58 câu TRỌNG âm từ đề các TRƯỜNG CHUYÊN image marked image marked

16 79 0
  • Loading ...
1/16 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/07/2019, 13:09

BÀI TẬP TRỌNG ÂM CỦA CÁC TRƯỜNG KHÔNG CHUYÊN Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the other three in the position ofprimary stress in each of the following questions Question 1: A establish B renovate C encourage D remember Question 2: A measure B context C postcard D resource ( ĐỀ THI THỬ THPTQG TRƯỜNG CHUYÊN BẮC NINH – LẦN 1) Question 3: A legal B superb C naive D ideal Question 4: A deficiency B variation C equality D intelligence ( ĐỀ THI THỬ THPTQG TRƯỜNG CHUYÊN BẮC NINH – LẦN 2) Question 5: A character B guitarist C astronaut D bachelor Question 6: A surgeon B conquest C profit D canal ( ĐỀ THI THỬ THPTQG TRƯỜNG CHUYÊN BẮC NINH – LẦN 3) Question 7: A Supply B consist C happen D delay Question 8: A comfortable B necessary C memorable D unattractive ( ĐỀ THI THỬ THPTQG TRƯỜNG CHUYÊN KHTN HÀ NỘI – LẦN 1) Question 9: A broaden B persuade C reduce D explain Question 10: A rectangular B confidential C conservative D political ( ĐỀ THI THỬ THPTQG TRƯỜNG CHUYÊN TRẦN PHÚ – HẢI PHÒNG – LẦN 1) Question 11: A enthusiasm B punctuality C anniversary D intercultural Question 12: A treasure B appoint C advance D diverse ( ĐỀ THI THỬ THPTQG TRƯỜNG CHUYÊN ĐHSPHN – LẦN 1) Question 13: A conceal B contain C conserve D conquer Question 14: A technology B environment C superstition D predominance ( ĐỀ THI THỬ THPTQG TRƯỜNG CHUYÊN LÊ THÁNH TÔNG – QUẢNG NAM – LẦN 1) Question 15 A impatient B arrogant C familiar D uncertain Question 16 A forgettable B philosophy C humanism D objectively ( ĐỀ THI THỬ THPTQG TRƯỜNG CHUYÊN THÁI NGUYÊN – LẦN 1) Question 17 A distinguished B anonymous C diagnose D achievement Question 18 A centralise B candidate C applicant D motivation ( ĐỀ THI THỬ THPTQG TRƯỜNG CHUYÊN LƯƠNG VĂN TỤY–VĨNH PHÚC-LẦN 1) Question 19 A popular B reduction C romantic D financial Question 20 A cover B balance C invent D ancient ( ĐỀ THI THỬ TRƯỜNG CHUN HỒNG VĂN THỤ–HỊA BÌNH-LẦN 1) Question 21: A personify B generate C affection D encourage Question 22: A contain B achieve C improve D enter ( ĐỀ THI THỬ TRƯỜNG CHUYÊN BẮC NINH-LẦN 4) Question 23 A emergency B corruption C fashionable D detergent Question 24 A executive B opposite C customer D supervisor ( ĐỀ THI THỬ TRƯỜNG CHUYÊN HƯNG YÊN -LẦN 2) Question 25: A company B instrument C business D adventure Question 26: A suffer B differ C prefer D offer ( ĐỀ THI THỬ TRƯỜNG ĐH NGOẠI NGỮ - HÀ NỘI -LẦN 1) Question 27: A mailbox B manner C mature D summer Question 28: A generous B genuine C kangaroo D fortunate ( ĐỀ THI THỬ TRƯỜNG CHUYÊN VĨNH PHÚC -LẦN 3) Question 29: A partnership B romantic C actually D attitude Question 30: A certain B equal C decide D couple ( ĐỀ THI THỬ TRƯỜNG CHUYÊN BẮC GIANG -LẦN 1) Question 31: A controller B popularity C embarrassing D convenient Question 32: A exceeding B existence C example D carefully ( ĐỀ THI THỬ TRƯỜNG THPT CHUYÊN -ĐH VINH -LẦN 1) Question 33 A wilderness B commitment C compliment D optimism Question 34 A require B confide C swallow D eject ( ĐỀ THI THỬ TRƯỜNG CHUYÊN ĐH SƯ PHẠM -LẦN 2) Question 35: A valuable B variety C environment D impossible Question 36: A social B common C verbal D polite ( ĐỀ THI THỬ TRƯỜNG THPT CHUYÊN NGUYỄN QUANG DIÊU –ĐỒNG THÁP LẦN 1) Question 37: A behaviour B accompany C experience D category Question 38: A appear B reply C protect D order ( ĐỀ THI THỬ TRƯỜNG CHUYÊN HƯNG YÊN -LẦN 3) Question 39: A partnership B counterpart C worthwhile D oversea Question 40: A compulsory B mandatory C necessary D bachelor ( ĐỀ THI THỬ TRƯỜNG THPT CHUYÊN -ĐH VINH -LẦN 2) Question 41: A analyst B interview C technician D fabulous Question 42: A participate B medieval C development D contributor ( ĐỀ THI THỬ HỘI TRƯỜNG CHUYÊN-ĐH VINH -LẦN 2) Question 43: A admit B suggest C remind D manage Question 44: A approval B applicant C energy D influence ( ĐỀ THI THỬ TRƯỜNG CHUYÊN HÙNG VƯƠNG- GIA LAI -LẦN 1) Question 45: A vacancy B applicant C diploma D advocate Question 46: A campaign B household C purpose D commerce ( ĐỀ THI THỬ TRƯỜNG CHUYÊN HÀ TĨNH -LẦN 1) Question 47: A common B signal C attract D verbal Question 48: A comfortably B especially C carefully D possibly ( ĐỀ THI THỬ TRƯỜNG CHUYÊN CAO BẰNG -LẦN 1) Question 49: A represent B cultivate C classify D emphasize Question 50: A campsite B mankind C windmill D workforce ( ĐỀ THI THỬ TRƯỜNG CHUYÊN ĐH SƯ PHẠM -LẦN 3) Question 51 A procedure B applicant C syllabus D recipe Question 52 A protect B direct C access D assess ( ĐỀ THI THỬ TRƯỜNG THPT CHUYÊN LÊ QUÝ ĐÔN - QUẢNG TRỊ -LẦN 1) Question 53: A modernize B diversity C extensive D material Question 54: A necessary B comfortable C characterize D oceanic ( ĐỀ THI THỬ TRƯỜNG THPT CHUYÊN -ĐH VINH -LẦN 3) Question 55 A influential B opportunity C temperament D expectation Question 56 A government B employment C refusal D redundant ( ĐỀ THI THỬ TRƯỜNG THPT CHUYÊN KHTN HÀ NỘI-LẦN 3) Question 57: A vaccine B machine C cuisine D routine Question 58: A persistent B dynamic C sensitive D ambitious ( ĐỀ THI THỬ THPTQG TRƯỜNG CHUYÊN THÁI BÌNH – LẦN 5) ĐÁP ÁN BÀI TẬP TRỌNG ÂM Question B Kiến thức: Trọng âm từ có âm tiết Giải thích: establish /ɪˈstæblɪʃ/ renovate /ˈrenəveɪt/ encourage /ɪnˈkʌrɪdʒ/ remember /rɪˈmembə(r)/ Câu B trọng âm rơi vào âm tiết 1, lại rơi vào âm tiết Đáp án: B Question D Kiến thức: Trọng âm từ có âm tiết Giải thích: measure / ˈmeʒə(r) / context / ˈkɒntekst / postcard / ˈpəʊstkɑːd / resource / rɪˈsɔːs / Câu D trọng âm rơi vào âm tiết 2, lại rơi vào âm tiết Đáp án: D Question 3: A A legal /'li:gl/ B superb /su:'pɜ:b/ C naive /nai'i:v/ D ideal /ai'diəl/ Ở đáp án A trọng âm rơi vào âm tiết thứ Các đáp án lại rơi vào âm tiết thứ hai Chọn A Question 4: B A deficiency /di'fiʃnsi/ B variation /veəri'eiʃn/ C equality /i:'kwɔliti/ D intelligence /in'teligʒens/ Ở đáp án B trọng âm rơi vào âm tiết thứ Các đáp án lại trọng âm rơi vào âm tiết thứ Chọn B Question B Kiến thức: Trọng âm từ có âm tiết Giải thích: character /'kỉrəktə(r)/ guitarist /gi'ta:rist/ astronaut /'ỉstrənɔ:t/ bachelor /'bỉtʃələ(r)/ Trọng âm câu B rơi vào âm thứ hai, lại âm thứ Chọn B Question D Kiến thức: Trọng âm từ có âm tiết Giải thích: surgeon /'sɜ:dʒən/ conquest /'kɒŋkwest/ profit /'prɒfit/ canal /kə'nỉl/ Trọng âm câu D rơi vào âm thứ hai, lại âm thứ Chọn D Question C Kiến thức: Trọng âm từ có âm tiết Giải thích: supply /sə'plai/ consist /kən'sist/ happen /'hỉpən/ delay /di'lei/ Câu C trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất, lại thứ Chọn C Question D Kiến thức: Trọng âm từ có âm tiết trở lên Giải thích: comfortable /'kʌmftəbl/ necessary /'nesəsəri/ memorable /'memərəbl/ unattractive /ʌnə'træktiv/ Câu D trọng âm rơi vào âm tiết thứ 3, lại thứ Chọn D Question A Kiến thức: Trọng âm từ có hai âm tiết Giải thích: broaden /'brɔ:dn/ persuade /pə'sweid/ reduce /ri'dju:s/ explain /ik'splein/ Trọng âm câu A rơi vào âm thứ nhất, lại âm thứ hai Chọn A Question 10 B Kiến thức: Trọng âm từ có bốn âm tiết Giải thích: rectangular /rek'tỉŋgjələ(r)/ confidential /,kɒnfi'denʃl/ conservative /kən’sɜ:vətiv/ political /pə'litikl/ Trọng âm câu B rơi vào âm thứ ba, lại âm thứ hai Chọn B Question 11 A Kiến thức: Trọng âm từ có âm tiết trở lên Giải thích: enthusiasm /in'θju:ziỉzəm/ punctuality /,pʌŋkt∫ʊ'æləti/ anniversary /,æni'vɜ:səri/ intercultural /ˌɪntəˈkʌltʃərəl/ Câu A trọng âm rơi vào âm tiết thứ 2, lại thứ Chọn A Question 12 A Kiến thức: Trọng âm từ có âm tiết Giải thích: treasure /'treʒə[r]/ appoint /ə'pɔint/ advance /əd'vɑ:ns/ diverse /dai'vɜ:s/ Câu A trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất, lại thứ Chọn A Question 13 D Kiến thức: Trọng âm từ có âm tiết Giải thích: conceal /kən'si:l/ contain /kən'tein/ conserve /kən'sɜ:v/ conquer /'kɒŋkə[r]/ Tạm dịch: Câu D trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất, lại thứ Chọn D Question 14 C Kiến thức: Trọng âm từ có âm tiết trở lên Giải thích: technology /tek'nɒlədʒi/ environment /in'vaiərənmənt/ superstition /,su:pə'sti∫n/ predominance /pri'dɒminəns/ Câu C trọng âm rơi vào âm tiết thứ 3, lại thứ Chọn C Question 15 B Kiến thức: Trọng âm từ có âm tiết Giải thích: impatient /ɪmˈpeɪʃnt/ arrogant /ˈærəɡənt/ familiar /fəˈmɪliə(r)/ uncertain /ʌnˈsɜːtn/ Câu B có trọng âm rơi vào âm tiết thứ 1, lại rơi vào âm tiết thứ Chọn B Question 16 C Kiến thức: Trọng âm từ có âm tiết Giải thích: forgettable /fəˈɡetəbl/ philosophy /fəˈlɒsəfi/ humanism /ˈhjuːmənɪzəm/ objectively /əbˈdʒektɪvli/ Câu C có trọng âm rơi vào âm tiết thứ 1, lại rơi vào âm tiết thứ Chọn C Question 17 C Kiến thức: Trọng âm từ có 3, âm tiết Giải thích: distinguished /dɪˈstɪŋɡwɪʃt/ anonymous /əˈnɒnɪməs/ diagnose /ˈdaɪəɡnəʊz/ achievement /əˈtʃiːvmənt/ Câu C có trọng âm rơi vào âm tiết thứ 1, lại rơi vào âm tiết thứ Chọn C Question 18 D Kiến thức: Trọng âm từ có 3, âm tiết Giải thích: centralise /ˈsentrəlaɪz/ candidate /ˈkỉndɪdət/ applicant /ˈỉplɪkənt/ motivation /ˌməʊtɪˈveɪʃn/ Câu D có trọng âm rơi vào âm tiết thứ 3, lại rơi vào âm tiết thứ Chọn D Question 19 A Kiến thức: Trọng âm từ có âm tiết Giải thích: popular /ˈpɒpjələ(r)/ reduction /rɪˈdʌkʃn/ romantic /rəʊˈmỉntɪk/ financial /faɪˈnỉnʃl/ Câu A có trọng âm rơi vào âm tiết thứ 1, lại rơi vào âm tiết thứ Chọn A Question 20 C Kiến thức: Trọng âm từ có âm tiết Giải thích: cover /ˈkʌvə(r)/ balance /ˈbỉləns/ invent /ɪnˈvent/ ancient /ˈeɪnʃənt/ Câu C có trọng âm rơi vào âm tiết thứ 2, lại rơi vào âm tiết thứ Chọn C Question 21 B Kiến thức: Trọng âm từ có nhiều âm tiết Giải thích: Quy tắc: - Những từ có tận “y, ate” thường có trọng âm rơi vào âm tiết thứ ba từ lên - Những từ có tận “tion” thường có trọng âm rơi vào âm tiết đứng trước personify /pəˈsɒnɪfaɪ/ generate /ˈdʒenəreɪt/ affection /əˈfekʃn/ encourage /ɪnˈkʌrɪdʒ/ Trọng âm câu B rơi vào âm thứ nhất, lại rơi vào âm thứ hai Chọn B Question 22 D Kiến thức: Trọng âm từ có hai âm tiết Giải thích: Quy tắc: - Những động từ có hai âm tiết thường có trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai - Ngoại lệ: Các động từ chứa nguyên âm ngắn âm tiết thứ hai kết thúc (hoặc không) phụ âm, trọng âm rơi vào âm tiết thứ Ví dụ: enter /ˈentər/, travel /ˈtrævl/, open /ˈoʊpən/ … contain /kənˈteɪn/ achieve /əˈtʃiːv/ improve /ɪmˈpruːv/ enter /ˈentə(r)/ Trọng âm câu D rơi vào âm thứ nhất, lại rơi vào âm thứ hai Chọn D Question 23 C emergency /iˈmɜːdʒənsi/ corruption /kə'rʌp∫n/ fashionable /'fæ∫nəbl/ detergent /di'tɜ:dʒənt/ Câu C trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất, lại thứ Chọn C Question 24 A executive /ig'zekjətiv/ opposite /'ɒpəzit/ customer /'kʌstəmə[r]/ supervisor /'sju:pəvaizə/ Câu A trọng âm rơi vào âm tiết thứ 2, lại thứ Chọn A Question 25 D company /'kʌmpəni/ instrument /ˈɪnstrəmənt/ business /'biznis/ adventure /əd'vent∫ə/ Câu D trọng âm rơi vào âm tiết thứ 2, lại thứ Chọn D Question 26 C suffer /'sʌfə[r]/ differ /'difə[r]/ prefer /pri'fə:[r]/ offer /'ɒfə[r]/ Câu C trọng âm rơi vào âm tiết thứ 2, lại thứ Chọn C Question 27 C Kiến thức: Trọng âm từ có hai âm tiết Giải thích: mailbox /ˈmeɪlbɒks/ manner /ˈmỉnə(r)/ mature /məˈtʃʊə(r)/ summer /ˈsʌmə(r)/ Trọng âm câu C rơi vào âm thứ hai, lại rơi vào âm thứ Chọn C Question 28 C Kiến thức: Trọng âm từ có ba âm tiết Giải thích: generous /ˈdʒenərəs/ genuine /ˈdʒenjuɪn/ kangaroo /ˌkỉŋɡəˈruː/ fortunate /ˈfɔːtʃənət/ Trọng âm câu C rơi vào âm thứ ba, lại rơi vào âm thứ Chọn C Question 29 B Kiến thức: Trọng âm từ có âm tiết Giải thích: A partnership /ˈpɑːtnəʃɪp/ B romantic /rəʊˈmæntɪk/ C actually /ˈæktʃuəli/ D attitude /ˈætɪtjuːd/ Đáp án B trọng tâm rơi vào âm tiết thứ hai, phương án lại trọng âm rơi vào âm tiết thứ Chọn B Question 30 C Kiến thức: Trọng âm từ có âm tiết Giải thích: A certain /ˈsɜːtn/ B equal /ˈiːkwəl/ C decide /dɪˈsaɪd/ D couple /ˈkʌpl/ Đáp án C trọng tâm rơi vào âm tiết thứ hai, phương án lại trọng âm rơi vào âm tiết thứ Chọn C Question 31 B Kiến thức: Trọng âm từ có 3,4,5 âm tiết Giải thích: controller /kənˈtrəʊlə(r)/ popularity /ˌpɒpjuˈlærəti/ embarrassing /ɪmˈbærəsɪŋ/ convenient /kənˈviːniənt/ Trọng âm câu B rơi vào âm thứ ba, lại rơi vào âm thứ hai Chọn B Question 32 D Kiến thức: Trọng âm từ có âm tiết Giải thích: exceeding /ɪkˈsiːd/ existence /ɪɡˈzɪstəns/ example /ɪɡˈzɑːmpl/ carefully /ˈkeəfəli/ Trọng âm câu D rơi vào âm thứ nhất, lại rơi vào âm thứ hai Chọn D Question 33 B Kiến thức: Trọng âm từ có 3,4 âm tiết Giải thích: wilderness /ˈwɪldənəs/ commitment /kəˈmɪtmənt/ compliment /ˈkɒmplɪmənt/ optimism /ˈɒptɪmɪzəm/ Trọng âm câu B rơi vào âm thứ hai, lại rơi vào âm thứ Chọn B Question 34 B Kiến thức: Trọng âm từ có hai âm tiết Giải thích: require /rɪˈkwaɪə(r)/ confide /kənˈfaɪd/ swallow /ˈswɒləʊ/ eject /iˈdʒekt/ Trọng âm câu C rơi vào âm thứ nhất, lại rơi vào âm thứ hai Chọn C Question 35 A Kiến thức: Trọng âm từ có nhiều âm tiết Giải thích: valuable /ˈvỉljuəbl/ variety /vəˈraɪəti/ environment /ɪnˈvaɪrənmənt/ impossible /ɪmˈpɒsəbl/ Trọng âm câu A rơi vào âm thứ nhất, lại rơi vào âm thứ hai Chọn A Question 36 D Kiến thức: Trọng âm từ có hai âm tiết Giải thích: social /ˈsəʊʃl/ common /ˈkɒmən/ verbal /ˈvɜːbl/ polite /pəˈlaɪt/ Trọng âm câu D rơi vào âm thứ hai, lại rơi vào âm thứ Chọn D Question 37 D Kiến thức: Trọng âm từ có 3, âm tiết Giải thích: Quy tắc đánh trọng âm: Những từ kết thúc “y” thường có trọng âm rơi vào âm thứ ba từ lên behaviour /bɪˈheɪvjə(r)/ accompany /əˈkʌmpəni/ experience /ɪkˈspɪəriəns/ category /ˈkætəɡəri/ Trọng âm câu D rơi vào âm thứ nhất, lại rơi vào âm thứ hai Chọn D Question 38 D Kiến thức: Trọng âm từ có âm tiết Giải thích: Quy tắc đánh trọng âm: Động từ có hai âm tiết thường có trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai Ngoại lệ: Động từ hai âm tiết có âm thứ hai “er, en, ish, age, ow” thường có trọng âm rơi vào âm tiết thứ Ví dụ: enter, open, manage, happen, answer, listen, finish, study, offer, damage,… appear /əˈpɪə(r)/ reply /rɪˈplaɪ/ protect /prəˈtekt/ order /ˈɔːdə(r)/ Trọng âm câu D rơi vào âm thứ nhất, lại rơi vào âm thứ hai Chọn D Question 39 C Kiến thức: Trọng âm từ có 2, âm tiết Giải thích: Quy tắc: Tính từ kép (compound adjective) thường có dấu nhấn từ đầu ghép với giới từ Ví dụ: outdoor, oversea, dark–blue,… partnership /ˈpɑːtnəʃɪp/ counterpart /ˈkaʊntəpɑːt/ worthwhile /ˌwɜːθˈwaɪl/ oversea /ˈəʊvəsiː/ Trọng âm câu C rơi vào âm thứ hai, lại rơi vào âm thứ Chọn C Question 40 A Kiến thức: Trọng âm từ có 3, âm tiết Giải thích: Quy tắc: Những từ có “ary, ory” trọng âm thường rơi vào âm tiết đứng cách âm compulsory /kəmˈpʌlsəri/ mandatory /ˈmændətəri/ necessary /ˈnesəsəri/ bachelor /ˈbætʃələ(r)/ Trọng âm câu A rơi vào âm thứ hai, lại rơi vào âm thứ Chọn A Question 41 C Kiến thức: Trọng âm từ có âm tiết Giải thích: analyst /ˈỉnəlɪst/ interview /ˈɪntəvjuː/ technician /tekˈnɪʃn/ fabulous /ˈfæbjələs/ Trọng âm câu C rơi vào âm thứ hai, lại rơi vào âm thứ Chọn C Question 42 B Kiến thức: Trọng âm từ có âm tiết Giải thích: participate /pɑːˈtɪsɪpeɪt/ medieval /ˌmediˈiːvl/ development /dɪˈveləpmənt/ contributor /kənˈtrɪbjətə(r)/ Trọng âm câu B rơi vào âm thứ ba, lại rơi vào âm thứ hai Chọn B Question 43 D Kiến thức: Trọng âm từ có âm tiết Giải thích: A admit /ədˈmɪt/ B suggest /səˈdʒest/ C remind /rɪˈmaɪnd/ D manage /ˈmænɪdʒ/ Trọng âm đáp án D vào âm tiết thứ nhất, lại rơi vào âm tiết thứ hai Chọn D Question 44 A Kiến thức: Trọng âm từ có âm tiết Giải thích: A approval /əˈpruːvl/ B applicant /ˈỉplɪkənt/ C energy /ˈenədʒi/ D influence /ˈɪnfluəns/ Trọng âm đáp án A vào âm tiết thứ nhất, lại vào âm tiết thứ hai Chọn A Question 45 C Kiến thức: Trọng âm từ có âm tiết Giải thích: A vacancy /ˈveɪkənsi/ B applicant /ˈæplɪkənt/ C diploma /dɪˈpləʊmə/ D advocate /ˈædvəkeɪt/ Trọng âm đáp án C vào âm tiết thứ hai, lại vào âm tiết thứ Chọn C Question 46 A Kiến thức: Trọng âm từ có âm tiết Giải thích: A campaign /kỉmˈpeɪn/ B household /ˈhaʊshəʊld/ C purpose /ˈpɜːpəs/ D commerce /ˈkɒmɜːs/ Trọng âm đáp án A vào âm tiết thứ hai, lại vào âm tiết thứ Chọn A Question 47 C Kiến thức: Trọng âm từ có hai âm tiết Giải thích: common /ˈkɒmən/ signal /ˈsɪɡnəl/ attract /əˈtrækt/ verbal /ˈvɜːbl/ Trọng âm câu C rơi vào âm thứ hai, lại rơi vào âm thứ Chọn C Question 48 B Kiến thức: Trọng âm từ có ba, bốn âm tiết Giải thích: comfortably /ˈkʌmftəbli/ especially /ɪˈspeʃəli/ carefully /ˈkeəfəli/ possibly /ˈpɒsəbli/ Trọng âm câu B rơi vào âm thứ hai, lại rơi vào âm thứ Chọn B Question 49 A Kiến thức: Trọng âm từ có ba âm tiết Giải thích: represent /ˌreprɪˈzent/ cultivate /ˈkʌltɪveɪt/ classify /ˈklæsɪfaɪ/ emphasize /ˈemfəsaɪz/ Trọng âm câu A rơi vào âm thứ nhất, lại rơi vào âm thứ hai Chọn A Question 50 B Kiến thức: Trọng âm từ có hai âm tiết Giải thích: campsite /ˈkæmpsaɪt/ mankind /mænˈkaɪnd/ windmill /ˈwɪndmɪl/ workforce /ˈwɜːkfɔːs/ Trọng âm câu B rơi vào âm thứ hai, lại rơi vào âm thứ Chọn B Question 51 A Kiến thức: Trọng âm từ có âm tiết Giải thích: A procedure /prəˈsiːdʒə(r)/ B applicant /ˈỉplɪkənt/ C syllabus /ˈsɪləbəs/ D recipe /ˈresəpi/ Câu A trọng âm rơi vào âm tiết 2, lại rơi vào âm tiết Chọn A Question 52 C Kiến thức: Trọng âm từ có âm tiết Giải thích: A protect /prəˈtekt/ B direct /dəˈrekt/ C access /ˈækses/ D assess /əˈses/ Câu C trọng âm rơi vào âm tiết 1, lại rơi vào âm tiết Chọn C Question 53 A Kiến thức: Trọng âm từ có 3, âm tiết Giải thích: A modernize /ˈmɒdənaɪz/ B diversity /daɪˈvɜːsəti/ C extensive /ɪkˈstensɪv/ D material /məˈtɪəriəl/ Câu A trọng âm rơi vào âm tiết 1, lại rơi vào âm tiết Chọn A Question 54 D Kiến thức: Trọng âm từ có 3, âm tiết Giải thích: A necessary /ˈnesəsəri/ B comfortable /ˈkʌmftəbl/ C characterise /ˈkærəktəraɪz/ D oceanic /ˌəʊʃiˈænɪk/ Câu D trọng âm rơi vào âm tiết 3, lại rơi vào âm tiết Chọn D Question 55 C Kiến thức: Trọng âm từ có âm tiết trở lên Giải thích: Quy tắc: Các từ có tận –tial, -ity, -tion trọng âm rơi vào âm tiết đứng trước đuôi Hậu tố -ment không làm thay đổi trọng âm từ gốc A influential /ˌɪnfluˈenʃl/ B opportunity /ˌɒpəˈtjuːnəti/ C temperament /ˈtemprəmənt/ D expectation /ˌekspekˈteɪʃn/ Phương án có trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất, phương án có trọng âm rơi vào âm tiết thứ Chọn C Question 56 A Kiến thức: Trọng âm từ có âm tiết Giải thích: Quy tắc: Hậu tố -ment, -al không làm thay đổi trọng âm từ gốc A government /ˈɡʌvənmənt/ B employment /ɪmˈplɔɪmənt/ C refusal /rɪˈfjuːzl/ D redundant /rɪˈdʌndənt/ Phương án A có trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất, phương án có trọng âm rơi vào âm tiết thứ Chọn A Question 57 A Kiến thức: Trọng âm từ có âm tiết Giải thích: A vaccine /ˈvỉksiːn/ B machine /məˈʃiːn/ C cuisine /kwɪˈziːn/ D routine /ruːˈtiːn/ Câu A trọng âm rơi vào âm tiết 1, lại rơi vào âm tiết Chọn A Question 58 C Kiến thức: Trọng âm từ có âm tiết Giải thích: A persistent /pəˈsɪstənt/ B dynamic /daɪˈnæmɪk/ C sensitive /ˈsensətɪv/ D ambitious /æmˈbɪʃəs/ Câu C trọng âm rơi vào âm tiết 1, lại rơi vào âm tiết Chọn C ... /pəˈlaɪt/ Trọng âm câu D rơi vào âm thứ hai, lại rơi vào âm thứ Chọn D Question 37 D Kiến thức: Trọng âm từ có 3, âm tiết Giải thích: Quy tắc đánh trọng âm: Những từ kết thúc “y” thường có trọng âm. .. Question 38 D Kiến thức: Trọng âm từ có âm tiết Giải thích: Quy tắc đánh trọng âm: Động từ có hai âm tiết thường có trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai Ngoại lệ: Động từ hai âm tiết có âm thứ hai “er, en,... /ˌəʊʃiˈænɪk/ Câu D trọng âm rơi vào âm tiết 3, lại rơi vào âm tiết Chọn D Question 55 C Kiến thức: Trọng âm từ có âm tiết trở lên Giải thích: Quy tắc: Các từ có tận –tial, -ity, -tion trọng âm rơi vào âm
- Xem thêm -

Xem thêm: 58 câu TRỌNG âm từ đề các TRƯỜNG CHUYÊN image marked image marked , 58 câu TRỌNG âm từ đề các TRƯỜNG CHUYÊN image marked image marked

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn