Đề kiểm tra giữa kì 2 Toán 12 năm 2018 – 2019 trường Thuận Thành 3 – Bắc Ninh

6 67 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/07/2019, 16:48

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẮC NINH TRƯỜNG THPT THUẬN THÀNH SỐ ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề thi gồm có 06 trang) ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG GIỮA KÌ NĂM HỌC: 2018- 2019 Mơn: Tốn - lớp 12 (Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề) Mã đề: 628 Hä, tªn thÝ sinh : .Sè b¸o danh: Câu 1: Trong không 2  S  : x   y  1   z  1 gian với hệ tọa độ Oxyz, cho điểm A  2;1;2  mặt cầu  Mặt phẳng thay đổi qua A cắt  S  theo thiết diện đường tròn Hãy tìm bán kính đường tròn có chu vi nhỏ A B C D Câu 2: Hàm số F  x   x  sin x nguyên hàm hàm số đây? x4  cosx x4 D f  x    cosx B f  x   A f  x   x  cosx C f  x   3x  cosx Câu 3: Một khối trụ có hai đáy hai hình tròn nội tiếp hai mặt đối diện hình lập phương cạnh a Tính thể tích V khối trụ cho A V  a B V  a C V  a3 D V  a 2 1  3 2  5 B  a  1;  b  C a  1;  b  Câu 4: Cho hai số thực a b, với a  a log b    log b   Mệnh đề đúng? A a  1; b  D  a  1; b    120o cạnh Câu 5: Cho hình chóp S ABCD có đáy ABCD hình thoi có cạnh a 3, BAD bên SA vng góc với mặt đáy Biết góc mặt phẳng  SBC   ABCD  60o Tính khoảng cách hai đường thẳng BD SC A 3a 39 26 B a 14 C a 39 26 D 3a 39 13 Câu 6: Với giá trị tham số m để đồ thị hàm số y  x  x  m có điểm cực trị A, B thỏa mãn OA  OB ( O gốc tọa độ) A m  C m  B m  2 x   Câu 7: Cho hàm số f  x    ln x  x a, b  Z Tính giá trị S  a  b A S  B S  x  x  2 Biết tích phân C S  3 D m   f  x  dx  a  b ln 2 D S  Câu 8: Điểm cực tiểu hàm số y   x  x  là: A y  B x  C x  D x   Trang 1/6 - Mã đề thi 628 2   f ( x )  x  dx  ,  3 f ( x )  g  x  dx  10 Tính I    f ( x )  3g  x   dx Câu 9: Biết 0 A I  12 B I  16 C I  10 D I  14 Câu 10: Tìm tập nghiệm S bất phương trình log6 x  log6  x   là: A S   ; 2    3;   B S   2;3 C S   3;2  \ 0 D S   2;3 \ 0 Câu 11: Anh Minh muốn sau năm có khoản tiền 500 triệu đồng để mua ôtô Để thực việc anh Minh xây dựng kế hoạch từ hàng tháng phải gửi khoản tiền không đổi vào ngân hàng theo thể thức lãi kép khơng rút tiền năm Giả sử lãi suất không đổi 0.65% /tháng Hỏi số tiền anh Minh phải gửi hàng tháng để sau năm anh có 500 triệu? (kết làm tròn đến hàng nghìn) A 12.292.000 đồng B 13.648.000 đồng C 10.775.000 đồng D 11.984.000 đồng Câu 12: Cho hình chóp S ABC có đáy ABC tam giác vuông B biết BC  a , BA  a Hình chiếu vng góc H đỉnh S mặt phẳng đáy trung điểm cạnh AC biết thể tích khối a3 Tính khoảng cách d từ C đến mặt phẳng  SAB  a 30 a 66 a 30 a 66 A d  B d  C d  D d  11 10 11 Câu 13: Cho hàm số y  x  x  có đồ thị đường cong hình Khi phương trình chóp S ABC     4 x  x   x  x    có nghiệm thực y -1 x O -1 B A C D Câu 14: Đường cong hình bên đồ thị hàm số bốn hàm số phương án A,B,C,D đây? y -2 x -1 O -1 A y  x  3x +1 B y   x  x  C y   x  x  D y  x  x   3x là: x 1 D x  3 y  1 Câu 15: Phương trình đường tiệm cận đứng ngang đồ thị hàm số y  A x  y  B x  1 y  3 C x  1 y  Trang 2/6 - Mã đề thi 628 Câu 16: Cho f  x  có đạo hàm liên tục  thỏa mãn f    16 ,  f  x  dx  Tích I   x f   x  dx ta kết quả: A I  14 B I  20 Có Câu 17: C I  10 giá trị nguyên D I  dương m tham số để phương trình  x  mx   log2    x  mx   x  có hai nghiệm thực phân biệt?   x2   A B C D 2   Câu 18: Cho hàm số y  f  x  có đạo hàm f   x   x  x   x   Khi hàm số y  f x nghịch biến khoảng A  3;  B  3;0  C  ; 3 D  2;2  Câu 19: Cho khối chóp S ABC có cạnh đáy a , cạnh bên 2a Tính thể tích V khối chóp S ABC A VS ABC  a3 B VS ABC  a3 C VS ABC  a3 12 D VS ABC  Câu 20: Cho hàm số y  f  x  có đạo hàm liên tục  0;  thỏa mãn f '  x   a3 11 12 f  x  x  3x x f 1  Phương trình tiếp tuyến đồ thị hàm số y  f  x  điểm có hồnh độ x  A y  16 x  20 B y  16 x  20 C y  16 x  20 D y  16 x  20 Câu 21: Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, Phương trình mặt phẳng qua điểm A(1;2; 3)  có vetơ pháp tuyến n  (2; 1;3) A x  y  3z   C x  y   B x  y  3z   D x  y  3z   Câu 22: Một khối nón có bán kính đáy 3cm đường sinh độ dài 5cm Thể tích khối nón cho A 48 cm3 B 12cm C 12 cm3 D 64 cm3 Câu 23: Tính diện tích S hình phẳng giới hạn đường y  x x  1; y  0; x  A S  2 1 B S  3 C S  Câu 24: Tìm nguyên hàm hàm số f  x   x  x2 C x2 C C  f  x  dx x  A  f  x  dx x  32 D S  1 x x3 x2  C x2 C D  f  x  dx x  B  f  x  dx  Câu 25: Tính thể tích khối tròn xoay tạo hình phẳng giới hạn đồ thị hàm số y  x  x trục hoành quay quanh trục hoành A 81 10 B 8 C 41 D 85 10 Câu 26: Cho hình lăng trụ đứng ABC ABC có đáy ABC tam giác cạnh a  A ' BC  hợp với mặt đáy ABC góc 300 Tính thể tích V khối lăng trụ ABC ABC Trang 3/6 - Mã đề thi 628 A V  a3 B V  a3 12 C V  a3 24 D V  3a3 Câu 27: Giá trị nhỏ hàm số y  x  x  đoạn 0;2  là: A y  3 0; 2 B y  2 0; 2 C y  D y  1 0;  0;  Câu 28: Bồn hoa trường X có dạng hình tròn bán kính 8m Người ta chia bồn hoa thành phần hình vẽ có ý định trồng hoa sau : Phần diện tích bên hình vng ABCD để trồng hoa (phần tơ đen) Phần diện tích kéo dài từ cạnh hình vng đến đường tròn dùng để trồng cỏ (phần gạch chéo) Ở bốn góc lại, góc trồng cọ Biết AB  m , giá trồng hoa 200.000đ/ m , giá trồng cỏ 100.000đ/ m , cọ giá 150.000đ Hỏi cần tiền để thực việc trang trí bồn hoa (làm tròn đến hàng nghìn) A 13.265.000 đồng B 12.218.000 đồng C 14.465.000 đồng D 14.865.000 đồng Câu 29: Gọi S tổng giá trị nguyên tham số m để phương trình x   x   m  m có   1;3 Chọn đáp án nghiệm x A S  35 B S  20 C S  25 D S  27 Câu 30: Cho x, y số thực thỏa mãn log ( x  y )  log ( x  y )  Biết giá trị nhỏ biểu thức P  x  y a b ( a, b  Z ) , tính T  a  b kết quả: A T  B T  13 C T  20 D T  18 Câu 31: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho mặt phẳng  P  : mx  ( m  1) y  z  10  mặt phẳng  Q  : x  y  z   Với giá trị m  P   Q  vng góc với A m  2 B m2 C m  D m  1 Câu 32: Có giá trị nguyên m để hàm số sau có tập xác định D    y  x  m  x  2(m  1) x  m  2m   log x  m  x  A 2020 B 2021 C 2018  D 2019 Câu 33: Số giao điểm đồ thị hàm số y  3x 1 y  là: A B C D Câu 34: Cho hình chóp S ABCD có đáy hình bình hành Gọi M, N trung điểm cạnh SA, SC Mặt phẳng  BMN  cắt cạnh SD điểm P Tỉ số A VS BMPN  VS ABCD 16 B VS BMPN  VS ABCD VS BMPN C VS ABCD VS BMPN bằng: VS ABCD VS BMPN 1   12 V S ABCD D Câu 35: Một lô hàng có 20 sản phẩm, có sản phẩm bị lỗi lại sản phẩm tốt Lấy ngẫu nhiên sản phẩm từ lơ hàng để kiểm tra Tính xác suất để sản phẩm lấy có sản phẩm lỗi Trang 4/6 - Mã đề thi 628 A 25 B 23 C 14 D 19 Câu 36: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, véc tơ phương án véc tơ phương đường thẳng có phương trình       B a   9;2; 3 A a   3; ;1  x  3y  z    C a   3;2;1    a D   3; ;1  Câu 37: Tìm nguyên hàm hàm số f  x   x cos x  f  x  dx x sin x – cos x  C C  f  x  dx   x sin x  cos x  C A  f  x  dx x sin x  cos x  C D  f  x  dx   x sin x – cos x  C B Câu 38: Giải phương trình  cos x  nghiệm:  A x   k (k  Z ) B x    k 2 (k  Z ) C x  k 2 ( k  Z ) D x    k 2 (k  Z ) Câu 39: Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, cho điểm A  1;3;2  đường thẳng d có  x   4t  phương trình  y  t , Mặt phẳng  P  chứa điểm A đường thẳng d có phương trình z   t  A x  y  z   C 3 x  y  10 z  23  Câu 40: n 1 un 1  u Cho dãy B x  y  z  D x  y  3z   số  un  gồm  un   2un1  un  un 1  1  víi n  N * số 10.2 dương u4  u3  6.2 u2  thỏa mãn:  Số nguyên dương n nhỏ thỏa mãn un  2019 là: A 674 B 678 C 675 D 679 Câu 41: Cho đa giác 30 đỉnh nội tiếp đường tròn, gọi  S  tập hợp đường thẳng qua số 30 đỉnh cho Chọn hai đường thẳng thuộc tập  S  Tính xác suất để chọn hai đường thẳng mà giao điểm chúng nằm bên đường tròn A 25 B C 14 Câu 42: Có giá trị nguyên tham số m để hàm số y  D 31 mx  25 nghịch biến khoảng xm  ;1 A B C D 11 Câu 43: Nếu hình chóp tứ giác có chiều cao cạnh đáy tăng lên lần thể tích tăng lên lần? A lần B lần C lần D lần Câu 44: Cho khai triển (1  x )n  a0  a1 x   an x n , n  Z  Biết hệ số a0 , a1 , , an thỏa mãn hệ thức: a0  a1 a   nn  4096 Hệ số a8 bằng: 2 Trang 5/6 - Mã đề thi 628 A 130272 B 126720 C 130127 D 213013 Câu 45: Trong không gian Oxyz, phương trình phương trình tham số đường thẳng qua hai điểm A  2;1;0  ; B  1;3;1  x   3t  A  y   2t  z  t  x   t  B  y   3t z  t  y  f x Câu 46: Cho  x   2t  C  y   t  z  1   x   3t  D  y   2t  z  t  hàm đa thức có đồ thị hàm hình vẽ Đặt g  x   x x hỏi đồ thị hàm số y  g  x  có đường tiệm cận đứng? f x  f x A B C D Câu 47: Trong không gian Oxyz, cho ba điểm A 1;1;1 , B  2;3;4  , C  2;5;1 Điểm M  a; b;0  thuộc mặt phẳng Oxy cho MA2  MB  MC đạt giá trị nhỏ Tổng T  a  b bằng: A T  10 B T  25 C T  13 D T  17 Câu 48: Hàm số y  x  x nghịch biến khoảng đây? A  0;4  B  0;  C  ; 2  Câu 49: Trong không gian với hệ trục Oxyz, cho mặt cầu D  2;0   S  :  x  1   y    z  điểm A(3; 0; 0); B  4; 2;1 Điểm M thay đổi nằm mặt cầu, tìm giá trị nhỏ biểu thức P  MA  MB P2 P3 P4 P C A B D Câu 50: Cho hàm số y  f  x  có đạo hàm liên tục  , đồ thị hàm y  f '  x  hình vẽ Khẳng định phương án A, B, C, D A f (2)  f ( 1)  f (0) C f (0)  f (2)  f (1) B f (0)  f ( 1)  f (2) D f ( 1)  f (0)  f (2) - - HẾT Trang 6/6 - Mã đề thi 628 ... bằng: 2 Trang 5/6 - Mã đề thi 628 A 13 027 2 B 126 720 C 130 127 D 21 30 13 Câu 45: Trong khơng gian Oxyz, phương trình phương trình tham số đường thẳng qua hai điểm A  2; 1;0  ; B  1 ;3; 1  x   3t... góc 30 0 Tính thể tích V khối lăng trụ ABC ABC Trang 3/ 6 - Mã đề thi 628 A V  a3 B V  a3 12 C V  a3 24 D V  3a3 Câu 27 : Giá trị nhỏ hàm số y  x  x  đoạn 0 ;2  là: A y  3 0; 2 ...  2 B m 2 C m  D m  1 Câu 32 : Có giá trị nguyên m để hàm số sau có tập xác định D    y  x  m  x  2( m  1) x  m  2m   log x  m  x  A 20 20 B 20 21 C 20 18  D 20 19 Câu 33 :
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề kiểm tra giữa kì 2 Toán 12 năm 2018 – 2019 trường Thuận Thành 3 – Bắc Ninh, Đề kiểm tra giữa kì 2 Toán 12 năm 2018 – 2019 trường Thuận Thành 3 – Bắc Ninh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn