ĐỀ VẬT LÝ 1 thầy Đặng Việt Hùng

10 60 0
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/07/2019, 14:58

ĐỀ THAM KHẢO MÔN VẬT LÝ – ĐỀ SỐ Câu 1: Quang phổ vạch phát xạ chất sau nung nóng phát ra? A Chất khí áp suất cao B Chất rắn C Chất khí áp suất thấp D Chất lỏng Câu 2: Biểu thức sau phù hợp với nội dung định luật Hooke chương Động lực học chất điểm? mm A F   N B F  G 2 C F  m a D F  k l r Câu 3: Chu kì bán rã chất phóng xạ là: A Khoảng thời gian để lượng chất phóng xạ ban đầu biến thành chất khác B Khoảng thời gian để 1kg chất phóng xạ biến thành chất khác C Khoảng thời gian để 1mol chất phóng xạ biến thành chất khác D Khoảng thời gian để nửa lượng chất phóng xạ ban đầu biến thành chất khác 14 Câu 4: Sô nơtrôn hạt nhân C là: A 14 B 20 C D Câu 5: Trong sơ đồ khối máy thu sóng vơ tuyến đơn giản khơng có phận đây? A Mạch thu sóng điện từ B Mạch biến điệu C Mạch tách sóng D Mạch khuếch đại Câu 6: Hiện tượng quang điện là: A Hiện tượng electron bị đứt khỏi kim loại bị chiếu sáng B Hiện tượng electron bị đứt khỏi kim loại bị nung nóng C Hiện tượng tia catot làm phát quang số chất D Hiện tượng phát xạ tia catot ống phát tia catot Câu 7: Hai âm có độ cao hai âm có A Cường độ âm B Mức cường độ âm C Biên độ D Tần số Câu 8: Sóng điện từ dùng liên lạc vệ tinh thuộc dải sóng A Cực ngắn B Ngắn C Trung D Dài Câu 9: Một điện tích q di chuyển dọc theo đường sức điện trường có cường độ E từ điểm M đến điểm N cách khoảng d Công thức lực điện trường thực điện tích q di chuyển từ M đến N là: A A = E.d B A = qd C A = qEd D A = qE Câu 10: Hai điện tích điểm đặt gần nhau, khoảng cách chúng giảm lần lực tương tác tĩnh điện chúng A Tăng lần B Tăng lần C Giảm lần D Giảm lần Câu 11: Cơng electron kim loại có giá trị 6,21eV, giới hạn quang điện kim loại là: A 0,12 m B 0, 42  m C 0,32  m D 0, 20  m Câu 12: Một vật có khối lượng 5,0 kg, chịu tác dụng lực không đổi làm vận tốc tăng từ 2,0m/s đến 8,0m/s thời gian 2,0 giây Lực tác dụng vào vật là: A 10N B 15N C 1,9N D 5,0N Câu 13: Trong mơ hình ngun tử Hidro Bo, với r0 bán kính Bo bán kính quỹ đạo dừng electron tương ứng với trạng thái M là: A 12 r0 B r0 C 16 r0 D r0 Câu 14: Chọn phát biểu sai Chuyển động tròn có A Tốc độ góc khơng đổi B Vecto gia tốc ln hướng vào tâm quỹ đạo C Vecto vận tốc thay đổi hướng độ lớn D Tốc độ dài không thay đổi ur ur Câu 15: Cho vecto lực F có điểm đặt A, với F = 12N Phân tích F thành hai vecto lực thành phần uu r uur ur Fx , Fy theo phương AX AY cho F hợp với AX AY góc 600 Giá trị FX FY A FX = 6N; FY = N B FX = 12N; FY = 12N C FX = N; FY = 6N D FX = 6N; FY = 6N Câu 16: Mạch dao động gồm cuộn cảm L tụ điện C có chu kì dao động 5.105 s Mạch dao động gồm cuộn cảm L tụ điện C2 có chu kì dao động 1, 2.104 s Nếu mạch dao động gồm cuộn cảm L tụ điện C1 song song với C2 chu kì dao động A 1,3.10 4 s B 1,7.104 s C 3, 4.10 5 s D 7.105 s Câu 17: Hạt nhân He có khối lượng nghỉ 4,0015u Biết khối lượng nghỉ nơtron 1,008665u proton 1,007276u Năng lượng liên kết riêng He là: A 7,075 MeV/nuclôn B 28,30 MeV/nuclôn C 4,717 MeV/nuclơn D 14,150 MeV/nuclơn Câu 18: Một sóng lan truyền với tốc độ 40m/s khoảng cách hai điểm gần phương truyền sóng dao động ngược pha 10cm Tần số sóng là: A 800 Hz B 400 Hz C 200 Hz D 100 Hz  � � 100 t  �V cường độ dòng điện chạy qua Câu 19: Đoạn mạch xoay chiều có điện áp u = 120cos � 2� � � � 100 t  �A Công suất đoạn mạch là: i = cos � 3� � A 147W B 73,5W C 84,9W D 103,9 Câu 20: Hình đồ thị gồm hai đường thẳng xiên góc qua gốc tọa độ O, mơ tả thay đổi giá trị lực đàn hồi theo độ dãn khác lò xo X, có độ cứng k X lò xo Y, có độ cứng kY Chọn kết luận A k X  kY B k X �kY C k X  kY D k X  kY Câu 21: Đoạn mạch điện xoay chiều RLC mắc nối tếp gồm biến trở R nối tiếp với cuộn cảm có cảm kháng 40 tụ điện có dung kháng 20 Điện áp hiệu dụng hai đầu mạch tần số không đổi Điều chỉnh biến trở cho điện áp hiệu dụng R lần điện áp hiệu dụng tụ điện Tổng trở đoạn mạch lúc gần giá trị sau nhất? A 40 B 60 C 45 D 20 Câu 22: Đặt vật thật vng góc với trục thấu kính phân kì, cách thấu kính 20cm, ảnh thu có chiều cao lần vật Tiêu cự thấu kính là: 20 cm Câu 23: Đoạn mạch xoay chiều gồm cuộn dây mắc nối tiếp với tụ điện Điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn mạch 60V Hệ số công đoạn mạch 0,8 hệ số công suất cuộn dây 0,6 Điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn dây là: A 45V B 100V C 80V D 106,7V Câu 24: Mạch chọn sóng máy thu vơ tuyến điện dung tụ điện điều chỉnh từ 200pF đến 600pF độ tự cảm cuộn dây điều chỉnh từ 0,01mH đến 0,1mH Bước sóng điện từ khơng khí máy thu A Từ 84,3m đến 461,7m B Từ 26,8 đến 146,9m C Từ 42,2m đến 230,9m D Từ 37,m đến 113,1m Câu 25: Một sóng dọc truyền theo chiều dương trục Ox có tần số 15Hz, biên độ cm Tốc độ truyền sóng 12m/s Hai phần tử B C trục Ox có vị trí cân cách 40cm Khoảng cách ngắn hai phần tử B C có sóng truyền qua là: A 40cm B 32 cm C 36 cm D 48 cm Câu 26: Biết lượng liên kết lưu huỳnh S32, crôm Cr52, urani U238 theo thứ tự 270MeV; 447MeV; 1785MeV Thứ tự tăng dần độ bền vững hạt nhân là: A S; U; Cr B U; S; Cr C Cr; S; U D S; Cr; U 0,5  Câu 27: Dùng pin có suất điện động 1,5 V điện trở mắc vào mạch ngồi có điện 2,5 trở tạo thành mạch kín Hiệu điện hai đầu mạch là: A 0,30 V B 1,20 V C 1,25 V D 1,50 V Câu 28: Cho dòng điện có cường độ 0,1 A chạy qua khung dây tròn gồm 20 vòng dây có bán kính 10 cm, đặt chân không Cảm ứng từ tâm khung dây A 4, 00.106 T B 1, 26.10 5 T C 3,14.107 T D 6, 28.10 7 T Câu 29: Dao động vật tổng hợp hai dao động điều hòa phương có phương trình x1  8sin   t    cm x2  4cos   t  cm Biên độ dao động vật 12cm   A    rad B    rad C   rad D   rad 2 Câu 30: Một sợi dây đồng dài 180m có vỏ sơn cách điện, đường kính 0,5mm Dùng dây quấn thành ống dây có đường kính 5cm Độ tự cảm ống dây đặt khơng khí A 3,53.104 H B 5, 65.103 H C 11,31 H D 2,83.106 H 210 210 Câu 31: 84 Po chất phóng xạ anpha, có chu kỳ bán rã 138 ngày đêm Ban đầu nhận 50g 84 Po A 20cm 210 B 10cm C 40cm D  Khối lượng 84 Po bị phân rã sau thời gian 245 ngày đêm (kể từ thời điểm ban đầu) có giá trị xấp xỉ băng A 14,61 g B 0,35 g C 61,14 g D 35,39 g Câu 32: Biết số Plăng h  6, 625.1034 J.s, tốc độ ánh sáng chân không 3.108 m / s , 1eV = 13, 1, 6.1019 J Trong nguyên tử hidro, lượng nguyên tử trạng thái dừng n En  (eV) n2 ( n = 1,2,3,4,…) Khi nguyên tử chuyển trực tiếp từ trạng thái dừng có quỹ đạo N trạng thái ngun tử phát phơtơn có bước sóng xấp xỉ A 9, 74.108 (m) B 1, 22.107 (m) C 1, 22.1013 ( m) D 9, 74.1014 (m) Câu 33: Trong thí nghiệm Y – âng, nguồn S phát xạ đơn sắc  , quan sát cách mặt phẳng khe khoảng không đổi D, khoảng cách hai khe S 1S2 = a thay đổi (nhưng S S2 ln cách S) Xét điểm M màn, lúc đầu vân sáng bậc 4, giảm tăng khoảng cách S1S2 lượng a tương ứng vân sáng bậc k 3k Nếu tăng khoảng cách S 1S2 thêm 2a M A Vân sáng bậc B Vân tối thứ C Vân sáng bậc D Vân sáng thứ Câu 34: Một lắc đơn có chiều dài l  100cm , khối lượng m = 50kg Kéo vật để dây lệch so với phương thẳng đứng góc 0,15 rad thả nhẹ sau 100 giây lắc dừng lại Để trì dao động lắc người ta dùng hệ thống dây cót để bù lượng cho lắc với hiệu suất 20% Để lắc dao động tuần phải tốn cơng lên dây cót bao nhiêu? Cho lượng lắc giảm chu kỳ A 162,8 J B 170,1 J C 215,1 J D 152,4 J Câu 35: Điện từ trạm phát điện đưa đến khu tái định cư dây truyền tải pha Cho biết, điện áp đầu truyền tăng từ U lên 2U số hộ dân trạm cung cấp đủ điện tăng từ 120 lên 144 Cho tính đến hao phí đường dây, cơng suất tiêu thụ điện hộ dân nhau, công suất trạm phát không đổi hệ số công suất trường hợp Nếu điện áp truyền 4U trạm phát cung cấp đầy đủ điện cho A 168 hộ dân B 504 hộ dân C 192 hộ dân D 150 hộ dân 210 Câu 36: 84 Po chất phóng xạ anpha, có chu kỳ bán rã 138 (ngày đêm) Ban đầu nhận m (gam) 210 84 Po Sau X (ngày đêm) (kể từ thời điểm ban đầu), khối lượng hạt anpha tạo thành m1 , khối lượng m1 210  Giá trị X gần với giá trị đây? hạt 84 Po lại m2 , biết m2 A 836 B 110 C 749 D 543 � � t  �(cm) Câu 37: Hai dao động điều hòa thành phần phương, có phương trình x1  A1cos � 3� � � � x2  A2cos � t  �(cm) Biết phương trình dao dộng tổng hợp x  5cos  t    (cm) Để (A1 + A2) 4� � có giá trị cực đại  có giá trị  5   A B C D 12 12 24 Câu 38: Bắn hạt proton với vận tốc 3.10 m / s đến va chạm với hạt nhân Li đứng yên, gât phản ứng hạt nhân Sau phản ứng tạo thành hai hạt nhân giống bay theo hai hướng tạo với góc 1600 Coi khối lượng hạt nhân gần số khối Năng lượng tỏa A 20,0 MeV B 14,6 MeV C 10,2 MeV D 17,4 MeV Câu 39: Trong tượng sóng dừng hai đầu dây cố định, khoảng cách lớn hai vị trí cân dây có biên độ 4mm 130cm Khoảng cách lớn hai vị trí cân dây dao động ngược pha biên độ 4mm 110 cm Biên độ sóng dừng bụng gần giá trị sau A 6,7 mm B 6,1 mm C 7,1 mm D 5,7 mm Câu 40: Cho hệ hình vẽ 0 Biết m1  1kg ;   30 , m2  5kg , bỏ qua ma sát vật m2 mặt phẳng nghiêng Tính lực căng sợ dây Bỏ qua khối lượng ròng rọc dây nối Coi dây khơng dãn q trình vật chuyển động Lấy g  10m / s A 12,5 N B 10,5 N C 7,5 N D 10 N HƯỚNG DẪN GIẢI 1-C 11 - B 21 - C 31 - D 2-D 12 - B 22 - A 32 - A 3-D 13 - B 23 - C 33 - A 4-C 14 - C 24 - A 34 - B 5-B 15 - D 25 - B 35 - D -A 16 - A 26 - B 36 - C 7-D 17 - A 27 - C 37 - C -A 18 - C 28 - B 38 - B 9- A 19 - B 29 - D 39 – D 10 – B 20 - D 30 - B 40 - A Câu 1: Quang phổ vạch phát xạ chất chất khí áp suất thấp nung đến nhiệt độ cao kích thích điện đến phát sáng phát qung phổ vạch phát xạ Chọn C Câu 2: Định luật Hooke: F = k l Chọn D Câu 3: Chu kì bán rã chất phóng xạ khoảng thời gian để nửa lượng chất phóng xạ ban đầu biến thành chất khác Chọn D 14 Câu 4: Số nơtrôn hạt nhân C 14 – = Chọn C Câu 5: Chọn B Câu 6: Hiện tượng quang điện tượng electron bị đứt khỏi kim loại bị chiếu sáng Chọn A Câu 7: Hai âm có độ cao hai âm có tần số Chọn D Câu 8: Sóng cực ngắn có lượng lớn Khơng bị tầng điện ly hấp thụ truyền xa theo đường thẳng Dùng thông tin liên lạc vũ trụ, đa truyền hình Chọn A Câu 9: Ta có cơng lực điện trường thực điện tích q di chuyển từ M đến N là: A  qEd Chọn A qq Câu 10: Ta có: F  k 2 khoảng cách chúng giảm lần lực tương tác tĩnh điện r chúng tăng lên lần Chọn B hc 6, 625.1034.3.108     2.107 m Chọn D Câu 11: Giới hạn quang điện kim loại 19 A 6, 21.1, 6.10 v    3m / s Câu 12: Gia tốc vật a  t Lực tác dụng vào vật F = ma = 15 N Chọn B Câu 13: Bán kính quỹ đạo dừng electron tương ứng với trạng thái M 9r0 (ứng với n=3) Chọn C Câu 14: Chuyển động tròn có vectơ vận tốc thay đổi hướng độ lớn khơng thay đổi Chọn C Câu 15: FX = FY = F.cos600 = 12.0,5 = N Chọn D Câu 16: Bộ tụ điện C1 song song C2 Cb = C1 + C2 Lại có: T1  2 LC1 ; T2  2 LC2 � T  T12  T2  1,3.104 s Chọn A Zm p   A  Z  mn  mHe � Câu 17: Năng lượng liên kết hạt nhân là: Wlk  � � �c Suy lượng liên kết riêng là: Zm p   A  Z  mn  mHe � c2 Wlk � � �    7, 075 MeV/nuclôn Chọn A A A Câu 18: Khoảng cách hai điểm gần phương truyền sóng dao động ngược pha  v 4000  10 �   20cm � Tần số sóng là: f =   200 Hz Chọn C  20    Câu 19: Ta có: u / i     120 2cos U I cos Công suất đoạn mạch là: P = UIcos  73,5W Chọn B  0  2 Câu 20: Độ lớn lực đàn hồi F  k l � k hệ số góc cưa đường thẳng biểu diễn F phụ thuộc vào l � Từ đồ thị � k X  kY Chọn D Câu 21: Khi điều chỉnh biến trở ZL; ZC không đổi, Z L  40; Z C  20 Khi U L  2U C ;U R  2U C � U  U R   U L  U C   5U C Suy Z  5U C  20 �45 Chọn C Câu 22: Ta có d = 20 cm, ảnh thu từ thấu kính phân kỳ ảnh ảo có chiều cao d’ = 10 cm Mặt khác 1   � f  20cm Chọn A f d d� lần vật nên Câu 23: Ta có hệ số cơng suất cuộn dây 0,6 nwn Hệ số công suất đoạn mạch 0,8 nên 2 Khi U d  U t  U L  Ut Ut  U L2 Ut U t   U L  UC   0,  0,8 � U t  0,8.60  48V Ut  80 Chọn C 0, Câu 24: Ta có min  vT  3.10 2 Lmin Cmin  84,3m Lại có max  vT  3.10 2 Lmax Cmax  461, 7m Do bước sóng điện từ khơng khí máy thu từ 84,3m đến 461,7m Chọn A v Câu 25: Bước sóng    80cm f  Do khoảng cách BC = 40 cm = nên B C dao động ngược pha với Vì sóng sóng dọc nên khoảng cách ngắn hai phần rử B C có sóng truyền qua 40 – 2A = 40 – 2.4 = 32 cm (khi phần tử vị trí biên gần nhau) Chọn B W Câu 26: Công thức lượng liên kết riêng   lk A Năng lượng liên kết riêng lưu huỳnh S32; crôm Cr52; urani U238 theo thứ tự 8,4375 MeV; 8,5961 MeV 75 MeV thứ tự tăng dần độ bền vững hạt nhân urani U238; lưu huỳnh S32; crôm Cr52 Chọn B Câu 27: Hiệu điện hai đầu mạch ngoài: U = E – Ir = 1,5 – I.0,5 (1) Mặt khác: U = IR = I.2,5 (2) Từ (1) (2) được: I = 0,5A; U = 1,25V Chọn C I 0,1 7 7 ; 1, 26.10 5 T Chọn B Câu 28: B = 2 10 N  2 10 20 R 0,1 � � t   � Câu 29: Ta có: x1  8sin   t    cm  8cos � 2� �   Thấy 12 = + � x1 pha với x2 �    �   Chọn D 2 180 ; 1146 vòng Câu 30: Gọi N số vòng dây quấn ống � N   5.102 � Chiều dài ống: l  N d  1146.0,5.103  0,573m  0, 052 11462 Độ tự cảm L = 4 10 7 N S  4 107  5, 65.103 H Chọn B l 0,573 245 � 138 � m  50  Câu 31: Khối lượng Po bị phân rã là: � �; 35,39 g Chọn D � � 13, 18 Câu 32:   EN  EK     13,   12, 75eV  2, 04.10 J hc 6, 625.1034.3.108   �    9, 74.108 Chọn A Mặt khác 18  2, 04.10 Câu 33: Ban đầu xM  D (1) a D (2) a  a D (3) Tăng a  3k a  a D (4) Tăng 2a : xM  n a  2a D D  3k � a  2a (5) Từ (2) (3), được: k a  a a  a D D a  2a a 4 �  (6) Từ (1) (4), n a  2a a n 2a  2a 2a  � n  Chọn A Thay (5) vào (6), n Câu 34: Cứ 100s lượng lắc giảm ban đầu: 1 W  mgl  0, 05.10.1.0,152  5, 625.10 3 J 2 5, 625.103.604800 Một tuần = 7.24.60.60 = 604800s, lượng mất:  34, 02 J 100 100  170,1J Chọn B Hiệu suất 20% nên tổng lượng cấp bù tuần là: 34, 02 20 Câu 35: Ta xét trường hợp: P +) Khi U tăng lên � cơng suất hao phí giảm 4: 3P � Công suất điện cấp cho hộ dân tăng lên tương ứng 144 – 120 = 24 hộ dân P +) Khi U tăng lên � cơng suất hao phí giảm 16: 16 15P 24 15P 16 � Công suất điện cấp cho hộ dân tăng lên  30 hộ dân tương ứng với 3P 16 � Điện áp 4U cấp đủ cho 120 + 30 = 150 hộ dân Chọn D Giảm a : xM  k x Câu 36: Số mol Po lại: n  n 2138 x � 138 � 1 � Số mol Po phân rã số mol  tạo thành = n  n0 � � � x � 138 � 1 � � m1 n.4 � �  � x ; 749 ngày đêm Chọn C   x m2 n.210 2138.210 Câu 37: Sử dụng định lý hàm số sin tam giác A1 A2 A1  A2    0 0 sin 75 sin  45    sin  60    sin  45     sin  600     sin  450     sin  600    sin 75 � � �2  15 �  sin 52,50.cos � � � � sin 75 � � � � � A1  A2   �2  15 � A1 + A2 cực đại cos � �  �   7,5 Chọn C � � max 4 Câu 38: Bảo tồn điện tích, số khối: p  Li � He  He 2 �3.107 � 1 �v � Động p: K  mv  mc � � 931, � � 4, 6575 MeV 2 �c � �3.10 � 2 Bảo toàn động lượng: p p  pHe  pHe cos160 � mP K P  mHe K He   2.cos1600  � 1.4, 6575  4.K He 0,12 � K He  9, 703 MeV Năng lượng tỏa phản ứng: K = Ks – Kt = 9,703.2 – 4,6575 = 14,6 MeV Chọn B Câu 39: điểm thuộc bó sóng dao động pha, điểm thuộc bó sóng kề dao động ngược pha  �   40cm � 110  3  2d � d  5cm (d khoảng cách từ nút đến vị trí có biên độ sóng = 4mm) 2 d 2 �  AB sin � AB ; 5, 65mm Chọn D Biên độ điểm sợi dây: AM = AB sin  40 Câu 40: � 130  110  ur ur ur � �P1  T1  m1 a1 r uu r uu r (*) Đinh luật II Newton cho vật: �uuu �FP2  T2  m2 a2 Ta có: FP2  P2 sin   5.10.sin 30  25 N ; P1  1.10  10 N Ta thấy FP2  P1 � Hệ chuyển động phía vật trượt xuống gia tốc Chiếu (*) lên chiều dương T  P1  m1a � chọn hình (với T1 = T2 = T; a1 = a2 = a): � �FP2  T  m2 a FP  P1 25  10 �a    2,5m / s m1  m2 � T  m1a  P1  1.2,5  1.10  12,5N Chọn A ... trình vật chuyển động Lấy g  10 m / s A 12 ,5 N B 10 ,5 N C 7,5 N D 10 N HƯỚNG DẪN GIẢI 1- C 11 - B 21 - C 31 - D 2-D 12 - B 22 - A 32 - A 3-D 13 - B 23 - C 33 - A 4-C 14 - C 24 - A 34 - B 5-B 15 ... 40: � 13 0  11 0  ur ur ur � �P1  T1  m1 a1 r uu r uu r (*) Đinh luật II Newton cho vật: �uuu �FP2  T2  m2 a2 Ta có: FP2  P2 sin   5 .10 .sin 30  25 N ; P1  1. 10  10 N Ta thấy FP2  P1 �...   Thấy 12 = + � x1 pha với x2 �    �   Chọn D 2 18 0 ; 11 46 vòng Câu 30: Gọi N số vòng dây quấn ống � N   5 .10 2 � Chiều dài ống: l  N d  11 46.0,5 .10 3  0,573m  0, 052 11 462 Độ tự
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ VẬT LÝ 1 thầy Đặng Việt Hùng, ĐỀ VẬT LÝ 1 thầy Đặng Việt Hùng

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn