15 đề thi vào 10 chuyên Lý 20142015

30 98 1
  • Loading ...
1/30 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/07/2019, 13:40

BỘ ĐỀ TUYỂN SINH 10 CHUYÊN LÝ 14-15 Đề SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH NINH BÌNH ĐỀ THI CHÍNH THỨC ĐỀ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT CHUN NĂM HỌC 2014 - 2015 Mơn: Vật lí Ngày thi: 12/6/2014 Thời gian làm bài: 150 phút (không kể thời gian giao đề) (Đề thi gồm 05 câu 01 trang) Câu (1,5 điểm) a) Một xe chuyển động thẳng từ địa điểm A đến địa điểm B khoảng thời gian quy định t Nếu xe chuyển động từ A đến B với vận tốc v1 = 54 km/h, xe đến B sớm 12 phút so với quy định Nếu xe chuyển động từ A đến B với vận tốc v2 = 18 km/h, xe đến B chậm 24 phút so với quy định Tính chiều dài quãng đường AB thời gian quy định t b) Một xe chuyển động thẳng đoạn đường MN Trên nửa đoạn đường đầu, xe chuyển động với vận tốc v1 = 12 km/h Trên nửa đoạn đường lại, xe chuyển động với vận tốc v2 Độ lớn vận tốc trung bình đoạn đường MN 18 km/h Tính độ lớn vận tốc v2 Câu (2,5 điểm) a) Có hai bình cách nhiệt: Bình thứ chứa lít nước nhiệt độ t1 = 600C ; bình thứ hai chứa lít nước nhiệt độ t2 = 200C Đầu tiên rót lượng nước m từ bình thứ sang bình thứ hai Sau bình thứ hai đạt trạng thái cân nhiệt, lại rót từ bình thứ hai sáng bình thứ lượng nước m Khi đạt trạng thái cân nhiệt nhiệt độ nước bình thứ t3 = 590C Cho khối lượng riêng nước D = 1000 kg/m3 Bỏ qua hấp thụ nhiệt bình mơi trường Hỏi nhiệt độ nước bình thứ hai đạt trạng thái cân nhiệt bao nhiêu? Tính khối lượng nước m b) Một bếp điện mắc vào hai điểm có hiệu điện U1 = 120 V đun sơi ấm nước sau thời gian t1 = 10 phút Để đun sôi ấm nước điều kiện mắc vào hai điểm có hiệu điện U2 = 110V thời gian đun sôi t2 = 15 phút Khi mắc vào hai điểm có hiệu điện U3 = 100V, để đun sơi ấm nước nói thời gian đun t3 bao nhiêu? Biết nhiệt lượng tỏa môi trường xung quanh tỷ lệ thuận với thời gian đun Câu (3,0 điểm) R3 Cho điện trở R1, R2, R3 (R3 = 16 Ω) chịu hiệu điện tối A R1 R2 đa U1 = U2 =6 V; U3 = 12 V Người ta ghép điện trở nói thành đoạn mạch AB hình vẽ, điện trở đoạn mạch RAB = Ω a) Tính R1 R2 Biết đổi chỗ R3 với R2 điện trở đoạn mạch R’AB = 7,5 Ω b) Tính công suất lớn mà điện trở tiêu thụ c) Mắc nối tiếp đoạn mạch AB với gồm nhiều bóng đèn loại (4 V – W) vào hai điểm có hiệu điện U = 16 V khơng đổi Tính số đèn lớn sử dụng cho đèn sáng bình thường Khi đèn ghép nào? Câu (2,0 điểm): a) Một vật sáng nhỏ AB đặt vuông góc với trục thấu kính hội tụ có tiêu cự 20 cm, A thuộc trục DịchchuyểnABdọc theo trục Hỏi khoảng cách vật AB ảnh thật nhỏ vật cách thấu kính bao nhiêu? Khi ảnh cao lần vật? Khơng dùng cơng thức thấu kính b) Cho hai thấu kính L1, L2 có trục trùng nhau, cách 40cm Vật sáng nhỏ AB đặt vng góc với trục chính, A thuộc trục chính, trước L1 (theo thứ tự AB; L1; L2) Khi dịch chuyển AB dọc theo trục ảnh A’B’ tạo hệ thấu kính khơng thay đổi độ lớn ln cao gấp lần vật AB Tính tiêu cự hai thấu kính Câu (1,0 điểm): THẦY HỒNG XN VỊNH BÌNH CHIỂU THỦ ĐỨC SƯU TẦM B BỘ ĐỀ TUYỂN SINH 10 CHUYÊN LÝ 14-15 Trong bình hình trụ, tiết diện S chứa lượng nước có chiều cao H = 15 cm Người ta thả vào bình đồng chất, tiết diện cho thẳng đứng nước mực nước dâng lên đoạn h = cm Nếu nhấn chìm hồn tồn mực nước cao bao nhiêu? Biết khối lượng riêng nước D1 = g/cm3; D2 = 0,8 g/cm3 HẾT -Họ tên thí sinh : Số báo danh Họ tên, chữ ký: Giám thị 1: Giám thị 2: (hoangxuanvinhthuduc.blogspot.com) Đề SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGHỆ AN ĐỀ CHÍNH THỨC KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 TRƯỜNG THPT CHUYÊN PHAN BỘI CHÂU NĂM HỌC 2014 – 2015 Môn thi: VẬT LÝ Thêi gian m bà i: 150 phót, kh«ng kĨ thêi gian giao ®Ị Câu (4,0 điểm): Hai người bạn Quang Minh xuất phát đồng thời từ A đến địa điểm B Quang thực hành trình sau: nửa quãng đường đầu Quang với tốc độ V1= km/h , nửa quãng đường lại xe đạp với tốc độ V2 tốc độ trung bình quãng đường AB 8km/h Minh thực hành trình sau: nửa thời gian đầu với tốc độ V1, nửa thời gian sau xe đạp với tốc độ V2 Cho thời gian đổi phương tiện không đáng kể Tìm tốc độ trung bình Minh quãng đường Biết bạn tới B, bạn cách B khoảng d = 7,5km Tính khoảng cách AB Khi khoảng cách hai bạn km Minh quãng đường bao nhiêu? Câu (3,5 điểm): Hai bình cách nhiệt chứa nước có nhiệt độ khối lượng tương ứng t1=200C; t2=600C; M1=2kg; M2=4kg Khi đổ lượng nước có khối lượng m từ bình sang bình 2, chờ cân nhiệt thiết lập nhiệt độ t3 Người ta lại lấy lượng nước có khối lượng 2m chuyển từ bình bình 1, sau cân nhiệt nhiệt độ hai bình lúc chênh lệch 200C Tính m t3.(Bỏ qua mát nhiệt môi trường) THẦY HỒNG XN VỊNH BÌNH CHIỂU THỦ ĐỨC SƯU TẦM BỘ ĐỀ TUYỂN SINH 10 CHUYÊN LÝ 14-15 Câu (3,0 điểm): Một bể nước có đáy phẳng nằm cách mặt nước khoảng h (hình bên) Người ta dùng giác bám cao su để giữ khối gỗ bần trọng lượng P chìm hồn tồn nước Để giữ khối gỗ bần diện tích nhỏ giác bám khối h lượng riêng nước 0, bần , áp suất khí p0 Câu (4,0 điểm): Cho mạch điện hình vẽ đây: U Bóng đèn ghi Đ1 ghi 3V- 3W; Đ2 ghi 1,5V- 1,5W Hiệu điện R hai đầu đoạn mạch không đổi U=6V Điện trở R= 0,5 R0 Đ1 biến trở chạy Coi điện trở đèn không phụ thuộc nhiệt độ Bỏ qua điện trở dây nối C Đ2 Giá trị toàn phần biến trở R0 = 2,5 Xác định vị trí R0 chạy C để đèn Đ1 sáng bình thường Xác định giá trị nhỏ R0 để đèn Đ2 sáng bình thường, xác định vị trí chạy C lúc Câu (3,5 điểm): Một khối trụ đặt tiêu cự thấu kính hội tụ cho trục khối trùng với trục thấu kính Người đặt mắt sau thấu kính trục thấy mặt trước khối trụ (mặt phía gần thấu kính) có bán kính R1/  2R , mặt phía sau khối trụ (mặt xa thấu kính hơn) có bán kính R 2/ với R 2/ =1,25 R1/ Tính tỷ lệ bề dày ảnh khối trụ với bề dày Câu (2,0 điểm): Một vật có trọng P = 2500N cần nâng lên cao Bằng hệ gồm ròng rọc, dây nối nhẹ, bền, không giãn Hãy thiết kế hệ thống ròng rọc để hai người kéo vật lên, biết kéo người tác dụng lực kéo lên đầu dây 500 N - HT - Họ tên thí sinh: Sè b¸o danh: - ĐỀ SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT CHUYÊN Năm học 2014-2015 QUẢNG NAM Khóa ngày: 06/6/2014 ĐỀ CHÍNH THỨC Mơn: VẬT LÝ Thời gian: 150 phút (không kể thời gian giao đề) Câu 1: (2,00 điểm) Ba chất lỏng khác có khối lượng m1, m2, m3; nhiệt dung riêng nhiệt độ đầu tương ứng c1, c2, c3 t1 = 900C, t2 = 200C, t3 = 600C hòa lẫn vào THẦY HỒNG XN VỊNH BÌNH CHIỂU THỦ ĐỨC SƯU TẦM BỘ ĐỀ TUYỂN SINH 10 CHUN LÝ 14-15 khơng có tác dụng hóa học Nếu trộn chất lỏng thứ với nửa chất lỏng thứ ba nhiệt độ cân hỗn hợp t13 = 700C, trộn chất lỏng thứ hai với nửa chất lỏng thứ ba nhiệt độ cân hỗn hợp t23 = 300C Cho có trao đổi nhiệt chất lỏng với a Viết phương trình cân nhiệt lần trộn b Tính nhiệt độ cân tc trộn ba chất lỏng với Câu 2: (2,00 điểm) Tại hai địa điểm A B đường thẳng, lúc có hai xe chuyển động, xe xuất phát A xe xuất phát B theo hướng AB với vận tốc khơng đổi Nếu xuất phát lúc hai xe gặp điểm C sau chuyển động, xe A xuất phát chậm 10 phút hai xe gặp D Biết AB = 30km, CD = 20km Hãy xác định: a Vận tốc xe b Thời điểm hai xe gặp C D Câu 3: (2,00 điểm) Cho mạch điện hình vẽ H1 Biết U khơng đổi, R4 biến trở, R1, R2, R3 điện trở cho sẵn Bỏ qua điện trở ampe kế dây nối A a Chứng tỏ điều chỉnh R4 để ampe kế số C R2 R1 A R3 R R1 = R2 R4 D + U R4 B H1 b Cho R1 =  , R2 =  , R3 = 12  , U = 6V Xác định giá trị R4 để dòng điện qua ampe kế theo chiều từ C đến D 0,1A Câu 4: (2,00 điểm) Cho mạch điện hình vẽ H2 Biết U không đổi, R1 = R2 = R3 = r, đèn Đ có điện trở Rđ = kr, Rb biến trở Bỏ qua điện trở dây nối a Điều chỉnh Rb để đèn tiêu thụ công suất 4W Tính cơng suất M tiêu thụ R2 theo k C R2 R1 Rb D + U Rđ b Cho U = 12V, r =  , k = 2, Rb =  Tính cơng suất tiêu thụ đèn Đ H2 Câu 5: (2,00 điểm) Đặt vật sáng AB = 2cm vng góc với trục  thấu kính hội tụ có quang tâm O, tiêu điểm F; A nằm trục Qua thấu kính vật AB cho ảnh A’B’ chiều cao gấp lần vật THẦY HOÀNG XUÂN VỊNH BÌNH CHIỂU THỦ ĐỨC SƯU TẦM R3 N BỘ ĐỀ TUYỂN SINH 10 CHUYÊN LÝ 14-15 a Vẽ ảnh A’B’ AB qua thấu kính Dựa vào hình vẽ chứng minh công thức sau: 1   Khi AB dịch chuyển dọc theo trục lại gần thấu kính ảnh OF OA OA' dịch chuyển theo chiều ? Giải thích ? b Bây đặt vật AB nằm dọc theo trục thấu kính, đầu A nằm vị trí cũ, đầu B hướng thẳng quang tâm O Nhìn qua thấu kính thấy ảnh AB nằm dọc theo trục có chiều dài 30cm Hãy tính tiêu cự thấu kính Hết - ĐỀ SỞ GD & ĐT THÁI BÌNH (Đề gồm 02 trang) ĐỀ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT CHUYÊN THÁI BÌNH Năm học 2014 - 2015 MƠN THI: VẬT LÍ (Dành cho thí sinh thi chun Lí) Thời gian làm bài: 150 phút (Khơng kể thời gian giao đề) Bài (2,0 điểm) Trên dòng sơng, nước chảy với vận tốc u, có hai tàu thủy lại gặp Tại thời điểm đó, tàu thủy qua địa điểm A tàu thủy qua địa điểm B, đồng thời từ A có xuồng máy chạy qua chạy lại hai tàu thủy nói hai tàu thủy gặp Khoảng cách hai địa điểm A B theo bờ sông L Vận tốc tàu thủy xuồng máy nước yên lặng v V Địa điểm A nằm thượng nguồn a Xác định thời gian xuồng máy chuyển động từ địa điểm A hai tàu thủy gặp b Xác định quãng đường mà xuồng máy chạy thời gian nói Câu trả lời xuồng máy xuất phát từ B Bài (2,5 điểm) THẦY HOÀNG XUÂN VỊNH BÌNH CHIỂU THỦ ĐỨC SƯU TẦM BỘ ĐỀ TUYỂN SINH 10 CHUN LÝ 14-15 Một bình hình trụ có bán kính đáy R1 = 20cm chứa nước nhiệt độ t1 = 200C đặt mặt bàn nằm ngang Người ta thả cầu đặc nhôm có bán kính R2 = 10cm nhiệt độ t2 = 400C vào bình mực nước ngập cầu Bỏ qua trao đổi nhiệt nước, cầu với bình mơi trường; cho biết khối lượng riêng nước D1= 1000 kg/m3 nhôm D2 = 2700 kg/m3; nhiệt dung riêng nước c1 = 4200 J/kg.K nhôm c2 = 880 J/kg.K a Tìm nhiệt độ nước có cân nhiệt b Đổ thêm dầu nhiệt độ t3 = 150C vào bình cho vừa đủ ngập cầu Biết khối lượng riêng dầu D3 = 800 kg/m3, nhiệt dung riêng dầu c3 = 2800 J/kg.K Bỏ qua trao đổi nhiệt nước, dầu, cầu với bình mơi trường Hãy xác định nhiệt độ hệ cân nhiệt, áp lực cầu lên đáy bình Cho biết cơng thức tính thể tích hình cầu Vc   Rc , thể tích hình trụ Vtr   Rtr h , lấy   3,14 Bài (2,5 điểm) Cho mạch điện (như hình 1) Đặt vào hai đầu đoạn mạch hiệu điện UAB = 18V Biến trở Rb có điện trở tồn phần RMN = 20  , R1 =  ; đèn có điện trở R Ð =  ; vơn kế có điện trở lớn ampe kế có điện trở nhỏ không đáng kể Điều chỉnh chạy C để ampe kế 1A a Xác định vị trí chạy C A + D B V - M RĐ C b Tìm số vơn kế Rb R1 c Biết đèn sáng bình thường Tìm cơng suất định mức đèn N A Hình12 Hình Phải di chuyển chạy C đến vị trí để công suất tiêu thụ biến trở đạt giá trị lớn nhất? Giá trị lớn bao nhiêu? Cho biết độ sáng đèn lúc Biết đèn chịu hiệu điện tối đa 4,8V Hỏi chạy C dịch chuyển khoảng biến trở để đèn không bị cháy? Bài (1,5 điểm) Một thấu kính hội tụ tiêu cự f Một điểm sáng S qua thấu kính cho ảnh thật S’ Gọi khoảng cách từ S đến thấu kính d; từ S’ đến thấu kính d’ Chứng minh công thức 1   d d' f THẦY HỒNG XN VỊNH BÌNH CHIỂU THỦ ĐỨC SƯU TẦM BỘ ĐỀ TUYỂN SINH 10 CHUYÊN LÝ 14-15 Điểm sáng A đặt trục thấu kính hội tụ cách thấu kính khoảng OA = 60cm Tiêu cự thấu kính f = 40cm Cho điểm sáng A chuyển động thời gian 16 giây với vận tốc 0,5cm/s theo phương hợp với trục góc α = 600 lại gần phía thấu kính Xác định vận tốc trung bình ảnh góc β hợp phương chuyển động ảnh với trục Bài (1,5 điểm) Cho dụng cụ: - Một vật có khối lượng m =10 gam - Một thước kẻ học sinh có độ chia nhỏ 1mm giới hạn đo 20cm - Một giá đỡ Để xác định chiều dài L khối lượng M y đồng chất, tiết diện (chiều dài O lớn chiều dài thước), học sinh sử B dụng dụng cụ tiến hành thí x Hình nghiệm sau: Đặt vật khối lượng m lên cách đầu A đoạn x, nằm cân điểm tựa O giá đỡ cách đầu A đoạn y (như hình 2) Khi vật m đặt vị trí khác nhau, để đảm bảo cho cân theo phương nằm ngang, học sinh thu bảng số liệu sau: x(mm) 10 y(mm) 120 30 129 50 137 70 146 90 155 100 120 160 162 a Thiết lập mối quan hệ y với x, M, m L trường hợp cân theo phương nằm ngang b Từ bảng số liệu thu trên, em vẽ đồ thị biểu diễn phụ thuộc y theo x Từ xác định khối lượng M chiều dài L - Hết - Họ tên thí sinh: Số báo danh: THẦY HỒNG XN VỊNH BÌNH CHIỂU THỦ ĐỨC SƯU TẦM A BỘ ĐỀ TUYỂN SINH 10 CHUYÊN LÝ 14-15 Đề SỞ GD&ĐT HỊA BÌNH Đề thức KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 TRUNG HỌC PHỔ THÔNG CHUN HOÀNG VĂN THỤ NĂM HỌC 2014-2015 MƠN: VẬT LÍ Ngày thi: 23 tháng năm 2014 Thời gian làm bài: 150 phút (không kể thời gian giao đề) Đề thi có 02 trang, gồm 05 câu Câu 1( 1,5 điểm): Cho hệ ròng rọc hình Vật A B có trọng lượng 16N 4,5N Dây không giãn, khối lượng không đáng kể Bỏ qua ma sát khối lượng ròng rọc a) Vật A chuyển động lên hay xuống? b) Muốn vật A chuyển động lên 4cm vật B phải có trọng lượng nhỏ di chuyển đoạn bao nhiêu? c) Tính hiệu suất hệ ròng rọc để kéo A lên đoạn h Biết B có trọng lượng 4,5N B A Hình Câu ( 2,0 điểm): Cho mạnh điện hình Biết UAB= 9V khơng đổi; R0=  ; Đèn Đ ghi 6V- 6W; Rx biến trở Bỏ qua điện trở ampe kế dây nối Coi điện trở đèn không phụ thuộc vào nhiệt độ a) Khi chạy biến trở vị trí ứng với Rx=2  ; đèn hoạt động: - Tìm số ampe kế; - Tính công suất tiêu thụ cho biết độ sáng đèn b) Muốn đèn sáng bình thường cần di chuyển chạy biến trở phía E F so với vị trí ứng với Rx =  ? Tính + Rx Rx để thỏa mãn điều A• •B A c) Khi đèn sáng bình thường, tính Đ hiệu suất mạch điện (Biết điện R0 tiêu thụ đèn có ích) Hình c) Cơng suất tiêu thụ R2 cực tiểu Tính cơng suất THẦY HỒNG XN VỊNH BÌNH CHIỂU THỦ ĐỨC SƯU TẦM BỘ ĐỀ TUYỂN SINH 10 CHUYÊN LÝ 14-15 Câu (3,0 điểm): Cho mạch điện hình U = 36V khơng đổi; r = 1,5; điện trở toàn phần biến trở RAB = R = 10; R1 = 6; R2 = 1,5 Điện trở dây nối khơng đáng kể Xác định vị trí chạy C biến trở để: a) Công suất tiêu thụ R1 6W b) Công suất tiêu thụ R2 6W r + • U • R2 A N R B C R1 Hình Câu (2,0 điểm): Cho ba nặng khối lượng 200g, 300g, 500g làm thứ kim loại nung nóng đến nhiệt độ T Cho bình đựng nước nhiệt độ t Thả nặng 200g vào nước, đến cân nhiệt, nhiệt độ nước tăng thêm 4oC Thả tiếp nặng 300g vào nước, đến cân nhiệt, nhiệt độ nước tăng thêm 5,4oC Bỏ qua trao đổi nhiệt với bình mơi trường bên ngồi Thể tích bình đủ lớn để nước khơng bị tràn a) Viết phương trình cân nhiệt trường hợp b) Nếu thả tiếp nặng 500g vào nước nhiệt độ nước cân nhiệt bao nhiêu? S Câu (1,5 điểm): Chiếu tia sáng SI vào gương phẳng G (Hình 4) Cho gương quay góc α = 15o quanh I G trục song song với mặt phẳng gương vng góc với tia tới Biết gương đủ rộng để tia sáng tới Hình gương gương quay Hỏi tia phản xạ quay góc so với hướng ban đầu quay theo chiều nào? HẾT Họ, tên thí sinh:………………………………………., Số BD:…………… Giám thị 1:……………………………………………., Chữ ký:…………… Giám thị 2:……………………………………………., Chữ ký:…………… Đề THẦY HOÀNG XUÂN VỊNH BÌNH CHIỂU THỦ ĐỨC SƯU TẦM BỘ ĐỀ TUYỂN SINH 10 CHUYÊN LÝ 14-15 ĐỀ TS LỚP 10 CHUYÊN LQĐ VŨNG TÀU – MÔN VẬT LÝ, 10 tháng 06 năm 2014 (Bản viết tay) (Thầy Nguyễn Tấn Lập – Cơ sở BDVH Minh Trí , 82/8 Lê Lợi, P4, Tp Vũng Tàu – 0933939545) THẦY HOÀNG XUÂN VỊNH BÌNH CHIỂU THỦ ĐỨC SƯU TẦM 10 BỘ ĐỀ TUYỂN SINH 10 CHUN LÝ 14-15 THẦY HỒNG XN VỊNH BÌNH CHIỂU THỦ ĐỨC SƯU TẦM 16 BỘ ĐỀ TUYỂN SINH 10 CHUN LÝ 14-15 THẦY HỒNG XN VỊNH BÌNH CHIỂU THỦ ĐỨC SƯU TẦM 17 BỘ ĐỀ TUYỂN SINH 10 CHUN LÝ 14-15 ĐỀ 10 THẦY HỒNG XN VỊNH BÌNH CHIỂU THỦ ĐỨC SƯU TẦM 18 BỘ ĐỀ TUYỂN SINH 10 CHUYÊN LÝ 14-15 ĐỀ 11 THẦY HOÀNG XUÂN VỊNH BÌNH CHIỂU THỦ ĐỨC SƯU TẦM 19 BỘ ĐỀ TUYỂN SINH 10 CHUN LÝ 14-15 THẦY HỒNG XN VỊNH BÌNH CHIỂU THỦ ĐỨC SƯU TẦM 20 BỘ ĐỀ TUYỂN SINH 10 CHUN LÝ 14-15 THẦY HỒNG XN VỊNH BÌNH CHIỂU THỦ ĐỨC SƯU TẦM 21 BỘ ĐỀ TUYỂN SINH 10 CHUN LÝ 14-15 ĐỀ 12 THẦY HỒNG XN VỊNH BÌNH CHIỂU THỦ ĐỨC SƯU TẦM 22 BỘ ĐỀ TUYỂN SINH 10 CHUN LÝ 14-15 THẦY HỒNG XN VỊNH BÌNH CHIỂU THỦ ĐỨC SƯU TẦM 23 BỘ ĐỀ TUYỂN SINH 10 CHUYÊN LÝ 14-15 ĐỀ 13 KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT CHUYÊN SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NĂM HỌC 2014 - 2015 LÂM ĐỒNG Khóa ngày: 24 tháng năm 2014 ĐỀ THI CHÍNH THỨC Mơn thi: VẬT LÝ (Đề thi gồm: 02 trang) Thời gian làm bài: 150 phút Câu 1: (4,0 điểm) Một AB thẳng, đồng chất, tiết diện đều, chiều dài , đầu nhúng vào nước, đầu tựa vào thành A chậu O cho OA = OB Khi nằm cân bằng, O mực nước hình a) Vẽ hình với lực gây tác dụng quay AB (cho GA = GB, CG = CB) b) Tính đoạn OG OC theo chiều dài c) Tính khối lượng riêng D chất làm nên AB, biết khối lượng riêng nước Dn = 1000kg/m3 G C B (hình 1) Câu 2: (4,0 điểm) Người ta thả một miếng đồng có khối lượng m1 = 0,2kg nung nóng đến nhiệt độ t1 vào nhiệt lượng kế chứa m2 = 0,28kg nước nhiệt độ t2 = 200C Nhiệt độ có cân nhiệt t = 800C a) Tính nhiệt độ ban đầu t1 đồng b) Sau đó, người ta thả thêm miếng đồng có khối lượng m3 nhiệt độ t1 vào nhiệt lượng kế trên, lập lại cân nhiệt mực nước nhiệt lượng kế mực nước trước thả miếng đồng m3 Tính khối lượng m3 Biết nhiệt dung riêng, khối lượng riêng đồng nước là: c1 = 400J/kg.K, D1 = 8900kg/m3, c2 = 4200J/kg.K, D2 = 1000kg/m3; nhiệt hóa nước L = 2,3.106J/kg Bỏ qua trao đổi nhiệt với nhiệt lượng kế mơi trường bên ngồi R1 R3 A C + Câu 3: (4,0 điểm) Cho mạch điện hình Mạch nối với B R2 Đ _ THẦY HỒNG XN VỊNH BÌNH CHIỂU THỦ ĐỨC SƯU2) TẦM (hình 24 BỘ ĐỀ TUYỂN SINH 10 CHUYÊN LÝ 14-15 nguồn điện có hiệu điện UAB = 11,4V khơng đổi R1 = 1,2  , R2 =  , R3 biến trở Đèn Đ có ghi 6V – 3W a) Cho R3 = 12  Tính cơng suất tiêu thụ đèn Đ b) Tính R3 để đèn Đ sáng bình thường Bỏ qua điện trở dây nối, thay đổi điện trở theo nhiệt độ Trang 1/ Câu 4: (3,0 điểm) Cho mạch điện gồm ba điện trở R1, R2, R3 mắc nối tiếp Mạch nối với nguồn điện có hiệu điện U không đổi Biết công suất tiêu thụ ba điện trở R1, R2 R3 P1 = 1,35W, P2 = 0,45W P3 = 2,7W a) Tính tỉ số: R R2 R1 R1 b) Nếu ba điện trở R1, R2, R3 mắc song song với nối với nguồn điện có hiệu điện khơng đổi U cơng suất tiêu thụ điện trở lúc bao nhiêu? Bỏ qua điện trở dây nối, thay đổi điện trở theo nhiệt độ Câu 5: (5,0 điểm) Một vật sáng AB hình mũi tên đặt vng góc với trục thấu kính hội tụ L1, điểm A nằm trục Qua thấu kính L1, vật AB cho ảnh thật A1B1 cách vật 90cm cao gấp đôi vật a) Vẽ ảnh tính tiêu cự thấu kính L1 (khơng nêu cách vẽ) b) Đặt thêm thấu kính hội tụ L2 có tiêu cự 10cm sau thấu kính L1 (theo thứ tự: AB, L1, L2) cách L1 đoạn x Hai thấu kính có trục Tính giá trị x để ảnh cuối A2B2 vật AB cho hệ hai thấu kính ảnh thật cao vật AB Lưu ý: Thí sinh vận dụng kiến thức hình học, khơng dùng cơng thức thấu kính để giải tốn HẾT Họ tên thí sinh:……………………………… Giám thị 1:……………………… Ký tên Số báo danh:…………… Giám thị 2:……………………… Ký tên Trang 2/ THẦY HOÀNG XUÂN VỊNH BÌNH CHIỂU THỦ ĐỨC SƯU TẦM 25 BỘ ĐỀ TUYỂN SINH 10 CHUYÊN LÝ 14-15 ĐỀ 14 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HẢI DƯƠNG ĐỀ CHÍNH THỨC KÌ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT CHUYÊN NGUYỄN TRÃI NĂM HỌC 2014 – 2015 Môn thi: VẬT LÝ Thời gian làm bài: 150 phút (không kể thời gian giao đề) Ngày thi: 20 tháng 06 năm 2014 Đề thi gồm: 01 trang Câu (2 điểm): Một tàu điện qua sân ga với vận tốc không đổi khoảng thời gian qua hết sân ga (khoảng thời gian tính từ đầu tàu điện ngang với đầu sân ga đến ngang với đầu sân ga) 36 giây Một tàu điện khác chuyển động thẳng qua sân ga theo chiều ngược lại, khoảng thời gian qua hết sân ga 28 giây Xác định khoảng thời gian hai tàu điện qua (tức từ thời điểm hai đầu tàu ngang tới hai đuôi tàu ngang nhau) Biết hai tàu có chiều dài nửa chiều dài sân ga Câu (1,5điểm): Cho dụng cụ bao gồm: Nước (đã biết nhiệt dung riêng Cn), nhiệt lượng kế (đã biết nhiệt dung riêng Ck), nhiệt kế, cân, cân, bình đun bếp điện Biết chất lỏng không gây tác dụng hoá học suốt thời gian đun Hãy phương án xác định nhiệt dung riêng chất lỏng Câu (2,5 điểm): Cho mạch điện hình vẽ Nguồn điện có hiệu điện khơng đổi U = 8V Các điện trở r=2, r B A D R2=3, MN biến trở có điện trở tồn phần 3 Đèn có U + điện trở R1=3 chịu hiệu điện cực đại gấp 1,2 lần hiệu R2 điện định mức Ampe kế, khóa K dây nối có điện trở không đáng kể, coi điện trở đèn không phụ thuộc vào nhiệt độ M C Mở khóa K Xác định vị trí chạy C biến trở để ampe kế 0,6A K Đóng khóa K a Xác định vị trí chạy C để công suất tiêu thụ biến trở 0,6W b Di chuyển chạy C đèn ln sáng có vị trí độ sáng đèn đạt tối R1 đa Xác định hiệu điện định mức đèn A B E A1 + U Câu (1, điểm): Cho mạch điện có sơ đồ hình vẽ: Cho U = 15V, R1 = R3 =2  ; R4 =6  ; R5 =12  Các ampe R2 V kế có điện trở nhỏ khơng đáng kể, điện trở vôn kế vô lớn Ampe kế A1 3A A2 Con chạy D, tính R2, số am pe kế A2, A3 vơn kế Tìm vị trí chạy C để công suất tỏa nhiệt R4 lớn R5 Tìm cơng suất Câu (2,5 điểm): Một thấu kính hội tụ có tiêu cự 10cm Vật sáng AB cao 15cm đặt vng góc với trục thấu kính A Dịch chuyển AB theo trục thấu kính cho AB ln vng góc với trục thấu kính ảnh A’B’ ln ảnh thật Tìm khoảng cách BB’ A gần A’ Điểm sáng S đặt cách trục thấu kính 15cm, cách thấu kính 20cm cho ảnh S’ Cho S chuyển động thẳng với vận tốc có độ lớn 2cm/s đường thẳng qua THẦY HOÀNG XUÂN VỊNH BÌNH CHIỂU THỦ ĐỨC SƯU TẦM 26 R1 E A N R3 A3 D C R4 BỘ ĐỀ TUYỂN SINH 10 CHUYÊN LÝ 14-15 quang tâm O theo chiều xa thấu kính thời gian 12,5s Tìm vận tốc trung bình điểm ảnh S’ khoảng thời gian -Hết Họ tên thí sinh: Số báo danh: Chữ kí giám thị 1: Chữ kí giám thị 2: ĐỀ 15 SỞ GD&ĐT LONG AN KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT CHUYÊN -LONG AN ĐỀ CHÍNH THỨC NĂM HỌC 2014 - 2015 (Đề thi có 03 trang) Mơn thi: VẬT LÝ CHUN Thời gian làm bài: 150 phút (không kể thời gian phát đề) Câu (1,5 điểm) Một xe phải từ địa điểm A đến địa điểm B khoảng thời gian quy định t Nếu xe chuyển động từ A đến B với vận tốc không đổi B sớm v1 = 60 km/h đến 15 phút so với thời gian quy định Nếu xe chuyển động từ A đến B với vận tốc không đổi v2 = 30 km/h đến B trễ 30 phút so với thời gian quy định Biết đoạn đường từ A đến B đoạn thẳng a) Tìm chiều dài đoạn đường AB thời gian quy định t b) Để chuyển động từ A đến B theo thời gian quy định t, xe chuyển động từ A đến C (C thuộc AB) với vận tốc không đổi v1 = 60km/h tiếp tục chuyển động từ C đến B với vận tốc không đổi v =30km/h Tìm AC Câu (1,5 điểm) THẦY HỒNG XN VỊNH BÌNH CHIỂU THỦ ĐỨC SƯU TẦM 27 BỘ ĐỀ TUYỂN SINH 10 CHUYÊN LÝ 14-15 Hai anh em Hưng Sơn nhà cách trường 13,5 km mà có xe đạp khơng chở Vận tốc không đổi Hưng xe đạp 5km/h 15km/h, Sơn 4km/h 12km/h Nếu muốn xuất phát đến nơi lúc Hưng Sơn thay dùng xe nào? Xe dựng bên đường, thời gian lên xuống xe không đáng kể đoạn Php(W) đường từ nhà đến trường đoạn thẳng 300 Câu (1,0 điểm) Người ta dự định đun sơi lít nước có nhiệt độ 200 ban đầu 30oC ấm điện hoạt động bình thường có 100 cơng suất 900W Cơng suất hao phí đun nước phụ thuộc thời gian theo đồ thị hình Tính thời gian t (s) 200 dự định đun sôi nước? Biết nhiệt dung riêng nước 400 Hình 4200J/kg.K Câu (1,5 điểm) Cho sơ đồ mạch điện hình Hiệu điện A hai đầu mạch điện A B UAB = 8V không B A1 D đổi; điện trở R1=2, R2 =R3 = 6 MN đoạn R2 R1 dây dẫn điện hình trụ đồng chất (khơng có lớp vỏ cách A2 R3 điện) có chiều dài 2m, tiết diện ngang không đổi S = 0,1mm2, điện trở suất  = 4.10-7 m Bỏ qua điện trở ampe kế dây nối M N C Hình a) Tính điện trở đoạn dây dẫn MN ? b) Tìm số ampe kế A1 mạch điện khơng có ampe kế A2 mắc vào hai điểm C D ? c) Xác định vị trí chạy C để cường độ dòng điện qua ampe kế A2 khơng ? Câu (1,5 điểm) THẦY HỒNG XN VỊNH BÌNH CHIỂU THỦ ĐỨC SƯU TẦM 28 BỘ ĐỀ TUYỂN SINH 10 CHUYÊN LÝ 14-15 Vật sáng AB cao cm đặt cách khoảng L = 72 cm Trong khoảng vật người ta đặt thấu kính hội tụ có tiêu cự 18 cm, cho AB vng góc với trục thấu kính A a) Xác định vị trí đặt thấu kính để ảnh A’B’ vật AB rõ nét b) Tính độ cao ảnh A’B’ vật AB Câu (2,0 điểm) Một ấm nhơm có khối lượng 0,4kg chứa lít nước 30oC Để đun sơi nước người ta dùng bếp điện loại 220V- 1100W, hiệu suất bếp 80% Biết nhiệt dung riêng nhôm 880J/kg.K nước 4200J/kg.K Mắc bếp vào hiệu điện 220V bỏ qua mát nhiệt môi trường a) Phải trả tiền điện cho việc đun sôi lượng nước trên? Biết giá điện 1400 đồng/kW.h b) Khi nước bắt đầu sôi tắt bếp đổ thêm vào ấm lít nước 20oC Sau có cân nhiệt cần phải dùng bếp nước lại sơi? Câu (1,0 điểm) Mục đích thí nghiệm: Xác định chiều dài sợi dây dẫn cuộn dây với điều kiện khơng thay đổi hình dạng cuộn dây Cho dụng cụ sau: - Một cuộn dây dẫn đồng chất có hình dạng cố định cần xác định chiều dài - Một đoạn dây dẫn có ruột loại tiết diện ngang với ruột sợi dây dẫn cuộn dây - Thước chia đến milimet - Các đoạn dây nối đoạn dài 30 cm (dẫn điện được) - Một nguồn điện thích hợp - Hai đồng hồ đo điện đa - Một biến trở THẦY HỒNG XN VỊNH BÌNH CHIỂU THỦ ĐỨC SƯU TẦM 29 BỘ ĐỀ TUYỂN SINH 10 CHUYÊN LÝ 14-15 Yêu cầu: a) Đưa sơ đồ đo tối ưu b) Xây dựng biểu thức tính chiều dài sợi dây cuộn dây c) Nêu nguyên nhân dẫn đến sai số HẾT Giám thị coi thi khơng giải thích thêm Họ tên thí sinh:……………………………………Số báo danh:…………….Chữ ký……… Chữ ký giám thị 1:……………… THẦY HỒNG XN VỊNH BÌNH CHIỂU THỦ ĐỨC SƯU TẦM 30 ... SINH 10 CHUYÊN LÝ 14 -15 ĐỀ 10 THẦY HOÀNG XUÂN VỊNH BÌNH CHIỂU THỦ ĐỨC SƯU TẦM 18 BỘ ĐỀ TUYỂN SINH 10 CHUYÊN LÝ 14 -15 ĐỀ 11 THẦY HỒNG XN VỊNH BÌNH CHIỂU THỦ ĐỨC SƯU TẦM 19 BỘ ĐỀ TUYỂN SINH 10 CHUYÊN... ĐỨC SƯU TẦM 22 BỘ ĐỀ TUYỂN SINH 10 CHUYÊN LÝ 14 -15 THẦY HOÀNG XUÂN VỊNH BÌNH CHIỂU THỦ ĐỨC SƯU TẦM 23 BỘ ĐỀ TUYỂN SINH 10 CHUYÊN LÝ 14 -15 ĐỀ 13 KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT CHUYÊN SỞ GIÁO DỤC... CHUYÊN LÝ 14 -15 THẦY HOÀNG XUÂN VỊNH BÌNH CHIỂU THỦ ĐỨC SƯU TẦM 20 BỘ ĐỀ TUYỂN SINH 10 CHUYÊN LÝ 14 -15 THẦY HOÀNG XUÂN VỊNH BÌNH CHIỂU THỦ ĐỨC SƯU TẦM 21 BỘ ĐỀ TUYỂN SINH 10 CHUYÊN LÝ 14 -15 ĐỀ 12
- Xem thêm -

Xem thêm: 15 đề thi vào 10 chuyên Lý 20142015, 15 đề thi vào 10 chuyên Lý 20142015

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn