56 câu bài tập PHÁT âm từ đề các TRƯỜNG KHÔNG CHUYÊN image marked image marked

18 82 0
  • Loading ...
1/18 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/07/2019, 13:09

BÀI TẬP PHÁT ÂM Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions Question 1: A sprout B soul C trout D shout Question 2: A lullaby B destiny C fantasy D dynasty (ĐỀ THI THỬ TRƯỜNG THPT LIỄN SƠN – VĨNH PHÚC Lần 1) Question 3:A floor B door C.noodle D board Question 4:A visits B destroys C believes D depends (ĐỀ THI THỬ TRƯỜNG THPT LÝ THÁI TỔ- BẮC NINH) Question A.trusted B.agreed C.mended D.contracted Question A ceremonies B chores C rituals D attempts (ĐỀ THI THỬ TRƯỜNG THPT ĐOÀN THƯỢNG – HẢI DƯƠNG LẦN 1) Question 7: A thank B theoretical C though D thoughtless Question 8: A neighbor B leisure C vein D reign (ĐỀ THI THỬ TRƯỜNG THPT NGÔ GIA TỰ – VĨNH PHÚC) Question 9:A Believes B Attracts C begins D.delays Question 10:A various B Garden C farm D Harm (ĐỀ THI THỬ TRƯỜNG THPT ĐỒNG ĐẬU – VĨNH PHÚC LẦN 1) Question 11: A page B face C date D map Question 12: A arrested B mended C reserved D crowded (ĐỀ THI THỬ TRƯỜNG THPT ĐỘI CẤN– VĨNH PHÚC LẦN 1) Question 13:A watched B stopped C lived D cooked Question 14:A clean B bread C lean D lead (ĐỀ THI THỬ TRƯỜNG THPT YÊN LẠC 2– VĨNH PHÚC LẦN 1) Question 15:A intend B medal C compete D defend Question 16:A clothes B bosses C boxes D couches (ĐỀ THI THỬ TRƯỜNG THPT THĂNG LONG– HÀ NỘI LẦN 1) Question 17: A terrified B influenced C averaged D accompanied Question 18: A identity B final C applicant D decide (ĐỀ THI THỬ TRƯỜNG THPT KIM LIÊN– HÀ NỘI LẦN 1) Question 19: A approached B supported C noticed D finished Question 20: A threaten C thunder D them B through (ĐỀ THI THỬ TRƯỜNG THPT BỈM SƠN– THANH HÓA LẦN 1) Question 21: A takes B laughs C volumes D develops Question 22: A carpet B contact C facial D school (ĐỀ THI THỬ TRƯỜNG THPT HÀM RỒNG– THANH HÓA LẦN 1) Question 23: A pleased B released C ceased D increased Question 24: A profile B stomach C postpone D cyclone (ĐỀ THI THỬ TRƯỜNG THPT THÁI PHIÊN– HẢI PHÒNG LẦN 1) Question 25: A considered B received C picked D stayed Question 26: A throw B crow C slow D brow (ĐỀ THI THỬ TRƯỜNG THPT TRẦN NGUYÊN HÃN– HẢI PHÒNG LẦN 1) Question 27: A misses B goes C leaves D potatoes Question 28: A fifteenth B mouth C southern D author (ĐỀ THI THỬ LIÊN TRƯỜNG THPT NGHỆ AN – LẦN 1) Question 29: A capital B ancient C cancer D annual Question 30: A devotion B congestion C suggestion D question (ĐỀ THI THỬ TRƯỜNG THPT ĐÀO DUY TỪ– HÀ NỘI LẦN 1) Question 31 A attempts B conserves C plays D studies Question 32 A preserved B damaged C reduced D caused (ĐỀ THI THỬ TRƯỜNG THPT DƯƠNG HỒNG QUANG– HẢI DƯƠNG LẦN 1) Question 33: A loved B coughed C appeared D agreed Question 34: A telephone B restaurant C interpreter D perverted (ĐỀ THI THỬ TRƯỜNG THPT LÝ NHÂN TÔNG – BẮC NINH LẦN 3) Question 35: A pens B books C phones D tables Question 36: A delivered B enveloped C talked D washed (ĐỀ THI THỬ TRƯỜNG THPT CẦU GIẤY– HÀ NỘI LẦN 1) Question 37: A terrified B influenced C averaged D accompanied Question 38: A identify B final C applicant D decide (ĐỀ THI THỬ TRƯỜNG ĐH NGOẠI THƯƠNG– HÀ NỘI LẦN 2) Question 39 A heritage B package C passage D teenage Question 40 A remained B increased C described D amazed (ĐỀ THI THỬ TRƯỜNG THPT NGƠ QUYỀN- HẢI PHỊNG LẦN 2) Question 41 A head B dead C bread D clean Question 42 A likes B writes C serves D hopes (ĐỀ THI THỬ TRƯỜNG THPT DƯƠNG HỒNG QUANG– HẢI DƯƠNG LẦN 2) Question 43: A laughs B problems C nights D markets Question 44: A toll B roll C doll D hole (ĐỀ THI THỬ TRƯỜNG THPT THÁI PHIÊN- HẢI PHÒNG LẦN 2) Question 45 A duck B luck C nurse D pub Question 46 A climbed B failed C laughed D saved (ĐỀ THI THỬ TRƯỜNG ĐH NGOẠI NGỮ– HÀ NỘI LẦN 3) Question 47: A examined B serviced C maintained D delivered Question 48: A dear B wear C share D compare (ĐỀ THI THỬ TRƯỜNG THPT TH CAO NGUYÊN– ĐH TÂY NGUYÊN LẦN 1) Question 49: A serves B hopes C likes D writes Question 50: A teacher B clean C great D means (ĐỀ THI THỬ TRƯỜNG THPT TÂN KỲ 3– NGHỆ AN) Question 51: A reviewed B listened C travelled D disliked Question 52: A foot B smooth C loop D booth (ĐỀ THI THỬ TRƯỜNG THPT TỒN THẮNG- HẢI PHỊNG LẦN 3) Question 53 A stopped B decided C worked D washed Question 54 A valentine B discipline C determine D imagine (ĐỀ THI THỬ TRƯỜNG THPT QUỲ HỢP– NGHỆ AN) Question 55: A serviced B delivered C maintained D examined Question 56: A compare B dear C share D wear (ĐỀ THI THỬ TRƯỜNG THPT THANH HÀ– HẢI DƯƠNG LẦN 2) ĐÁP ÁN BÀI TẬP PHÁT ÂM Question 1: B sprout /spraʊt/ soul /səʊl/ trout /traʊt/ shout /ʃaʊt/ Ở đáp án B, phần gạch chân phát âm /əʊ/ Các đáp án khác phát âm /aʊ/ Chọn B Question 2: A lullaby /'lʌləbai/ destiny /'destini/ fantasy /'fæntəsi/ dynasty /'dinəsti/ Ở đáp án A, phần gạch chân phát âm /ai/, đáp án khác phát âm /i/ Chọn A Question 3: C floor (n) /flɔː[r]/ door (n) /dɔː[r]/ noodle (n) /'nʊːdl/ board (n) /bɔːd/ Từ gạch chân C phát âm ʊ, lại phát âm ɔ Chọn C Question 4: A visits (v) /ˈvizit/ destroys (v) /diˈstrɔi/ believes (v) /biˈliːv/ depend (v) /diˈpend/ Quy tắc phát âm đuôi s/es: - Phát âm /s/ tân p, k, t, f - Phát âm /iz/ tận s, ss, ch, sh, x, z, o, ge, ce - Phát âm /z/ tận âm lại Ở đáp án A từ gạch chân phát âm s, lại z Chọn A Question B A /trʌstid/ B /ə'gri:d/ C /mendid/ D /kən'trỉk/ Quy tắc phát âm “ed” Đuôi /ed/ phát âm /t/: Khi động từ có phát âm kết thúc /s/, /f/, /p/, /ʃ/, /tʃ/, /k/ động từ có từ phát âm cuối “s” Eg: Hoped /hoʊpt/: Hy vọng Coughed /kɔːft/: Ho Đuôi /ed/ phát âm /id/: Khi động từ có phát âm kết thúc /t/ hay /d/ Eg: Wanted /ˈwɑːntɪd/: muốn Added /æd/: thêm vào Đuôi /ed/ phát âm /d/ với trường hợp lại Eg: Cried /kraɪd/: Khóc Smiled /smaɪld/: Cười Từ gạch chân câu B phát âm /d/, lại phát âm /id/ =>chọn C Question D A /'seriməniz/ B /t∫ɔ:z/ C /'rit∫uəlz/ D /ə'tempts/ Quy tắc phát âm đuôi “s” : Quy tắc 1: Phát âm /s/ tận từ -p, -k, -t, -f EX: stops [stops] works [wə:ks] Quy tắc 2: Phát âm /iz/ tận từ -s,-ss,-ch,-sh,-x,-z,-o,-ge,-ce EX: misses /misiz/ ; watches [wochiz] Quy tắc 3: Phát âm /z/ từ lại EX: study - studies; supply-supplies… Từ gạch chân câu D phát âm /s/, lại phát âm /z/ => chọn D Question 7: C A thank /θŋk/ B theoretical /θiə'retikl/ C though /ðəʊ/ D thoughtless /'θɔːtlis/ Đáp án C từ in đậm phát âm /ð/ Các đáp án khác phát âm /θ/ Chọn C Question 8: B A neighbor /'neibə/ B leisure /'leʒe[r]/ C vein /vein/ D reign /rein/ Đáp án B từ in đậm phát âm /e/ Các đáp án khác phát âm /ei/ Chọn B Câu 9: B Phát âm /s/ từ tận phụ âm vô thanh: /p/, /t/, /k/, /f/, /θ/ Phát âm /z/ từ tận phụ âm hữu /b/, /d/, /g/, /v/, /ð/, /m/, /n/, /ŋ, /l/, /r/ nguyên âm /z/: Believes, Begins, Delays /s/: Attracts =>Chọn B Câu 10: A various /ˈveə.ri.əs/ garden /ˈɡɑː.dən/ farm /fɑːm/ harm /hɑːm/ Từ gạch chân câu A phát âm /ea/ lại phát âm /a:/ =>Chọn A Question 11: D A page (n): /peidʒ/ B face (n): /feis/ C date (n): /deit/ D map (n): /mæp/ Đáp án D phần gạch chân phát âm /æ/ Các đáp án khác phát âm /ei/ Chọn D Question 12: C A arrested: /ə'rest/ B mended: /mend/ C reserved: /ri'zɜ:v/ D crowded: /kraʊd/ Đáp án C phần gạch chân phát âm /d/ Các đáp án khác phát âm /id/ Chọn C Question 13 C Kiến thức: Phát âm “-ed” Giải thích: Quy tắc phát âm đuôi “-ed”: - /id/ động từ tận âm /t/, /d/ - /t/ động từ tận âm /s/, /p/, /f/, /tʃ/, /ʃ/, /θ/ - /d/ âm lại watched /wotʃt/ stopped / stopt / lived / livd / cooked / kukt/ Phần gạch chân câu C phát âm /d/, lại phát âm /t/ Đáp án: C Question 14 B Kiến thức: Phát âm “-ea-” Giải thích: clean /kliːn/ bread /bred/ lean /liːn/ lead /liːd/ Phần gạch chân câu B phát âm / e / lại phát âm / iː/ Đáp án: B Question 15 C Kiến thức: Phát âm “-e” Giải thích: intend /in'tend/ medal /'medl/ compete /kəm'pi:t/ defend /di'fend/ Phần gạch chân câu C phát âm /i:/ lại /e/ Chọn C Question 16 A Kiến thức: Phát âm “-es” Giải thích: Cách phát âm s/es tiếng Anh: - Phát âm /s/ từ có tận phụ âm vơ thanh: /  /, /p/, /k/, /f/, /t/ - Phát âm /iz/ từ có tận âm: /s/, /z/, /ʃ/, / tʃ /,/ʒ/, /dʒ/ - Phát âm /z/ từ có tận nguyên âm phụ âm hữu lại clothes /kləʊðz / bosses /bɒsiz / boxes /bɒksiz / couches /kaʊtʃiz / Phần gạch chân câu A phát âm /z/ lại /iz/ Chọn A Question 17 B Kiến thức: Phát âm “-ed” Giải thích: Quy tắc phát âm “-ed”: - Phát âm /ɪd/ với động từ kết thúc âm /t/ /d/ - Phát âm /t/ với động từ kết thúc âm vô /k/, /p/, /s/, /f/, /tʃ/, /ʃ/ - Phát âm /d/ với động từ kết thúc âm lại terrified /ˈterɪfaɪd/ influenced /ˈɪnfluənst/ averaged /'ævsrid^d/ accompanied /əˈkʌmpənid/ Phần gạch chân câu B phát âm /t/, lại /d/ Chon B Question 18 C Kiến thức: Phát âm “-i” Giải thích: identity /aɪˈdentɪti/ final /ˈfaɪnl/ applicant /ˈỉplɪkənt/ decide /dɪˈsaɪd/ Phần gạch chân câu C phát âm /ɪ/, lại /aɪ/ Chọn C Question 19 B Kiến thức: Phát âm “-ed” Giải thích: Cách phát âm “-ed”: - phát âm /ɪd/ với động từ kết thúc âm /t/ /d/ - phát âm /t/ với động từ kết thúc âm vô /k/, /p/, /s/, /f/, /tʃ/, /ʃ/ - phát âm /d/ với động từ kết thúc âm lại approached /ə'prəʊt∫t/ supported /sə'pɔ:tid/ noticed /'nətist/ finished /'fini∫t/ Phần gạch chân câu B phát âm /id/ lại /t/ Chọn B Question 20 D Kiến thức: Phát âm “-th” Giải thích: threaten /'θretn/ through /θru:/ thunder /'θʌndə[r]/ them /ðəm/ Phần gạch chân câu D phát âm /ð/ lại /θ/ Chọn D Question 21 C Kiến thức: Phát âm “-s” Giải thích: Cách phát âm thêm s/es: - phát âm /s/ từ có tận phụ âm vô thanh: /θ/, /p/, /k/, /f/, /t/ - phát âm /iz/ từ có tận âm: /s/, /z/, /ʃ/, /tʃ/, /ʒ/, /dʒ/ - phát âm /z/ từ có tận nguyên âm phụ âm hữu lại takes /teiks/ laughs /lɑ:fs/ volumes /'vɒlju:mz/ develops /di'veləps/ Phần gạch chân câu C phát âm /z/ lại /s/ Chọn C Question 22 C Kiến thức: Phát âm “-c”, “-ch” Giải thích: carpet /'kɑ:pit/ contact /'kɒntæt/ facial /'fei∫l/ school /sku:l/ Phần gạch chân câu C phát âm /∫/ lại /k/ Chọn C Question 23 A Kiến thức: Cách phát âm “-ed” Giải thích: Đi /ed/ phát âm /t/: Khi động từ có phát âm kết thúc /s/, /f/, /p/, /ʃ/, /tʃ/, /k/ động từ có từ phát âm cuối “s” E.g: washed, fixed, touched Đuôi /ed/ phát âm /id/: Khi động từ có phát âm kết thúc /t/ hay /d/ E.g: wanted, needed Đuôi /ed/ phát âm /d/ với trường hợp lại A pleased /pliːzd/ B released /rɪˈliːst/ C ceased /siːst/ D increased /ɪnˈkriːst/ Phần phát âm đáp án A phát âm /d/, lại phát âm /t/ Chọn A Question 24 B Kiến thức: Cách phát âm “-o” Giải thích: A profile /ˈprəʊfaɪl/ B stomach /ˈstʌmək/ C postpone /pəˈspəʊn/ D cyclone /ˈsaɪkləʊn/ Phần phát âm đáp án B phát âm /ʌ/, lại phát âm /əʊ/ Chọn B Question 25 C Kiến thức: Phát âm “-ed” Giải thích: Đi /ed/ phát âm /t/: Khi động từ có phát âm kết thúc /s/, /f/, /p/, /ʃ/, /tʃ/, /k/ Đuôi /ed/ phát âm /id/: Khi động từ có phát âm kết thúc /t/ hay /d/ Đuôi /ed/ phát âm /d/ với trường hợp lại considered /kən'sidə[r]d/ received /ri'si:vd/ picked /pikt/ stayed /steid/ Phần gạch chân câu C phát âm /t/ lại /d/ Chọn C Question 26 D Kiến thức: Phát âm “-ow” Giải thích: throw /θrəʊ/ crow /krəʊ/ slow /sləʊ/ brow /braʊ/ Phần gạch chân câu D phát âm /aʊ/ lại /əʊ/ Chọn D Question 27 A Kiến thức: Phát âm “es” Giải thích: Cách phát âm “-s/es”: Phát âm /s/ tận từ -p, -k, -t, -f Phát âm /iz/ tận từ -s,-ss,-ch,-sh,-x,-z,-o,-ge,-ce Phát âm /z/ từ lại A misses /mɪsiz/ B goes /ɡəʊz/ C leaves /liːvz/ D potatoes /pəˈteɪtəʊz/ Phần gạch chân đáp án A phát âm /iz/, lại /z/ Chọn A Question 28 C Kiến thức: Phát âm “th” Giải thích: A fifteenth /ˌfɪfˈtiːnθ/ B mouth /maʊθ/ C southern /ˈsʌðən/ D author /ˈɔːθə(r)/ Phần gạch chân đáp án C phát âm /ð/, lại /θ/ Chọn C Question 29 B Kiến thức: Cách phát âm “–a” Giải thích: capital /ˈkæpɪtl/ ancient /ˈeɪnʃənt/ cancer /ˈkænsə(r)/ annual /ˈænjuəl/ Phần gạch chân đáp án B phát âm /eɪ/, lại phát âm /æ/ Chọn B Question 30 A Kiến thức: Cách phát âm “–tion” Giải thích: devotion /dɪˈvəʊʃn/ congestion /kənˈdʒestʃən/ suggestion /səˈdʒestʃən/ question /ˈkwestʃən/ Phần gạch chân đáp án A phát âm /ʃn/, lại phát âm /tʃn/ Chọn A Question 31 A Kiến thức: Phát âm “s” Giải thích: Quy tắc phát âm “-s”, “-es” - Phát âm /s/ chữ cuối tận từ -p, -k, -t, -f Eg: stops /stops/, works /wə:ks/, - Phát âm /iz/ chữ cuối tận từ -s,-ss,-ch,-sh,-x,-z,-o,-ge,-ce Eg: misses /misiz/ ; watches / /wɒtʃiz/, - Phát âm /z/ từ có chữ tận lại A attempts /əˈtempts/ B conserves /kənˈsɜːvz/ C plays /pleɪz/ D studies /ˈstʌdiz/ Câu A “-s” phát âm /s/, lại phát âm /z/ Chọn A Question 32 C Kiến thức: Phát âm “-ed” Giải thích: Quy tắc phát âm “-ed” - Đi /ed/ phát âm /t/: Khi động từ có phát âm kết thúc /s/, /f/, /p/, /ʃ/, /tʃ/, /k/ động từ có từ phát âm cuối “s” E.g: watched, washed, liked, - Đuôi /ed/ phát âm /id/: Khi động từ có phát âm kết thúc /t/ hay /d/ E.g: decided, wanted, - Đuôi /ed/ phát âm /d/ với trường hợp lại A preserved /prɪˈzɜːvd/ B damaged /ˈdỉmɪdʒd/ C reduced /rɪˈdjuːst/ D caused /kɔːzd/ Câu C “ed” phát âm /t/, lại phát âm thành /d/ Chọn C Question 33: B Kiến thức: Phát âm “-ed” Giải thích: Các cách phát âm “-ed”: - /ɪd/ với động từ kết thúc âm /t/ /d/ - /t/ với động từ kết thúc âm vô /k/, /p/, /s/, /f/, /tʃ/, /ʃ/ - /d/ với động từ kết thúc âm lại A loved /lʌvd/ B coughed /kɔft/ C appeared /əˈpɪə(r)/ D agreed /əˈɡriːd/ Phần gạch chân đáp án B phát âm /t/, phương án lại phát âm /d/ Chọn B Question 34: B Kiến thức: Phát âm “e” Giải thích: A telephone /ˈtelɪfəʊn/ B restaurant /ˈrestrɒnt/ C interpreter /ɪnˈtɜːprətə(r)/ D perverted /pəˈvɜːtɪd/ Phần gạch chân đáp án B phát âm /e/, phương án lại phát âm /i/ Chọn B Question 35 B A pens /penz/ B books /bʊks/ C phones /fəʊnz/ D tables /ˈteɪblz/ Phần gạch chân đáp án B phát âm /s/, lại /z/ Chọn B Question 36 A A delivered /dɪˈlɪvə(r)d/ B enveloped /ɪnˈveləpt/ C talked /tɔːkt/ D washed /wɒʃt/ Phần gạch chân đáp án A phát âm /d/, lại /t/ Chọn A Question 37 B terrified /ˈterɪfaɪd/ influenced /ˈɪnfluənst/ averaged /ˈævərɪdʒd/ accompanied /əˈkʌmpənid/ Phần gạch chân câu B phát âm /t/, lại phát âm /d/ Chọn B Question 38 C identify /aɪˈdentɪfaɪ/ final /ˈfaɪnl/ applicant /ˈæplɪkənt/ decide /dɪˈsaɪd/ Phần gạch chân câu C phát âm /ɪ/, lại phát âm /aɪ/ Chọn C Question 39: D A heritage /ˈherɪtɪdʒ/ B package /ˈpækɪdʒ/ C passage /ˈpæsɪdʒ/ D teenage /ˈtiːneɪdʒ/ Phần gạch chân đáp án D phát âm /eɪdʒ/, phương án khác phát âm /ɪdʒ/ Chọn D Question 40: B A remained /rɪˈmeɪnd/ B increased /ɪnˈkriːst/ C described /dɪˈskraɪbd/ D amazed /əˈmeɪzd/ Chọn B Question 41 D head /hed/ dead /ded/ bread /bred/ clean /kliːn/ Phần gạch chân đáp án D phát âm /iː/, lại phát âm /e/ Chọn D Question 42 C Quy tắc 1: Phát âm /s/ tận từ –p, –k, –t, –f Ex: stops [stops] works [wə:ks] Quy tắc 2: Phát âm /iz/ tận từ –s,–ss,–ch,–sh,–x,–z,–o,–ge,–ce Ex: misses /misiz/ ; watches [wochiz] Quy tắc 3: Phát âm /z/ từ lại likes /laɪks/ writes /raɪts/ serves /sɜːvz/ hopes /həʊps/ Phần gạch chân đáp án C phát âm /z/, lại phát âm /s/ Chọn C Question 43 B Kiến thức: Phát âm “s” Giải thích: Cách phát âm đuôi “s”: + Đuôi “s” phát âm /s/ động từ có phát âm kết thúc /t/,/k/,/p/,/f/,/θ/ + Đuôi “s” phát âm /iz/ động từ có phát âm kết thúc /ʃ/,/s/,/tʃ/,/z/,/dʒ/,/ʒ/ + Đi “s” phát âm /z/ với trường hợp lại A laughs /lɑːfs/ B problems /ˈprɒbləmz/ C nights /naɪts/ D markets /ˈmɑːkɪts/ Phần gạch chân đáp án B phát âm /z/, lại /s/ Chọn B Question 44 C Kiến thức: Phát âm “o” Giải thích: A toll /təʊl/ B roll /rəʊl/ C doll /dɒl/ D hole /həʊl/ Phần gạch chân đáp án C phát âm /ɒ/, lại /əʊ/ Chọn C Question 45 C Kiến thức: Phát âm “u” Giải thích: A duck /dʌk/ B luck /lʌk/ C nurse /nɜːs/ D pub /pʌb/ Phần gạch chân đáp án C phát âm /ɜː/, lại /ʌ/ Chọn C Question 46 C Kiến thức: Phát âm “ed” Giải thích: Cách phát âm “ed”: + Đuôi “ed” phát âm /id/ động từ có phát âm kết thúc /t/ hay /d/ + Đuôi “ed” phát âm /t/ động từ có phát âm kết thúc /s/,/f/,/p/,/ʃ/,/tʃ/,/k/ + Đuôi “ed” phát âm /d/ với trường hợp lại A climbed /klaɪmd/ B failed /feɪld/ C laughed /lɑːft/ D saved /seɪvd/ Phần gạch chân đáp án C phát âm /t/, lại /d/ Chọn C Question 47 B Kiến thức: Phát âm “-ed” Giải thích: Cách phát âm “ed”: + Đi “ed” phát âm /ɪd/ động từ có phát âm kết thúc /t/ hay /d/ + Đuôi “ed” phát âm /t/ động từ có phát âm kết thúc /s/,/f/,/p/,/ʃ/,/tʃ/,/k/ + Đuôi “ed” phát âm /d/ với trường hợp lại A examined /ɪɡˈzæmɪnd/ B serviced /ˈsɜːvɪst/ C maintained /meɪnˈteɪnd/ D delivered /di'livəd/ Phần gạch chân đáp án B phát âm /t/, lại /d/ Chọn B Question 48 A Kiến thức: Phát âm “ear/are” Giải thích: A dear /dɪə/ B wear /weə/ C share /ʃeə/ D compare /kəmˈpeə/ Phần gạch chân đáp án A phát âm /ɪə/, lại /eə/ Chọn A Question 49 A Kiến thức: Phát âm “-s” Giải thích: A serves /sɜːvz/ B hopes /həʊps/ C likes /laɪks/ D writes /raɪts/ Quy tắc: Cách phát âm đuôi “-s/es”: - Phát âm /s/ tận từ -p, -k, -t, -f - Phát âm /ɪz/ tận từ -s,-ss,-ch,-sh,-x,-z,-o,-ge,-ce - Phát âm /z/ từ lại Phần gạch chân đáp án A phát âm /z/, lại /s/ Chọn A Question 50.C Kiến thức: Phát âm “-ea” Giải thích: A teacher /ˈtiːtʃər/ B clean /kliːn/ C great /ɡreɪt/ D means /miːnz/ Phần gạch chân đáp án C phát âm /eɪ/, lại /i:/ Chọn C Question 51 D Kiến thức: Cách phát âm “-ed” Giải thích: - Đi /ed/ phát âm /t/: Khi động từ có phát âm kết thúc /s/, /f/, /p/, /ʃ/, /tʃ/, /k/ - Đuôi /ed/ phát âm /id/: Khi động từ có phát âm kết thúc /t/ hay /d/ - Đuôi /ed/ phát âm /d/ với trường hợp lại reviewed /rɪˈvjuːd/ listened /ˈlɪsnd/ travelled /ˈtrævld/ disliked /dɪsˈlaɪkt/ Phần gạch chân câu D phát âm /t/, lại phát âm /d/ Chọn D Question 52 A Kiến thức: Cách phát âm “-oo” Giải thích: foot /fʊt/ smooth /smuːð/ loop /luːp/ booth /buːð/ Phần gạch chân câu A phát âm /ʊ/, lại phát âm /u:/ Chọn A Question 53 B Kiến thức: Phát âm '-ed' Giải thích: Cách phát âm “ed”: + Đuôi “ed” phát âm /ɪd/ động từ có phát âm kết thúc /t/ hay /d/ + Đuôi “ed” phát âm /t/ động từ có phát âm kết thúc /s/,/f/,/p/,/ʃ/,/tʃ/,/k/ + Đi “ed” phát âm /d/ với trường hợp lại A stopped /stɒpt/ B decided /dɪˈsaɪdɪd/ C worked /wɜːkt/ D washed /wɔ∫t/ Phần gạch chân đáp án B phát âm /ɪd/, lại /t/ Chọn B Question 54 A Kiến thức: Phát âm '-ine' Giải thích: A valentine /ˈvæləntaɪn/ B discipline /ˈdɪsəplɪn/ C determine /dɪˈtɜːmɪn/ D imagine /ɪˈmædʒɪn/ Phần gạch chân đáp án A phát âm /aɪn/, lại /ɪn/ Chọn A Question 55 A Kiến thức: Phát âm “ed” Giải thích: Cách phát âm đuôi “-ed”: + Đuôi “ed” phát âm /id/ động từ có phát âm kết thúc /t/, /d/ + Đuôi “ed” phát âm /t/ động từ có phát âm kết thúc /tʃ/, /θ/, /ʃ/, /s/, /k/,/p/,/f/ + Đuôi “ed” phát âm /d/ với trường hợp lại A serviced /ˈsɜːvɪst/ B delivered /dɪˈlɪvə(r)d/ C maintained /meɪnˈteɪnd/ D examined /ɪɡˈzæmɪnd/ Phần gạch chân đáp án A phát âm /t/, lại /d/ Chọn A Question 56 B Kiến thức: Phát âm “-are/ -ear” Giải thích: A compare /kəmˈpeə(r)/ B dear /dɪə(r)/ C share /ʃeə(r)/ D wear /weə(r)/ Phần gạch chân đáp án B phát âm /ɪə/, lại /eə/ Chọn B ... thức: Phát âm “-ed” Giải thích: Cách phát âm “-ed”: - phát âm /ɪd/ với động từ kết thúc âm /t/ /d/ - phát âm /t/ với động từ kết thúc âm vô /k/, /p/, /s/, /f/, /tʃ/, /ʃ/ - phát âm /d/ với động từ. .. Phát âm “-es” Giải thích: Cách phát âm s/es tiếng Anh: - Phát âm /s/ từ có tận phụ âm vô thanh: /  /, /p/, /k/, /f/, /t/ - Phát âm /iz/ từ có tận âm: /s/, /z/, /ʃ/, / tʃ /,/ʒ/, /dʒ/ - Phát âm. .. reign /rein/ Đáp án B từ in đậm phát âm /e/ Các đáp án khác phát âm /ei/ Chọn B Câu 9: B Phát âm /s/ từ tận phụ âm vô thanh: /p/, /t/, /k/, /f/, /θ/ Phát âm /z/ từ tận phụ âm hữu /b/, /d/, /g/,
- Xem thêm -

Xem thêm: 56 câu bài tập PHÁT âm từ đề các TRƯỜNG KHÔNG CHUYÊN image marked image marked , 56 câu bài tập PHÁT âm từ đề các TRƯỜNG KHÔNG CHUYÊN image marked image marked

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn