56 câu bài tập TRỌNG âm từ đề các TRƯỜNG KHÔNG CHUYÊN image marked image marked

16 157 1
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/07/2019, 13:09

BÀI TẬP TRỌNG ÂM CỦA CÁC TRƯỜNG KHÔNG CHUYÊN Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the other three in the position ofprimary stress in each of the following questions Question 01: A confidence B dependence C reference D conference Question 02: A comedian C authentic D eventual B military (ĐỀ THI THỬ TRƯỜNG THPT LIỄN SƠN – VĨNH PHÚC Lần 1) Question 03: A solution B energy C quality D compliment Question 04: A secure B angry C polite D complete (ĐỀ THI THỬ TRƯỜNG THPT LÝ THÁI TỔ- BẮC NINH) Question 05 A.mechanical B.confidence Question 06.A.communicationB responsibility C.biography D.eradicate C.interviewe D.economic (ĐỀ THI THỬ TRƯỜNG THPT ĐOÀN THƯỢNG – HẢI DƯƠNG LẦN 1) Question 07: A secure B equip Question 08: A representative B technological C vacant D oblige C characteristic D punctuality (ĐỀ THI THỬ TRƯỜNG THPT NGÔ GIA TỰ – VĨNH PHÚC) Question 09: A enthusiasm B concentrate C experience D certificate Question 10: A Interviewee B Interview C Industry D.interviewer (ĐỀ THI THỬ TRƯỜNG THPT ĐỒNG ĐẬU – VĨNH PHÚC LẦN 1) Question 11:A provide B private C advise D arrange Question 12:A supportive B connection C attention D sacrifice (ĐỀ THI THỬ TRƯỜNG THPT ĐỘI CẤN– VĨNH PHÚC LẦN 1) Question 13:A employ B.effort C express D reduce Question 14:A engage B maintain C verbal D attract (ĐỀ THI THỬ TRƯỜNG THPT YÊN LẠC 2– VĨNH PHÚC LẦN 1) Question 15:A solidarity B effectively C documentary D dedication Question 16: A royal B unique C remote D extreme (ĐỀ THI THỬ TRƯỜNG THPT THĂNG LONG– HÀ NỘI LẦN 1) Question 17: A enroll B promote C require D danger Question 18: A optimistic B diversity C environment D assimilate (ĐỀ THI THỬ TRƯỜNG THPT KIM LIÊN– HÀ NỘI LẦN 1) Question 19: A prefer B profile C promote D regret Question 20: A assistant B relevant C argument D attitude (ĐỀ THI THỬ TRƯỜNG THPT BỈM SƠN– THANH HÓA LẦN 1) Question 21: A familiar B uncertainty C impatient D arrogantly Question 22: A affectionate B kindergarten C respectable D occasional (ĐỀ THI THỬ TRƯỜNG THPT HÀM RỒNG– THANH HÓA LẦN 1) Question 23: A compass B comedy C comfort D command Question 24: A atmosphere B Vietnamese C entertain D picturesque (ĐỀ THI THỬ TRƯỜNG THPT THÁI PHIÊN– HẢI PHÒNG LẦN 1) Question 25: A equip B secure C vacant D oblige Question 26: A encounter B agency C influence D memory (ĐỀ THI THỬ TRƯỜNG THPT TRẦN NGUYÊN HÃN– HẢI PHÒNG LẦN 1) Question 27: A contact B concert C constant D concern Question 28: A occupation B miraculous C determine D diversity (ĐỀ THI THỬ LIÊN TRƯỜNG THPT NGHỆ AN – LẦN 1) Question 29: A abundance B acceptance C accountant D applicant Question 30: A reference B volunteer C refugee D referee (ĐỀ THI THỬ TRƯỜNG THPT ĐÀO DUY TỪ– HÀ NỘI LẦN 1) Question 31 A benefit B argument C vacancy D apartment Question 32 A borrow B explain C discuss D repair (ĐỀ THI THỬ TRƯỜNG THPT DƯƠNG HỒNG QUANG– HẢI DƯƠNG LẦN 1) Question 33: A affection B personify C generate D encourage Question 34: A possible B holiday C assistant D colony (ĐỀ THI THỬ TRƯỜNG THPT LÝ NHÂN TÔNG – BẮC NINH LẦN 3) Question 35: A accompany B category C defender D advice Question 36: A retail B vacancy C interview D fantastic (ĐỀ THI THỬ TRƯỜNG THPT CẦU GIẤY– HÀ NỘI LẦN 1) Question 37: A enroll B promote C require D danger Question 38: A optimistic B diversity C environment D assimilate (ĐỀ THI THỬ TRƯỜNG ĐH NGOẠI THƯƠNG– HÀ NỘI LẦN 2) Question 39 A symbolic B expensive C disastrous D confident Question 40 A realize B devote C postpone D decide (ĐỀ THI THỬ TRƯỜNG THPT NGÔ QUYỀN- HẢI PHÒNG LẦN 2) Question 41 A effort B employ C express D reduce Question 42 A attraction B infinitive C preference D advantage (ĐỀ THI THỬ TRƯỜNG THPT DƯƠNG HỒNG QUANG– HẢI DƯƠNG LẦN 2) Question 43: A injure B building C letter D hotel Question 44: A committee B envelope C develop D procedure (ĐỀ THI THỬ TRƯỜNG THPT THÁI PHIÊN- HẢI PHÒNG LẦN 2) Question 45 A antique B brilliant C casual D humid Question 46 A career B neighborhood C opinion D supporter (ĐỀ THI THỬ TRƯỜNG ĐH NGOẠI NGỮ– HÀ NỘI LẦN 3) Question 47: A attraction B advantage C reference D infinitive Question 48: A opponent B disappear C arrangement D contractual (ĐỀ THI THỬ TRƯỜNG THPT TH CAO NGUYÊN– ĐH TÂY NGUYÊN LẦN 1) Question 49: A finish B listen C follow D rewrite Question 50: A refugee B solution C Japanese D volunteer (ĐỀ THI THỬ TRƯỜNG THPT TÂN KỲ 3– NGHỆ AN) Question 51: A diverse B fashion C justice D enter Question 52: A competent B advertise C reconstruct D implicate (ĐỀ THI THỬ TRƯỜNG THPT TỒN THẮNG- HẢI PHỊNG LẦN 3) Question 53 A promote B profess C product D provide Question 54 A property B regular C different D achieving (ĐỀ THI THỬ TRƯỜNG THPT QUỲ HỢP– NGHỆ AN) Question 55: A minority B optimistic C accompany D eradicate Question 56: A suffer B vacant C working D oblige (ĐỀ THI THỬ TRƯỜNG THPT THANH HÀ– HẢI DƯƠNG LẦN 2) ĐÁP ÁN BÀI TẬP TRỌNG ÂM Question 1: B confident /'kɒnfidənt/ dependence /di'pendənt/ reference /'refrənt/ conference /'kɔnfərəns/ Ở đáp án B, trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai Các đáp án lại trọng âm rơi vào âm tiết thứ Chọn B Question 2: B comedian /kə'miːdiən/ military /'milətri/ authentic /ɔː'θentik/ eventual /i'ventjuəl/ Ở đáp án B trọng âm rơi vào âm tiết thứ Các đáp án lại trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai Chọn B Question 3: A solution (n) /sə'luːʃn/ energy (n) /ˈenədʒi/ quality (n) /'kwɒləti/ compliment (n) /'kɒmpli-mənt/ Đáp án A trọng âm rơi vào âm tiết thứ 2, đáp án khác trọng âm rơi vào âm tiết thứ Chọn A Question 4: B secure (v) /si'kjʊe[r]/ angry (adj) /ˈæŋgri/ polite (adj) /pəˈlait/ complete (v, adj) /kəmˈpliːt/ Đáp án B trọng tâm rơi vào âm tiết thứ nhất, đáp án khác trọng âm rơi vào âm tiết thứ Chọn B Question B A /mi'kænikl/ B /'kɔnfidəns/ C /bai'ɔgrəfi/ D /i'rædikeit/ Từ câu B trọng âm rơi vào âm tiết 1, lại trọng âm rơi vào âm tiết => chọn B Question D A /kə,mju:ni'kei∫n/ B /ri,spɔnsə'biləti/ C /,intəvju:'i:/ D /,i:kə'nɔmik/ Từ câu D trọng âm rơi vào âm tiết 3, lại trọng âm rơi vào âm tiết => chọn D Question 7: C A secure /si'kjə[r]/ B equip /i'kwip/ C vacant /'veikənt/ D oblige /ə'blaidʒ/ Đáp án C trọng âm rơi vào âm tiết thứ Còn lại rơi vào âm tiết thứ hai Chọn C Question 8: C A representative /repri'zentətiv/ B technological /ˌteknəˈlɒdʒɪkl/ C characteristic /kærəktə'ristik/ D punctuality /pʌŋktju'æliti/ Đáp án C trọng âm rơi vào âm tiết thứ Còn lại rơi vào âm tiết thứ Chọn C Câu 9: B Enthusiasm /ɪnˈθjuː.zi.æz.əm/ Concentrate /ˈkɒn.sən.treɪt/ Experience /ɪkˈspɪə.ri.əns/ Certificate /səˈtɪf.ɪ.kət/ Câu B trọng âm 2, lại trọng âm =>Chọn B Câu 10: A Interviewee /ˌɪn.tə.vjuˈiː/ Interview /ˈɪn.tə.vjuː/ Industry /ˈɪn.də.stri/ Interviewer /ˈɪn.tə.vjuː.ər/ Câu A trọng âm 4, lại trọng âm =>Chọn A Question 11: B A provide (v): /prə'vaid/ B private (v): /'praivit/ C advise (v): /əd'vaiz/ D arrange (v): /ə'reindʒ/ Đáp án B trọng âm rơi vào âm tiết thứ Các đáp án lại rơi vào âm tiết thứ hai Chọn B Question 12: B A supportive (adj): /sə'pɔːtiv/ B connection (n): /kə'nekʃn/ C attention (n): /ə'tenʃn/ D sacrifice (v): /'sækrifais/ Đáp án D trọng âm rơi vào âm tiết thứ Các đáp án khác trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai Chọn D Question 13 B Kiến thức: Trọng âm từ có âm tiết Giải thích: employ /im'plɔi/ effort /'efət/ express /ik'spres/ reduce /ri'dju:s/ Câu B trọng âm rơi vào âm tiết 1, lại rơi vào âm tiết Đáp án: B Question 14 C Kiến thức: Trọng âm từ có âm tiết Giải thích: engage /in'geidʒ/ maintain /mein'tein/ verbal /v'ɜ:bl/ attract /ə'trækt/ Câu C trọng âm rơi vào âm tiết 1, lại rơi vào âm tiết Đáp án:C Question 15 B Kiến thức: Trọng âm từ có âm tiết trở lên Giải thích: solidarity /ˌsɒlɪˈdỉrəti / effectively /ɪˈfektɪvli/ documentary /ˌdɒkjuˈmentri/ dedication /ˌdedɪˈkeɪʃn/ Câu B trọng âm rơi vào âm tiết thứ 2, lại thứ Chọn B Question 16 A Kiến thức: Trọng âm từ có âm tiết Giải thích: royal /'rɔiəl/ unique /juˈniːk/ remote /rɪˈməʊt/ extreme /ɪkˈstriːm/ Tạm dịch: Câu A trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất, lại thứ Chọn A Question 17 D Kiến thức: Trọng âm từ có hai âm tiết Giải thích: - Đa số động từ có hai âm tiết trọng âm thường rơi vào âm tiết thứ hai - Đa số danh từ có hai âm tiết trọng âm thường rơi vào âm tiết thứ enroll /ɪnˈrəʊl/ promote /prəˈməʊt/ require /rɪˈkwaɪə(r)/ danger /ˈdeɪndʒə(r)/ Trọng âm câu D rơi vào âm thứ nhất, lại rơi vào âm thứ hai Chọn D Question 18 A Kiến thức: Trọng âm từ có bốn âm tiết Giải thích: - Các từ có tận đuôi: -ity, -ion, -ic, -cial, trọng âm thường rơi vào âm tiết trước - Các từ (có âm tiết trở lên) có tận đuôi: -ate, -ty, -phy, -gy, -cy, trọng âm thường rơi vào âm tiết thứ từ cuối lên optimistic /ˌɒptɪˈmɪstɪk/ diversity /daɪˈvɜːsəti/ environment /ɪnˈvaɪrənmənt/ assimilate /əˈsɪməleɪt/ Trọng âm câu A rơi vào âm thứ ba, lại rơi vào âm thứ hai Chọn A Question 19 B Kiến thức: Trọng âm từ có âm tiết Giải thích: prefer /prɪˈfɜː(r)/ profile /ˈprəʊfaɪl/ promote /prəˈməʊt/ regret /rɪˈɡret/ Câu B trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất, lại thứ Chọn B Question 20 A Kiến thức: Trọng âm từ có âm tiết Giải thích: assistant /əˈsɪstənt/ relevant /ˈreləvənt/ argument /ˈɑːɡjumənt/ attitude /ˈỉtɪtjuːd/ Câu A trọng âm rơi vào âm tiết thứ 2, lại thứ Chọn A Question 21 D Kiến thức: Trọng âm từ có âm tiết trở lên Giải thích: familiar /fə'miliə[r]/ uncertainty /ʌn'sɜ:tnti/ impatient /im'pei∫nt/ arrogantly /'ærəgəntli/ Câu D trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất, lại thứ Chọn D Question 22 B Kiến thức: Trọng âm từ có âm tiết trở lên Giải thích: affectionate /ə'fek∫ənət/ kindergarten /'kindəgɑ:tn/ respectable /ri'spektəbl/ occasional /ə'keiʒənl/ Câu B trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất, lại thứ Chọn B Question 23 D Kiến thức: Trọng âm từ có 2, âm tiết Giải thích: A compass /ˈkʌmpəs/ B comedy /ˈkɒmədi/ C comfort /ˈkʌmfət/ D command /kəˈmɑːnd/ Câu D có trọng âm rơi vào âm tiết thứ 2, lại rơi vào âm tiết thứ Chọn D Question 24 A Kiến thức: Trọng âm từ có âm tiết Giải thích: A atmosphere /ˈỉtməsfɪə(r)/ B Vietnamese /ˌvjetnəˈmiːz/ C entertain /ˌentəˈteɪn/ D picturesque /ˌpɪktʃəˈresk/ Câu A có trọng âm rơi vào âm tiết thứ 1, lại rơi vào âm tiết thứ Chọn A Question 25 C Kiến thức: Trọng âm từ có âm tiết Giải thích: equip /ɪˈkwɪp/ secure /sɪˈkjʊə(r)/ vacant /ˈveɪkənt/ oblige /əˈblaɪdʒ/ Câu C trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất, lại thứ Chọn C Question 26 A Kiến thức: Trọng âm từ có âm tiết Giải thích: encounter /in'kaʊntə[r]/ agency /'eidʒənsi/ influence /'inflʊəns/ memory /'meməri/ Câu A trọng âm rơi vào âm tiết thứ 2, lại thứ Chọn A Question 27 D Kiến thức: Trọng âm từ có âm tiết Giải thích: A contact /ˈkɒntækt/ B concert /ˈkɒnsət/ C constant /ˈkɒnstənt/ D concern /kənˈsɜːn/ Quy tắc: Danh từ, tính từ có âm tiết trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất; động từ có âm tiết trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai Trọng âm đáp án D vào âm tiết thứ hai, lại vào âm tiết thứ Chọn D Question 28 A Kiến thức: Trọng âm từ có 3, âm tiết Giải thích: A occupation /ˌɒkjuˈpeɪʃn/ B miraculous /mɪˈrækjələs/ C determine /dɪˈtɜːmɪn/ D diversity /daɪˈvɜːsəti/ Quy tắc: Từ có tận –tion, -ity trọng tâm rơi âm trước Đáp án A trọng âm vào âm tiết thứ ba, lại vào âm tiết thứ hai Chọn A Question 29 D Kiến thức: Trọng âm từ có âm tiết Giải thích: abundance /əˈbʌndəns/ acceptance /əkˈseptəns/ accountant /əˈkaʊntənt/ applicant /ˈỉplɪkənt/ Câu D có trọng âm rơi vào âm tiết thứ 1, lại vào âm tiết thứ Chọn D Question 30 A Kiến thức: Trọng âm từ có âm tiết Giải thích: reference /ˈrefrəns/ volunteer /ˌvɒlənˈtɪə(r)/ refugee /ˌrefjuˈdʒiː/ referee /ˌrefəˈriː/ Câu A có trọng âm rơi vào âm tiết thứ 1, lại vào âm tiết thứ Chọn A Question 31 D A benefit /ˈbenɪfɪt/ B argument /ˈɑːɡjumənt/ C vacancy /ˈveɪkənsi/ D apartment /əˈpɑːtmənt/ Câu D trọng âm rơi vào âm tiết thứ 2, lại rơi vào âm tiết thứ Question 32 A A borrow /ˈbɒrəʊ/ B explain /ɪkˈspleɪn/ C discuss /dɪˈskʌs/ D repair /rɪˈpeə(r)/ Câu A trọng âm rơi vào âm tiết thứ 1, lại rơi vào âm tiết thứ Chọn A Question 33: C Kiến thức: Trọng âm từ có 3,4 âm tiết Giải thích: A affection /əˈfekʃn/ B personify /pəˈsɒnɪfaɪ/ C generate /ˈdʒenəreɪt/ D encourage /ɪnˈkʌrɪdʒ/ Quy tắc: - Từ có tận –tion trọng âm rơi vào âm trước - Từ tận -ify, trọng âm rơi vào âm tiết thứ ba tính từ cuối lên - Trọng âm vần thứ ba kể từ vần cuối đếm ngược trở lên tiếng tận -ate - Phụ tố không làm ảnh hưởng đến trọng âm: -age Đáp án C trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất, phương án lại trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai Chọn C Question 34: C Kiến thức: Trọng âm từ có âm tiết Giải thích: A possible /ˈpɒsəbl/ B holiday /ˈhɒlədeɪ/ C assistant /əˈsɪstənt/ D colony /ˈkɒləni/ Quy tắc: - Các từ tận -cy, -ty, -phy , -gy, -ible, -ant, -ical, -ive, -ual, -ance/ ence, -ify, -al/ ar, -uous, -ual trọng âm rơi vào âm tiết thứ ba tính từ cuối lên - Đối với danh từ có ba âm tiết: âm tiết thứ hai có chứa âm /ə/ /i/ trọng âm rơi vào âm tiết thứ Đáp án C trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai, phương án lại trọng âm rơi vào âm tiết thứ Chọn C Question 35 B A accompany /əˈkʌmpəni/ B category /ˈkætəɡəri/ C defender /dɪˈfendə(r)/ D advice /ədˈvaɪs/ Trọng âm đáp án B vào âm tiết thứ nhất, lại vào âm tiết thứ hai Chọn B Question 36 B : A retail /ˈriːteɪl/ B vacancy /ˈveɪkənsi/ C interview /ˈɪntəvjuː/ D fantastic /fænˈtæstɪk/ Trọng âm đáp án D vào âm tiết thứ hai, lại vào âm tiết thứ Chọn B Question 37 D enroll /ɪnˈrəʊl/ promote /prəˈməʊt/ require /rɪˈkwaɪə(r)/ danger /ˈdeɪndʒə(r)/ Trọng âm câu D (danh từ) rơi vào âm thứ nhất, lại động từ có trọng âm rơi vào âm thứ hai Chọn D Question 38 A Quy tắc phát âm từ có nhiều âm tiết: - Những từ có kết thúc “ic, ity” thường có trọng âm rơi vào âm đứng trước - Những từ có kết thúc “ate” thường có trọng âm rơi vào âm đứng thứ ba từ lên optimistic /ˌɒptɪˈmɪstɪk/ diversity /daɪˈvɜːsəti/ environment /ɪnˈvaɪrənmənt/ assimilate /əˈsɪməleɪt/ Trọng âm câu A rơi vào âm thứ ba, lại rơi vào âm thứ hai Chọn A Question 39: D Kiến thức: Trọng âm từ có âm tiết Giải thích: A symbolic /sɪmˈbɒlɪk/ B expensive /ɪkˈspensɪv/ C disastrous /dɪˈzɑːstrəs/ D confident /ˈkɒnfɪdənt/ Quy tắc: – Đối với từ có hai âm tiết thơng thường trọng âm thường rơi vào âm tiết thứ ba kể từ âm tiết cuối – Trong từ có hậu tố đây, trọng âm đặt âm tiết trước hậu tố: –ian, – id, –ible, – ish, – ive, –ous, –ial, –ic, –ity Đáp án D trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất, phương án lại trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai Chọn D Question 40: A Kiến thức: Trọng âm từ có âm tiết Giải thích: A realize /ˈriːəlaɪz/ B devote /dɪˈvəʊt/ C postpone /pəˈspəʊn/ D decide /dɪˈsaɪd/ Quy tắc: – Đa số động từ âm tiết trọng âm nhấn vào âm tiết thứ Đáp án A trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất, phương án lại trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai Chọn A Question 41 A effort /ˈefət/ employ /ɪmˈplɔɪ/ express /ɪkˈspres/ reduce /rɪˈdjuːs/ Câu A có trọng âm rơi vào âm tiết thứ 1, lại rơi vào âm tiết thứ Chọn A Question 42 C attraction /əˈtrækʃn/ infinitive /ɪnˈfɪnətɪv/ preference /ˈprefrəns/ advantage /ədˈvɑːntɪdʒ/ Câu C có trọng âm rơi vào âm tiết thứ 1, lại rơi vào âm tiết thứ Chọn C Question 43 D Kiến thức: Trọng âm từ có âm tiết Giải thích: A injure /ˈɪndʒə(r)/ B building /ˈbɪldɪŋ/ C letter /ˈletə(r)/ D hotel /həʊˈtel/ Trọng âm đáp án D vào âm tiết thứ hai, lại vào âm tiết thứ Chọn D Question 44 B Kiến thức: Trọng âm từ có âm tiết Giải thích: A committee /kəˈmɪti/ B envelope /ˈenvələʊp/ C develop /dɪˈveləp/ D procedure /prəˈsiːdʒə(r)/ Trọng âm đáp án B vào âm tiết thứ nhất, lại vào âm tiết thứ hai Chọn B Question 45 A Kiến thức: Trọng âm từ có âm tiết Giải thích: A antique /ænˈtiːk/ B brilliant /ˈbrɪliənt/ C casual /ˈkæʒuəl/ D humid /ˈhjuːmɪd/ Trọng âm đáp án A vào âm tiết thứ hai, lại vào âm tiết thứ Chọn A Question 46 B Kiến thức: Trọng âm từ có âm tiết Giải thích: A career /kəˈrɪə(r)/ B neighborhood /ˈneɪbəhʊd/ C opinion /əˈpɪnjən/ D supporter /səˈpɔːtə(r)/ Trọng âm đáp án B vào âm tiết thứ nhất, lại vào âm tiết thứ hai Chọn B Question 47 C Kiến thức: Trọng âm từ có 3, âm tiết Giải thích: A attraction /əˈtrækʃn/ B advantage /ədˈvɑːntɪdʒ/ C reference /ˈrefrəns/ D infinitive /ɪnˈfɪnətɪv/ Câu C trọng âm rơi vào âm tiết 1, lại rơi vào âm tiết Chọn C Question 48 B Kiến thức: Trọng âm từ có âm tiết Giải thích: A opponent /əˈpəʊnənt/ B disappear /ˌdɪsəˈpɪə/ C arrangement /əˈreɪndʒmənt/ D contractual /kənˈtræktʃuəl/ Câu B trọng âm rơi vào âm tiết 3, lại rơi vào âm tiết Chọn B Question 49 D Kiến thức: Trọng âm từ có âm tiết Giải thích: A finish /ˈfɪnɪʃ/ B listen /ˈlɪsn/ C follow /ˈfɒləʊ/ D rewrite /riːˈraɪt/ Quy tắc: - Những động từ có âm tiết thường có trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai - Những danh từ, tính từ có âm tiết thường có trọng âm rơi vào âm tiết thứ Trọng âm đáp án D rơi vào âm tiết thứ hai, lại âm thứ Chọn D Question 50 B Kiến thức: Trọng âm từ có âm tiết Giải thích: A refugee /refjuˈdʒiː/ B solution /səˈluːʃn/ C Japanese /dʒỉpəˈniːz/ D volunteer /vɑːlənˈtɪr/ Quy tắc: - Từ có tận “-ee”, “-ese”, “-eer” có trọng âm rơi rơi vào - Từ có tận “-ion” có trọng âm rơi vào âm đứng trước Trọng âm đáp án B rơi vào âm tiết thứ hai, lại âm thứ ba Chọn B Question 51 A Kiến thức: Trọng âm từ có âm tiết Giải thích: diverse /daɪˈvɜːs/ fashion /ˈfỉʃn/ justice /ˈdʒʌstɪs/ enter /ˈentə(r)/ Đáp án A có trọng âm rơi vào âm tiết thứ 2, lại rơi vào âm tiết thứ Chọn A Question 52 C Kiến thức: Trọng âm từ có âm tiết Giải thích: competent /ˈkɒmpɪtənt/ advertise /ˈædvətaɪz/ reconstruct /ˌriːkənˈstrʌkt/ implicate /ˈɪmplɪkeɪt/ Đáp án C có trọng âm rơi vào âm tiết thứ 3, lại rơi vào âm tiết thứ Chọn C Question 53 C Kiến thức: Trọng âm từ có âm tiết Giải thích: A promote /prəˈməʊt/ B profess /prəˈfes/ C product /ˈprɒdʌkt/ D provide /prəˈvaɪd/ Câu C trọng âm rơi vào âm tiết 1, lại rơi vào âm tiết Chọn C Question 54 D Kiến thức: Trọng âm từ có 2, âm tiết Giải thích: A property /ˈprɒpəti/ B regular /ˈreɡjələ/ C different /ˈdɪfrənt/ D achieving /əˈtʃiːv/ Câu D trọng âm rơi vào âm tiết 2, lại rơi vào âm tiết Chọn D Question 55 B Kiến thức: Trọng âm từ có âm tiết Giải thích: A minority /maɪˈnɒrəti/ B optimistic /ˌɒptɪˈmɪstɪk/ C accompany /əˈkʌmpəni/ D eradicate /ɪˈrædɪkeɪt/ Trọng âm đáp án B vào âm tiết thứ ba, lại vào âm tiết thứ hai Chọn B Question 56 D Kiến thức: Trọng âm từ có âm tiết Giải thích: A suffer /ˈsʌfə(r)/ B vacant /ˈveɪkənt/ C working /ˈwɜːkɪŋ/ D oblige /əˈblaɪdʒ/ Trọng âm đáp án D vào âm tiết thứ hai, lại vào âm tiết thứ Chọn D ... Những động từ có âm tiết thường có trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai - Những danh từ, tính từ có âm tiết thường có trọng âm rơi vào âm tiết thứ Trọng âm đáp án D rơi vào âm tiết thứ hai, lại âm thứ... tiết thứ nhất; động từ có âm tiết trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai Trọng âm đáp án D vào âm tiết thứ hai, lại vào âm tiết thứ Chọn D Question 28 A Kiến thức: Trọng âm từ có 3, âm tiết Giải thích:... Tạm dịch: Câu A trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất, lại thứ Chọn A Question 17 D Kiến thức: Trọng âm từ có hai âm tiết Giải thích: - Đa số động từ có hai âm tiết trọng âm thường rơi vào âm tiết
- Xem thêm -

Xem thêm: 56 câu bài tập TRỌNG âm từ đề các TRƯỜNG KHÔNG CHUYÊN image marked image marked , 56 câu bài tập TRỌNG âm từ đề các TRƯỜNG KHÔNG CHUYÊN image marked image marked