 2 Toán 12 năm 2018 – 2019 trường Thanh Thủy – Phú Thọ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn