88 câu PHÁT âm từ đề cô NGUYỄN PHƯƠNG image marked image marked

21 156 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/07/2019, 13:10

BÀI TẬP PHÁT ÂM Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions Question A cleaned B played C snowed D brushed Question A spoon B flood C.food D soon (ĐỀ – BỘ – GV NGUYỄN PHƯƠNG- Hoc24h) Question 3: A decided B appeared C threatened D engaged Question 4: A shown B flown C grown D crown (ĐỀ – BỘ – GV NGUYỄN PHƯƠNG- Hoc24h) Question A selected B obtained C afforded D collected Question A account B amount C founding D country (ĐỀ – BỘ – GV NGUYỄN PHƯƠNG- Hoc24h) Question 7: A missed B laughed C stopped D closed Question 8: A clean B head C beat D teach (ĐỀ 4– BỘ – GV NGUYỄN PHƯƠNG- Hoc24h) Question 9: A cleaned B played C snowed D brushed Question 10: A counterfeit B courtesy C drought D outer (ĐỀ 5– BỘ – GV NGUYỄN PHƯƠNG- Hoc24h) Question 11: A decided B reviewed C removed D survived Question 12: A achievement B adjustment C employment D mentality (ĐỀ 6– BỘ – GV NGUYỄN PHƯƠNG- Hoc24h) Question 13: A supported B approached C noticed D finished Question 14: A deal B beach C break D clean (ĐỀ 7– BỘ – GV NGUYỄN PHƯƠNG- Hoc24h) Question 15: A passed B stopped C dialed D watched Question 16: A tooth B boot C smooth D look (ĐỀ 8– BỘ – GV NGUYỄN PHƯƠNG- Hoc24h) Question 17: A complained B remained C existed D decayed Question 18: A appeal B treatment C ocean D creature C informed D evolved (ĐỀ 9– BỘ – GV NGUYỄN PHƯƠNG- Hoc24h) Question 19: A amused B invented Question 20: A nursing B nurture C turning D future (ĐỀ 10– BỘ – GV NGUYỄN PHƯƠNG- Hoc24h) Question 21: A toured B jumped C solved D rained Question 22: A hear B dear C pear D clear (ĐỀ 11– BỘ – GV NGUYỄN PHƯƠNG- Hoc24h) Question 23: A complained B roared C existed D decayed Question 24: A creature B creamy C creative D crease (ĐỀ 12– BỘ – GV NGUYỄN PHƯƠNG- Hoc24h) Question 25: A wicked B helped C sacred D beloved Question 26: A partnership B charter C hard D scholarship (ĐỀ 13– BỘ – GV NGUYỄN PHƯƠNG- Hoc24h) Question 27: A derived B appointed C complained D inclined Question 28: A mountain B amount C founding D country (ĐỀ 14– BỘ – GV NGUYỄN PHƯƠNG- Hoc24h) Question 29: A closed B stopped C missed D laughed Question 30: A work B stork C force D form (ĐỀ 15– BỘ – GV NGUYỄN PHƯƠNG- Hoc24h) Question 31: A influenced B terrified C averaged D accompanied Question 32: A passage B storage C message D teenage (ĐỀ 16– BỘ – GV NGUYỄN PHƯƠNG- Hoc24h) Question 33: A destroyed B damaged C learned D threatened Question 34: A fairy B dairy C stair D daisy (ĐỀ 17– BỘ – GV NGUYỄN PHƯƠNG- Hoc24h) Question 35: A produced B explained C finished D laughed Question 36: A wait B train C said D paid (ĐỀ 18– BỘ – GV NGUYỄN PHƯƠNG- Hoc24h) Question 37: A crooked B watched C promoted D decided Question 38: A clean B bread C lean D lead (ĐỀ 19– BỘ – GV NGUYỄN PHƯƠNG- Hoc24h) Question 39: A leaves B brings C looks D plays Question 40: A defeat B leader C leather D feature (ĐỀ 20– BỘ – GV NGUYỄN PHƯƠNG- Hoc24h) Question 41: A food B moon C pool D foot Question 42: A helped B beloved C naked D wicked (ĐỀ 1– BỘ – GV NGUYỄN PHƯƠNG- Hoc24h) Question 43: A booked B checked C ticked D naked Question 44: A chaos B cherish C chorus D scholar (ĐỀ 2– BỘ – GV NGUYỄN PHƯƠNG- Hoc24h) Question 45: A horses B faces C rises D places Question 46: A pull B put C pudding D puncture (ĐỀ 3– BỘ – GV NGUYỄN PHƯƠNG- Hoc24h) Question 47: A complain B entertain C bargain D chair Question 48 A confused B wicked C beloved D naked (ĐỀ 4– BỘ – GV NGUYỄN PHƯƠNG- Hoc24h) Question 49: A bays B says C trays D days Question 50: A comparison B company C companion D compartment (ĐỀ 5– BỘ – GV NGUYỄN PHƯƠNG- Hoc24h) Question 51: A debt B doubt C plumber D herbage Question 52: A drove B gone C clothes D ghost (ĐỀ 6– BỘ – GV NGUYỄN PHƯƠNG- Hoc24h) Question 53: A chemical B chasm C orchestra D orchard Question 54: A presumption B preliminary C prescription D preparation (ĐỀ 7– BỘ – GV NGUYỄN PHƯƠNG- Hoc24h) Question 55: A desert B oasis C position D resort Question 56: A phone B zone C stone D none (ĐỀ 8– BỘ – GV NGUYỄN PHƯƠNG- Hoc24h) Question 57: A decided B looked C started D coincided Question 58: A hole B show C blow D cow (ĐỀ 9– BỘ – GV NGUYỄN PHƯƠNG- Hoc24h) Question 59: A resort B oasis C desert D position Question 60: A farther B thanks C think D three C come D home (ĐỀ 10– BỘ – GV NGUYỄN PHƯƠNG- Hoc24h) Question 61: A month B much Question 62: A engineer B verb C deer D merely (ĐỀ 11– BỘ – GV NGUYỄN PHƯƠNG- Hoc24h) Question 63: A pull B sugar C plural D study Question 64: A though B tough C taught D bought (ĐỀ 12– BỘ – GV NGUYỄN PHƯƠNG- Hoc24h) Question 65: A drummer B future C number D umbrella Question 66: A physical B mythology C rhythmic D psychology (ĐỀ 13– BỘ – GV NGUYỄN PHƯƠNG- Hoc24h) Question 67: A birth B their C myth D fifth Question 68: A sovereign B fountain C determine D routine (ĐỀ 14– BỘ – GV NGUYỄN PHƯƠNG- Hoc24h) Question 69: A switch B stomach C match D catch Question 70: A blow B show C hole B cow (ĐỀ 15– BỘ – GV NGUYỄN PHƯƠNG- Hoc24h) Question 71: A university B unique C unit D undo Question 72: A chain B entertain C bargain D complain (ĐỀ 16– BỘ – GV NGUYỄN PHƯƠNG- Hoc24h) Question 73: A darkness B warmth C market D remark Question 74: A physical B mythology C rhythmic D psychology (ĐỀ 17– BỘ – GV NGUYỄN PHƯƠNG- Hoc24h) Question 75: A climbing B basket C subway D club Question 76: A nourish B flourish C courageous D southern (ĐỀ 18– BỘ – GV NGUYỄN PHƯƠNG- Hoc24h) Question 77: A descend B decent C delicious D percentage Question 78: A hasty B nasty C tasty B wastage (ĐỀ 19– BỘ – GV NGUYỄN PHƯƠNG- Hoc24h) Question 79: A dead B bead C thread D bread Question 80: A mechanic B chemistry C charge D campus (ĐỀ 20– BỘ – GV NGUYỄN PHƯƠNG- Hoc24h) Question 81: A afterwards B advise C agree D allow Question 82: A accurate B accept C accident D success (ĐỀ 21– BỘ – GV NGUYỄN PHƯƠNG- Hoc24h) Question 83: A gear B beard C pear D dear Question 84: A suit B seven C sugar D sun (ĐỀ 22– BỘ – GV NGUYỄN PHƯƠNG- Hoc24h) Question 85: A find B bite C since D drive Question 86: A chooses B misses C houses D horses (ĐỀ 23– BỘ – GV NGUYỄN PHƯƠNG- Hoc24h) Question 87: A beard B near C beer D bear Question 88: A bound B ground C bounce D cough (ĐỀ 24– BỘ – GV NGUYỄN PHƯƠNG- Hoc24h) ĐÁP ÁN BÀI TẬP PHÁT ÂM Câu 1: Chọn D Đáp án D Giải thích: A cleaned /kliːnd/ B played /pleɪd/ C snowed /snəʊd/ D brushed /brʌʃt/ Các đáp án A, B, C có “ed” phát âm /d/ Đáp án D có “ed” phát âm /t/ Câu 2: Chọn B Đáp án B Giải thích: A spoon /spuːn/ B flood /flʌd/ C food /fuːd/ D soon /suːn/ Các đáp án A, C, D có “oo” phát âm /uː/ Đáp án B có "oo” phát âm /ʌ/ Câu 3: Đáp án A A decided /dɪˈsaɪdɪd/ B appeared /əˈpɪəd// C threatened /ˈθretnd/ D engaged /ɪnˈɡeɪdʒd/ Đuôi “ed” đáp án B, C, D có cách phát âm /d/ Còn “ed” đáp án A có cách phát âm /ɪd/ Vì đáp án A Câu 4: Đáp án D Đáp án D A shown /ʃəʊn/ B flown /fləʊn/ C grown /ɡrəʊn/ D crown /kraʊn/ Cụm “ow” đáp án A, B, C có cách phát âm /əʊ/ Cụm “ow” đáp án D có cách phát âm /aʊ/ Câu 5: Chọn B Đáp án B A selected /sɪˈlektɪd/ B obtained /əbˈteɪnd/ C afforded /əˈfɔːrdɪd/ D collected /kəˈlektɪd/ Đuôi “ed” đáp án A, C, D có cách phát âm /ɪd/ Còn “ed” đáp án B có cách phát âm /d/ Câu 6: Chọn D Đáp án: D A account /əˈkaʊnt/ B amount /əˈmaʊnt/ C founding /ˈfaʊndɪŋ/ D country /ˈkʌntri/ Cụm “ou” đáp án A, B, C có cách phát âm /aʊ/ Cụm “ou” đáp án D có cách phát âm /ʌ/ Câu 7: Chọn D Đáp án: D A missed /mɪst/ B laughed /lɑːft/ C stopped /stɒpt/ D closed /kləʊzd/ Cụm “ed” đáp án A, B, C có cách phát âm /t/ Cụm “ed” đáp án D có cách phát âm /d/ Vậy đáp án D Câu 8: Chọn B Đáp án B A clean /kliː n/ B head /hed/ C beat /biː t/ D teach /tiː tʃ/ Cụm “ea” đáp án A, C, D có cách phát âm /i:/ Cụm “ea” đáp án B có cách phát âm /e/ Vậy đáp án B Câu 9: Đáp án D A cleaned /kliːnd/ B played /pleɪd/ C snowed /snəʊd/ D brushed /brʌʃt/ Đuôi “ed” đáp án A, B, C có cách phát âm /d/ Còn “ed” đáp án D có cách phát âm /t/ Vì đáp án D Câu 10: Đáp án B Câu 11: Chọn A Câu 12: Chọn D Câu 13: Chọn A Đáp án A A supported /səˈpɔːtɪd/ B approached /əˈprəʊtʃt/ C noticed /ˈnəʊtɪst/ D finished /ˈfɪnɪʃt/ Đuôi “ed” đáp án A phát âm /ɪd/ Các đáp án lại phát âm /t/ Câu 14: Chọn C Đáp án C A deal /diːl/ B beach /biːtʃ/ C break /breɪk/ D clean /kliːn/ Chữ “ea” đáp án C phát âm /eɪ/ Các đáp án lại phát âm /i:/ Câu 15: Đáp án C A passed /pɑːst/ B stopped /stɒpt/ C dialed /ˈdaɪəld/ D watched /wɒtʃt/ Đuôi “ed” đáp án A, B, D phát âm /t/ Đuôi “ed” đáp án C phát âm /d/ Câu16: Đáp án D A tooth /tuːθ/ B boot /buːt/ C smooth /smuːð/ D look /lʊk/ Chữ “oo” đáp án A, B, C phát âm /uː/ Chữ “oo” đáp án D phát âm /ʊ/ Câu 17: Chọn C Đáp án C A complained /kəmˈpleɪnd/ B roared /rɔː(r)d/ C existed /ɪɡˈzɪstɪd/ D decayed /dɪˈkeɪd/ Đuôi “ed” đáp án A, B, D phát âm /d/ Đuôi “ed” đáp án C phát âm /ɪd/ Câu 18: Chọn C Đáp án C A appeal /əˈpiːl/ B treatment /ˈtriːtmənt/ C ocean /ˈəʊʃn/ D creature /ˈkriːtʃə(r)/ Phần gạch chân “ea” đáp án A, B, D phát âm /iː/ Nhưng đáp án C phát âm /ə/ Câu 19: Chọn B Đáp án B A amused /əˈmjuːzd/ B invented /ɪnˈventɪd/ C informed /ɪnˈfɔːmd/ D evolved /iˈvɒlvd/ Đuôi “ed” đáp án A, C, D phát âm /d/ Còn “ed” đáp án B phát âm /ɪd/ Câu 20: Chọn D Đáp án D A nursing /ˈnɜːsɪŋ/ B nurture /ˈnɜːtʃə(r)/ C turn /ˈtɜːnɪŋ/ D future /ˈfjuːtʃə(r)/ Chữ “ur” đáp án A, B, C phát âm /ɜː/ Còn chữ “ur” đáp án D phát âm /ə/ Câu 21: Đáp án B A toured /tʊə(r)d/ B jumped /dʒʌmpt/ C solved /sɒlvd/ D rained /reɪnd/ Đuôi “ed” đáp án B đươc phát âm /t/ Các đáp án A, C, D phát âm /d/ Câu 22: Đáp án A hear /hɪə(r)/ B dear /dɪə(r)/ C pear / peə(r)/ D clear /klɪə(r)/ Phần gạch chân “ear” đáp án C đươc phát âm / eə(r)/ Các đáp án A, B, D phát âm /ɪə(r)/ Câu23: Chọn C Đáp án C A complained /kəmˈpleɪnd/ B roared /rɔː(r)d/ C existed /ɪɡˈzɪstɪd/ D decayed /dɪˈkeɪd/ Đuôi “ed” đáp án C phát âm /ɪd/ đáp án A, B, D phát âm /d/ Câu 24: Chọn C Đáp án C A creature /ˈkriːtʃə(r)/ B creamy /ˈkriːmi/ C creative /kriˈeɪtɪv/ D crease /kriːs/ Phần gach chân đáp án C đươc phát âm /i/ đáp án A, B, D phát âm /i:/ Câu 25: Chọn B Đáp án B Ta có: A wicked /ˈwɪkɪd/ B helped /helpt/ C sacred /ˈseɪkrɪd/ D beloved /bɪˈlʌvɪd/ Đuôi “ed” đáp án A, C, D phát âm /ɪd/ Còn “ed” đáp án B phát âm /t/ Câu 26: Chọn D Đáp án D A partnership /ˈpɑːtnəʃɪp/ B charter /ˈtʃɑːtə(r)/ C hard / hɑːd/ D scholarship /ˈskɒləʃɪp/ Chữ “ar” đáp án A, B, C phát âm /ɑː/ Còn chữ “ar” đáp án D phát âm /ə/ Câu 27: Đáp án B A derived /dɪˈraɪvd/ B appointed /əˈpɔɪntɪd / C complained /kəmˈpleɪnd/ D inclined /ɪnˈklaɪnd/ Đuôi “ed” đáp án A, C, D phát âm /d/ Còn “ed” đáp án B phát âm /ɪd/ Câu 28: Đáp án D A mountain /ˈmaʊntən/ B amount /əˈmaʊnt/ C founding /faʊnd ɪŋ / D country /ˈkʌntri/ Chữ “ou” đáp án A, B, C phát âm /aʊ/ Còn chữ “ou” đáp án D phát âm /ʌ/ Câu 29: Chọn A Đáp án A Ta có: A closed /kləʊzd/ B stopped /stɒpt/ C missed /mɪst/ D laughed /lɑːft/ Đuôi “ed” đáp án A đươc phát âm /d/ Các đáp án B, C, D phát âm /t/ Câu 30: Chọn A Đáp án A A work /wɜːk/ B stork /stɔːk/ C force /fɔːs D form /fɔːm/ Phần gạch chân “or” đáp án A đươc phát âm /ɜː/ Các đáp án B, C, D phát âm /ɔː/ Câu 31: Chọn A Đáp án A A influenced /ˈɪnflʊənst/ B terrified /ˈterɪfaɪd/ C averaged /ˈævərɪdʒd/ D accompanied /əˈkʌmpənid/ Các đáp án B, C, D có đuôi “ed” phát âm /d/ Đáp án A phát âm /t/ Câu 32: Chọn D Đáp án D A passage /ˈpæsɪdʒ/ B storage /ˈstɔːrɪdʒ/ C message /ˈmesɪdʒ/ D teenage /ˈtiːneɪdʒ/ Các đáp án A, B, C phần gạch chân “age” phát âm /ɪdʒ/ Đáp án D phát âm /eɪdʒ/ Câu 33: Chọn C Đáp án C A destroyed /dɪˈstrɔɪd/ B damaged /ˈdæmɪdʒd/ C learned /ˈlɜːnɪd/ D threatened /ˈθretnd/ Đuôi “ed” đáp án C phát âm /ɪd/ Các đáp án A, B, D phát âm /d/ Câu 34: Chọn A Đáp án D A fairy /ˈfeəri/ B dairy /ˈdeəri/ C stair /steə(r)/ D daisy /ˈdeɪzi/ Phần gạch chân đáp án D dược phát âm /eɪ/ Các đáp án A, B, C phát âm /eə/ Câu 35: Đáp án B Câu 36: Đáp án C Câu 37: Chọn B Đáp án B A crooked /ˈkrʊkɪd/ B watched /wɒtʃt/ C promoted /prəˈməʊtɪd/ D decided /dɪˈsaɪdɪd/ Đuôi “ed” đáp án B phát âm /t/ Các đáp án lại phát âm /ɪd/ Câu 38: Chọn B Đáp án B A clean /kliːn/ B bread /bred/ C lean /liːn/ D lead /liːd/ Phần gạch chân “ea” đáp án B phát âm /e/ Các đáp án lại phát âm /i:/ Câu 39:Đáp án C A leaves /liːvz/ B brings /brɪŋz/ C looks /lʊks/ D plays /pleɪz/ Đuôi “s” đáp án C phát âm /s/ Các đáp án lại phát âm /z/ Câu 40: Đáp án C A defeat /dɪˈfiːt/ B leader /ˈliːdə(r)/ C leather /ˈleðə(r)/ D feature /ˈfiːtʃə(r)/ Chữ “ea” đáp án C phát âm /e/ Các đáp án lại phát âm /i:/ Question 41: Đáp án D (“oo” phát âm /ʊ/, lại /u:/) A food /fu:d/ (n): đồ ăn B moon /mu:n/ (n): mặt trăng C pool /pu:l/ (n): bể bơi D foot /fʊt/ (n): bàn chân Question 42: Đáp án A (“ed” phát âm /t/, lại /ɪd/) A helped /helpt/ (v): giúp đỡ B beloved /bɪ’lʌvɪd/ (adj): quý mến C naked /’neɪkɪd/ (adj): khoả thân D wicked /’wɪkɪd/ (adj): ác độc Question 43: Đáp án D (“ed” phát âm /ɪd/, lại /t/) A booked /bukt/ (v): đặt trước B checked /tʃekt/ (v): kiểm tra C ticked /tɪkt/ (v): đánh dấu D naked /’neɪkɪd/ (adj): khoả thân Question 44: Đáp án B (“ch” phát âm /tʃ/, lại /k/) A chaos /’keɪɔs/ (n): hỗn loạn B cherish /’tʃerɪʃ/ (v): yêu thương C chorus /’kɔ:rəs/ (n): dàn hợp xướng D scholar /’skɔlə/ (n): học giả Question 45: Đáp án C (“ses” phát âm /zɪz/, lại /sɪz/) A horses /’hɔ:sɪz/ (n): ngựa B faces /’feɪsɪz/ (n): mặt C rises /’raizɪz/ (v): tăng D places /’pleɪsɪz/ (n): nơi Question 46: Đáp án D (“u” phát âm /ʌ/, lại /ʊ/) A pull /pʊl/ (v): kéo B put /pʊt/ (v): để C pudding /’pʊdɪŋ/ (n): thạch D puncture /’pʌŋktʃə/ (adj): Question 47 Đáp án C (“ai” phát âm /ə/, lại /eɪ/) A complain /kəmp’leɪn/ (v): phàn nàn B entertain /entə’teɪn/ (v): giải trí C bargain /ˈbɑːrɡən/ (v): mặc D explain /ɪkˈspleɪn/ (v): giải thích Question 48: (“ed” phát âm /t/, lại /ɪd/) A confused /kən’fju:st/ (adj): bối rối B wicked /’wɪkɪd/ (adj): ác độc C beloved /bɪ’lʌvɪd/ (adj): quý mến D naked /’neɪkɪd/ (adj): khoả thân Question 49: Đáp án B (“ays” phát âm /ez/, lại /eɪz/) A bays /beɪz/ (n): vịnh B says /sez/ (v): nói C trays /treɪz/ (n): khay D days /deɪz/ (n): ngày Question50: Đáp án B (“o” phát âm /ʌ/, lại /ə/) A comparison /kəm’perɪzən/ (n): so sánh B company /’kʌmpənɪ/ (n): công ty C companion /kəm’pænɪən/ (n): đồng hành D compartment /kəm’pɑ:tmənt/ (n): gian Question 51: Đáp án D (“b” phát âm /b/, lại âm câm) A debt /det/ (n): nợ B doubt /daʊt/ (n): nghi ngờ C plumber /’plʌmə/ (n): thợ sửa ống nước D herbage /’hȝ:bɪdʒ/ (n): thảo mộc Question 52: Đáp án B (“o” phát âm /ɔ/, lại /əʊ/) A drove /drəʊv/ (v): lái xe B gone /gɔn/ (v): C clothes /kləʊðz/ (n): quần áo D ghost /gəʊst/ (n): ma Question 53: Đáp án D (“ch” phát âm /tʃ/, lại /k/).\ A chemical /’kemɪkəl/ (adj): hố học B chasm /’kæzəm/ (n): kẽ nứt C orchestra /’ɔ:kɪstrə/ (n): dàn nhạc D orchard /’ɔ:tʃəd/ (n): vườn Question 54: Đáp án D (“e” phát âm /e/, lại /ɪ/) A presumption /prɪ’zʌmpʃən/ (n): giả định B preliminary /prɪ’lɪmɪnərɪ/ (adj): sơ C prescription /prɪs’krɪpʃən/ (n): đơn thuốc D preparation /prepə’reɪʃən/ (n): chuẩn bị Question 55 Đáp án B (“s” phát âm /s/, lại /z/) A desert /’dezət/ (n): sa mạc B oasis /əʊ’eɪsɪs/ (n): ốc đảo C position /pə’zɪʃən/ (n): vị trí D resort /rɪ’zɔ:t/ (n): khu nghỉ dưỡng Question 56 Đáp án D (“o” phát âm /ʌ/, lại /əʊ/) A phone /fəʊn/ (v): gọi điện B zone /zəʊn/ (n): khu vực C stone /stəʊn/ (n): đá D none /nʌn/: khơng có Question 57 Đáp án B (“ed” phát âm /t/, lại /ɪd/) A decided /dɪ’saɪdɪd/ (v): định B looked /’lʊkt/ (v): nhìn C started /’stɑ:tɪd/ (v): bắt đầu D coincided //kəʊɪn’saɪdɪd/ (v): trùng hợp Quy tắc phát âm đuôi “ed” cần nhớ: Quy tắc 1: Phát âm /t/: Khi động từ tận âm: /k/, /f/, /p/, /s/, /ʃ/, /tʃ/ Ex: watched /wɔtʃt/, cooked /kukt/, stopped /stɔpt/, … Quy tắc 2: Phát âm /id/: Khi động từ có tận âm: /t/, /d/ Ex: wanted /wɔntɪd/, needed /nɪ:dɪd/, … Quy tắc 3: Phát âm /d/: Trong trường hợp lại Ex: played /pleɪd/, lived /lɪvd/, … Question 58 Đáp án D (“o” phát âm /aʊ/, lại /əʊ/) A hole /həʊl/ (n): lỗ B show /ʃəʊ/ (v): chiếu C blow /bləʊ/ (v): thổi D cow /kaʊ/ (n): bò Question 59: Đáp án B (“s” phát âm /s/, lại /z/) A resort /rɪ’zɔ:t/ (n): khu nghỉ dưỡng B oasis /əʊ’eɪsɪs/ (n): ốc đảo C position /pə’zɪʃən/ (n): vị trí D desert /’dezət/ (n): sa mạc Question 60: Đáp án A (“th” phát âm /ð/, lại /θ/) A farther /faðə/ (adj): xa B thanks /θæŋks/ (n): cám ơn C think /θɪŋk/ (v): nghĩ D three /θrɪ:/: số Question 61 Đáp án D (“o” đọc /əu/, lại /a/) A month /mʌnθ/ (n): tháng B much /mʌtʃ/ (adj): nhiều C come /kʌm/ (v): đến D home /həum/ (n): nhà Question 62 Đáp án B (“er” đọc /ɜː/, lại đọc /ɪə/) A engineer /ˌen.dʒɪˈnɪər/ (n): kỹ sư B verb /vɜːb/(n): động từ C deer /dɪər/(n): hươu D merely /ˈmɪəli/(adv): chỉ, đơn Question 63 Đáp án D (“u” đọc /ʌ/, lại đọc /ʊ/) A pull /pʊl/(v): kéo B sugar /ˈʃʊɡ.ər/(n): đường C plural /ˈplʊə.rəl/ (adj): số nhiều D study /ˈstʌd.i/ (v): học Question 64 Đáp án B (“ou” đọc /a/, lại /ɔː/) A thought /ˈθɔːt/ (v): suy nghĩ B tough /tʌf/ (adj): rắn C taught /tɔːt/ (v): dạy học D bought /bɔːt/ (v): mua Question 65 Đáp án B (“u” phát âm /ju:/, lại /ʌ/) A drummer /’drʌmə/ (n): người đánh trống B future /’fju:tʃə/ (n): tương lai C number /’nʌmbə/ (n): số D umbrella /’ʌmbrelə/ (n): ô Question 66 Đáp án D (“y” phát âm /aɪ/, lại /ɪ/) A physical /’fɪzɪkəl/ (adj): thể chất B mythology /mɪ’θɔlədʒɪ/ (n): thần thoại C rhythmic /’rɪðmɪk/ (adj): nhịp nhàng D psychology /saɪ’kɔlədʒɪ/ (n): tâm lý Question 67 Đáp án B (“th” phát âm /ð/, lại /θ/) A birth /bȝ:θ/ (n): sinh B their /ðeə/: họ C myth /mɪθ/ (n): thần thoại D fifth /fɪfθ/: thứ năm Question 68 Đáp án B (“ai” phát âm /ə/, lại /ɪ/) A sovereign /’sɔvərɪn/ (adj): tối cao B fountain /’faʊntən/ (n): đài phun nước C determine /dɪ’tȝ:mɪn/ (v): tâm D routine /rʊ’tɪ:n/ (n): lịch trình Question 69 Đáp án B (“ch” phát âm /k/, lại /tʃ/) A switch /swɪtʃ/ (v): đảo ngược B stomach /’stɔmæk/ (n): bụng C match /mætʃ/ (n): trận đấu D catch /kætʃ/ (v): bắt Question 70 Đáp án D (“o” phát âm /aʊ/, lại /əʊ/) A blow /bləʊ/ (v): thổi B show /ʃəʊ/ (v): chiếu C hole /həʊl/ (n): lỗ D cow /kaʊ/ (n): bò Question 71 Đáp án D (“u” phát âm /ʊ/, lại /ju:/) A unniversity /ju:nɪ’vȝsɪtɪ/ (n): đại học B unique /ju:’nɪk/ (adj): độc C unit /’ju:nɪt/ (n): chương D undo /ʌn’dʊ/ (v): làm lại Question 72 Đáp án C (“ai” phát âm /ɪ/, lại /eə/) A chain /tʃeɪn/ (n): chuỗi, xích B entertain /entə’teɪn/ (v): giải trí C bargain /’bɑ:gɪn/ (v): mặc D complain /kəmp’leɪn/ (v): phàn nàn Question 73 Đáp án B (“a” phát âm /ɔ:/, lại /ɑ:/) A darkness /’dɑ:knɪs/ (n): bóng tối B warmth /wɔ:mθ/ (n): ấm C market /’mɑ:kɪt/ (n): thị trường D remark /rɪ’mɑ:k/ (v): để ý Question 74 Đáp án D (“y” phát âm /aɪ/, lại /ɪ/) A physical /’fɪzɪkəl/ (adj): thể chất B mythology /mɪ’θɔlədʒɪ/ (n): thần thoại C rhythmic /’rɪðmɪk/ (adj): nhịp nhàng D psychology /saɪ’kɔlədʒɪ/ (n): tâm lý Question 75 Đáp Án A (“b” âm câm, lại phát âm /b/) A climbing /ˈklaɪmɪŋ/ (v): trèo, leo B basket /ˈbæskət/ (n): rổ C subway /ˈsʌbweɪ/ (n): đường ngầm D club /klʌb/ (n): câu lạc Question 76 Đáp Án C (“ou” phát âm /ə/, lại /ʌ/) A nourish /ˈnʌrɪʃ/ (v): nuôi nấng, nuôi dưỡng B flourish /ˈflʌrɪʃ/ (v): phát triển, thịnh vượng C courageous /kəˈreɪdʒəs/ (adj): dũng cảm, can đảm D southern /ˈsʌðən/ (n): phương Nam Question 77 Đáp Án C (“c” phát âm /ʃ/, lại /s/) A descend /dɪˈsend/ (v): xuống, xuống dốc B decent /ˈdiːsənt/ (adj): trang trọng, đứng đắn C delicious /dɪˈlɪʃəs/ (adj): ngon miệng D percentage /pəˈsentɪdʒ/ (n): phần trăm Question78 Đáp Án B (“ast” phát âm /ỉ/, lại /eɪ/) A hasty /ˈheɪsti/ (adj): vội vã, nhanh chóng B nasty /ˈnỉsti/ (adj): bẩn thỉu, dơ dáy C tasty /ˈteɪsti/ (adj): ngon miệng D wastage /ˈweɪstɪdʒ/ (n): lãng phí, hao hụt Question 79 Đáp Án B (“ea” phát âm /i:/, lại /e/) A dead /ded/ (adj): chết B bead /biːd/ (n): giọt, hạt C thread /θred/ (n): sợi chỉ, sợi dây D bread /bred/ (n): bánh mỳ Question 80 Đáp Án C (“ch” phát âm /tʃ/, lại /k/) A mechanic /məˈkỉnɪk/ (adj): thuộc máy móc B chemistry /ˈkeməstri/ (n): mơn hố, ngành hố học C charge /tʃɑːrdʒ/ (v): sạc (điện) D campus /ˈkæmpəs/ (n): ký túc xá Question 81 Đáp Án A (“a” phát âm /ỉ/, lại /ə/) A afterwards /ˈỉftərwərdz/ (adv): sau B advise /ədˈvaɪz/ (v): khun giải C agree /əˈɡriː/ (v): đồng ý D allow /əˈlaʊ/ (v): cho phép Question 82 Đáp Án A (“cc” phát âm /k/, lại /s/) A accurate /ˈỉkjərət/ (adj): xác B accept /əkˈsept/ (v): chấp nhận C accident /ˈæksɪdənt/ (n): tai nạn D success /səkˈses/ (n): thành công Question 83.C (“ea” phát âm /e/, lại /i/) A gear /ɡɪr/ (n): phụ tùng B beard /bɪrd/ (n): râu C pear /per/ (n): lê D dear /dɪr/ (n): người yêu dấu Question 84.C (“s” phát âm /ʃ/, lại /s/) A suit /ˈsuːt/ (n): áo vét, đồng phục B seven /ˈsevn/: số bảy C sugar /ˈʃʊɡər/ (n): đường D sun /sʌn/ (n): mặt trời Question 85 Đáp án C (“i” phát âm /ɪ/, lại /aɪ/) A find /faɪnd/ (v): tìm kiếm B bite /baɪt/ (v): cắn/ đốt, châm C since /sɪns/ (prep): từ đó, kể từ D drive /draɪv/ (v): lái xe Question 86 Đáp án A (“ses” phát âm /sis/, lại /zɪz/) A chooses /ˈtʃuːzɪz/ (v): lựa chọn, B misses /ˈmisɪz/ (v): nhớ C houses /ˈhausiz/ (v): tăng D horses /hɔːsiz/ (n): ngựa Question 87.D (“ea” phát âm /e/, lại /ɪ/) A beard /bɪrd/ (n): râu B near /nɪr/ (adj): gần C beer /bɪr/ (n): bia D bear /ber/ (n): gấu Question 88.D (“ou” phát âm /ɔː/, lại /aʊ/) A bound /baʊnd/ (v): nhảy lên B ground /ɡraʊnd/ (n): mặt đất C bounce /baʊns/ (v): nảy lên, bật lên D cough /kɔːf/ (v): ho ... án A phát âm /ɪd/ Các đáp án lại phát âm /t/ Câu 14: Chọn C Đáp án C A deal /diːl/ B beach /biːtʃ/ C break /breɪk/ D clean /kliːn/ Chữ “ea” đáp án C phát âm /eɪ/ Các đáp án lại phát âm /i:/ Câu. .. B, D phát âm /t/ Đuôi “ed” đáp án C phát âm /d/ Câu1 6: Đáp án D A tooth /tuːθ/ B boot /buːt/ C smooth /smuːð/ D look /lʊk/ Chữ “oo” đáp án A, B, C phát âm /uː/ Chữ “oo” đáp án D phát âm /ʊ/ Câu. .. phát âm /s/ Các đáp án lại phát âm /z/ Câu 40: Đáp án C A defeat /dɪˈfiːt/ B leader /ˈliːdə(r)/ C leather /ˈleðə(r)/ D feature /ˈfiːtʃə(r)/ Chữ “ea” đáp án C phát âm /e/ Các đáp án lại phát âm
- Xem thêm -

Xem thêm: 88 câu PHÁT âm từ đề cô NGUYỄN PHƯƠNG image marked image marked , 88 câu PHÁT âm từ đề cô NGUYỄN PHƯƠNG image marked image marked

Từ khóa liên quan