TT m a về tính tất yếu thành lập ĐCS

28 92 0
  • Loading ...
1/28 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/07/2019, 14:43

T tởng c mác ph ăngghen tính tất yếu khách quan phảI thành lập đảng cộng sản tuyên ngôn đảng cộng sản,ý nghĩa xây dựng đảng Trên kỷ rỡi trôi qua kể từ tác phẩm: Tuyên ngôn Đảng Cộng sản C Mác Ph Ăngghen đời Trong khoảng thời gian đó, nhiều biến cố lịch sử diễn giới Nhng lịch sử thời gian không làm giảm ý nghĩa nó, trái lại khẳng định giá trị bền vững tác phẩm Khi đánh giá tác phẩm: Tuyên ngôn Đảng Cộng sản V I Lênin viết: Cuốn sách nhỏ có giá trị hàng sách, tinh thần đến cổ vũ thúc đẩy toàn thể giai cấp vô sản có tổ chức chiến đấu giới văn minh1 Tuyên ngôn Đảng Cộng sản C.Mác Ph.ăngghen soạn thảo, đợc xuất công bố trớc toàn giới ngày 24 tháng năm 1848 Luân Đôn Thực tiễn lịch sử chứng minh: Tuyên ngôn Đảng Cộng sản đời thực trở thành cơng lĩnh trị kim nam cho hành động phong trào cộng sản công nhân quốc tế, cờ dẫn dắt giai cấp vô sản nhân dân lao động toàn giới đấu tranh chống chủ nghĩa t bản, giải phóng loài ngời thoát khỏi áp bóc lột, xây dựng xã hội míi - x· héi x· héi chđ nghÜa vµ céng sản chủ nghĩa Việc hoàn thành công bố tác phẩm kiện ngẫu nhiên mà đợc xuất phát từ điều kiện kinh tế, V I Lênin, Toàn tập, tập 2, Nxb Tiến Mátxcơva, 1974, tr.10 trị, xã hội chÝn mi, kÕt tinh cđa tinh hoa trÝ t nh©n loại công sức lao động sáng tạo, bền bỉ C Mác Ph ăngghen Cuối kỷ XV ®Õn thÕ kû XVIII, loµi ngêi ®· cã bíc tiÕn dài đời sống kinh tế xã hội, công trờng thủ công có tính chất chuyên môn hoá cao đợc hình thành thay cho kiểu sản xuất phờng hội trớc Những phần tử giai cấp t sản, giai cấp vô sản đợc hình thành, phát triển từ Chủ nghĩa t hình thành phát triển phần lớn Châu Âu, Bắc Âu thay cho chế độ phong kiến Cuối kỷ XVIII thời kỳ bão táp cách mạng t sản Trên lĩnh vực kinh tế, đời cách mạng nớc nh Anh, Pháp, Đức Cuối kỷ XVIII, đầu kỷ XIX, loài ngời đạt đợc thành tựu to lớn văn hoá, khoa học, t tởng với phát minh vạch thời đại nh Thuyết tơng đối Anhxtanh, Thuyết tiến hoá Đácuyn Cũng thời gian cách mạng t sản diễn khắp nơi giới Về tình hình kinh tế, xã hội Châu Âu: Những năm kỷ XIX phơng thức sản xuất t chủ nghĩa phát triển mạnh mẽ, với phát triển đại công nghiệp, giai cấp công nhân có gia tăng nhanh chóng số lợng, chất lợng, có chuyển đổi cấu Tỷ trọng giai cấp công nhân công nghiệp tăng đáng kể, phận hạt nhân giai cấp công nhân Víi sù ph¸t triĨn cđa chđ nghÜa t lực lợng sản xuất có tính chất xã hội hoá ngày cao mâu thuẫn với quan hệ sản xuất dựa chế độ chiếm hữu t nhân t chủ nghĩa, giai cấp vô sản đại đời sớm bớc lên vũ đài trị đấu tranh chống lại giai cấp t sản Chính thế, mâu thuẫn giai cấp vô sản giai cấp t sản ngày trở nên gay gắt Những đấu tranh giai cấp vô sản năm 30, đầu năm 40 kỷ XIX cho thấy vai trò sức mạnh to lớn giai cấp vô sản, tiêu biểu đấu tranh công nhân dệt thành phố Ly-ông (Pháp) năm 1837; dậy công nhân dệt vùng Xilêdi (Đức) năm 1844; phong trào Hiến chơng Anh kéo dài 10 năm (1838-1848),Tuy đấu tranh thất bại, nhng ý thức trị giai cấp vô sản đợc xác định, ý thức đấu tranh giành quyền, ý thức xoá bỏ chế độ t hữu Những trào lu t tởng ảnh hởng tới phong trào đấu tranh giai cấp công nhân vào năm kỷ XIX Vào năm này, trào lu t tởng hình thành đa dạng, phong phú phức tạp Song, trào lu t tởng có ảnh hởng nhiều tới phong trào vô sản chủ nghĩa xã hội không tởng Xanh Xi Mông, Xác-Lơ-Puriê, Rô Be Ôoen Điểm tiến t tởng ông mong muốn xây dựng chế độ công bằng, bác ái, ngời có quyền bình đẳng Nhng t tởng lại có hạn chế không giải thích đợc chất chế độ t chủ nghĩa; cha vạch đợc quy luật vận động phát triển xã hội; cha nhận thấy đợc vai trò, sứ mệnh lịch sử giai cấp vô sản.T tởng ®ã cho r»ng ®êng ®i tíi chÕ ®é c«ng bằng, bình đẳng, bác cách mạng xã hội mà đờng giáo dục, nêu gơng; chủ trơng cải tạo xã hội pháp luật, thực nghiệmNhững hạn chế không đáp ứng đợc yêu cầu đấu tranh giai cấp vô sản mà kìm hãm thống t tởng phong trào công nhân Trong đó, giai cấp công nhân, phong trào công nhân phát triển mạnh mẽ, chủ nghĩa xã hội không tởng đáp ứng đợc phát triển này, đòi hỏi phải có lý luận tiên tiến dẫn đờng Cùng thời điểm, Châu Âu xuất nhiều tổ chức giai cấp vô sản, song cha có tổ chức thĨ hiƯn râ tÝnh chÊt cđa mét tỉ chøc chÝnh trị Một tổ chức đợc C Mác quan tâm nhiều Liên đoàn ngời nghĩa (thành lập 1836) Jiô Dép Môn lãnh đạo Đây lµ mét tỉ chøc mang tÝnh qc tÕ, bao gåm phần tử tiên tiến giai cấp vô sản nhiều nớc tham gia Liên đoàn ngời nghĩa chịu nhiều ảnh hởng t tởng chủ nghĩa xã hội không tởng Tổ chức thành lập có mời C Mác Ph Ăngghen tham gia nhng hai ông từ chối Mặc dù không tham gia nhng hai ông thờng xuyên trao đổi th từ để bớc giác ngộ t tởng trị ban lãnh đạo Liên đoàn Mùa xuân năm 1847 ban lãnh đạo Liên đoàn ngời nghĩa đồng ý điều kiện C Mác Ph Ăngghen đa Mác, Ăngghen thức tham gia tổ chức Mùa hè năm 1847, Đại hội Liên đoàn nghĩa C Mác Ph Ăngghen trình bày rõ quan điểm trị mình, Đại hội thảo luận thừa nhận quan điểm Đại hội đổi tên Liên đoàn ngời nghĩa thành Liên đoàn ngời Cộng sản, đổi hiệu, chơng trình hành động Tất ngời anh em thành hiệu Vô sản tất nớc, đoàn kết lại Đại hội thống coi Đại hội lần thứ Liên đoàn ngời Cộng sản tuyên bố mục đích Lật đổ chế độ t chủ nghĩa, xây dựng xã hội - xã hội không giai cấp Đại hội giao cho C Mác Ph Ăngghen soạn thảo Cơng lĩnh Điều lệ Liên đoàn Tại Đại hội thứ Liên đoàn đề phải soạn thảo cơng lĩnh ngời cộng sản Tháng năm 1947 Ban chấp hành Trung ơng Liên đoàn phát dự thảo có tên Cẩm nang ngời Cộng sản cho khu bộ, chi Liên đoàn Văn kiện mang đậm dấu ấn chủ nghĩa xã hội không tởng nên Mác, Ăngghen phản đối kịch liệt Nhày 22 tháng 10 năm 1947 phiên họp Ban chấp hành Liên đoàn Pari, Mác Ăngghen phê phán dự thảo Cẩm nang Ban chấp hành Liên đoàn đồng ý với hai ông bác bỏ văn kiện này; Ban chấp hành Liên đoàn giao cho Ăngghen soạn dự thảo Vì thế, cuốn: Những nguyên lý chủ nghĩa Cộng sản đợc Ăngghen viết sau Đây sơ thảo cơng lĩnh viết dới dạng hỏi đáp, gồm 25 câu Đến 29 tháng 11 năm 1847 Đại hội lần thứ Liên đoàn ngời Cộng sản Mác Ăngghen bảo vệ sở khoa học trớc Đại hội, Đại hội thảo luận uỷ quyền cho Mác, Ăngghen hoàn chỉnh cơng lĩnh Liên đoàn Mác, Ăngghen đổi tên: Những nguyên lý chủ nghĩa Cộng sản thành: Tuyên ngôn đảng Cộng sản Trong thời gian ngắn, từ tháng 12/1847 đến tháng 1/1848 C.Mác Ph.Ăngghen tập trung sức lực, trí tuệ hoàn thành: Tuyên ngôn Đảng Cộng sản gửi thảo sang Luân Đôn Tuyên ngôn Đảng Cộng sản đợc xuất công bố lần Luân Đôn vào ngày 24 tháng năm 1848 Tháng tháng năm Tuyên ngôn đợc in lại lần nữa, sau đợc xuất nhiều thứ tiếng nhiều nớc khác Tuyên ngôn Đảng Cộng sản đánh dấu đời học thuyết cách mạng - Häc thut M¸c, mét thÕ giíi quan khoa häc cđa chủ nghĩa Cộng sản Lần lịch sử, loài ngời thực đợc cách mạng t tởng với đỉnh cao trí tuệ Những quy luật vận động tự nhiên, xã hội t ngời đợc khám phá hệ thống hoá Toàn thành tựu trí tuệ loài ngời đợc tổng kết khái quát Sự đời của: Tuyên ngôn Đảng Cộng sản đáp ứng đòi hỏi cÊp thiÕt vỊ t tëng, lý ln vµ thùc tiƠn phong trào công nhân Trong: Tuyên ngôn Đảng Cộng sản, chủ nghĩa Mác đợc hình thành với tất phận cấu thành gồm: triết học, kinh tế trị học chủ nghĩa xã hội khoa học Đặc biệt, tác phẩm C Mác Ph Ăngghen sử dụng tài tình phép biện chứng vật để luận giải mối quan hệ lực lợng sản xuất quan hệ sản xuất, sở hạ tầng kiến trúc thợng tầng để xem xét xã hội cụ thể, xã hội t Đó luận giải hình thành, phát triển tất yếu diệt vong giai cấp t sản, đồng thời làm râ sø mƯnh lÞch sư thÕ giíi cđa giai cÊp vô sản, khẳng định giai cấp vô sản giải phóng đồng thời phải giải phóng toàn xã hội rõ: giai cấp vô sản hoàn thành sứ mệnh lịch sử không thành lập đợc đảng giai cấp Đảng Cộng sản đời vấn đề tất yếu khách quan, xuất phát từ vấn đề giai cấp đấu tranh giai cấp, từ yêu cầu thực sứ mệnh lịch sử giới giai cấp vô sản Đảng ngời đa yếu tố tự giác vào phong trào công nhân, ngời lãnh đạo tổ chức phong trào đấu tranh giai cấp vô sản đến thắng lợi Tuyên ngôn Đảng Cộng sản đợc trình bày gồm phần mở đầu chơng Các lần tái bản, C Mác Ph Ăngghen viết lời tựa bổ sung thêm số vấn đề mà trớc Tuyên ngôn cha đề cập tới Phần mở đầu C Mác Ph Ăngghen rõ tính cách mạng niềm tin tất thắng ngời cộng sản nghiệp đấu tranh Chơng 1- T sản vô sản, C Mác Ph Ăngghen phân tích sâu sắc trình phát sinh, hình thành phát triển chủ nghĩa t bản, từ ông ra: vận động nội tại, khách quan xã hội t dÉn ®Õn sù sơp ®ỉ tÊt u cđa giai cÊp t sản thắng lợi tất yếu giai cấp vô sản; giai cấp vô sản có sứ mệnh lịch sử thủ tiêu chủ nghĩa t xây dựng xã hội cộng sản chủ nghĩa Chơng 2- Những ngời vô sản ngời cộng sản, C Mác Ph Ăng ghen giải thích mối quan hệ Đảng Cộng sản giai cấp vô sản, tính tiên phong Đảng, mục đích, nhiệm vụ chiến lợc, sách lợc đảng, phê phán vu khống giai cấp t sản ngời cộng sản số vấn đề Chơng 3- Văn học xã hội chủ nghĩa cộng sản chủ nghĩa, chơng ông xác định thái độ cụ thể trào lu t tởng xã hội phi vô sản Cụ thể, ông phê phán trào lu chủ nghĩa xã hội phản động phong kiến, phân tích sâu sắc chủ nghĩa xã hội bảo thủ tiểu t sản, đánh giá thích đáng chủ nghĩa xã hội không tởng Chơng 4- Thái độ ngời cộng sản với đảng đối lập, chơng ông trình bày lập trờng kiên định Đảng Cộng sản vấn đề chiến lợc, sách lợc Sau nghiên cứu tác phẩm, xin tập trung làm rõ : T tởng C.Mác Ph.Ăngghen tính tất yếu khách quan phải thành lập Đảng Cộng sản Tuyên ngôn Đảng Cộng sản, ý nghĩa xây dựng Đảng Bằng phơng pháp t biện chứng, C.Mác Ph Ăngghen ®· chøng minh mét c¸ch khoa häc vỊ sù ph¸t triển xã hội loài ngời Theo hai ông, lịch sử phát triển xã hội loài ngời từ chế độ cộng sản nguyên thuỷ tan rã lịch sử đấu tranh giai cấp, đấu tranh giai cấp bị áp bóc lột với giai cấp bóc lột: Lịch sử tất xã hội tồn từ trớc đến ngày lịch sử đấu tranh giai cấp Ngời tự ngời nô lệ, quí tộc bình dân, chúa đất nông nô, thợ phờng hội thợ bạn, nói tóm lại, kẻ áp ngời bị áp bức, luôn đối kháng với nhau, tiến hành đấu tranh không ngừng, lúc công khai, lúc ngấm ngầm, đấu tranh kết thúc cải tạo cách mạng toàn xã hội, diƯt vong cđa hai giai cÊp ®Êu tranh víi nhau”2 Mác Ăngghen cho xã hội t sản đại, sinh từ lòng xã hội phong kiến bị diệt vong, không xoá bỏ đợc đối kháng giai cấp Nó đem lại giai cấp mới, điều kiện áp mới, hình thức ®Êu tranh míi thay thÕ cho nh÷ng giai cÊp, nh÷ng điều kiện áp bức, hình thức đấu tranh cũ mà Đến xã hội t đại phân chia thành hai giai cấp lớn thù địch với nhau, giai cấp t sản giai cấp vô sản Nội dung vận động lịch sử xã hội đại đấu tranh giai cấp vô sản giai cấp t sản Cuộc đấu tranh đa tới diệt vong tất yếu chủ nghĩa t thắng lợi chủ nghĩa cộng sản: Tuy nhiên, đặc điểm thời đại chúng ta, thời đại giai cấp t sản, đơn giản hoá đối kháng giai cấp Xã hội C Mác Ph Ăngghen, Toàn tập, tâp 4, Nxb CTQG, Hà Nội, 1995, tr 596, 597 10 ngµy cµng chia thµnh hai phe lớn thù địch với nhau, hai giai cấp lớn hoàn toàn đối lập nhau: giai cấp t sản giai cấp vô sản3 Đối với giai cấp t sản, Mác Ăngghen xác định rõ vị trí lịch sử giai cấp Nhờ áp dụng thành khoa học kỹ thuật vào sản xuất, công trờng thủ công đợc thay xí nghiệp đại, chủ công trờng thủ công trở thành chủ xí nghiệp tức nhà t sản đại Các ông cho rằng, đại công nghiệp tạo thị trờng giới, thị trờng giới thúc đẩy cho thơng nghiệp, hàng hải, phơng tiện giao thông tiến phát triển mau chóng lạ thờng Sự phát triển lại tác động trở lại đến việc mở rộng công nghiệp; mà công nghiệp, thơng nghiệp, hàng hải, đờng sắt phát triển giai cấp t sản lớn lên, làm tăng t họ lên đẩy giai cấp thời trung cổ để lại xuống phía sau Nh vậy, Mác Ăngghen cho thấy rằng, thân giai cấp t sản đại sản phẩm trình phát triển lâu dài, loạt cách mạng phơng thức sản xuất trao đổi Mỗi bớc phát triển giai cấp t sản có bớc tiến trị tơng ứng, sở chủ yếu để độc chiếm hẳn đợc quyền thống trị nhà nớc đại nghị đại: Giai cấp t sản đóng vai trò cách mạng lịch sử C Mác Ph Ăngghen, Toàn tập, tập 4, Nxb CTQG, Hµ Néi, 1995, tr 597 14 đấu tranh giai cấp vô sản chuyển từ đấu tranh tự phát sang đấu tranh tự giác, có tổ chức, có lãnh đạo: Sự tổ chức nh ngời vô sản thành giai cấp thành đảng, luôn bị cạnh tranh công nhân với phá vỡ Nhng luôn đợc tái lập luôn mạnh mẽ Nó lợi dụng bất hoà nội giai cấp t sản để buéc giai cÊp t s¶n ph¶i thõa nhËn b»ng luËt pháp, số quyền lợi giai cấp công nhân Chẳng hạn nh đạo luật ngày lao động 10 Anh8 Mác Ăngghen nhấn mạnh: Nói chung, xung đột xảy xã hội cũ thúc đảy trình phát triển giai cấp vô sản nhiều mặt Giai cấp t sản sống trạng thái chiến tranh không ngừng: trớc hết chống lại quý tộc, sau đó, chống lại phận giai cấp t sản mà quyền lợi xung đột với tiến công nghiệp, cuối cùng, luôn chống lại giai cấp t sản tất nớc Trong đấu tranh ấy, giai cấp t sản tự thấy buộc phải kêu gọi giai cấp vô sản, yêu cầu họ giúp sức, đó, lôi họ vào phong trào trị Thành thử, giai cấp t sản cung cấp cho ngời vô sản tri thức thân nó, nghĩa vũ khí chống lại thân nó.9 Hoặc: Trớc hết, giai cấp t sản sinh ngời đào huyệt chôn Sự sụp đổ giai cấp t sản thắng lợi giai cấp vô sản lµ tÊt u nh nhau” 10 Còng nh lời tựa cho lần xuất bản: "Tuyên ngôn C Mác Ph Ăngghen, Sách dẫn, tập 4, tr.609 C Mác Ph Ăngghen, Sách dẫn, tập 4, tr.609 10 C Mác Ph Ăngghen, Sách dẫn, tập 4, tr 613 15 Đảng Cộng sản" năm 1888, C Mác Ph Ăngghen rõ: Chính thân biến thành bại đấu tranh chống t bản- thất bại nhiều thành công - mà công nhân không cảm thấy tất môn thuốc vạn ứng họ vô dụng, họ không tới chỗ nhận thấy tờng tận điều kiện thực công giải phóng giai cấp công nhân11 Điều kiện lãnh đạo Đảng Cộng sản Và nh vậy, theo Mác Ăngghen, xã hội có giai cấp, giai cấp có lợi ích khác nhau, dẫn đến mâu thuẫn lợi ích Đó nguồn gốc mâu thuẫn giai cấp đấu tranh giai cấp Đấu tranh giai cấp đầu đấu tranh quyền lợi kinh tế Cuộc đấu tranh phát triển đến trình độ định chuyển hoá thành đấu tranh trị: Tất phong trào lịch sử, từ trớc đến nay, thiểu số thực hiện, mu lợi cho thiểu số Phong trào vô sản phong trào độc lập khối đại đa số, mu lợi ích cho khối đại đa số Giai cấp vô sản, tầng lớp bên dới xã hội đại, vùng dậy, vơn lên không làm nổ tung toàn thợng tầng kiến trúc bao gồm tầng lớp cấu thành xã hội quan phơng Cuộc đấu tranh giai cấp vô sản chống lại giai cấp t sản, dù mặt nội dung, đấu tranh dân tộc, nhng lúc đầu lại mang hình thức đấu tranh dân tộc Đơng nhiên trớc hết, giai cấp vô sản nớc phải toán xong giai cấp t sản nớc đã12 Theo hai ông, 11 12 C Mác Ph Ăngghen, Toµn tËp, tËp 21, Nxb CTQG, Hµ Néi, 1995, tr 518,521 C Mác Ph Ăng ghen:Sách dẫn, tập 4, tr.611 16 đấu tranh giai cấp phát triển đến trình độ đảng giai cấp đời Chính đảng đời tất yếu lịch sử, sản phẩm tự nhiên đấu tranh giai cấp đạt đến trình độ đòi hỏi phải có lãnh đạo thống hoạt động giai cấp, nhằm hớng nỗ lực chung vào mục tiêu chống lại giai cấp đối lập nhà nớc thống trị giai cấp Đó giai cấp nhà nớc t sản Chính đảng giai cấp công nhân đời đòi hỏi tất yếu khách quan đấu tranh giai cấp giai cấp vô sản với giai cấp t sản, điều kiện tiên để giai cấp vô sản thực sứ mệnh lịch sử Theo Mác Ăng ghen, vai trò lịch sử toàn giới giai cấp công nhân đợc định trớc hết địa vị giai cấp sản xuất xã hội, số lợng giai cấp đó, giai cấp bị bóc lột nhiều xã hội t Là giai cấp tiêu biểu cho lực lợng sản xuất tiến nhất, giai cấp đợc rèn luyện sản xuất công nghiệp, sản phẩm thân đại công nghiệp, giai cấp bị tớc đoạt hết t liệu sản xuất, buộc phải làm thuê cho nhà t sản Giai cấp công nhân giai cấp tiên tiến nhất, có tinh thần triệt để cách mạng nhất, có khả hành động cách mạng kiên nhất, có tính tỉ chøc vµ kû lt cao nhÊt, lµ giai cÊp đóng vai trò lãnh đạo cách mạng Tuy nhiên, theo Mác Ăngghen, giai cấp công nhân muốn thực đợc vai trò lịch sử giới điều kiện tiên 17 giai cấp công nhân phải tổ chức đảng độc lập Vì, giai cấp vô sản tổ chức đợc đảng trị độc lập mình, đấu tranh giai cấp công nhân chuyển từ đấu tranh tự phát, lẻ tẻ, rời rạc sang đấu tranh tự giác, có tổ chức, có lãnh đạo, giai cấp vô sản chuyển từ giai cấp tự thành giai cấp Mác Ăngghen khẳng định: Trong đấu tranh mình, chống quyền lực liên hợp giai cấp có của, giai cấp công nhân đợc tổ chức thành đảng độc lập với tất đảng cũ giai cấp có lập nên hành động với t cách giai cấp Việc tổ chức nh giai cấp công nhân thành đảng cần thiết để đảm bảo thắng lợi cách mạng xã hội thắng lợi mục đích cuối : thủ tiêu giai cấp13 Ăngghen rõ: Để cho giai cấp vô sản đủ vững mạnh để chiến thắng phút định, cần phảI - điều Mác chủ trơng từ năm 1847thành lập đảng riêng biệt khác hẳn đảng khác đối lập hẳn với đảng này, đảng giai cấp tự giác 14 Nh vậy, theo t tởng Mác Ăngghen, vai trò lịch sử toàn giới địa vị lãnh đạo giai cấp công nhân, việc thực mục tiêu cao giai cấp công nhân đấu tranh cách mạng xoá bỏ thống trị giai cấp t sản định tính tất yếu 13 14 C Mác ¡ngghen, Toµn tËp, TËp 4, Nxb CTQG, Hµ Néi, 1983, tr.207 C.Mác Ph Ăngghen, Toàn tập, tập 6, Nxb CTQG, Hà Nội, 1995, tr 704 18 khách quan cần thiết phải thành lập đảng cách mạng giai cấp vô sản Nh vậy, đảng giai cấp vô sản mà C Mác Ph Ăngghen đề cập tới phải Đảng cách mạng, Đảng độc lập mang chất giai cấp vô sản rõ rệt, độc lập trị, t tởng tổ chức, không bị lệ thuộc vào giai cấp t sản, không bị giai cấp t sản lợi dụng, Đảng gắn bó chặt chẽ với giai cấp vô sản nhân dân lao động Mặt khác, độc lập nhng Đảng hội kín, tách khỏi quần chúng nhân dân lao động nói chung giai cấp vô sản nói riêng; Đảng liên hệ chặt chẽ với quần chúng, không đối lập với Đảng tổ chức khác giai cấp vô sản Đảng phải tích cực hoạt động để đa t tởng chủ nghĩa xã hội khoa học vào tổ chức hớng hoạt động tổ chức theo quỹ đạo cách mạng vô sản Những đấu tranh tạo điều kiện cho giai cấp vô sản đoàn kÕt thµnh tỉ chøc Sù tỉ chøc nh vËy thµnh đảng Sự tồn tại, phát triển đảng sứ mệnh giai cấp vô sản Đảng kết thúc vai trò sứ mệnh lịch sử giới giai cấp vô sản hoàn thành Trong đấu tranh, Đảng Cộng sản không tập hợp hàng ngũ giai cấp vô sản mà tầng lớp trung gian, nhà tiểu công nghiệp, tiểu thơng, thợ thủ công, nông dân Song, rơi vào hàng ngũ vô sản, họ tự nguyện từ bỏ quan điểm họ để đứng quan điểm giai cấp vô sản, bảo vệ lợi ích tơng lai họ Hơn nữa, đấu tranh giai cấp tiến gần tới 19 định, giai cấp thống trị bị phân hoá, phận nhỏ tách khỏi giai cấp theo giai cấp vô sản Đó phận nhà t tởng t sản vơn lên nhận thức đợc mặt lý luận toàn vận động Thực tiễn khẳng định tầng lớp trung gian giai cấp thống trị từ bỏ lập trờng giai cấp để tham gia vào hàng ngũ giai cấp vô sản Trong thực tiễn lúc đó, C.Mác, Ăngghen chứng kiến phong trào cộng sản công nhân quốc tế xuất nhiều tổ chức tự xng đảng vô sản đại biểu cho quyền lợi giai cấp vô sản nhng thực tế đảng độc lập, đảng thực cách mạng giai cấp vô sản, ®đ søc ®ãng vai trß l·nh tơ cđa giai cÊp vô sản nh: đảng hiến chơng Anh đời năm 1832, hình thức đảng vô sản nhng thực chất đuôi giai cấp t sản chống lại giai cấp vô sản Khi ngời lãnh đạo Liên đoàn ngời nghĩa đồng ý để C.Mác Ph.Ăngghen cải tổ triệt để tổ chức ông có nhiều chủ trơng việc làm tích cực nh: Đổi tên Liên đoàn ngời nghĩa thành Liên đoàn ngời Cộng sản tuyên truyền, xây dựng làm cho tổ chức trở thành Đảng cách mạng giai cấp vô sản Theo Mác Ăngghen: Mục đích trớc mắt ngời cộng sản mục đích trớc mắt tất đảng vô sản khác: tổ chức ngời vô sản thành giai cấp, lật đổ thống trị giai cấp t sản, giai cấp vô sản giành lấy quyền Những quan điểm lý luận ngời cộng sản tuyệt 20 nhiên không dựa ý niệm, nguyên lý nhà cải cách giới phát minh hay phát Những nguyên lý biểu khái quát quan hệ thực cđa mét cc ®Êu tranh giai cÊp hiƯn cã, cđa vận động lịch sử diễn trớc mắt 15 Từ đó, hai Ông rõ : Vậy mặt thực tiễn, ngời cộng sản phận kiên đảng vô sản tất nớc, phận thúc đẩy phong trào tiến lên, mặt lý luận, họ phận lại giai cấp vô sản chỗ họ hiểu rõ điều kiện, tiến trình kết chung phong trào vô sản 16 Nh vậy, theo C Mác Ph Ăngghen, Đảng thể tính vô sản rõ rệt, Đảng mang chất giai cấp vô sản, Đảng phải đứng vững lập trờng giai cấp vô sản để giải vấn đề xây dựng hoạt động Đảng Cơng lĩnh chiến lợc, sách lợc Đảng phải xuất phát từ lợi ích giai cấp vô sản, nhân dân lao động phù hợp với thực tiễn nớc Mục đích lợi ích Đảng Cộng sản giai cấp vô sản thống nhất, Đảng Cộng sản đại biểu trung thành phấn đấu cho quyền lợi toàn thể giai cấp vô sản Sứ mệnh lịch sử giai cấp vô sản sứ mệnh lịch sử Đảng cộng sản Kẻ thù giai cấp vô sản giai cấp t sản kẻ thù Đảng Cộng sản Đảng Cộng sản đội tiên phong, tham mu chiến đấu, ngời vạch cơng lĩnh, chiến lợc, sách lợc cho giai cấp, Đảng Cộng sản phải đợc trang bị lý luận tiên phong 15 16 C Mác Ph Ăngghen, Sách dẫn, tập 4, tr 615 C Mác Ph Ăngghen, Sách dẫn, tập 4, tr 615 21 phải thực tiên phong mặt lý luận Đảng Cộng sản phải lấy nguyên lý cđa chđ nghÜa x· héi khoa häc lµm nỊn tảng t tởng, có nh xác định đắn vấn đề lãnh đạo xây dựng Đảng Chỉ đợc lý luận tiên phong dẫn đờng tích cực đấu tranh bảo vệ t tởng khoa học Đảng Cộng sản làm tròn sứ mệnh lịch sử C.Mác Ph.Ăngghen ngời nêu lên t tởng đảng cách mạng giai cấp vô sản mà ngời tham gia xây dựng đảng cách mạng giai cấp vô sản Đồng thời ông tích cực tuyên truyền t tởng chủ nghĩa cộng sản khoa học vào phong trào vô sản, coi yếu tố có ý nghĩa định để làm cho Đảng Cộng sản thực đảng cách mạng Để tiến tới thành lập Đảng cách mạng giai cấp vô sản, C.Mác Ph.Ăngghen tích cực tuyên truyền chủ nghĩa xã hội khoa học cách viết đăng báo, thành lập uỷ ban thông tin cộng sản Bỉ, Anh, Pháp, Đức để thống vỊ t tëng, tỉ chøc cđa nh÷ng ngêi x· héi chủ nghĩa vô sản tiên tiến tất nớc Khi đợc mời tham gia Liên đoàn ngời nghĩa C.Mác Ph Ăngghen đấu tranh ®a chđ nghÜa x· héi khoa häc vµo tỉ chøc thay cho chủ nghĩa cộng sản không tởng, làm cho Liên đoàn ngời Cộng sản lần trở thành đảng cách mạng, khoa học Cuộc đấu tranh đảng biểu hoàn chỉnh nhất, đầy đủ rõ rệt đấu 22 tranh trị giai cấp Đảng tổ chức trị, sản phẩm lịch sử tự nhiên đấu tranh trị cđa mét giai cÊp, vµ chđ u, tríc hÕt nã đại biểu quyền lợi giai cấp Bất kỳ đảng đời theo quy luật Không có đảng siêu giai cấp Đảng còng mang tÝnh chÊt cđa mét giai cÊp V× vËy, để hoàn thành sứ mệnh lịch sử mình, giai cấp công nhân phải lập đảng với t cách lãnh tụ trị, tham mu chiến đấu, thực tiên phong lý luận thực tiễn, t tởng tổ chức để lãnh đạo phong trào công nhân Hiện nay, nhiều học giả t sản bọn hội xét lại đại phong trào cộng sản công nhân quốc tế sức phủ nhận vai trò lãnh đạo Đảng Cộng sản Họ phủ nhận vai trò lịch sử giai cấp công nhân thành cách mạng Hậu sụp đổ Liên Xô số nớc Đông Âu mà Đảng Cộng sản giành đợc quyền trớc thân chủ nghĩa xã hội khoa học mà Đảng Cộng sản nớc phạm sai lầm chủ quan, ý chí, mà chủ yếu nhận thức vận dụng cách sơ cứng, giáo điều; ỏ chỗ giai cấp công nhân vai trò lịch sử giới Vai trò đợc định trớc hết chủ yếu vai trò sản xuất xã hội điều kiện lịch sử quy định cách khách quan Giai cấp công nhân giai cấp đại diện cho phơng 23 thức sản xuất tiên tiến Song, còng cÇn cã mét nhËn thøc míi vỊ giai cÊp công nhân đại Đó giai cấp công nhân có khoa học, kỹ thuật, có trí tuệ, đợc trí thức hoá Qua bao thăng trầm lịch sử, biến động phong trào cộng sản công nhân quốc tế, cách mạng giới, song quan điểm, t tởng đợc C.Mác Ph Ăngghen trình bày Tuyên ngôn Đảng Cộng sản giữ nguyên giá trị Tuyên ngôn Đảng Cộng sản đời, ®¸nh dÊu sù ®êi cđa chđ nghÜa M¸c, ®ång thời Tuyên ngôn cơng lĩnh trị phong trào cộng sản công nhân quốc tế Sự đời Tuyên ngôn chấm dứt thời kỳ khủng hoảng lý luận cách mạng, đờng lối cách mạng, đáp ứng đòi hỏi phong trào công nhân lúc Khi Tuyên ngôn đợc công bố, tác phẩm tác động lớn để Đảng Cộng sản phạm vi toàn giới đời lãnh đạo cách mạng phong trào công nhân Tác phẩm cn kinh ®iĨn chđ u cđa chđ nghÜa x· héi khoa học giữ vị trí đặc biệt quan trọng kho tàng lý luận chủ nghĩa Mác-Lênin Những t tởng Tuyên ngôn Đảng Cộng sản nh÷ng chØ dÉn hÕt søc quan träng, cã ý nghÜa thiết thực công tác xây dựng hoạt động Đảng Cộng sản Nó đợc Lênin, Hồ Chí Minh lãnh tụ cộng sản giới vận dụng trung thành mà bảo vệ, phát triển trở thành học thuyết cách mạng, khoa học giai cấp vô sản giới Trung thành vận dụng sáng tạo Chủ nghĩa Mác - Lênin nh 24 t tởng tác phẩm: Tuyên ngôn Đảng Cộng sản, trình lãnh đạo cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh coi trọng đặc biệt việc xây dựng Đảng để lãnh đạo phong trào cách mạng Việt Nam đến bến bờ thắng lợi Ngời sức truyền bá chủ nghĩa Mác - Lênin vào phong trào cách mạng, trớc hết vào phong trào công nhân Việt Nam Đảng Cộng sản Việt Nam đời, kết hợp chủ nghĩa Mác - Lênin với phong trào công nhân phong trào yêu nớc Từ ngày thành lập đến nay, Đảng Cộng sản Việt Nam khẳng định Đảng đội tiên phong giai cấp công nhân Việt Nam, đại biểu trung thành lợi ích giai cấp công nhân, nhân dân lao động dân tộc Mục đích Đảng xây dựng nớc Việt Nam độc lập, giàu mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh, thực thành công chủ nghĩa xã hội, cuối chủ nghĩa cộng sản, góp phần vào nghiệp cách mạng nhân dân giới phong trào cộng sản, công nhân quốc tế Đảng khẳng định việc nâng cao chất giai cấp công nhân, tính tiên phong Đảng t tởng xuyên suốt công tác xây dựng Đảng; thờng xuyên chăm lo xây dựng Đảng vững mạnh trị, t tởng tổ chức, lý luận thực tiễn, cơng lĩnh, đờng lối, tổ chức Đảng tính tiên phong, gơng mẫu đội ngũ đảng viên Ngày nay, nhân dân ta tiếp tục thực nghiệp đổi đất nớc theo định hớng xã hội chủ nghĩa, nghiệp công nghiệp hoá, đại hoá đất nớc đặt yêu cầu mới, đòi hỏi nỗ lực cố gắng toàn Đảng, 25 toàn dân, đặc biệt vai trò tiên phong Đảng Trong xác định xây dựng kinh tế trọng tâm, Đảng ta coi xây dựng Đảng nhiệm vụ then chốt Kiên trì giữ vững, tăng cờng lãnh đạo Đảng, chăm lo xây dựng Đảng vững mạnh mặt nhân tố định thắng lợi nghiệp đổi đất nớc ta Nghị Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IX Đảng khẳng định: Những thành tựu yếu công đổi mới, xây dựng bảo vệ Tổ quốc gắn liền với trách nhiệm lãnh đạo Đảng u điểm, khuyết điểm công tác xây dựng Đảng 17 Đánh giá thành tựu đạt đợc qua năm thực Nghị Đại hội Đảng lần thứ IX công tác xây dựng Đảng, Nghị Đại hội Đảng lần thứ X khẳng định: Công tác xây dựng Đảng đạt số kết tích cực Công tác giáo dục trị t tởng, công tác tổ chức cán bộ, xây dựng tổ chức sở đảng gắn với xây dựng hệ thống trị sở, phát triển đảng, công tác kiểm tra có chuyển biến Đa số cán bộ, đảng viên phát huy vai trò tiên phong, động sáng tạo, giữ gìn phẩm chất đạo đức 18 Để đạt đợc thành tựu nhờ đờng lối đắn Đảng; quản lý thống theo pháp luật Nhà nớc, điều hành động phủ nỗ lực toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta Tuy nhiên, Nghị Đại hội Đảng lần thứ X yếu kém, khuyết điểm công tác xây dựng 17 ĐCSVN,Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX, Nxb CTQG, Hà Nội, 2001, tr.137 18 18,19 ĐCSVN,Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X, Nxb CTQG, Hà Nội,2006, tr.61,65 26 Đảng: Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng cha đạt yêu cầu Tình trạng suy thoái t tởng trị, đạo đức lối sống, bệnh hội, chủ nghĩa cá nhân tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí phận cán bộ, công chức diễn nghiêm trọng Nhiều tổ chức sở đảng thiếu sức chiến đấu không đủ lực giải vấn đề phức tạp nảy sinh Công tác t tởng thiếu tính thuyết phục Công tác lý luận cha làm sáng tỏ đợc số vấn đề quan trọng công đổi Công tác tổ chức cán nhiều mặt yếu Chất lợng hiệu kiểm tra, giám sát cha cao19 Những khuyết điểm yếu nói nhiều nguyên nhân khách quan chủ quan, chủ yếu nguyên nhân chủ quan: T Đảng số lĩnh vực chậm đổi Một số vấn đề tầm quan điểm, chủ trơng lớn cha đợc làm rõ nên cha đạt đợc thống cao nhận thức thiếu dứt khoát hoạch định sách đạo điều hành20 Nh vậy, công tác xây dựng Đảng, Đảng ta nhìn nhận, đánh giá đắn thành tựu, rõ yếu kém, khuyết điểm tìm nguyên nhân yếu để khắc phục sửa chữa, nhằm lãnh đạo cách mạng Việt Nam thắng lợi Vì vậy, phải tuyệt đối kiên định với lãnh đạo Đảng Cộng sản Thực tiễn cách mạng Việt Nam yêu cầu nhiệm vụ xây dựng bảo vệ tổ qc x· héi chđ nghÜa thêi kú thùc hiƯn công nghiệp hoá, đại hoá đất nớc đòi hỏi phải giữ vững, tăng cờng lãnh đạo phát 19 20 ĐCSVN, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X, Nxb CTQG, Hà Nội, 2006, tr.65 27 huy tính tiền phong Đảng Đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng vấn đề mà vấn đề có tính cấp thiết Đảng ta chủ trơng tiếp tục đẩy mạnh thực vận động xây dựng chỉnh đốn Đảng theo Nghị TW6 (lần 2) khoá VIII Nghị TW4 khoá IX, giải pháp thiết thực nhằm nâng cao lực lãnh đạo sức chiến đấu Đảng Nội dung tiến hành vận động xây dựng chỉnh đốn Đảng phải toàn diện trị, t tởng, ngời tổ chức, phẩm chất, lực phơng pháp lãnh đạo, tác phong công tác, cần tập trung vào nội dung then chốt là: Nâng cao trình độ trí tuệ, lực lãnh đạo trị, tăng cờng công tác giáo dục trị, t tởng, đạo đức, lối sống kiến thức mặt cho cán bộ, đảng viên; đổi nội dung, phơng thức lãnh đạo Đảng gắn với đổi hệ thống trị, trớc hết Nhà nớc; đổi công tác quần chúng Đảng, đẩy mạnh đấu tranh chống tham nhũng tệ nạn xã hội Bảo đảm dân chủ, giữ gìn kỷ luật, tăng cờng đoàn kết thống Đảng, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, làm đảng, nâng cao chất lợng đội ngũ đảng viên, tiếp tục đổi công tác cán bộ, xây dựng đội ngũ cán đáp ứng yêu cầu tình hình Đảng Cộng sản Việt Nam Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập rèn luyện, trải qua nhiều thử thách, trở thành Đảng Mác- Lênin kiên cờng, trởng thành trị, vững vàng trớc biến cố vô khó khăn lịch sử nớc giới Đó thành công học thuyết Mác 28 Lênin Đảng đợc vận dụng sáng tạo việc xây dựng đảng cách mạng giai cấp công nhân nớc có kinh tế chậm phát triển, vốn xã hội thuộc địa, nửa phong kiến Hiện giới, bọn hội, xét lại giai cấp t sản tìm cách xuyên tạc nhằm phủ nhận giá trị t tởng trong: Tuyên ngôn Đảng Cộng sản nh học thuyết Mác Lê nin Đảng, việc nghiên cứu, nắm vững giá trị t tởng Tuyên ngôn nguyên lý học thuyết Mác - Lênin Đảng có ý nghĩa to lớn, giúp sở lý luận để quán triệt vận dụng sáng tạo đờng lối, sách, xây dựng Đảng ngày vững mạnh, xứng đáng đội tiên phong cách mạng, ngời lãnh đạo trị giai cấp công nhân nhân dân lao động Việt Nam ... nớc tham gia Liên đoàn ngời ngh a chịu nhiều ảnh hởng t tëng chđ ngh a x· héi kh«ng tëng Tỉ chøc thành lập có m i C M c Ph Ăngghen tham gia nhng hai ông từ chối M c dù không tham gia nhng hai ông... tÝnh chÊt c a tổ chức trị M t tổ chức đợc C M c quan t m nhiều Liên đoàn ngời ngh a (thành lập 1836) Jiô Dép M n lãnh đạo Đây tổ chức mang tính quốc tế, bao g m phần tử tiên tiến giai cấp vô sản... đem lại giai cấp m i, điều kiện áp m i, hình thức đấu tranh thay cho giai cấp, điều kiện áp bức, hình thức đấu tranh cũ m Đến xã hội t đại phân chia thành hai giai cấp lớn thù địch với nhau,
- Xem thêm -

Xem thêm: TT m a về tính tất yếu thành lập ĐCS, TT m a về tính tất yếu thành lập ĐCS

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn