bài giảng các cặp phạm trù

33 83 0
  • Loading ...
1/33 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/07/2019, 14:24

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI KHOA TRIẾT HỌC MÔN THỰC HÀNH DẠY HỌC TẠI TRƯỜNG SƯ PHẠM Bài giảng: CÁC CẶP PHẠM TRÙ CƠ BẢN CỦA PHÉP BIỆN CHỨNG DUY VẬT Hà Nội – 2017 BÀI GIẢNG NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC - LÊNIN I THÔNG TIN CHUNG VỀ TIẾT GIẢNG 1.1 Người thiết kế: 1.2 Người hướng dẫn: 1.3 Bài soạn: Chương II: PHÉP BIỆN CHỨNG DUY VẬT III CÁC CẶP PHẠM TRÙ CƠ BẢN CỦA PHÉP BIỆN CHỨNG DUY VẬT 1.4 Chủ đề giảng: Các cặp phạm trù: Nội dung hình thức Bản chất tượng Khả thực 1.5 Đối tượng: Sinh viên năm trường Đại học Sư phạm Hà Nội 1.6 Địa điểm: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 1.7 Thời gian: tiết 1.8 Hình thức lên lớp: Lên lớp tập trung II NỘI DUNG TIẾT GIẢNG Mục tiêu, yêu cầu: 1.1 Mục tiêu Sau học xong này, người học có khả năng: 1.1.1 Về kiến thức Qua học giúp sinh viên hiểu được: - Các khái niệm bản: +Nội dung gì? Hình thức gì? +Bản chất gì? Hiện tượng gì? +Khả gì? Hiện thực gì? - Mối quan hệ biện chứng giữa: +Nội dung hình thức +Bản chất tượng +Khả thực - Ý nghĩa phương pháp luận rút từ mối quan hệ biện chứng nội dung hình thức, chất tượng, khả thực 1.1.2 Về kỹ - Phân biệt khái niệm bản: nội dung, hình thức, chất, tượng, khả năng, thực - Vận dụng cặp phạm trù nội dung hình thức, chất tượng, khả thực để giải thích tượng đời sống xã hội 1.1.3 Về thái độ - Giúp sinh viên nhận thức nhìn nhận đắn ba cặp phạm trù, nội dung – hình thức, chất – tượng khả – thực, từ đó tôn trọng tồn khách quan vật, tượng, biết tìm cách giải khó khăn theo quan điểm chủ nghĩa Mác – Lênin - Áp dụng vào hoạt động thực tiễn để có nhìn sâu sắc vật, tượng diễn đời sống ngày 1.2 Yêu cầu - Sinh viên nghiên cứu giáo trình Những nguyên lý chủ nghĩa Mác – Lênin, chuẩn bị trước lên lớp, tích cực chủ động việc tiếp cận nội dung học thực nghiêm túc yêu cầu giảng viên Trọng tâm tiết giảng: - Nội dung hình thức: a) Phạm trù nội dung, hình thức b) Quan hệ biện chứng nội dung hình thức c) Ý nghĩa phương pháp luận - Bản chất tượng a) Phạm trù chất, tượng b) Quan hệ biện chứng nội dung hình thức c) Ý nghĩa phương pháp luận - Khả thực a) Phạm trù khả năng, thực b) Quan hệ biện chứng khả thực c) Ý nghĩa phương pháp luận Phương pháp, phương tiện dạy học bản: 3.1 Phương pháp dạy học: Sử dụng nhiều phương pháp, đó, chủ yếu dùng phương pháp vấn đáp, nêu vấn đề, kết hợp với thuyết trình, trích dẫn kinh điển hợp lý 3.2 Phương tiện dạy học: - Đề cương chi tiết, đề cương giảng, giáo trình Những nguyên lý chủ nghĩa Mác – Lênin (2014), NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội - Bài giảng chủ yếu dùng phấn, bảng, có máy tính, máy chiếu Tài liệu tham khảo: 4.1 Bộ Giáo dục đào tạo - Giáo trình mơn học Những nguyên lý chủ nghĩa Mác - Lênin (Dành cho sinh viên Đại học, cao đẳng khối không chuyên ngành Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, Nxb Chính trị Quốc gia – Sự thật, Hà Nội, 2014) 4.2 Hội đồng trung ương đạo biên soạn giáo trình quốc gia mơn khoa học Mác – Lênin tư tưởng Hồ Chí Minh, Giáo trình triết học Mác – Lênin (2008), NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội 4.3 PGS TS Trần Đăng Sinh (Chủ biên), Giáo trình Triết học Mác - Lênin nâng cao (dùng cho sinh viên chuyên ngành Triết học học viên cao học, nghiên cứu sinh không chuyên ngành Triết học), Nxb Khoa học xã hội, 2014 4.4 Hỏi – đáp môn nguyên lý chủ nghĩa Mác – Lênin: dành cho sinh viên đại học, cao đẳng khối không chuyên ngành Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, PGS.TS Trần Văn Phòng, PGS.TS An Như Hải, PGS.TS Đỗ Thị Thạch, Nxb Chính trị Quốc gia Hà Nội, 2009 4.5 Hỏi – đáp triết học Mác – Lênin, Trần Văn Phòng, Nguyễn Thế Kiệt, Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội, 2007 4.6 Những nguyên lý chủ nghĩa Mác - Lênin, dành cho sinh viên Đại học, Cao đẳng khối khơng chun ngành Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh (2013), Nxb Chính trị quốc gia 4.7 Các sách, báo, tạp chí chuyên ngành liên quan đến nội dung giảng Các bước lên lớp Bước 1: Ổn định lớp Bước 2: Kiểm tra cũ Câu hỏi: Trong tiết học hôm trước, cô giới thiệu với em khái niệm phạm trù ba cặp phạm trù đầu tiên Vậy trước vào bạn nhắc lại cho cô lớp biết khái niệm phạm trù? Đáp án: Phạm trù khái niệm rộng nhất, phản ánh mặt, thuộc tính, mối liên hệ chung, vật tượng thuộc lĩnh vực định Mỗi môn khoa học có hệ thống phạm trù riêng mình, phản ánh mặt, thuộc tính, mối liên hệ phổ biến thuộc phạm vi khoa học đó nghiên cứu Bước 3: Nội dung giảng *Giới thiệu bài: Với tư cách khoa học mối liên hệ phổ biến phát triển, phép biện chứng khái quát mối liên hệ phổ biến nhất, bao quát lĩnh vực tự nhiên, xã hội tư vào cặp phạm trù Hôm trước nghiên cứu ba cặp phạm trù đầu tiên, đó là: riêng chung, nguyên nhân kết quả, tất nhiên ngẫu nhiên, tiết học ngày hôm cô giới thiệu với em ba cặp phạm trù lại: nội dung hình thức, chất tượng, khả thực Nội dung kiến thức chủ yếu 4) Nội dung hình thức Hoạt động của GV HS Nội dung kiến thức cần đạt * Hoạt đợng 1: Tìm hiểu khái niệm phạm trù nội dung Nợi dung hình thức phạm trù hình thức a) Phạm trù nội dung, hình thức? GV: Em hiểu nội dung? Thế hình thức? SV: Trả lời GV: Kết luận - Phạm trù nội dung: dùng để tổng hợp tất mặt, yếu tố, trình cấu tạo nên vật, tượng - Phạm trù hình thức: dùng để phương thức tồn phát triển vật, tượng đó, hệ thống mối liên hệ tương đối bền vững yếu tố nó GV: Theo chủ nghĩa Mác- Lênin vật có hình thức bề nó phép biện chứng vật ý chủ yếu đến hình thức bên vật, nghĩa cấu bên nội dung Trong cặp phạm trù này, phép biện chứng vật chủ yếu muốn nói đến hình thức bên gắn liền với nội dung khơng nói đến hình thức bề (diện mạo) vật -VD1: Khi phân tích phân tử nước (H 2O) ta có thể thấy: nội dung: nguyên tử (H) nguyên tử (O 2); hình thức: liên kết nguyên tử H-O-H - VD2: Các tác phẩm văn học xuất thành sách có hình dáng, màu sắc định, nó hình thức bên ngồi Cái quan trọng hình thức bên tác phẩm, cụ thể đó bố cục tác phẩm, hình tượng nghệ thuật, ngôn ngữ, phong cách, bút pháp… sử dụng để diễn đạt nội dung, diễn đạt lại tư tưởng, vấn đề sống mà tác giả muốn nêu lên Chính đó hình thức mà chủ nghĩa vật biện chứng muốn đề cập đến cặp phạm trù nội dung – hình thức GV: Tương tự quan sát hình ảnh máy chiếu, bạn cho nội dung hình thức q trình sản xuất gì? SV: Trả lời GV: Kết luận - VD3: Nội dung trình sản xuất tổng hợp tất yếu tố vật chất người, công cụ lao động, đối tượng lao động, q trình người sử dụng cơng cụ để tác động vào đối tượng lao động, cải biến nó tạo sản phẩm cần thiết cho người Còn hình thức q trình sản xuất trình tự kết hợp, thứ tự xếp tương đối bền vững yếu tố vật chất trình sản xuất, quy định đến vị trí người sản xuất tư liệu sản xuất sản phẩm trình sản xuất GV: Chuyển ý Vậy nội dung hình thức có mối quan hệ với nào, sang phần b * Hoạt đợng : Tìm hiểu mối quan hệ b) Quan hệ biện chứng nội dung hình thức biện chứng nội dung hình thức GV: Quan sát sơ đồ máy chiếu, bạn nêu cho cô cách hiểu em sơ đồ biểu thị mối quan hệ nội dung hình thức? SV: Trả lời - Thứ nhất: Sự thống gắn bó nội dung hình thức GV: Kết luận GV: Theo quan niệm phép biện chứng vật, nội dung hình thức + Nội dung hình thức gắn bó chặt chẽ với nhau, không tách rời Không có hình thức lại khơng chứa đựng nội dung vật, tượng có mối quan hệ không có nội dung lại khơng tồn biện chứng với hình thức GV: Giải thích: Điều đó nội dung bao gồm mặt, yếu tố, trình tạo nên vật, đó, hình thức lại hệ thống mối liên hệ tương đối bền vững yếu tố Như yếu tố vừa góp phần tạo nên nội dung vừa tham gia vào mối liên hệ tạo nên hình thức Do đó nội dung hình thức ln ln gắn bó chặt chẽ với chỉnh thể thống Nội dung hình thức đó - Tuy nhiên, khơng phải nội dung hình thức phù hợp với nhau, nội dung thể hình thức định hình thức chứa đựng nội dung định Như vậy, phù hợp nội dung hình thức Thực ra, khơng có phù hợp phù hợp với độ lệch hoàn toàn tuyệt đối nội dung định Độ lệch đó nhiều hay tùy thuộc vào hình thức Bởi lẽ, yếu tố, trình tạo nên nội dung trạng thái vận động, biến đổi không ngừng, đó hệ thống mối liên hệ chúng, tức hình thức lại tương đối bền vững, ổn định Kết nội dung hình thức có “độ lệch”, không phù hợp định - Mặt khác, nội dung hình thức khơng có khơng phù hợp hồn tồn, tuyệt đối, trường hợp đó, thống tương đối nội dung hình thức bị phá vỡ vật khơng vật cũ trường hợp cụ thể Chính có độ lệch đó nên nội dung tình hình phát triển khác có thể có nhiều hình thức ngược lại, hình thức có thể thể nội dung khác chi… đó chung , chất người GV: Mỗi quy luật thường biểu mặt, khía cạnh định chất chất tổng hợp nhiều quy luật GV: Chuyển ý Vậy chất tượng có mối quan hệ với nào, sang 5.2 Mối quan hệ biện chứng chất tượng *Lưu ý: Hoạt đợng : Tìm hiểu mối quan hệ biện chứng - Phạm trù chất gắn liền với chất tượng GV: Giảng phạm trù chung, Quan điểm tâm không giải đắn mối quan hệ biện chứng chất tượng, khơng đồng với chung họ không thừa nhận không hiểu tồn Có chung chất, khách quan chất tượng có chung không chất GV: VD Platon cho rằng, giới thực thể tinh thần - Phạm trù chất phạm trù tồn vĩnh viễn bất biến chất chân vật Những vật mà cảm nhận quy luật bậc (xét 18 bóng thực thể tinh thần mà mức độ nhận thức người) không đồng với GV: Tại chất tượng lại tồn khách quan? SV: Suy nghĩ trả lời GV: nhận xét kết luận 5.2 Mối quan hệ biện chứng chất hiện tượng - Chủ nghĩa tâm chủ quan cho rằng, chất không tồn thật sự, chất tên gọi trống rỗng người bịa đặt ra, tượng dù có tồn đó tổng GV: Vậy thống chất hợp cảm giác tượng thể nào? người, tồn chủ SV: Suy nghĩ trả lời quan người 19 GV: Nhận xét kết luận - Chủ nghĩa tâm khách quan thừa nhận tồn thực chất đó thân vật mà theo họ đó thực thể tinh thần GV:phân tích V.I Lênin viết: "Bản chất Hiện tượng có tính chất" VD: “nhìn mặt mà bắt hình dong” “con nhà tơng khơng giống lơng giống cánh” “rau sâu nấy” - Ngược lại với quan điểm “Đàn bà thắt đáy lưng ong đây, chủ nghĩa vật biện Gót chân thon nhỏ đáng chăm quan tiền” chứng cho rằng, chất “Những người béo trục béo tròn tượng tồn khách quan vốn có vật Ăn vụng chớp đánh ngày”… không sáng tạo Thí dụ: Bản chất giai cấp tư sản chế độ tư - Bởi vật chủ nghĩa bóc lột giá trị thặng dư Bản chất tạo nên từ yếu tố bộc lộ nhiều tượng chủ nghĩa tư bần hóa giai cấp vô sản, thất định Những yếu tố liên kết nghiệp, khủng hoảng kinh tế theo chu kỳ, ô nhiễm với mối liên mơi trường, chiến tranh Khi khơng giai cấp tư sản, khơng chế độ bóc lột giá trị thặng dư hệ khách quan, đan xen, chằng tượng theo, người chịt Trong đó có mối 20 làm chủ thực tự nhiên, xã hội thân liên hệ tất nhiên, tương đối ổn định Những mối liên hệ tất nhiên đó tạo thành chất vật; tượng biểu bên ngồi chất, khách quan khơng phải GV: Chuyển ý Tuy nhiên, lúc chất cảm giác chủ quan tượng trùng khớp với thể qua dễ nhận biết mà có lúc nó che dấu người (nhiễu sóng) Ví dụ nhiều người muốn - Chủ nghĩa vật biện chứng lừa nha, bề sang trọng lịch sự, ăn nói dễ nghe, định nhiệt tình… Người ta nói “ đẹp phơ xấu khơng thừa nhận tồn xa đậy lại”, “ ném đá dấu tay”, “ gắp lửa bỏ tay khách quan chất người”… Thế trường hợp chúng khơng tượng, mà cho rằng, thống mà chúng mâu thuẫn với chất tượng có GV: quan hệ biện chứng vừa thống Tính chất mâu thuẫn thống chất tượng thể nào? gắn bó chặt chẽ với nhau, SV: Suy nghĩ, trả lời vừa mâu thuẫn đối lập GV: Nhận xét kết luận - Bản chất tượng thống với nhau, 5.2.1 Sự thống thống hai mặt đối lập Do chất tượng chất tượng phù hợp hồn tồn mà ln bao hàm mâu thuẫn Mâu thuẫn thể chỗ: Cùng chất có thể biểu nhiều tượng khác tùy theo thay đổi điều kiện - Sự thống chất và hồn cảnh Vì tượng phong phú tượng trước hết thể chất, chất sâu sắc tượng Bản chất chỗ chất luôn tương đối ổn định, biến đổi, tượng bộc lộ qua tượng; thường xuyên biến đổi V I Lênin viết: “cái không chất, bề ngoài, tượng biểu mặt thường biến mất, không bám “ chắc”, 21 không “ ngồi vững” “ chất” chất mức độ định Thí dụ, chất giai cấp tư sản bóc lột giá trị thặng dư, chất đó thể nhiều thủ đoạn giai cấp tư sản tích cực áp dụng khoa học kỹ thuật, đổi công nghệ, đổi phương pháp quản lý, chí tăng lương cải thiện điều kiện sống, điều kiện làm việc cho công nhân… để nhằm mục đích nâng cao giá trị thặng dư cho giai cấp tư sản, nấu khơng tìm hiểu kỹ khơng thấy chất thật của giai cấp tư sản mà thấy biểu bề ngồi nó, khơng có đánh giá toàn diện đắn giai cấp tư sản chủ nghĩa tư - Bản chất định tượng Bản chất thay đổi GV: Dựa vào sách giáo trình bạn nêu ý tượng biểu nó nghĩa phương pháp luận phạm trù chất, thay đổi theo Khi chất tượng? SV: Trả lời GV: Nhận xét kết luận biến tượng biểu nó theo Theo V I Lênin: “tư tưởng người ta sâu 22 cách vô hạn, từ tượng đến chất, từ chất cấp … đến chất cấp hai…”  Tóm lại, chất tượng thống với nhau, nhờ thống mà người ta có thể tìm chất, tìm quy luật vơ vàn tượng bên 23 5.2.2 Sự đối lập chất tượng +Bản chất phản ánh chung, tất yếu, định tồn phát triển vật, tượng phản ánh riêng, cá biệt + Mâu thuẫn chất tượng thể chỗ, 24 chất mặt bên ẩn giấu sâu xa thực khách quan; tượng mặt bên ngồi thực khách quan đó +Bản chất không biểu lộ hoàn toàn tượng mà biểu nhiều tượng khác Hiện tượng khơng biểu hồn tồn chất mà biểu khia cạnh chất, biểu chất hình thức biến đổi, nhiều xuyên tạc chất  Dù tổng tượng xâu chuỗi tượng suy chất Dù sớm muộn gì, tư triết học lơgic suy chất vấn đề 25  Như vậy, vật có tượng chất, muốn nhận xét đánh giá người, vật tượng đó phải đánh giá hai mặt chất tượng, không vội vàng quy luật nhận thức thông qua tượng suy chất vật, tượng 5.3 Ý nghĩa phương pháp luận - Muốn nhận thức thật, tượng khơng dừng lại tượng bên mà phải vào chất Phải thông qua tượng khác nhận thức đầy đủ chất 26 - Mặt khác, chất phản ánh tất yếu, tính quy luật nên nhận thức thực tiễn cần phải vào chất không vào tượng có thể đánh giá cách xác vật, tượng đó có thể cải tạo vật 27 6) Khả hiện thực Hoạt động của GV - SV Nội dung kiến thức cần đạt - PV: Em hiểu khả năng, thực ? - Nhận xét phân tích 6.1 Phạm trù khả năng, thực VD: Hiện em sinh viên trường đại học Sư phạm Hà Nội, thực em học Phạm trù thực dùng để lớp K64, thực em ngồi tồn thực tế giảng môn nguyên lý chủ nghĩa Mác – Lênin cô tư giảng dạy VD: Trong người có khả phát âm thành tiếng nói nhờ quản Khả bạn sau giảng viên triết học, thạc sĩ, tiễn sĩ, mười năm trưởng khoa, hiệu trưởng trường đó vv Phạm trù khả dùng để VD: Một học sinh sau tốt nghiệp trung học phổ thông có khả năng: + Thi vào trường đại học, cao đẳng trung cấp chuyên nghiệp + Đi nghĩa vụ quân chưa xuất hiện, chưa tồn thực tế, xuất tồn thực có điều kiện tương ứng + Ở nhà tham gia sản xuất: làm công nhân, làm nông dân… 28  Khi thi đỗ đại học theo học trường đại học đó có khả 6.2 trở thành kỹ sư, cử nhân Nếu khả trở thành kỹ sư, cử nhân trở thành khả thực xuất khả có việc làm thực tốt Nếu khả có việc làm tốt thực  Quan hệ biện chứng làm nảy sinh khả có thu Khả thực tồn mối nhập cao, v.v quan hệ thống không tách rời Những khả có thể xảy tùy thuộc vào điều kiện cụ thể học sinh đó gia đình, hồn cảnh sống, giáo dục…mà khả trở thành thực Khả chuyển hóa thành thực thực lại chứa dựng khả mới, khả mới, điều kiện định, lại chuyển hóa thành thực  Trong ví dụ nhân tố chủ quan khả trở thành thực kỹ sư, cử nhân phụ thuộc vào điều kiện khách quan khả trở thành kỹ sư, cử nhân trở thành thực phải chăm học tập, nghiên cứu khoa học, v.v PV: Em rút ý nghĩa phương pháp luận từ việc 29 nghiên cứu mối quan hệ khả thực ? - Nhận xét phân tích VD: Để trở thành giảng viên tốt, thực ngồi ghế nhà trường em cần phải học tập thật tốt, rèn luyện kỹ năng, nghiệp vụ sư phạm Trong điều kiện định, thường xuyên Có xác lập nhận thức vật, tượng, có thể hành động tồn nhiều khả năng: khả ngẫu nhiên, khả tất nhiên, khả gần, khả xa,… VD: Trong trình học tập môn học lớp, học tập chăm với mong muốn đạt điểm cao kỳ thi, cần đặt khả thi rớt, thi lại, bị điểm kém, đặt khả để biết Trong đời sống xã hội, khả được, phát huy nhân tố tích cực, biến khả chuyển hóa thành thực phải có đó thành mục đích định điều kiện khách quan nhân tố chủ quan Nhân tố chủ quan tính tích cực xã hội ý thức chủ thể người để chuyển hóa khả thành thực Điều kiện khác quan tổng hợp mối quan hệ hồn cảnh, khơng gian, thời gian để tạo nên chuyển hóa đó 30 6.3 Ý nghĩa phương pháp luận Trong hoạt động thực tiễn, cần phải dựa vào thực để xác lập nhận thức hành động Trong nhận thức thực tiễn cần phải nhận thức toàn diện khả từ thực để có phương pháp hoạt động thực tiễn phù hợp với phát triển hoàn cảnh định, tích cực phát huy nhân tố chủ quan việc nhận thức hoạt động thực tiễn để biến 31 khả thành thực theo mục đích định 6.4 Luyện tập, củng cố - Một số câu hỏi củng cố: Câu 1: Phân tích nội dung phạm trù nội dung - hình thức? Từ đó rút ý nghĩa phương pháp luận cho hoạt động nhận thức hoạt động thực tiễn Câu 2: Phân tích nội dung phạm trù chất – tượng? Từ đó rút ý nghĩa phương pháp luận cho hoạt động nhận thức hoạt động thực tiễn Câu 3: Phân tích nội dung phạm trù khả – thực? Từ đó rút ý nghĩa phương pháp luận cho hoạt động nhận thức hoạt động thực tiễn Câu 4: Anh, chị sưu tầm câu thành ngữ, tục ngữ, châm ngôn, phương ngôn, nói cặp phạm trù nội dung – hình thức, chất tượng, khả – thực? (Mỗi cặp phạm trù tối thiểu câu) 6.5 Dặn dò Sinh viên học đọc trước mới: Quy luật chuyển hóa từ thay đổi lượng thành thay đổi chất ngược lại 32
- Xem thêm -

Xem thêm: bài giảng các cặp phạm trù, bài giảng các cặp phạm trù

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn