Đề thi khảo sát Toán 12 lần 3 năm 2018 – 2019 trường THPT chuyên Hưng Yên

7 46 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/07/2019, 16:48

ĐỀ THI KHẢO SÁT LẦN 3: NĂM HỌC 2018 - 2019 MƠN TỐN 12 Thời gian làm : 90 Phút; (Đề có 50 câu) SỞ GD & ĐT TỈNH HƯNG YÊN TRƯỜNG THPT CHUYÊN HƯNG YÊN (Đề có 06 trang) Họ tên : Số báo danh : Mã đề 134 Câu Cho hai đường thẳng phân biệt a, b mặt phẳng phẳng  P  Chọn khẳng định ? A Nếu a / /  P  b  a b   P  B Nếu a / /  P  b   P  b  a C Nếu a   P  b  a b / /  P  D Nếu a / /  P  b / /  P  b / / a Câu Cho hàm số y  f  x  có đạo hàm , thoả mãn f  1  f  3  đồ thị hàm số y  f '  x  có dạng hình Hàm số y   f  x   nghịch biến khoảng khoảng sau? -3 A  2;  B -2  0;  -1 y x -1 -2 -3 -4 C  2;1 D 1;  Câu Biết phương trình ax3  bx  cx  d   a   có hai nghiệm thực Hỏi đồ thị hàm số y  ax  bx  cx  d có điểm cực trị? A B C D x 1 y  z  Câu Trong không gian Oxyz , cho đường thẳng d : Mặt phẳng sau vng góc   2 với đường thẳng d A (T ) : x  y  z   B ( P ) : x  y  z   C (Q ) : x  y  z   D ( R ) : x  y  z   Câu Nguyên hàm hàm số f  x   x  x 2x 2x x2 x2  C B x  x  C C  x2  C D x  C ln 2 ln 2 Câu Trong không gian Oxyz , cho điểm A 1;0;0  , B  0; 1;0  , C  0;0;1 , D 1; 1;1 Mặt cầu tiếp xúc A cạnh tứ diện ABCD cắt  ACD  theo thiết diện có diện tích S Chọn mệnh đề đúng? A S   B S   C S   D S   Câu Tìm số nghiệm phương trình sin  cos x    0; 2  A B C D a Câu Biết  ln xdx   2a,  a  1 Khẳng định khẳng định đúng? A a  18; 21 B a  1;  C a  11;14  D a   6;9  Trang 1/6 - Mã đề thi 134 1  x  x Câu Cho bất phương trình       12 có tập nghiệm S   a; b  Giá trị biểu thức 3 3 P  3a  10b B 3 C 4 D A Câu 10 Có giá trị nguyên tham số thực m thuộc đoạn  2018; 2018 để hàm số f  x    x  1 ln x    m  x đồng biến khoảng  0; e  A 2016 B 2022 C 2014 D 2023 Câu 11 Tiếp tuyến điểm cực tiểu đồ thị hàm số y  x  x  x  A Có hệ số góc 1 B Song song với trục hoành D Song song với đường thẳng x  C Có hệ số góc dương Câu 12 Biết thiết diện qua trục hình nón tam giác có diện tích a Tính thể tích khối nón cho A V   a3 B V   a3 C V   a3 D V   a3 6 Câu 13 Tìm tất giá trị thực tham số m để bất phương trình log 0,02 log  3x  1  log 0,02 m có   nghiệm với x   ;0  B  m  C m  A m  Câu 14 Cho hàm số y  f  x  có bảng biến thiên hình Tổng số tiệm cận ngang tiệm cận đứng đồ thị hàm số y  A B D m  f ( x)  C D Câu 15 Cho số thực a, b, c, d thay đổi thỏa mãn  a  3   b    4c  3d   Tính giá 2 trị nhỏ T   c  a    d  b  A Câu 16 B 16 C 18 Cho hàm số y  f  x  có đồ thị đoạn I  f  x dx 1 Trang 2/6 - Mã đề thi 134  1; 4 D 15 hình vẽ Tính tích phân 11 Câu 17 Hàm số sau hàm số mũ? A I  B I  C I  5 D I  A y  (sin x)3 B y  3x C y  x D y  x Câu 18 Cho hình chóp S ABCD có ABCD hình chữ nhật tâm I cạnh AB  3a, BC  4a Hình chiếu S mặt phẳng  ABCD  trung điểm ID Biết SB tạo với mặt phẳng  ABCD  góc 450 Tính diện tích mặt cầu ngoại tiếp hình chóp S ABCD 25 125 125 B C D 4 a A a a a Câu 19 Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , phương trình sau phương trình mặt phẳng Ozx ? A x  B y   C y  D z  Câu 20 Tập hợp số thực m để phương trình log x  m có nghiệm thực C  0;   D    Câu 21 Trong khơng gian tọa độ Oxyz , góc hai véc tơ i u  ( 3; 0;1) A  0;   A 300 B  ;0  B 1200 C 600 D 1500 Câu 22 Một đường thẳng cắt đồ thị hàm số y  x  x điểm phân biệt có hồnh độ 0, 1, m n Tính S  m  n A S  B S  C S  D S  Câu 23 Trong không gian Oxyz , cho mặt phẳng  P  : x  z   hai mặt cầu  S1  : x  y  z  25;  S2  : x  y  z  x  z   Biết tập hợp tâm I mặt cầu tiếp xúc với hai mặt cầu  S1  ,  S2  tâm I nằm  P  đường cong Tính diện tích hình phẳng giới hạn đường cong A  B  C  D  Câu 24 Cho mặt cầu  S  có đường kính 10 cm mặt phẳng  P  cách tâm mặt cầu khoảng 4cm Khẳng định sau sai ? A C B  P  tiếp xúc với  S   P   S  có vơ số điểm chung  P  cắt  S  theo đường tròn bán kính 3cm D  P  cắt  S  Câu 25 Cho hình vng ABCD cạnh a Gọi N điểm thuộc cạnh AD cho AN  DN Đường thẳng qua N vng góc với BN cắt BC K Thể tích V khối tròn xoay tạo thành quay tứ giác ANKB quanh trục BK 14 A V   a B V   a C V   a D V   a 14    Câu 26 Cho khối tứ diện ABCD có BC  3, CD  4, ABC  BCD  ADC  90 Góc hai đường thẳng AD BC 600 Cơsin góc hai mặt phẳng (ABC) (ACD) Trang 3/6 - Mã đề thi 134 A 43 86 B 43 43 C 43 43 D Câu 27 Gọi T tập hợp tất giá trị tham số m để hàm số y  43 43 mx  có giá trị lớn đoạn x  m2 Tính tổng phần tử T 17 16 B C D A 5 Câu 28 Cho y  F  x  y  G  x  hàm số có đồ thị cho hình bên dưới,  2;3 đặt P  x   F  x  G  x  Tính P '   A Câu 29 B Trong không gian C với hệ tọa độ hộp ABCD A ' B ' C ' D ' có D Oxyz , cho hình A  0;0;0  , B  a;0;0  , D  0; 2a;0  , A '  0;0; 2a  với a  Độ dài đoạn thẳng AC ' 3a C a Câu 30 Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho mặt phẳng A a D a B  P : x  y  z   đường thẳng x y 1 z  Đường thẳng d ' đối xứng với d qua mặt phẳng  P  có phương trình   1 x 1 y 1 z 1 x 1 y 1 z 1 B A     7 2 x 1 y 1 z 1 x 1 y 1 z 1 D C     7 2 Câu 31 Cho hàm số y  f  x  liên tục  có đồ thị  C  đường cong hình bên Diện tích hình d: phẳng giới hạn đồ thị  C  , trục hoành hai đường thẳng x  , x  (phần tô đen) A S    f  x  dx   f  x  dx C S   f  x  dx Trang 4/6 - Mã đề thi 134 B S   f  x  dx   f  x  dx D S   f  x  dx     Câu 32 Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho OA  3i  j  2k B  m; m  1;   Tìm tất giá trị tham số m để độ dài đoạn AB  A m  m  C m  m  B m  m  D m  m  x   t  không qua điểm sau đây? Câu 33 Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , đường thẳng  :  y   z  2  3t  A M  2;1; 2  B P  4;1; 4  C Q  3;1; 5  D N  0;1;  Câu 34 Đồ thị hàm số sau cắt trục tung điểm có tung độ âm? 2 x  2x  4x 1 A y  B y  C y  x 1 x2 3x  Câu 35 Trong khai triển Newton biểu thức  x  1 18 A 218.C2019 18 B 218.C2019 Câu 36 Phương trình log 32 x  log 2019 D y  x  x 1 số hạng chứa x18 18 D 218.C2019 x18 18 C 218.C2019 x18 x  log x   có hai nghiệm phân biệt x1 , x2 Tính giá trị biểu thức P  log x1  log 27 x2 biết x1  x2 B P  C P  D P  3 Câu 37 Một tay đua điều khiển xe đua với vận tốc 180km / h Tay đua nhấn ga để đích kể từ xe chạy với gia tốc a  t   2t  1 m / s  Hỏi 4s sau tay đua nhấn ga xe đua chạy A P  với vận tốc km / h A 200 km / h B 252 km / h C 288 km / h D 243 km / h Câu 38 Cho hình lập phương ABCD A ' B ' C ' D ' Gọi M , N trung điểm cạnh AC B ' C ' Gọi  góc hợp đường thẳng MN mặt phẳng  A ' B ' C ' D ' Tính giá trị sin  A sin   B sin   C sin   D sin   Câu 39 Trong không gian Oxyz , cho mặt cầu  S  :  x  1   y     z  3  25 M  4;6;3 Qua M 2 kẻ tia Mx, My , Mz đơi vng góc với cắt mặt cầu điểm thứ hai tương ứng A, B, C Biết mặt phẳng  ABC  qua điểm cố định H  a; b; c  Tính a  3b  c A B 14 C 11 D 20 Câu 40 Trong hình đây, điểm B trung điểm đoạn thẳng AC Khẳng định sau đúng? A ac  b B ac  b C ac  2b D a  c  2b Câu 41 Để chuẩn bị cho hội trại Đoàn trường tổ chức, lớp 12A dự định dựng lều trại có dạng hình parabol hình vẽ Nền lều trại hình chữ nhật có kích thước bề ngang mét, chiều dài mét, đỉnh trại cách mét Tính thể tích phần khơng gian bên lều trại Trang 5/6 - Mã đề thi 134 A 72 B 36 C 72 D 36 Câu 42 Cho tứ diện ABCD có tất cạnh Gọi I trung điểm CD Trên tia AI lấy S   cho AI  IS Thể tích khối đa diện ABCDS 2 B C D 12 12 24 24 Câu 43 Cho khối chóp tứ giác có cạnh đáy a, cạnh bên gấp hai lần cạnh đáy Tính thể tích V khối chóp cho A V a3 V a3 B A Câu 44 Đạo hàm hàm số y  log(1  x) C V a 14 D V  a 14 1 1 B C D ( x  1) ln10 (1  x) ln10 1 x x 1 Câu 45 Cho tập A  0;1; 2;3; 4;5;6 Xác suất để lập số tự nhiên gồm chữ số khác lấy từ A phần tử cảu tập A cho số chia hết cho chữ số 1, 2, ln có mặt cạnh 11 11 A B C D 45 420 40 360 Câu 46 Cho hình nón đỉnh S có đáy đường tròn tâm O bán kính R Trên đường tròn  O  lấy điểm A, B cho tam giác OAB vuông Biết diện tích tam giác SAB R 2 , thể tích hình nón cho A V  Câu  R 14 47 12 B V  Cho hàm  R 14 số C V  y  f  x  R 14 liên D V  tục  R 14 đoạn 1;3 , thỏa mãn f   x   f  x  , x  1;3  xf  x  dx  2 Giá trị  f  x  dx A B C 1 D 2 Câu 48 Tính tổng S cấp số nhân lùi vơ hạn có số hạng đầu u1  cơng bội q   2 B S  C S  D S  A S  Câu 49 Cho tập M  1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9 Có tập có phần tử lấy từ phần tử tập M ? A 49 B C94 D A94 a a Câu 50 Cho hàm số f ( x)  3x   ( x  1).27  x  x  Giả sử m0  ( a, b   , phân số tối giản) giá b b C 4!   trị nhỏ tham số thực m cho phương trình f  x  x  2m   có số nghiệm nhiều Tính giá trị biểu thức P  a  b B P  C P  1 A P  11 - HẾT - Trang 6/6 - Mã đề thi 134 D P  1.B 2.D 3.D 4.B 5.A 6.B 7.A 8.A 9.B 10.D 11.B 12.A 13.A 14.D 15.B 16.D 17.B 18.B 19.C 20.D 21.D 22.D 23.B 24.B 25.A 26.C 27.A 28.A 29.A 30.C 31.B 32.B 33.B 34.D 35.D 36.A 37.A 38.B 39.A 40.A 41.B 42.D 43.D 44.A 45.D 46.C 47.C 48.B 49.B 50.D ... Mã đề thi 134 D P  1.B 2.D 3. D 4.B 5.A 6.B 7.A 8.A 9.B 10.D 11.B 12. A 13. A 14.D 15.B 16.D 17.B 18.B 19.C 20.D 21.D 22.D 23. B 24.B 25.A 26.C 27.A 28.A 29.A 30 .C 31 .B 32 .B 33 .B 34 .D 35 .D 36 .A 37 .A... tứ diện ABCD có BC  3, CD  4, ABC  BCD  ADC  90 Góc hai đường thẳng AD BC 600 Cơsin góc hai mặt phẳng (ABC) (ACD) Trang 3/ 6 - Mã đề thi 134 A 43 86 B 43 43 C 43 43 D Câu 27 Gọi T tập... x 1 x2 3x  Câu 35 Trong khai triển Newton biểu thức  x  1 18 A 218.C2019 18 B 218.C2019 Câu 36 Phương trình log 32 x  log 2019 D y  x  x 1 số hạng chứa x18 18 D 218.C2019 x18
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi khảo sát Toán 12 lần 3 năm 2018 – 2019 trường THPT chuyên Hưng Yên, Đề thi khảo sát Toán 12 lần 3 năm 2018 – 2019 trường THPT chuyên Hưng Yên

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn